Offentlig ret

Uddannelse

Love

Bekendtgørelser

Cirkulærer

Vejledninger

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis

Erhvervsuddannelse

Folkeskolen

Gymnasiel uddannelse

Universitetsuddannelse


Love

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, jf. lovbekg. nr. 1301 af 04.09.2020

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, jf. lovbekg. nr. 1247 af 27.08.2020

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekg. nr. 1246 af 27.08.2020

Lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. lov nr. 963 af 26.06.2020

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, jf. lov nr. 241 af 19.03.2020

Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekg. nr. 69 af 28.01.2020

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekg. nr. 1343 af 10.12.2019

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekg. nr. 901 af 19.08.2019

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven), jf. lovbekg. nr. 816 af 14.08.2019

Lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekg. nr. 815 af 14.08.2019

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekg. nr. 610 af 28.05.2019

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (ÅU-loven), jf. lovbekg. nr. 609 af 28.05.2019

Lov om ungdomsskoler. jf. lovbekg. nr. 608 af 28.05.2019

Lov om forberedende grunduddannelse, jf. lovbekg. nr. 606 af 24.05.2019

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. lov nr. 604 af 24.05.2019

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekg. nr. 603 af 23.05.2019

Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekg. nr. 602 af 23.05.2019

Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekg. nr. 601 af 22.05.2019

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut (EVA-loven), jf. lovbekg. nr. 600 af 21.05.2019

Lov om kommunale internationale grundskoler, jf. lovbekg. nr. 599 af 20.05.2019

Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekg. nr. 598 af 16.05.2019

Lov om folkehøjskoler, jf. lovbekg. nr. 280 af 25.03.2019

Lov om et nationalt naturfagscenter, jf. lov nr. 1320 af 27.11.2018

Folkeoplysningsloven, jf. lovbekg. nr. 1115 af 31.08.2018

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekg. nr. 810 af 20.06.2018

Lov om Studievalg Danmark, jf. lov nr. 311 af 25.04.2018

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), jf. lovbekg. nr 1038 af 30.08.2017

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Adgangsreguleringsloven), jf. lovbekg. nr. 1035 af 30.08.2017

Lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekg. nr. 787 af 15.05.2015

Lov om centre for undervisningsmidler m.v., jf. lovbekg. nr. 879 af 08.08.2011

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 1476 af 01.10.2020 om musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekg. nr. 1475 af 01.10.2020 om Den Danske Scenekunstskole

Bekg. nr. 1474 af 01.10.2020 om Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Bekg. nr. 1464 af 08.10.2020 om visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Bekg. nr. 1329 af 09.09.2020 om særligt tilskud til efterskoler og frie fagskoler som følge af covid-19

Bekg. nr. 1228 af 22.08.2020 om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger (Nødprocedurebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1162 af 10.07.2020 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekg. nr. 1152 af 07.07.2020 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1112 af 01.07.2020 om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 1022 af 24.06.2020 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 988 af 26.06.2020 om tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse til initiativer for sårbare unge som følge af covid-19

Bekg. nr. 911 af 18.06.2020 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekg. nr. 670 af 25.05.2020 om fravigelse af regler for folkehøjskolers kursusafholdelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Bekg. nr. 651 af 18.05.2020 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19

Bekg. nr. 640 af 19.05.2020 om økonomiske kompensationsordninger m.v. på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19

Bekg. nr. 639 af 18.05.2020 om aflysning af visse sygeprøver i sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (Nødsygeprøvebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 629 af 15.05.2020 om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 501 af 23.04.2020 om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (Nødprøvebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 440 af 15.04.2020 om ordblindeundervisning for voksne

Bekg. nr. 439 af 15.04.2020 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (FVU-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 410 af 13.04.2020 om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekg. nr. 320 af 30.03.2020 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19

Bekg. nr. 285 af 26.03.2020 om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud

Bekg. nr. 284 af 26.03.2020 om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud

Bekg. nr. 283 af 26.03.2020 om godkendelse af efterskoler og frie fagskoler

Bekg. nr. 282 af 26.03.2020 om bestyrelsesmedlemmers erklæringer

Bekg. nr. 152 af 26.02.2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 15 af 09.01.2020 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekg. nr. 5 af 07.01.2020 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekg. nr. 1380 af 10.12.2019 om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1372 af 12.12.2019 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekg. nr. 1272 af 28.11.2019 om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (Systemrevisionsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1062 af 25.10.2019 om forberedelseskursus for visse udlændinge (FIF-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1067 af 13.10.2019 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Slots- og Kulturstyrelsen på højskoleområdet

Bekg. nr. 1066 af 13.10.2019 om tilskud m.v. til folkehøjskoler

Bekg. nr. 1016 af 04.10.2019 om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1014 af 04.10.2019 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (Pligtbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 853 af 12.08.2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 675 af 02.07.2019 om adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse

Bekg. nr. 632 af 21.06.2019 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v.

Bekg. nr. 518 af 01.05.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger

Bekg. nr. 479 af 26.04.2019 om forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 478 af 26.04.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.

Bekg. nr. 452 af 12.04.2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 401 af 09.04.2019 om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne

Bekg. nr. 364 af 01.04.2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

Bekg. nr. 191 af 27.02.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger

Bekg. nr. 1793 af 27.12.2018 om særskilte moduler

Bekg. nr. 1508 af 11.12.2018 om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler

Bekg. nr. 1507 af 11.12.2018 om regnskab for folkehøjskoler

Bekg. nr. 1492 af 13.12.2018 om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 1483 af 12.12.2018 om kompetenceforholdet mellem bestyrelsen for en institution for forberedende grunduddannelse og en produktionsskole ved visse økonomiske dispositioner

Bekg. nr. 1269 af 13.11.2018 om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (Certificeringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1169 af 24.09.2018 om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1094 af 30.08.2018 om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekg.nr. 1012 af 02.07.2018 om diplomuddannelser (Diplombekendtgørelsen)

Bekg. nr. 985 af 28.06.2018 om akademiuddannelser (Akademibekendtgørelsen)

Bekg. nr. 922 af 25.06.2018 om folkeuniversitetet (Folkeuniversitetsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 827 af 22.06.2018 om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse (Studievalgsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1004 af 21.06.2018 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

Bekg. nr. 774 af 12.06.2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) (HD-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 224 af 19.03.2018 om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 1653 af 19.12.2017 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekg. nr. 284 af 27.03.2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler

Bekg. nr. 114 af 03.02.2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Cirkulærer

Cirk. nr. 9656 af 25.09.2020 om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Cirk. nr. 9318 af 04.06.2020 om aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser, som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med covid-19 (GEUS)

Cirk. nr. 9658 af 10.07.2019 om aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Cirk. nr. 9653 af 09.07.2019 om organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Cirk. nr. 9652 af 09.07.2019 om organisationsaftale for faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Cirk. nr. 9647 af 09.07.2019 om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirk. nr. 9645 af 08.07.2019 om organisationsaftale for farmakonomer og defektricer

Cirk. nr. 9631 af 01.07.2019 om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Cirk. nr. 9590 af 01.07.2019 om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kostskoler samt visse selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Cirk. nr. 9650 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område

Cirk. nr. 9589 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Cirk. nr. 9586 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Cirk. nr. 10125 af 20.12.2018 om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole (under Kulturministeriet)

Cirk. nr. 10042 af 03.12.2018 om Studievalg Danmark

Vejledninger

Vejledning nr. 9699 af 06.10.2020 om udfyldelse af deklaration af fagspecifikt kursus

Vejledning nr. 9621 af 11.09.2020 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning nr. 9606 af 01.09.2020 om formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU) (FVU-vejledningen)

Vejledning nr. 9604 af 01.09.2020 om ordblindeundervisning for voksne (OBU) (OBU-vejledningen)

Vejledning nr. 9336 af 12.06.2020 om formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu) (Avu-vejledningen)

Vejledning nr. 9008 af 07.01.2020 om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler

Vejledning nr. 9581 af 27.06.2019 om ikke undervisningspligtige unges arbejde. Vejledningen oplyser om de regler, der gælder for 15-17-årige, som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, samt om enkelte særregler, der gælder for unge uanset, om de er omfattet af undervisningspligten eller ej.

Betænkninger

Bet. nr. 1503/2009: Uddannelse og efteruddannelse af præster

Bøger

Preben Espersen, Henrik Kemp og Claus Ulrich: Skolestyrelsesloven, 3. udg., 1987, 286 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Kjeld Friis-Hansen: Folkeoplysningsloven m.m., 6. udg., 1997. Kroghs Forlag.

Niels Nørgård Kristensen: Skolebestyrelser og demokratisk deltagelse - Støvets fortælling, 1 udg., 1998, 247 sider, DJØF.

Poul Hedemann, Arne Nielsen, Gunnar Dahl Pedersen og Jens Jørgen Vinther: Skoleledelse, 1. udg., 2008, 112 sider, DJØF

Artikler

Jens Frederik Hansen i Justitia nr. 2/1987: Nævn og Rod - et studium i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.

Jens Ravnkilde i UfR 2014 B.79-89: Et videnskabsetisk justitsmord En kommentar til afgørelsen af 18. december 2013 fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i Bente Klarlund-sagen.

Retspraksis

UfR 1989.17 HD: Fortolkning og udfyldning af fritidsundervisningslovens § 61, stk. 2. Komm. af Erik Riis i UfR 1989 B.230-232.

UfR 2006.137 HD: Til brug for Undervisningsministeriets U beregning af driftstilskud for år 2001, indberettede Aalborg Studenterkursus S i 2000 nogle oplysninger vedr. læreranciennitet som i november 2001 viste sig at være forkerte. Derved fik S tildelt en for lille andel. S anmodede derfor at få tildelt driftstilskud efter de korrekte oplysninger, hvilket blev afvist. Revisionsselskabet HLB Mortensen & Beierholm som assisterede S ved udarbejdelsen af oplysningerne indtrådte i S´ eventuelle krav og anlagde herefter sag mod U med påstand om betaling af 818.091 kr. i erstatning som følge af at U afslog at foretage omberegning driftstilskuddet på det korrekte grundlag. U blev frifundet i ØL. HR fastslog, at taxametertilskuddet til gymnasieskolerne m.v. var endeligt for de første 7 måneder af finansåret, mens tilskuddet for de resterende 5 måneder kunne reguleres, hvis antallet af årselever pr. 05.09 i finansåret fraveg fra antallet af årselever den 05.09 i året før finansåret. Denne regulering havde alene virkning for de sidste 5 måneder. U havde været berettiget til at fastsætte frist for skolerne til inden 2001 at indsende oplysninger til beregning af driftstilskud for 2001, og at reglerne ikke gav den enkelte skole ret til efterfølgende regulering pga. ændringer i lærernes løntrinsfordeling. Hverken bestemmelser i gymnasieloven/ tilskudsbekendtgørelsen eller almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kunne efter omstændighederne føre til, at U var forpligtet til at forhøje tilskuddet for S for 2001. HR frifandt herefter U.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

02-03-20