Aftaleret

Retsregler

Bøger

Artikler

Udenlandsk litteratur

Aftalers indgåelse

Elektronisk aftaleret

Forbrugeraftaler

Fortolkning af aftaler

Aftalers ugyldighed

Mellemmænd


Retsregler

Aftaleloven

Bøger

Anders Sandøe Ørsted: Ørsteds Formularbog - formularer til de vigtigste i det borgerlige liv forefaldende kontrakter og andre dokumenter, 1855. Gyldendal. Hele bogen kan læses her.

Henry Ussing: Aftaler, 3. udg. 1950, 534 sider,  GadJura. Hele bogen kan læses her.

Stig Jørgensen: Kontraktsret 1, 1971, 229 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Preben Lyngsø: Afbestillingsret, 1971.

Palle Bo Madsen: Vildfarelser, forudsætninger og billighed, 1981, 328 sider, licentiatafhandling, Århus Universitet. Hele bogen kan læses her.

Palle Bo Madsen: Aftalefunktioner, 1. udg., 1983, 162 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Eigil Lego Andersen: Kontrakter om virksomhedskøb, 1. udg., 1991, GadJura. Anmeldt af Per Schaumburg-Müller i UfR 1991 B.337-340.

Eivind Einersen: Elektronisk aftale- og bevisret, 1. udg., 1992, DJØF.

Erik Werlauff: Anpartsaftalers bindende virkning - om kommanditisters tilbagetrædelses- og erstatningsbeføjelser efter tegning eller køb af K/S-anparter, 1994, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1994 B.262.

Lise Skovby: Aftaleret for transport og handel, 1. udg., 1995, 285 sider, DJØF.

Lars Halgreen: Sportsret. EU-retlige og kontraktmæssige aspekter ved sportsudøvelse i Danmark, 1. udg., 2000, 303 sider, Thomson. Anmeldt af Niels Gangsted-Rasmussen i ADV 2000.66-69 og i UfR 2000 B.156-157 og af Jens Ewald i JUR 2000.237-239.

Bogen behandler spørgsmål såsom den generelle retlige regulering af dansk idræt og sportens forhold til EU-retten, navnlig reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed og konkurrenceretten, samt til immaterialretten og den almindelige kontraktsret.

Jens Evald: Retsmisbrug i formueretten, 1. udg., aug. 2001, 300 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2002 B.66-68 og af Erik Werlauff i JUR 2002.137-148.

Lars Halgreen: Sponsoraftaler - Paradigma, 1. udg., jan. 2004, 99 sider plus cd-rom, Thomson

Susanne Karstoft: Elektronisk aftaleret, 1. udg., 2004, 125 sider, Gjellerup. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2005 B.23-24. Hele bogen kan læses her.

Jens Ravnkilde: Stiltiende aftaler, 1. udg., juli 2006, 222 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.97/2-98.

Claus Rohde: Intertemporal kontraktsret - belyst ved eksempler fra lejeretten, 1. udg., aug. 2009, 488 sider, Thomson Reuters. Anmeldt af Hans Helge Beck Thomsen i UfR 2009 B.371-372.

Karsten Naundrup Olesen: Offentlig opgave på kontrakt, 1. udg., okt. 2011, 200 sider, DJØF. Anmeldt af Christina D. Tvarnø i UfR 2012 B.24/2.

Ruth Nielsen: Contract Law in Denmark, 1. udg., juni 2012, 232 sider, DJØF

Stuart G. Bugg: Contracts in English; An Introductory Guide to Understanding, Using and Developing "Anglo-American" Style Contracts, 2. udg., 2013, 226 sider, DJØF. 1. udg., 2010, er anmeldt af Gregers Gam i ET nr. 3/2010 p. 261-262.

Anmelderen finder bogen anbefalelsesværdig som en grundlæggende basal oversigtsbog.

Ole Hansen: Ændringsregler i længerevarende kontrakter, 1. udg., marts 2014, 238 sider, DJØF. Anmeldt af Christian Johansen i TBB 2014.286-288.

Ændringsregler i længerevarende kontrakter - af Ole Hansen
Optioner og ændringsrettigheder i olietransportaftaler - af Vibe Ulfbeck
Ændringsrisikoen i it-udviklingsaftaler - af Henrik Udsen
Formkrav og frister i entreprisekontrakter - en analyse af præklusion som retligt redskab til styring af ændringer i byggeaftaler - af Ole Hansen
Procesretlige aspekter af genforhandlingsklausuler - af Clement Salung Petersen
Regulering af lejen i erhvervslejemål efter U 2012.871/2 H - af Kim Frost
Forsikringsselskabets ændringsret ved forsikringsaftaler i Skandinavien - privat og offentlig regulering - af Ivan Sørensen
The adjusting of long-term supply contracts - Experience from German gas price case law - by Peter Rott
Regulation of Contract Changes Leading to a Duty to Retender in the New EU Public Procurement Directive - by Steen Treumer
Offentlige servicekontrakter og håndtering af ændrede lovkrav - af Karsten Naundrup Olesen
Stabiliseringsklausuler i investeringskontrakter -
af Lone Wandahl Mouyal

Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer, 6. udg., juni 2014, 389 sider, DJØF.

Andreas Schønbeck: Fortrolighedsaftaler, 1. udg., 2015, 226 sider, Hans Reitzels Forlag

Mads Bryde Andersen (red.), Johan Bärlund (red.), Boel Flodgren (red.), Johan Giertsen (red.) & Torgny Håstad (red.): Den Nordiske aftalelov 100 år. Festskrift i et samlet tobindsværk, 1. udg., maj 2015, 750 sider, DJØF

Mads Bryde Andersen: Enkelte transaktioner, 3. udg., aug. 2016, 550 sider, Gad. 1. udg., 2003 er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2004 B.204.

Erik Werlauff: Werlauffs kompendier, 4. udg., august 2016, 800 sider, Ex Tuto Publishing

Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udg., juni 2017, 471 sider, Karnov Group. 1. udgaven er anmeldt af A. Grathe i FM 1988.72-73, af Preben Lyngsø i JUR 1988.277-282, samt af Jacob Nørager-Nielsen i UfR 1989 B.14-21.

Lennart Lynge Andersen: Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol, 1. udg., jan. 2018, 512 sider, Ex Tuto Publishing. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2018 B.156-157

Erik Werlauff: Kontrakter, 4. udg., aug. 2018, 385 sider, DJØF

Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 6. udg., 2020, 270 sider, DJØF. 2. udg., 1996, er anmeldt af Henrik Dichman i ADV 1999.213-214. 1. udg. er anmeldt af Preben Lyngsø i JUR 1988.277-282, samt af Jacob Nørager-Nielsen i UfR 1989 B.14-21.

Kapitel 1. Generelt om kontraktsretten
Kapitel 2. Indgåelse af kontrakter
Kapitel 3. Kontrakters indhold
Kapitel 4. Almindelige (generelle) regler om ugyldighed
Kapitel 5. De enkelte ugyldighedsgrunde
Kapitel 6. Fuldmagt
Kapitel 7. Fortolkning og udfyldning

Mads Bryde Andersen: Praktisk aftaleret, 5. udg., 2019, 552 sider, Gjellerup. 1. udg. er anmeldt af Lars Hedegaard Christensen i JUR 1996.198-202 og af Jørgen Nørgaard i UfR 1997 B.402-403. 2. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2004 B.204 og af Poul Krüger Andersen i TfS 2004.134.

Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, 5. udg., dec. 2021, 597 sider, Forlaget Gjellerup. 2. udg., 2002, er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2003 B.188. 1. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1998 B.163.

Artikler

Lennart Lynge Andersen i ET nr. 1/2008 p. 3: Aftaleloven 90 år - en konference.

Omtale af konference på CBS i efteråret 2007, hvor 90-års dagen for aftaleloven og for CBS blev markeret, mens professor, jur. dr. Lars Gorton blev installeret som gæsteprofessor. Konferencens forelæsninger er bragt i nærværende udgave af ET.

Mads Bryde Andersen i ET nr. 1/2008 p. 51-56: Bør aftaleloven også fejre 100 års fødselsdag?

Om aftalelovens forældelse, men samtidig om dens betydning i kraft af grundsætninger. Betragtninger vedrørende den nordiske retskultur. Om anvendelsen af aftaleloven, herunder omtale af principperne, der kan udledes. Om nutidige problemstillinger, der er uomtalte i aftaleloven. Forfatteren vurderer behovet for en ajourføring og beskriver mulige alternativer til aftaleloven, men finder, at der ikke umiddelbart er behov for en reform.

Lars Gorton i ET nr. 2/2009 p. 170-188: Boilerplateklausuler.

Med udgangspunkt i svensk ret beskrives boilerplateklausuler. Definition af begrebet og omtale af forskellige typer. Vurdering af klausulernes retsvirkninger.

Rasmus Munk Nielsen og Kristian Storgaard i ET nr. 3/2010 p. 225-237: Retlig håndhævelse af informationsforpligtelser i (licens)kontrakter.

Om håndhævelse på grundlag af tvangsfuldbyrdelsesreglerne og i forbindelse med retssager. Tillige om alternative muligheder for forebyggelse af misligholdelse gennem kontraktkoncipering.

René Franz Henschel i ET nr. 4/2011 p. 305-316: Serviceaftaler mellem kommercielle parter.

En gennemgang af serviceaftaler der er et ureguleret område med henblik på parternes informations- og samarbejdspligter.

Clement Salung Petersen i UfR 2013 B.35-44: Procesretlige aspekter af genforhandlingsklausuler.

Nogle genforhandlingsklausuler giver ved forgæves genforhandling en troværdig tredjepart kompetence til at ændre aftaleforholdet med bindende virkning for aftalens parter. Det undersøges, i hvilket omfang parterne hermed gyldigt kan overlade en sådan ændringskompetence til en dansk domstol eller en voldgiftsret.

Kim Frost i ET nr. 1/2014 p. 23-34: Anvendelse af "eller ordre"-klausuler i gensidigt bebyrdende aftaler.

Artiklen diskuterer retsvirkningen af anvendelse af "eller ordre"-klausuler.

Niklas Arvidsson i NTS nr. 3/2014 p. 22-42: Indirekt handlingsstyrande kontraktsklausuler - om ogiltighet och skadestånd.

Artiklen beskriver problematikken i anvendelsen af kommercielle aftaleklausuler.

Hans Henrik Edlund i UfR 2014 B.117-123: Betingede aftaler og retsvirkningerne heraf.

Anders Ørgaard i UfR 2016 B.361-367: Brexit - mulige kontraktsretlige effekter.

Steen Rosenfalck i ADV nr. 4/2017 p. 42-45: Brexit set ud fra et juridisk synspunkt.

Andreas Schønbeck i ET nr.1/2017 p. 60-67: Det kontraktuelle back-to-back-princip.

Betydning og indehold af back-to-back princippet og hvorledes dette kan anvendes ved kontraktkoncipering.

Lars Hedegaard Kristensen og Torsten Iversen i UfR 2017 B.281-286: Brexit - i lyset af gældende dansk kontraktsret.

Palle Bo Madsen i UfR 2018 B.131.146: Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold

Andreas Schønbeck i ET nr. 1/2021 p. 2-8: Eksempler i kontrakter - koncipistens tveæggede sværd 

 Andreas Schønbeck i ET nr. 4/2021 p. 219-225: Retorik i kontrakter - overflødigheder, svulstigheder, kancellisprog og arkaismer

 

Udenlandsk litteratur:

E. Allan Farnsworth: Farnsworth on Contracts I-III, 1990, Boston. Anmeldt af Ole Lando i UfR 1992 B.143-144.

E. Allan Farnsworth: United States Contract Law, 1991, New York. Anmeldt af Ole Lando i UfR 1992 B.143-144.

Jan Ramberg: Allmän avtalsrätt, 3. udg., 1991, Stockholm.

Ulf Bernitz: Standardavtalsrätt, 6. uppl., 1993.

Bert Lehrberg: Avtalstolkning - tolkning av avtal och andre rättshandlingar på formögenhetsrättens område, 1995, Norstedt Juridik, Stockholm. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.406 og af Palle Bo Madsen i TfR 1996.190-194.

Mattias Hedwall: Tolkning av kommersiella avtal, 1994, Juristförlaget, Stockholm. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.406 og af Palle Bo Madsen i TfR 1995.743-745.

Frey Nybergh: Avtalsfrihet - rätt till avtal. En nordisk undersökning om kontraheringsplikt till förmån for privatpersoner. Nord 1997:10. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1998 B.72-73.

Rolf Dotewall: Mellemmannens kunskap och huvudmannens bundethed, 1998, 354 sider, Norstedt Juridik. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1998 B.295-296.

Jo Hov: Avtaleslutning og ugyldighet, 1998, Oslo.

Bert Lehrberg: Omförhandlingsklausuler - betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder, 1999, 127 sider, Stockholm. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2000 B.101-102.

Aage Thor Falkanger: God tro, En studie av kravet til god tro som vilkår for å erhverve eller opprettholde privatrettslige rettigheter, disputats 1999, 503 sider. Anmeldt af Tore Bråthen i NTS nr. 2/1999 p. 31-32.

Anders Holm: Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, disputats, 2004, 315 sider, Acta Iuris Lincopensis, Linköpings Universitet. Anmeldt af Palle Bo Madsen i UfR 2006 B.87/1.

Boel Flodgren, Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz og Per Samuelsson (red.): Avtalslagen 90 år - Aktuell nordisk rättspraxis. Norstedts Juridik. 2005. 498 sider. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i ET nr. 2/2006 p. 184-187.

Johan Giertsen: Avtaler, 2006, 300 sider, Universitetsforlaget. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.22/2-23 og af Vibe Ulfbeck i ET nr. 2/2007 p. 161-163.

Anmelderen anser værket som en glimrende lærebog, hvori inddrages de nyeste tendenser inden for aftaleret, men påpeger, at udgangspunktet er taget i norske og internationale retskilder, mens øvrige nordiske lande ikke vægtes højt.

J. Munukka: Kontraktuell Lojalitetsplikt, 1. udg., 2007, 575 sider, Jure. Anmeldt af Lars Gorton i ET nr. 4/2007 p. 344-347.

Om forfatterens generelle beskrivelse af loyalitetspligt i svensk og international sammenhæng, samt hans behandling af emnet i forbindelse med forskellige aftaletyper.

Ulf Bernitz: Standardavtalsrätt, 7. udg., 2008, 234 sider, Norstedts Juridik.

Torbjörn Ingvarsson: Ogiltighet och rättsföljd, 1. udg., 2012, 276 sider, Norstedts Juridik

David Frydlinger: Det affärsjuridiska hantverket. Arbetet innanför avtalsfrihetens gränser, 2012, 255 sider, Norstedts Juridik. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2013 B.72-73.

Erlend Haaskjold: Kontraktsforpliktelser, 2. udg., 2013, 736 sider, Cappelen Damm

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20