Domæneloven - Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Domæneloven - Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark er afløst af lov nr. 164 af 26.02.2014 fra d. 01.03.2014.

Link til den nye domænelov


Lovændringer

Lov nr. 598 af 24.06.2005

Som ændret ved

§ 27 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) fra d. 01.01.2013.

Domæneloven - Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark er afløst af lov nr. 164 af 26.02.2014 fra d. 01.03.2014.


§ 1. Formålet med denne lov er

1) at fremme en dynamisk og kvalitetspræget udvikling i det danske internetsamfund ved at tilvejebringe tilgængelighed, gennemsigtighed, effektivitet og sikkerhed om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark,

2) at sikre grundlaget for selvregulering i det danske internetsamfund og

3) at fastsætte rammerne for registrering og anvendelse af internetdomænenavne.

§ 1 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

 

§ 1 a er indsat ved § 27.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 1 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndigheder kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

 

§ 1 b er indsat ved § 27.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 1 c. Hvor det efter denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end en myndighed, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

 

§ 1 c er indsat ved § 27.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 2. Internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, tilhører den danske stat.

§ 3. Internetdomænet .dk skal forvaltes efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at andre internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, skal forvaltes efter reglerne i denne lov, eller at der skal ske en anden anvendelse af de pågældende internetdomæner, eller at et internetdomæne skal anvendes til forsøg i en begrænset periode.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan dispensere fra bestemmelserne i denne lov, når et internetdomæne skal anvendes til forsøg i en begrænset periode, jf. stk. 2.

§ 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan træffe beslutning om, at IT- og Telestyrelsen gennemfører et offentligt udbud over administrationen af et eller flere internetdomæner omfattet af reglerne i denne lov.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for det offentlige udbud. Sådanne regler kan blandt andet omfatte

1) hvilke internetdomæner der skal være omfattet af udbuddet,

2) udpegningens varighed og fornyelse af tilladelsen,

3) udbudsformen, herunder afholdelse af en interessetilkendegivelsesrunde, udbudsmaterialet, gennemførelse af udbuddet og regler om forudsætninger for deltagelse i udbuddet,

4) minimumskrav,

5) de kriterier, der kan tillægges vægt ved vurdering af de indkomne tilbud, herunder indbyrdes sammenligning af tilbuddene,

6) tilbudsgivernes adfærd, der kan begrænse eller har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med udbuddet,

7) erstatning og sanktioner for overtrædelse af regler fastsat for udbuddet i form af bortvisning fra udbuddet, tilbagekaldelse af allerede udstedte tilladelser og bod,

8) regulering af den situation, at der ved et offentligt udbud ikke indkommer tilbud, der opfylder de fastsatte regler om forudsætninger for deltagelse i udbuddet eller de i forbindelse med udbuddet fastsatte minimumskrav, herunder om, at IT- og Telestyrelsen overtager ansvaret for administrationen, indtil en administrator kan udpeges, eller at internetdomænet ikke skal anvendes,

9) at deltagerne i det offentlige udbud skal betale for de omkostninger, der er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og gennemførelse af udbuddet,

10) principper for fordeling mellem flere administratorer af udgifterne til klagenævnets virksomhed, jf. § 13, stk. 2, og

11) depositum.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen udpeger på baggrund af det offentlige udbud en administrator, der har indgivet et tilbud, som opfylder de fastsatte regler om forudsætninger for deltagelse i udbuddet, til at administrere det eller de internetdomæner, der er omfattet af udbuddet.

Stk. 4. Hvis ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i medfør af stk. 2, nr. 8, eller § 20, stk. 2, nr. 2, fastsætter, at IT- og Telestyrelsen overtager ansvaret for administrationen, kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætte regler om, at hele eller dele af §§ 6, 18 og 19 ikke skal finde anvendelse på IT- og Telestyrelsens administration.

§ 5. IT- og Telestyrelsen udsteder på baggrund af det offentlige udbud, jf. § 4, en tilladelse til at administrere det eller de internetdomæner, der er omfattet af udbuddet, til den, der efter § 4, stk. 3, er udpeget som administrator.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter følgende vilkår i tilladelsen for administrators administration:

1) Vilkår i overensstemmelse med de afgivne tilbud.

2) Vilkår svarende til de i medfør af § 4, stk. 2, fastsatte minimumskrav.

§ 6. Administrator skal have en bred repræsentation af deltagere fra det danske internetsamfund, herunder private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører).

Stk. 2. Administrator skal råde over tilstrækkelige faglige og økonomiske ressourcer til at kunne administrere internetdomæner i overensstemmelse med denne lov.

Stk. 3. Administrator må ikke udøve anden aktivitet end administration efter denne lov. Administrators virksomhed må ikke udøves med gevinst for øje.

Stk. 4. Administrator skal i administrationen

1) fremme udviklingen i internetsamfundet, jf. § 1, nr. 1, og

2) udvise omkostningsbevidsthed i sine dispositioner.

Stk. 5. Administrator skal fastsætte en vedtægt for sig og sin virksomhed.

Stk. 6. Administrator skal årligt udarbejde en beretning om sin virksomhed.

Stk. 7. Administrator skal sikre, at forretningsbetingelser og lign., som har betydning for registrering og anvendelse af internetdomænenavne, er offentligt tilgængelige på administrators hjemmeside.

Stk. 8. Administrator skal afholde offentlige høringer over væsentlige ændringer i forretningsbetingelser og lign., som har betydning for registrering og anvendelse af internetdomænenavne.

Stk. 9. Administrator skal udarbejde årsrapport og lade denne revidere. Udarbejdelsen og revision heraf skal som minimum følge årsregnskabslovens regler for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B.

Stk. 10. Administrator skal indsende den reviderede og godkendte årsrapport til IT- og Telestyrelsen. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 11. Administrators vedtægter og ændringer heri, jf. stk. 5, skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 7. Administrator skal sikre en stabil, sikker og uafbrudt drift af og forbindelse til navneserverne for det eller de internetdomæner, der er omfattet af administrators administration.

Stk. 2. Administrator skal oprette, vedligeholde og sikre integriteten af en navnedatabase, der indeholder relevante oplysninger om de enkelte subdomæner på niveauet umiddelbart under det eller de internetdomæner, der er omfattet af administrators administration. Navnedatabasen skal som minimum indeholde oplysninger om registrantens identitet samt oplysninger, der er i stand til at identificere registrantens navneserver.

Stk. 3. Administrator skal oprette, vedligeholde og sikre integriteten af og tilgangen til en navneserverdatabase, som indeholder et ekstrakt af relevante oplysninger, jf. stk. 2.

Stk. 4. Administrator skal indgå en deponeringsaftale med en tredjepart om deponering af oplysninger fra navnedatabasen og navneserverdatabasen. Administrator skal dagligt sende en kopi af databaserne til deponeringsinstansen.

Stk. 5. Administrator skal til IT- og Telestyrelsen sende kopi af deponeringsaftalen, når denne er indgået, og eventuelle ændringer heri.

§ 8. Administrator skal oprette og opdatere en database indeholdende oplysninger om registranternes navn, adresse og telefonnummer.

Stk. 2. Administrator skal sikre, at oplysningerne om registranternes navne, adresser og telefonnumre er offentligt tilgængelige.

Stk. 3. Administrator skal efter anmodning fra en registrant sikre, at den pågældendes navn, adresse og telefonnummer ikke gøres offentligt tilgængelige, jf. stk. 2, hvis disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed. Oplysningerne vil dog kunne videregives til det i henhold til § 13 nedsatte klagenævn i forbindelse med behandling af konkrete sager og til andre, i det omfang det er berettiget i medfør af anden lovgivning i øvrigt.

§ 9. Administrator kan overlade hele eller dele af administrationen, herunder den tekniske drift, til en eller flere underleverandører.

Stk. 2. Administrator skal sikre, at den administration, som i medfør af stk. 1 er overladt til andre, sker i overensstemmelse med denne lov, bestemmelser fastsat i medfør af § 11, stk. 1, og vilkår fastsat i tilladelser udstedt i medfør af § 5, stk. 1.

§ 10. Administrator kan overlade hele eller dele af registreringsprocessen, herunder formidling af ansøgninger og ændringer på vegne af ansøgere og registranter, til registratorer.

Stk. 2. Administrator skal offentliggøre en liste over godkendte registratorer.

Stk. 3. Administrator kan for internetdomæner omfattet af administrators administration fastsætte forretningsbetingelser og vilkår for eventuelle registratorer.

§ 11. Administrator skal for internetdomæner omfattet af administrators administration fastsætte forretningsbetingelser og vilkår for registranter.

Stk. 2. Forretningsbetingelser og vilkår som nævnt i stk. 1 kan bl.a. omfatte:

1) Brugspligt.

2) Anvendelse af internetdomænenavne.

3) Inddragelse.

Stk. 3. Administrator træffer afgørelser om overholdelse af forretningsbetingelser og vilkår fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 4. En ny forretningsbetingelse om indførelse af brugspligt som nævnt i stk. 2, nr. 1, kan for internetdomænenavne, der var registreret ved forretningsbetingelsernes ikrafttræden, tidligst træde i kraft 5 år efter, at forretningsbetingelserne er fastsat.

§ 12. Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

§ 13. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nedsætter et klagenævn for internetdomænenavne omfattet af denne lov, jf. § 3. Klagenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af administrator og ministeren.

Stk. 2. Den eller de administratorer, der er udpeget i medfør af § 4, stk. 3, afholder udgifterne til etablering og drift af klagenævnet og stiller sekretariatsbistand til rådighed for klagenævnet.

Stk. 3. Klagenævnet består af 3 medlemmer og 3 suppleanter, der udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter høring af klagenævnet. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling skal ved udpegning af klagenævnets medlemmer lægge vægt på, at klagenævnet samlet repræsenterer teoretisk og praktisk juridisk sagkundskab, herunder sagkundskab vedrørende navne- og varemærkerettigheder.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger yderligere 2 medlemmer og 2 suppleanter med erhvervsmæssig og forbrugermæssig sagkundskab, der medvirker ved behandling af sager, der vedrører ikkekommercielle brugere eller registranter, samt ved behandling af sager af principiel betydning. Formanden for klagenævnet beslutter, hvornår der er tale om en sag af principiel betydning. Repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser udpeges efter høring af forbrugernes og erhvervslivets organisationer .

Stk. 5. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen.

Stk. 6. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger blandt klagenævnets medlemmer klagenævnets formand. Formanden skal være landsdommer eller højesteretsdommer.

§ 14. Den eller de administratorer, der er udpeget i medfør af § 4, stk. 3, skal fastsætte nærmere regler for klagenævnets virksomhed og sagsbehandling, herunder regler om

1) opkrævning af gebyr for sager, der behandles af klagenævnet,

2) tidsfrister for indgivelse af klager over en afgørelse truffet af administrator,

3) at klagenævnet udarbejder en forretningsorden, og

4) at gebyrer i sager, der giver klageren helt eller delvis medhold, tilbagebetales.

Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1, nr. 1, må ikke overstige omkostningerne forbundet med klagenævnets behandling af sager. Gebyret for ikkekommercielle brugere eller registranter må ikke overstige det gebyr, der er fastsat i medfør af forbrugerklageloven.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 1 skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 15. For klagenævnet kan indbringes:

1) Tvister mellem registranter og tredjepart.

2) Tvister mellem registranter og administrator.

3) Klager over administrators afgørelser efter § 11, stk. 3.

Stk. 2. Klage kan indgives af enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald, samt af administrator.

Stk. 3. Klagenævnet kan træffe afgørelse om

1) at suspendere, inddrage eller overføre et domænenavn, der er registreret eller anvendt i strid med § 12, forretningsbetingelser og vilkår fastsat i medfør af § 11, stk. 1, eller i strid med anden lovgivning i øvrigt, og

2) at stadfæste, ophæve, ændre eller hjemvise administrators afgørelse.

§ 16. Klagenævnets afgørelser er bindende og kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed.

Stk. 2. Klagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Klagenævnet kan tillægge en indbringelse for domstolene opsættende virkning.

§ 17. I forbindelse med administrators ophør som følge af, at udpegningsperioden udløber, eller fordi tilladelsen tilbagekaldes efter § 20, stk. 1, skal administrator sikre, at administrationen i videst muligt omfang kan fortsætte som hidtil.

Stk. 2. Administrator skal vederlagsfrit overføre alle oplysninger om eksisterende aftaler med registranter, herunder oplysningerne i de i medfør af § 7, stk. 4, deponerede databaser, til den ny administrator.

Stk. 3. Hvis administrator tages under konkursbehandling, overgår de eksisterende aftaler med registranter til den nye administrator.

Stk. 4. Den ny administrator indtræder i de aftaler, den tidligere administrator har indgået med registranter af de internetdomænenavne, der er omfattet af administrationen. Indtræden efter 1. pkt. sker med virkning fra det overtagelsestidspunkt, der er angivet i den tilladelse, der udstedes i medfør af § 5, stk. 1, af ministerens afgørelse i medfør af § 20, stk. 2, nr. 2, eller af regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2. Den tidligere administrator frigøres fra overtagelsestidspunktet for sine forpligtelser i medfør af disse aftaleforhold.

§ 18. Når administrators administration ophører, tages administrator under likvidation. Aktieselskabslovens §§ 121-125 og 127 finder anvendelse, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen udpeger en eller flere likvidatorer.

Stk. 3. Det afsluttende likvidationsregnskab, jf. aktieselskabslovens § 122, skal indsendes til IT- og Telestyrelsen. Regnskabet skal være offentligt tilgængeligt hos IT- og Telestyrelsen.

Stk. 4. Likvidationsbeløbet skal fordeles til formål, der tilgodeser det danske internetsamfund. Regnskabet skal indeholde en liste med angivelse af, hvem der modtager udbetalinger i forbindelse med den afsluttende likvidation med angivelse af beløbets størrelse og til hvilke konkrete formål.

Stk. 5. Administrators revisor skal afgive en erklæring om, hvorvidt likvidationsbeløbet er anvendt i overensstemmelse med det i vedtægterne foreskrevne. Erklæringen skal indsendes til IT- og Telestyrelsen.

§ 19. Med virkning fra den i § 17, stk. 4, nævnte skæringsdag indtræder den nye administrator i verserende retssager og klagenævnssager vedrørende den hidtidige administrator og registranter. Dette gælder dog ikke sager, der er uden betydning for den nye administrators administration.

§ 20. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis administrator groft eller gentagne gange overtræder loven eller vilkår fastsat i en tilladelse udstedt i medfør af § 5, stk. 1.

Stk. 2. Hvis IT- og Telestyrelsen tilbagekalder en tilladelse, jf. stk. 1, kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling træffe afgørelse om,

1) at der skal afholdes udbud, jf. § 4,

2) at IT- og Telestyrelsen overtager ansvaret for administrationen, indtil en administrator kan udpeges, eller

3) at internetdomænet ikke skal anvendes i en periode.

§ 21. IT- og Telestyrelsen opkræver gebyr for administrationen, hvis IT- og Telestyrelsen overtager ansvaret for administrationen som følge af en situation som nævnt i § 20, stk. 2, nr. 2, eller som følge af bestemmelser fastsat af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i medfør af § 4, stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om gebyrer som nævnt i stk. 1 og regler om ekstraordinær betaling.

§ 22. IT- og Telestyrelsen kan af administrator kræve alle oplysninger og alt materiale, som skønnes relevant med henblik på administration af denne lov.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan indhente oplysninger hos administrator med henblik på offentliggørelse af statistikker over bl.a. det samlede antal registrerede domænenavne og antal klagesager.

§ 23. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af § 6, stk. 1-10, § 7, § 8, stk. 1, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 1 og 4, § 13, stk. 2, § 14, stk. 1 og 2, § 17, § 18, stk. 3 og 5, og § 19 samt vilkår fastsat i tilladelser udstedt i medfør af § 5, stk. 1.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan udstede påbud til administrator om overholdelse af bestemmelserne som nævnt i stk. 1 samt vilkår fastsat i tilladelser udstedt i medfør af § 5, stk. 1.

§ 24. IT- og Telestyrelsen kan pålægge administrator tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger eller undladelser i henhold til § 7, stk. 1-4, § 8, stk. 1, og § 17, stk. 1 og 2, som det påhviler administrator at foretage.

§ 25. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af § 20, stk. 1, § 23, stk. 2, og § 24 og sagsbehandling i forbindelse hermed kan af administrator indbringes for Teleklagenævnet.

Stk. 2. Teleklagenævnet kan af parterne kræve alle oplysninger, som skønnes relevante med henblik på behandling af sagerne.

Stk. 3. Teleklagenævnet kan, når det træffer afgørelse, meddele påbud til administrator.

§ 26. IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af § 4, stk. 3, og § 5 og i medfør af regler udstedt i medfør af § 4, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndighedernes afgørelser truffet i henhold til forskrifter udstedt i medfør af § 1 a ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

 

§ 26, stk. 2 er indsat ved § 27.2 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 27. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Denne lov, regler fastsat i medfør af § 14 og de i medfør af § 11 fastsatte forretningsbetingelser og vilkår finder også anvendelse på registreringer af internetdomænenavne, der er foretaget før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 finder § 12, stk. 2, først anvendelse fra den 1. juli 2010 for internetdomænenavne, der var registreret ved lovens ikrafttræden.

§ 28. I perioden fra lovens ikrafttræden til der første gang er udpeget og etableret en administrator til administration af internetdomænet .dk, administrerer Dansk Internet Forum (DIFO) internetdomænet .dk. I denne periode skal DIFO fastsætte regler om, hvad der kan ske udbetaling til i tilfælde af likvidation, jf. § 6, stk. 5. Reglerne skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i medfør af § 6, stk. 11.

Stk. 2. I forbindelse med første udpegning af en administrator af internetdomænet .dk efter § 4, stk. 3, er DIFO, hvis den udpegede administrator ikke er DIFO, omfattet af §§ 17-19. Udbetaling efter § 18, stk. 4, vil forudsætte, at der er fastsat regler om, hvad der kan ske udbetaling til, jf. § 6, stk. 5, og at reglerne er godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter § 6, stk. 11.

Stk. 3. I perioden fra lovens ikrafttræden til der første gang er nedsat et klagenævn for internetdomænenavne, jf. § 13, stk. 1, og til der er fastsat regler for klagenævnets virksomhed og sagsbehandling, jf. § 14, stk. 1, fungerer det hidtidige klagenævn, Klagenævnet for Domænenavne.

§ 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Helge Sander

Advokat Jørgen U. Grønborg