Kirsti Strøm Bull (Red) ; Viggo Hagstrøm (Red) ; Steinar Tjomsland (Red): Bonus pater Familias: Festskrift til Peter Lødrup 70 år, 2003, 823 sider , Gyldendal Akademisk, Oslo

Indholdsfortegnelse

MESTER I FAGLIG TIKAMP Carsten Smith, Lucy Smith 21
STOREBROR SER DEG Juristforeningen 27
HILSEN FRA NORTH DAKOTA SCHOOL OF LAW Thomas M.Lockney, W Jeremy Davis 31
LÅT DETTA STANNA MELLAN OSS. HEMLIGT BREV TILL PETER LØDRUP OM ÅKTENSKAPSLAGSTIFTNINGEN I NORGE OCH SVERIGE Anders Agell 35
STRIKT ANSVAR - OLIKA PROBLEMFORMULERINGAR OCH ARGUMENTATIONSSÅTT Håkan Andersson 49
OM GJENNOMFØRING AV BARNEKONVENSJONEN I NORSK RETT Inge Lorange Backer 69
NORSK OCH SVENSK SKADESTÅNDSRÄTT Bertil Bengtsson 89
EIENDOMSMEGLERES ERSTATNINGSANSVAR Trygve Bergsåker 109
HVOR MYE EØS-RETT TÅLER NORSKE KOMMUNER? Om erstatningsansvar ved anbudsfeil i komm. Jan Fridthjof Bernt, Kai Krüger 121
BESTEMMELSER OM INNSYNSRETT I FAMILIERETTEN - SEERLIG OM EKTESKAPSLOVEN § 39 Jon Bing 158
EIENDOMSRETT, RETTIGHETER PÅ SKIFTET ELLER UNDERHOLDSBIDRAG SOM ALTER. MULIGH. Hege Brækhus 171
BARNEFORDELINGSSAKER I RETTEN - NOEN SYNSPUNKTER PÅ HVORDAN OGSÅ AVGJØRELSESPROSESSEN KAN BLI TIL BARNETS BESTE Nils Dalseide 191
INTERNATIONAL VÆRGEMÅLSRET Svend Danielsen 209
TESTATIONSFRIHED OG TVANGSARV I RETSHISTORISK BELYSNING Inger Dübeck 221
ORSAKSSAMBANDET MELLAN OLYCKSFALL OCH RYGGBESVÄR En prövosten i skadestånds- och fårsåkringsavtalsråtten Bill W. Dufwa 235
EKTEFELLE ELLER SAMBOER - OG ODELSRETT Thor Falkanger 255
SIVILOMBUDSMANNEN OG BEHANDLINGEN AV SAKER OM OFFENTLIG ERSTATNINGSANSVAR Arne Fliflet 273
SÆREIEPÅBUD M.M.FRA ARVELATER ELLER GIVER - UTVALGTE PROBLEMSTILLINGER Per Racin Fosmark 27
SKJEVDELING AV FORETAK: AVGRENSING OG VERDSETTELSE AV SKJEVDELINGSFORMUEN ]ohan Giertsen 301
DET MANGFOLDIGE BARNETS BESTE Trude Haugli 313
NOEN REFLEKSJONER OM RETTSUTVIKLING, KJØNN, EKTESKAP OG SLEKTSKAP I SKJEERINGSFELTET MELLOM RETTSVITENSKAP OG RETTSANTROPOLOGI Anne Hellum .327
BARNEBIDRAG OG INNTEKTSEVNE Gudrun Holgersen 339
BEHÖVS DET SÄRSKILDA INTERNORDISKA REGLER OM MAKARS EGENDOMSFÖRHÅLLANDEN OCH ARV ? Maarit Jånterå-Jareborg 351
LEGAL SCIENCE IN FINLAND 1900-2000 Urpo Kangas 367
AKSEPT AV RISIKO - om etablering og bortfall av en rettsligfigur i norsk erstatningsrett Asbjørn Kjønstad 377
SAMVERKAN MELLAN RÄTTSVETENSKAP OCH LAGSTIFTNING Gåran Lambertz 405
HJELPEVERJEMÅL OG OPPFYLLING Kåre Lilleholt 419
MÅSTE DOMAREN LYDA DEPARTEMENTSCHEFEN? Gåran Lind 427
OSCAR PLATOU LESER RUDOLF JHERING Rettsvitenskapelig politikk: Skyld- og fordelingsprinsippet i romersk og norsk erstatningsrett Dag Michalsen 445
ERSTATNINGSRETT, KONTRAKTSRETT OG INTERNASJONALT PRESEPTORISKE REGLER - ILLUSTRERT VED SKADELIDTES DIREKTE KRAV MOT FORSIKRINGSSELSKAPET Giuditta Cordero Moss 461
FADERSKAB OG MODERSKAB I NORDISK BELYSNING Linda Nielsen 475
TREDJEMANNS ØKONOMISKE TAP VED DØD, UTANOM SKL.§ 3-4 Nils Nygaard 487
KREDITORERNES STILLING OVER FOR MODVILLIGE GIFTE DEBITORER Irene Nørgaard , Jørgen Nørgaard 501
HVA ER IMMATERIALRETTEN VERD? Om erstatning og annen kompensasjon ved immaterialrettskrenkelser Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik 512
PASIENTSKADELOVEN - SISTE STIKK TIL PASIENTEN? Erik Røsæg 549
ADOPTION - I ADOPTANTENS ELLER ADOPTIVBARNETS INTRESSE? Eva Ryrstedt 561
NÅGRA FRÅGOR OM "OF6DDA BARNS" RÄTTSSKYDD Åke Saldeen 577
ENKELTE SPØRSMÅL OM SINNSLIDELSE SOM UGYLDIGHETSGRUNN I FORMUERETTEN Lasse Simonsen 603
VEM ÄR JAG? - EN FRÅGA OM FASTSTÄLLANDE AV URSPRUNG Anna Singer 67
ADGANGEN TIL Å FÅ DOMMER OM ERSTATNING FOR PERSONSKADER PRØVD PÅ NYTT Jens Edvin A.Skoghøy 641
PERSONSKADEERSTATNING VED SKIFTE AV FELLESEIE Asbjørn Strandbakken 663
SKJEVDELING PÅ FELLESEIESKIFTE - noen uavklarte spørsmål Tone Sverdrup 677
EFTERLEVENDE ÆGTEFÆLLERS ARVERETLIGE STILLING Er tiden inde til nytænkning? Finn Taksøe-jensen 699
RETTSOMGÅELSE I INTERNASJONALE SAKSFORHOLD: FRAUS LEGIS Helge J.Thue 715
ARVELOVEN § 19 TREDJE LEDD Inge Unneberg 729
SPEDITØRENS ANSVAR FOR SKADE PÅ GODSET UNDER LAGRING Trine-Lise Wilhelmsen 753
TILLITSANSVARET - ETT SITUATIONSANSVAR MELLAN SKADESTÅND OCH KONTRAKT Thomas Wilhelmsson 77
ERSTATNINGSANSVAR FOR SKADE PÅFØRT ALPINISTER I ALPINANLEGG Geir Woxholth 781
OM LATENTE SKATTER PÅ SKIFTE MELLOM EKTEFELLER Frederik Zimmer 803
PETER LØDRUPS BIBLIOGRAFI Pål A.Bertnes 817

Advokat Jørgen U. Grønborg