Bekendtgørelse om børneopsparingskonti og om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998

Bekg. nr. 420 af 02.05.2018 (i kraft 04.05.2018) afløste bekg. nr. 1059 af 17.11.2011 (i kraft d. 01.12.2011), som afløste den tidligere bekendtgørelse om børneopsparingskonti.


I medfør af § 51, stk. 6, og § 51 A, stk. 4, i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret ved lov nr. 396 af 2. maj 2018, fastsættes:

Børneopsparingskonti

§ 1. En børneopsparingskonto kan senest oprettes i det år, hvori barnet fylder 14 år.

Stk. 2. En børneopsparingskonto kan oprettes af en person, der er beslægtet med barnet i ret opstigende linie. Stedbarnsforhold og plejeforhold sidestilles med naturligt slægtskab.

Stk. 3. Indskud kan foretages af kontohaveren eller af personer som nævnt i stk. 2.

§ 2. Opretteren af en børneopsparingskonto, jf. § 1, stk. 2, kan overdrage retten til at indgå aftale om forlængelse af bindingsperioden, jf. pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 5, overførsel af indeståendet, jf. § 4, stk. 1, og om placering af indeståendet, jf. § 4, stk. 2, til en person omfattet af personkredsen som nævnt i § 1, stk. 2. Den, til hvem retten overdrages, anses herefter som opretteren.

Stk. 2. Såfremt opretteren af en børneopsparingskonto, jf. stk. 1 og § 1, stk. 2, afgår ved døden, kan den efterlevende ægtefælle overtage retten til at indgå aftale om forlængelse af bindingsperioden, jf. pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 5, overførsel af indeståendet, jf. § 4, stk. 1, og om placering af indeståendet, jf. § 4, stk. 2. Er afdøde ikke en af barnets forældre, kan retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 4, stk. 1, og om placering af indeståendet, jf. § 4, stk. 2, tillige overtages af en af disse, såfremt afdødes eventuelle efterlevende ægtefælle samtykker hertil. Såfremt afdøde ikke efterlader en ægtefælle, kan kontohaverens værge overtage retten til at indgå aftale om forlængelse af bindingsperioden, jf. pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 5, om overførsel af indeståendet, jf. § 4, stk. 1, og om placering af indeståendet, jf. § 4, stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen skal ved oprettelsen af børneopsparingskontoen aftale en bindingsperiode, jf. pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 5.

Stk. 2. I bindingsperioden kan indeståendet på børneopsparingskontoen, herunder tilskrevne renter m.v., ikke overdrages til eje eller pant.

Stk. 3. Afgår kontohaveren ved døden i bindingsperioden, ophører børneopsparingskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.

§ 4. Indeståendet på en børneopsparingskonto kan overføres fra et pengeinstitut eller et livsforsikringsselskab til et andet pengeinstitut eller livsforsikringsselskab omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 1. Aftale om overførsel af indeståendet på en børneopsparingskonto kan kun indgås mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen, jf. dog § 2, stk. 1.

Stk. 2. Aftale om, hvorledes indeståendet på en børneopsparingskonto skal placeres, herunder om opsparingen skal placeres på kontantkonto, i særskilt depot eller i pulje, kan kun indgås mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen, jf. dog § 2, stk. 1.

§ 5. SKAT kan i tilfælde af diagnosticeret livstruende sygdom hos kontohaveren tillade, at indeståendet på en børneopsparingskonto hæves uanset pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 5, og udbetales til kontohaverens frie rådighed. Reglerne i bekendtgørelse nr. 1293 af 13. december 2012 om udbetaling af visse pensionsordninger ved livstruende sygdom finder anvendelse ved afgørelsen af, om tilladelse til udbetaling kan gives.

§ 6. Oprettes der i strid med pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 2, mere end én børneopsparingskonto for samme barn, har kun den konto, der er oprettet først, skattemæssig gyldighed som børneopsparingskonto.

Stk. 2. Er der oprettet mere end én børneopsparingskonto, kan opretterne af kontiene dog aftale, at kontiene skal sammenlægges til én børneopsparingskonto. Sammenlægning kan ske enten på den først oprettede konto eller en senere oprettet konto.

Stk. 3. Sammenlægning efter stk. 2 har virkning fra de oprindelige oprettelsestidspunkter for de sammenlagte konti og indtil udløbet af den længste af bindingsperioderne, jf. pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 5, for de sammenlagte konti.

Stk. 4. Overskrides ved sammenlægning af to eller flere børneopsparingskonti efter stk. 2 beløbsgrænserne i pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 3, opretter det pågældende pensionsinstitut en konto, der ikke er en børneopsparingskonto, og som skal lyde på barnets navn. Den del af indeståendet på den sammenlagte børneopsparingskonto, der overskrider beløbsgrænserne, overføres til den konto, som pensionsinstituttet opretter som anført i 1. pkt.

Selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998

§ 7. §§ 8-10 finder anvendelse på opsparingsordninger, der udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål (selvpensioneringskonti), der før den 2. juni 1998 er oprettet i pengeinstitutter i overensstemmelse med de dengang gældende regler for oprettelse af selvpensioneringskonti, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 683 af 18. september 1998 om børneopsparings- og selvpensioneringskonti.

§ 8. Indeståendet på en selvpensioneringskonto kan overføres til et andet pengeinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed.

§ 9. Indtil indeståendet hæves, kan indeståendet på selvpensioneringskontoen, herunder tilskrevne renter m.v., jf. pensionsbeskatningslovens § 51 A, stk. 3, ikke overdrages til eje eller pant, jf. dog § 10.

Stk. 2. Afgår kontohaveren ved døden, ophører selvpensioneringskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.

§ 10. Uanset § 9, stk. 1, kan indeståendet på en selvpensioneringskonto helt eller delvist udloddes til den anden ægtefælle ved skifte af fællesbo. Efter udlodning anses den modtagende ægtefælle ved anvendelsen af § 9 som kontohaver vedrørende den udloddede del af selvpensioneringskontoen.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. maj 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1059 af 17. november 2011 om børneopsparingskonti og bekendtgørelse nr. 1185 af 4. december 2009 om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998 ophæves.

Skatteministeriet, den 2. maj 2018

Karsten Lauritzen

/ Søren Schou

Advokat Jørgen U. Grønborg