Bekendtgørelse om notarialforretninger

Afløst fra d. 01.01.2008 af bekg. nr. 1555 af 18.12.2007 om notarialforretninger

I medfør af § 14, stk. 2, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996, og arvelovens § 41, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. september 1986, fastsættes:

Lovændringer
Kapitel 1: Kompetence, §§ 1-2
Kapitel 2: Fremgangsmåden ved notarialforretninger, §§ 3-6
Kapitel 3: Godtgørelse af identitet, § 7
Kapitel 4: Fortegnelse over notarialforretninger, § 8
Kapitel 4 har skiftet navn ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Notarialprotokoller
Kapitel 5: Notarialattest, §§ 9-11
Kapitel 6: Dokumenter på fremmedsprog, §§ 12-13
Kapitel 6 har skiftet navn ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Fremmede sprog
Kapitel 7: Genparter, §§ 14-16
Kapitel 8: Udskrift af fortegnelse over notarialforretninger m.v., § 17
Kapitel 8 har skiftet navn ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Udskrifter af notarialprotokoller m.v.
Kapitel 9: Centralregistret for Testamenter, §§ 18-20
Kapitel 10: Lodtrækninger, §§ 21-23
Kapitel 11: Ikrafttræden m.v., § 24
Kapitel 11 har skiftet navn ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Ikrafttrædelse
Bilag 1


Lovændringer

Bekg. nr. 843 af 30.11.1998.

Nu bekg. nr. 1555 af 18.12.2007.


Kapitel 1: Kompetence

§ 1. Notaren har til opgave at overvære eller selv at foretage handlinger af retlig betydning for ved sin bekræftelse at sikre en dokumentation, der efter lovgivning eller praksis tillægges særlig beviskraft.

§ 2. Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.

Stk. 2. Når omstændighederne taler for det, kan notaren foretage notarialforretninger et andet sted inden for retskredsen.

Stk. 3. Er det ikke muligt at skaffe en notar fra retskredsen til stede, kan notarialforretningen om nødvendigt udføres af en notar fra en anden byret.

Stk. 4. Notaren foretager notarialforretninger for enhver, uanset dennes tilknytning til retskredsen.

§ 2, stk. 2 er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Når hensynet taler herfor, kan notaren foretage notarialforretninger et andet sted inden for retskredsen.
§ 2, stk. 3 er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. I § 2, stk. 2 ændres »udføres« til »foretages«.

Kapitel 2: Fremgangsmåden ved notarialforretninger

§ 3. Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal give notaren de oplysninger, som er nødvendige til sagens behandling. Notaren kan bestemme, at anmodningen skal være skriftlig og vedlagt de dokumenter, som notaren finder nødvendige.

§ 4. Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal om nødvendigt sørge for medvirken af en tolk eller døvetolk, som notaren kan godkende.

Stk. 2. En person kan ikke virke som tolk eller døvetolk ved oprettelse af en testamentarisk disposition, hvis den pågældende ville være udelukket fra at være testamentsvidne, jf. arvelovens § 64, stk. 3.

§ 4, stk. 2 er indsat ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008.

§ 5. Notaren fastsætter tid og sted for notarialforretningen og underretter den, der har anmodet om forretningens foretagelse, herom.

§ 6. Notaren vejleder i fornødent omfang om betydningen af indholdet af det dokument eller den handling, som notaren skal attestere. Notaren vejleder endvidere i fornødent omfang om fremgangsmåden ved notarialforretningen og om betydningen af sin medvirken.

§ 6 er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Notaren vejleder i fornødent omfang om betydningen af handlingen eller dokumentets indhold og af notarens medvirken.

Kapitel 3: Godtgørelse af identitet

§ 7. Den, der ønsker at få foretaget en notarialforretning, skal godtgøre sin identitet over for notaren ved at forevise pas eller kørekort, ved bekræftelse af en advokat eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Ved oprettelse af en testamentarisk disposition eller en tilkendegivelse om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal opretteren dokumentere sit personnummer, hvis vedkommende er registreret i Det Centrale Personregister. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister, skal dokumentere sin fødselsdato.

§ 7 er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. § 7. Den, der ønsker at få foretaget en notarialforretning, skal ved forevisning af pas, kørekort, ved bekræftelse af en advokat eller på anden betryggende måde godtgøre sin identitet over for notaren. Stk. 2. Ved oprettelse af testamente eller tilkendegivelse om forældremyndighed efter § 15 i lov om forældremyndighed og samvær skal opretteren tillige godtgøre sit personnummer, såfremt vedkommende er registreret i Det Centrale Personregister. Er dette ikke tilfældet, skal vedkommende godtgøre sin fødselsdato.

Kapitel 4: Fortegnelse over notarialforretninger

Kapitel 4 har skiftet navn ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Notarialprotokoller

§ 8. Enhver notarialforretning noteres i en fortegnelse over notarialforretninger, der skal indeholde en kort beskrivelse af notarialforretningen.

§ 8 er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Enhver notarialforretning noteres i en notarialprotokol, der skal indeholde en kort beskrivelse af notarialforretningen.

Kapitel 5: Notarialattest

§ 9. Hvis notarialforretningen angår et dokument, forsyner notaren dokumentet med en beskrivelse af notarialforretningen (notarialattest).

Stk. 2. I andre tilfælde kan notarialattesten udfærdiges i et selvstændigt dokument, eventuelt som en udskrift af fortegnelsen over notarialforretninger.

§ 9, stk. 2 er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. I andre tilfælde kan notarialattesten udfærdiges som en selvstændig skrivelse, eventuelt som en udskrift af notarialprotokollen.

§ 10. Notarialattesten skal indeholde oplysning om

1) tid og sted for notarialforretningen,

2) hvordan identiteten på den, der har anmodet om notarialforretningens foretagelse, er godtgjort,

3) rettelser eller tilføjelser i dokumentet, og

4) særlige oplysninger af betydning for notarialforretningen.

§ 10, stk. 2 er ophævet ved bkg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Stk. 2. Ved oprettelse af en testamentarisk disposition bør notarialattesten tillige indeholde oplysning om notarens vurdering af, om opretteren var i stand til fornuftmæssigt at foretage den pågældende handling.

§ 11. Ved oprettelse af en testamentarisk disposition skal notarialattesten ud over oplysningerne efter § 10 indeholde oplysning om

1) notarens vurdering af, om testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette den testamentariske disposition, og

2) hvilke personer der er til stede under notarialforretningen.

§ 11 er indsat ved bkg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. §§ 11-24 bliver dermed til §§ 12-25.

Kapitel 6: Dokumenter på fremmedsprog

Kapitel 6 har skiftet navn ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Fremmede sprog

§ 12. Notaren kan attestere underskrift på eller vedkendelse af indholdet i et dokument, der er skrevet på et fremmedsprog, når den, der har anmodet om notarialforretningen, erklærer sig bekendt med indholdet.

§ 12, tidligere § 11, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Notaren kan attestere underskrift på eller vedkendelse af indholdet i dokumenter på et sprog, der er fremmed for notaren eller den, der har anmodet om notarialforretningens foretagelse, når den, der har anmodet om notarialforretningen, erklærer sig bekendt med indholdet.

§ 13. Notaren kan udfærdige notarialattesten på et fremmed sprog, som notaren behersker i fornødent omfang.

Kapitel 7: Genparter

§ 14. Efter anmodning opbevares en genpart af en testamentarisk disposition eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, på dommerkontoret.

Stk. 2. Genpart af testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal have en forside udformet i overensstemmelse med bilag 1.

§ 14, tidligere § 13, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. § 14. Ønskes en genpart af et testamente eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, opbevaret på dommerkontoret, skal genparten være udfærdiget på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, jf. stk. 2. Genpart af testamenter og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 15 i lov om forældremyndighed og samvær skal have en forside udformet i overensstemmelse med bilag 1. Stk. 2. Genparter fremstilles af papir, der er forsynet med vandmærket AUTORISERET GENPARTPAPIR, og som er godkendt af Justitsministeriet.

§ 15. Genpart skal være fremstillet af papir, der er forsynet med vandmærket AUTORISERET GENPARTPAPIR, og som er godkendt af Justitsministeriet.

Stk. 2. Genparten skal være tydelig og letlæselig og skal gengive teksten uden overflødige mellemrum. Genparten må ikke indeholde blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider.

Stk. 3. Genpart i form af fotokopi kan anvendes, hvis genparten er fremstillet på autoriseret genpartpapir.

§ 15, tidligere § 14, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. § 15. Genparten skal være tydelig og letlæselig. En maskinskreven genpart skal være det første eksemplar eller det første gennemslag. Genparten skal gengive teksten uden overflødige mellemrum, og den må ikke afbrydes af blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider. Genpart i form af fotokopi kan anvendes, såfremt genparten er fremstillet på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, og dokumentet er skrevet på maskine, ved anvendelse af stempel eller lignende.

§ 16. Genparter opbevares på betryggende måde på dommerkontoret.

Stk. 2. Genparter kan opbevares i elektronisk form.

§ 16, stk. 2, tidligere § 15, stk. 2, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Genparter kan efter Justitsministeriets bestemmelse opbevares i elektronisk form.

Kapitel 8: Udskrift af fortegnelse over notarialforretninger m.v.

Kapitel 8 har skiftet navn ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Udskrifter af notarialprotokoller m.v.

§ 17. Den, der har fået foretaget en notarialforretning, og andre, der har en retlig interesse i forretningen, kan efter reglerne i retsplejelovens § 41 få udleveret en udskrift hos notaren af fortegnelsen over notarialforretninger og af de øvrige dokumenter vedrørende notarialforretningen, som opbevares på dommerkontoret.

§ 17, tidligere § 16, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. §17. Den, der har fået foretaget en notarialforretning, samt andre, der har en retlig interesse i forretningen, kan efter reglerne i retsplejelovens § 41 hos notaren få udleveret en udskrift af notarialprotokollen og af de øvrige dokumenter vedrørende notarialforretningen, som opbevares på dommerkontoret.

Kapitel 9: Centralregistret for Testamenter

§ 18. Testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter §16 i forældreansvarsloven, der er oprettet for en dansk notar, registreres i Centralregistret for Testamenter.

§ 18, tidligere § 17, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Testamenter og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 15 i lov om forældremyndighed og samvær, der er oprettet for en dansk notar, registreres i Centralregistret for Testamenter.

§ 19. Centralregistret for Testamenter føres ved Tinglysningsretten.

§ 19, tidligere § 18, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Registret føres ved Københavns Byret. Præsidenten for Københavns Byret er ansvarlig for registret.

§ 20. Notaren foretager indberetning til Centralregistret for Testamenter. Indberetningen sker elektronisk eller ved brug af et indberetningskort godkendt af Justitsministeriet.

§ 20, tidligere § 19, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. I § 20 ændres »centralregistret« til »Centralregistret for Testamenter«.

Kapitel 10: Lodtrækninger

§ 21. Notaren foretager lodtrækninger enten manuelt eller ved hjælp af edb.

Stk. 2. Notaren kan forlange, at de i en lodtrækning deltagende lodder skal være fortløbende nummereret.

§ 22. Såfremt der til lodtrækningen anvendes et edb-program, der stilles til rådighed af den, der har anmodet om lodtrækningens foretagelse, kan notaren forlange en sagkyndig erklæring om, at programmet opfylder de krav, der med rimelighed kan stilles til tilfældig udvælgelse af vindende numre.

§ 23. Notaren skal i fortegnelsen over notarialforretninger indføre en beskrivelse af, hvorledes lodtrækningen er foretaget og angive de udtrukne numre.

§ 23, tidligere § 22, er ændret ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Notaren skal i notarialprotokollen indføre en beskrivelse af, hvorledes lodtrækningen er foretaget og angive de udtrukne numre.

Kapitel 11: Ikrafttræden m.v.

Kapitel 11 har skiftet navn ved bekg. 1555 af d. 18.12.2007. fra den. 01.01.2008. Tidligere formulering. Ikrafttrædelse

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 843 af 30. november 1998 om notarialforretninger ophæves.

Bilag 1

Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed

(udfyldes af notaren)
Rettens journalnummer:
(udfyldes af notaren)
Dato for oprettelse:
Opretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende efternavn)
Cpr.nr.
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
Medopretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende efternavn)
Cpr.nr.
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
(sæt kryds)
□ Testamente eller kodicil
□ Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamentarisk disposition)
□ Tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamente)
□ Annullation
Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven /annullation oprettet i
(by): ______________________________ eller ved Retten i (navnet på retten): ______________________________
den (dato): _____________________________
Opretterens og medopretterens underskrifter:Justitsministeriet, den 18. december 2007

Lene Espersen

/Torben Jensen

Advokat Jørgen U. Grønborg