Festskrifter

Danmark

Norge

Sverige


Danmark

E. A. Abitz, Stig Iuul, Vilh. Boas, Torben Lund og A. Vinding Kruse: Festskrift til O.A. Borum, 30.07.1964, 593 sider, DJØF.

Mogens Blegvad, Max Sørensen, Isi Foighel, Jørgen Trolle og A. Vinding Kruse: Festskrift til Alf Ross, 10.06.1971, 564 sider, DJØF.

Jon Palle Buhl, Bent Christensen, Karl O. Christiansen, W. E. von Eyben, Louis le Maire og Knud Waaben: Festskrift til Stephan Hurwitz, 20.06.1971, 658 sider, DJØF.

Mogens Koktvedgaard: Festskrift til W. E. von Eyben, 1982, 246 sider, DJØF.

Ole Lange: Festskrift udgivet i anledning af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers 75 års jubilæum 12. januar 1987, 143 sider, FSRs Forlag.

Dansk Retspolitisk Forening: Retspolitisk status - Festskrift i anledning af Dansk Retspolitisk Forenings 10 års jubilæum,, 1988, 350 sider, DJØF.

Preben Kendal, H. Kruse Petersen og Niels Ørgaard: Festskrift til direktør Laurits Ringgård, 1989, 228 sider, Gad og Sparekassen SDS.

Inger Høedt-Rasmussen: Festskrift til Erik Harder, undervisnings- og forskningschef, dr. jur. 19.september 1989, 130 sider, Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag.

Ulrik Gorm Møller: Det handler om skat Festskrift i anledning af lektor Poul Olsens 70 års dag den 21. november 1993, 243 sider, Thomson.

"Klagersager i kommunalt regi" af Anders Lütxhøft.
"Træk af udviklingen i skatteforvaltningsretten" af Ole Bjørn.
"Vederlagsnæring" af I. A. Strobel.
"Skatteomlægningspakken af 1993 og kapitalgevinstbeskatningen" af Margrethe Nørgaard og Søren Rasmussen.
"Kapitalgevinster og dobbeltbeskatningsaftalerne" af Aage Michelsen.
"Betingede retshandler" af Robert Koch-Nielsen.
"Poul Olsen - og de praktiserende revisorer" af Arne From Petersen.
"Skatterettens ufuldkommenhed" af Aage Spang Hansen.

Peter Blume og Hanne Petersen: Retlig polycentri, Festskrift til Henrik Zahle på 50-årsdagen 26. august 1993, 408 sider, Akademisk Forlag og Retsvidenskabeligt Institut B.

Lennart Lynge Andersen og Peter Møgelvang-Hansen: Festskrift til Børge Dahl - Jura på mange måder, 1994, 247 sider, Thomson.

Ole Stig Andersen: Advokatsamfundets festskrift i anledning af Retsplejelovens 75 års jubilæum, 1994, 277 sider, DJØF.

Jens Rosenløv og Kirsten Thorup: Festskrift til Ole Due - Liber Amicorum, 1994, 424 sider, Thomson.

Marius Ibsen, Peter Lorentz Nielsen og Bent Schou: Folkestyre og Forvaltning: Festskrift i anledning af Nordisk Administrativt Forbunds 75 års jubilæum, 1994, 134 sider, DJØF.

Kirsten Ketscher, Steen Rønsholdt og Peter Blume: Festskrift til Ole Krarup - Liv, Arbejde og Forvaltning, 1995, 448 sider, Thomson.

Erik Christiansen m. fl.: Festskrift, dansk Selskab for Boligret - vedligeholdelse og forbedring, 1996, GadJura. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1996 B.474.

Ruth Nielsen, Jens Fejø og Lennart Lynge Andersen: Festskrift til Ole Lando - Papers dedicated to Ole Lando, 1997, 367 sider, Thomson.

Lennart Lynge Andersen (red.): Festskrift til Juridisk Klub 1988-1998, 1998, 171 sider, Finanssektorens Uddannelsescenter. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1999 B.329-330.

Generationsskifte i ret og praksis - Festskrift til Finn Taksøe-Jensens 65-års fødselsdag, d. 19. maj 1999, 360 sider, Forlaget Magnus. (Indeholder 23 artikler)

Lovens liv - Festskrift til Jørgen Dalberg-Larsen, som fyldte 60 år d. 19.09.2000, 432 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Palmer Olsen i UfR 2001 B.142.

Indholdsfortegnelse: Almene emner:

Kilder til ret og retssociologi, Agnete Weis Bentzon
Retlig Pluralisme, Jens Evald
Fra retssociologiens »grand theories«: Teorien om retssystemets autopoiese, Carsten Henrichsen
Rettssosiologen som antropolog i en fremmed stamme, Thomas Mathiesen
En antropolog ser på retten, Henrik Zahle

Individ, stat og samfund:

Makt och representativ demokrati, Lars D. Eriksson
Juridisk skolastik og judiciel aktivisme, Ole Krarup
Når det enkle bliver kompliceret, Ole Bruun Nielsen
Menneskeretlige argumenter som spydspids eller tveægget sværd?, Jens Vedsted-Hansen
Könskontraktets kropp - Kropp, medborgarskap och kön, Karin Widerberg

Velfærd og miljø:

Fra vekst til omforming - den skandinaviske velferdsstaten i endring, Kristian Andenæs
Udviklingstendenser i miljøretten, Ellen Margrethe Basse
Normative grundmönster i pensionssystemen, Anna Christensen
Retssikkerhed og reguleringsformål i miljøbeskyttelsesloven, Karsten Revsbech
Miljøpolitik, beslutningsprocesser og offentlighedens involvering, Ulla Steen

Individ, normbrud og repression:

Kan fængsler slå ihjel?, Flemming Balvig
Internationale indflydelser på dansk narkotikapolitik - solidaritet ctr. responsiv ret, Jørgen Jepsen
Viden - og mangel på viden - om den sorte økonomi i Danmark, Gunnar Viby Mogensen
Repressiv og refleksiv strafferet, Beth Grothe Nielsen
Misbrugsbehandling, Lau Laursen og Anette Storgaard

Regioner og det internationale samfund:

Normative mønstre i EF-retten, Hans Petter Graver
Drømme og fællesskaber, Hanne Petersen
En attendant le moderne, Sten Schaumburg-Müller
Paradigmskifte, kritisk teori och kvinnorätt, Niklas Bruun

Paul Krüger Andersen, Mette Neville og Niels Winther-Sørensen (red): Festskrift til Aage Michelsen, nov. 2000, 413 sider, DJØF

Om at forske i retten og at dømme i retten, af Henrik Zahle
Gældende ret eller myndighedernes ret, af Ole Hasselbalch
Selskabsretten tilbage til sine rødder, af Mette Neville
Om afnotering af børsnoterede selskaber, af Paul Krüger Andersen
Den stora konflikten. Systematiskt skattesystem eller internationell anpassning, af Gustaf Lindencrona
Den urett som ikke rammer deg selv - endring av ligning, af Ole Gjems-Onstad
Skattelovrådet blev 14 år, af Lida Hulgaard
Retssikkerhed - et tveægget sværd, af Jan Pedersen
Om forældelse af tilbagesøgningskrav på afgifter, af Nis Jul Clausen og Hans Viggo Godsk Pedersen
Underskudsbegrænsning efter lignigslovens § 15, af Steen Askholt
Nogle problemer omkring beskatningen af igangværende arbejder, af Ole Bjørn
Aktionærbeskatning ved kapitalnedskrivning. Forankring i civilretten, af Tommy V. Christiansen
Virksomhedsskatteordningen, af Fl. Heden Knudsen
Udgifter til uddannelse og sikring af faglig kompetence, af Kjeld Hemmingsen og Robert Koch Nielsen
Skat på avance ved salg af boliger, af Hans Henrik Edlund
Skattens mønt, af Ole Fenger
Forslag til ny arveavgiftslov i Norge, af Frederik Zimmer
Værdiansættelser i skatteretten, af Finn Taksøe-Jensen
Har vi behov for dobbeltbeskatningsoverenskomster? Af Peter Loft
Finns det plats för kriteriet »verklig ledning« i de svenska skatteförfattningarna? Af Nils Mattsson
Skat ved aktieselskabers til- og fraflytning, af Niels Winther-Sørensen
Finländska inkomstskatteåtgärder mot bolag i lågskattestater, af Edward Andersson
Forholdet mellem folkeretlige og EU-retlige kilder i skatteretten, af Ruth Nielsen
EG-rättens lojalitetsprincip och rätten till fri etablering i artikel 43-EG några inkomstskatterätlige synspunkter, af Sture Bergström
Retsmidler mod diskriminerende nationale skatteforskrifter - materielt, processuelt og erstatningsretligt, af Erik Werlauff
WTO - den fjerde dimension i dansk international skatteret? Af Karsten Engsig Sørensen

Lennart Lynge Andersen, Jens Fejø, Peter Møgelvang-Hansen, Ruth Nielsen (red.): Festskrift til Bernhard Gomard.(75 år d. 09.01.2001)

Henrik Dam, Lise Dybdahl og Finn Taksøe-Jensen (red.): Jura & Historie. Festskrift til Inger Dübeck som forsker, 70 år d. 24.02.2003, 550 sider, DJØF. Anmeldt af Helle Larsen i FM 2003.140-141.

Michael Stoleis: Fünf Frauen am Hofe
Michael H. Gelting: Skånske Lov og Jyske Lov: Danmarks første kommissionsbetænkning og Danmarks første retsplejelov
Kjell Å. Modéer: Asien börjar i Malmö. Om rättskulturer i Öresundsregionen
Dag Michalsen: Dansk - Norsk rettsvitenskap etter 1814
Henrik Stevnsborg: Thyra Danebod og Gorm Den Gamle
Rasmus Kristian Feldthusen: Trust og dominium duplex
Jacob Graf Nielsen: Beskatningskompetence - før, nu og i fremtiden
Ditlev Tamm: Østgrønlandssagen - bag kulissen
Ingrid Lund-Andersen: Den danske lov om registreret partnerskab
Henrik Dam: Lovvalg for ægtepagter
Finn Taksøe-Jensen: Arveudlæg af erhvervsvirksomheder til umyndige
Birgit Jordan: Skifteværger - anvendelse af repræsentationsordningen i praksis
Agnete Weis Bentzon og Torben Agersnap: Europæisk familierets møde med storfamilien
Ruth Nielsen: Gravide arbejdstagere i EU - retligt perspektiv
Lars Björne: Den nordiska arbetsrättsliga litteraturen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
Johan Giertsen: Selskapsrettslig tilbakeføring og konkursrettslig omstøtelse. Belyst ved dansk og norsk rett
Christian Häthén: Kongl Maj:ts Nådiga Förordning om aktiebolag av den 6. oktober 1848, samt dess betydelse för bolagsbildningen i Malmö åren 1849-1874
Lise Dybdahl: Et offentlighedsprincip og en arkivret for EPO
Peter Blume: Anvendelse af gamle personoplysninger. Databeskyttelsesret og arkivret
Pia Letto-Vanamo: Rätt, språk och historia
Beth Grothe Nielsen: Incest: Historien om et tabu
Kirsten Ketscher: Kvindekonventionen gælder i dansk ret
Ejvind Slottved: Staten som storbygherre - et historisk rids
Vagn Greve: Sammenstød af sanktioner i dansk strafferet
Jørn Vestergaard: Om selvinkriminering efter endelig dom - og lidt om aktieselskabernes dunkle nutidshistorie

Torsten Iversen, Lars H. Kristensen & Erik Werlauff: Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 1. udg. marts 2003, 1072 sider, DJØF. Anmeldt af Alex Nymark i FM 2003.210-216.

Mads Bryde Andersen, Caroline Heide-Jørgensen og Jens Schovsbo: Festskrift til Mogens Koktvedgaard, marts 2003, 757 sider, DJØF

 • Forord: Et epokeskift i retsvidenskaben
 • Mads bryde Andersen: Fragmenter af en informationsretlig grundregulering
 • Ulf Bernitz: Arbetstagares upphovsrätt Nytt svenskt rättsavgörande om militärmusikeren milstolpe i rättsutvecklingen
 • Jon Bing: Immaterialrettslige aspekter ved elektroniske agenter
 • Jørgen Blomquist: Ophavsrettens eksistensberettigelse
 • Peter Blume: Individet, ophavsretten og krisen
 • Morten Broberg: Fusionskontrolforordningens kontrolbegreb
 • Niklas Bruun: Konkurrensklausuler i skärningslinjen mellan konkurrens- marknads- och arbetsrätt
 • Børge Dahl: Markedsføringsretsudvikling
 • Bengt Domei: Ekvivalensfaktorer i svensk rätt
 • Lise Dybdahl: Danske indsigelser på hjemmebane og "på europæisk"
 • Karen Dyekjær-Hansen: Nødvendighedskriteriet og markedsadgangen - En studie i samspillet mellem EU-ret, Immaterialret og Konkurrenceret
 • Jens Fejø: EU-konkurrenceretten ved begyndelsen af det 3. årtusinde
 • Hans Gammeltoft-Hansen: Partsaktindsigt i straffesager
 • Viggo Hagstrøm: Kunstnerisk utsmykning - noen kontraksrettslige spørgsmål
 • Caroline Heide-Jørgensen: Almene samfundshensyn i markedsføringsretten
 • Gunnar Karnell: Skälig ersättning, rimlig kompensation - något om en upphovsrättslig kärnfrågaför de ursprungliga rättsinnehavarna
 • Finn Kern: Radio- og TV-(Reklame)nævnet
 • Annette Kur: The New German Legislation on Author's Contracts - Fairness at Last?
 • Birger Stuevold Lassen: Noe om det fotografiske bilde
 • Marianne Levin: Är den moderna immaterialrätten otillbörlig?
 • Kirsten Levinsen: De nye regler for anvendelsen af Traktatens artikel 81 og 82 - Forordning nr. 1/2003
 • Linda Nielsen: Patent på stamceller - ret og etik
 • Per Jonas Nordell: Den ideella rättens tvingande natur och oöverlåtbarhet
 • Peter-Ulrik Plesner: Ændringer af patentprocessen
 • Thomas Riis: Ophavsretlige selvhjælpsforanstaltninger
 • Ole Andreas Rognstad: Konsumpsjon og digitale overføringer - Et forslag til en alternativ løsningsmodell
 • Jan Rosén:Känneteckens goodwillskydd - från anseende til uppmärksamhetsvärde i svenskkänneteckens- och marknadsrätt
 • Morten Rosenmeier: Orginalitetskravet i ophavsretten - Objektlæren ctr. udnyttelseslæren
 • Leif Rørbøl: Administrativ omprøvning af patenter
 • Johan Schlüter og Jakob Plesner Mathiasen: Medvirken til ophavsretskrænkelser på Internettet
 • Per Håkon Schmidt: TRIPP TRAPP - om brugskunst i tiden
 • Jens Schovsbo: Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten
 • Peter Schønning: Den internationale ophavsret - et exposé
 • Are Stenvik: Om rettsvern av personlig særpreg - omfatter personlighetsretten en særskilt "Right of Publicity"
 • Stig Strömholm: Den konstnärliga friheten - ett reservat med många gränskonflikter
 • Ditlev Tamm: Juridiske tidsskrifter - tradition eller stagnation?
 • Knud Erik Vingtoft: Brugsmodelloven og dens anvendelssmuligheder - en praktikers refleksioner
 • Knud Wallberg: Først i tid - bedst i ret?
 • Henrik Zahle: Om domsarbejdet i Højesteret
 • Mette Wriborg Jønson: Bibliografi over Mogens Koktvedgaards juridiske forfatterskab 1960-2003

Arne Fliflet, Peter Garde, Steen Rønsholdt, Jens Møller, Jon Andersen, Kaj Larsen, Johan Busse og Jens Olsen: Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 21.02.2004, 704 sider, DJØF

Susanne Pedersen, Søren Friis Hansen og Nis Jul Clausen: Festskrift til Ole Bjørn, 1. udg., marts 2004, 549 sider, DJØF

Gorm Toftegaard Nielsen, Jens Vedsted-Hansen & Claus Haagen Jensen (red.): Festskrift om Menneskerettigheder til Carl Aage Nørgaard (80 år d. 15.09.2004), 1. udg. 2004, 409 sider, DJØF

Henning Koch (red.): Politik og jura - Festskrift for Ole Espersen, (70 år 20.12.2004), 532 sider, Forlaget Thomson

Bo Vesterdorf (Redaktør), Niels Fenger (Redaktør), Karsten Hagel-Sørensen (Redaktør): Festskrift til Claus Gulmann - Liber Amicorum, 1. udg., jan. 2006, 517 sider, Forlaget Thomson

Lars Ramhøj (red.): Festskrift til Orla Friis Jensen - FAST EJENDOMSRET - Synsvinkler og synspunkter, 1. udg. marts 2007, 323 sider, DJØF

Eva Ersbøll (red.), Ida Elisabeth Koch (red.), Stephanie Lagoutte (red.) og Eva Maria Lassen (red.): Denne verden fortjener at blive forandret. Hyldest til Isi Foighel, 1. udg. 21.12.2007, 404 sider, DJØF

Sten Bønsing (red.) og Erik Werlauff (red.): Festskrift til Claus Haagen Jensen, 1. udg. 27.12.2007, 406 sider, DJØF

Jurist uden omsvøb. Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, 2007, Chr. Ejlers Forlag

Trine Baumbach (red.), Henrik Dam (red.) og Gorm Toftegaard Nielsen (red.): Festskrift til Jørn Vestergaard, 1. udg. 30.01.2008, 536 sider, DJØF

Ikke kun straf. Festskrift til Vagn Greve, 2008, 666 sider, DJØF

Criminal Procedure, Human Rights and 'Balance': Towards the Dark Night Sea? af Andrew Ashworth
När får man lov att slå i taket? af Petter Asp
Tanker om forbudet mod strafbarhed med tilbagevirkende kraft og tysk ret af Trine Baumbach
Beskyttelse af mentalt retarderede mod seksualforbrydelser af Ragnheiður Bragadóttir
Fængslet tager de sidste! af Anne Baastrup
Straffelovens § 21 - Rechtsvergleichende Überlegungen zur Versuchsstrafbarkeit im dänischen Recht af Karin Cornils
Er der stadig plads til en Greve? af Ole Espersen
Tidsubestemt dom. Grønlandske Herstedvesterfanger af Evy Frantzsen
Några straffprocessuella frågor i anknytning till den finska lagen om utlämning inom EU af Dan Frände
Politiets overdrevne hjælpsomhed af Hans Gammeltoft-Hansen
En domare dömer - en annan bedömer af Helén Örnemark Hansen
Fångtal och kriminalpolitik af Hanns von Hofer
Mens vi venter på Godot af Nina Holst-Christensen
Bedömning av vetenskaplig kvalitet i rättsdogmatiken af Nils Jareborg
Who has the last word: legislators or judges? af Heike Jung
Kriminalitetsudviklingen. Hypoteser og antagelser af Britta Kyvsgaard
I grevens tid? Ändrade rutiner för fängelse på obestämd tid af Claes Lernestedt
Fremtidens straffe af Helle Lokdam
Lovfesting av straffutmålingsmomenter og momenter med hensyn til reaksjonsvalg i Norge af Magnus Matningsdal
Nyt lægdommersystem i Japan af Shin Matsuzawa
Fiskeren fra Thyborøn der havde kastet en plasticpose i havet. Overvejelser omkring en miljøsag i den hollandske provins af Coen F. Mulder
Fritz Moen og norsk strafferettspleie af Henry John Mæland
En rigtig lille Lolita af Beth Grothe Nielsen
Om forsæt, virkelighed og sprog af Gorm Toftegaard Nielsen
Tortyr - en plågsam historia af Elina Pirjatanniemi
Partial justice. On collateral consequences of imprisonment af Monika Platek
Ude af øje - ude af sind. Kvinder i fængsel - en overset gruppe af Anette Storgaard
Hva vil du jeg skal si? - Om partsoppnevnte sakkyndiges habilitet af Ulf Stridbeck
Criminal Law in Iceland since the Saga Age af Jónatan Þórmundsson
In dubio, pro Dania. Några reflexioner över dansk straffrättslig jurisdiktion af Per Ole Träskman
Humanitetstendenser i straffsystemet af Magnus Ulväng
Kyrkans ställning som bildare av sexualnormer af Terttu Utriainen
Antiterrorpakkerne af Jørn Vestergaard
Om spirituskørsel og kumulation af Niels Waage

Helle Tegner Anker (red.), Birgitte Egelund Olsen (red.): Miljøretlige emner. Festskrift til Ellen Margrethe Basse (60 år d. 26.11.2008), nov. 2008, 512 sider, DJØF

Forord - af Lauritz Holm-Nielsen
God's gift to mankind, or uneducatable enviropaths? - af Staffan Westerlund
Tentativt om rätt och social-ekologisk resiliens - af Jonas Ebbesson
Miljörätten och de uthålliga hushållen - af Gabriel Michanek
The complexity of regulating the risks and the ethics of modern biotechnology. The role of law, politics and ethics - af Inger-Johanne Sand
‘Klimarett' Et essay om et rettsområde i utvikling - af Hans Chr. Bugge
In Search of the Synergies between International Trade and Protection of the Environment - af Sanford Gaines
Frihandel, miljökonventioner och genomslaget för hållbar utveckling - af Charlotta Zetterberg
EU, WTO og klimaregimet – indledende betragtninger - af Birgitte Egelund Olsen
Om avlsmarkører, miljøhensyn og social ansvarligheds betydning for enerettens legitimitet - af Tine Sommer
The Baltic Sea and the Legal Order on Placing Energy Pipelines - af Erkki J. Hollo
Er det behov for miljøombud? - af Ole Kristian Fauchald
Systemsmøring: Hvor langt kan private ”kjøpe” seg goodwill hos det offentlige? - af Erik Magnus Boe
Miljöorganisationer i miljödomstolarna: Gör de skillnad? - af Annika Nilsson
On the Comparison of Environmental Law - af Jan Darpö & Annika Nilsson
Miljøret og metode - af Sten Schaumburg-Müller
Selvregulering og miljøret - af Jørgen Dalberg-Larsen
Fra ulovlighed til lovliggørelse - af Gorm Toftegaard Nielsen
Forureneren bag forureneren og skadevolderen bag skadevolderen – om hæftelse for et andet selskabs skadeforvoldelse, herunder ved miljøskader - af Erik Werlauff
Miljøerstatning og miljøansvar - af Mogens Moe
Tjaah, bum, bum ... – om gyldigheden af EU-miljøretten i dansk ret - af Peter Pagh
På samfundets vegne – kvalitet i miljøadministrationen - af Ole Christiansen
Lovkvalitet – en kamp mod vindmøller? - af Helle Tegner Anker
Når boligbebyggelse rykker nærmere – tanker omkring en minkfarm - af Orla Friis Jensen
Gylleseparering og energifremstilling – samspil mellem jura, teknik, EU- og dansk ret - af Ulla Steen & Pernille Aagaard Truelsen
En moderne Århus-historie - af Bent Ole Gram Mortensen
Særbidrag for særligt forurenet spildevand - af Erik Hørlyck
Bibliografi: Professor, dr.jur. & jur.dr. (h.c.) Ellen Margrethe Basse -
af Ditte Schjødt Jensen

Carsten Heinrichsen, Jens Elo Rytter & Steen Rønsholdt (red.): Ret, informatik og samfund, Festskrift til Peter Blume (60 år), sept. 2010, 608 sider, DJØF

1. DEL - Almene emner
Citation networks af Jon Bing
Retsvidenskaben og de almene fag af Jørgen Dalberg-Larsen
Forståelse og forståelighed i retten af Anne Lise Kjær
Genoplivning af retsrealismen af Henrik Palmer Olsen,
Hvilke emner har almen interesse? af Sten Schaumburg-Müller,
Armlængdens lov af Hans Chr. Spies,
The Outlaw. Om ret, retfærdighed og Bob Dylan af Jens Teilberg Søndergaard,
Evolutive Interpretation of Treaties Concerning Environmental Protection: the Gab?íkovo-Nagymaros Project Case Revisited af Yoshifumi Tanaka,
Om forsknings- og anden videnformidling på det retsvidenskabelige område af Jørn Vestergaard,
Manipulation: Lagstiftningsteknik eller integritetskränkning? af Peter Wahlgren,
2. DEL - Retsinformatoriske emner
Hvornår er privatlivet beskyttelsesværdigt? af Mads Bryde Andersen,
Samtykke i Datatilsynets praksis af Janni Christoffersen,
Finally finalité? af Niels Fenger, professor,
Digitaliseringen og forslaget til en ny offentlighedslov af Hans Gammeltoft-Hansen,
Børn i informationssamfundet af Stine Jørgensen,
Persondatabeskyttelse i arbejdsretlig kontekst af Jens Kristiansen,
Digital forvaltning - en udfordring af de forvaltningsretlige krav af Karsten Loiborg,
Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning af Dag Wiese Schartum,
Rättsinformatikens karta af Peter Seipel,
Tjänstemannen i e-förvaltningen af Cecilia Magnusson Sjöberg,
Forening af grundlæggende rettigheder af Charlotte Bagger Tranberg,
Behandling af offentliggjorte personoplysninger - særligt om sociale netværkstjenester af Henrik Udsen,
Personoplysninger i offentlige udredninger af Jens Vedsted-Hansen,
3. DEL - Offentligretlige emner
Skrankepaveri af Jon Andersen,
I kongens og lovens navn lad maskerne falde - Om straffelovens § 134 b af Trine Baumbach og Henrik Stevnsborg,
Regulering gennem "konsensus" - Om den retlige regulering af EU's udviklingsbistandspolitik af Morten Broberg,
Et religionsretligt problem og forslag til løsning af Lisbet Christoffersen,
Tavshedspligt i et mediesamfund af Michael Gøtze,
Europæisering af Markedsføringsretten - forandring og fornyelse af Caroline Heide-Jørgensen,
Offentlighedsprincippets anvendelse på offentlig-privat virksomhed - En kommentar til Offentlighedskommissionens betænkning af Carsten Henrichsen,
Præjudikater og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af Helle Krunke,
Offentliggørelse af kontrolresultater - Betænkning nr. 1516/2010 af Jens Møller,
Et skatteretligt dilemma - Retsanvendelsen i skatteunddragelsessager af Jacob Graff Nielsen,
God forvaltningsskik af Karsten Revsbech,
Ret og Uret i Guds Eget Land - Indianere i Supreme Court af Jens Elo Rytter,
Intern politisk forvaltning versus offentlighed - med it-teknologisk perspektiv af Steen Rønsholdt,
4. DEL - Privatretlige emner
In Testamento Veritas - fra børn og afdøde folk skal man høre sandheden af Claus Bach Christensen, Rasmus Kristian Feldthusen og Anne Mortensen
Hvor går grænsen mellem beskyttet information og ubeskyttede data i ophavsretten? Om EU-domstolens "Infopaq"-dom af Morten Rosenmeier,
Mod et harmoniseret ophavsretligt originalitetsbegreb? Nogle tanker i anledning af den mærkelige men dog tankevækkende EU-dom om Infopaq
af Jens Schovsbo.

Karsten Hagel-Sørensen (red.), Ulrich Haltern (red.), Henning Koch (red.) og Joseph H.H. Weiler (red.): Europe. The New Legal Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen. 1. udg, 2010, 860 sider, DJØF

Joseph Weiler: Hjalte Rasmussen - Nemo propheta in patria sua
Karen J. Alter: On Law and Policy in the European Court of Justice: An American Perspective
Anthony Arnull: Europe's Nemesis? The Long Road to the Lisbon Treaty
Joxerramon Bengoetxea: Reasoning from Consequences from Luxembourg
Peter Biering: Has the Court of Justice ever taken Integration too far?
Peter Blume: Lindqvist Revisited - issues concerning EU data protection law
Vlad Constantinesco: "Plus vite, plus haut, plus fort!": quelques réflexions sur l'intégration européenne
Paul Craig: Coping with Numbers: Voting, Enhanced Cooperation and Amendment
Jens Hartig Danielsen: Delegation of Sovereignty - Article 20 of the Danish Constitution: The story of a successful operation but a dead patient?
Renaud Dehousse, Laurie Boussaguet & Sophie Jacquot: From Integration through Law to Governance: Has the Course of European Integration Changed?
Niels Fenger & Søren Schønberg:: Market access, restrictions on the use of lawfully marketed products and Article 34 TFEU
Laurence W. Gormley: Judicial Review - a new dawn after Lisbon?
Karsten Hagel-Sørensen: Conflict of Norms when Different Sources of Law Interact
Ulrich Haltern: European Tourists of History and Imagination - Berlin, July 24, 2008: An Epiphany
Carsten Henrichsen: 26 skridt frem - og et stort skridt tilbage. En kommentar til offentlighedskommissionens betænkning
Francis Jacobs: Access by individuals to judicial review in EU law - Still an issue of concern?
Catherine Jacqueson: Metock as a shock? The struggle between rights and sovereignty
Anne Lise Kjær: Nonsense: The CILFIT Criteria Revisited - from the Perspective of Legal Linguistics
Henning Koch: On Character and Caricature. Freedom of speech or freedom to scorn?
Per Lachmann: Bundesverfassungsgerichts Lissabon-dom - og grundlovens § 20
Ole Lando: Some Remarks on Adjudicators' Reasons
Nikolaos Lavranos: The ECJ's relationship with other international courts and tribunals
Joseph Lookofsky: Persuasive Pamesa: Not Running Wild with the CISG
Mikael Rask Madsen: Scandinavian (Neo-)Realism and European Courts: A View from Strasbourg
Miguel Poiares Maduro: Interpreting European Law - On Why and How Law and Policy Meet at the European Court of Justice
Dorte S. Martinsen & Marlene Wind: When National Courts go to Europe. Reluctant or active players in the integrationprocess?
Peter-Christian Müller-Graff: The European Openness of the German Constitution in the Light of the Jurisprudence of the Federal Constitutional Court - A Systematic Stocktaking
Peter Nedergaard: Domstole, forfatninger og retssystemer. Et politologisk essay
Joakim Nergelius: Laval, Metock and The Recent Nordic Debate on Judicial Review
Ruth Nielsen: Legal Realism and EU Law
Peter Pagh: EU-domstolen - grøn judiciel aktivisme eller retssikkerhed ...?
Ove K. Pedersen: The EU and National Democracy! How Membership has led to Democratisation but also Democratic Challenges
Clement Salung Petersen and Jens Schovsbo: On Law and Policy in a European and European Union Patent Court (EEUPC) - What will It do to Patent Law and What will Patent Law do to It?
Morten Rasmussen: Constructing and Deconstructing 'Constitutional' European Law: Some reflections on how to study the history of European law
Francis Snyder: 'Worrying about Europe': Chinese Law and the Changing Context of EU Legal Scholarship
Alexander Somek: The Emancipation of Legal Dissonance
Ole Spiermann: On Law or Policy in the European Court of Justice: Van Gend en Loos and Costa v. ENEL
Michael Steinicke: The Court of Justice of the European Union, public procurement and in-house contracts - a critique of Case C-480/06, Commission v Germany
Ditlev Tamm: From a European to a Global Approach - reflections on the position of comparative law in legal education
Lubo Tichý and Tomá Dumbrovský: Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court?
Jørn Vestergaard: European Kadi Law - on Terror Financing, Asset Freezing and Human Rights
Erik Werlauff: Proportionality lost - proportionality regained?
Jiri Zemanek: A European Mandate of the Czech Constitutional Court

Thomas Elholm: Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett, 2010, 557 sider, DJØF

Ulrika Andersson: Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser
Petter Asp & Lars-Gøran Eriksson: Untorparn och rättvisan
Kerstin Berglund: Prostitution och integritetskränkning
Ragnheiður Bragadóttir: Udviklingen i strafudmåling for seksualforbrydelser
Thomas Elholm & Asbjørn Strandbakken: Hvem skal nu bestemme - dommerne eller politikerne?
Birgit Feldtmann: Er strafferet et effektivt middel i kampen mod sørøveri? - Et dansk indblik i strafferetlige udfordringer på baggrund af kapringen af CEC Future
Dan Frände & Annika Suominen: Utgör artikel 325 i funktionsfördraget grunden för en europeisk, supranationell bedrägeristraffrätt?
Hans Gammeltoft-Hansen: Med Alf Ross i hans værksted - om tilblivelsen af "Über den Vorsatz"
Peter Garde: Retfærdighed, tilfældighed og Nemesis. En gammel anklagers og dommers refleksioner over en tetralogi
Vagn Greve: Danske straffebestemmelsers interlegale gyldighed: Træk af en forvirret retsudvikling
Linda Gröning: Criminal Law Science and Transnational Criminal Law: Reflections on the Role for Comparative Research
Helén Örnemark Hansen:"Bärplockerskor" med mera sökes - reflektion över ny svensk lagstiftning om människohandel
Janne Rothmar Herrmann: Afdødes retlige status
Knut Høivik: Dolus eventualis i norsk rett - har vi den nå?
Jørn RT Jacobsen The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine
Nils Jareborg: Den tredje disjunktionen
Minna Kimpimäki Taking International Criminal Law seriously. A Decade of Finnish Criminal Legislation
Tapio Lappi-Seppäla: Nordic Youth Justice in a Nutshell
Madeleine Leijonhufvud Likgiltig? - "Kanske". Hänsynslös - "Definitivt"!
Claes Lernestedt: När kan den straffrättsliga människan svårligen besinna sig? Ett mål rörande nödvärnsexcess och (kanske) psykologi
Jussi Matikkala: Disciplinära sanktioner mot advokater
Sakari Melander The Need of Comparative Approach in Contemporary Criminal Law and Criminal Justice Policy
Gorm Toftegaard Nielsen Et paradigmeskift! - Et essay om ofres retsstilling i Danmark
Kimmo Nuotio Kulturmöten i straffrätten
Jon Petter Rui Den norske juryordningen anno 2010: Moden for revision
Anette Storgaard: Laveste aldersgrænse for straf
Paulina Tallroth: Språklagstiftning och språkpolitik i Finland och Sverige - en jämförelse
Jussi Tapani: Försök till brott mot liv och vägtrafiken - En omöjlig ekvation?
Per Ole Träskman: Håller kravet på dubbel straffbarhet att bli rättshistoria?
Magnus Ulväng: Leichtfertigkeit och lättsinnighet
Terttu Utriainen: Sexualbrott mot barn och sinnesundersökningar av gärningsmän
Christoffer Wong: Avvisa eller ogilla?
Joseph Zila: Bis in idem ... Om sanktionsavgifter och principen ne bis in idem i svensk rätt
Ragna Aarli: Komparativ metode som verktøy i tverrfaglige kontekster. Om slutninger fra DNA-spor i straffesaker

Malene Kerzel (red): Festskrift til Jan Pedersen, 18.02.2011, 502 sider, DJØF

De evige krydsfelter - Ole Bjørn
EU-Domstolen og dens fortolkningsvirksomhed - Jane Bolander
Finansiel innovation som skatteretlig udfordring, mandatory convertibles & reverse convertibles i dansk skatteret - Jakob Bundgaard
Forskellige spørgsmål vedrørende kooperationsbeskatning - John Bygholm
Skatteretten, Grundloven og Højesteret - Jens Peter Christensen
Når skatteretten blander sig i insolvensretten - Lasse Højlund Christensen
Omgørelse og armslængdebetaling - Henrik Dam og Jacob Graff Nielsen
En intertemporal historie om en retsvildfarelse, sjette momsdirektivs ikrafttrædelsestidspunkt - Jens Hartig Danielsen
Reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, et elastisk begreb - Claus Hedegaard Eriksen
Fengsel for å betale svart, første norske høyesterettsdom - Ole Gjems-Onstad
Bindende svar, afvisning og den bindende virkning, hvor går grænsen? - Mette Holm Høgsbro
Realitets- og misbrugsbetragtninger i EU-skatteretten - Dennis Ramsdahl Jensen
Kan en skat indebære ekspropriation? - Michael Hansen Jensen
Realitetsgrundsætningen og EU-retten - Søren Næsborg Jensen
Noget om praksis og praksisændringer - Inge Langhave Jeppesen
Den momsretlige terminologi om fradrag, tilbagebetaling og godtgørelse, fejlagtig implementering i den danske momslov? - Claus Bohn Jespersen & Anders Strandet Jepsen
Strukturændringer inden for koncerner, hvad er status? - Malene Kerzel
Fra kontrol til tillid - Peter Loft
Hr. Pedersens fornemmelse for svig - Lasse Lund Madsen
SEL §2A og §2C, når den skatteretlige subjektkvalifikation ændres - Liselotte Madsen
Dual residence i triangulære situationer - Aage Michelsen
Myndighedskontrol og anmelderi, en oversigt - Jens Møller
Forventningsprincippet i skatteretten - Søren H. Mørup
Skattestrafferet, ny vin på to gamle flasker - Gorm Toftegaard Nielsen
Skatteministeriets erstatningsansvar, dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse - Bente Møll Pedersen
Den konstitutionella skatterättens internationalisering - Robert Påhlsson
Fikseret fradrag, er dette en mulighed? - Bent Ramskov
Skatteret og forvaltningsret - Karsten Revsbech
Den momsmæssige behandling af uddannelses- og undervisningssektoren - Henrik Stensgaard
Bruttorentebegrebet i dansk skatteret - Niels Winther-Sørensen
Realitet i selskabs - og skatteretten, om realitetsgrundsætningens berettigelse og begrænsninger - Erik Werlauff
Hverken fugl eller fisk, om aktiers handelsværdi i dansk skatteret - Jens Wittendorff
Hvem bor i Norge? - Frederik Zimmer

Jens Hartig Danielsen (red.), Karsten Hagel-Sørensen (red.), Caroline Heide-Jørgensen (red.) og Ruth Nielsen (red.): Festskrift til Jens Fejø, 1. udg. maj 2012, 484 sider, DJØF

Et par omsætningstal kommer på bordet og gør samtalen meget mere interessant af Christian Bergqvist
Prøvelse af økonomiske forhold i konkurrencesageraf Erik Bertelsen og Jens Munk Plum
Bør Fusionskontrolforordningens artikel 22 reformeres? af Morten Broberg
EU-konkurrenceretten og andelsselskaber i landbrugssektoren af Jens Hartig Danielsen
Sanktioner for konkurrencelovsovertrædelser - kongruens og proportionalitet af Karen Dyekjær
Om berettigede forventninger og EU-stridig statsstøtte af Niels Fenger
Domstolsprøvelse af spørgsmål om suverænitetsafgivelse af Peter Germer
Om nogle »selvfølgelige« krav til EU-Domstolen af Claus Gulmann
Højesterets plenumafgørelser 1986-2010 af Karsten Hagel-Sørensen
Europæisering af dansk konkurrenceret af Caroline Heide-Jørgensen
»Skorstensfejeren gik en tur ...« af Carina Risvig Hansen
Legal Standard for Illegal Price Discrimination An Economic Assessment af Lars Henriksson
Competition Law Remedies - New Challenges, New Opportunities af Erling Hjelmeng
Hvor får de det fra? af Nina Holst-Christensen
On the International Projects Relating to the Law of Contracts af Ole Lando
Konkurrencebegrænsninger på Fejø - et spørgsmål om mærkbarhed af Kirsten Levinsen
Universitetsforskning och konkurrensproblem af Hans Henrik Lidgard
Må danske konkurrencenævn spørge EU-Domstolen? - Om art. 267 TEUF af Palle Bo Madsen
Fjernvarme - en monopolsektor i konkurrence af Bent Ole Gram Mortensen
The Asymmetries between Aims in Free Movement and Competition Law af Ulla Neergaard
Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten af Ruth Nielsen
Liberalisering af offentlige forsyningsvirksomheder af Ole Jess Olsen
Papirskibenes kamp mod vindmøller af Jacob Pinborg og Kim Lundgaard Hansen
Færgefart i EU-havet - de EU-retlige rammer for transport med færge til og fra de danske øer af Sune Troels Poulsen
The Concept of State Aid - Back to the Basics and Beyond af Juha Raitio
Kommunerne og konkurrencen af Karsten Revsbech
»A trade mark is no more monopoly than a mans face« - om tvangslicens til varemærker og andre mærker af Thomas Riis og Jens Schovsbo
Tre udbudsretlige spørgsmål af H.P. Rosenmeier
Tilsagn i fusionssager af Karsten Engsig Sørensen
Competitive neutrality - critical remarks af Michael Steinicke
Håndhævelse af EU s Udbudsregler i Europæisk Perspektiv
af Steen Treumer

Michael Joachim Bonell (red.), Marie-Louise Holle (red.) og Peter Arnt Nielsen (red.): Liber Amicorum Ole Lando, 1. udg. 02.09.2012 (90 år), 426 sider, DJØF

Konkurrenz der Rechtsordnungen und "Law made in Germany" - af Christian von Bar
An EU Law for Cross-Border Sales Only - Its Meaning and Implications in Open Markets - af Jürgen Basedow
The PECL and Consumer Remedies under the CESL - af Hugh Beale
Do Swedish Civil Status Records Qualify to be Recognized in the Other EU Member States? - af Michael Bogdan
The Lasting Influence of the Lando Principles - af Eric Clive
A Plea for European Confl ict Rules on Proprietary Security - af Ulrich Drobnig
40 Years of EU Competition Law - af Jens Fejø
Private International Law Issues by Opt-out and Opt-in Instruments of Harmonization: A Comparison between CISG and CESL - af Morten M. Fogt
Un "rattachement cumulatif": nationalité étatique et citoyenneté européenne - af Hélène Gaudemet-Tallon
Loan Agreements and Increased Refinancing Costs - af Lars Gorton
A Ius Commune Casebook on the Effects of European Union Law on Legal Relationships between Individuals - af Arthur Hartkamp
The International Scope of Choice-of-Court Agreements under the Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Convention - af Trevor C. Hartley
Ulysses - Over Nordic Default Oceans Back to Contract Commitment Safe Haven - af Kai Krüger & Berte-Elen Konow
CISG and CESL - af Ulrich Magnus
The Recast of the Brussels I Regulation - af Peter Arnt Nielsen
The Ban on Discrimination as a General Principle of Contract Law - af Ruth Nielsen
Ole Lando, Djingis Kahn and Memetics - af Christina Ramberg
Constitutional Review on Trial - Some Reflexions in Honour of Professor Ole Lando - af Hjalte Rasmussen
Zinsen Wegen Zahlungsverzug im Vorschlag eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts (GEKR/CESL) und die Pluralität von Dessen Quellen - af Oliver Remien
Model Laws for Implementing International Conventions - The Implementation of the 1970 UNESCO Convention on Cultural Property - af Kurt Siehr
Innovation and Law - af Ditlev Tamm & Pia Letto-Vanamo
Can Comparative Law and Economics Fill One of the Gaps Between Legal and Economic Theory? - af Christina D. Tvarnø
Commercial Agents and Special Jurisdiction - af Kim Østergaard

Niels Fenger (red.), Mads Bryde Andersen (red.), Lars Bo Langsted (red.) og Lars Lindencrone Petersen (red.): Festskrift til Erik Werlauff (60 år 08.11.2012), 1. udg., nov. 2012, DJØF

Universitetsjuristen som advokat - af Mads Bryde Andersen
Europæisk selskabsret: Quo vadis? - af Paul Krüger Andersen
7 år med virksomhedspant - har det været en succes? - af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Miljøansvarsreglerne om fastlæggelse af de ansvarlige og ansvarsgrundlaget - af Ellen Margrethe Basse
Børsnoterede sportsklubber - en børsretlig udfordring? - af Nis Jul Clausen
Application of The EU Insolvency Regulation on Multinational Corporations - af Rolf Dotevall
Hvem er stråmanden? - af Louise Faber
Lidt om en parts mulighed for at få EU-Domstolen til at omformulere et præjudicielt spørgsmål - af Niels Fenger
Om håndhævelsen af EU-rettens krav om budgetdisciplin - af Claus Gulmann
EU og børsretten - af Jesper Lau Hansen
Fusion og frasigelse - om anvendelse af reglerne om virksom-hedsoverdragelse ved selskabsretlig fusion og spaltning - af Lone L. Hansen
Problemer med menneskerettigheder i familieretten - er forestillingsevne virkelig vigtigere end viden? - af Marianne Holdgaard
Den vædrede galease - om culpa, bonus pater, professionsansvar og andre begreber - af Lars Bo Langsted
Beskatning af egen- og fremmedkapital - og generelle overvejelser om selskabsskatten - af Peter Loft
Forkyndelse for juridiske personer - af Christian Lundblad
Procesbevillinger og habilitet i retsplejen - om en dommers habilitet, hvor "flere embedsvirksomheder er forenede i hans person" - af Palle Bo Madsen
Beskatning af grænseoverdragende donationer til og fra fonde - af Aage Michelsen
Takeovers og bemyndigelser til at kapitalforhøje (en børsnoteret aktie er altid til salg) - af Dan Moalem
S.m.b.a. - det ideelle iværksætterselskab? - af Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og grundloven - af Gorm Toftegaard Nielsen
Individuel, væsentlig interesse i insolvensbehandling - af Lars Lindencrone Petersen
Når (etablerings)kæden hopper af - af Thomas Rønfeldt
Gruppesøgsmål - af Jens Rostock-Jensen
Ledelsesvederlagsbestemmelser i selskabs-, finansselskabs- og børsretten - af Peer Schaumburg-Müller
Afgørelse eller processuelt skridt? - af Trine Schultz
Om effektivitet i voldgiftsprocessen - særligt om voldgiftsrettens muligheder - af Mogens Skipper-Pedersen
Om obligationsretten og Højesteret - af Jon Stokholm
EU-løftestangsprincippet og EU-udbudsretten - om udviklingen af et sekundært udbudsregime - af Steen Treumer

Peer Schaumburg-Müller (Red.), Henrik Juul (Red.), Frederik Meding (Red.): Vennebog til Lennart Lynge Andersen, 1. udg., dec. 2012, 364 sider, Karnov Group

Advokat Eigil Lego Andersen skriver om De fondsretlige grundspørgsmål,
Højesteretspræsident Børge Dahl om Praktisk anvendelig forskning,
Tidligere landsdommer Svend Danielsen om Procesudgifter ved enkelttvister under ægtefælleskifte,
Professor Thomas Elholm skriver om Død og konfiskation,
Lektor Lisbeth Faurdal om Afkald på begunstigelse efter pensionskundens død,
Landsdommer Henrik Gam om Selskabstømmersagerne – et foreløbigt punktum,
Professor Vagn Greve om Strafferetten i stormagternes kolonier,
Professor Lars Gorton om Syndicated loans: Information memoranda - some legal implications,
Lektor Tanja Jørgensen om Gældsrådgivning i Danmark og Norge,
Ekstern lektor Henrik Juul om Uforsvarlig långivning,
Professor Nina Dietz Legind og lektor Tanja Jørgensen om Fra Kæstel til Bankjura anno 2013,
Juridisk konsulent, ekstern lektor Frederik Meding om Panterettighedens indhold og udstrækning - Kreditinstitutters mulighed for at henvise til utinglyste forretningsgange,
Tidligere nationalbankdirektør Torben H. Nielsen og specialkonsulent Peter Restelli-Nielsen om Outsourcing af dansk værdipapirafvikling til det fælleseuropæiske Target2-Securities,
Vicedirektør, ekstern lektor Peer Schaumburg-Müller om Mere finansselskabsret - nye krav til ledelsens viden og erfaring,
Advokat Andreas Tamasauskas om Interkreditor aftaler og
Professor Finn Østrup om Husholdningernes gæld: Argumenter og udfordringer.

Peter Christensen (ansv. red.), Jens Hartig Danielsen (ansv. red.), Jonas Christoffersen (ansv. red.) & Steffen Ebdrup (ansv. red.): Max Sørensen 100 år, 19.02.2013, 624 sider, DJØF

DEL I. ALMINDELIGE EMNER
Max Sørensen – Statsretten og statskundskaben - af Jens Peter Christensen
Domsbegrundelser – og hvad det kan føre til - af Lasse Højlund Christensen
M. le juge Sørensen, Luxembourg 1973-1976 - af Claus Gulmann
Efterarbejder - af Karsten Hagel-Sørensen
Præjudikatværdien af internationale domstoles afgørelser -
af Henrik Palmer Olsen

DEL II. FOLKERET
Jurisdiktion i folkeretten – i krydsfeltet mellem jura og politik - af David Kendal
Staters undersøgelse af folkeretsbrud begået under militære operationer i udlandet – lever dansk praksis op til de folkeretlige krav? - af Peter Vedel Kessing
Udenrigsministeriets folkeretsrådgiver: aktuelle spørgsmål – med danske fingeraftryk - af Thomas Winkler

DEL III. MENNESKERET
Menneskeret – frossen politik eller levende jura? - af Jonas Christoffersen
En »diplomatisk jurist«: Max Sørensen og de europæiske menneskerettigheders genese - af Mikael Rask Madsen
Max Sørensen og den internationale beskyttelse af Menneskerettighederne - af Ole Bruun Nielsen
Menneskerettighedskonventioner som bestanddel af landets indre retsorden -
af Jens Vedsted-Hansen

DEL IV. EU-RET
Om »direkte eller indirekte, faktisk eller potentielt« i Société Technique Minière-dommen, i Dassonville-dommen og i Keckdommen: Var det så slemt? - af Jens Fejø
EU-Domstolens anvendelse af EU's Charter om grundlæggende rettigheder efter Lissabon-Traktatens ikrafttræden - af Nina Holst-Christensen
»Konstruktiv uklarhed« – om tilsigtet uklar EU-lovgivning og dens negative konsekvenser -
af Steen Treumer

DEL V. STATSFORFATNINGSRET
The Case of the Missing Referendum - af Peter Biering
Max Sørensen og § 20's forudsætning – jura og politik i forbindelse med en grundlovskommission - af Jens Hartig Danielsen
Nogle bemærkninger om frihedsberøvelse af selvmordstruede - af Jens Garde & Michael Hansen Jensen
Towards a complex matrix of new formal and informal ways of compensation of lost national powers to the EU - af Helle Krunke
Grundloven og straffesager – hvad skal der stå i en grundlov? - af Gorm Toftegaard Nielsen
Retsfølger af en tilsidesættelse af grundlovens § 20 - af Ole Spiermann
Max Sørensen og grundlovens § 20 – fra Forfatningskommissionens betænkning til Lissabon-Traktaten -
af Jørgen Steen Sørensen

DEL VI. FORVALTNINGSRET
Folkerettens betydning for ombudsmandens virksomhed – med særligt henblik på menneskerettighederne og EU-retten - af Hans Gammeltoft-Hansen
Hvor dårligt kan man behandle udlændinge på tålt ophold? Om Højesterets dom af 1. juni 2012 - af Jørgen Albæk Jensen
Hjemmelskravet – magtanvendelse over for patienter uden Samtykkekompetence - af Helle Bødker Madsen
Åbenbar urimelighed som prøvelsesgrundlag for domstolene i forvaltningsretlige sager -
af Karsten Revsbech

Nina Dietz Legind: (red): Festskrift til Nis Juul Clausen (60 år d. 13.04.2013), 464 sider, DJØF

Risk Management – i selskabsretligt perspektiv – af Paul Krüger Andersen
Kampen om bestyrelsen. Finanstilsynets skærpede krav til bestyrelsen i pengeinstitutterne – af Hanne Søndergaard Birkmose
Gatekeeping in U.S. Securities Markets – af James D. Cox
Har informationsansvaret för aktiemarknadsbolag skärpts? Några tankar i anledning av ett svenskt rättsfall – af Rolf Dotevall
Oplysningspligt mht. betingede aftaler – af Hans Henrik Edlund
Legitimitet og EU's strafferetlige regulering – af Thomas Elholm
Registre og EU-konkurrenceretten. Herunder konsekvensen af Compass-Datenbank-dommen – af Jens Fejø
Må man skyde en pirat – Et indblik i den retlige ramme for statslige aktørers magtanvendelse – af Birgit Feldtmann
Regulering af forbrugerbeskyttelse – af Julie Galbo & Annette Bjaaland Andersen
Forfaiting, trade finance and the International Chamber of Commerce (ICC) – af Lars Gorton
Fanget mellem to poler: Bureaukratiske og praksisnære krav til retsvidenskaben – af Ole Hammerslev
Markedsmisbrug – af Jesper Lau Hansen
Evaluering af lov om aktie- og anpartsselskaber – med særlig henblik på børsnoterede aktieselskaber – af Søren Friis Hansen
Consumer Liability for Unauthorised Electronic Funds Transfers Regulatory Perspectives from Australia and Denmark – af Camilla Hørby Jensen & Ann Wardrop
Skattefri afståelse af sommerboliger – om anvendelse til privat formål og bevis – af Inge Langhave Jeppesen
Lejerens indsigelser i lejeforhold – form, indhold og retsvirkning – af Jakob Juul-Sandberg
EMIR – endnu et skridt på vejen mod EUs Single Rulebook for Financial Markets – af David Moalem
Forbrugerindflydelse i fjernvarmesektoren – en barriere for forsyning ud over kommunegrænsen? – af Bent Ole Gram Mortensen
Intern viden ved handel med råvarederivater – af Mette Neville
Nogle bemærkninger om kaution – af Hans Viggo Godsk Pedersen & Nina Dietz Legind
Tilsynsdiamanten i spændingsfeltet mellem soft law og hard law – af Niels Skovmand Rasmussen
Lien og lovvalg – om reders brug af ombordværende gods som sikkerhed for fragt- eller hyrekrav – af Kristina Siig
Systematisering af retsdiscipliner – med børsretten som eksempel – af Michael Steinicke
Konkurskarantæne. Nye danske regler og EU-retlige perspektiver – af Karsten Engsig Sørensen
'Med sikkerhed i strid med internationale forpligtelser' – om EUret og andre regler som politisk handelsobjekt – af Jens Vedsted-Hansen
Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn? –
af Erik Werlauff

Johan Hartmann Stæger: Facetter - Festskrift til Sys Rovsing, (60 år d. 19.05.2013), maj 2013, 222 sider, DJØF. Anmeldt af Gitte Meldgaard Abrahamsen og Marianne Holdgaard i TFA 2013.563-566.

DEL I: MENNESKET
Søren Jenstrup p. 11-14
: Sys og det kollegiale arbejde i kredsbestyrelse og Advokatråd.
Anja Cordes
p. 15-19: Sys Rovsing
Carina Gøthche Knudtzon
p. 21-23 :Sys – min farverige chef

DEL II: LEDEREN
Randi Bach Poulsen p. 27-34: Kan partnerejede virksomheder ledes?
Lars Svenning Andersen p. 35-39:
En hektisk tid for advokatrådsformanden

DEL III: ADVOKATEN
Lennart Lynge Andersen & Svend Danielsen p. 43-60: Familieretlig status
Irene Nørgaard p. 61-67:
Behandlingen på skifte af krydslivsforsikringssummer og forsikringssummer udbetalt i anledning af 3.-mands død
Anne Louise Bormann p. 69-89.
Retten til at have en far – Retten til at være far. Retspraksis i faderskabssager set i forhold til EMRK
Maryla Rytter Wróblewski & Jette H. Ronøe p. 91-110:
Familiemæssige juridiske udfordringer i en international verden
Linda Nielsen p. 111-118:
Advokater og aftaler i familieretten – behov, begrænsninger og forslag til lovgiver
Jørgen Ulrik Grønborg p.119-128:
Forhåndsaftaler mellem ægtefæller om kompensation
Michael Serup p. 129-141:
Passivering af udskudt skat ved skifte
Louise Bøtcher Bomholtz p. 143-151:
Flytning til udlandet med børn
Birgit Ilkjær-Jordan p. 153-168:
Bostyrerhvervet – status siden skiftereformen i 1997 og et blik på fremtiden
Birte Rasmussen p. 169-187:
Advokaten som rådgiver i dødsboer
Ellen Marie Sørensen p. 189-198:
Erhvervsdrivende dødsboer
Lone Brandenborg & Niels Kahlke p. 199-214:
Salg og arveudlæg af fast ejendom i bobestyrerbo
Rasmus Kristian Feldthusen & Johan Hartmann Stæger p. 215-222:Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet bo.

Jens Fejø (red) og Christina D. Tvarnø (red): Festskrift til Ruth Nielsen, 67 år d. 7. juni 2013, 438 sider, DJØF

Congratulation – af Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø & Grith Skovgaard Ølykke
Har kønsmainstreaming en fremtid som værktøj til fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd? – af Agnete Andersen
Core Workers' Rights as Constitutional Principles in the WTO? – af Henrik Andersen
Alder som diskriminationsgrund – af Tuk Bagger
Kriminalisering af journalisters uberettigede kildeafsløringer? – af Trine Baumbach
Høyesterett som politisk arena – af Jan Fridthjof Bernt
Saklighet og »lovanvendelse« i Arbeidsretten – af Stein Evju
Freedom of expression from a trade union perspective – af Susanne Fransson & Eberhard Stüber
Også konkurrenceretten har vel sine tankevækkende sider – af Jens Fejø
Er adgang til internettet en grundrettighed i EU? – af Søren Sandfeld Jakobsen
Præjudicielle forelæggelser i arbejdsretlige sager – af Jens Kristiansen
Om at undervise i komparativ ret – af Ole Lando
Has EU Equality Law Gone Too Far? – af Christopher McCrudden
Et fyrtårn – af Ulla Neergaard
Utstationerade bemanningsanställda – En kollision mellan två EU-direktiv – af Birgitta Nyström
Lønmodtagerstatus for samarbejdende ægtefæller og samlevere eller? – af Hans Viggo Godsk Pedersen
Ruth Nielsen – en kvinderetlig pionér og retskulturel aktør – af Hanne Petersen
In and out of the Crisis: Building on a European Social Method – af Silvana Sciarra
Gender Equality under the Charter of Fundamental Rights for the European Union – a New Lease of Life for Positive Actions? – af Dagmar Schiek
Traditionskonform tolkning – Om tolkning av förhållandet mellan könsdiskriminerande reklam och grundlagsskyddade yttranden – af Eva-Maria Svensson
Offentlig-offentligt kontraktuelt samarbejde – har Domstolen foretaget den nødvendige afgrænsning med C-159/11, ASL Lecce? – af Michael Steinicke
Putting the Market into The Social: ‘Be Careful What We Wish For' – af Erika Szyszczak
Lost in Transition? The Role of Methodology in Legal Scholarship – af Rob van Gestel, Hans-W. Micklitz & Miguel Poiares Maduro
Pligten til EU-konform fortolkning – EU-domstolens afgørelse i Dominguez-sagen –
af Ølykke & Tvarnø

Bettina Lemann Kristiansen (ansv. red.), Sten Schaumburg-Müller (ansv. red.), Thomas Gammeltoft-Hansen (ansv. red.) & Ida Elisabeth Koch (ansv. red.): Protecting the Rights of Others. Festskrift til Jens Vedsted-Hansen, aug. 2013, 644 sider, DJØF

Introduction
Jørgen Dalberg-Larsen p. 27-44: Globalisering og retsudvikling

Administrative and Social Law
Carsten Henrichen p. 45-64: Privatretlige aftaler med det offentlige
Nina v. Hielmcrone p. 65-82: Retshjælp i et udsat boligområde
Bettina Lehmann Christensen p. 83-102: Retshjælp – fortsat et udækket behov?
Trine Schultz og John Klausen p. 103-118: Ophør af en løbende ydelse – et særligt socialretligt problem
Anette Storgaard p. 119- 136: »Lige eller ulige?« Kvinder i fængsel

PET
Hans Gammeltoft-Hansen p. 137-152: Efterretningsagenter og retsplejelov
Emil Bock Greve p. 153-172: Hvem bestemmer over historien? En undersøgelse af undtagelsesbestemmelsen vedr. sager af »særlig historisk interesse« i retningslinjerne for PET's makulering
Pernille Boye Koch og Felix Fröhlich p. 173-196: Menneskeretlige krav til kontrol med efterretningstjenester
Gorm Toftegaard Nielsen p. 197-214: Legalitetsprincippet, faktiske handlinger og PET

International Human Rights Law
Ulrike Brandl p. 215-230: Different Levels of Protection concerning the Right to Family Life: Inconsistencies and Protection Gaps in Recent Jurisprudence
Maria Fonseca og Marianne Holdgaard p. 231-260: EMRK artikel 6 og dansk familieret
Mark Gibney p. 261-276: The Responsibilities of States
Elspeth Guild p. 277-286: War or Crime? – The Legitimate Use of Violence and European Human Rights Law
Peter Vedel Kessing p. 287-322: Droner og menneskeret
Ida Elisabeth Koch p. 323-344: The Rule of Law as perceived by the European Court of Human Rights
Stephanie Lagoutte p. 345-362: New Developments in the Reform of the European Court of Human Rights
Jens Elo Rytter p. 363-388: Beskyttelse af statshemmeligheder og adgangen til oprejsning for menneskerettighedskrænkelser
Sten Schaumburg-Müller p. 389-406: Privacy and Publicity
Tine Sommer og Ellen Margrethe Basse p. 407-442: Common Concern for retsudviklingen i Grønland
Louise Halleskov Storgaard p. 443-466: The Post-Lisbon Relationship between the CJEU and the ECtHR
International Refugee Law
Rosemary Byrne and Gregor Null p 467-486: International Criminal Justice, the Gotovina Judgment and the Making of Refugees
Terje Einarsen p. 487-516: Asylbarndommene i Norges Høyesterett
Thomas Gammeltoft-Hansen p. 517-540: Privatised Law Enforcement and Control
Rikke Gottrup p. 541- 562: Mit, dit, vores ansvar – om sagsoplysning i asylsager
Astrid Kjeldgaard-Pedersen p. 563-582: The Concept of International Legal Personality and the Regulation of Refugees in the Inter-War Period
Boldizsar Nagy p. 583-608: : Indeed: why? Thoughts on the reasons and motivations for protecting refugees
Jesper Lindholm p. 609-626: Konvertitflygtninge i dansk asylpraksis

Helle Krunke (red.), Jens Elo Rytter (red.), Jørn Vestergaard (red.), Kristian Cedervall Lauta (red.) & Peter Blume (red.): Rettens magt - Magtens ret. Festskrift til Henning Koch, (65 år 03.04.2014), 465 sider, DJØF

Flemming Balvig p. 13-24: Folkets domstol
Jan Fridthjof Bernt
p. 25-42: Rettens legitimitet og internasjonal rettsanvendelse
Peter Blume p. 43-54: Databeskyttelse og forfatning
Mikkel Jarle Christensen p. 55-68: Det danske politi mellem nødret og bureaukratisering
Jonas Christoffersen p. 69-80: Den grundlovgivende dommer
Claus Dethlefsen p. 81-96:
Folketingets arbejdsgangsudvalg 1971-78
Inger Dübeck p. 97-106:
Om kvinder, utugt og ægteskab i kejserretten
Karsten Hagel-Sørensen & Sune Fugleholm p. 107-128:
Administrative nævn mellem domstole og forvaltning
Anna Katarina Halldén p. 129- 140: Warnings from Last Decade's Security Centred Laws and Regulations when Fighting Terrorism
Carsten Henrichsen p. 141-154:
Modernisering af den offentlige sektor gennem 30 år
Jakob v. H. Holtermann p. 155-170:
Den gode blasfemi – fra åndelig happy slapping til legitim magtkritik
Jørgen Albæk Jensen p. 171-182:
Penge, politik og jura i amerikanske valgkampe før og efter Citizens United (558 US 310, 2010)
Michael Hansen Jensen p. 183-190:
Tanker om øget brug af parlamentariske undersøgelser
Anne Lise Kjær p. 191-204:
Fra sandt til effektivt demokrati – udviklinger i den europæiske diskurs om demokrati og menneskerettigheder efter 2. verdenskrig
Annette Kronborg p. 205-218:
Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt – et perspektiv på lovgivningsstilen
Helle Krunke p. 219-234: Lissabon-sagen – med magt følger ansvar
Karl Christian Lammers p. 235-244: Demokrati og folkelig legitimitet – om de brede masser og det parlamentarisk-demokratiske system
Kristian Cedervall Lauta p. 245-258:
Om den Saakaldte Nødret
Joseph Lookofsky p. 259-270:
Robo-Judge Meets Elastic Man – European & American Approaches to Private International Law
Mikael Rask Madsen & Henrik Palmer Olsen p. 271-288:
»På kant med grundloven« – til forsvar for den juraprofessorale ytringsfrihed
Torben Melchior p. 289-300:
EU's charter om grundlæggende rettigheder – en ændret magtfordeling?
Linda Nielsen & Vibeke Vindeløv p. 301-308:
Governance og konfliktløsning i Kenya – et projekt om demokratiske og inkluderende processer
Hanne Petersen p. 309-320:
Demokratiske stemmer og visioner
Jens Elo Rytter p. 321-334:
»Fortvivlelsens Selvhjælp« – modstandsretten og dansk forfatningsret
Urška Šadl p. 335-350:
European interpretive enterprise – some remarks to the criticism of the Court of Justice of the EU
Cheryl Saunders p. 351-364:
The concept of representation: a study in similarity and difference
Ole Spiermann p. 365-378:
Højesteret og de singulære love
Gert Sørensen p. 379- 392:
Italien mellem berlusconisme og konstitutionalisme
Ditlev Tamm p. 393- 400:
A letter to no one on nothing in the Law
Björg Thorarensen p. 401-418:
The Nordic Constitutions in a Multilevel Constitutional Order
Kaarlo Tuori p. 419-424:
Issues of Constitution-making – Recent Experiences
Jens Vedsted-Hansen p. 425-436:
Mutual Trust – Common Values or Constitutional Disorder?
Jørn Vestergaard p. 437-450: Terrorfremme, bødestraf, rettighedstab, legalitet og ytringsfrihed
Jørn Vestergaard & Anja Amdi Harrild
p. 451-460: Bibliografi – Henning Kochs publikationer

Peter Blume (red.) & Carsten Henrichsen (red.): Forvaltning og retssikkerhed. Festskrift til Steen Rønsholdt, 1. udg., sept. 2014, 435 sider, DJØF

Angreb på mæglingens DNA – ansatser til en diskussion om tvungen mægling - af Lin Adrian & Vibeke Vindeløv
Om den nye offentlighedslovs tilblivelse – af Jon Andersen
Det kommunale selvstyre efter kommunalreformen – af Gerd Battrup
Offentligt ansatte som journalistiske kilder – af Trine Baumbach
Rammene for rettslig prøving av forvaltningens avgjørelser – Fra fritt skjønn til pragmatiske vurderinger? - af Jan Fridthjof Bernt
Rettens normalisering – Rejsen til USA – af Peter Blume
God forvaltningsskikk og krav til forsvarlig forvaltning – af Erik Magnus Boe
Forpligtende kommunale samarbejder – af Morten Engberg
Forvaltningsakten og afgørelsesbegrebet – af Hans Gammeltoft-Hansen
Minimumsstandarder for offentlig service – en kommentar til UfR 2013.2324 H – af Carsten Henrichsen
Beskytter lovgivningen offentligt ansatte imod risikoen for at blive hængt ud? – af Kaj Larsen
Frikommunelovgivningen – også et forsøg med selve retssystemet? – af Karsten Loiborg
Rättsstaten utmanad? Några tankar kring den kommunalrättsliga utvecklingen i Sverige – af Lena Marcusson
Det personlige erstatningsansvar for offentligt ansatte – af Jens Møller
Forvaltningens brug og misbrug af pressen – af Søren H. Mørup, Niels Fenger & Sten Bønsing
Prøvelse af forvaltningssager – et godt system? – af Claes Nilas
Juraprofessorers responderende virksomhed – af Henrik Palmer Olsen & Michael Gøtze
Når adressaten mangler retlig rådeevne til at opfylde forvaltningsakten – en overset forvaltningsretlig grundsætning – af Peter Pagh
Den nye offentlighedslov – nogle kommentarer - af Karsten Revsbech
Våbenbrødre – efterretningsvirksomhed i USA og Danmark – af Jens Elo Rytter
Ombudsmandens kontrol med EU-rettens grundlæggende forvaltningsprocessuelle rettigheder – af Azad Taheri Abkenar
Ultima Ratio as a Constitutional Principle - by Kaarlo Tuori
Bibliografi -
ved Bo Søgaard Jensen

Nina Palesa Bonde (red.), Rikke Plesner Skovby (red.) & Dennis Pagh Asanovski (red.): Jubilæumsskrift for Dommerfuldmægtigforeningen, sept. 2014, 304 sider, DJØF

DEL I: FESTKLÆDT OG KAMPKLAR
Formandens forord – af Nina Palesa Bonde
Fra selskabsløvernes paradis til fagpolitisk forening – af Henning Broman
Dommerfuldmægtigforeningen – Hvor sjovt kan det være? – af Henrik Barfoed

DEL II: DE MANGE KASKETTER – DE MANGE FACETTER
Erindringer fra min tid som dommerfuldmægtig – af Henrik Agersnap
Højesteret og dommerfuldmægtigene – af Børge Dahl
Et rigtigt job? – af Merete Schlüter
Leder i Danmarks Domstole – af Lisa Rising
Faglige og menneskelige udfordringer – det er lysten, der driver værket - af Marianne Højgaard Pedersen
»Da jeg var dommerfuldmægtig ...« - af Maria Porsborg

DEL III: FAGLIGT STÆRK OG STOLT
Nogle spørgsmål om grundrettigheder i skifteretten – af Lars Lindencrone Petersen
Afgrænsningen af småsager – af John Larsen
Det bortførte barn – Oliver – af Annette Kronborg
Insolvensbedømmelsen efter konkurslovens § 17, når skyldneren har aktiver i udlandet – af Boris Frederiksen, Morten Plannthin & Rasmus Grønved Nielsen
Om beviskravene i immaterialretlige forbudssager efter forbudsreformen 2013 og Højesterets kendelse i U 2014.196 H, Lundbeck/Actavis – af Erik Werlauff

DEL IV: REFLEKSIONER OVER HÆKKEN
Domstolenes mål og værdier – af Charlotte Münter
Endelig – nye muligheder i danske retssale – af Karina Lorentzen
Der skal være en konsekvens – af Peter Skaarup
Strejftog igennem dommerfuldmægtigenes uddannelse i de sidste 75 år – af Birgitte Holmberg Pedersen
Videndeling, Et øjebliksbillede juni 2014 – med tråde til fortid og fremtid – af Helle Bertung
Advokaten – domstolenes nærmeste samarbejdspartner - af Søren Jenstrup
Fra retssalen til folketingssalen – af Jan E. Jørgensen
Udmåling af straf – Er der tillid mellem lovgiver og domstole? – af Tom Behnke

Britta Kyvsgaard (red.), Jørn Vestergaard (red.), Lars Holmberg (red.) & Thomas Elholm (red.): Kriminalistiske pejlinger, Festskrift til Flemming Balvig, 2015, 415 sider, DJØF

Imitation, masse og kriminalitet: teorien om social pejlings glemte genealogi - af Christian Borch
Nye lovændringer og strafudmåling for seksualforbrydelser mod børn - af Ragnheiður Bragadóttir
Den vakre straffen – 30 august 2014 – af Nils Christie
Recirkulation af indsatte - af Susanne Clausen
Perspektiver på retsbevidstheden – af Jørgen Dalberg-Larsen
Danskernes retsfølelse – og EU - af Thomas Elholm
Rets- og solidaritetsfølelser i Danmark og Grønland – af Hans Jørgen Engbo
Er strafudmålingsregler om hadmotiver ønskelige? – af Peter Garde
Vil den islandske befolkning have strengere straffe end dommerne for økonomisk kriminalitet og seksuelle forbrydelser mod børn? – af Helgi Gunnlaugsson
Politi og (u)tryghed - af Lars Holmberg
“Lèse-minorité” – Repression of hate speech in the protection of social peace - by Henning Koch
Jo større jo bedre? – af Britta Kyvsgaard
Preventive detention and life imprisonment in four Nordic countries - by Tapio Lappi-Seppälä
Accomplice criminal liability to masterminds – What is the most appropriate legislation? - by Shin Matsuzawa
Angola – Deep South – af Linda Kjær Minke
Resocialisering 2.0 – En ny adfærdspolitik – af Annick Prieur
The noble art of governing prisons – focus on staff/inmate relations - by William Rentzmann
Med sociologen i fængsel – hvad kom der ud af det? - by Anita Rönneling
Isolation – et fængsel i fængslet – af Peter Scharff Smith & Ida Koch
Blurring boundaries – Military and police in Denmark after 9/11 - by Henrik Stevnsborg
Samtykket, der blev tiet ihjel – af Anette Storgaard
Det allmänna rättsmedvetandet i svensk kriminalpolitik – af Henrik Tham
Men faktisk er det slet ikke så udbredt, som vi alle sammen går rundt og tror – af Per Ole Träskman
En kriminalistisk agenthistorie – om forbindelser mellem Københavns Universitet og PET i en kold tid – af Jørn Vestergaard
Bibliografi – Flemming Balvigs publikationer 1995-2014 – ved Jørn Vestergaard.

Mads Bryde Andersen (red.) & René Franz Henschel (red.): A Tribute to Joseph M. Lookofsky, 1. udg., 2015, 398 sider, DJØF

Chapter 1. Commercial Morality in the CISG – How Do we Spin Good Faith? - by Camilla Baasch Andersen & Bruno Zeller
Chapter 2. Scholarly Cultures in the U.S. and in Scandinavia – Some Observations - by Mads Bryde Andersen & Johnny Herre
Chapter 3. Forskelle og ligheder mellem erstatning og forholdsmæssigt afslag i anledning af mangler ved fast ejendom - by Hans Henrik Edlund
Chapter 4. CISG and the Law Applicable in International Commercial Arbitration: Remarks Focusing on Three Common Hypotheticals - by Franco Ferrari
Chapter 5. Opting In to the CISG: Avoiding the Redline Products Problems - by Harry M. Flechtner & Ronald A. Brand
Chapter 6. The CISG and Agreements or Binding Practice to Arbitrate - by Morten M. Fogt
Chapter 7. The CISG rules and principles as a yardstick when determining the validity of contractual agreements limiting remedies for breach of contract: are we stretching arguments too far? - by René Franz Henschel
Chapter 8. Proof of Jurisdiction under the Brussels I Regulation - by Ketilbjørn Hertz
Chapter 9. Entreprenörers och säljares ansvar för s.k. utvecklingsfel - by Torgny Håstad
Chapter 10. Erstatningens omfang ifølge CISG - by Torsten Iversen
Chapter 11. International Insolvencies and the Classical Struggle Between the Principles of Universality and Territoriality – A Norwegian Perspective - by Berte-Elen Konow
Chapter 12. CISG and Set-off - by Ulrich Magnus
Chapter 13. Law(s) Applicable to Arbitration Agreements: Trends and Outlook from the Viewpoint of English Law - by Loukas Mistelis
Chapter 14. The Rules of Notification in Inter-Nordic Sales - by Thomas Neumann
Chapter 15. Brussels I and Arbitration - by Peter Arnt Nielsen
Chapter 16. A Time-Limit Running Wild? Article 39(2) CISG and Domestic Limitation Periods - by Ulrich G. Schroeter
Chapter 17. International Jurisdiction in Product Liability Suits - by Kasper Steensgaard
Chapter 18. The Exceptions in CISG Article 2 (e) for ‘Ships' and ‘Vessels' – Particularly on Sales of Offshore Units and Construction of Ships and Offshore Units - by Amund Bjørager Tørum

Trine Baumbach (red.), Peter Blume (red.) & Michael Gøtze (red.): Ret på flere felter. Forvaltning, Governance, Retssikkerhed (Festskrift til Carsten Henrichsen), 1. udg., jan. 2016, 601 sider, DJØF

Fair Trade-hensyn i kommunalfuldmagten - af Azad Taheri Abkenar
Udfordringer i mægling med forvaltningen som part - af Lin Adrian
Nogle bemærkninger om ugyldighedslæren - af Jon Andersen
Tilsynet med lovligheden af kommuners påtænkte dispositioner og undladelser - af Kasper Ullerup Bach, Christina Ekmann & Hans B. Thomsen
Samarbejde mellem myndigheder over grænser - af Gerd Battrup
Den medieretlige regulering og privatlivsbeskyttelsen - af Trine Baumbach
Kommunenes fremtid: Lokaldemokratisk arena eller desentralisert statsforvaltning? – Et norsk perspektiv - af Jan Fridthjof Bernt
Frihed og Forvaltningsret - af Peter Blume
Rettssikkerhet – i mange plan og med tilgrensende verdier - af Erik Magnus Boe
Aktindsigt i offentligt ejede selskaber - af Sten Bønsing
Retsteori og samfundsudvikling - af Jørgen Dalberg-Larsen
Statsministerens tilsynspligt - af Hans Gammeltoft-Hansen
Noget bedre end sit rygte – Dansk forvaltning i europæisk perspektiv - af Jørgen Grønnegård Christensen
Hvornår medfører overtrædelser af forvaltningslovens garantiforskrifter, at en afgørelse bliver ugyldig? - af Niels Fenger
Kontrolundersøgelser i et retssikkerhedsperspektiv - af Michael Gøtze & Christian Bergqvist
Forsyningspligt og aftagepligt – Et offentligretligt studie - af Bent Ole Gram Mortensen
Forvaltningens it-løsninger - af Hanne Marie Motzfeldt
Proportionalitetsprincippet i forvaltningsretten - af Claes Nilas
Tvungen offentlig kontraktindgåelse - af Karsten Naundrup Olesen
Naboklager over støjgener fra metrobyggeriet af Cityringen – Forløb og efterskrift - af Peter Pagh
Ministerens generelle tilsyn med kommuner og regioner (overtilsyn, pligt til at følge med mv.) - af Karsten Revsbech
En problematisk Strasbourg-dom om beskyttelse af trossamfund - af Jens Elo Rytter
Om den formelle mangels væsentlighed - af Steen Rønsholdt
Den væbnede magt - af Henrik Stevnsborg
Ändamålsbundenhetsprincipen i finsk, nordisk och EU-rätt - af Markku Suksi
Ombudsmandens prøvelse af spørgsmål om meroffentlighed - af Jørgen Steen Sørensen
Prøvelse af lovgivermotiver - af Jens Vedsted-Hansen
Governance, management og Teori U – en nødvendig trilogi - af Vibeke Vindeløv
Bibliografi

Hanne Marie Motzfeldt (red.), Kim Østergaard (red.), Sten Schaumburg-Müller (red.) & Rikke Gottrup (red.): Mod og mening - Hyldestskrift til Frederik Harhoff, 1. udg., sept. 2016, 617 sider, DJØF

Ulrike Barten The UN at 71 – A hesitant protector of self-determination 11
Kimberly Delores Bent & Juliette Michelle Paauwe The Honorable Judge Harhoff – or “Just Fred” 23
Peter Blume Persondatas flugt over grænserne . 33
Kenneth Øhlenschlæger Buhl

Danmark mellem terror og krig – Den geografiske afgrænsning af ikke-internationale væbnede konflikte

45
Bugge Thorbjørn Daniel FN's Sikkerhedsråd og international terrorisme 69
Pedro Rubens David

The International Criminal Tribunal for the former Yugoslaviaand the Perišić Case

91
Birgit Feldtmann & Kristina Siig

Rescued but in a legal no-man's land? – The crisis in the Mediterranean Sea and the issue of disembarkation

105
Chiara de Franco & Sten Rynning

The Comprehensive Approach to Crisis Management: Operational Promise and Political Peril

129
Rikke Gottrup

Offentlige whistleblowerordninger– Tanker om en retlig udvikling

153
Preben Søegaard Hansen

Ny dansk krigsforbryderlov – Den materielle straffehjemmel i Danmark for de mest alvorlige internationale forbrydelser

173
Carsten Henrichsen

Irakkommissionen – Et essay om grundlaget for den danske krigsdeltagelse i Irak 2003-2007

191
Inger Høedt-Rasmussen & Amalie Bang

Sustainable justice og whistleblowing – Rummer den juridiske identitet whistleblowing?

215
Bassah Khalaf & Peter Starup

Sund demokratisk debat eller utidige tilkendegivelser – Folketingspolitikeres udtalelser om verserende straffesager

237
Vibe Thimgaard Knoop Blåt et eventyr – eller en muggen fortælling 261
Kent Kristensen Læger uden grænser 273
Per Lachmann Børnechecks og EU-forordningers forrang 291
Ulf Linderfalk

General Concepts as Tools of Legal Reasoning – As Illustrated By the Judgments of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia in Delalić and Kunarac

307
Linda Kjær Minke »Radikaliseret« og sektioneret 321
Bent Ole Gram Mortensen Mindretal og selvstyre i Danmark og det øvrige Norden 335
Hanne Marie Motzfeldt

The unsafe harbours – European ambition and Convention no. 108

353
Ayo Næsborg-Andersen Børnedatabasen og privatlivets fred 365
Annette Olesen

Mødet mellem Guantánamo-fanger og deres advokater i et retligt vakuum

387
Hans Viggo Godsk Pedersen Om lovvalget i Familieformueretten 411
Hanne Petersen Lange »krigsballetter« – før og nu 423
Lars Plum

SAIS – Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager – 10 år med fokus på international kriminalitet

435
Anita Rønne Grønland og energiressourcerne 455
Sten Schaumburg-Müller Bene qui latuit bene vixit – Or the puzzle of commercial amnesia 469

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen

Hvad er en landsforræder? 493
Jens Vedsted-Hansen Individuelle klagesager for FN-komitéer 507
Jørn Vestergaard

Internationale, europæiske og danske regler om fremmedkrigere i terroristers tjeneste

527
Vibeke Vindeløv

Domstole, retfærdighed og forsoning – en udfordrende konstellation

555
Frederik Waage Zealous Attorney or Civil Servant? 569
Kim Østergaard & Christian Frier

Polarkodens egnethed som retligt værn mod negative eksternaliteter i Arktis?

581

Nis Jul Clausen, Jørgen Dalberg-Larsen, Bent Ole Gram Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen: Ikke kun retsfilosofi. Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, 1.udg., 2016, 455 sider, DJØF

Ragna Aarli Avkriminalisering av blasfemi 11
Ulrike Barten Refugees in Europe 25
Ellen Margrethe Basse & Bettina Lemann Kristiansen Svage interesser i den digitaliserede social- og miljøforvaltning 37
Trine Baumbach Anonyme uredigerede debatindlæg – skal ingen bære ansvaret? 57
Jan Fridthjof Bernt Hva vil vi med rettsvitenskapen 73
Helle Blomquist Kinesiske advokater – en selvimodsigelse? 93
Peter Blume Retsvidenskaben og den innovative ret 109
Vibeke Borberg Hovedhensyn bag EU-Domstolens afgørelse i Google Spainsagen 125
Nis Jul Clausen & Thomas Elholm Tanker om kvalitet i retsvidenskabelig forskning 141
Jørgen Dalberg-Larsen Nogle bemærkninger om begrebet retlig pluralisme 157
Bugge Thorbjørn Daniel WTO-ret & Folkeret 171
Håkan Gustafsson Kontrafaktisk jurisprudens och rättsligt motvetande 189
Carina Risvig Hamer Om formålsfortolkning når formålet kan fortolkes 207
Frederik Harhoff As good as it gets 219
Emily Hartz Findes det hyperbole problem? 237
Ellen Lexerød Hovlid

Allmenn interesse-vurderingen i EMDs nyeste praksis vedrørende omtale av kjendisers privatliv

247
Søren Sandfeld Jakobsen Medieretten i krydsfeltet mellem kultur- og erhvervspolitik 263
Peter Flint Jensen Jordfællesskabets ophævels 281
Bassah Khalaf & Peter Starup

Politiske korrektioner af dommerskabt EU-ret og familiesammenføring efter EU-retten

301
Morten Kjaerum Human Rights: Early Days or Endtimes? 317
Nina Dietz Legind & Hans Viggo Godsk Pedersen Privat kaution 331
Bent Ole Gram Mortensen Kina og energien – noget må der ske 343
Hanne Marie Motzfeldt EFI og rammerne for udvikling af digital forvaltning 357
Annette Olesen, Linda Kjær Minke & Ole Hammerslev Det retlige møde 369
Eva-Maria Svensson Asking the jurisprudence question 385
Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Om at »dele« et navneforbud 399
Jens Vedsted-Hansen Forskerytringer og integritetsværn 415
Kim Østergaard Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder 435

Hans Henrik Edlund, Jakob Busse, Niels Grubbe, Anne Louise Husen: Festskrift til Dansk Selskab for Boligret - Aftaler om brugsret til boliger og lokaler, 1. udg., 2016, 199 sider, Karnov Group

Birgit Ilkjær Jordan, Marianne Holdgaard og Kirsten Reimers-Lund: Danmarks familieadvokat. Festskrift til advokat Jørgen U. Grønborg, 17.06.2016, 258 sider

I. Introduktion
Advokat (H) Kirsten Reimers-Lund p. 11-17: Hvad man bør vide om Jørgen - og om at sidde i udvalg med Jørgen
Curriculum Vitae
II. Arveret i praksis
Advokat (L) Birgit Ilkjær-Jordan og advokat (H) Johan Hartmann Stæger p. 19-44: Otte år med 2008-arveloven - tanker og idéer
Professor, cand. jur., ph.d. Marianne Holdgaard og mag. art. Bodil Selmer, Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret
Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente vejet på en guldvægt?
Professor, cand. jur., ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen, Københavns Universitet og advokat, ekstern lektor Anne Kjærhus Mortensen p. 69-84: Familie- og arveret i skatteretlig kontekst
III. Familieretten med en retspolitisk vinkel
Højesteretsdommer Anne Louise Bormann p. 87-95: Retsvirkningsloven - hvordan kommer vi videre?
Jurist og journalist Erik Frodelund p. 96-103: Da arve- og familieretten blev folkeeje
Professor, dr. jur. Ingrid Lund-Andersen, Københavns Universitet p. 105-115: Ugifte samlevende - Nordisk Samborett
Professor, dr. jur. Linda Nielsen, Københavns Universitet p. 117-122: Bredden fra paradigmer til retspolitik – Jørgens fornemmelse for regneark, regler og retfærdighed
IV. International familieret
Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen p. 122-133: Børnebortførelser og ulovlige tilbageholdelser
Advokat Anne Heide-Jørgensen og advokat (H) Maryla Rytter Wróblewski p. 133-141: Anke eller kære? Afgørelses- og appelform, når byretten afviser værneting i Danmark
Dr.jur., ph.d. Jens M. Scherpe, University of Cambridge and University of Hong Kong p. 143-158: How not to reform family law - An example from England
Institutleder, professor Peter Arnt Nielsen, Copenhagen Business School p. 159-174: Udsigt til reform af lovvalgsreglerne for formueforholdet mellem ægtefæller?
Fhv. landsdommer, dr. jur. Svend Danielsen p. 175- 182: Norsk værgemålslov
V. Pensioners behandling ved ægtefælleskifte
Cand. jur., ph.d., adjunkt Gitte Meldgaard Abrahamsen, Aalborg Universitet, p. 183-196: Pensionskompensation når den anden ægtefælle er insolvent?
Advokat (H) Sys Rovsing og advokat Louise Bøttcher Bomholtz p. 197- 213: Pensioner på vildspor?
VI. Ægtefælleskiftet i praksis
Advokat (H) Anne Broksø p. 215-229: Erfaringer med ægtefælleskifteloven
Advokat (H) Per Andreasen p. 231-242: Værdien af aktiver og passiver på ægtefælleskifte
Advokat (H) Viggo Bækgaard p. 243-257: Ånden i ægtefælleskifteloven – og omkostningerne, der vender den tunge ende nedad

Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen, 1. udg., 6. dec. 2016, 576 sider, Ex Tuto Publishing

Lennart Lynge Andersen Kontraktfrihed og kreditaftalelov 13
Jane Bolander Deleøkonomi og skat 29
Lasse Højlund Christensen Umiddelbare fogedforretninger i konkurs 39
Jesper Clement, Henrik Selsøe Sørensen og Viktor Smith Spin eller fair snak – når fødevarer taler 51
Børge Dahl Juridisk argumentation og retsanvendelse 61
Jens Fejø Erstatning ved konkurrenceretlige skader – Umbrella Pricing 79
Henrik Gam Udgifter til vedligeholdelse af drænledninger 95
Søren Friis Hansen Da selskabsretten blev udskilt fra kontraktretten 109
René Franz Henschel Specific Performance in Danish Contract Law: Legal Analysis and Law & Economics 123
Ewoud Hondius The Unbearable Heaviness of Legal Texts 141
Inger Høedt-Rasmussen Advokaten – en retlig konstruktion under forandring 149
Søren Sandfeld Jakobsen “Advertorials” – hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? 167
Marie Jull Sørensen Digitale formidlingsplatforme: Disruption af forbrugerretsparadigmet? 185
Tanja Jørgensen Who Should Take Responsibility for the Consumer Protection? 209
Lars Hedegaard Kristensen Finansieringsretlige aspekter af pengeinstitutters sekuritisering 233
Kai Krüger Garantier i forbrukerkjøp – et gjensyn etter tredve år! 257
Henrik Lando & Jannick Kofoed Mortensen, When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? 273
Troels Michael Lilja Kreditorforfølgning i I/S og K/S – Fra hus og hjem med fynd og klem (eller er der en lem)? 295
Patrik Lindskoug Visse aspekter af sameje i henholdsvis dansk og svensk ret 315
Joseph Lookofsky Predicting Exemptions and Hardship in CISG Context 333
Lars Henrik Gam Madsen Andelsboligbogen – beskyttelse og ekstinktion 347
Bent Ole Gram Mortensen og Kristina Sae-Jew Kyndesen Kinas nye varemærkelovgivning 363
Peter Arnt Nielsen The Hague Judgments Project 373
Ruth Nielsen Statsligt erstatningsansvar for Højesterets fejlfortolkning af EU-retten 387
Hans Viggo Godsk Pedersen Om fremtidsfuldmagter 399
Clement Salung Petersen Krav om at “godtgøre eller sandsynliggøre” i den civile retspleje 415
Lars Lindencrone Petersen Gældssanering – fra akkordklon til selvstændigt retsinstitut 429
Thomas Riis og Jan Trzaskowski, Det markedsretlige persongalleri 439
Bjørn von Ryberg Lægemiddelreklamer – reguleringer og håndhævelsesmyndigheder 471
Peter Koerver Schmidt Den digitale økonomi som skatteretlig udfordring 489
Steen Treumer Erstatningssøgsmål efter ophør af kontrakt som følge af overtrædelser af EU's udbudsregler 509
Christina D. Tvarnø Optimizing Public Private Partnership Through Legal and Governmental Initiatives 523
Anders Ørgaard Subleasing – med fokus på udfordrende rettigheder 547
Kim Østergaard Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og letlæseligt sprog 557

Børge Dahl, Michael Hansen Jensen og Søren Højgaard Mørup: Festskrift til Jens Peter Christensen. 1. udg., nov. 2016, 897 sider, DJØF

ALMINDELIGE EMNER
Den litterære stil af Jens Evald
Humorens plads i juraen af Mads Bryde Andersen
Jura – i politikkens tjeneste af Jørgen Grønnegård Christensen
Livet i ministersekretariatet af Bertel Haarder
Hartvig Frisch og »Athenernes Statsforfatning« – en politiker, et forfatterskab og en disputat af Torsten Iversen

DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER
Inkorporering af flere menneskeretskonventioner i dansk ret? Af Hanne Schmidt
2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter – en jämförelse af Karin Åhman
Hvor meget styrer folket? En sammenligning af de skandinaviske lande af Jørgen Elklit
Mod øget borgerinddragelse i Europa – hvilken effekt har udviklingen på de politiske beslutningsprocesser og demokratiet? Af Helle Krunke og Jens Christian Dalsgaard

STATSRETLIGE EMNER
En ramme hugget i granit? Af Palle Svensson
Er grundloven ændret? Af Torben Melchior
Om rigsfællesskabet – statens, Grønlands og Færøernes retlige og politiske position af Jens Hartig Danielsen
Stemmeret og straf af Jens Elo Rytter
Medmindre vedkommende er umyndiggjort – om afgrænsningen af den negative valgretsbetingelse i grundlovens § 29, stk. 1, 1. pkt. .. 277 af Nikolaj Stenfalk og Hans B. Thomsen
Grundlovens § 42, stk. 1 – et tveægget sværd, som får lov at blive i skeden? Af Niels Helveg Petersen
Domstolsprøvelse af afslag på dansk indfødsret af Oliver Talevski
Parlamentarisk immunitet i europæisk perspektiv hører grundlovens § 57, 1. pkt., til i en moderne retsstat? Af Jørgen Steen Sørensen
En forfatning for folkekirken af Peter Christensen
Har grundlovens § 76, 1. pkt., et realindhold, eller er det blot en politisk programerklæring? Af Jørgen Albæk Jensen

UNDERSØGELSESKOMMISSIONER
Kommissionsundersøgelser og ministeransvar af Hans Gammeltoft-Hansen
Om Folketingets opfølgning på beretninger fra Undersøgelseskommissioner af Claus Dethlefsen

FORVALTNINGSRETLIGE EMNER
Lovgivningsmagtens mulighed for at regulere domstolenes kontrol med forvaltningsakter af Karsten Hagel-Sørensen
Retlige krav til det offentliges serviceniveau af Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup
Vurderingstidspunkt – er domstolskontrollen knyttet til faktum på afgørelses- eller domstidspunktet? Af Orla Friis Jensen
Retssager vedrørende afgørelser fra tvistnævn (tvistløsningsnævn) af Karsten Revsbech

EMBEDSMANDSPLIGTER
Det danske embedsværk vurderet med 22 års mellemrum: Fagligt etiske principper (1993) og Embedsmanden i det moderne folkestyre (2015) af Bo Smith Kodex
VII – overvejelser om pligternes grundlag og konsekvenser ved overtrædelse af dem af Jens Teilberg Søndergaard og Barbara Bertelsen
Det strafferetlige stillingsmisbrug – om straffelovens § 155 af Sten Bønsing

STRAFFERETLIGE OG STRAFFEPROCESSUELLE EMNER
Strafudmåling under forandring af Poul Dahl Jensen
Kursmanipulation – fup eller fakta? Af Morten Niels Jakobsen
Strafbare agentanklager – om akademisk frihed, journalistisk frihed og ytringsbegrænsninger af Jørn Vestergaard
Forsvarerens adgang til at videregive fortrolige oplysninger til andre, herunder sagkyndige af Thomas Rørdam

FORMUERETLIGE EMNER
Tilbageførsel af ansvarlig lånekapital – set i lyset af U 2011.963 H af Lars Hedegaard Kristensen
Om ophavsret til formater og andre sager af principiel karakter af Hanne Kirk

RETSPLEJE, DOMMERE OG DOMSTOLE
Hvad skal vi med Højesteret? Af Børge Dahl
Om Højesterets rolle – grænsen mellem politik og jura af Lars Hjortnæs
Den tredje statsmagt? Af Gorm Toftegaard Nielsen
Gränser för domstolarnas normskapande roll? Af Thomas Bull
Norges Høyesterett – en «konstitusjonsdomstol»? af Eivind Smith Norges
Høyesterett ved justitiariusskiftet 2016 af Fredrik Sejersted
Judicial Control over the Legislature – Different Trends in Icelandic and Danish Practice af Björg Thorarensen
Domstolenes rolle inden for civilprocessen af Lasse Højlund Christensen
Iagttagelser ved skiftet fra professor til højesteretsdommer af Jan Schans Christensen
Af møderettens og Højesteretsskrankens historie af Eigil Lego Andersen
Konstitution som dommer i en landsret af Bjarne Christensen
Den juridiske litteratur i arbejdet ved en byret af Christian Lundblad
Acte uclair af Niels Fenger og Jens Kristiansen
Domsarbejdet i Højesteret og ved EU-Domstolen af Lars Bay Larsen
Nogle bemærkninger om praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og danske domstole – igen af Jens Garde og Michael Hansen Jensen
Dissenser og dissentierende dommere i Menneskerettighedsdomstolen af Peer Lorenzen

Nis Jul Clausen (red.), Annette Kronborg (red.), Nina Dietz Legind (red.) & Bent Ole Gram Mortensen (red.): Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen, jan. 2017, 618 sider, DJØF

Caroline Adolphsen Samværsspørgsmål i sager med mistanke om eller dom for kriminalitet 13
Minie Andersen Købers afvisningsret inden modtagelse 29
Ulrike Barten & Rikke Gottrup Menneskerettigheder og uddannelsessystemet 43
Nis Jul Clausen & Thomas Elholm Bank og bøde – om bødeniveauet på det finansielle område 67
Børge Dahl Advokatgerningen 83
Bugge Thorbjørn Daniel Gult kort! Men for hvad? – Folketingets subsidiaritetskontrol 89
Hans Henrik Edlund Risiko i opbevaringsaftaler 107
Jens Fejø Udskiftninger ved offentlige udbud 119
Rasmus Kristian Feldthusen Skatte- og civilretlige problemstillinger forbundet med afkald på arv 133
Jane Ferniss & Lars Kjærgård Terkilsen Når ægtefæller investerer i vindmøller 143
Carina Risvig Hamer Grænseflader mellem kontraktret og udbudsret – særligt om sanktionen uden virkning af offentlige kontrakter 171
Søren Friis Hansen Ejeraftalers ugyldighed inter partes 185
René Franz Henschel Contract management (kontraktstyring) i en dansk retsvidenskabelig kontekst 199
Camilla Hørby Jensen & Nina Dietz Legind Renteswaps og retsfortabende passivitet 211
Eva Naur Jensen Magtanvendelse og hjemmelstvivl fra bistandslov til servicelov 225
Inge Langhave Jeppesen Dødsbobeskatning – i krydsfeltet mellem skatteret og skifteret 241
Jakob Juul-Sandberg Boligreguleringslovens § 29 c – retsdogmatiske og retspolitiske betragtninger om en regel, der trænger til revision 257
Bassah Khalaf & Peter Starup Den fornyede debat om behovet for stramninger af udvisningsregler i lyset af Levakovic-sagen (U 2016.2883 H) 273
Kent Kristensen Sundhedspersoners erhvervsvirksomhed 301
Annette Kronborg & Peter Mortensen Salg af familiens bolig 321
Thomas Lundmark The Methodology of Using Precedents 335
Aage Michelsen Beskatning af grænseoverskridende arve- og gaveerhvervelser 355
Linda Kjær Minke Hvad får man ved at blande? 365
Bent Ole Gram Mortensen Fredskov – mere skov end fredning 389
Jesper Løffler Nielsen IT-retlige metaproblemer 409
Ruth Nielsen Diskriminationsforbud som formueretligt princip 423
Annette Olesen, Stine Piilgaard Porner Nielsen & Ole Hammerslev Gadejura – kunsten at fremelske gadefolkets oplevelse af at bære rettigheder 435
Anitta Godsk Pedersen Vil du vedgå arv og gæld? 457
Niels Skovmand Rasmussen Den retlige prøvelse af henstillinger og retningslinjer i EUkapitalmarkedsret 471
Sten Schaumburg-Müller Hypotetisk samtykke og privatlivets fred 495
Kristina Maria Siig Private klassifikationsselskaber som udøvere af forvaltningsmyndighed i shippingindustrien 511
Michael Steinicke Udbudsretten og konkurrenceretten – samspil eller konflikt 533
Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Barnets tarv når forældre dræber 545
Jette Thygesen Moms på udlejning af fast ejendom 557
Frederik Waage Er ægteskabssager stadig indispositive? 577
Anders Ørgaard Rettigheder i fly efter Cape Town-konventionens flyprotokol 587
Kim Østergaard & Hanne Marie Motzfeldt Fortid, nutid og fremtid – om databeskyttelsesreformen i et retsøkonomisk perspektiv 597

Anita Rønne (red), Lin Adrian (red) og Linda Nielsen (red): Fred, Forsoning og Mægling - Festskrift til Vibeke Vindeløv, jan. 2017, 337 sider, DJØF

Del I. Konflikthåndtering

Lin Adrian Refleksioner over Godhavnssagen – dialog, forhandlingsform og den svære undskyldning 15
Camilla Bernt Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning 33
Peter Blume Regulering og konflikt i persondataretten 55
Isabel Bramsen Perceptions of peace in Costa Rica 75
Kaijus Ervasti & Kirsikka Salminen Conflict resolution in the garden of forking paths 95
Martin Euwema & Ifeadikachi Okafor Mediation in Modern Times: the case of a traditional domestic conflict in Nigeria 111
Frederik Harhoff Når mørket brænder ud – om retsopgør og forsoning i krigens kølvand 123
Solfrid Mykland & Jørn Kjell Rognes Om toppledere og konflikthåndtering 141
Jørn Boye Nielsen Styrken i ikkevold 155
Del II. Mægling
Sanne Bager & Tuk Bagger Retsmægling – to praktikeres syn på udfordringer ved retsmægling 171
Pia Deleuran Mediation – et perspektivskifte for en profession og et samfund 185
Joseph P. Folger A Lighter Look at Transformative Mediation: Some Limericks and Insight 191
Paul Leer-Salvesen Forsoning som humaniserende proses 201
Pia Letto-Vanamo & Ditlev Tamm Adjudication or negotiation – Mediation as a non-modern element in conflict resolution 213
Del III. Tværgående perspektiver
Ingrid Lund-Andersen Ægteskabet og de nye familieformer – hvor er vi på vej hen? 229
Trine Baumbach Bærende værdier og god presseskik 245
Carsten Henrichsen Goddag og farvel til konkurrencestaten – Et essay om statsformer i nutid og fremtid 263
Hanne Petersen Om nåde og retskulturer 283
Thuita Thenya Greetings to Vibeke Vindeløv: The short times of Vibeke and I 299
Raphael Wahome Greetings to Vibeke Vindeløv: My truth and your truth 301
Linda Nielsen & Anita Rønne Global Governance & Inclusive Governance – en god cocktail 303

Helga Aune, Mette Hartlev, Anne Hellum og Stine Jørgensen (red.): Ketsch me if you can - sociale rettigheder og ligestilling. En hyldest til Kirsten Ketscher, 15.02.2017, 415 sider, Karnov Group

Kirsten Ketscher, Best of: 9
Azin Tadjdini Snauklipte kjønnsbetraktninger 13
Social- og forsørgelsesret
Jan Fridthjof Bernt Social- og forsørgelsesret Kampen om sosial- og helserettens identitet – En øvelse i demokratiforståelse 17
Michael Adler The emperor has no clothes – destitution, social security and the law in the UK 33
Henning Jakhelln Retten til ulønnet velferdspermisjon for arbeidstakere bør nå lovfestes 57
Jens Kristiansen Lønmodtager eller studerende? Om EU-studerendes adgang til studiestøtte i Danmark i kraft af status som lønmodtager 71
Jens Petter Berg Grunnlovsforankringen av kravet på stønad til livsopphold etter Sosialtjenesteloven § 18. 81
Kasper Ullerup Bach Kontrolundersøgelser på det sociale område – har retssikkerhedsloven gjort noget godt for retssikkerheden? 96
Stine Jørgensen og Nikolaj Nielsen Overvægt – et socialretligt perspektiv 105
Kvinderet, ligestillings- og ikke-diskriminationsret
Anne Hellum Rettslig spydspiss: Diskriminerings- og likestillingsrettens kvinne- og kjønnsperspektiv 123
Aslak Syse Diskrimineringsvernets normative styrke – Et norsk eksempel til advarsel 139
Helga Aune og Else Leona McClimans Strukturelt diskrimineringsvern og håndhevingsapparatet. 154
Henrik Stevnsborg Politikvinder 164
Marta Carneiro Antidiscrimination law. An area of law. 177
Mette Hartlev Stigmatisering på grund af overvægt – retlig eftertanke 186
Tone Linn Wærstad Hvordan sikre kvinners diskrimineringsvern i møte med kulturelle praksiser gjennom forbudet mot strukturell diskriminering i kvinnediskrimineringskonvensjo-nen (KDK) 196
Trine Baumbach Strafferet og kønsdiskrimination – en evig forbindelse? Om voldtægt og samtykke 210
Argumentativ, værdiorienteret og universel retsvidenskab
Frances Raday Human Rights as Normative Empathy – Beyond Religion and Liberalism 223
Inger-Johanne Sand Kan retten bidra til å ivareta samfunnet – mellom liberale rettigheter, internasjonale markeder og statlige konstitusjoner? 239
Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner 250
Karl Harald Søvig Bør lovgivningen være »etisk»? – Om bruk av referanser til etiske normer i norsk lovspråk 261
Mikael Rask Madsen og Henrik Palmer Olsen Retlig autoritet og argumentation 275
Stine Hellqvist Frey and Helle Krunke The evolution of intergenerational solidarity in the EU 290
Relationsret
Catherine Jacqueson og Martine Stagelund Hvidt EU-retten som indvandrende ven 305
Elisabeth Gording Stang, Relasjonsrett – en barnevennlig rettsvitenskapelig optikk 318
Freya Semanda og Karina Kim Egholm Elgaard Den skatteretlige behandling af nogle familiemæssige forhold set i et relationsretligt perspektiv

329
Hege Brækhus Retten til privatlivets fred ved motstridende interesser i familien. 342
Børns rettigheder
Henriette Sinding Aasen Skal »barneekteskap« alltid oppløses? 359
Julia Köhler-Olsen Transnasjonal oppvekst: Betydningen av Haagkonvensjonen 1996 for barnets rettslige stilling i forbindelse med lengre, midlertidige opphold i utlandet alene 372
Kirsten Sandberg Et barnekonvensjonsblikk på katolske presters seksuelle misbruk av barn 385
Kirsten
Hanne Petersen och Eva-Maria Svensson Kirsten En nordisk kvinderetsperformer 403
Bibliografi 416

Caroline Adolphsen, Helle Isager, Eva Naur Jensen og Anne-Dorte Bruun Nielsen: Festskrift til Irene Nørgaard, maj 2017, 410 sider, DJØF

Del 1. Familieformueret

Jørgen U. Grønborg og Johan Hartmann Stæger p. 23-38: Irene fik ret – Om anpartssæreje, indtægter af gamle særejer og Højesterets dom af 3. november 2016

Elisabet Jensen og Uffe Nørgaard p. 39-52: Skattemæssige udfordringer med hidtidig fælles (ejer)bolig ved ægtefælleskiftet, som følge af separation eller skilsmisse.

Kirsten Reimers-Lund og Henrik Asboe p. 53-66: Beregnet husleje i ægtefælleskifte

Lars Henrik Gam Madsen og Lars Hedegaard Kristensen p. 67-72: Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg?

Anne Broksø, Anne Kjærhus Mortensen og Per Andreasen p. 73-90: Pensioners behandling på ægtefælleskiftet

René Franz Henschel p. 91-107: Muslimske ægteskabskontrakter som instrumenter for ligestilling mellem ægtefæller og harmonisering af forholdet mellem religiøs og verdslig ret

Hans Henrik Edlund p. 109-121: Fortsættelse af almene boliglejemål ved samlivsophævelse og død

Tone Sverdrup p. 123-139: Prosessuelt barneperspektiv på deling av formue ved ekteskapets opphør

Mogens Pedersen p. 141-153: Familie- og arveret i praksis

Del 2. Arveret

Anne Louise Bormann p. 157-165: Successionsrækkefølger – En løsning for moderne familier eller en kilde til konflikter?

Birgit Liin p. 167-177: Når ophavsmanden dør

Annette Kronborg og Hans Viggo Godsk Pedersen p. 179-191: Dødslejegaver

Caroline Adolphsen p. 193-202: Bristende forudsætninger i arveretten – med særligt fokus på U 2016.519 H

Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark

Apani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente återkallas?

Del 3. Andet

Bettina Lemann Kristiansen p. 239-250: Familieideologi og normer i retlig regulering af familien - Et retssociologisk perspektiv på familieretten

Susanne Kier p. 251-267: Forsikringsretlig identifikation mellem ægtefæller henholdsvis samlevende

Helle Isager p. 269-281: Arbejdsbetingede fosterskader

Gorm Toftegaard Nielsen p. 283-294: Det er så yndigt at følges ad« indtil ...

Nicolaj Sivan Holst p. 295-308: Er det strafbart at leve sammen med en kriminel?

Anne-Dorte Bruun Nielsen p. 309-327: Børn og unge som forbrugere i en teknologiseret verden – og lidt om Pokémon Go

Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater – fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt som alternativ til værgemål

Eva Naur p. 345-373: Voksne inhabile og de pårørendes rolle – Udvalgte tendenser i den retlige positionering af de pårørende (særligt ægtefællen) over for inhabile voksne

Tanja Jørgensen 375-394: Finansielle god skik-regler – Civilretlig betydning og praktiske konsekvenser

Rasmus Kristian Feldthusen p. 395-404:Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde

Per Teglborg p. 405-410: Bibliografi over professor, dr.jur. Irene Nørgaards litterære juridiske produktion

Sten Bønsing, Thomas Elholm, Søren Sandfeld Jakobsen og Lene Wacher Lentz: I forskningens og formidlingens tjeneste – festskrift til professor Lars Bo Langsted, feb. 2018, 432 sider, Ex Tuto Publishing

Trine Baumbach, “Hacker-bestemmelsen, Se og Hør-sagen og nyere tendenser”

Peter Blume, “First we take and then we take. Persondatarettens sanktionering”

Ragnheiður Bragadóttir, “Voldtægtsbegrebet i islandsk ret ‒ før og nu”

Sten Bønsing, “‘Rødvinssagen' i Farum – En straffesag fyldt med forvaltningsret og embedsmisbrug”

Hans Henrik Edlund, “Ansvar for urigtige angivelser af nettolejeindtægter i handler med investeringsejendomme”

Birgit Feldtmann, “Pirateribekæmpelse i komplekse juridiske farvande”

Peter Garde, “Biskop Bast – en sag om velgørenhedssvig”

Jesper Hjortenberg, “Eurojust. EU's enhed for retligt samarbejde – i praksis”

Nicolaj Sivan Holst & Lasse Lund Madsen, “En revisor-smølfe-CD – om forsøg på spirituskørsel”

Søren Sandfeld Jakobsen, “Reguleringen af cyberkriminalitet og cybersikkerhed: Status, udfordringer og perspektiver”

Peter Langsted, “Kapitalselskabers erstatningsansvar over for deres investorer”

Torsten Bjørn Larsen, “Rimeligt vederlag i produktefterligningssager”

Lene Wacher Lentz, “Røveri af bil – forbrydelsen der ikke findes”

Jesper Lindholm, “Menneskerettigheder – et spørgsmål om tro?”

Christian Lundblad, “Fremtidens forkyndelsesordning for domstolene i udenlandske straffesager”

Carsten Munk-Hansen, “Begrænsning af rådgiverens opgaver ved aftale eller som følge af situationen”

Mette Neville, “SMV-bestyrelsen som vækstmotor”

Gorm Toftegaard Nielsen, “Virksomhedsansvaret. En revision, så praktikerne kan bruge reglerne?”

Jens Røn, “Databedrageri – stadig en overset bestemmelse?”

Inger Marie Sunde, “Har vi behov for straffebud om datakriminalitet?”

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, “Kunsten at læse en dom – og kunsten at skrive den!”

Marie Jull Sørensen, “Formidlingsplatformens erstatningsansvar for brugernes kriminelle handlinger”

Jan Trzaskowski, “Abonnementsfælder – i grænselandet mellem markedsføringsret og strafferet”

Per Ole Träskman, “Brott på och med internet – straffrättslig rättstillämpning avseende brott på internet”

Jørn Vestergaard, “Udlevering til umenneskelig eller nedværdigende behandling”

Peter Blume, Helle Vogt, og Mette Volquartzen: Politi, magt og historie - Festskrift til Henrik Stevnsborg, okt. 2018, 317 sider, DJØF

Morten Kjær

De forsvundne voldtægtssager: Centralmagt og voldtægt i Danmark-Norge 1536-1648

9

Pernille Ulla Knudsen

Københavns sidste offentlige henrettelse: Skildring af et professionelt processystem

21
Tyge Krogh

Forhørsteknik og efterforskningsmetoder i den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750

39
Ulrik Langen

Gensyn med Den Store Udfejelsesfest – Gabel og hans gård i trykkefrihedsskrifterne 177

49
Jørgen Mührmann-Lund Projekter vedkommende politien 63
Peter Pagh

Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence – fra fri bemægtigelse til res communes. Refleksioner over dommen i sag C-683/16 .

75

Karl Peder Pedersen

Inkvisitoren 95
Anita Rønne Olieretten – en god historie 109
Ditlev Tamm Hundrede års retsvidenskab 129
Trine Baumbach Den offentlige orden eller pressens frihed? Om politiet og pressen 137

Peter Blume

Politi og information 153
Mikkel Jarle Christensen

Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde.

167
Adam Diderichsen Dansk politi og demokratiet 191
Geir Heivoll Om det historiske grunnlag for læren om politiets generalfullmakt 207
Jesper Hjortenberg

Fælles efterforskningshold – et moderne værktøj til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet

221
Lars Holmberg Et bæredygtigt politi? 235
John T. Lauridsen

Dansk politis sidste indrømmelse. Sabotagevagtordningen efter generalstrejken i København sommeren 1944

245
Ole Scharf

Al begyndelse er svær. Visse aspekter i forbindelse med gennemførelsen af reformen af Københavns politi i 1863.

265

Mette Volquartzen

Regulering af den private sikkerhedsindustri. En undersøgelse af formålet med vagtvirksomhedsloven 1986

281-296

Henrik Udsen, Jan Schans Christensen, Jesper Lau Hansen, Torsten Iversen og Linda Nielsen: Festskrift til Mads Bryde Andersen, sept. 2018, 797 sider, DJØF

Persondatarettens beskrivelsesproblem - Af Peter Blume

Abonnementsfælder på internettet - Af Susanne Karstoft

Digitale omsetningsgjeldsbrev? - Af Kåre Lilleholt

IT-IP - om immaterialretlig beskyttelse af it - Af Palle Bo Madsen

Projekt Jurabog. Ophavsretlige udfordringer og muligheder - Af Morten Rosenmeier

IT- rettens næste generation? - Af Kasper Steensgaard og René Franz Henschel

Digitale freds- og ærekrænkelser - mellem strafferet og persondataret - Af Henrik Udsen

Domsskrivning i Højesteret - Af Jan Schans Christensen

Dommerinhabilitet - strikte jura og fornuftig forsigtighed - Af Børge Dahl

Voldgift og EU-ret - Af Niels Fenger og Morten Broberg

Användningen av utländsk rätt i Högsta domstolen på det förmögenhetsrättsliga området - Af Johnny Herre

Något om verkställighet av utländsk skiljedom - Af Stefan Lindskog

Noter om løsning af komercielle tvister ved brug af meditation - Af Steffen Pihlblad

Den Tredje Mand - Af Niels Schiersing

Advokaters interessekonflikter som følge af identifikation - Af Johan Tufte- Kristensen

"Best practice" i norsk og nordisk voldgift og NOMAs Guideline - Af Amund Bjøranger Tørum

National rets modtagelse af problematiske nyskabelser fra EU-Domstolen - Af Erik Werlauff

Arbejdsmarkedspensionens særegne stilling i dansk ret - Af Jens Kristiansen

Pension og ansvarlighed - i det stolle og det lille fællesskab - Af Linda Nielsen

Deling af pensioner på ægtefælleskifte - Højesterets dom af 3. januar 2018 - Af Marianne Højgaard Pedersen

Om icke-ringa och väsentliga fel som hävningsgrund i nordisk kontraktsrätt - Af Johan Bärlund

Tillit i avtalsrätten - några intryck från senare svensk rättspraxis - Af Boel Flodgren

Forbrukerretten europeiseres - Af Johan Giertsen

Ejeraftaler - Kapitalejernes mulighed for at forpligte kapitalselskabets deltagere - Af Jesper Lau Hansen

Ångerrätt och avbeställningsrätt i Sverige - Af Torgny Håstad

Et obligationsretligt program - Af Torsten Iversen

Professionsutövares ansvarsbegränsningar - Af Jan Kleineman

Skyldnerens indsigelser og modkrav ved belåning af fakturafordringer - særligt om konneksistet - Af Lars Hedegaard Kristensen

Revocability, Unconscionability and Impracticability in American, Danish and Internartional Law - Af Joseph Lookofsky

Obligatoriske og tinglige rettigheder: enten- eller? - Af Lars Henrik Gam Madsen

Ændring af afgørelse til skade for klager og tilbagesægning på patientskadeområdet - Af Oliver Talecski og Jens Kruse Mikkelsen

Konkurslovens § 12 o og § 14 c, stk. 2 - Af Claus Rohde

Direkta krav mot tilverkare i finsk rätt - caveat productor - Af Björn Sandvik

Kausalitet och tvivel - en jämförelse av de nordiska högsta domstolarnas sätt att argumentera kring skador orsakade av brister i beslutsunderlaget - Af Lena Sisula- Tulokas

Erstatningsansvar i og utenfor kontraktsforhold - Af Arn Stenvik

Flagning - Af Jens Peter Christensen

Jura og politik - tanker om formalisme, idealisme og pragmatisme - Af Jonas Christoffersen

Ansvar for beskyttede neturtyper - retsfaktum og skøn - Af Peter Pagh

Torsten Iversen, Susanne Karstoft, Lars Henrik Gam Madsen: Festskrift til Bent Iversen, sept. 2019, 542 sider, DJØF

Almindelige emner
Jens Evald Den juridiske tradition 15
Fonds- og selskabsret
Lennart Lynge Andersen

Truer "den døde hånd" – nu i ny skikkelse – de ikke-erhvervsdrivendefonde? – Den ukrænkelige kapital og fondslovens § 9

29
Lars Hedegaard Kristensen

Overdragelse af fordringer pa egenkapital – eksemplificeret ved kommanditselskaber

39
Formueret
Lasse Højlund Christensen En dom om finansiel sikkerhedsstillelse 67
Johan Giertsen Plikt til a veilede om avtalers innhold?. 81
Lars Gorton

Anvandning och utformning av indexklausuler och vissa andra prisjusteringsklausuler i kommersiella avtal

89
René Franz Henschel Behovet for specifik regulering af franchising i dansk ret 111
Torsten Iversen Misligholdelse og fordringshavermora 127
Jan Kleineman Robotradgivning – finns det? 151

Lars Henrik Gam Madsen

Grundbyrder

167
Astrid Millung-Christoffersen Sondringen mellem dansk og tysk tingsret – belyst ved flaskepant 187
Erik Werlauff

Om salg af fordring fra K1 til K2 til K3 – nå K1 er et pengeinstitut, og K2 er Finansiel Stabilitet

203
Handelsagenter og andre mellemmænd
Mads Bryde Andersen Kommissionsloven og nutidens distributionsret 217

Rolf Dotevall

Återförsäljares ratt till avgangsvederlag 235
Ellen Eftestøl-Wilhelmsson

Tjenesteagentens rett til avgangsvederlag - analogibetraktninger i EU-perspektiv.

247
Kim Sommer Jensen Handelsagentaftalen og insolvens 265
Susanne Karstoft Handelsagenter som udbydere af betalingstjenester 281
Jørgen Lykkegård

Analytisk udmåling af goodwillgodtgørelse – EU-rettens eventuelle betydning

295

Jan-Åke Nyström

Något om europarättslig soft law såsom rättskälla 311
Immaterial- og markedsføringsret m.v. 331
Birgit Liin Markedsretlig beskyttelse af virksomheders kontrakter m.v. 347
Bent Ole Gram Mortensen Fra erhvervs- til forretningshemmeligheder 359
Eva Nødskov Aaen Patentretligt sameje 373
Giuditta Cordero-Moss Norsk arbeid med en lovvalgslov pa formuerettens område 411

Kasper Steensgaard

Om handelsagentdirektivets art. 17, international praceptivitet og voldgift i tredjelande

International erhvervs- og privatret

431
Erik Bertelsen

Aftalebestemmelser om konkurrenceretlig godkendelse af virksomhedoverdragelser

443

Jens Fejø

Konkurrencerettens fremtidige udformning. 461
Torkil Høg Ændringer i igangværende udbud 475

Michael Steinicke

Den offentlige organisering og udbud – mangler i det retlige design af udbudsreglerne?

Person- og erstatningsret

Eva Naur og Caroline Adolphsen Umyndiges formue. 489
Helle Isager Erstatningsansvar for manglende tilsyn med born 507

Carsten Munk-Hansen og Anders Ørgaard

Spiludbyderes ansvar over for spilleren. 521

Torben Bagge og Leo Jantzen: Skat med omtanke - festskrift til Tommy V. Christiansen, 9. juni 2019, 519 sider, Ex Tuto Publishing

Christen Amby Hovedaktionærnedslag 19
Lars Apostoli En sag om fradrag for ordinære lønudgifter 33
Christian Bachmann Sagkyndige dommere i skatte- og afgiftssager 55
Torben Bagge Retssikkerhed – særligt om domstolenes muligheder for at forbedre retssikkerheden for landets skatteydere 77
John Bygholm Indgrebet mod transparente selskaber 137
Søren Brandi Når ejerskabet har betydning 153
Jan Børjesson Rekonstruktion af selskabets kapitalgrundlag – underskudsbegrænsning og skattepligt 165
Bodil Christiansen Er udlejning af fast ejendom altid en erhvervsmæssig virksomhed? 183
Rasmus Kristian Feldthusen Fondsbestyrelsens rolle i forhold til uddelinger 211
Jan Guldmand Hansen Har EU-Domstolen sendt “realitetsgrundsætningen” på pension? 219
Steen Hildebrandt Bæredygtighed: Need to have eller nice to have? 243
Leo Holm Den forunderlige anatomi om udskudt skat ved generationsskifter 259
Leo Jantzen UfR 2016.2126 H’s betydning for at anvende 15 %-reglen i dødsboer 297
Søren Næsborg Jensen Ligningslovens § 3 i lyset af sagerne C-116/16 og C-117/16 samt C-155/16 mfl 317
Ole Juel Syn og skøn i administrative klagesager om skatter og afgifter – set fra skatteforvaltningens side 333
Knud Maegaard Retssikkerhed: eksempler fra virksomhedsordningen 355
Jan Pedersen Kursgevinstlovens anvendelsesområde 387
Kurt Siggaard Reflektioner over en turbulent periode i dansk skatte-, told- og afgiftshistorie 403
Søren Sønderholm Den ufuldendte skat – om personers fradrag for tab på fordringer 417
Erik Werlauff Om grænsen mellem lovlig og ulovlig besparelse på registreringsafgift af nye biler 439
Anders Ørgaard Konkurs over skyldnere uden midler 465
Ole Aagesen Skattemæssig succession med fokus på værdiansættelse og berigtigelse 479

Michael Hansen Jensen, Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup: Festskrift til Karsten Revsbech, aug. 2020, 654 sider, DJØF

Om Karsten Revsbech
Jens Peter Christensen

Karsten Revsbech – en multidisciplinær jurist. Om jura og anden samfundsvidenskab

13
Almindelig forvaltningsret
Steen From Andersen Efterfølgende ugyldighed 31
Jan Fridthjof Bernt God forvaltningsskikk – Forvaltningsretten nedenfra 55
Erik Magnus Boe Systemhensyn kan være så mangt 73
Jens Evald En fremmed fugl bygger rede 89
Niels Fenger Not in my lifetime! 99
Louise Halleskov Storgaard EU’s Charter og dansk forvaltningsret 125
Carsten Henrichsen

Offentlighedslovens kuldsejlede revision – særligt om ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen

147
Jørgen Albæk Jensen Delegeret lovgivningskompetence – teori og praksis 169
Bent Ole Gram Mortensen Princippet om formålsbestemthed 185
Rasmus Grønved Nielsen Forvaltningsrettens genealogi – ex nihilo nihil fit 201
Alex Puggaard Ulovbestemt underretningspligt 215
Steen Rønsholdt Om lovligheden af offentlighedstænkning. En kommentar 233
Eivind Smith Å grunnlovfeste det mindre betydningsfulle: Grunnloven § 113 247
Speciel forvaltningsret
Jon Andersen

Samspil mellem forvaltningsret og socialret – belyst ved nogle sagerom sygedagpenge

267
Karsten Hagel-Sørensen Den offentlige ret i Grønland 285
Peter Pagh

EU’s regler om miljøvurdering af planer og projekter – mål og middel og udfordringer for dansk miljøret som speciel forvaltningsret. Med omtale af nyere praksis fra Domstolen

309
Jan Pedersen Skatteforvaltningsretten – systemhensyn eller retssikkerhed 329
Kaj Larsen og Kirsten Talevski

Miljøoplysninger og hemmeligholdelse af den politiske beslutningsproces

355
Michael Gøtze

Kontrol med forvaltningen. Undersøgelsestemaer i undersøgelseskommissioner – set ud fra hidtidig praksis med undersøgelseskommissioner

377
Orla Friis Jensen og Søren Højgaard Mørup

Når adressaten ikke er part i retssager mod det offentlige – et retssikkerhedsmæssigt problem?

391
Karsten Loiborg

Ombudsmandens generelle egen drift-undersøgelser

413
Helle Bødker Madsen Ombudsmanden og patientbehandling 435

Anders Valentiner-Branth, Ole Hasselgaard, Rasmus Blaabjerg og Lau Franzmann Berthelsen

Ombudsmandens kvalitetssikringspanel, effektiv forvaltning og andre nedslag

457
Kommunalret
Frederik Gammelgaard Kommunal deltagelse i selskaber 477
Steen Jørgensen Festival – ikke (altid) den rene fest! 494
Hanna Ege, Hans B. Thomsen og Christina Ekmann

Lovfæstelse af kommunalfuldmagtsregler: Perspektivering af muligheder, udfordringer og fordele.

513
Sune Fugleholm og Hans B. Thomsen Et byråds adgang til at omkonstituere sig – i lyset af Randers-dommen 533

Det offentliges erstatningsansvar

Jens Garde og Michael Hansen Jensen Erstatning for omvej – nogle generelle bemærkninger 569
Lars Hedegaard Kristensen og Torsten Iversen Det offentliges ansvar for selvstændigt virkende tredjemænd 581
Ole Terkelsen Folkerettens betydning i sager om myndigheders erstatningsansvar 597
Statsret
Anna Nystrup, Nikolaj Stenfalk og Hans B. Thomsen

Er grundlovens § 31, stk. 1, om stemmehemmelighed til hinder for indførelse af e-valg i Danmark?

631

Morten Rosenmeier, Thomas Riis, Jens Schovsbo & Henrik Udsen (red.): Festskrift til Jørgen Blomqvist, 10. maj 2021, 792 sider, Ex Tuto

Henrik Faursby Ahlers & Stig von Hielmcrone Forfatternes Forvaltningsselskab – skabelsen af et kollektivt forvaltningsselskab
Mads Bryde Andersen Ophavsretlig specialisering – fordele og risici
Johan Axhamn Copyright and Artificial Intelligence—with a focus on the area of music
Irina Eidsvold-Tøien Parodirettslig vakuum i norsk rett
Stefania Ercolani Do the Right Thing! Authors’ contracts in the 2019 copyright directive
Mihály Ficsor Half-Opened “Umbrella”—Interpretation problems of Article 8 of the WCT
Terese Foged § 35 gennem 35 år
Ysolde Gendreau Intellectual Property Norms in the CETA: An Important Step for Canada
Jane C. Ginsburg Conundra of the Berne Convention Concept of the Country of Origin
Martin Gormsen Vederlag for privatkopiering – fanget mellem politik og jura
Frank Gotzen Some thoughts on Text and Data Mining in the European Union
Anders Sevel Johnsen Journalisters overdragelse af ophavsrettigheder
Hanne Kirk Stort og småt om fortolkning af aftaler om overdragelse af ophavsrettigheder
Torsten Bjørn Larsen Ophavsretlig beskyttelse af tøj og sko
Silke von Lewinski A Phonogram, to be or not to be?
Jukka Liedes Kort rättspolitiskt inlägg till skyddet av fotografiska bilder
Bent Ole Gram Mortensen Anne Black-sagen
Victor Nabhan Danser la vie
Dan Stausholm Nielsen EU-rettens stigende indflydelse på reglerne om overdragelse af rettigheder
Lasse Lau Nielsen & Jakob Plesner Ophavsret og ytringsfrihed
Rainer Oesch Universitetspersonals upphovsrätt och öppen publicering – finsk synpunkt
Anders Rasch & Martin Kyst Brug af værker i undervisningen – licenskonstruktioner
Sam Ricketson Treaty Interpretation and Treaty Making
Thomas Riis Værksbegreb og fikseringskrav i EU-ophavsretten
Ole-Andreas Rognstad The RAAP Decision of the CJEU—What Happened to Reciprocity?
Jan Rosén The Rome Convention, WPPT and a right to remuneration—Details of the RAAP case
Morten Rosenmeier Hvor bred er den ophavsretlige beskyttelse efter Painer-dommen?
Jens Schovsbo Æres den som æres bør – EU-harmonisering af ophavsaftaleretten
Sebastian Felix Schwemer Linking after VG Bild-Kunst: Essential functionality and never-ending story?
Peter Schønning DSM-direktivets artikel 17 – en ny eneret eller en ny undtagelse?
Martin Senftleben Operationalizing Vigeland—2 x 2 Public Order and Morality Arguments
Stina Teilmann-Lock Paratexts: Copyright in the Typographical Arrangement of Published Editions
Henrik Udsen Mellemmandsoverføring?
Jøren Ullits Ophavsrettens adgang til at gengive billeder i aviser
Knud Wallberg Titelbeskyttelsen i dansk ret

Hans Henrik Edlund, Anne Louise Husen og Claus Rohde: Festskrift til Dansk Selskab for Boligret 2021 - Brugsrettigheder til lokaler og fraflytningsspørgsmål, maj 2021, 221 sider, Karnov Group

Hans Henrik Edlund (ansv. red.), Torsten Iversen (ansv. red.), Susanne Karstoft (ansv. red.) og Birgit Liin (ansv. red.): Festskrift til Palle Bo Madsen, 1. udg., 2021, 803 sider, DJØF.

  I. Almene emner og offentlig ret  
Mads Bryde Andersen Nordens betydning i nordisk formueret 15
Jens Evald Juraens almene emner 35
Torsten Iversen Jura som universitetsfag 47
Jon Stokholm Den ulovbestemte skatteretlige realitetsgrundsætning – med ligefremt og omvendt fortegn 63
  II. Formueret og procesret  
Lennart Lynge Andersen Fuldmagt og det, der ligner 75
Jimmi Fevre Bruun Åbne og skjulte dissenser i aftaleretten 85
Lasse Højlund Christensen og Søren Højgaard Mørup Procesbevillingsnævnet 97
Rolf Dotevall Något om avtalsrättslig ogiltighet vid fullmaktshandlande 115
Hans Henrik Edlund Økonomiske kompensationskrav i tilfælde, hvor der ikke indgås kontrakt 125
Lars Gorton Omförhandling av avtal – några rättsliga faktorer med utgångspunkt från engelsk rätt 137
Hilde Hauge Opplysningsplikt om historiske hendelser ved salg av boligeiendom 157
René Franz Henschel Et billede kan sige mere end 1.000 ord: om visualiseringer set i en aftaleretlig kontekst 173
Torgny Håstad Obehörig vinst som allmän rättsgrundsats i svensk rättspraxis 195
Torbjörn Ingvarsson Jämkning av lagbestämmelser 209
Helle Isager Grundejeres ansvar for glideskader 229
Eva Naur Jensen og Caroline Adolphsen Ægtefællehæftelse 245
Kim Sommer Jensen Lidt om fejl og frister 261
Tanja Jørgensen Omkostningsmaksima for kreditaftaler 277
Susanne Karstoft Onlineindholdsdelingstjenesters ansvarsfrihed for ophavsretlige krænkelser 297
Susanne Kier Formodningsregler inden for lejeretten og forsikringsretten 313
Lars Hedegaard Kristensen Aktiepant – omfang, pligter, rettigheder 329
Lars Henrik Gam Madsen Standpunktsrisiko 357
Astrid Millung-Christoffersen Prioritetskonflikt mellem virksomhedspant og individuelt pant i immaterialrettigheder – finder TL § 47 c, stk. 6, anvendelse? 369
Peter Møgelvang-Hansen og Jan Trzaskowski Vildledningstidspunktet 385
Kristian Graven Nielsen U 2021.455/2 H og anvendelsen af aftalelovens § 36 i boliglejeforhold 407
Kasper Steensgaard Virtuelle voldgiftsforhandlinger 425
Are Stenvik Prisavslag og erstatning ved virksomhetskjøp 441
Kristian Torp Naturalopfyldelse og »effektive aftalebrud« 463
Henrik Udsen Personoplysninger som en modydelse 481
Vibe Ulfbeck Produktansvar og digitale platforme – om aftaler, ansvar og mellemmænd 497
Anders Ørgaard Om ensartede krav, og om gruppesøgsmål er den bedste måde at behandle disse på 509
  III. Immaterialret og markedsføringsret  
Caroline Heide-Jørgensen Grøn markedsføring 521
Søren Sandfeld Jakobsen Markedsføring i medier 537
Torsten Bjørn Larsen IP-beskyttelse af sportsudstyr 557
Birgit Liin Designretlig reservedelsbeskyttelse 569
Bent Ole Gram Mortensen Elhandel 583
Thomas Riis og Jens Schovsbo Preemption: Hvor lidt plads er der til supplerende national beskyttelse på EU-harmoniserede områder? 601
Peter Schønning Fungerer den ophavsretlige specialitetsgrundsætning i praksis? 623
Christian Skadborg Arkitekters ophavsrettigheder til tegningsmateriale – ændring, brug og bearbejdelse af materialet 633
Knud Wallberg Kumulativ beskyttelse af kendetegn 647
  IV. Konkurrenceret  
Christian Bergqvist Til formål eller følge 669
Erik Bertelsen og Andreas Riis Madsen Konkurrencerettens betydning for udbudsretten – den interdisciplinære jura 693
Jens Fejø Pay for Delay-aftaler i konkurrenceretligt lys 727
Karsten Naundrup Olesen ”Naturlig udløber” – et grundlag for offentlig erhvervsvirksomhed 745
Michael Steinicke Konkurrencerettens grænser 761
Karsten Engsig Sørensen Fusionskontrol og fri bevægelighed i EU 775
  V. Bibliografi  
Susanne Karstoft Bibliografi over professor Palle Bo Madsens retsvidenskabelige produktion 795

Jesper Lau Hansen (ansv. red.), Caroline Heide-Jørgensen (ansv. red.) og Ingrid Lund-Andersen (ansv. red.): Festskrift til Linda Nielsen, 1. udg., 2022, 438 sider, DJØF

  Vennebidrag  
Anja Cordes og Sys Rovsing En personlig hilsen 13
Annette og Birger Gjelstrup Linda, arbejde, familie og venner 15
Vibeke Vindeløv Juraens almene emner 17
  I. Familie- og arveret  
Betina Boysen og Per Andreasen Digital signatur i familieforhold – NemID og MitID 21
Anne Louise Bormann, Johan Hartmann Stæger og Ib Hounsgaard Trabjerg Anvendelse af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a i familieretlige sager og sager om dødsboskifte og ægtefælleskifte 31
Anne Broksø og Anne Kjærhus Mortensen Aftalefrihed og aftalebegrænsninger i familieformueretten . 45
Jørgen Ulrik Grønborg Brøkdelssæreje 55
Annette Kronborg og Hans Viggo Godsk Pedersen Fornuft i familie- og arveret 69
Ingrid Lund-Andersen og Ida Helene Asmussen Ny højesteretsdom om forældremyndighed og samværschikane – er der tale om et paradigmeskifte? 87
Kirsten Reimers-Lund Var det en god idé at udvide Familieretshusets kompetence? 103
Søren Stig Andersen og Peter Sandøe Skilsmissehunde – om familiedyrenes placering i familieretten 113
  II. Pension  
Mads Bryde Andersen Dansk pensionsret - historie og afgrænsning 133
Jens Kristiansen Ændringer i arbejdsmarkedspensioner 151
  III. Etik  
Karin Buhmann OECDʼs nationale kontaktpunkter: Væsentlig praksis 2012-2021 ved det danske nationale kontaktpunkt og betydningen af EU’s sustainable corporate governance reform 167
Caroline Heide-Jørgensen Etik og miljø i markedsføringen 183
Vibeke Vindeløv Et essay om sustainable governance 199
  IV. Finans  
Jesper Berg, Rikke-Louise Ørum Petersen og Ulrik Hyrup Mogensen Den fælles regelbog for finansiel regulering i EU er kompleks og omfattende 215
Christian Bergqvist Syndikerede lån og konkurrenceretten 237
Rasmus Kristian Feldthusen Juridiske personer og kollektive organer som bestyrelse i ikke-erhvervsdrivende fonde 259
Cecilie Sander Bernbom, Camilla Thorning, Stine Luise Goll, Jens Kasper Rasmussen og Kjeld Gosvig-Jensen Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering – en samfundsopgave 273
Jesper Lau Hansen Fit & proper – er reglerne nu også det? 283
Thomas Brenøe og Anna Karina Nickelsen Indsatsen mod hvidvask som situationel forebyggelse af kriminalitet 309
  V. Andre bidrag  
Peter Engberg Jensen Teori og praksis – Linda som underviser 329
Karsten Naundrup Olesen Spillets regler 335
Peter Pagh Faktisk og retligt og dilemma – bremser naturbeskyttelse grøn omstilling? 351
Cătălin-Gabriel Stănescu Is there a Scandinavian Model for Regulating Abusive Informal Debt Collection Practices? 369
Ditlev Tamm Tøj, kvinder, mænd, det tredje køn og andre familieretlige refleksioner 387
Henrik Udsen Hvordan sikrer vi en fortsat stærk retsdogmatisk forskning? 395
  VI: Bibliografri og bidragsydere  
  Bibliografi over professor, dr.jur. Linda Nielsens juridiske værker 421
  Bidragsydere 431

Carina Risvig Hamer (red.), Nis Jul Clausen (red.), Hans Viggo Godsk Pedersen (red.): Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen, 1. udg., 2022, 479 sider, DJØF

Carina Risvig Hamer, Hans Viggo Godsk Pedersen og Nis Jul Clausen Forord 9
Heine Andersen Retliggørelsen af ansvarlig forskningspraksis 11
Helle Tegner Anker, Lars Bracht Andersen og Birgitte Egelund Olsen Sol og vind – det samme sind? 31
Ellen Margrethe Basse Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen 63
Christian Bergqvist og John Townsend Abusive margin squeeze: The Frankenstein monster of Article 102 TFEU? 101
Jørgen Blomqvist Grænsen mellem offentlig og privat efter de internationale ophavsretskonventioner 131
Nis Jul Clausen og Hans Viggo Godsk Pedersen Myndighedsudøvelse i et privatretligt perspektiv – Eksempler fra det finansielle område 151
Jens Fejø Ny håndhævelse af konkurrenceloven, ECN+-direktivet 167
Frederik Harhoff Menneskenes land – Nogle uvidenskabelige betragtninger om Grønlands folkeretlige selvstændighed 187
Anders Nørgaard Jensen og Carina Risvig Hamer Udbudsret på alle frekvenser 201
Forskningsgruppen »Retten i Samfundet« »Barnebrud« som et retligt og socialt fænomen 213
Hanne Marie Motzfeldt og Emilie Loiborg Digital sagsbehandling – om legalitet, styring og interne regler 255
Lone Wandahl Mouyal Arktisk Råd – Institutionelle betragtninger af en dynamisk institution 271
Torsten Bjørn Larsen Share Economy Jurisdiction 289
Marie Odgaard-Mogensen Energiafgifter – Kan afgiften tilbagebetales? 303
Karsten Revsbech Ekspropriationserstatning og naboret (U 2021.1195 H) 335
Morten Rosenmeier Beskyttelse af personlighed. Brug af virkelige personer i journalistiske, litterære, kunstneriske og kommercielle sammenhænge 355
Michael Steinicke Forsyningsenheder og udbudspligt – Kritiske bemærkninger til begreberne offentlig virksomhed og særlige eller eksklusive rettigheder 399
Jette Thygesen Understøtter de nye regler for energiafgifter omlægningen fra brændsler til grøn el? 417
Jøren Ullits Om »pressens citatret« 435
Frederik Waage Compensating neighbors to windmills, solar energy panels and other sources of renewable energy in Denmark 449
Forfattere 459
Bibliografi - Bent Ole Gram Mortensen 469

 Norge

Anders Bratholm, Nils Christie, Torkel Opsahl: Festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen, 7. september 1982: Lov og frihet, 1982 , 717 sider, Universitetsforlaget, Oslo.

Hans M. Michelsen, Helge Røstad og Gunnar Aasland:: Rett og rettssal : et festskrift til Rolv Ryssdal, 1984, 658 sider, Aschehoug, Oslo.

Anders Bratholm, Magnus Aarbakke og Torkel Opsahl: Samfunn, rett, rettferdighet - Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, 1986, 806 sider, Tano, Oslo.

Thor Falkanger: Lov, dom og bok. Festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988, 626 sider, Universitetsforlaget, Oslo.

Nils Christie: ... den urett som ikke rammer deg selv : Festskrift til Anders Bratholm 70 år, 1990, 560 sider, Universitetsforlaget, Oslo.

Magnus Aarbakke, Viggo Hagstrøm og Peter Lødrup: Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997, 1123 sider, Universitetsforlaget, Oslo.

Kirsti Strøm Bull (Red) ; Viggo Hagstrøm (Red) ; Steinar Tjomsland (Red): Bonus pater Familias: Festskrift til Peter Lødrup 70 år, 2003, 823 sider, Gyldendal Akademisk, Oslo. Se indholdsfortegnelse

Sverige

Yrjø Blomstedt: Rättsvetenskap och lagstiftning i Norden, Festskrift tillägnad Erik Anners, 1982, 235 sider, Stiftelsen Juristførlaget vid Stockholms Universitet.

Per-Edwin Wallen: Festskrift till Hans Thornstedt, 1983, 794 sider, P. A. Norstedt.

Ulf Bernitz: Festskrift til Jan Hellner, 1984, 834 sider, Norstedt.

Torgny Håstad: Festskrift till Henrik Hessler - Rättsvetenskapliga studier i civilrätt och processrätt, 1985, 480 sider, P.A. Norstedt, Stockholm.

Ove Bring, Said Mahmoudi og Jan Ramberg: Festskrift till Lars Hjerner - Studies in international law, 1990, 579 sider,: Norstedts.

Leif Thorsson: Festskrift till Gotthard Calissendorff, 1990, 327 sider, Norstedt.

Lars Gorton, Jan Ramberg og Jan Sandstöm: Festskrift till Kurt Grönfors, 1991, 478 sider, Norstedts.

Carl M. Elwing: Festskrift till Ulla Jacobsson, 1991, 216 sider, Norstedts juridikförlag.

Lars Heuman: Festskrift till Per Olof Bolding, 1992, 459 sider, Juristförlaget, Stockholm.

Alf Bohlin og Hans-Heinrich Vogel: Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års dagen den 18 februari 1992, 1992, 365 sider, Juristförlaget i Lund.

Anders Agell: Festskrift till Bertil Bengtsson, 1993, 571 sider, Nerenius & Santerus, Stockholm.

Torgny Håstad, Per Henrik Lindblom og Åke Saldeen: Festskrift till Anders Agell, 1994, 742 sider,

Festskrift til Jan Ramberg, 1996, 526 sider, Juristförlaget, Stockholm.

Åke Frændberg, Ulf Gøranson og Torgny Håstad: Festskrift till Stig Strømholm, 1997, 925 sider, Iustus, Uppsala.

Anders Agell & Maarit Jänterä-Jareborg: Familjerättsliga Studier, Vänbok til Åke Saldeen, De lege 2003, 232 sider, Justus

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

29-01-20