Kirkeret

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler

Praksis


Retsregler

Lov om menighedsråd, jf. lovbekg. nr. 1299 af 08.11.2023

Lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekg. nr. 424 af 19.04.2023

Lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekg. nr. 12 af 08.01.2020

Lov om trossamfund uden for folkekirken, jf. lov nr. 1533 af 19.12.2017

Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., jf. lovbekg. nr. 330 af 29.03.2014

Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekg. nr. 1156 af 01.09.2016

Lov om valgmenigheder, jf. lovbekg. nr. 797 af 24.06.2013

Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekg. nr. 864 af 25,06.2013

Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, jf. lovbekg. nr. 622 af 19.06.2012

Lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekg. nr. 608 af 06.06.2007

Lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager, jf. lovbekg. nr. 5 af 03.01.2007

Bekg. nr. 1658 af 08.12.2023 om obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af anmodning om anerkendelse som trossamfund eller menighed

Bekg. nr. 1644 af 08.12.2023 om Trossamfundsregistret

Bekg. nr. 435 af 25.04.2023 om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed

Bekg. nr. 1381 af 29.09.2022 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekg. nr. 986 af 22.06.2022 om menighedsråd for døvemenighederne i folkekirken

Bekg. nr. 79 af 19.01.2022 om bispevalg

Bekg. nr. 2371 af 10.12.2021 om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

Bekg. nr. 1463 af 27.06.2021 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Bekg. nr. 405 af 12.03.2021 om Det Rådgivende Udvalg og det teologiske efteruddannelsesforløb for ikke-teologiske kandidater, som ønsker tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken

Bekg. nr. 1185 af 04.08.2020 om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og ved oprettelse af nye flersognspastorater, flytning til flersognspastorater eller ændringer i flersognspastorater

Bekg. nr. 1184 af 04.08.2020 om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd

Bekg. nr. 1139 af 13.09.2018 om bevaring og kassation af arkivalier fra menighedsråd

Bekg. nr. 1138 af 13.09.2018 om bevaring og kassation af arkivalier fra provstier og provstiudvalg

Bekg. nr. 1135 af 12.09.2018 om sprogkrav til udenlandske vielsesforrettere i anerkendte trossamfund

Bekg. nr. 1134 af 12.09.2018 om vielse i anerkendte trossamfund

Bekg. nr. 1046 af 11.08.2018 om Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund

Bekg. nr. 168 af 05.03.2018 om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for vielsesforrettere i trossamfund uden for folkekirken

Bekg. nr. 1427 af 30.11.2016 om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger

Bekg. nr. 1172 af 19.09.2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekg. nr. 615 af 04.06.2014 om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken

Anordning om dåb i Folkekirken, jf. Anordning nr. 1 af 02.01.2008

Bekg. nr. 24 af 09.01.2007 om landets inddeling i stifter, provstier og sogne

Cirkulære nr. 9078 af 14.02.2024 om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

Cirkulære nr. 9077 af 14.02.2024 om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd

Cirkulære nr. 9076 af 14.02.2024 om valgret og valgbarhed

Cirkulære nr. 9075 af 14.02.2024 om orienteringsmøde og valgforsamling

Cirkulære nr. 9009 af 14.01.2024 om kirkebønnen for Kongen og det kongelige hus

Cirkulære nr. 10056 af 15.12.2023 om protokollat til akademikeroverenskomsten om overenskomstansættelse af DOKS-organister samt rektorer og faste lærere på kirkemusikskolerne på folkekirkens område

Cirkulære nr. 9421 af 22.05.2023 om embedsstempler

Cirkulære nr. 9325 af 25.04.2023 om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære nr. 9149 af 22.02.2023 om ændring af frister vedrørende budget 2024 i cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære nr. 10274 af 29.11.2022 om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår

Cirkulære nr. 10046 af 03.10.2022 om overenskomst for organister

Cirkulære nr. 10045 af 30.09.2022 om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker

Cirkulære nr. 9907 af 17.08.2022 om overenskomsten med Forbundsrepublikken Tysklands regering om tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig

Cirkulære nr. 9565 af 24.05.2022 om arbejdstøj til gravere samt visse kirkegårdsassistenter og kirkegårdsledere

Cirkulære nr. 9564 af 23.05.2022 om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere

Cirkulære nr. 9563 af 23.05.2022 om sekretærhjælp for præster

Cirkulære nr. 9404 af 27.04.2022 om aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken (funktionsaftalen)

Cirkulære nr. 9182 af 28.02.2022 om protokollat til akademikeroverenskomsten om overenskomstansættelse af DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne på folkekirkens område

Cirkulære nr. 9181 af 28.02.2022 om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver

Cirkulære nr. 9180 af 28.02.2022 om en tillidsrepræsentantordning for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde

Cirkulære nr. 9107 af 14.02.2022 om en tillidsrepræsentantordning for gravere og visse kirkegårdsledere i folkekirken

Cirkulære nr. 9106 af 14.02.2022 om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kordegne i folkekirken

Cirkulære nr. 9105 af 14.02.2022 om en tillidsrepræsentantordning for overenskomstansatte kirkemusikere i folkekirken

Cirkulære nr. 9104 af 14.02.2022 om en tillidsrepræsentantordning for provstisekretærer i folkekirken

Cirkulære nr. 9103 af 14.02.2022 om en tillidsrepræsentantordning for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere i folkekirken

Cirkulære nr. 9102 af 14.02.2022 om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kirketjenere i folkekirken

Cirkulære nr. 9101 af 14.02.2022 om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte organister i folkekirken

Cirkulære nr. 10009 af 08.12.2021 om informationssikkerhed for Kirkeministeriet og Den danske folkekirke

Cirkulære nr. 9447 af 15.06.2021 om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende personregistrering, sognebåndsløsning samt valg i folkekirken

Cirkulære nr. 9011 af 14.01.2021 om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster

Cirkulære nr. 9155 af 18.03.2020 om ændring af frister vedrørende udmelding af foreløbige driftsrammer for 2021 og aflevering af regnskab for 2019 i cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære nr. 10002 af 12.11.2019 om tilsyn med sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere (Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

Cirkulære nr. 10001 af 12.11.2019 om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

Cirkulære nr. 10317 af 12.12.2014 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære nr. 22 af 19.04.2007 om betaling for gravstederhvervelse, vedligehold og fornyelse

Cirkulære nr. 57 af 30.06.2006 om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog og om udfærdigelse af attester og udskrifter m. v.

Vejledning nr. 9564 af 28.06.2023 om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning nr. 9686 af 22.08.2018 om beregning af krematorietakster

Vejledning nr. 9685 af 22.08.2018 om beregning af kirkegårdstakster

Betænkninger

Bet. nr. 1567/2017: Menighedsrådsvalg i fremtiden

Bet. nr. 1564/2017: En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken

Bet. nr. 1544/2014: Folkekirkens styre

Bet. nr. 1527/2011: Provstestillingen og provstiets funktion

Bet. nr. 1511/2009: Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Bet. nr. 1503/2008: Uddannelse og efteruddannelse af præster

Bet. nr. 1495/2008: Evaluering af forsøg med stiftsråd

Bet. nr. 1491/2007: Folkekirkens lokale økonomi (Sammenfatning)

Bet. nr. 1477/2006: Opgaver i sogn, provsti og stift.

Bet. nr. 1405/2001: Forenklingsudvalgets Delbetænkning II (Kirkefunktionærområdet)

Bet. nr. 1386/2000: Forenklingsudvalgets Delbetænkning I

Bet. nr. 1381/2000: Forslag til ny salmebog. Betænkning afgivet af Kirkeministeriet 05.01.1993 nedsatte Salmebogskommission. Bind 1 - Indledning - Salmer - Bønner og tekster.

Bet. nr. 1327/1996: Budgetlægning for kirkekasserne m.v.

Bet. nr. 1264/1994: Præstestillinger

Bet. nr. 1182/1989: Ansættelse i stillinger i folkekirken m.m.

Bet. nr. 1176/1989: Sognebåndsløsning og kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer

Bet. nr. 1119/1987: Det mellemkirkelige arbejdes struktur

Bet. nr. 1100/1987: Konfirmation og begravelse

Bet. nr. 1085/1986: Uddannelseskrav til præstestillinger

Bet. nr. 1083/1986: Medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet

Bet. nr. 1057/1985: Forslag til Alterbog (Indledning)

Bet. nr. 1046/1985: Registrering af gravminder

Bet. nr. 1007/1984: Forslag til en 2-årig forsøgsordning for Pastoralseminariet

Bet. nr. 973/1983: Dåb og brudevielse

Bet. nr. 952/1982: Folkekirkens økonomi

Bet. nr. 889/1979: En sognemedhjælperordning

Bet. nr. 848/1978: De biskoppelige handlinger - præste- og bispevielse, provsteindsættelse og kirkeindvielse

Bet. nr. 769/1976: Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m.

Bet. nr. 750/1975: De bibelske læsninger i gudstjenesten

Bet. nr. 625/1971: En foreløbig revision af højmessen (herunder dåb og nadver)

Bet. nr. 610/1971: Folkekirken i det moderne samfund (Bilag)

Bet. nr. 562/1970: Afhjælpning af præstemangelen

Bet. nr. 498/1968: Den praktisk-teologiske uddannelse af præster i folkekirken

Bet. nr. 495/1968: Den kirkelige administration - Betænkning II

Bet. nr. 476/1968: Den kirkelige administration - Betænkning I

Bet. nr. 466/1967: Folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde - 2. betænkning

Bet. nr. 411/1966: Afgivet af den af Kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte kommission - 1. betænkning

Bet. nr. 406/1965: Finansiering af kirkebyggeri

Bet. nr. 310/1962: Affotografering af kirkebøger m.v.

Bet. nr. 304/1962: Den kirkelige betjening af de militære værn

Bet. nr. 247/1960: Københavns stifts bispeembede

Bet. nr. 125/1955: Kirker i Københavns omegn

Bøger

J. L. A. Kolderup-Rosenvinge: Grundrids af den danske Kirkeret, 2. udg., 1851.

Henning Matzen og Johannes Timm: Haandbog i den danske Kirkeret, 1. udg., 988 sider, 1891.

E. F. Larsen: Den danske Kirkeret I, 1.udg., 1901.

E. F. Larsen: Den danske Kirkeret II, 1.udg., 1908.

August Roesen: Dansk Kirkeret, 3. udg., 1976, 377 sider, Den danske Præsteforening. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1977 B.114-116.

August Roesen: Kirkelovene, 4. udg., 1981, 342 sider, Lohses Forlag.

Fl. forfattere: Materialesamling fra kirkeretsseminaret 24-26. januar 1986 på refugiet Fuglsang.

Preben Espersen: Folkekirkens Styrelse, 1. udg., 1990, 151 sider, DJØF. Anmeldt af Per Schaumburg-Müller i UfR 1990 B.166-167.

Peter Garde: Mindretalskirker og trossamfunds retlige stilling i Kongeriget Danmark - Frihed uden lighed. Kirkeretsantologi, 1994, Selskab for Kirkeret.

Lisbet Christoffersen: Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund, 1. udg., 1998, 349 sider, DJØF. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1999 B.22-23.

Preben Espersen: Lov om menighedsråd og normalforretningsorden med kommentarer, 2. udg., 1998, 214 sider, DJØF.

Preben Espersen: Kirkeret, alm. del, 2. udg., 1999, 243 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Garde i JUR 2000.266-271.

Preben Espersen: Kirkeret i grundtræk, 1. udg. 2000, 164 sider, Nyt Juridisk Forlag.

Lisbeth Christoffersen (red.): Samfundsvidenskabeligt syn på det religiøse, 1. udg., 2001, 272 sider, DJØF. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2002 B.48-49.

Lisbet Christoffersen, Hans Gammeltoft-Hansen & Theodor Jørgensen (red.): Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæisk belysning, 2004, Selskab for kirkeret. Anmeldt af Henrik Palmer Olsen i JUR 2005.73-75.

Kristine Garde: To læresager i Folkekirken, 1. udg., 2006, 615 sider, DJØF. Anmeldt af Lisbet Christoffersen i UfR 2007 B.173-174.

Lisbet Christoffersen, Kjell Å Modéer & Svend Andersen (red.): Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives 1. udg., aug. 2010, 638 sider, DJØF. Omtalt af Peter Christensen i UfR 2011 B.98.

Kristine Garde: Retsteologi - udvalgte emner, 1. udg., apr. 2011, 248 sider, DJØF

Anders Jørgensen: Decorumkravet for præster, 1. udg., 2011, 116 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Christensen i UfR 2012 B.45-46.

Steffen Brunés: Folkekirkens personale, 3. udg., okt. 2014, 240 sider, Nyt Juridisk Forlag. 1. udg. er anmeldt af Ruth Nielsen i UfR 2001 B.568.

Hans Gammeltoft-Hansen og Pernille Esdahl: Lov om trossamfund uden for folkekirken - med kommentarer, 1. udg., sept. 2019, 157 sider, DJØF

Karnov Group: Kirke-Karnov 2022, abonnement, nov. 2022, Karnov Group

Jette Madsen, Bodil Abilgaard og Peter Christensen: Menighedsrådsloven og Normalforretningsordenen – med kommentarer, 1. udg., aug. 2023, 353 sider, DJØF

Niels Valdemar Vinding (red.), Brian Arly Jacobsen (red.), Mikele Schultz-Knudsen (red.) et.al.: Religion og grundlov, 1. udg., juni 2024, 402 sider, DJØF.

Artikler

1979

1984

1986

1987

1988

1989

1993

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2004

2016

2019

2023

1979

Jens Robert Andersen i UfR 1979 B. 371-374: Gravstedsskøder

1984

Jørgen Stenbæk i Haderslev Stiftsbog 1984, p.41 ff.: Den folkekirkelige forkyndelsesfrihed.

1986

Hans Gammeltoft-Hansen i Fønix 1986, p.140 ff.: Folkekirkens ledelsesstruktur - juridisk belyst.

1987

Jørgen Stenbæk i Præsteforeningens Blad 1987, p. 961 ff.: Behøver folkekirken de særlige gejstlige retter?

Ernst Andersen i UfR 1987 B.133-137: Arboe Rasmussen-sagen

Omtale af UfR 1916.627 HD, hvor sognepræst Arboe Rasmussen blev frifundet for at have forkyndt en vranglære med skepsis over for dogmet om jomfrufødsel.

1988

Peer Schaumburg-Müller i Præsteforeningens Blad 1988, p.105 ff.: Provsteretten i retlig belysning.

1989

Preben Espersen i JUR 1989.279-286: Kirkeretten som juridisk disciplin.

1993

Ernst Andersen i UfR 1993 B.80-82: Begrundelsen for Højesterets frifindelse af Arboe Rasmussen.

Steffen Brunés i JUR 1993.186-189: Lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager.

1996

Lisbet Christoffersen i JUR 1996.224-232: Bispevalg i Folkekirken.

1997

Peter Garde i EU-ret & Menneskeret 1997 p.33-45: Retfærdig rettergang og Præsteretten

Omhandler, hvorvidt Præsterettens sammensætning strider mod EMRK's krav. Det konkluderes, at den konkrete fremgangsmåde gør sammensætningen konventionsmæssig.

1998

Lisbeth Christoffersen i UfR 1998 B.505-510: Ved lov?

Omhandler kirkeministeriets godkendelse af trossamfund, jf. GRL § 69.

1999

Preben Espersen i UfR 1999 B.110-111: Med lovhjemmel. En kommentar

Mener, at godkendelse af trossamfund har hjemmel i ÆL § 16.

Lars Adam Rehof i Lov & Ret nr. 2/1999 p. 15-16: Vranglære og statsreligionsdomstole

Forfatteren rejser spørgsmålet om juridiske dommere burde kunne nægte at deltage i den bibelske eksegese. Omtaler desuden VL's dom fra januar 1999, hvor Bent Feldbæk Nielsen, Snedsted blev afskediget, fordi han døbte til Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Peter Garde i Lov & Ret nr. 4/1999 p. 20: En misforståelse om præsteretten

Kommentar til Lars Adam Rehofs artikel.

2000

Kirkegården - Begravelsesplads for alle, Vejledning udarbejdet af Kirkeministeriet i august 2000.

2002

Kristian Simonsen og Lars Solskov Jensen i Rettid 2002. Studenterafhandlinger 4: Diskrimination - en analyse af Danmarks menneskeretlige forpligtelser og forholdet til folkekirkeordningen

2004

Lisbeth Christoffersen i Lov & Ret nr. 5/2004 p. 4-9: Hvem bestemmer i folkekirken?

Birthe Rønn Hornbech i Lov & Ret nr. 5/2004 p. 23: Jurister og andet godtfolk

Et forsvar for præsteretter foranlediget af Grosbøll-sagen.

Tove Fergo i Lov & Ret nr. 7/2004 p. 22-24: En kirke for folket.

2016

Anders Jørgensen i UfR 2016 B.15-24: De folkekirkelige forvaltningsmyndigheder og deres indbyrdes kompetencemæssige forhold.

I artiklen gives en overordnet præsentation af de folkekirkelige forvaltningsmyndigheder - statslige som (egentlige) kirkelige myndigheder. Deres indbyrdes kompetencemæssige forhold analyseres og diskuteres. Det konkluderes, at de almindelige organisatoriske (herunder styringsmæssige) forvaltningsretlige regler i udgangspunktet slår fuldt ud igennem på det folkekirkelige område, men at kirkeretlige regler på visse områder mere generelt kan modificere dette udgangspunkt.

2019

Anders Jørgensen i JUR nr. 5/2019 p. 177-188: Den særlige tavshedspligt for præster

2023

Peter Birch i R&R nr. 8/2023 p. 52-61: Samfundets åndelige reservoir

Praksis

UfR 1979.802 ØLD: Længstlevende ægtefælle fik medhold i, at han havde ret til at få gravstedskøde udleveret fra afdødes særbarn.

UfR 1998.894 HD: Kirkeministeriet fandtes at have været berettiget til at meddele sognepræst Orla Villekjær en irettesættelse for i strid med et pålæg fra biskoppen i Viborg at have båret præstekjole under en demonstration mod fri abort.

UfR 2001.910 VLD: Nørup Menighedsråd havde været berettiget til at kræve gravsten med Hells Angels' logo og klubnavn fjernet.

UfR 2005.3346/2 HD: Eksklusion af kirketjener Steen Ribers fra folkekirken kendt ugyldig.

Steen Ribers (S), der var kirketjener og medlem af menighedsrådet ved Sct. Andreas Kirke i København, havde siden 1988 gennem indlæg i dagspressen, foredragsvirksomhed og tv-interviews givet udtryk for sin tro på reinkarnation, som efter hans opfattelse var forenelig med hans kristentro. I 1994 traf sognepræsten ved kirken afgørelse om, at S' medlemskab af folkekirken var ophørt i medfør af § 2, stk. 2, i lov om medlemskab af folkekirken, idet han aktivt og bevidst havde stillet sig uden for folkekirken ved ihærdigt, åbenlyst og aktivt at have arbejdet med at udbrede en troslære, der på en række punkter var i strid med folkekirkens lære. Afgørelsen blev stadfæstet først af Københavns biskop og derefter af Kirkeministeriet. S anlagde herefter sag mod Kirkeministeriet med påstand om, at ministeriets afgørelse var ugyldig, og at han fortsat var medlem af folkekirken. HR gav S medhold. HR fastslog, at der ikke var det fornødne klare og sikre holdepunkt i hjemmelgrundlaget for en fortolkning, hvorefter et medlem af folkekirken måtte anses for at have stillet sig uden for folkekirken, såfremt han gennem længere tid i læserbreve, foredrag og interviews i medierne havde arbejdet ihærdigt, åbenlyst og aktivt med at udbrede en troslære, der på en række punkter var i strid med folkekirkens. Dette var gældende uanset en eventuel forudgående tilkendegivelse fra de kirkelige myndigheder. Der var herefter ikke grundlag for at fastslå, at S havde stillet sig uden for folkekirken, og Kirkeministeriets afgørelse var derfor ugyldig. Et mindretal fandt, at afgørelsen om at ekskludere S af folkekirken måtte anses for ugyldig allerede som følge af, at det måtte lægges til grund, at det egentlige formål havde været at opnå, at han ikke længere kunne være medlem af menighedsrådet. Flertallet bemærkede, at de også var enige i denne begrundelse for resultatet. Komm. af Michael Gøtze og Pernille Boye Koch i UfR 2006 B.23-30: Folkekirke, tro og magtfordrejning.

FM 2015.28 VLK: Menighedsråd kunne ikke tinglyses som ejer af fast ejendom.

Tinglysningsretten afviste at tinglyse ejendomsdom med XX Menighedsråd, cvr. nr. xxxxxxxx, indsat som ejer og dermed adkomsthaver på ejendommen 1a X by, X sogn. Tinglysningsretten tilkendegav, at dommen måtte forstås i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Det fremgår af bestemmelserne i lov om folkekirkens økonomi § 21, stk. 1, og menighedsrådslovens § 34, stk. 3, at menighedsrådene alene bestyrer kirkens og præsteembedernes faste ejendomme. Menighedsrådene kan herefter ikke tinglyses som ejere af fast ejendom, der tilhører en af kirkerne, hvis ejendom menighedsrådet bestyrer. Adkomsthaver til de faste ejendomme er således x kirke eventuelt ved x menighedsråd eller x præsteembede eventuelt ved x menighedsråd. VL stadfæstede.

Advokat Jørgen U. Grønborg