Papirudgivelser

 

Boafgiftsloven med kommentarer 3. udg. Kompendium om insolvente dødsboer 9. udg.
Familieretssynopsis 44. udg. Kompendium om pensioners og forsikringers behandling på skifte, 1 udg.
Kompendium om skiftereformen 15. udg.

 

 

 

Bo- og gaveafgift

Boafgiftsloven med kommentarer ved advokat Jørgen U. Grønborg, er udkommet i 3. udgave, som er opdateret til d. 01.11.1997.

3. udg. er i forhold til 2. udg. udvidet med 30 sider til 218 A-sider - bl. a. som følge af de 52 ændringer, som trådte i kraft d. 01.01.1997.

Der er indarbejdet over 660 litteraturhenvisninger og medtaget korte referater af over 200 afgørelser. Kommentaren er desuden forsynet med et stikordsregister med 300 stikord. Se i øvrigt forordet som er gengivet nedenfor

Kommentaren kan købes for 400 kr. + moms, og leveres mod en merpris på 80 kr. + moms desuden på diskette i Word-Perfect 5.1 format, som kan indlæses af næsten alle tekstbehandlingsprogrammer.

Købere af 1. eller 2, udg. får 20% rabat på ovenstående priser.

Bestilling kan ske pr e-mail til undertegnede eller pr. fax på nr. 86 13 15 00

Med venlig hilsen

Jørgen U Grønborg

F O R O R D

Denne kommentar er oprindeligt udarbejdet til brug for en kursusrække i efteråret 1995 vedrørende boafgiftsloven arrangeret af uddannelseskonsulent Hans Martin Mikkelsen, Østre Landsret, med afdelingschef Jens Drejer, Skatteministeriet, og undertegnede som undervisere.

Jeg har indarbejdet de notater, som jeg har udarbejdet til brug for en række kurser, som jeg har afholdt sammen med underdirektør, lektor Jesper Vorstrup Rasmussen, Civilretsdirektoratet, vedrørende generationsskifteafgifter.

Jeg har ved udarbejdelsen af denne kommentar naturligvis taget udgangspunkt i bemærkningerne til lovforslaget. Jeg har desuden indarbejdet de fortolkningsbidrag, som jeg har fundet i den allerede nu foreliggende litteratur om loven. Endelig har jeg søgt at nedfælde de spørgsmål, som er blevet rejst i forbindelse med afholdelsen af en række kurser om loven. Det har vist sig, at der under hvert eneste kursus er dukket nye spørgsmål op.

Det siger sig selv, at jeg ikke er i stand til på det foreliggende grundlag med sikkerhed at forudsige, hvorledes de mange tvivlsspørgsmål vil blive løst i praksis. Jeg har derfor ca. 110 steder set mig nødsaget til at anvende udtryk som formentlig, muligvis, næppe, tvivlsomt o.s.v., hvilket jeg håber, at læseren vil have forståelse for.

Jeg har indarbejdet godt 660 litteraturhenvisninger og medtaget korte referater af godt 200 afgørelser, som er skønnet relevante ved fortolkningen og anvendelsen af den nye lov. Stikordsregistret på de sidste sider, som omfatter 300 stikord, kan forhåbentligt bruges til hurtig søgning vedrørende et konkret emne. Jeg har på side 6-7 indsat en oversigt over den hidtidige administrative praksis vedr. loven, som er omtalt i denne udgave.

Som følge af skiftereformen blev der ved lov nr. 1222 af 27.12.1996 foretaget i alt 52 ændringer af loven med virkning fra d. 01.01.1997. Disse ændringer er alle indarbejdet i denne udgave.

Kommentaren kan købes for kr. 400 + moms og leveres mod en merpris på kr. 80 + moms desuden på diskette i Word Perfect 5.1.-format (DOS), som kan indlæses af næsten alle andre tekstbehandlingsprogrammer.

Kommentaren er - ligesom loven - langt fra komplet eller fejlfri. Jeg vil derfor være meget taknemmelig for at modtage forslag til rettelser, tilføjelser og forbedringer af indholdet, herunder kopi af utrykte afgørelser, da det er min agt løbende at føre kommentaren à jour.

Kompendium om skifteformen

ved advokat lektor Jørgen U. Grønborg

15. udgave opdateret til d. 21.03.1998. Kompendiet er på 170 A-4 sider og indeholder en gennemgang af de nye dødsboskifteregler og de nye dødsboskatteregler. Kompendiet har været anvendt på Advokatsamfundets kurser om skiftereformen, og er løbende blevet ajourført efter hvert enkelt kursus med de mange fortolkningsspørgsmål, som er dukket op.

Kompendiet indeholder mange litteraturhenvisninger, referater af retspraksis, diverse oversigter over de nye regler, oversigt over litteratur og retspraksis vedr. boafgiftsloven samt et stikordsregister med godt 200 stikord.

Kompendiet kan købes for 280 kr. + moms incl. forsendelse.

Bestilling

Kompendium om insolvente dødsboer

ved advokat lektor Jørgen U. Grønborg

9. udgave opdateret til d. 20.10.2004. Kompendiet er på 60 A-4 sider og indeholder en gennemgang af reglerne om behandling af insolvente dødsboer. Kompendiet har været anvendt på Advokatsamfundets kurser om insolvente dødsboer, og er løbende blevet ajourført efter hvert enkelt kursus med de mange fortolkningsspørgsmål, som er dukket op.

Kompendiet indeholder skematiske oversigter over de nye regler, oversigt over litteraturen vedr. dødsboskifteloven samt et stikordsregister.

Kompendiet kan købes for 180 kr. + moms incl. forsendelse.

Bestilling