Adoptionsloven

Denne udgave er ikke gældende. Find den gældende adoptionslov her: Lovsamling.

Lovændringer

Kapitel 1: Betingelser, §§ 1-15
Kapitel 2: Retsvirkninger, §§ 16-17
Kapitel 3: Ophævelse, §§ 18-24
Kapitel 4: Forskellige bestemmelser, §§ 25-29
Kapitel 5: Formidling, §§ 30-34
Kapitel 6: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v., §§ 35-41


Lovændringer

Lovbekg. nr. 1040 af 16.12.1999

Herved bekendtgøres adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 15. september 1986, med de ændringer, der følger af lov nr. 209 af 5. april 1989, lov nr. 389 af 7. juni 1989, lov nr. 389 af 14. juni 1995, lov nr. 233 af 2. april 1997 og lov nr. 358 af 2. juni 1999. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. april 2000, jf. § 2 i lov nr. 358 af 2. juni 1999. 
§ 34, stk. 1 og 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v..
§ 25 a, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2003 ved § 26 i lov nr. 145 af 25.03.2002 (Lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner)
§ 16, stk. 1 er ændret ved § 5 i lov nr. 461 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2002
§ 29 b om Adoptionsrådet er ophævet fra d. 01.05.2002, jfr. lov nr. 214 af 22.04.2002
§ 34, stk. 2 er indsat ved § 2 i lov nr. 228 af 02.04.2003 (Børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn m.v.)
§ 5 i lov nr. 446 af 09.06.2004 (Regelforenkling på det familieretlige område m.v.). I kraft d. 01.10.2004.

Nu lovbekg. nr.  928 af 14.09.2004, som ændret ved
§ 22 i lov nr. 542 af 24.06.2005 (Lov om regional statsforvaltning) fra d. 01.01.2007
§ 1 i lov nr. 494 af 12.06.2009
(Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.) fra d. 01.10.2009, dog træder visse ændringer i kraft d. 01.07.2009.

Nu lovbekg. nr. 905 af 28.09.2009, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 602 af 18.06.2012 (Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikkeanonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning, adoption af registreret partners barn og fremmøde i adoptionssager m.v.) fra d. 01.10.2012.

Nu lovbekg. nr. 392 af 22.04.2013, som ændret ved

§ 24 i lov nr. 647 af 12.06.2013 (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.) fra d. 01.07.2013.
§ 2 i lov nr. 652 af 12.06.2013 (Medmoderskab m.v.) fra d. 01.12.2013.


Kapitel 1: Betingelser

§ 1. Adoption meddeles ved bevilling, der udfærdiges af statsforvaltningen.
Stk. 2.
Ved adoption af et barn fra et andet land har bevillingen virkning fra barnets ankomst her til landet. Hvis der er knyttet en prøveperiode til adoptionen, har bevillingen dog først virkning fra udløbet af prøveperioden. Statsforvaltningen kan fravige bestemmelsen i 2. pkt., hvis der foreligger særlige omstændigheder.

§ 1, stk. 2 er indsat fra d. 01.01.2000 ved lov nr. 358 af 02.06.1999.
§ 1, stk. 2 er ophævet og stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.2
i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ved adoption af et barn fra et andet land har bevillingen virkning fra barnets ankomst her til landet.
§ 1, stk. 3 er ophævet ved § 2.1 i
lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Stk. 3. Ved adoption af en registreret partners barn, hvor samtykke til adoption modtages efter § 8 a, har bevillingen virkning fra barnets fødsel.

§ 2. Adoption må kun bevilges, når den efter foretagen undersøgelse kan antages at være til gavn for den, som ønskes adopteret, og denne enten ønskes opfostret hos adoptanten eller har været opfostret hos denne, eller der foreligger anden særlig grund til adoptionen.

§ 3. Bevilling til adoption af eget barn kan ikke meddeles.

§ 4. Bevilling til adoption kan kun meddeles den, som er fyldt 25 år. Når særlige grunde taler derfor, kan bevilling dog meddeles den, som er fyldt 18 år.

§ 4, 3. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 4, 3. pkt. er ophævet ved § 2.2 i
 lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Ved adoption efter § 8 a kan bevilling meddeles den, som er fyldt 18 år.

§ 4 a. Er den, som ønskes adopteret, under 18 år, må adoption kun bevilges, når ansøgeren er godkendt som adoptant, jfr. §§ 25 a og 25 b.
Stk. 2. Godkendelse kræves dog ikke ved adoption af ægtefælles barn eller adoptivbarn eller efter regler fastsat af justitsministeren i tilfælde, hvor der består nært slægtskab eller andet særligt tilknytningsforhold mellem adoptanten og adoptivbarnet eller dettes forældre.

§ 4 a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 5. Den, som er gift, kan kun, bortset fra de i § 5 a, stk. 2, nævnte tilfælde, adoptere sammen med sin ægtefælle, medmindre denne er forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt. 
Stk. 2. Kun ægtefæller kan adoptere sammen.

§ 5, stk. 1 ændret fra d. 01.10.2004 ved §5.1 i lov nr. 446 af 09.06.2004: I § 5, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kan«: », bortset fra de i § 5 a, stk. 2, nævnte tilfælde,«, og 2. pkt . udgår: "Dog kan den ene ægtefælle med den andens samtykke adoptere dennes barn eller adoptivbarn"

§ 5 a. En ægtefælle kan adoptere den anden ægtefælles barn eller adoptivbarn (stedbarnsadoption).
Stk. 2. Stedbarnsadoption kan endvidere ske af en tidligere ægtefælles barn eller adoptivbarn. Er ægteskabet ophørt ved skilsmisse eller omstødelse, kan stedbarnsadoption kun ske, hvis den, der ønskes adopteret, er myndig.

§ 5 a er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 5.2 i lov nr. 446 af 09.06.2004.

§ 6. Er den, der ønskes adopteret, fyldt 12 år, bør bevillingen ikke meddeles uden den pågældendes samtykke, medmindre indhentelse af samtykket skønnes at være til skade for barnet.
Stk. 2. Samtykket skal afgives under personligt fremmøde for statsforvaltningen eller for anden myndighed eller institution, der er godkendt i medfør af § 8, stk. 1. Inden barnet afgiver samtykke, skal der finde en samtale sted med barnet om adoptionen, og barnet skal gøres bekendt med adoptionens betydning.
Stk. 3. Er barnet under 12 år, skal der foreligge oplysning om dets holdning til den påtænkte adoption i det omfang, barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det. Ved afgørelsen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til barnets holdning til den påtænkte adoption.

§ 7. Adoption af en person, som er under 18 år og umyndig, kræver samtykke fra forældrene.
Stk. 2. Hvis den ene af forældrene er uden del i forældremyndigheden, forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt, kræves kun samtykke fra den anden.
Stk. 3. Gælder det i stk. 2 anførte begge forældrene, kræves samtykke fra værge.

§ 8. Samtykke efter § 7 skal afgives skriftligt under personligt fremmøde for statsforvaltningen eller for anden myndighed eller institution, som er godkendt dertil af justitsministeren. Kravet om personligt fremmøde gælder dog ikke den forælder, der afgiver samtykke til vedkommendes ægtefælle eller partners stedbarnsadoption.
Stk. 2. Samtykke kan ikke modtages før 3 måneder efter barnets fødsel, medmindre ganske særlige forhold foreligger.
Stk. 3. Forinden samtykket modtages, skal forældrene (værgen) være vejledet om adoptionens og samtykkets retsvirkninger.
Stk. 4. Samtykke kan meddeles til, at barnet adopteres af den, som udpeges af en myndighed eller institution, som har beføjelse til at medvirke ved adoption af børn.
Stk. 5.
Stk. 5. Justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, kan bestemme, at samtykke afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution ligestilles med samtykke afgivet for dansk myndighed eller institution, og kan i så fald tillade afvigelse fra reglerne i stk. 1-3.

§ 8, stk. 1 og 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.
§ 8, stk. 5 er ændret ved § 1.4
i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Stk. 5. Justitsministeren kan bestemme, at samtykke afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution ligestilles med samtykke afgivet for dansk myndighed eller institution, og kan i så fald tillade afvigelse fra reglerne i stk. 1-3.
§ 8, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 602 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012.

§ 8 a. (Ophævet)

§ 8 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 8 a, stk. 1, er ændret ved § 3.2 i lov nr. 602 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder anvendelse på børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er gennemført efter lovens ikrafttræden.. I § 8 a, stk. 1, ændres »anonym donorsæd« til: »donorsæd, hvis donor ikke udlægges som far, jf. børnelovens § 28, stk. 1«.
§ 8 a er ophævet ved § 2.3 i
lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Samtykke efter § 7 kan uanset § 8, stk. 2, modtages tidligere end 3 måneder efter barnets fødsel, hvis adoptanten ønsker at adoptere sin registrerede partners barn, der antages at være blevet til ved kunstig befrugtning med donorsæd, hvis donor ikke udlægges som far, jf. børnelovens § 28, stk. 1, og hvis partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning.
Stk. 2. § 8, stk. 1, 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse på samtykke afgivet efter stk. 1.


§ 9. Tilbagekaldes et i overensstemmelse med § 8 meddelt samtykke, kan adoptionsbevilling dog meddeles, såfremt tilbagekaldelsen under særlig hensyntagen til barnets tarv ikke er rimeligt begrundet.
Stk. 2.
Selv om forældrene ikke vil give samtykke efter § 7, stk. 1, kan adoptionsbevilling i særlige tilfælde meddeles, hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det. Er barnet anbragt uden for hjemmet, kræver meddelelse af bevilling samtykke fra Ankestyrelsen.
Stk. 3.
Adoption af et barn under 1 år kan meddeles efter stk. 2, hvis det er godtgjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet og heller ikke vil være i stand til at spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær.
Stk. 4. Adoption af et barn, der har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, kan meddeles efter stk. 2, hvis det er godtgjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.

§ 9, stk. 2 er ophævet og stk. 2-4 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Selv om der ikke kan opnås samtykke efter § 7, kan adoptionsbevilling dog i særlige tilfælde meddeles, såfremt hensynet til barnets tarv afgørende tilsiger dette. Er barnet undergivet børne- og ungdomsforsorg kræves samtykke fra den sociale ankestyrelse.

§ 10. (Ophævet).

§ 10 er ophævet ved § 1.7 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. Hidtidig formulering: § 10. Statsforvaltningen kan efter anmodning fra den sociale ankestyrelse tillade, at et barn, der er undergivet børne- og ungdomsforsorg, senere bortadopteres, selv om samtykke efter § 7 ikke kan opnås. Tilladelse kan kun meddeles under de i § 9, stk. 2, nævnte betingelser.

§ 11.
Træffer statsforvaltningen beslutning efter § 9, selv om samtykke til adoption fra forældrene efter § 7, stk. 1, ikke foreligger, underrettes barnet, forældrene, indehaveren af forældremyndigheden, hvis denne er en anden end forældrene, værgen og den, der søger om adoption, herom.
Stk. 2.
En beslutning som nævnt i stk. 1 skal være skriftlig og udleveres af statsforvaltningen til de pågældende personligt eller forkyndes for dem. Beslutningen skal indeholde oplysning om adgangen til at få afgørelsen prøvet af retten og om fristen herfor, jf. stk. 3.
Stk. 3.
Inden 14 dage efter at en beslutning som nævnt i stk. 1 er modtaget eller forkyndt, kan sagen forlanges indbragt for retten. Statsforvaltningen kan, når særlige grunde taler derfor, fastsætte en længere frist eller inden fristens udløb forlænge denne.
Stk. 4.
Modtager statsforvaltningen anmodning om, at beslutningen prøves af retten, indbringer statsforvaltningen sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 b, medmindre bevilling er udfærdiget efter udløbet af fristen i stk. 3.
Stk. 5.
Opretholder retten statsforvaltningens beslutning om, at bevilling efter § 9 skal meddeles, eller beslutter retten, at bevilling kan meddeles, kan statsforvaltningen ikke meddele bevilling, før ankefristen er udløbet, og anke ikke er iværksat inden ankefristens udløb. Det samme gælder i forhold til kæremål, hvis retten afviser prøvelse, jf. retsplejelovens § 475 b, stk. 4.

§ 11 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. Hidtidig formulering: § 11. Beslutter statsforvaltningen, at bevilling eller tilladelse efter §§ 9 eller 10 skal meddeles, selv om samtykke til adoption efter § 7 ikke foreligger, underrettes forældrene eller værgen herom. Beslutter statsforvaltningen, at der ikke kan meddeles bevilling efter § 9, stk. 1, underrettes den, der søger om adoption eller har barnet i pleje med henblik på adoption. Beslutningen skal være skriftlig og udleveres af statsforvaltningen til de pågældende personligt eller forkyndes for dem. Inden 14 dage efter, at de har modtaget beslutningen, eller efter forkyndelsen kan de forlange sagen forelagt for justitsministeren eller indbragt for retten. Statsforvaltningen kan, når særlige grunde taler derfor, fastsætte en længere frist eller inden fristens udløb forlænge denne. Beslutningen skal indeholde oplysning om adgangen til at få afgørelsen prøvet af justitsministeren og domstolene og om fristen herfor.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis en afgørelse efter §§ 9 eller 10 træffes eller opretholdes af justitsministeren.
Stk. 3. Justitsministeren kan ikke prøve afgørelsen, hvis anmodning om forelæggelse for ministeren modtages efter udløbet af fristen i stk. 1.
Stk. 4. Modtager statsforvaltningen anmodning om, at beslutningen prøves af retten, indbringer statsforvaltningen sagen efter reglerne i retsplejelovens kap. 43 b, medmindre bevilling er udfærdiget efter udløbet af fristen i stk. 1.
Stk. 5. Opretholder retten statsforvaltningens eller justitsministerens beslutning om, at bevilling eller tilladelse efter §§ 9 eller 10 skal meddeles, eller beslutter retten, at bevilling kan meddeles, selv om samtykke er tilbagekaldt, kan bevilling ikke meddeles, før anke- eller kærefristen er udløbet, uden at anke eller kære er iværksat. Det samme gælder, hvis retten afviser prøvelse, jfr. retsplejelovens § 475 b, stk. 4.


§ 12. Har statsforvaltningen besluttet, at der bør ses bort fra, at samtykke til adoption ikke foreligger, kan barnet, såfremt det opholder sig hos den, der søger adoption, ikke af forældremyndighedens indehaver fjernes fra ansøgerens hjem under adoptionssagens behandling.
Det samme gælder, hvis Ankestyrelsen har givet samtykke til adoption efter § 9, stk. 2, 2. pkt.

§ 12, 2. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009.

§ 13. Fra forældre, hvis samtykke ikke kræves efter § 7, stk. 1-2, skal der, inden afgørelse træffes, indhentes en erklæring, medmindre dette skønnes at ville kunne være til væsentlig skade for barnet eller at ville medføre en uforholdsmæssig forsinkelse af sagen.

§ 14. Den, som er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, må ikke adopteres, uden at erklæring er indhentet fra værgen.

§ 15. Adoption kan ikke meddeles, hvis nogen, der skal afgive samtykke til adoptionen, yder eller modtager vederlag eller nogen anden form for modydelse, herunder betaling for tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen kan afkræve enhver, der har kendskab til forholdene, alle oplysninger til brug ved afklaringen af, om der er ydet eller modtaget vederlag m.v. som nævnt i 1. pkt.

Advokatbistand

§ 15 a. Statsforvaltningen kan under en sag om adoption beskikke en advokat for et barn, der er fyldt 3 år, og som har bopæl her i landet. Dette gælder dog ikke ved adoption efter § 5 a, eller hvis adoptionen er formidlet af en organisation, der har tilladelse til at yde adoptionshjælp efter § 30.

Stk. 2. Statsforvaltningen skal under en sag om adoption efter § 9 beskikke en advokat for barnet. Statsforvaltningen skal samtidig tilbyde forældrene og indehaveren af forældremyndigheden, hvis denne er en anden end forældrene, samt barnets eventuelle plejeforældre advokatbeskikkelse.

Stk. 3. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

§ 15 a er indsat ved § 1.10 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009.

Kapitel 2: Retsvirkninger

§ 16. Ved adoption indtræder samme retsforhold mellem adoptant og adoptivbarn som mellem forældre og deres ægtebarn, og barnet og dets livsarvinger arver og arves af adoptanten og dennes slægt, som om adoptivbarnet var adoptantens eget barn. Samtidig bortfalder retsforholdet mellem adoptivbarnet og dets oprindelige slægt.
Stk. 2. Ved stedbarnsadoption efter § 5 a får den adopterede i forhold til ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller samme retsstilling, som om den pågældende var deres fælles barn.
Stk. 3. Med hensyn til adoptivbarnets navn gælder reglerne i lovgivningen om personnavne.

§ 16, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 5 i lov nr. 461 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2002: I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »ægtebarn, og barnet« til: »barn, og adoptivbarnet«.
§ 16, stk. 1 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 5.3 i lov nr. 446 af 09.06.2004: Virkelige ændret til oprindelige
§ 16, stk. 2 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 5.4 i lov nr. 446 af 09.06.2004. Hidtidig formulering: Såfremt en ægtefælle adopterer sin ægtefælles barn eller adoptivbarn, får barnet i forhold til ægtefællerne samme retsstilling, som om det var deres fælles barn.

§ 17. Adoption giver ikke successionsret til len, stamhuse eller andre fideikommisser, medmindre dette særlig er hjemlet.

Kapitel 3: Ophævelse

§ 18. Adoptivforholdet kan ophæves af justitsministeren, når adoptanten og adoptivbarnet er enige derom. Er nogen af parterne under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, skal erklæring fra værgen indhentes.
Stk. 2. Er adoptivbarnet under 18 år, kan ophævelse efter stk. 1 finde sted, hvis adoptanten og adoptivbarnets oprindelige forældre er enige derom og ophævelsen er bedst for barnet.
Stk. 3. Er barnet fyldt 12 år, kan ophævelse af adoptivforholdet ikke ske uden barnets samtykke. Samtykket skal afgives under personligt fremmøde for statsforvaltningen eller for anden myndighed eller institution, der er godkendt i medfør af § 8, stk. 1. Inden barnet afgiver samtykke, skal der finde en samtale sted med barnet om ophævelsen af adoptivforholdet, og barnet skal gøres bekendt med ophævelsens betydning.
Stk. 4. Er barnet under 12 år, skal der foreligge oplysning om dets holdning til den påtænkte ophævelse af adoptivforholdet, i det omfang barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det. Ved afgørelsen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til barnets holdning til den påtænkte ophævelse af adoptivforholdet.
Stk. 5. Når adoptanterne er døde, kan justitsministeren på begæring af barnets oprindelige forældre ophæve adoptivforholdet, hvis det er bedst for barnet. Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse.

§ 18, stk. 2 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 5.5 i lov nr. 446 af 09.06.2004: I § 18, stk. 2 og 5, ændres »biologiske« til: »oprindelige.
§ 18, stk. 1 og 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 19. Adoptivforholdet bliver efter påstand at ophæve ved dom, såfremt adoptanten har forset sig groft mod barnet eller i væsentlig grad forsømmer de ham ifølge adoptionen påhvilende forpligtelser, eller såfremt ophævelse i øvrigt skønnes at være af væsentlig betydning for adoptivbarnet.
Stk. 2. Sag om ophævelse anlægges af adoptivbarnet. Hvis barnet er umyndigt eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt, anlægges sagen af barnets værge, af dets oprindelige fader eller moder eller af justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil.

§ 19, stk. 2 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 5.3 i lov nr. 446 af 09.06.2004: Virkelige ændret til oprindelige
§ 19, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 20. Hvis ægtefæller har fælles adoptivbarn, kan adoptivforholdet kun ophæves over for dem begge.
Stk. 2. I de i § 19 nævnte tilfælde kan ophævelse ske, selv om de der nævnte forhold kun gælder den ene af adoptanterne.

§ 21. Kan der ikke efter retsplejelovens almindelige regler påvises noget værneting, for hvilket sag til ophævelse af et adoptivforhold kan indbringes, anlægges sagen ved den ret, som justitsministeren bestemmer.

§ 21 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 22. Ved ny adoption anses det tidligere adoptivforhold for ophævet, jfr. dog § 16, stk. 2.

§ 23. Ved ophævelse bortfalder retsvirkningerne af adoptionen mellem adoptivbarnet og adoptanten og dennes slægt. Når særlige grunde taler derfor, kan retten ved ophævelse efter § 19 bestemme, at adoptanten skal betale bidrag til barnets underhold.
Stk. 2. Ophæves adoptivforholdet i medfør af § 18, stk. 2 eller 5, genindtræder barnet i retsforholdet til den oprindelige slægt.
Stk. 3. I de i § 19 nævnte tilfælde kan retten under hensyntagen til anledningen til ophævelsen, barnets alder og de øvrige omstændigheder bestemme, at retsforholdet mellem barnet og dets oprindelige slægt skal genopstå.
Stk. 4. Er adoptivforholdet blevet ophævet for en person, der er fyldt 18 år, kan justitsministeren eller retten efter anmodning fra den adopterede bestemme, at den pågældende genindtræder i retsforholdet til den oprindelige slægt, hvis de oprindelige forældre samtykker heri. Hvis kun en af den adopteredes oprindelige forældre samtykker efter 1. pkt., kan det bestemmes, at retsforholdet genopstår i forhold til denne slægt.
Stk. 5. I øvrigt genindtræder ingen retsvirkninger i forhold til den oprindelige slægt.

§ 23, stk. 2, 3 og 4 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 5.3 i lov nr. 446 af 09.06.2004: Virkelige ændret til oprindelige
§ 23, stk. 4 er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 5.6 i lov nr. 446 af 09.06.2004.
§ 23, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 24. Forud for ophævelsen af et adoptivforhold i medfør af § 19 skal retten så vidt muligt lade indhente erklæring fra de personer, hvis samtykke eller erklæring kræves til adoptionsbevillingens meddelelse. Retten kan dog, når særlige forhold taler derfor, og der ikke er spørgsmål om at lade retsforholdet til den oprindelige slægt genopstå, bestemme, at sådan erklæring ikke skal indhentes.

§ 24, stk. 1 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 5.3 i lov nr. 446 af 09.06.2004: Virkelige ændret til oprindelige

Kapitel 4: Forskellige bestemmelser

§ 25. Justitsministeren kan fastsætte regler om behandling af sager efter denne lov, herunder

1) om godkendelse som adoptant,

2) om adoptionssagers behandling, herunder om indholdet af ansøgninger om adoption m.v.,

3) om afgivelse af samtykke til adoption, jf. §§ 6 og 8 og

4) om behandlingen af sager om adoption uden samtykke, jf. § 9 .

§ 25 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.
§ 15 a er indsat ved § 1.11 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. Hidtidig formulering: § 25. Justitsministeren fastsætter regler om godkendelse som adoptant og adoptionssagers behandling, herunder om indholdet af ansøgninger om adoption m.v. og om afgivelse af samtykke til adoption, jfr. §§ 6 og 8.
§ 25, nr. 3 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. I § 25, nr. 3, ændres »§§ 6, 8 og 8 a« til: »§§ 6 og 8«.

§ 25 a. Justitsministeren opretter et eller flere samråd, der efter undersøgelse foretaget af amtskommunen (kommunen) afgør, om en ansøger kan godkendes som adoptant, jfr. § 4 a.
Stk. 2. Samrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant.
Stk. 3. Samrådet består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge. Det ene medlem skal være medarbejder ved statsforvaltningen.
Stk. 4.
Medlemmerne af samrådet og stedfortræderne for dem beskikkes af justitsministeren for indtil 4 år ad gangen.
Stk. 5. Samrådets afgørelser træffes ved flertal. Justitsministeren fastsætter forretningsordenen for samrådet.

§ 25 a, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2003 ved § 26 i lov nr. 145 af 25.03.2002
§ 25 a, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2007 ved 22.2 i lov nr. 542 af 24.06.2005: I § 25 a, stk. 1, ændres »amtskommune og for Københavns henholdsvis Frederiksberg og Bornholms Kommune« til: »region«, og »amtskommunen (kommunen)« ændres til: »statsforvaltningen«.
§ 25 a, stk. 3, 2. pkt. er ændret fra d. 01.01.2007 ved 22.2 i lov nr. 542 af 24.06.2005: I § 25 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »amtskommunen (kommunen)« til: »statsforvaltningen«
§ 25 a, stk. 1, 4 og 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.
§ 25 a, stk. 1 er ændret ved § 24.1 i
lov nr. 647 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Justitsministeren opretter for hver region et eller flere samråd, der efter undersøgelse foretaget af amtskommunen (kommunen) afgør, om en ansøger kan godkendes som adoptant, jfr. § 4 a.
§ 25 a, stk. 4 er ændret ved § 24.2 i lov nr. 647 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 25 a, stk. 4, ændres »Samrådenes medlemmer samt stedfortrædere for disse« til: »Medlemmerne af samrådet og stedfortræderne for dem«.
§ 25 a, stk. 5 er ændret ved § 24.3 i
lov nr. 647 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 25 a, stk. 5, ændres »Samrådenes afgørelse« til: »Samrådets afgørelser«, og »samrådene« til: »samrådet«.

§ 25 b. Adoptionsnævnet består af en formand og et antal andre medlemmer. Formanden skal være landsdommer eller højesteretsdommer. I behandlingen af hver klagesag deltager mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller 1 medlem, der har bestået juridisk kandidateksamen. Nævnets afgørelse træffes ved flertal. Justitsministeren fastsætter forretningsordenen for nævnet.
Stk. 2. Nævnets medlemmer samt stedfortrædere for disse beskikkes af justitsministeren for indtil 4 år ad gangen.
Et medlem kan i alt være beskikket i 8 år. Det samme gælder for en stedfortræder.
Stk. 3. Samrådets afgørelser i medfør af denne lov kan indbringes for Adoptionsnævnet
inden 6 måneder efter samrådets afgørelse.
Stk. 4. Adoptionsnævnet fører tilsyn med samrådet. Justitsministeren fastsætter nærmere regler for tilsynsvirksomheden.
Stk. 5. Justitsministeren kan henlægge andre opgaver til Adoptionsnævnet end dem, der er nævnt i stk. 3 og 4.
Stk. 6. Adoptionsnævnet kan i forbindelse med behandlingen af andre sager end klagesager indkalde personer, som må antages at have særlig indsigt eller interesse i de spørgsmål, der behandles af nævnet.

§ 25 b, stk. 1 2. pkt. er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 5.7 i lov nr. 446 af 09.06.2004: I § 25 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »jurist« til: »dommer «.
§ 25 b, stk. 1, 2, 4 og 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.
§ 25 b, stk. 1, 2. og 3. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. Hidtidig formulering: Formanden skal være dommer. I behandlingen af hver klagesag deltager mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller et medlem, der opfylder betingelserne for at kunne være formand for nævnet.
§ 25 b, stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.13 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009.
§ 25 b er ændret ved § 1.14 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. I § 25 b, stk. 3, indsættes efter »Adoptionsnævnet«: »inden 6 måneder efter samrådets afgørelse«.
§ 25 b, stk. 3 er ændret ved § 24.4 i
lov nr. 647 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 25 b, stk. 3, ændres »Et samråds« til: »Samrådets«.
§ 25 b, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 24.5 i
lov nr. 647 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 25 b, stk. 4, 1. pkt., ændres »samrådene« til: »samrådet«.

§ 25 c. Deltagelse i et adoptionsforberedende kursus er en betingelse for, at personer, der ikke tidligere har adopteret et barn, kan godkendes som adoptanter.
Stk. 2. Samrådet kan efter regler fastsat af justitsministeren bestemme, at personer, der tidligere har adopteret et barn, skal deltage i et adoptionsforberedende kursus for på ny at blive godkendt som adoptanter, hvis der er behov for det.
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og tilrettelæggelsen af de kurser, der er nævnt i stk. 1 og 2, herunder om betaling.

§ 25 c, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.
§ 25 c, stk 1 og 2 er ændret ved § 1.15
i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. I § 25 c, stk. 1 og 2, udgår »fra et andet land« og »til et sådant barn«.

§ 26. Ved overenskomst med fremmed stat kan det bestemmes, at dennes statsborgere kun kan adoptere eller adopteres her i landet under bestemte, traktatmæssigt fastsatte betingelser.
Stk. 2. Tilsvarende bestemmelser kan træffes med hensyn til ophævelse af adoptivforholdet, når adoptanten er fremmed statsborger.

§ 27. Med hensyn til bestemt angivne fremmede stater kan det ved kongelig anordning fastsættes, at danske statsborgere kun under bestemte betingelser kan adoptere eller adopteres i vedkommende stat.
Stk. 2. På samme måde kan det bestemmes, at adoptivforholdet ikke kan hæves i fremmed stat med virkning her i riget, når adoptanten er dansk statsborger.

§ 28. Den, der har bopæl her i landet, kan kun adoptere efter reglerne i denne lov.
Stk. 2. Uanset stk. 1 anerkendes udenlandske adoptionsafgørelser her i landet, når adoptionen er gennemført med henblik på adoption af barnet til Danmark i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre udenlandske adoptionsafgørelser anerkendes her i landet.

§ 28, stk. 2 er ændret d. 01.10.2004 ved § 5.8 i lov nr. 446 af 09.06.2004. Hidtidig ordlyd:  Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan bestemme, at en adoption kan bevilges i et andet land, når adoptionen er gennemført i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.
§ 28, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 29. Den, der har bopæl i udlandet, kan kun adoptere efter reglerne i denne lov, hvis ansøgeren eller dennes ægtefælle har dansk statsborgerskab og adoption som følge heraf ikke kan gennemføres i det land, hvor ansøgeren bor, og en dansk adoptionsbevilling får gyldighed i bopælslandet.
Stk. 2. Justitsministeren kan i øvrigt tillade adoption, hvis sagen har en særlig tilknytning til landet.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på adoptioner, der er omfattet af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

§ 29, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 29 a. Justitsministeren udpeger en centralmyndighed, der skal varetage de opgaver og forpligtelser, som det efter Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner påhviler centralmyndigheden at varetage.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om centralmyndighedens virksomhed.

§ 29 a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 29 b. Statsforvaltningens afgørelser efter denne lov kan påklages til justitsministeren. Dette gælder dog ikke afgørelser efter § 9, der er indbragt for retten, jf. § 11.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om klagers behandling.

§ 29 b er ophævet med virkning fra d. 01.05.2002, jfr. lov nr. 214 af 22.04.2002. Hidtidig formulering: 29 b. Justitsministeren nedsætter et adoptionsråd.
Stk. 2. Rådet består af en formand og indtil 14 andre medlemmer, herunder repræsentanter for Adoptionsnævnet, de formidlende organisationer, amtskommunerne, statsamterne og Landsforeningen Adoption og Samfund. Medlemmerne udpeges af justitsministeren for fire år.
Stk. 3. Rådets opgave er at følge udviklingen på adoptionsområdet og herunder medvirke til at skabe debat om generelle og principielle adoptionsspørgsmål. Rådet kan afgive henstillinger og anbefalinger m.v. til de relevante myndigheder og organisationer. Rådet kan til brug for sin virksomhed anmode myndigheder og organisationer om at stille oplysninger til rådighed.
Stk. 4. Justitsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.
Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 29 b er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 5.9 i lov nr. 446 af 09.06.2004:
§ 29 b er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.
§ 29 b, 2. pkt. er ændret ved § 1.15
i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. I § 29 b, 2. pkt., ændres »§§ 9-10« til: »§ 9«.

Kapitel 5: Formidling

Adoption

§ 30. Justitsministeren kan give en eller flere private organisationer tilladelse til at yde adoptionshjælp vedrørende børn, som ikke har dansk statsborgerskab.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler og vilkår om adoptionshjælp efter stk. 1 og fører tilsyn med virksomheden.
Stk. 3. Justitsministeren kan bemyndige Adoptionsnævnet til at føre tilsyn med de organisationer, der har fået tilladelse efter stk. 1.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler, hvorefter personer, der ønsker at adoptere, pålægges at søge bistand hos en organisation, der har tilladelse efter stk. 1.

§ 30 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 31. Bistand til at skaffe forbindelse mellem personer, der ønsker at adoptere, og et barn med henblik på adoption og til at gennemføre en adoption (adoptionshjælp) må kun ydes af de myndigheder og organisationer, der er nævnt i §§ 25, 25 a, 25 b og 30.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter dog ikke juridisk bistand o.lign. i forbindelse med henvendelser til de nævnte myndigheder eller til fremskaffelse af oplysninger, som kræves af disse.

Døgnpleje

§ 32. Bistand til at gennemføre anbringelse af et barn under 14 år i døgnpleje på længere eller ubestemt tid må kun ydes af og modtages hos en offentlig myndighed eller med forudgående samtykke fra en offentlig myndighed.
Stk. 2. Annoncering med tilbud om døgnpleje som nævnt i stk. 1 må kun foretages af eller med samtykke fra en offentlig myndighed.

Formidling af surrogatmoderskab

§ 33. Hjælp må ikke ydes eller modtages med henblik på at opnå forbindelse mellem en kvinde og en anden, der ønsker, at kvinden skal føde et barn til denne.
Stk. 2. Annoncering må ikke foretages med henblik på at opnå en forbindelse, som nævnt i stk. 1.

Straffebestemmelser

§ 34. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der

1) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 30, stk. 2, eller
2) overtræder §§ 31-33.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der som mellemmand yder vederlag for at opnå samtykke til adoption.
Stk. 3. I forskrifter, der udstedes efter § 30, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 34, stk. 1 og 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved § 14 i lov nr. 433 af 31.05.2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v.: I § 34, stk. 1 og 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder.
§ 34, stk. 2 er indsat fra d. 03.04.2003 ved  § 2 i lov nr. 228 af 02.04.2003

Kapitel 6: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 35. Loven træder i kraft den 1. oktober 1972.

§ 36. Reglerne i § 6, stk. 2, og § 8 anvendes ikke på samtykke meddelt før lovens ikrafttræden.

§ 37. Kapitel 2 anvendes på:

1) adoptivforhold stiftet den 1. januar 1957 eller senere,
2) adoptivforhold stiftet før den 1. januar 1957, når der efter § 39, stk. 2, er tillagt bevillingen retsvirkninger efter kap. 2, og
3) adoptivforhold stiftet før den 1. januar 1957, når der efter § 27, stk. 2, i lov nr. 140 af 25. maj 1956 om adoption er tillagt bevillingen retsvirkninger efter den nævnte lovs § 13, jfr. § 12.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1, anvendes bestemmelsen i § 13, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 140 af 25. maj 1956 om adoption på adoptionsbevillinger meddelt før lovens ikrafttræden med bestemmelse om, at barnets arveret efter den oprindelige slægt bevares.

§ 37, stk. 2 ændret fra d. 01.10.2004 ved § 5.3 i lov nr. 446 af 09.06.2004: Virkelige ændret til oprindelige

§ 38. Kap. 3 anvendes også på adoptivforhold stiftet før lovens ikrafttræden.

§ 39. For adoptivforhold, som er stiftet før den 1. januar 1957, og som ikke er omfattet af § 37, stk. 1, nr. 2 eller 3, gælder lov nr. 87 af 26. marts 1923 om adoption bortset fra § 13, stk. 2, og §§ 18-24.
Stk. 2. Justitsministeren kan, når omstændighederne taler derfor, tillægge adoptivforhold stiftet før den 1. januar 1957 retsvirkninger efter nærværende lovs kap. 2.

§ 39, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 40. Fra lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 140 af 25. maj 1956 om adoption.

§ 40 a. Regeringen kan indgå overenskomst med andre stater om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler om adoption. Overenskomsten finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.
Stk. 2. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om forholdet mellem danske og andre nordiske landes regler om adoption.

§ 40 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Overalt i loven ændres: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren«.

§ 41. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.


 

Lov nr. 446 af 9. juni 2004 (Regelforenkling på det familieretlige område m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2004, jf. dog §§ 10 og 11.

Stk. 2 - 5. (Udelades)

Stk. 6. §§ 5 og 5 a, § 16, stk. 2, og §§ 23 og 28 i adoptionsloven som ændret ved denne lovs § 5, nr. 1, 2, 4, 5 og 8, finder også anvendelse på ansøgninger om adoption, der er indgivet inden den 1. oktober 2004, og hvor der ikke er truffet afgørelse i sagen. Adoptionslovens § 28 som ændret ved denne lovs § 5, nr. 8, finder også anvendelse på udenlandske afgørelser om adoption, som træffes inden den 1. oktober 2004, hvis der ikke i adoptionssagen er udstedt en dansk adoptionsbevilling.

Stk. 7. (Udelades)

§ 10

(Udelades)

§ 11

(Udelades)

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 14. september 2004

Henriette Kjær

/Michael Jørgensen

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20