Offentlig ret

Uddannelse

Love

Bekendtgørelser

Cirkulærer

Vejledninger

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis

Erhvervsuddannelse

Folkeskolen

Gymnasiel uddannelse

Universitetsuddannelse


Love

Lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekg. nr. 1903 af 06.10.2021

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekg. nr. 1752 af 30.08.2021

Lov om Studievalg Danmark, jf. lovbekg. nr. 1690 af 13.08.2021

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Adgangsreguleringsloven), jf. lovbekg. nr. 1689 af 13.08.2021

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Akkrediteringsloven), jf. lovbekg. nr. 1667 af 12.08.2021

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, jf. lovbekg. nr. 1659 af 11.08.2021

Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekg. nr. 1656 af 09.08.2021

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. lovbekg. nr. 1655 af 09.08.2021

Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekg. nr. 1654 af 09.08.2021

Lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekg. nr. 1653 af 09.08.2021

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekg. nr. 2018 af 11.12.2020

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, jf. lovbekg. nr. 1247 af 27.08.2020

Lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. lov nr. 963 af 26.06.2020

Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekg. nr. 69 af 28.01.2020

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekg. nr. 610 af 28.05.2019

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (ÅU-loven), jf. lovbekg. nr. 609 af 28.05.2019

Lov om ungdomsskoler. jf. lovbekg. nr. 608 af 28.05.2019

Lov om forberedende grunduddannelse, jf. lovbekg. nr. 606 af 24.05.2019

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekg. nr. 603 af 23.05.2019

Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekg. nr. 601 af 22.05.2019

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut (EVA-loven), jf. lovbekg. nr. 600 af 21.05.2019

Lov om kommunale internationale grundskoler, jf. lovbekg. nr. 599 af 20.05.2019

Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekg. nr. 598 af 16.05.2019

Lov om folkehøjskoler, jf. lovbekg. nr. 280 af 25.03.2019

Lov om et nationalt naturfagscenter, jf. lov nr. 1320 af 27.11.2018

Folkeoplysningsloven, jf. lovbekg. nr. 1115 af 31.08.2018

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekg. nr. 810 af 20.06.2018

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), jf. lovbekg. nr 1038 af 30.08.2017

Lov om centre for undervisningsmidler m.v., jf. lovbekg. nr. 879 af 08.08.2011

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 1558 af 02.07.2021 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 931 af 19.05.2021 om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (Systemrevisionsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 826 af 28.04.2021 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

Bekg. nr. 469 af 20.03.2021 om ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, og om administration m.v. af puljen

Bekg. nr. 97 af 25.01.2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 90 af 25.01.2021 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekg. nr. 88 af 24.01.2021 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekg. nr. 2100 af 18.12.2020 om forberedende grunduddannelse (FGU) for indsatte i fængsler og arresthuse m.v.

Bekg. nr. 1976 af 13.12.2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 1954 af 14.12.2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 1950 af 10.12.2020 om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (Certificeringsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1947 af 10.12.2020 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder

Bekg. nr. 1726 af 27.11.2020 om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22

Bekg. nr. 1503 af 19.10.2020 om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 1476 af 01.10.2020 om musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekg. nr. 1475 af 01.10.2020 om Den Danske Scenekunstskole

Bekg. nr. 1474 af 01.10.2020 om Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Bekg. nr. 1162 af 10.07.2020 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekg. nr. 1152 af 07.07.2020 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1022 af 24.06.2020 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 988 af 26.06.2020 om tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse til initiativer for sårbare unge som følge af covid-19

Bekg. nr. 911 af 18.06.2020 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekg. nr. 440 af 15.04.2020 om ordblindeundervisning for voksne

Bekg. nr. 439 af 15.04.2020 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (FVU-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 285 af 26.03.2020 om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud

Bekg. nr. 284 af 26.03.2020 om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud

Bekg. nr. 283 af 26.03.2020 om godkendelse af efterskoler og frie fagskoler

Bekg. nr. 282 af 26.03.2020 om bestyrelsesmedlemmers erklæringer

Bekg. nr. 15 af 09.01.2020 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekg. nr. 1380 af 10.12.2019 om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1372 af 12.12.2019 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekg. nr. 1062 af 25.10.2019 om forberedelseskursus for visse udlændinge (FIF-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1067 af 13.10.2019 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Slots- og Kulturstyrelsen på højskoleområdet

Bekg. nr. 1066 af 13.10.2019 om tilskud m.v. til folkehøjskoler

Bekg. nr. 1016 af 04.10.2019 om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1014 af 04.10.2019 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (Pligtbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 675 af 02.07.2019 om adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse

Bekg. nr. 518 af 01.05.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger

Bekg. nr. 479 af 26.04.2019 om forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 478 af 26.04.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.

Bekg. nr. 452 af 12.04.2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 401 af 09.04.2019 om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne

Bekg. nr. 364 af 01.04.2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

Bekg. nr. 191 af 27.02.2019 om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger

Bekg. nr. 1793 af 27.12.2018 om særskilte moduler

Bekg. nr. 1508 af 11.12.2018 om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler

Bekg. nr. 1507 af 11.12.2018 om regnskab for folkehøjskoler

Bekg. nr. 1492 af 13.12.2018 om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 1169 af 24.09.2018 om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1094 af 30.08.2018 om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekg.nr. 1012 af 02.07.2018 om diplomuddannelser (Diplombekendtgørelsen)

Bekg. nr. 985 af 28.06.2018 om akademiuddannelser (Akademibekendtgørelsen)

Bekg. nr. 922 af 25.06.2018 om folkeuniversitetet (Folkeuniversitetsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 827 af 22.06.2018 om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse (Studievalgsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1004 af 21.06.2018 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

Bekg. nr. 774 af 12.06.2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) (HD-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 224 af 19.03.2018 om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 1653 af 19.12.2017 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekg. nr. 284 af 27.03.2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler

Bekg. nr. 114 af 03.02.2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Cirkulærer

Cirk. nr. 9720 af 22.09.2021 om organisationsaftale for farmakonomer og defektricer

Cirk. nr. 9590 af 08.07.2021 om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

Cirk. nr. 9478 af 17.06.2021 om Studievalg Danmark

Cirk. nr. 9656 af 25.09.2020 om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Cirk. nr. 9318 af 04.06.2020 om aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser, som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med covid-19 (GEUS)

Cirk. nr. 10096 af 04.12.2019 om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Cirk. nr. 9658 af 10.07.2019 om aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Cirk. nr. 9653 af 09.07.2019 om organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Cirk. nr. 9652 af 09.07.2019 om organisationsaftale for faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Cirk. nr. 9647 af 09.07.2019 om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirk. nr. 9631 af 01.07.2019 om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Cirk. nr. 9590 af 01.07.2019 om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kostskoler samt visse selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Cirk. nr. 9650 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område

Cirk. nr. 9589 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Cirk. nr. 9586 af 28.06.2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Cirk. nr. 10125 af 20.12.2018 om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole (under Kulturministeriet)

Vejledninger

Vejledning nr. 9621 af 12.08.2021 om åbne kurser

Vejledning nr. 9699 af 06.10.2020 om udfyldelse af deklaration af fagspecifikt kursus

Vejledning nr. 9621 af 11.09.2020 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning nr. 9606 af 01.09.2020 om formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU) (FVU-vejledningen)

Vejledning nr. 9604 af 01.09.2020 om ordblindeundervisning for voksne (OBU) (OBU-vejledningen)

Vejledning nr. 9336 af 12.06.2020 om formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu) (Avu-vejledningen)

Vejledning nr. 9008 af 07.01.2020 om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler

Betænkninger

Bet. nr. 1503/2008: Uddannelse og efteruddannelse af præster

Bet. nr. 1453/2004: Indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen

Bet. nr. 1253/1993: Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning)

Bet. nr. 1183/1989: Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse

Bet. nr. 1164/1989: Vilkår for tilskud til folkeoplysning

Bet. nr. 1155/1988: Lægers kliniske videreuddannelse

Bet. nr. 1146/1988: Almen voksenuddannelse

Bet. nr. 1115/1987: Dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere

Bet. nr. 1085/1986: Uddannelseskrav til præstestillinger

Bet. nr. 1076/1986: Arkitektuddannelsen i Danmark

Bet. nr. 1012/1984: Systemeksport inden for uddannelsessektoren

Bet. nr. 1007/1984: Forslag til en 2-årig forsøgsordning for Pastoralseminariet

Bet. nr. 982/1983: Revision af Danmarks Biblioteksskoles uddannelsesvirksomhed

Bet. nr. 951/1982: Landmændenes efteruddannelse m.v.

Bet. nr. 939/1981: Etablering af en civil pilotuddannelse

Bet. nr. 926/1981: Forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske

Bet. nr. 919/1981: Uddannelse til ergoterapeuter og fysioterapeuter

Bet. nr. 900/1980: Uddannelses- og erhvervsvejledning

Bet. nr. 899/1980: Uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger

Bet. nr. 887/1979: Supplement til betænkning om uddannelse af laboranter i klinisk mikrobiologi (fra 1973)

Bet. nr. 874/1979: Uddannelse af kliniske diætassistenter

Bet. nr. 870/1979: Uddannelser inden for kostforplejningsområdet - 2. del

Bet. nr. 862/1979: Uddannelse af værnepligtige i civilforsvaret

Bet. nr. 851/1978: Danmarks Journalisthøjskole

Bet. nr. 850/1978: Specialpædagogiske uddannelser

Bet. nr. 849/1978: Teateruddannelserne i Danmark (Bilag)

Bet. nr. 847/1978: Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger

Bet. nr. 832/1978: Videreuddannelsen af hospitalslaboranter

Bet. nr. 831/1978: Uddannelse af cytolaboranter

Bet. nr. 818/1977: Socialformidleruddannelser

Bet. nr. 815/1977: Videreuddannelsen til speciallæge

Bet. nr. 810/1977: Uddannelser inden for kostforplejningsområdet - 1. del

Bet. nr. 804/1977: Revision af uddannelsen af økonomaer til sygehuse m.v.

Bet. nr. 802/1977: Koordination af visse pleje- og omsorgsuddannelser

Bet. nr. 777/1976: Uddannelse af plejere

Bet. nr. 776/1976: Uddannelsen af kliniske tandteknikere

Bet. nr. 768/1976: Studenterregistrering. Anden beretning

Bet. nr. 764/1976: Revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser

Bet. nr. 745/1975: Uddannelse af det værnepligtige personel i civilforsvaret uden for civilforsvarskorpset

Bet. nr. 741/1975: Studenterregistrering. Første beretning

Bet. nr. 730/1975: Grunduddannelse af sygeplejersker

Bet. nr. 699/1973: Ingeniøruddannelserne i Danmark

Bet. nr. 680/1973: Uddannelse af sygehjælpere

Bet. nr. 675/1973: Uddannelse af kliniske diætassistenter

Bet. nr. 666/1972: EDB-undervisning - Det offentlige uddannelsessystem

Bet. nr. 661/1972: Undervisningsministeriets struktur- og rationaliseringsudvalg

Bet. nr. 645/1972: International ungdomsudveksling

Bet. nr. 596/1971: Iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere

Bet. nr. 583/1970: Uddannelsen af plejehjemsassistenter

Bet. nr. 571/1970: Uddannelse til omsorg

Bet. nr. 570/1970: Specialuddannelse af sygeplejersker i radiologi og uddannelse af røntgenografer

Bet. nr. 554/1970: Uddannelsen inden for skatteadministrationen

Bet. nr. 548/1970: Uddannelse til kommunernes sociale forvaltning

Bet. nr. 530/1969: Uddannelsen af det ikke-sygeplejerskeuddannede plejepersonale (plejere/plejersker) ved statshospitalerne og andre psykiatriske helbredelsesinstitutioner

Bet. nr. 523/1969: Udbygning af EDB-kapaciteten for forskning og uddannelse

Bet. nr. 504/1968: Kvinders uddannelsesproblemer

Bet. nr. 502/1968: Ingeniøruddannelser i Danmark

Bet. nr. 498/1968: Den praktisk-teologiske uddannelse af præster i folkekirken

Bet. nr. 494/1968: Handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen

Bet. nr. 492/1968: Efteruddannelsen af sygeplejersker til lederstillinger ved plejehjem og alderdomshjem med sygeafdelinger

Bet. nr. 453/1967: Undervisning og uddannelser

Bet. nr. 430/1966: Ungdomsskolen

Bet. nr. 426/1966: Undervisningsvejledning for ungdomsskolen

Bet. nr. 425/1966: Administrative og økonomiske problemer i forbindelse med anvendelse af audio-visuelle hjælpemidler i undervisningen

Bet. nr. 396/1965: Fritidsundervisning for voksne

Bet. nr. 386/1965: Revision af loven om ungdomsskoler og aftenskoler m.v. f.s.v.a. fritidsforanstaltninger

Bet. nr. 385/1965: Undervisningsministeriets tilskudsforvaltning

Bet. nr. 356/1964: Uddannelse af brandvæsenernes personel

Bet. nr. 311/1962: Efteruddannelse af statens og kommunernes administrative personale - 1. betænkning

Bet. nr. 303/1962: Teknika's økonomiske og organisatoriske forhold

Bet. nr. 293/1961: Overvejelse af en revision af ministeriets anordning af 28. juli 1944 om prøve i pædagogik og undervisningsfærdighed for lærere ved statens højere almenskoler

Bet. nr. 290/1961: Videnskabsmændenes økonomiske vilkår - Betænkning II - 2. del: Andre spørgsmål

Bet. nr. 281/1961: Videnskabsmændenes økonomiske vilkår - Betænkning II - 1. del. Videnskabens rekrutteringsproblemer

Bet. nr. 275/1961: De studerendes økonomiske vilkår - Betænkning I

Bet. nr. 268/1960: Børns og unges læsning

Bet. nr. 261/1960: Folkehøjskolen

Bet. nr. 257/1960: Ændring af barneplejerskeuddannelsen

Bet. nr. 256/1960: Efteruddannelse af akademiske tjenestemænd i centraladministrationen

Bet. nr. 238/1959: Uddannelsen på teknikum

Bet. nr. 229/1959: Teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft

Bet. nr. 225/1959: Den matematisk-naturvidenskabelige uddannelses karakter og omfang

Bet. nr. 221/1959: Uddannelse af ikke-faglærte arbejdere

Bet. nr. 217/1958: Børns og unges læsning

Bet. nr. 207/1958: Uddannelse af tale- og tunghørelærere

Bet. nr. 189/1958: Uddannelsen af husholdningslærerinder

Bet. nr. 188/1958: Vejledning i fremstilling af skolebøger

Bet. nr. 178/1957: Højskoleeleverne 1955 - En statistisk undersøgelse

Bet. nr. 169/1957: Undersøgelse af mulighederne for at erstatte den almindelige filosofiske prøve med et højskoleophold

Bet. nr. 168/1956: Uddannelse af hospitalslaboranter

Bet. nr. 162/1956: Oprettelse af en fællesnordisk husholdningshøjskole

Bet. nr. 145/1956: Lærlingekommission

Bet. nr. 143/1956: De store fødselsårgange med særligt henblik på uddannelsesproblemet

Bet. nr. 128/1955: En særlig uddannelse af ledere og medarbejdere indenfor børneforsorgen

Bet. nr. 100/1954: Uddannelse af sygeplejersker m.m. - Betænkning III

Bet. nr. 76/1953: Billiggørelse og rationalisering af det kommunale skolebyggeri

Bet. nr. 52/1952: Husholdningsuddannelsen i opdragelseshjem for piger

Bet. nr. 47/1952: En særlig uddannelse af ledere og medarbejdere til opdragelseshjem

Bet. nr. 36/1952: Revision af lov om navigationsundervisningen af 28. februar 1916 med senere ændringer

Bet. nr. 33/1952: Ungdomsskoler, aftenskoler, ungdommens fritidsbeskæftigelse m.v.

Bet. nr. 9/1951: Dommeres uddannelse

Bøger

Preben Espersen, Henrik Kemp og Claus Ulrich: Skolestyrelsesloven, 3. udg., 1987, 286 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Kjeld Friis-Hansen: Folkeoplysningsloven m.m., 6. udg., 1997. Kroghs Forlag.

Niels Nørgård Kristensen: Skolebestyrelser og demokratisk deltagelse - Støvets fortælling, 1 udg., 1998, 247 sider, DJØF.

Poul Hedemann, Arne Nielsen, Gunnar Dahl Pedersen og Jens Jørgen Vinther: Skoleledelse, 1. udg., 2008, 112 sider, DJØF

Artikler

Jens Frederik Hansen i Justitia nr. 2/1987: Nævn og Rod - et studium i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.

Jens Ravnkilde i UfR 2014 B.79-89: Et videnskabsetisk justitsmord En kommentar til afgørelsen af 18. december 2013 fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i Bente Klarlund-sagen.

Retspraksis

UfR 1989.17 HD: Fortolkning og udfyldning af fritidsundervisningslovens § 61, stk. 2. Komm. af Erik Riis i UfR 1989 B.230-232.

UfR 2006.137 HD: Til brug for Undervisningsministeriets U beregning af driftstilskud for år 2001, indberettede Aalborg Studenterkursus S i 2000 nogle oplysninger vedr. læreranciennitet som i november 2001 viste sig at være forkerte. Derved fik S tildelt en for lille andel. S anmodede derfor at få tildelt driftstilskud efter de korrekte oplysninger, hvilket blev afvist. Revisionsselskabet HLB Mortensen & Beierholm som assisterede S ved udarbejdelsen af oplysningerne indtrådte i S´ eventuelle krav og anlagde herefter sag mod U med påstand om betaling af 818.091 kr. i erstatning som følge af at U afslog at foretage omberegning driftstilskuddet på det korrekte grundlag. U blev frifundet i ØL. HR fastslog, at taxametertilskuddet til gymnasieskolerne m.v. var endeligt for de første 7 måneder af finansåret, mens tilskuddet for de resterende 5 måneder kunne reguleres, hvis antallet af årselever pr. 05.09 i finansåret fraveg fra antallet af årselever den 05.09 i året før finansåret. Denne regulering havde alene virkning for de sidste 5 måneder. U havde været berettiget til at fastsætte frist for skolerne til inden 2001 at indsende oplysninger til beregning af driftstilskud for 2001, og at reglerne ikke gav den enkelte skole ret til efterfølgende regulering pga. ændringer i lærernes løntrinsfordeling. Hverken bestemmelser i gymnasieloven/ tilskudsbekendtgørelsen eller almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kunne efter omstændighederne føre til, at U var forpligtet til at forhøje tilskuddet for S for 2001. HR frifandt herefter U.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

02-03-20