Inkassobekendtgørelsen

Ændringer


Ændringer

Bekg. nr. 601 af 12.07.2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

Som ændret ved

Bekg. nr. 423 af 28.05.2009 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling) fra d. 01.06.2009.
Bekg. nr. 105 af 31.01.2013 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling) fra d. 01.03.2013.
Bekg. nr. 476 af 24.05.2016 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling) fra d. 01.07.2016.

I medfør af § 9 a, stk. 4, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986, som ændret senest ved lov nr. 379 af 6. juni 2002, fastsættes følgende:

Indledningen i inkassobekendtgørelsen er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 105 af 31.01.2013 fra d. 01.03.2013 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden. I indledningen ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.


§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for udenretlig inddrivelse af fordringer på formuerettens område.

§ 2. For udsendelse af rykkerskrivelser vedrørende fordringer og for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne kan fordringshaveren kræve betaling efter reglerne i rentelovens § 9 b.

Stk. 2. Ved forsinket betaling har fordringshaver ret til uden fremsendelse af rykkerskrivelse at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. til dækning af inddrivelsesomkostninger, uden at det påvirker fordringshavers eventuelle øvrige betalingskrav efter stk. 1 og 4.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i forhold til en aftale som nævnt i rentelovens § 7, stk. 1.

Stk. 4. For yderligere inddrivelsesskridt, jf. rentelovens § 9 a, kan fordringshaveren kræve, at skyldneren betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkostninger i overensstemmelse med reglerne i §§ 3 og 4, medmindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyldnerens forhold. Fordringshaveren kan kræve betaling efter reglerne i både § 3 og § 4, såfremt betingelserne i hver bestemmelse er opfyldt.

§ 2, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.2 i bekg. nr. 105 af 31.01.2013 fra d. 01.03.2013 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

§ 3. Har fordringshaveren anmodet en anden om at inddrive fordringen på sine vegne, kan fordringshaveren kræve betaling af skyldneren for det hermed forbundne rimelige salærkrav. Dette gælder dog kun, hvis der forinden er sendt en rykkerskrivelse til skyldneren med angivelse af, at manglende betaling inden en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af rykkerskrivelsen vil kunne medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger, og det i øvrigt har været relevant at anmode den pågældende inkassator om at inddrive fordringen.

Stk. 2. Det i stk. 1, 1. pkt., nævnte betalingskrav kan ikke overstige det beløb, som er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1. Dette gælder dog ikke, hvis fordringshavers rimelige og relevante omkostninger faktisk overstiger dette beløb. 2. pkt. finder ikke anvendelse i forhold til en aftale som nævnt i rentelovens § 7, stk. 1.

§ 3, stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.3 i bekg. nr. 105 af 31.01.2013 fra d. 01.03.2013 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

§ 4. Har fordringshaveren selv forestået inddrivelsen af fordringen, kan fordringshaveren kræve betaling for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig) og til administration heraf. Dette gælder dog kun, hvis der forinden er sendt en rykkerskrivelse til skyldneren med angivelse af, at manglende betaling inden en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af rykkerskrivelsen vil kunne medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger, og det i øvrigt har været relevant at iværksætte de pågældende inddrivelsesskridt.

Stk. 2. Det i stk. 1, 1. pkt., nævnte betalingskrav kan ikke overstige det beløb, som er fastsat i bekendtgørelsens bilag 2. Dette gælder dog ikke, hvis fordringshavers rimelige og relevante omkostninger faktisk overstiger dette beløb. 2. pkt. finder ikke anvendelse i forhold til en aftale som nævnt i rentelovens § 7, stk. 1.

§ 4, stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.3 i bekg. nr. 105 af 31.01.2013 fra d. 01.03.2013 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

§ 5. Reglerne i §§ 3 og 4 kan ikke fraviges til skade for fordringshaveren ved aftale eller ved handelsbrug eller anden sædvane, hvis dette medfører, at fordringshaveren ikke kan kræve betaling af rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen. Hvis der er tale om en fordring i henhold til en aftale som nævnt i rentelovens § 7, stk. 1, kan reglerne i §§ 3 og 4 endvidere ikke fraviges til skade for skyldneren ved aftale eller handelsbrug eller anden sædvane.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2002 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 12. juli 2002

Lene Espersen

/Henrik Øe


Bilag 1

Fra 01.07.2016

Fra d. 01.06.2009 til d. 30.06.2016

Før d. 01.06.2009

Fra 01.07.2016 - gældende for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Udenretlig inddrivelse ved en anden (fremmedinkasso)

I det omfang udenretlig inddrivelse af en fordring sker ved en anden (f.eks. et inkassobureau eller en advokat), kan fordringshaveren kræve betaling af skyldneren for det hermed forbundne rimelige salærkrav i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Fordringshaveren kan dog maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra – til
Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
0 – 1.000 kr.
400 kr.
1.001 – 2.500 kr.
700 kr.
2.501 – 5.000 kr.
1.000 kr.
5.001 – 10.000 kr.
1.300 kr.
10.001 – 25.000 kr.
1.700 kr.
25.001 – 50.000 kr.
2.250 kr.
50.001 – 100.000 kr.
2.850 kr.
100.001 – 250.000 kr.
3.850 kr.
250.001 – 500.000 kr.
6.400 kr.
500.001 kr. -
6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldnerens side.

Der kan kun medregnes moms af inkassobeløbene, hvis fordringshaveren ikke er momsregistreret.«


Fra d. 01.06.2009 til d. 30.06.2016

Udenretlig inddrivelse ved en anden (fremmedinkasso)

I det omfang udenretlig inddrivelse af en fordring sker ved en anden (f.eks. et inkassobureau eller en advokat), kan fordringshaveren kræve betaling af skyldneren for det hermed forbundne rimelige salærkrav i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Fordringshaveren kan dog maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra til

Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)

0 1.000 kr. 350 kr.
1.001 2.500 kr. 600 kr.
2.501 5.000 kr. 850 kr.
5.001 10.000 kr. 1.100 kr.
10.001 25.000 kr. 1.450 kr.
25.001 50.000 kr. 1.950 kr.
50.001 100.000 kr. 2.450 kr.
100.001 250.000 kr. 3.300 kr.
250.001 500.000 kr. 5.500 kr.
500.001 kr. - 5.500 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldnerens side.

Der kan kun medregnes moms af inkassobeløbene, hvis fordringshaveren ikke er momsregistreret.

Før d. 01.06.2009

Fordringsskemaet i bilag 1 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 423 af 28.05.2009 fra d. 01.06.2009 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hidtidige beløb var:
Fordringer fra til Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
0 1.000 kr. 300 kr.
1.001 2.500 kr. 500 kr.
2.501 5.000 kr. 700 kr.
5.001 10.000 kr. 900 kr.
10.001 25.000 kr. 1.200 kr.
25.001 50.000 kr. 1.600 kr.
50.001 100.000 kr. 2.000 kr.
100.001 250.000 kr. 2.700 kr.
250.001 500.000 kr. 4.500 kr.
500.001 kr. - 4.500 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.


Bilag 2

Fra d. 01.07.2016

Fra d. 01.06.2009 til d. 30.06.2016

Før d. 01.06.2009

Fra 01.07.2016 - gældende for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Udenretlig inddrivelse ved fordringshaveren selv (egeninkasso)

I det omfang udenretlig inddrivelse af en fordring forestås af fordringshaveren selv, kan fordringshaveren kræve betaling for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig) og til administration heraf i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

Fordringshaveren kan dog maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra – til
Inkassobeløb (inkl. moms)
0 – 1.000 kr.
300 kr.
1.001 – 2.500 kr.
500 kr.
2.501 – 5.000 kr.
650 kr.
5.001 – 10.000 kr.
850 kr.
10.001 – 25.000 kr.
1.150 kr.
25.001 – 50.000 kr.
1.400 kr.
50.001 – 100.000 kr.
1.850 kr.
100.001 – 250.000 kr.
2.550 kr.
250.001 – 500.000 kr.
4.250 kr.
500.001 kr. -
4.250 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldnerens side.

Inkassobeløbene omfatter eventuel moms.

Fra d. 01.06.2009 til d. 30.06.2016

Udenretlig inddrivelse ved fordringshaveren selv (egeninkasso)

I det omfang udenretlig inddrivelse af en fordring forestås af fordringshaveren selv, kan fordringshaveren kræve betaling for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig) og til administration heraf i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

Fordringshaveren kan dog maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra til

Inkassobeløb (inkl. moms)

0 - 1.000 kr. 250 kr.
1.001 2.500 kr. 450 kr.
2.501 5.000 kr. 550 kr.
5.001 10.000 kr. 750 kr.
10.001 25.000 kr. 1.000 kr.
25.001 50.000 kr. 1.200 kr.
50.001 100.000 kr. 1.600 kr.
100.001 250.000 kr. 2.200 kr.
250.001 500.000 kr. 3.650 kr.
500.001 kr. - 3.650 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldnerens side.

Inkassobeløbene omfatter eventuel moms.

Før 01.06.2009

Fordringsskemaet i bilag 2 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 423 af 28.05.2009 fra d. 01.06.2009 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hidtidige beløb var:
Fordringer fra til Inkassobeløb (inkl. moms)
0 1.000 kr. 200 kr.
1.001 2.500 kr. 350 kr.
2.501 5.000 kr. 450 kr.
5.001 10.000 kr. 600 kr.
10.001 25.000 kr. 800 kr.
25.001 50.000 kr. 1.000 kr.
50.001 100.000 kr. 1.300 kr.
100.001 250.000 kr. 1.800 kr.
250.001 500.000 kr. 3.000 kr.
500.001 kr. - 3.000 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Advokat Jørgen U. Grønborg