Adoptionsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen er pr. 01.04.2019 afløst af bekg. nr. 283 af 20.03.2019.

Bekg. nr. 1863 af 23.12.2015, som fra d. 01.01.2016 har afløst bekg. nr. 1125 af 24.09.2015, som fra d. 01.10.2015 har afløst bekg. nr. 1574 af 27.12.2014, som fra d. 01.01.2015 har afløst bekg. nr. 1204 af 13.11.2014, som fra 01.12.2014 har afløst bekg. nr. 807 af 21.06.2013

  Kapitel 1 Indledning, § 1
  Kapitel 2 Ansøgning om adoption mv., §§ 2-4
  Kapitel 3 Samtykke og erklæring mv., §§ 5-10
  Kapitel 4 Stedbarns- og familieadoptioner, §§ 11-16
  Kapitel 5 Godkendelse som adoptant §§ 17- 40,
  Kapitel 6 International fremmedadoption, §§ 41-50
  Kapitel 7 National bortadoption, §§ 51-58
  Kapitel 8 Adoptionsbevillingen, §§ 59-61
  Kapitel 9 Ændring af ældre adoptioners retsvirkninger, §§ 62-63
  Kapitel 10 Tilsyn og klageadgang, §§ 64-67
  Kapitel 11 Internationalt samarbejde, §§ 68-70
  Kapitel 12 Ikrafttrædelsesbestemmelser mv, § 71

I medfør af § 4 a, stk. 2, § 8, stk. 1, 1. pkt., § 8, stk. 5, § 25, § 25 b, stk. 5, § 25 c, stk. 3, § 25 d, stk. 3, § 29 a, § 29 b, stk. 3, § 30 c, § 30 e og § 31 j i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1821 af 23.12.1995, fastsættes:

Kapitel 1: Indledning

§ 1.

I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Samlever: En person, der har haft et sammenhængende samliv i et ægteskabslignende forhold, der i udgangspunkt har varet mindst 2½ år.

2) Stedbarnsadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles eller samlevers barn eller adoptivbarn, jf. lovens § 5 a.

3) Familieadoption, jf. lovens § 4 a, stk. 2:

a) En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barnebarn, et søskendebarn eller en søskende.

b) En adoption af et barn under 18 år af forældre, som ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt knyttet til.

c) En adoption af et barn, som ansøgeren har et særligt tilknytningsforhold til.

d) En adoption af et barn, som ansøgeren har i pleje, og som adopteres i medfør af lovens § 9, stk. 4.

4) Fremmedadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant, jf. lovens § 4 a, stk. 1.

5) National adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl her i landet, og hvor barnet ikke er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

6) International adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i et andet land, eller et barn der er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

7) Godkendelsesramme: Beskrivelsen af alder samt fysisk og psykisk tilstand hos det barn, som ansøgeren godkendes til at kunne adoptere.

8) Afgiverland eller oprindelsesland: Det land, hvor barnet har bopæl før adoptionen.

9) En formidlende organisation: En organisation, som social- og indenrigsministeren har godkendt til at modtage anmodninger om bistand til at skaffe forbindelse mellem adoptionsansøgere og børn fra andre lande med henblik på adoption og til at gennemføre adoption, jf. lovens § 30.

10) Haagerkonventionen: Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

11) Godkendt blanket: En blanket, der er godkendt af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

Kapitel 2: Ansøgning om adoption m.v.

Ansøgningen

§ 2. Ansøgning om adoption eller om godkendelse som adoptant indgives til statsforvaltningen.

Stk. 2. Ansøgningen indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 29 c, stk. 1. Skal ansøgningen ikke indgives ved digital selvbetjening, jf. lovens § 29 c, stk. 2 eller 3, skal ansøgningen indgives på en godkendt blanket og underskrives personligt af ansøgeren.

Stk. 3. En ansøgning om adoption eller om godkendelse som adoptant vedhæftes eller vedlægges de erklæringer, dokumenter m.v., der er nævnt i ansøgningen. Dokumenter udstedt af danske myndigheder kan vedhæftes eller vedlægges i kopi. Udenlandske erklæringer, attester, domsudskrifter m.v. og eventuelle oversættelser heraf, jf. § 4, skal indgives til statsforvaltningen i original, uanset om ansøgningen indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 2, 1. pkt., eller ved ansøgningsblanket, jf. stk. 2, 2. pkt. Til brug for en ansøgning om fremmedadoption skal der desuden vedhæftes eller vedlægges en helbredsattest, der er udstedt af ansøgerens sædvanlige læge på en godkendt blanket. Hvis en anden læge udsteder attesten, skal ansøgeren give en fyldestgørende grund herfor. Helbredsattesten må ved ansøgningens indgivelse ikke være mere end 3 måneder gammel.

Stk. 4. Ansøgningen anses først for indgivet, når statsforvaltningen har modtaget de erklæringer, dokumenter m.v., som er nævnt i ansøgningen.

Stk. 5. Ægtepar eller samlevende indgiver ansøgningen i fællesskab, medmindre der ansøges om stedbarnsadoption. Dette gælder dog ikke, hvis ægtefællen eller samleveren befinder sig i en af de tilstande, der er nævnt i lovens § 5, stk. 1.

§ 3. En ansøgning om godkendelse som adoptant til fremmedadoption kan tidligst indgives 6 måneder efter modtagelsen af det sidst ankomne barn i familien, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Oversættelser

§ 4. Den, der ansøger om adoption eller om godkendelse som adoptant, skal efter anmodning tilvejebringe oversættelse til dansk af erklæringer, attester, domsudskrifter mv., der er udfærdiget på andre sprog end dansk, grønlandsk, færøsk, norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk. Oversættelsen skal være bekræftet af en offentlig myndighed i vedkommende land eller af en autoriseret translatør eller tolk her i landet.

Kapitel 3: Samtykke og erklæring mv.

Samtykke fra forældre eller værge

§ 5. Samtykke fra barnets forældre eller barnets værge, jf. lovens § 7, skal afgives under personligt fremmøde for den statsforvaltningen, jf. dog stk. 2. og 3.

Stk. 2. Har en forælder eller værge bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan statsforvaltningen anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 3. Har en forælder eller værge bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan statsforvaltningen anmode en dansk repræsentation om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 4. Før forældrene eller værgen afgiver samtykket, skal de vejledes om retsvirkningerne af adoptionen og samtykket, herunder om lovens kapitel 2 og 3, og, medmindre der er ansøgt om stedbarnsadoption, om lovens §§ 9, stk. 1, og 12.

Stk. 5. Samtykket skal være ubetinget, og det skal afgives på en godkendt blanket.

§ 6. Samtykke fra barnets forældre eller barnets værge, jf. adoptionslovens § 7, til, at barnet bortadopteres ved en national fremmedadoption, kan meddeles til, at barnet adopteres af den, der udpeges hertil af Adoptionsnævnet.

§ 7. Ved en international fremmedadoption, der er formidlet gennem en godkendt formidlende organisation, hvor forældrenes samtykke til adoption er afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution, og hvor der ikke foreligger en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes her i landet efter lovens § 28, stk. 2, afgør statsforvaltningen, om samtykket kan ligestilles med samtykke afgivet over for en dansk myndighed.

Afgivelse af erklæring om adoption

§ 8. Erklæring fra forældre, jf. lovens § 13, og erklæring fra barnets værge, jf. lovens § 14, skal afgives på en godkendt blanket og underskrives personligt.

Stk. 2. Statsforvaltningen påser, at forældrene og værgen inden afgivelsen af erklæring er vejledt om adoptionens retsvirkninger, herunder om lovens kapitel 2 og 3.

Stk. 3. Statsforvaltningen kan, hvis omstændighederne taler herfor, stille krav om, at erklæringen afgives under personligt fremmøde for statsforvaltningen.

Stk. 4. Har en forælder eller værge bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan statsforvaltningen anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive erklæringen.

Stk. 5. Har en forælder eller værge bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan statsforvaltningen anmode en dansk repræsentation om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive erklæringen.

Samtykke fra barnet og oplysning om barnets holdning til adoptionen

§ 9. Samtykke fra barnet, jf. adoptionslovens § 6, stk. 1, skal afgives under personligt fremmøde for statsforvaltningen.

Stk. 2. Har barnet bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan statsforvaltningen anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde barnet til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 3. Har barnet bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan statsforvaltningen anmode en dansk repræsentation om at indkalde barnet til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 4. Samtykket afgives skriftligt eller mundtligt. Afgives samtykket skriftligt, anvendes en godkendt blanket. Afgives samtykket mundtligt, udfærdiges der en erklæring om, at samtykket er afgivet.

Stk. 5. Inden barnet afgiver samtykke, skal barnet vejledes om virkningerne af adoptionen og samtykket, herunder om lovens kapitel 2 og 3.

Stk. 6. § 7 finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. Samtykke kræves ikke, hvis barnet er under 18 år, og indhentelse af samtykke skønnes at være til skade for barnet.

Kapitel 4: Stedbarns- og familieadoptioner

Almindelige bestemmelser

§ 11. Statsforvaltningen skal sikre, at den, der søger om stedbarns- eller familieadoption, modtager eller har modtaget vejledning i nødvendigt omfang.

§ 12. Statsforvaltningen forelægger en ansøgning om stedbarns- eller familieadoption for Ankestyrelsen i følgende situationer:

1) Samtykke til adoption er afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution, og der ikke foreligger en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes efter adoptionslovens § 28, stk. 2. Hvis der er tale om en adoption med bistand fra en formidlende organisation, skal sagen dog ikke forelægges.

2) Sagen giver anledning til mistanke om overtrædelse af adoptionslovens § 31, stk. 1 (ulovlig adoptionshjælp), eller § 33 (ulovlig formidling af surrogatmoderskab).

3) Sagen i øvrigt giver anledning hertil.

Familieadoption

§ 13. Ansøges der om national familieadoption af et barn, der ikke er fyldt 18 år, indhenter statsforvaltningen hos kommunalbestyrelsen en erklæring om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne for at have et barn i pleje efter reglerne herom i lov om social service. Kommunalbestyrelsen skal oplyse, hvilke undersøgelser der ligger til grund for erklæringen, og om der har foreligget særlige forhold, der gør det tvivlsomt, om adoption er til gavn for barnet. I bekræftende fald skal det materiale, der har foreligget for kommunalbestyrelsen, medsendes erklæringen til statsforvaltningen.

§ 14. Ansøges der om international familieadoption, der er omfattet af Haagerkonventionen, og finder statsforvaltningen, at adoptionen kan antages at være til gavn for barnet, sender statsforvaltningen ansøgningen til den myndighed, som er blevet udpeget som centralmyndighed i afgiverlandet, eller anden relevant myndighed. Ansøgningen skal vedlægges en rapport om adoptionsansøgeren og en begrundet tilkendegivelse fra statsforvaltningen om, at ansøgeren på baggrund af de foreliggende oplysninger må anses for egnet til at adoptere barnet.

Stk. 2. Finder statsforvaltningen på baggrund af de modtagne oplysninger om barnet fra afgiverlandet, at en adoption kan gennemføres, afgiver statsforvaltningen på en godkendt blanket erklæring i overensstemmelse med konventionens artikel 17 c og sender erklæringen til afgiverlandets centralmyndighed eller til den myndighed, som centralmyndigheden har bemyndiget til at modtage eller afgive erklæringen. Statsforvaltningen påser, at afgiverlandet ligeledes sender en artikel 17 c-erklæring til statsforvaltningen.

Stk. 3. Ansøges der om international familieadoption, der ikke er omfattet af Haagerkonventionen, skal statsforvaltningen forelægge adoptionssagen for afgiverlandets myndigheder.

Stk. 4. Statsforvaltningen kan i de situationer, der er nævnt i stk. 1 og 3 forlange, at ansøgeren tilmelder sig en formidlende organisation, hvis lovgivningen i afgiverlandet kræver, at ansøgningen indgives af en sådan organisation, eller hvis det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt.

§ 15. Statsforvaltningen indkalder ansøgeren til en samtale om adoptionen og dens betydning, medmindre ansøgeren allerede har modtaget tilstrækkelig vejledning af en anden myndighed.

§ 16. Statsforvaltningen indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgeren, umiddelbart inden bevilling til familieadoption udfærdiges, medmindre den, der ønskes adopteret, er fyldt 18 år.

Stk. 2. Giver de oplysninger, som statsforvaltningen modtager om ansøgerens fysiske eller psykiske helbredstilstand, anledning til tvivl om, hvorvidt adoptionen er til gavn for barnet, kan statsforvaltningen indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet om, hvorvidt oplysningerne gør den ansøgte adoption betænkelig.

Kapitel 5: Godkendelse som adoptant

Godkendelsen

§ 17. En afgørelse om godkendelse som adoptant, jf. lovens § 4 a, stk. 1, træffes af Adoptionssamråd 1 eller Adoptionssamråd 2.

Stk. 2. Statsforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for adoptionssamrådene. Sekretariatet fordeler sagerne mellem adoptionssamrådene.

§ 18. Godkendelse som adoptant kan meddeles

1) til at adoptere et konkret barn (konkret godkendelse), eller

2) til at adoptere et barn, der bringes i forslag fra en dansk eller udenlandsk adoptionsformidlende myndighed eller organisation (generel godkendelse).

Stk. 2. Adoptionssamrådet fastsætter det konkrete indhold af en generel godkendelse (godkendelsesrammen).

§ 19. En ansøger kan godkendes som adoptant, når ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 20-23, og ansøgeren i øvrigt kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn alene eller sammen med sin ægtefælle eller samlever, hvis ansøgeren er gift eller samlevende, jf. stk. 2.

Stk. 2. En ansøger, som er gift eller samlevende, kan kun godkendes som adoptant, hvis ægtefællen eller samleveren samtidig godkendes som adoptant, jf. lovens § 5, stk. 1. Dette gælder dog ikke, hvis ægtefællen eller samleveren befinder sig i en af de tilstande, der er nævnt i lovens § 5, stk. 1.

§ 20. Ægtepar eller samlevende kan kun godkendes som adoptanter, hvis de på ansøgningstidspunktet har levet sammen i mindst 2½ år, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Samlevende kan dog godkendes som adoptanter, hvis de på ansøgningstidspunktet har levet sammen i mindst 1½ år, og den ene ansøger allerede er godkendt som adoptant, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan stk. 1 og 2 fraviges.

§ 21. Det er en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet ikke overstiger barnets alder med mere end 42 år.

Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 kan dog fraviges, hvis

1) ansøgeren inden rimelig tid efter at have modtaget et adoptivbarn ansøger om godkendelse til adoption af endnu et barn, eller

2) der foreligger særlige omstændigheder.

§ 22. Det er endvidere en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at

1) ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand ikke forringer mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste,

2) ansøgeren råder over en bolig, der er egnet til at danne rammerne for opfostring af barnet,

3) ansøgeren har forsvarlige økonomiske forhold, og

4) ansøgeren ikke er straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om ansøgerens egnethed til at adoptere.

§ 23. Deltagelse i et adoptionsforberedende kursus er en betingelse for, at en ansøger, der ikke tidligere har adopteret et barn, kan godkendes som adoptant.

Stk. 2. Adoptionssamrådet kan, indtil der er truffet afgørelse i medfør af § 29, beslutte, at en ansøger, der tidligere har adopteret et barn, skal deltage i et adoptionsforberedende kursus for på ny at blive godkendt.

§ 24. Godkendelsen som adoptant gælder i 4 år fra godkendelsestidspunktet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Adoptionssamrådet kan forlænge en godkendelse med 2 år, hvis ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 20 og 22, og ansøgeren i øvrigt anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En godkendelse kan kun gælde og forlænges, indtil ansøgerens alder overstiger barnets alder med mere end 47 år, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis ansøgeren har fået aldersdispensation efter § 21, stk. 2, gælder godkendelsen i 4 år. Godkendelsen kan forlænges, indtil ansøgerens alder overstiger barnets alder med mere end 47 år.

§ 25. Ved barnets alder i §§ 21 og 24 forstås den lavest mulige alder inden for godkendelsesrammen, hvis der søges om en generel godkendelse som adoptant, jf. § 18, stk. 1, nr. 2.

Undersøgelses- og godkendelsesforløbet i statsforvaltningen

§ 26. Undersøgelsesforløbet i statsforvaltningen falder i to faser. Undersøgelsens første fase (fase 1) indledes, når statsforvaltningen modtager en ansøgning om godkendelse som adoptant. Undersøgelsens sidste fase (fase 3) indledes efter anmodning fra ansøgeren, når statsforvaltningen eller adoptionssamrådet har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 28, og ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus (fase 2), hvis dette kræves, jf. § 23.

Stk. 2. Ansøgeren tilvejebringer forud for fase 3 bekræftelse på følgende:

1) Ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus, hvis dette kræves.

2) Ansøgeren er tilmeldt en formidlende organisation, jf. § 49, eller ansøgeren over for Adoptionsnævnet har tilkendegivet et ønske om at gennemføre en national adoption. Dette gælder dog ikke, hvis der søges om adoption af et konkret barn ved national adoption.

Stk. 3. Anmodning om iværksættelse af fase 3 skal indgives inden tre måneder efter, at statsforvaltningen eller adoptionssamrådet efter § 28 har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Hvis ansøgeren skal deltage i et adoptionsforberedende kursus, skal anmodningen være indgivet inden ét år efter afgørelsen i medfør af § 28. Adoptionssamrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne.

Stk. 4. Hvis ansøgeren ønsker at gennemføre en international adoption uden at være tilmeldt en formidlende organisation, skal ansøgeren forud for fase 3 indsende bekræftelse på, at ansøgeren har fået Ankestyrelsens tilladelse i medfør af § 45.

§ 27. I fase 1 tilvejebringer statsforvaltningen de oplysninger, der er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om ansøgeren opfylder de generelle betingelser i §§ 20-22, jf. § 28.

Stk. 2. I fase 3 udarbejder statsforvaltningen til brug for adoptionssamrådets afgørelse efter § 29 en individuel beskrivelse af ansøgeren.

Stk. 3. Der kan helt undtagelsesvist foretages en nærmere undersøgelse af ansøgerens individuelle ressourcer i fase 1.

Stk. 4. Beslutning om at iværksætte medicinsk, psykiatrisk, psykologisk eller anden specialundersøgelse træffes af adoptionssamrådet. Dette gælder, selv om ansøgeren er indforstået med, at undersøgelsen foretages.

Stk. 5. Statsforvaltningen skal sikre, at en ansøger, der kan godkendes uden at deltage i et adoptionsforberedende kursus, modtager rådgivning i nødvendigt omfang.

§ 28. Adoptionssamrådet træffer i fase 1 afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis en nærmere undersøgelse af ansøgerens individuelle ressourcer i fase 1, jf. § 27, stk. 3, viser, at ansøgeren ikke er egnet til at opfostre et adoptivbarn, kan adoptionssamrådet i fase 1 give afslag på ansøgningen om godkendelse som adoptant af denne grund.

Stk. 3. Hvis statsforvaltningen vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser i §§ 20-22 for godkendelse som adoptant, træffer statsforvaltningen afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte uden at forelægge sagen for adoptionssamrådet.

§ 29. Som afslutning på undersøgelses- og godkendelsesforløbet tager adoptionssamrådet i fase 3 stilling til, om ansøgeren efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn alene eller, hvis ansøgeren er gift eller samlevende, sammen med sin ægtefælle eller samlever.

Stk. 2. Hvis ansøgeren efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn, godkendes ansøgeren som adoptant i fase 3.

Det adoptionsforberedende kursus

§ 30. Ankestyrelsen tilrettelægger og udbyder det i § 23 nævnte adoptionsforberedende kursus, der indgår som en selvstændig del af undersøgelses- og godkendelsesforløbet (fase 2).

§ 31. Deltagelse i kurset kan først finde sted, når

1) statsforvaltningen eller adoptionssamrådet har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 28, og

2) betaling af det beløb, der er nævnt i § 34, er sket.

Stk. 2. Tilmelding indgives af ansøgeren til Ankestyrelsen, når betingelsen i stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

§ 32. Ansøgeren anses for at have deltaget i et adoptionsforberedende kursus, når ansøgeren har gennemført hele kurset.

Stk. 2. Ægtefæller og samlevende skal have deltaget i kurset samtidigt.

§ 33. Der må ikke til brug for adoptionssamrådets afgørelse om godkendelse som adoptant indhentes oplysninger om ansøgeren, som er fremkommet i forbindelse med deltagelsen i et adoptionsforberedende kursus. Sådanne oplysninger må heller ikke af kursuslederne eller af andre videregives til statsforvaltningen eller adoptionssamrådet.

§ 34. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales kr. 2.500.

Stk. 2. Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding til kurset.

Stk. 3. Afmelding fra et kursus senere end 14 dage før kursets begyndelse medfører ikke tilbagebetaling af beløbet. Hvis ansøgeren tilmelder sig et andet kursus, betales beløbet på ny.

Godkendelsen

§ 35. Det skal fremgå af godkendelsen, om den omfatter:

1) en adoption, der formidles enten af en formidlende organisation eller af Adoptionsnævnet,

2) en national adoption af et konkret barn, eller

3) en adoption, som ansøgeren har tilladelse til at gennemføre uden at være tilmeldt en formidlende organisation, jf. § 45.

§ 36. Søger en ansøger med generel godkendelse som adoptant efter § 18, stk. 1, nr. 2, om national fremmedadoption, sender statsforvaltningen sagen til Adoptionsnævnet, jf. § 65.

§ 37. For en ansøger med en konkret eller generel godkendelse, jf. § 18, stk. 1, der ønsker at adoptere et udenlandsk barn, udarbejder statsforvaltningen på baggrund af den individuelle beskrivelse af ansøgeren en rapport om ansøgerens forhold til brug for de udenlandske adoptionsmyndigheder. Statsforvaltningen sender rapporten til den formidlende organisation, som ansøgeren er tilmeldt, jf. § 44, eller til den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation, jf. § 45.

Bortfald af godkendelsen som adoptant

§ 38. Adoptionssamrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis:

1) betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller

2) ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant, jf. lovens § 25 a, stk. 2.

Stk. 2. Ansøgeren har pligt til at meddele statsforvaltningen, hvis der indtræder relevante ændringer i ansøgerens forhold.

Opfølgning på adoptionen og adoptionsrådgivningen

§ 39. Kommende adoptanter skal modtage adoptionsrådgivning efter lovens § 25 d, stk. 1, umiddelbart før, barnet kommer til denne nye familie, og inden for en kortere periode efter, at barnet er kommet til familien.

Stk. 2. Hvis det på grund af en sags hastende karakter og af hensyn til barnet ikke er muligt at give rådgivning, inden barnet kommer til sin nye familie, kan Ankestyrelsen beslutte, at kravet i stk. 1 om adoptionsrådgivning umiddelbart før adoptionen kan fraviges.

§ 40. Adoptionsrådgivning efter lovens § 25 d, stk. 2, vil i udgangspunktet være begrænset til 2 rådgivningsforløb. Det ene af disse forløb skal i udgangspunktet gives inden for en periode på 5 år efter, barnet er kommet til sin nye familie, mens det andet kan gives, indtil barnet er fyldt 18 år.

§ 41. Adoptionsrådgivning efter §§ 39 og 40 omfatter nationale og internationale fremmedadoptioner.

Stk. 2. Ankestyrelsen tilrettelægger rådgivningen og tilbyder den gennem psykologfaglige rådgivere, der er tilknyttet styrelsen.

Stk. 3. For adoptionsrådgivning efter lovens § 25 d, stk. 2, betales 100 kr. pr. time. Beløbet betales direkte til den psykologfaglige rådgiver, som yder rådgivningen.

§ 42. Statsforvaltningen skal tilbyde adoptanterne vejledning og hjemmebesøg, efter at barnet er hjemtaget.

§ 43. Statsforvaltningen skal medvirke til at udarbejde erklæringer og opfølgningsrapporter, når myndighederne her i landet eller udlandet kræver det.

Kapitel 6 International fremmedadoption

Formidling af børn gennem international adoption

§ 44. En ansøger, der er godkendt som adoptant, og som ønsker et barn formidlet gennem international adoption, skal være tilmeldt en formidlende organisation akkrediteret af social- og indenrigsministeren, jf. dog § 45. Tilmelding skal ske, inden fase 3 indledes.

§ 45. Ankestyrelsen kan tillade, at en ansøger ikke er tilmeldt en formidlende organisation, hvis ansøgeren har et særligt forhåndskendskab til barnet eller barnets pårørende, eller hvis der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. En ansøger, der er omfattet af stk. 1, skal godtgøre:

1) at ansøgerens forbindelse med barnet eller dets pårørende er skabt på lovlig måde efter både reglerne her i landet og i barnets hjemland,

2) at forbindelsen ikke er skabt med henblik på adoption,

3) at adoptionen må antages at kunne gennemføres lovligt og etisk forsvarligt, og

4) at ingen formidlende organisation samarbejder eller fører drøftelser om samarbejde med den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation.

Stk. 3. Der skal foreligge en erklæring fra den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation om, at denne formidler sender de oplysninger, som de danske adoptionsmyndigheder anmoder om, direkte til de pågældende myndigheder.

Stk. 4. Ansøgeren skal efter anmodning afholde udgifter til oversættelser og legalisering af dokumenter, lovgivning m.v. Oversættelsen skal være bekræftet af en offentlig myndighed eller af en uddannet translatør el. lign.

Udenlandsk barn i forslag (matchningsforslag)

§ 46. Når der gennem den formidlende organisation, som ansøgeren er tilmeldt, bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren (matchningsforslag), vurderer den formidlende organisation barnet i forhold til ansøgerens godkendelse.

§ 47. Vurderer den formidlende organisation, at det barn, der er bragt i forslag, åbenbart ligger inden for ansøgerens godkendelse, sender organisationen straks matchningsforslaget til Ankestyrelsen.

Stk. 2. Organisationen skal sende de oplysninger om barnet, som er modtaget fra barnets oprindelsesland, samt den pædiatriske vurdering, organisationen har foretaget, til Ankestyrelsen. Endvidere skal organisationens oplysninger om den ansøger, barnet er matchet med, sendes til styrelsen.

Stk. 3. Hvis Ankestyrelsen vurderer, at adoptionsforløbet kan fortsætte, underretter styrelsen organisationen. Organisationen beder herefter ansøgeren om at tilkendegive, om ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn.

Stk. 4. Ankestyrelsens vurdering af matchningsforslaget efter artikel 17 c i Haagerkonventionen, jf. § 52, skal ske inden for en uge efter, at sagen er modtaget i styrelsen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

§ 48. Vurderer den formidlende organisation, at det barn, der er bragt i forslag, ligger uden for ansøgerens godkendelse, sender organisationen straks matchningsforslaget til adoptionssamrådet.

Stk. 2. Organisationen skal sende de oplysninger om barnet, som er modtaget fra barnets oprindelsesland, samt den pædiatriske vurdering, organisationen har foretaget, til adoptionssamrådet.

Stk. 3. Adoptionssamrådet tager stilling til barnet i forhold til ansøgerens godkendelse og til, om adoptionsforløbet kan fortsætte.

Stk. 4. Hvis barnet er inden for ansøgerens godkendelse, og adoptionsforløbet kan fortsætte, underretter adoptionssamrådet organisationen. Organisationen beder herefter ansøgeren om at tilkendegive, om ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn.

Stk. 5. Hvis barnet er uden for ansøgerens godkendelse, men der i øvrigt ikke er noget til hinder for, at adoptionsforløbet kan fortsætte, orienterer adoptionssamrådet ansøgeren herom og om muligheden for at søge om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det konkrete barn. Adoptionssamrådet tager i givet fald stilling til, om ansøgerens ansøgning om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn kan imødekommes.

Stk. 6. Hvis de foreliggende oplysninger om adoptionssagens behandling i barnets oprindelsesland giver anledning til tvivl, forelægges sagen for Ankestyrelsen.

§ 49. Hvis Ankestyrelsen vurderer, at det foreslåede barn ikke ligger åbenbart inden for ansøgerens godkendelse, sender styrelsen sagen til adoptionssamrådet og orienterer organisationen herom. § 48 finder tilsvarende anvendelse i denne situation.

§ 50. Tidspunktet for orienteringen af ansøgeren, jf. §§ 47 og 48, kan fraviges i tilfælde, hvor dette er nødvendigt under hensyn til en frist fastsat af barnets oprindelsesland eller på grund af andre særlige forhold.

§ 51. Når myndighederne i afgiverlandet ikke har bragt barnet i forslag til en konkret ansøger, bringer den formidlende organisation barnet i forslag til en konkret ansøger. Herefter tager adoptionssamrådet stilling til, om barnet ligger inden for ansøgerens godkendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis den formidlende organisation har stillet barnet i forslag til den ansøger med aldersrelevant godkendelse, som står øverst på ventelisten, behandler Ankestyrelsen matchningsforslaget, hvis barnet i øvrigt vurderes at ligge inden for ansøgerens godkendelse

Stk. 3. §§ 47, 48 og 50 finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af sager i medfør af stk. 1 og 2.

§ 52. Når der over for Statsforvaltningen bringes et barn fra et andet land i forslag til ansøgeren, jf. § 45, vurderer adoptionssamrådet, om det foreslåede barn ligger inden for ansøgerens godkendelse, og om adoptionsforløbet kan fortsætte. Adoptionssamrådet orienterer ansøgeren om vurderingen og sender samtidig oplysningerne om barnet til ansøgeren. § 48 finder tilsvarende anvendelse.

§ 53. Adoptionssamrådet kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår ansøgerens tilkendegivelse efter §§ 48, 51 eller 52 skal foreligge.

Stk. 2. Hvis ansøgeren afslår at adoptere et barn, som er inden for ansøgerens godkendelse, tager adoptionssamrådet stilling til, om ansøgerens godkendelse skal bortfalde, jf. § 38.

Stk. 3. En ansøgers afslag på at adoptere et barn, som er inden for ansøgerens godkendelse, skal være skriftligt og begrundet.

§ 54. Når et barn bringes i forslag til en adoption omfattet af Haagerkonventionen, og når barnet er omfattet af ansøgerens godkendelse, jf. § 47 og § 51, stk. 2, og ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn, afgiver Ankestyrelsen en erklæring i overensstemmelse med konventionens artikel 17 c til den udenlandske centralmyndighed om, at adoptionsforløbet kan fortsætte.

Stk. 2. I tilfælde, hvor matchningsforslaget skal forelægges adoptionssamrådet, jf. §§ 48, 51 og 52, afgives erklæring efter konventionens artikel 17 c af adoptionssamrådet.

Stk. 3. Erklæring efter stk. 1 og 2 afgives på en godkendt blanket.

§ 55. Statsforvaltningen indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgeren, umiddelbart inden barnet overdrages til denne. Hvis barnet allerede opholder sig hos ansøgeren, indhenter statsforvaltningen en fuldstændig straffeattest umiddelbart inden, adoptionsbevillingen udfærdiges.

§ 56. Hvis sagen giver anledning til mistanke om overtrædelse af adoptionslovens § 31, stk. 1, (ulovlig adoptionshjælp), forelægges den for Ankestyrelsen.

Adoptionsformidlende organisationer

§ 57. En adoptionsformidlende organisation skal i sin bestyrelse have medlemmer med lægefaglig, økonomisk og juridisk baggrund og medlemmer med indsigt i socialt arbejde samt international adoptionshjælp. Ankestyrelsen skal orienteres om ændringer i en organisations bestyrelse.

Stk. 2. Organisationen skal blandt sine ansatte have en medarbejder med juridisk kandidatuddannelse og en medarbejder med uddannelse og erfaring inden for økonomi og bogføring.

Stk. 3. Organisationens medarbejdere skal deltage i faglige kurser, der udbydes af Ankestyrelsen, med relevans for international adoptionshjælp.

§ 58. Adoptionsgebyrer må kun bruges til at dække omkostninger, der er direkte forbundet med driften af organisationen i Danmark og udlandet, herunder hjælpearbejde der har tilknytning til adoptionshjælpsvirksomheden.

Stk. 2. En organisation kan foretage en løbende takstregulering af adoptionsgebyrer. Dette skal ske ud fra objektive kriterier, der er godkendt af Ankestyrelsen.

Stk. 3. Hvis forholdene gør det påkrævet, kan organisationen gennemføre ekstraordinære forhøjelser af gebyret. Hvis der indtræder et mere permanent fald i organisationens omkostninger, uden at der indtræder et tilsvarende fald i indtægterne, skal organisationen gennemføre en ekstraordinær nedsættelse af gebyret.

Stk. 4. Organisationen holder Ankestyrelsen orienteret om størrelsen af gebyret, og gebyrets størrelse og sammensætning skal være offentligt tilgængeligt. Ved ekstraordinære gebyrændringer skal Ankestyrelsen orienteres senest 4 uger inden, ændringen får virkning i forhold til adoptionsansøgerne.

§ 59. En adoptionsformidlende organisation må kun udføre hjælpearbejde med tilknytning til adoptionshjælp. Dette hjælpearbejde skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Vurderingen af hjælpearbejde og donationer, som udenlandske organisationer efter samarbejdslandets regler skal yde for at formidle adoptioner fra landet, sker i forbindelse med stillingtagen til en dansk organisations ansøgning om tilladelse til at samarbejde med landet.

Stk. 3. Hjælpearbejde af mindre omfang og enkeltstående donationer under 50.000 kr. skal alene anmeldes til Ankestyrelsen.

Stk. 4. En organisations udgifter til hjælpearbejde og donationer skal fremgå af organisationens årsregnskab på en sådan måde, at hjælpearbejdets omfang er tydeligt.

§ 60. Ved revision af en organisations årsregnskab skal det fremgå af revisors påtegning, at regnskabet er revideret efter gældende regnskabsprincipper og lovgivningen i øvrigt, herunder fondslovgivningen. Det skal endvidere fremgå, at revisor har påset, at de gældende akkrediteringsvilkår er overholdt.

Stk. 2. Organisationen udarbejder en revisionsinstruks, der iagttager de krav, som stilles til organisationen. Revisionsinstruksen samt ændringer i denne godkendes af Ankestyrelsen.

Kapitel 7 National adoption

Anmodning om frigivelse af barn til adoption

§ 61. En sag om frigivelse af et barn, der har bopæl her i landet, til national adoption behandles af statsforvaltningen.

Stk. 2. Statsforvaltningen forelægger sagen for Ankestyrelsen, hvis der foreligger oplysninger, som giver anledning til mistanke om overtrædelse af adoptionslovens § 31, stk. 1 (ulovlig adoptionshjælp).

§ 62. Modtager kommunalbestyrelsen henvendelse om frivillig frigivelse af et barn til national adoption, vejledes forældrene om mulighederne for at modtage støtte efter den sociale lovgivning, hvis de undlader at bortadoptere barnet. Hvis ønsket om bortadoption fastholdes, videresendes sagen snarest, om muligt senest ved barnets fødsel, til statsforvaltningen.

Stk. 2. Statsforvaltningen vejleder forældrene på samme måde som nævnt i stk. 1, hvis vejledning ikke allerede er givet af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Fastholdes ønsket om bortadoption, sørger statsforvaltningen for, at der foretages de nødvendige undersøgelser af barnets og forældrenes forhold.

§ 63. Henvendelse om adoption af et barn, der bor i Danmark, til en ansøger med bopæl i en anden stat, der har tiltrådt Haagerkonventionen, kan ligeledes ske til statsforvaltningen.

Stk. 2. Statsforvaltningen forelægger sagen for Ankestyrelsen.

National fremmedadoption

§ 64. Når et barn frigives til national fremmedadoption med eller uden samtykke fra forældrene, sender statsforvaltningen sagen til Adoptionsnævnet. Hvis samtykket til bortadoption er givet med henblik på, at barnet adopteres af en bestemt ansøger, behandles sagen dog af statsforvaltningen.

§ 65. Når et barn bringes i forslag af Adoptionsnævnet, jf. § 64, 1. pkt., udvælger Adoptionsnævnet blandt de ansøgere, hvis sag er sendt til Adoptionsnævnet, jf. § 36, den ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere det konkrete barn.

Stk. 2. Hvis det barn, som Adoptionsnævnet har bragt i forslag, ligger uden for ansøgerens godkendelse, tager Adoptionssamrådet stilling til, om en ansøgning om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn kan imødekommes.

§ 66. Statsforvaltningen indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgere med en generel godkendelse, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, umiddelbart inden barnet overdrages til ansøgeren. Ligeledes indhenter statsforvaltningen en fuldstændig straffeattest om ansøgere med en konkret godkendelse, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, umiddelbart inden adoptionsbevillingen udfærdiges.

§ 67. Når adoptionssamrådet godkender en ansøger til national adoption af et konkret barn, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, skal sagen indberettes til Ankestyrelsen.

Indberetning af sager om adoption uden samtykke

§ 68. Statsforvaltningen orienterer den involverede kommune og Ankestyrelsen om afgørelsen i sager, der er rejst i medfør af lovens § 9, stk. 2-4.

Kapitel 8 Adoptionsbevillingen

§ 69. Statsforvaltningen udfærdiger adoptionsbevillingen på en godkendt blanket. En kopi af bevillingen opbevares af statsforvaltningen.

Stk. 2. Når statsforvaltningen udfærdiger bevilling til adoption, der er omfattet af Haagerkonventionen, skal statsforvaltningen attestere, at adoptionen er i overensstemmelse med konventionen, jf. konventionens artikel 23. Attesten udfærdiges på en godkendt blanket og udleveres til adoptanten. Attesten sendes i kopi til afgiverlandet.

§ 70. Hvis adoptionen er gennemført ved en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes her i landet, jf. lovens § 28, stk. 2, udfærdiges der ikke adoptionsbevilling, men statsforvaltningen bekræfter skriftligt, at den udenlandske adoptionsafgørelse anerkendes.

§ 71. Statsforvaltningen underretter Ankestyrelsen om de udfærdigede adoptionsbevillinger og om udenlandske adoptionsafgørelser, der er anerkendt efter lovens § 28, stk. 2.

Kapitel 9: Ændring af ældre adoptioners retsvirkninger

§ 72. Ansøgning efter lovens § 39, stk. 2, indgives til Ankestyrelsen.

§ 73. Ansøgningen skal underskrives af ansøgeren personligt og indeholde oplysning om, hvorvidt forbindelse mellem barnet og dets oprindelige forældre er bevaret efter adoptionen.

Stk. 2. Sammen med ansøgningen indsendes:

1) Den originale adoptionsbevilling eller, hvis den er bortkommet og ikke udfærdiget af Justitsministeriet, en bekræftet genpart af bevillingen.

2) En erklæring fra forældrene om, at forbindelsen mellem barnet og dets oprindelige forældre er bevaret efter adoptionen.

3) Samtykke fra barnet til ansøgningen.

4) Dokumentation for dødsfaldet, hvis en af adoptanterne er død.

5) Dokumentation for dødsfaldet, hvis en af barnets oprindelige forældre er død, og forbindelsen mellem barnet og forældrene er bevaret efter adoptionen.

Kapitel 10: Tilsyn og klage

§ 74. Adoptionsnævnet fører tilsyn med adoptionssamrådene og behandler klager over afgørelser, der træffes af adoptionssamrådene.

Stk. 2. Klage over et adoptionssamråds afgørelser indgives til adoptionssamrådet, der videresender klagen og sagens akter til Adoptionsnævnet.

§ 75. Ankestyrelsen behandler klager over statsforvaltningens afgørelser, der er omfattet af lovens § 29 b, stk. 1 og 2. Klage indgives til statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Stk. 2. Klage over statsforvaltningens afgørelser om adoption uden samtykke efter lovens § 9 indgives til statsforvaltningen, der indbringer sagen for retten.

§ 76. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en afgørelse, der er påklaget efter § 75, stk. 1, hvis:

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan klage til Ankestyrelsen, over statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen.

§ 77. En adoptionsformidlende organisation skal underrette Ankestyrelsen om gennemførelsen af et adoptionsforløb med henblik på, at Ankestyrelsen til brug for tilsynet efter lovens § 31 g udsender spørgeskema til adoptanten om forløbet.

Stk. 2. Spørgeskemaet kan vedrøre oplysninger om andre forhold end adoptionsforløbet, som adoptanter har særlige forudsætninger for at give.

§ 78. Statsforvaltningen indberetter til Ankestyrelsen, hvis statsforvaltningen bliver opmærksom på forhold vedrørende en formidlende organisations virksomhed, der kan give anledning til at overveje tiltag over for organisationen.

§ 79. En adoptionsformidlende organisation skal sende kvartalsvis orientering til Ankestyrelsen om organisationens budgetoverholdelse.

Stk. 2. Ankestyrelsen kan bestemme, at den kvartalsvise orientering skal omfatte yderligere oplysninger vedrørende organisationens økonomiske og administrative forhold end de i stk. 1 nævnte.

§ 80. Ankestyrelsen skal i tilsynet med en organisations økonomiske forhold efter lovens § 31 e inddrage bistand fra personer med særlig indsigt i forhold til økonomi og bogføring.

Stk. 2. Styrelsen skal i sin årsberetning beskrive det økonomiske tilsyn.

Kapitel 11: Internationalt samarbejde

§ 81. Ankestyrelsen er centralmyndighed for Danmark efter Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

§ 82. Som centralmyndighed skal Ankestyrelsen:

1) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, der har tiltrådt Haagerkonventionen, og

2) udføre de opgaver, som ifølge Haagerkonventionen i øvrigt påhviler centralmyndigheden.

§ 83. Enhver myndighed eller organisation, der medvirker til adoptionssagers gennemførelse, og som konstaterer, at en bestemmelse i Haagerkonventionen ikke er blevet overholdt, eller at der er en alvorlig risiko for, at den ikke bliver det, skal straks underrette centralmyndigheden herom.

Kapitel 12 : Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 84. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1125 af 24. september 2015 om adoption ophæves.

Stk. 3. Ansøgninger om godkendelse som adoptant efter lovens § 4 a, der er indgivet inden den 1. juli 2012, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 919 af 28. september 2009 om godkendelse som adoptant. Reglerne i denne bekendtgørelse anvendes dog, hvis ansøgeren derved får en bedre retsstilling.

Stk. 4. Ansøgninger om godkendelse som adoptant, der er indgivet inden den 1. januar 2016, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1125 af 24. september 2015 om adoption. Reglerne i denne bekendtgørelse anvendes dog, hvis ansøgeren derved får en bedre retsstilling.

Stk. 5. Ansøgning om adoption, der er indgivet inden den 1. januar 2015 af en ansøger, der har en samlever, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2013 om adoption.

Stk. 6. En godkendelse som adoptant efter lovens § 4 a, der er udstedt inden den 1. juli 2012, kan af statsforvaltningen ændres fra 3 års til 4 års varighed, hvis ansøgerne ønsker det. Når en sådan godkendelse er udløbet, finder reglerne i § 24 i denne bekendtgørelse om forlængelse af godkendelser som adoptant anvendelse.

Social- og Indenrigsministeriet, den 23. december 2015

Karen Ellemann

/ Malene Vestergaard

Advokat Jørgen U. Grønborg