Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Lovændringer
Kapitel 1: Tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og oplysninger om ejerskifteforsikring, §§ 1-5
Kapitel 2: Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom m.v., §§ 6-13
Kapitel 3: Fortrydelsesret ved aftaler om køb eller opførelse af hele bygninger, §§ 14-18
Kapitel 4: Oplysning om fortrydelsesret, § 19
Kapitel 5: Andre bestemmelser, § 20
Kapitel 6: Lovens fravigelighed m.v., § 21
Kapitel 7: Straf, § 22
Kapitel 8: Ikrafttræden m.v., §§ 23-26


Lovændringer

Lov nr. 391 af 14.06.1995

Som ændret ved

Lov nr. 234 af 02.04.1997,
§ 1 i lov nr. 437 af 31.05.2000 (Stramning af betingelserne for, at sælgeren kan undgå at hæfte for mangler m.v. gældende fra d. 01.07.2000)
§ 3 i lov nr. 406 af 28.05.2003 (Mulighed for afskæring af klageadgang) I kraft d. 01.06.2003
§ 39 i lov nr. 585 af 24.06.2005 (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Formentlig i kraft d. 01.01.2006.
§ 4 i lov nr. 453 af 22.05.2006 (Oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.) I kraft d. 23.05.2006.

Nu lovbekg. nr. 1142 af 28.09.2007, som ændret ved

§ 19 i lov nr. 1532 af 21.12.2010 (Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 20 i lov nr. 102 af 15.02.2011 (Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.) fra d. 23.02.2011.
§ 1 i lov nr. 609 af 14.06.2011 (Revision af huseftersynsordningen m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Loven er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

Nu lovbekg. nr. 148 af 15.02.2013, som ændret ved

§ 45 i lov nr. 401 af 28.04.2014 (Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet) fra d. 02.06.2014.
§ 2 i lov nr. 740 af 01.06.2015 (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.) fra d. 01.01.2016.

Nu lovbekg. nr. 1123 af 22.09.2015

Kapitel 1: Tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og oplysninger om ejerskifteforsikring

I overskriften til kapitel 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I overskriften til kapitel 1 indsættes efter »Tilstandsrapporter«: », elinstallationsrapporter«. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

§ 1. Reglerne i dette kapitel gælder for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig anvendes til beboelse for sælgeren eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Reglerne gælder ikke for aftaler om køb af ubebygget grund eller grund med bygning under opførelse eller for køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt, medmindre købsaftalen er betinget af, at landbrugspligten ophæves.

§ 1, stk. 2 sidste bisætning er indsat ved lov nr. 437 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.

§ 2. Har køberen fra sælgeren modtaget en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, jf. § 2 a, samt oplysning om ejerskifteforsikring, jf. § 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en bygnings el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentligretlige forskrifter, jf. dog stk. 2-7. Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Stk. 2. Stk. 1 gælder kun, hvis køberen har modtaget de i stk. 1 nævnte rapporter og oplysning om ejerskifteforsikring inden aftalens indgåelse, dog senest inden køberens afgivelse af købstilbud, som antages af sælgeren.

Stk. 3. Fremlægger sælgeren tilbud på en ejerskifteforsikring, jf. § 5, gælder stk. 1 kun, hvis sælgeren inden det i stk. 2 nævnte tidspunkt ved et skriftligt og bindende løfte har forpligtet sig til at indbetale et beløb til køberen svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede præmie for den pågældende forsikring, såfremt køberen tegner denne eller en anden forsikring, som opfylder de i § 5 nævnte betingelser.

Stk. 4. Sælgeren skal inden det i stk. 2 nævnte tidspunkt have sikret sig, at køberen er bekendt med de i stk. 1 nævnte retsvirkninger. I modsat fald gælder stk. 1 ikke, medmindre der er særlig grund til at antage, at køberen på anden måde var bekendt hermed.

Stk. 5. Uanset stk. 1 kan køberen påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig i henhold til offentligretlige forskrifter. Hvis køberen ikke tegner ejerskifteforsikring, kan denne uanset stk. 1 endvidere påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstands- og elinstallationsrapporten. Køberen kan desuden påberåbe sig en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Køberen kan i øvrigt gøre erstatningskrav gældende efter almindelige regler, hvis sælgeren har opført bygningen med salg for øje.

Stk. 6. Uanset stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold vedrørende bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet på tidspunktet for tilstandsrapportens udarbejdelse havde manifesteret sig i sådanne fejl ved bygningen, at den bygningssagkyndige burde have omtalt forholdet i tilstandsrapporten.

Stk. 7. Er en bygnings fysiske tilstand mangelfuld, hindrer bestemmelsen i stk. 1 ikke, at køberen kan indtræde i krav, som sælgeren i anledning af det samme forhold ved bygningen ville have haft mod tidligere sælgere og mod den, der har medvirket ved opførelsen af bygningen.

§ 2, stk. 3 er indsat ved lov nr. 437 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 2, stk. 4 er ændret ved lov nr. 437 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 2, stk. 6 er ændret ved lov nr. 437 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 2, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: § 2. Har køberen fra sælgeren modtaget en rapport om bygningernes fysiske tilstand (en tilstandsrapport) og oplysning om ejerskifteforsikring, jf. §§ 4 og 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, jf. dog stk. 2-6. Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 2, stk. 2, ændres »den i stk. 1 nævnte tilstandsrapport« til: »de i stk. 1 nævnte rapporter«. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 2, stk. 5, 1. pkt. er ophævet og stk. 5, 1. og 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf. § 4, stk. 1, samt påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 2, stk. 6 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

§ 2 a. Ved en tilstandsrapport som nævnt i § 2, stk. 1, forstås en rapport, som indeholder resultatet af den bygningssagkyndiges bygningsgennemgang. Bygningsgennemgangen har til formål at afklare, i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at tilstandsrapporten skal indeholde yderligere oplysninger, herunder oplysning om restlevetiden på bygningens tag. Økonomi- og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der med tilstandsrapporten skal udleveres en generel typebeskrivelse, der er relevant for den bygning, som tilstandsrapporten vedrører.

Stk. 3. Ved en elinstallationsrapport som nævnt i § 2, stk. 1, forstås en rapport, der indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Gennemgangen har til formål at afklare, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter.

§ 2 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

§ 3. Køberen kan over for den person, der har udarbejdet tilstandsrapporten, eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der har udarbejdet elinstallationsrapporten, fremsætte krav om skadeserstatning for fejl, der burde have været omtalt i rapporten. Har sælgeren måttet betale et beløb til køberen på grund af fejl, der burde have været omtalt i tilstands- eller elinstallationsrapporten, tilkommer der sælgeren en rimelig godtgørelse.

Stk. 2. Har den, som vil påberåbe sig, at en fejl burde have været omtalt i en tilstands- eller elinstallationsrapport, ikke givet den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der har udarbejdet rapporten, meddelelse herom inden 5 år fra den overtagelsesdag, der er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra rapportens datering, mister den pågældende retten til at påberåbe sig, at fejlen burde have været omtalt i rapporten. Det gælder dog ikke, hvis den person eller virksomhed, der har udarbejdet rapporten, har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.

§ 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: § 3. Køberen kan over for en bygningssagkyndig, der har udarbejdet en tilstandsrapport som nævnt i § 4, stk. 1, 1. pkt., fremsætte krav om skadeserstatning for fejl, der burde have været omtalt i rapporten. Har sælgeren måttet betale et beløb til køber på grund af fejl, der burde have været omtalt i en sådan rapport, tilkommer der sælgeren en rimelig godtgørelse.
Stk. 2. Har den, som vil påberåbe sig, at en fejl burde have været omtalt i tilstandsrapporten, ikke givet den bygningssagkyndige meddelelse herom inden 5 år fra den overtagelsesdag, som er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra rapportens datering, mister den pågældende retten til at påberåbe sig, at fejlen burde have været omtalt i tilstandsrapporten. Det gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.
Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

§ 4. En tilstandsrapport skal for at have de i § 2 nævnte retsvirkninger være udarbejdet af en bygningssagkyndig beskikket hertil efter lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. og skal være udfærdiget på et skema, der er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren. Tilstandsrapporten skal endvidere være udarbejdet eller fornyet af den bygningssagkyndige mindre end 6 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om virksomheden som bygningssagkyndig, herunder om den bygningssagkyndiges undersøgelse til brug for udarbejdelsen af en tilstandsrapport.

§ 4, stk. 4 er indsat fra d. 01.06.2003 ved lov nr. 406 af 28.05.2003
§ 4, stk. 1, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2006 ? ved § 39.1 i lov nr. 585 af 24.06.2005: I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »en beskikket bygningssagkyndig« til: »en bygningssagkyndig, der er godkendt ved beskikkelse eller certificering«.
§ 4, stk. 2, 1. pkt. er ophævet fra d. 01.01.2006 ? ved § 39.2 i lov nr. 585 af 24.06.2005: Formulering indtil da:
Økonomi- og erhvervsministeren beskikker et antal bygningssagkyndige til at udarbejde tilstandsrapporter som nævnt i denne lov
§ 4, stk. 2, 2. pkt. er ændret fra d. 01.01.2006 ? ved § 39.3 i lov nr. 585 af 24.06.2005: I § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres fire steder »beskikkelse« til: »godkendelse« og »beskikkelsesordningen« til: »godkendelsesordningen«.
§ 4, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2006 ? ved § 39.4 i lov nr. 585 af 24.06.2005: I § 4, stk. 3, ændres »beskikkelsesordningen« til: »godkendelsesordningen.
§ 4, stk. 4 er ændret fra d. 01.01.2006 ? ved § 39.5 i lov nr. 585 af 24.06.2005: I § 4, stk. 4, ændres »Erhvervs- og Boligstyrelsen« til: »Erhvervs- og Byggestyrelsen
§ 4, stk. 5 er ændret fra d. 01.01.2006 ? ved § 39.6 i lov nr. 585 af 24.06.2005: I § 4, stk. 5, ændres »154-157« til: »155-157«, og »beskikkede« ændres til: »godkendte«.
§ 4, stk. 2, 1. pkt. er ændret fra d. 23.05.2006 ved § 4 i lov nr. 453 af 22.05.2006: I § 4, stk. 2, 1. pkt., udgår »fratagelse og«.
§ 4, stk. 2, 3. pkt. er indsat fra d. 23.05.2006 ved § 4.2 i lov nr. 453 af 22.05.2006:
§ 4, stk. 1 er ændret ved § 19.1 i lov nr. 1532 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 4, stk. 1, ændres », der er godkendt ved beskikkelse eller certificering, jf. stk. 2,« til: »beskikket hertil efter lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.«
§ 4, stk. 2 er ændret ved § 19.2 i lov nr. 1532 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om godkendelse som bygningssagkyndig, herunder om ansvarsforsikring og andre betingelser for godkendelse, om gebyr for godkendelse m.v., om bortfald af godkendelse samt om administrationen af godkendelsesordningen. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter endvidere regler om virksomheden som bygningssagkyndig, herunder om den bygningssagkyndiges undersøgelse til brug for udarbejdelsen af en tilstandsrapport, samt regler om den bygningssagkyndiges vederlag. Økonomi- og erhvervsministeren kan herudover fastsætte regler om tildeling af påtaler, advarsler eller inddragelse af godkendelsen som bygningssagkyndig, herunder om offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for bygningssagkyndige, der har fået tildelt advarsler eller fået beskikkelsen inddraget som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporterne.
§ 4, stk. 3, 2. pkt. er ophævet ved § 19.3 i lov nr. 1532 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Det kan endvidere i forskrifter, der fastsættes i medfør af stk. 2, bestemmes, at opgaver i forbindelse med administrationen af godkendelsesordningen overlades til private.
§ 4, stk. 5 er ophævet ved § 19.4 i lov nr. 1532 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 5. Straffelovens §§ 144, 150, 152 og 155-157 finder tilsvarende anvendelse på godkendte bygningssagkyndige.
§ 4, stk. 3 og 4 er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af denne lov til en styrelse under boligministeren.
Stk. 4. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter denne lov til Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. stk. 3, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 4, stk. 2 er ændret ved § 2.1 i
lov nr. 740 af 01.06.2015 fra d. 01.01.2016. I § 4, stk. 2, udgår », og regler om den bygningssagkyndiges vederlag«. Hidtidig formulering: Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om virksomheden som bygningssagkyndig, herunder om den bygningssagkyndiges undersøgelse til brug for udarbejdelsen af en tilstandsrapport, og regler om den bygningssagkyndiges vederlag.

§ 4 a. En elinstallationsrapport skal for at have de i § 2 nævnte retsvirkninger være udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og rapporten skal være udfærdiget på et skema, der er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren. Elinstallationsrapporten skal være udarbejdet eller fornyet mindre end 1 år før den dag, hvor køberen modtager rapporten.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om udarbejdelse af elinstallationsrapporten, herunder om de undersøgelser, som skal foretages til brug for udarbejdelsen af denne rapport, samt regler om tilsyn og gebyr.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om anmeldelse, ansvarsforsikring og krav til uvildighed for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter.

§ 4 a er indsat ved § 1.9 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 4 a, stk. 4 er ophævet ved § 45.1 i
lov nr. 401 af 28.04.2014 fra d. 02.06.2014. Hidtidig formulering: Stk. 4. Straffelovens §§ 144, 150, 152 og 155-157 finder tilsvarende anvendelse på personer, der udarbejder elinstallationsrapporter.
§ 4 a, stk. 2 er ændret ved § 2.2 i
lov nr. 740 af 01.06.2015 fra d. 01.01.2016. I § 4 a, stk. 2, udgår », vederlag«. Hidtidig formulering: Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om udarbejdelse af elinstallationsrapporten, herunder om de undersøgelser, som skal foretages til brug for udarbejdelsen af denne rapport, samt regler om tilsyn, vederlag og gebyr.

§ 4 b. Økonomi- og erhvervsministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af denne lov til en styrelse under økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter denne lov til en styrelse under økonomi- og erhvervsministeren, jf. stk. 1, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4 b er indsat ved § 1.9 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

§ 5. Oplysning om ejerskifteforsikring skal for at have de i § 2 nævnte retsvirkninger være skriftlig og indeholde en meddelelse fra et forsikringsselskab om,

1) på hvilke vilkår køberen kan tegne en forsikring vedrørende ejendommen, som i mindst 5 år efter overtagelsesdagen og med mulighed for forlængelse til i alt mindst 10 år dækker

a) fejl ved bygningernes fysiske tilstand, der var til stede ved køberens overtagelse af ejendommen, og som ikke er nævnt eller er klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten eller er opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse,

b) manglende eller nedsat funktion af og ulovlige forhold ved bygningernes elinstallationer, der var til stede ved køberens overtagelse af ejendommen, og som ikke er nævnt eller er klart forkert beskrevet i elinstallationsrapporten eller er opstået efter elinstallationsrapportens udarbejdelse, og

c) andre forhold omfattet af forsikringens dækningsomfang efter regler fastsat i medfør af stk. 3, eller

2) hvilke særlige forhold ved den pågældende ejendoms fysiske tilstand der medfører, at der ikke kan tegnes en forsikring som nævnt i nr. 1.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, omhandlede meddelelse skal være udformet som et bindende tilbud til køberen og angive en rimelig frist for antagelse af tilbudet.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om dækningsomfanget for de i stk. 1 nævnte forsikringer samt om indholdet af de i stk. 1 nævnte meddelelser fra forsikringsselskaber.

§ 5, stk. 1, 1) er ændret ved lov nr. 437 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 5, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: 1) på hvilke vilkår køberen kan tegne en forsikring vedrørende ejendommen, som i mindst 5 år efter overtagelsesdagen og med mulighed for forlængelse til i alt mindst 10 år dækker fejl ved bygningernes fysiske tilstand, der var til stede ved købers overtagelse af ejendommen, og som ikke er nævnt eller er klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten, jf. § 4, eller Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

Kapitel 2: Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom m.v.

§ 6. Reglerne i dette kapitel gælder med de i stk. 2 nævnte undtagelser for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, samt under samme betingelse for aftaler om køb af andel i en andelsboligforening og køb af aktie eller andet adkomstdokument med tilknyttet brugsret til en bolig.

Stk. 2. Reglerne gælder ikke for aftaler om køb af fast ejendom m.v. på auktion, eller når der ved aftalens indgåelse er indgivet begæring om tvangsauktion og køberen vidste eller burde vide dette. Reglerne gælder endvidere ikke for køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt, eller for køb, som er omfattet af lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v..

Stk. 3. Har sælgeren handlet som led i sit erhverv, eller er aftalen indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende som led i dennes erhverv, har sælgeren bevisbyrden for, at aftalen ikke er omfattet af reglerne i dette kapitel.

§ 6, stk. 2 er ændret ved § 20.1 i lov nr. 102 af 15.02.2011 fra d. 23.02.2011. I § 6, stk. 2, ændres »lov om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis« til: »lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.«

§ 7. Når der er indgået en aftale om køb, kan køberen træde tilbage fra aftalen på de betingelser, som er nævnt i §§ 8-11 (fortrydelsesret).

Stk. 2. Så længe et tilbud om køb ikke er antaget af sælgeren, kan køberen tilbagekalde sit tilbud ved at give underretning herom til sælgeren.

§ 8. Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælgeren om, at køberen vil træde tilbage fra aftalen, jf. dog stk. 2. Underretningen skal være kommet frem inden fristens udløb.

Stk. 2. Er aftalen indgået ved køberens antagelse af sælgerens tilbud om salg, skal den i stk. 1 nævnte underretning være kommet frem senest 6 hverdage efter, at tilbudet er kommet til køberens kundskab.

§ 9. Er en aftale om køb blevet tinglyst, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden udløbet af den i § 8 nævnte frist foretager det fornødne til aflysning af aftalen.

§ 10. Har køberen taget ejendommen i brug, er fortrydelsesretten betinget af, at ejendommen inden udløbet af den i § 8 nævnte frist stilles til sælgerens disposition.

Stk. 2. Har køberen efter aftalens indgåelse foretaget fysiske indgreb i eller forandringer på ejendommen, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden udløbet af den i § 8 nævnte frist tilbagefører ejendommen til væsentlig samme tilstand som før indgrebet eller forandringen.

Stk. 3. Er ejendommen efter aftalens indgåelse blevet beskadiget eller forringet på anden måde som følge af, at køberen eller andre, der har haft adgang til ejendommen i køberens interesse, har udvist uagtsomhed, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden udløbet af den i § 8 nævnte frist udbedrer forholdet. Køberen har bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed.

§ 11. Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen inden udløbet af den i § 8 nævnte frist betaler en godtgørelse på 1 pct. af købesummen til sælgeren, jf. dog stk. 2. Køberen kan med frigørende virkning betale til en erhvervsdrivende som nævnt i § 6, stk. 3.

Stk. 2. Køberen skal ikke betale godtgørelse efter stk. 1, såfremt aftalen er indgået med en sælger, der har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom, når sælgeren har handlet som led i dette erhverv. Går aftalen ud på køb af en grund samt ny- eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden som nævnt i § 14, finder § 17 tilsvarende anvendelse.

§ 12. Har køberen betalt en del af købesummen, skal sælgeren ved tilbagetrædelse straks tilbagebetale det modtagne med fradrag af eventuelle beløb efter § 11. Fradrag kan ske, selv om køberen har indbetalt beløbet til en erhvervsdrivende som nævnt i § 6, stk. 3.

Stk. 2. Har sælgeren fra køberen som sikkerhed for købesummens betaling modtaget et pantebrev med pant i ejendommen eller et tilsvarende dokument, skal sælgeren ved tilbagetrædelse straks tilbagegive dette. Kan sælgeren ikke straks tilbagegive dokumentet, skal sælgeren holde køberen skadesløs for ethvert krav i henhold til dokumentet, og køberen kan kræve, at sælgeren stiller betryggende sikkerhed herfor.

§ 13. Lørdage og grundlovsdag anses ikke for hverdage ved beregningen af fortrydelsesfristen, jf. § 8.

Kapitel 3: Fortrydelsesret ved aftaler om køb eller opførelse af hele bygninger

§ 14. Reglerne i dette kapitel gælder for aftaler om køb eller opførelse af hele bygninger, som en erhvervsdrivende (entreprenøren) indgår som led i sit erhverv, såfremt

1) bygningen i det væsentlige skal leveres eller i det væsentlige både projekteres og opføres af entreprenøren,

2) bygningen efter sin art er bestemt til en- eller tofamiliesbeboelse

3) bygningen hovedsagelig er bestemt til en- eller tofamiliesbeboelse for den anden part (bestilleren) og

4) aftalen om opførelse af bygningen ikke er indgået ved bestillerens antagelse af skriftligt bud, som er fremkommet efter opfordring til flere om at byde inden for en bestemt frist på samme udbudsgrundlag.

Stk. 2. Entreprenøren har bevisbyrden for, at en aftale om køb eller opførelse af bygning ikke er omfattet af reglerne i dette kapitel.

§ 15. Når der er indgået aftale om køb eller opførelse af en bygning, kan bestilleren træde tilbage fra aftalen på de i § 16 nævnte betingelser (fortrydelsesret).

§ 16. Fortrydelsesretten er betinget af, at bestilleren senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver entreprenøren skriftlig underretning om, at bestilleren vil træde tilbage fra aftalen, jf. dog stk. 2. Underretningen skal være kommet frem inden fristens udløb.

Stk. 2. Er aftalen indgået ved bestillerens antagelse af et tilbud fra entreprenøren, skal den i stk. 1 nævnte underretning være kommet frem senest 6 hverdage efter, at entreprenørens tilbud er kommet til bestillerens kundskab.

§ 17. Træder bestilleren tilbage, kan entreprenøren alene kræve vederlag for arbejde, som efter aftalen allerede skulle være udført, og som er udført.

Stk. 2. Har bestilleren betalt en del af det aftalte vederlag, eller har entreprenøren fra bestilleren som sikkerhed for vederlagets betaling modtaget et pantebrev eller et tilsvarende dokument, finder § 12 anvendelse med de ændringer, som følger af stk. 1.

§ 18. § 13 finder tilsvarende anvendelse ved beregning af fortrydelsesfristen efter § 16.

Kapitel 4: Oplysning om fortrydelsesret

§ 19. En erhvervsdrivende sælger eller formidler m.v. som nævnt i § 6, stk. 3, skal, inden fortrydelsesfristen begynder at løbe, jf. § 8, i et særskilt dokument give køberen oplysning om fortrydelsesretten efter kapitel 2. Ved aftale om køb eller opførelse af bygning, jf. § 14, skal entreprenøren, inden fortrydelsesfristen begynder at løbe, jf. § 16, give bestilleren oplysning om fortrydelsesretten efter kapitel 3.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte oplysningers form og indhold.

Kapitel 5: Andre bestemmelser

§ 20. Træder køberen tilbage fra en aftale efter reglerne i kapitel 2, er sælgeren med hensyn til en eventuel professionel rådgivers honorarkrav stillet, som om ejendommen ikke var solgt.

Kapitel 6: Lovens fravigelighed m.v.

§ 21. Reglerne i kapitel 1 kan ikke ved aftale fraviges til skade for køberen eller sælgeren, medmindre den pågældende har handlet som led i sit erhverv. Hvis køberen ikke tegner ejerskifteforsikring, jf. § 5, kan det uanset § 2, stk. 5, 2. pkt., aftales, at køberen ikke skal kunne påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af henholdsvis tilstands- og elinstallationsrapporten.

Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 kan ikke ved aftale fraviges til skade for køberen.

Stk. 3. Reglerne i kapitel 3 kan ikke ved aftale fraviges til skade for bestilleren.

Stk. 4. § 20 kan ikke ved aftale fraviges til skade for sælgeren, medmindre den pågældende handler som led i sit erhverv.

§ 21, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Det kan dog aftales, at køberen uanset bestemmelsen i § 2, stk. 5, 1. pkt., ikke skal kunne påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf. § 4, stk. 1. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

§ 21 a. Ved købsaftaler, hvor reglerne i kapitel 1 finder anvendelse, jf. § 1, kan bestemmelser i aftalen om, at køberen ikke kan påberåbe sig fysiske mangler ved ejendommen, og andre almindelige forbehold ikke gøres gældende over for køberen, i det omfang sælgeren kunne have opnået den samme retsvirkning ved at følge den i § 2 nævnte fremgangsmåde.

§ 21 a er indsat ved lov nr. 437 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.

Kapitel 7: Straf

§ 22. Den, der undlader at give oplysning som nævnt i § 19, stk. 1, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Justitsministeren kan i forskrifter, der udstedes i medfør af § 19, stk. 2, fastsætte bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 2. Straffelovens §§ 144, 150, 152 og 155-157 finder tilsvarende anvendelse på personer, der udarbejder elinstallationsrapporter.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22, stk. 2 er ophævet og stk. 2 og 3 er indsat ved § 45.2 i lov nr. 401 af 28.04.2014 fra d. 02.06.2014. Hidtidig formulering: Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Kapitel 8: Ikrafttræden m.v.

§ 23. Loven træder i kraft den 1. januar 1996 og har virkning for aftaler, der indgås efter ikrafttrædelsen.

§ 24. (Udeladt).

§ 25. (Udeladt).

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan med undtagelse af § 24 ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 234 af 2. april 1997 1) om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16. Loven træder i kraft den 15. april 1997 og har med undtagelse af §§ 4 og 5 virkning for aftaler, der indgås efter ikrafttrædelsen.

Lov nr. 437 af 31. maj 2005 2) om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og ligningsloven (Stramning af betingelserne for, at sælgeren kan undgå at hæfte for mangler m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2. § 1 har virkning for aftaler, der indgås efter ikrafttrædelsen. § 2 har virkning for indkomståret 2000 og senere indkomstår.

Lov nr. 406 af 28. maj 2003 3) om ændring af lov om boligbyggeri, lov om bygnings- og boligregistrering og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (Mulighed for afskæring af klageadgang) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juni 2003.

Lov nr. 585 af 24. juni 2005 4) om fremme af energibesparelser i bygninger indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 33. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af transport- og energiministeren. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter. 5)

Stk. 2-3. (Udelades)

Lov nr. 453 af 22. maj 2006 6) om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (Oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Stk. 1-2. (Udelades)

Stk. 3. §§ 2-4 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 7)

Justitsministeriet, den 28. september 2007

Lene Espersen

/Lennart Houmann

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 6, stk. 1 og 2.

2) Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, § 2, § 5, stk. 1, § 21, stk. 1, og § 21 a.

3) Lovændringen vedrører § 4.

4) Lovændringen vedrører § 4.

5) Lovens § 39 (ændringerne af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.) er trådt i kraft den 1. januar 2006, jf. bekendtgørelse nr. 1209 af 13. december 2005.

6) Lovændringen vedrører § 4.

7) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 24. maj 2006.

Advokat Jørgen U. Grønborg