Bekendtgørelse nr. 182 af 29.03.1973 om dokumentation og indberetningspligt ved tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom for selskaber m.fl.

I medfør af §§ 8 og 11 i lov nr. 267 af 7. juni 1972 om sommerhuse og campering m.v. fastsættes:

§ 1. Dokumenter om adkomst på en fast ejendom eller en del af en sådan for selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater skal for at kunne tinglyses enten

1) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse, eller
2) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens § 1 samt angive dette erhvervsøjemed f.eks. produktionsvirksomhed, forretningslokaler, udstykning eller bebyggelse med videresalg for øje, eller
3) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der er omfattet af lovens § 1 og angive dette erhvervsøjemed, eller
4) være ledsaget af boligministeriets tilladelse til erhvervelsen.

§ 2. De i § 1, nr. 1, 2 og 3, omhandlede erklæringer afgives under strafansvar.

§ 3. I de i § 1, nr. 3, omhandlede tilfælde indsender tinglysningsdommeren kopi af skødet til boligministeriet.

§ 4. Kommer tinglysningsdommeren i øvrigt under varetagelsen af sine sædvanlige opgaver til kundskab om virksomhed, som kan være omfattet af lovens § 1, afgives indberetning herom til boligministeriet.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1973.

Advokat Jørgen U. Grønborg