Børneopsparings- og selvpensioneringskonti

Bekg. nr. 766 af 18.09.1998 om børneopsparings- og selvpensioneringskonti

Kapitel 1: Børneopsparingskonti
Kapitel 2: Selvpensioneringskonti
Kapitel 3: Ikrafttrædelsesbestemmelser

I medfør af § 51 i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som ændret ved § 14 i lov nr.1219 af 27. december 1996, § 13 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, § 29 i lov nr.1098 af 29. december 1997, § 9 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, § 8 i lov nr. 414 af 26. juni 1998, § 5 i lov nr. 424 af 26. juni 1998, § 1 i lov nr. 429 af 26. juni 1998, § 3 i lov nr. 430 af 26. juni 1998 og §1 i lov nr. 468 af 1. juli 1998, fastsættes:

Kapitel 1: Børneopsparingskonti

§ 1. Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), kan oprettes i pengeinstitutter omfattet af lov om banker og sparekasser m.v. henholdsvis livsforsikringsselskaber omfattet af lov om forsikringsvirksomhed.
Stk. 2. Indeståendet på en børneopsparingskonto kan overføres fra et pengeinstitut eller et livsforsikringsselskab til et andet pengeinstitut eller livsforsikringsselskab som omhandlet i stk. 1. Aftale om overførsel af indeståendet på en børneopsparingskonto kan kun indgås mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen.
Stk. 3. Aftale om, hvorledes indeståendet på en børneopsparingskonto skal placeres, herunder om opsparingen skal placeres på kontantkonto, i særskilt depot eller i pulje, kan kun indgås mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen.

§ 2. For hvert barn kan der kun oprettes én børneopsparingskonto, der skal lyde på barnets navn.
Stk. 2. En børneopsparingskonto kan senest oprettes i det år, hvori barnet (kontohaveren) fylder 14 år.
Stk. 3. En børneopsparingskonto kan oprettes af en person, der er beslægtet med barnet i ret opstigende linie. Stedbarnsforhold og plejeforhold sidestilles med naturligt slægtskab.
Stk. 4. Opretteren af en børneopsparingskonto, jf. stk. 3 og 5, kan overdrage retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2, til en person omfattet af personkredsen i stk. 3. Den, til hvem retten overdrages, anses herefter i relation til bestemmelserne i denne bekendtgørelse som opretteren.
Stk. 5. Såfremt opretteren af en børneopsparingskonto, jf. stk. 3 og 4, afgår ved døden, kan den efterlevende ægtefælle overtage retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2. Er afdøde ikke en af barnets forældre, kan retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2, tillige overtages af en af disse, såfremt afdødes eventuelle efterlevende ægtefælle samtykker hertil. Såfremt afdøde ikke efterlader en ægtefælle, kan kontohaverens værge overtage retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2. Stk. 4, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. På en børneopsparingskonto kan der hvert år højst indskydes 3.000 kr. og i alt højst 30.000 kr. I 1998 kan der indskydes i alt 9.000 kr., dog under forudsætning af, at indskuddene i alt højst udgør 30.000 kr.
Stk. 2. Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i bindingsperioden, jf. § 4, tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

§ 4. Indeståendet på en børneopsparingskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 3, stk. 2, kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. Denne periode skal mindst være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kontohaveren fylder 21 år, jf. dog bestemmelsen i stk. 5.
Stk. 2. Periodens længde skal aftales mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen, jf. § 2, stk. 3, ved kontoens oprettelse. Forlængelse af perioden kan dog aftales inden udløbet af den oprindeligt fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år, og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Aftale om forlængelse af perioden kan kun indgås mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen, jf. § 2, stk. 3-5.
Stk. 3. I bindingsperioden kan indeståendet på børneopsparingskontoen, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 3, stk. 2, ikke overdrages til eje eller pant.
Stk. 4. Afgår kontohaveren ved døden i bindingsperioden, ophører børneopsparingskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.
Stk. 5. Den efter sagsudlægningsbekendtgørelsen, senest bekendtgørelse nr. 336 af 10. juni 1998, kompetente myndighed kan i tilfælde af diagnosticeret kritisk sygdom hos kontohaveren tillade, at indeståendet på en børneopsparingskonto hæves uanset reglerne i stk. 1 og 2 og udbetales til kontohaverens frie rådighed. Som kritisk sygdom anses kræft, blodprop i hjertet, hjerneblødning, dissemineret sklerose, AIDS, hjerteoperation, større organtransplantationer, nyresvigt og tilsvarende livstruende sygdomme.

§ 5. Indskud på en børneopsparingskonto kan foretages af kontohaveren eller af personer som nævnt i § 2, stk. 3.

§ 6. Hvis der i strid med § 2, stk.1, oprettes mere end én børneopsparingskonto for samme person, har kun den først oprettede konto skattemæssig gyldighed som en børneopsparingskonto. Den efter sagsudlægningsbekendtgørelsen, senest bekendtgørelse nr. 336 af 10. juni 1998, kompetente myndighed kan dog tillade, at den skattemæssige gyldighed som børneopsparingskonto overføres til en senere oprettet konto.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt, da den senere konto blev oprettet og indtil udløbet af den aftalte bindingsperiode, jf. § 4, stk. 1 og 2, for den senere oprettede konto.

Kapitel 2: Selvpensioneringskonti

§ 7. Opsparingsordninger, der udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål (selvpensioneringskonti), kan oprettes i pengeinstitutter som nævnt i § 1, stk. 1.
Stk. 2. Indeståendet på en selvpensioneringskonto kan overføres fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut som omhandlet i stk. 1.

§ 8. En selvpensioneringskonto kan kun oprettes af personer, der er fyldt 18 år, men ikke 50 år. Hver person kan kun oprette én konto.

§ 9. På en selvpensioneringskonto kan der hvert år højst indskydes 3.000 kr. og i alt højst 40.000 kr. Ved kontoens oprettelse skal der mindst indskydes 500 kr.
Stk.2. Renter, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en selvpensioneringskonto oprettet før den 2. juni 1998, der i bindingsperioden, jf. § 10, tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

§ 10. Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 9, stk. 2, kan tidligst hæves 15 år efter kontoens oprettelse og først på et tidspunkt, hvor kontohaveren er fyldt 60 år.
Stk. 2. I bindingsperioden kan indeståendet på selvpensioneringskontoen, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 9, stk. 2, ikke overdrages til eje eller pant.
Stk. 3. Afgår kontohaveren ved døden før bindingsperiodens udløb, ophører selvpensioneringskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet. Bliver kontohaveren inden bindingsperiodens udløb varigt uarbejdsdygtig, kan indeståendet hæves.
Stk. 4. Udgør indeståendet på en selvpensioneringskonto mindre end 500 kr., kan indeståendet hæves.

Kapitel 3: Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1998. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 815 af 27. oktober 1997.
Stk. 2. § 3, stk. 2, har virkning fra og med 1. juli 1998.

Skatteministeriet, den 18. september 1998

Ole Stavad

/Hans Refslund

Advokat Jørgen U. Grønborg