Bekendtgørelse om notarialforretninger

Ændringer


Kapitel 1 Kompetence
Kapitel 2 Fremgangsmåden ved notarialforretninger

Kapitel 3 Godtgørelse af identitet

Kapitel 4 Fortegnelse over notarialforretninger

Kapitel 5 Notarialattest

Kapitel 6 Dokumenter på fremmedsprog

Kapitel 7 Genparter

Kapitel 8 Udskrift af fortegnelse over notarialforretninger m.v.

Kapitel 9 Centralregistret for Testamenter

Kapitel 9 a Fremtidsfuldmagtsregistret
Kapitel 10 Lodtrækninger
Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.

Bilag 1

Ændringer

Bekg. nr. 1555 af 18.12.2007 om notarialforretninger

Som ændret ved

Bekg. nr. 839 af 06.07.2011 (Afskaffelse af genpartspapir fra d. 15.07.2011)
Bekg. nr. 1118 af 23.09.2013 (Navneunderskriftsprøve, jf. § 7 a) fra d. 01.10.2013.
Bekg. nr. 1161 af 28.10.2014 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger) fra d. 02.11.2014.
Bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger) fra d. 01.09.2017.


I medfør af § 11, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, § 63, stk. 3, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, og § 3, stk. 4, i lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter, fastsættes:

Indledningen er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 fra d. 01.09.2017. Hidtidig formulering: I medfør af § 11, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, og § 63, stk. 3, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1: Kompetence

§ 1. Notaren har til opgave at overvære eller selv at foretage handlinger af retlig betydning for ved sin bekræftelse at sikre en dokumentation, der efter lovgivning eller praksis tillægges særlig beviskraft.

§ 2. Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.

Stk. 2. Når omstændighederne taler for det, kan notaren foretage notarialforretninger et andet sted inden for retskredsen.

Stk. 3. Er det ikke muligt at skaffe en notar fra retskredsen til stede, kan notarialforretningen om nødvendigt foretages af en notar fra en anden byret.

Stk. 4. Notaren foretager notarialforretninger for enhver, uanset dennes tilknytning til retskredsen.

Kapitel 2: Fremgangsmåden ved notarialforretninger

§ 3. Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal give notaren de oplysninger, som er nødvendige til sagens behandling. Notaren kan bestemme, at anmodningen skal være skriftlig og vedlagt de dokumenter, som notaren finder nødvendige.

§ 4. Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal om nødvendigt sørge for medvirken af en tolk eller døvetolk, som notaren kan godkende.

Stk. 2. En person kan ikke virke som tolk eller døvetolk ved oprettelse af en testamentarisk disposition, hvis den pågældende ville være udelukket fra at være testamentsvidne, jf. arvelovens § 64, stk. 3.

§ 5. Notaren fastsætter tid og sted for notarialforretningen og underretter den, der har anmodet om forretningens foretagelse, herom.

§ 6. Notaren vejleder i fornødent omfang om betydningen af indholdet af det dokument eller den handling, som notaren skal attestere. Notaren vejleder endvidere i fornødent omfang om fremgangsmåden ved notarialforretningen og om betydningen af sin medvirken.

Kapitel 3: Godtgørelse af identitet

§ 7. Den, der ønsker at få foretaget en notarialforretning, skal godtgøre sin identitet over for notaren ved at forevise pas eller kørekort, ved bekræftelse af en advokat eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Ved oprettelse af en testamentarisk disposition eller en tilkendegivelse om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal opretteren dokumentere sit personnummer, hvis vedkommende er registreret i Det Centrale Personregister. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister, skal dokumentere sin fødselsdato.

§ 7 a. Notaren kan tillade, at selskaber og andre juridiske personer (selskabet m.v.) omfattes af en ordning, hvorefter notarforretninger vedrørende selskabet m.v. kan foretages på grundlag af en underskriftsprøve fra de tegningsberettigede eller på anden måde af selskabet m.v. bemyndigede personer (navneunderskriftsprøve).

Stk. 2. Anmodning om at blive omfattet af en ordning som nævnt i stk. 1 skal indgives til notaren og skal indeholde oplysninger om det nærmere behov for at få foretaget notarialforretninger på baggrund af en navneunderskriftsprøve, herunder omfanget af forventede notarialforretninger pr. år. Anmodningen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke personer der ønskes omfattet af ordningen.

Stk. 3. De tegningsberettigede eller på anden måde bemyndigede personer for de selskaber m.v., der omfattes af en ordning som nævnt i stk. 1, skal underskrive en navneunderskriftsprøve mod godtgørelse af identitet over for notaren, jf. § 7, stk. 1, og skal bemyndige notaren til at attestere dokumenter underskrevet af de pågældende.

Stk. 4. En navneunderskriftsprøve er gyldig i to år, medmindre notaren har fastsat en kortere gyldighedsperiode.

§ 7 a er indsat ved bekg. nr. 1118 af 23.09.2013 fra d. 01.10.2013

Kapitel 4 Fortegnelse over notarialforretninger

§ 8. Enhver notarialforretning noteres i en fortegnelse over notarialforretninger, der skal indeholde en kort beskrivelse af notarialforretningen.

Kapitel 5: Notarialattest

§ 9. Hvis notarialforretningen angår et dokument, forsyner notaren dokumentet med en beskrivelse af notarialforretningen (notarialattest).

Stk. 2. I andre tilfælde kan notarialattesten udfærdiges i et selvstændigt dokument, eventuelt som en udskrift af fortegnelsen over notarialforretninger.

§ 10. Notarialattesten skal indeholde oplysning om

1) tid og sted for notarialforretningen,

2) hvordan identiteten på den, der har anmodet om notarialforretningens foretagelse, er godtgjort,

3) rettelser eller tilføjelser i dokumentet, og

4) andre omstændigheder af betydning for notarialforretningen

§ 11. Ved oprettelse af en testamentarisk disposition skal notarialattesten ud over oplysningerne efter § 10 indeholde oplysning om

1) notarens vurdering af, om testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette den testamentariske disposition, og

2) hvilke personer der er til stede under notarialforretningen.

Kapitel 6: Dokumenter på fremmedsprog

§ 12. Notaren kan attestere underskrift på eller vedkendelse af indholdet i et dokument, der er skrevet på et fremmedsprog, når den, der har anmodet om notarialforretningen, erklærer sig bekendt med indholdet.

§ 13. Notaren kan udfærdige notarialattesten på et fremmedsprog, som notaren behersker i fornødent omfang.

Kapitel 7: Genparter

§ 14. Efter anmodning opbevares en genpart af en testamentarisk disposition eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, på dommerkontoret.

Stk. 2. Genpart af testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal have en forside udformet i overensstemmelse med bilag 1.

§ 15. Genpart skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format

Stk. 2. Genparten skal være tydelig og letlæselig og skal gengive teksten uden overflødige mellemrum. Genparten må ikke indeholde blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider.

Stk. 3. Genpart i form af fotokopi kan anvendes. Genparten skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format

§ 15, stk. 1 er ændret ved bekg. nr. 839 af 06/07/2011 fra d. 15.07.2011 Tidligere formulering: Genpart skal være fremstillet af papir, der er forsynet med vandmærket AUTORISERET GENPARTPAPIR, og som er godkendt af Justitsministeriet.
§ 15, stk. 3 er ændret ved bekg. nr. 839 af 06/07/2011 fra d. 15.07.2011 Tidligere formulering: Genpart i form af fotokopi kan anvendes, hvis genparten er fremstillet på autoriseret genpartpapir.

§ 16. Genparter opbevares på betryggende måde på dommerkontoret.

Stk. 2. Genparter kan opbevares i elektronisk form.

§ 16 a. Reglerne i §§ 14-16 finder ikke anvendelse for fremtidsfuldmagter, jf. lov om fremtidsfuldmagter.

§ 16 a er indsat ved § 1.2 i bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 fra d. 01.09.2017.

Kapitel 8: Udskrift af fortegnelse over notarialforretninger m.v.

§ 17. Den, der har fået foretaget en notarialforretning, og andre, der har en retlig interesse i forretningen, kan efter reglerne i retsplejelovens § 41 få udleveret en udskrift hos notaren af fortegnelsen over notarialforretninger og af de øvrige dokumenter vedrørende notarialforretningen, som opbevares på dommerkontoret.

Kapitel 9: Centralregistret for Testamenter

§ 18. Testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven, der er oprettet for en dansk notar, registreres i Centralregistret for Testamenter.

§ 19. Centralregistret for Testamenter føres ved Tinglysningsretten.

§ 20. Notaren foretager indberetning til Centralregistret for Testamenter. Indberetningen sker elektronisk eller ved brug af et indberetningskort godkendt af Justitsministeriet.

Kapitel 9 a: Fremtidsfuldmagtsregistret

Kapitel 9 a er indsat ved § 1.3 i bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 fra d. 01.09.2017.

§ 20 a. Fremtidsfuldmagtsregisteret føres digitalt ved Tinglysningsretten.

§ 20 a er indsat ved § 1.3 i bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 fra d. 01.09.2017.

§ 20 b. En fremtidsfuldmagt, som er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, notarpåtegnes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Stk. 2. Udover de forhold, som er nævnt i § 3, stk. 2, i lov om fremtidsfuldmagter, påser notaren i forbindelse med sin påtegning, at fremtidsfuldmagten er underskrevet digitalt af fuldmagtsgiveren.

§ 20 b er indsat ved § 1.3 i bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 fra d. 01.09.2017.

Kapitel 10: Lodtrækninger

§ 21. Notaren foretager lodtrækninger enten manuelt eller ved hjælp af edb.

Stk. 2. Notaren kan forlange, at de i en lodtrækning deltagende lodder skal være fortløbende nummereret.

§ 22. Hvis der til lodtrækningen anvendes et edb-program, der stilles til rådighed af den, der har anmodet om lodtrækningens foretagelse, kan notaren forlange en sagkyndig erklæring om, at programmet opfylder de krav, der med rimelighed kan stilles til tilfældig udvælgelse af vindende numre.

§ 23. Notaren skal i fortegnelsen over notarialforretninger indføre en beskrivelse af, hvorledes lodtrækningen er foretaget og angive de udtrukne numre.

Kapitel 11: Ikrafttræden m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 843 af 30. november 1998 om notarialforretninger ophæves.

Justitsministeriet, den 18. december 2007

Lene Espersen

/ Torben Jensen


Bilag 1

Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed

(udfyldes af notaren)
Rettens journalnummer:
(udfyldes af notaren)
Dato for oprettelse:
Opretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Cpr.nr.
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende navn)
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
Medopretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Cpr.nr.
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende navn)
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
(sæt kryds
Testamente eller kodicil
Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamentarisk disposition)
Tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamente)
Annullation
(sæt kryds)
Successionsrækkefølge
Hvis ja, oplys cpr. - eller CVR. nr. på de enkelte arvinger/legatarer:
Ja: □
Nej: □
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven/annullation oprettet i
(by): _______________________________ eller ved Retten i (navnet på retten):
___________________________________
Den (dato): _________________________
Opretterens og medopretterens underskifter:

Bilag 1 er ændret ved § 1.1 i Bekg. nr 1161 af 28.10.2014 fra d. 02.11.2014. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. Hidtidig formulering: Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed
(udfyldes af notaren)
Rettens journalnummer:
(udfyldes af notaren)
Dato for oprettelse:
Opretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende efternavn)
Cpr.nr.
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
Medopretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende efternavn)
Cpr.nr.
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
(sæt kryds)
□ Testamente eller kodicil
□ Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamentarisk disposition)
□ Tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamente)
□ Annullation
Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven /annullation oprettet i
(by): ______________________________ eller ved Retten i (navnet på retten): ______________________________
den (dato): _____________________________
Opretterens og medopretterens underskrifter:Advokat Jørgen U. Grønborg