Offentlig ret

Uddannelse

Love

Bekendtgørelser

Cirkulærer

Vejledninger

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis

Erhvervsuddannelse

Folkeskolen

Gymnasiel uddannelse

Universitetsuddannelse


Love

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekg. nr. 901 af 19.08.2019

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, jf. lovbekg. nr. 825 af 16.08.2019

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven), jf. lovbekg. nr. 816 af 14.08.2019

Lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekg. nr. 815 af 14.08.2019

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekg. nr. 790 af 09.08.2019

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekg. nr. 610 af 28.05.2019

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (ÅU-loven), jf. lovbekg. nr. 609 af 28.05.2019

Lov om ungdomsskoler. jf. lovbekg. nr. 608 af 28.05.2019

Lov om forberedende grunduddannelse, jf. lovbekg. nr. 606 af 24.05.2019

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. lov nr. 604 af 24.05.2019

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekg. nr. 603 af 23.05.2019

Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekg. nr. 602 af 23.05.2019

Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekg. nr. 601 af 22.05.2019

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut (EVA-loven), jf. lovbekg. nr. 600 af 21.05.2019

Lov om kommunale internationale grundskoler, jf. lovbekg. nr. 599 af 20.05.2019

Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekg. nr.  598 af 16.05.2019

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekg. nr. 596 af 16.05.2019

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, jf. lovbekg. nr. 595 af 15.05.2019

Lov om folkehøjskoler, jf. lovbekg. nr. 280 af 25.03.2019

Lov om et nationalt naturfagscenter, jf. lov nr. 1320 af 27.11.2018

Folkeoplysningsloven, jf. lovbekg. nr. 1115 af 31.08.2018

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekg. nr. 810 af 20.06.2018

Lov om Studievalg Danmark, jf. lov nr. 311 af 25.04.2018

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), jf. lovbekg. nr 1038 af 30.08.2017

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Adgangsreguleringsloven), jf. lovbekg. nr. 1035 af 30.08.2017

Lov om produktionsskoler, jf. lovbekg. nr. 97 af 26.01.2017

Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekg. nr. 200 af 08.03.2016

Lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekg. nr. 779 af 15.06.2015

Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekg. nr. 767 af 09.06.2015

Lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekg. nr. 787 af 15.05.2015

Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekg. nr. 881 af 08.08.2011

Lov om centre for undervisningsmidler m.v., jf. lovbekg. nr. 879 af 08.08.2011

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lovbekg. nr. 952 af 02.10.2009

Lov om almen voksenuddannelse (avu-loven), jf. lovbekg. nr. 852 af 11.07.2006

Lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekg. nr. 1256 af 02.12.2004

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 858 af 22.08.2019 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekg. nr. 853 af 12.08.2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 675 af 02.07.2019 om adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse

Bekg. nr. 632 af 21.06.2019 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v.

Bekg. nr. 528 af 02.05.2019 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v.

Bekg. nr. 518 af 01.05.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger

Bekg. nr. 479 af 26.04.2019 om forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 478 af 26.04.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.

Bekg. nr. 452 af 12.04.2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 401 af 09.04.2019 om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne

Bekg. nr. 364 af 01.04.2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

Bekg. nr. 211 af 27.02.2019 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 191 af 27.02.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger

Bekg. nr. 18 af 08.01.2019 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekg. nr. 1796 af 27.12.2018 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (FVU-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1793 af 27.12.2018 om særskilte moduler

Bekg. nr. 1508 af 11.12.2018 om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler

Bekg. nr. 1507 af 11.12.2018 om regnskab for folkehøjskoler

Bekg. nr. 1492 af 13.12.2018 om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 1498 af 12.12.2018 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1497 af 12.12.2018 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (Pligtbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1496 af 12.12.2018 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1483 af 12.12.2018 om kompetenceforholdet mellem bestyrelsen for en institution for forberedende grunduddannelse og en produktionsskole ved visse økonomiske dispositioner

Bekg. nr. 1454 af 06.12.2018 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 1381 af 28.11.2018 om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (Systemrevisionsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1269 af 13.11.2018 om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (Certificeringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1169 af 24.09.2018 om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1163 af 25.09.2018 om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud

Bekg. nr. 1162 af 25.09.2018 om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud

Bekg. nr. 1157 af 19.09.2018 om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekg. nr. 1150 af 19.09.2018 om styrelse af Den Danske Scenekunstskole

Bekg. nr. 1094 af 30.08.2018 om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekg.nr. 1012 af 02.07.2018 om diplomuddannelser (Diplombekendtgørelsen)

Bekg. nr. 985 af 28.06.2018 om akademiuddannelser (Akademibekendtgørelsen)

Bekg. nr. 922 af 25.06.2018 om folkeuniversitetet (Folkeuniversitetsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 841 af 24.06.2018 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 827 af 22.06.2018 om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse (Studievalgsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1004 af 21.06.2018 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

Bekg. nr. 774 af 12.06.2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) (HD-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 224 af 19.03.2018 om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 1770 af 29.12.2017 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse (AMU i fængsler)

Bekg. nr. 1653 af 19.12.2017 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekg. nr. 1524 af 15.12.2017 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekg. nr. 1064 af 11.09.2017 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekg. nr. 487 af 16.05.2017 om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 284 af 27.03.2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler

Bekg. nr. 663 af 18.05.2015 om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekg. nr. 510 af 22.04.2015 om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 114 af 03.02.2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1237 af 24.11.2014 om kombineret ungdomsuddannelse

Bekg. nr. 1511 af 13.12.2013 om den supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven)

Bekg. nr. 448 af 18.05.2006 om karakterskala og anden bedømmelse (fra 01.08.2006)

Bekg. nr. 350 af 19.05.2005 om karakterskala og anden bedømmelse

Cirkulærer

Cirk. nr. 9659 af 10.07.2019 om undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

Cirk. nr. 9658 af 10.07.2019 om aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Cirk. nr. 9653 af 09.07.2019 om organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Cirk. nr. 9652 af 09.07.2019 om organisationsaftale for faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Cirk. nr. 9647 af 09.07.2019 om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirk. nr. 9645 af 08.07.2019 om organisationsaftale for farmakonomer og defektricer

Cirk. nr. 9631 af 01.07.2019 om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Cirk. nr. 9590 af 01.07.2019 om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kostskoler samt visse selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Cirk. nr. 9650 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område

Cirk. nr. 9589 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Cirk. nr. 9586 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Cirk. nr. 10125 af 20.12.2018 om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole (under Kulturministeriet)

Cirk. nr. 10065 af 16.12.2018 om Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Cirk. nr. 10064 af 16.12.2018 om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Cirk. nr. 10042 af 03.12.2018 om Studievalg Danmark

Vejledninger

Vejledning nr. 9581 af 27.06.2019 om ikke undervisningspligtige unges arbejde. Vejledningen oplyser om de regler, der gælder for 15-17-årige, som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, samt om enkelte særregler, der gælder for unge uanset, om de er omfattet af undervisningspligten eller ej.

Vejledning nr. 9527 af 28.06.2018 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Betænkninger

Bøger

Preben Espersen, Henrik Kemp og Claus Ulrich: Skolestyrelsesloven, 3. udg., 1987, 286 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Kjeld Friis-Hansen: Folkeoplysningsloven m.m., 6. udg., 1997. Kroghs Forlag.

Niels Nørgård Kristensen: Skolebestyrelser og demokratisk deltagelse - Støvets fortælling, 1 udg., 1998, 247 sider, DJØF.

Poul Hedemann, Arne Nielsen, Gunnar Dahl Pedersen og Jens Jørgen Vinther: Skoleledelse, 1. udg., 2008, 112 sider, DJØF

Artikler

Jens Frederik Hansen i Justitia nr. 2/1987: Nævn og Rod - et studium i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.

Jens Ravnkilde i UfR 2014 B.79-89: Et videnskabsetisk justitsmord En kommentar til afgørelsen af 18. december 2013 fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i Bente Klarlund-sagen.

Retspraksis

UfR 1989.17 HD: Fortolkning og udfyldning af fritidsundervisningslovens § 61, stk. 2. Komm. af Erik Riis i UfR 1989 B.230-232.

UfR 2006.137 HD: Til brug for Undervisningsministeriets U beregning af driftstilskud for år 2001, indberettede Aalborg Studenterkursus S i 2000 nogle oplysninger vedr. læreranciennitet som i november 2001 viste sig at være forkerte. Derved fik S tildelt en for lille andel. S anmodede derfor at få tildelt driftstilskud efter de korrekte oplysninger, hvilket blev afvist. Revisionsselskabet HLB Mortensen & Beierholm som assisterede S ved udarbejdelsen af oplysningerne indtrådte i S´ eventuelle krav og anlagde herefter sag mod U med påstand om betaling af 818.091 kr. i erstatning som følge af at U afslog at foretage omberegning driftstilskuddet på det korrekte grundlag. U blev frifundet i ØL. HR fastslog, at taxametertilskuddet til gymnasieskolerne m.v. var endeligt for de første 7 måneder af finansåret, mens tilskuddet for de resterende 5 måneder kunne reguleres, hvis antallet af årselever pr. 05.09 i finansåret fraveg fra antallet af årselever den 05.09 i året før finansåret. Denne regulering havde alene virkning for de sidste 5 måneder. U havde været berettiget til at fastsætte frist for skolerne til inden 2001 at indsende oplysninger til beregning af driftstilskud for 2001, og at reglerne ikke gav den enkelte skole ret til efterfølgende regulering pga. ændringer i lærernes løntrinsfordeling. Hverken bestemmelser i gymnasieloven/ tilskudsbekendtgørelsen eller almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kunne efter omstændighederne føre til, at U var forpligtet til at forhøje tilskuddet for S for 2001. HR frifandt herefter U.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

01-09-19