Lov om omsætning af fast ejendom 1)  ophævet fra d. 01.01.2015 se nu lov om formidling af fast ejendom

 

Fodnote er indsat til lovens overskrift ved § 3.1 i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007.

Lovændringer

Kapitel 1: Lovens område § 1
Kapitel 1 a: Kommunikation § 1
Kapitel 2: Generelle bestemmelser §§ 2-7
Kapitel 3: Ejendomsformidling §§ 8-28
Kapitel 4: Lovens ufravigelighed § 29
Kapitel 4 a: Disciplinærnævn for ejendomsmæglere
§§ 29 a-29 g
Kapitel 5: Lovens administration §§ 30-31
Kapitel 6: Straffebestemmelser § 32
Kapitel 7: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. §§ 33-38.

Ikrafttrædelsesbestemmelser for ændringslove


Lovændringer

Lov nr. 453 af 30.06.1993

Som ændret ved

Lov nr. 1098 af 21.12.1994 § 6, (Urimelige aftalevilkår i visse forbrugeraftaler m.v.)
Lov nr. 377 af 22.05.1996 § 6, (Forenkling af regnskabsaflæggelse samt frister, 2. fase af lovgivningen vedrørende statslige aktieselskaber og elektronisk dataudveksling m.v.)
Lov nr. 386 af 22.05.1996 § 12, (Ændringer som fælge af værgemålsloven)
Lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten)
Lov nr. 348 af 17.07.2000 § 5 (Overførsel af Dansk Landbrugs Realkreditfond) og
Lov nr. 437 af 31.05.2000 § 3. (Stramning af betingelserne for, at sælgeren kan undgå at hæfte for mangler m.v.) og
§ 4 i lov nr. 234 af 29.04.2002  (Nedlæggelse af Det rådgivende udvalg vedrørende ejendomsomsætning)

Lovbekg. nr. 691 af 02.07.2003, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 412 af 01.06.2005 (Oplysningspligt m.v. ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse og straf for salg af andelsboliger til overpris m.v.). I kraft d. 01.09.2005
§ 1 i lov nr. 605 af 24.06.2005 (Bedre og billigere bolighandel). Fra d. 01.07.2006
§ 1 i lov nr. 453 af 22.05.2006 (Oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.) I kraft d. 01.07.2006 og 01.10.2006
§ 46 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.

Nu lovbekg. nr. 1073 af 02.11.2006, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 123 af 13.02.2007 (Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark) fra d. 01.10.2007.
§ 163 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 364 af 13.05.2009  
(Regelforenkling for tjenesteydere, oplysningspligt for tjenesteydere, regler om akkreditering og metrologi samt oprettelse af et produktkontaktpunkt) fra d. 28.12.2009.
§ 33 i lov nr. 718 af 25.06.2010 (Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.

Nu lovbekg. nr. 1717 af 16.12.2010, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 609 af 14.06.2011 (Revision af huseftersynsordningen m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 17 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) fra d. 01.01.2013.


Kapitel 1: Lovens område

§ 1. Loven gælder for

1) erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom,
2) erhvervsmæssig formidling af køb og salg af fast ejendom og
3) anden erhvervsmæssig rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom.

Stk. 2. § 22, stk. 1, gælder dog for enhver erhvervsvirksomhed, og § 25, stk. 1, 3. pkt., gælder i alle forhold.

Stk. 3. Bortset fra § 25, stk. 1, 3. pkt., gælder loven kun, når den erhvervsmæssige aktivitet er rettet mod eller udføres for forbrugere, jf. stk. 5 Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en sådan aktivitet ikke er omfattet af loven.

Stk. 4. Kapitel 3 gælder kun for aktiviteter, der er omfattet af stk. 1, nr. 2. Reglerne i § 17, stk. 1, nr. 4, om salgsopstilling, i § 17, stk. 1, nr. 5, om købsaftale, i § 18 om lån og finansiering og i § 19 om ejer- og anvendelsesudgift gælder dog også for aktiviteter, der er omfattet af stk. 1, nr. 1. Endvidere gælder bestemmelsen i § 8, stk, 3, 4. pkt., om fastsættelse af regler om deponering og garantistillelse samt bestemmelsen i § 17, stk. 3, om fastsættelse af regler om opdragets indhold og udførelse også for aktiviteter, der er omfattet der er omfattet af stk. 1, nr. 1

Stk. 5. Ved en forbruger forstås i denne lov en person, som handler med henblik på

1) afhændelse af en ejendom, når ejendommen hovedsagelig har været anvendt ikkeerhvervsmæssigt af vedkommende, eller
2) erhvervelse af en ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for vedkommende.

Stk. 6. Ved fast ejendom forstås i denne lov

1) en fast ejendom eller en del af en fast ejendom,
2) en ideel anpart af en fast ejendom,
3) en andel i en andelsboligforening, som er stiftet eller er under stiftelse, og
4) en aktie eller andet adkomstdokument med tilknyttet brugsret til en bolig.

Stk. 7. For særlige typer af fast ejendom kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte regler, som præciserer eller fraviger reglerne i denne lov under hensyn til særlige forhold vedrørende vedkommende type af fast ejendom.

 

§ 6 i lov nr. 1098 af 21.12.1994 § 6: I § 1, stk. 3, 1. pkt., udgår ordene », og den erhvervsdrivende vidste eller burde vide dette«. Gælder fra d. 01.01.1995
§ 1, stk. 6, 3) er ændret ved § 2.1. i lov nr. 412 af 01.06.2005 fra d. 01.09.2005: I § 1, stk. 6, nr. 3, indsættes efter »andelsboligforening«: », som er stiftet eller er under stiftelse«.
§ 1, stk. 4, 2. pkt. er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.1. i lov nr. 605 af 24.06.2005. Formulering indtil da: Reglerne i § 17, stk. 2, nr. 4, om salgsopstilling, i § 17, stk. 2, nr. 5, om købsaftale, i § 18 om finansieringstilbud og i § 19 om brutto- og nettoudgift gælder dog også for aktiviteter, der er omfattet af stk. 1, nr. 1.
§ 1, stk. 4, 2. pkt. er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.1. i lov nr. 453 af 22.05.2006. Formulering fra d. 01.07.2006 til 01.10.2006:.« Reglerne i § 17, stk. 1, nr. 3, om salgsopstilling, i § 17, stk. 1, nr. 4, om købsaftale, i § 18 om lån og finansiering og i § 19 om ejer- og anvendelsesudgifter gælder dog også for aktiviteter, der er omfattet af stk. 1, nr. 1.
§ 1, stk. 4, 3. pkt. er indsat fra d. 01.10.2006 ved § 1.2. i lov nr. 453 af 22.05.2006.

Kapitel 1 a: Kommunikation

 

Kapitel 1 a er indsat ved § 17.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 1 a. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

 

§ 1 a er indsat ved § 17.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 1 b. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

 

§ 1 b er indsat ved § 17.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 1 c. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. § 1 a, stk. 2 og 3, og § 1 b finder tilsvarende anvendelse.

 

§ 1 c er indsat ved § 17.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 1 d. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen eller Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

 

§ 1 d er indsat ved § 17.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

Kapitel 2: Generelle bestemmelser

Kontantpris

§ 2. Ved kontantpris forstås den pris, hvortil ejendommen kan erhverves kontant uden overtagelse af lån.

Værdiansættelse

§ 3. Ved værdiansættelse af en ejendom med henblik på køb eller salg skal den erhvervsdrivende angive, hvilken kontantpris ejendommen skønnes at kunne sælges til inden for en bestemt periode. Den erhvervsdrivende skal herved tage hensyn til markedsforholdene, ejendommens beliggenhed og indretning samt bygningernes alder og tilstand.

Stk. 2. Den erhvervsdrivende skal rådgive forbrugeren om behov og mulighed for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

Kontantprisudbud

§ 4. Ejendommen skal udbydes til kontantprisen. Ejendommen kan dog udbydes med opfordring til at afgive tilbud, men i så fald med oplysning om en skønnet kontantpris.
Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om salg af fast ejendom ved åbne og lukkede budrunder og andre auktionslignende fremgangsmåder, herunder om ret til oplysning om afgivne bud. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om forbud mod salg af fast ejendom ved åbne budrunder og andre auktionslignende fremgangsmåder.

Stk. 2. Salg kan betinges af overtagelse af indestående lån, men ikke af aftale om finansiering i øvrigt.

 

§ 4, stk. 1, 3. pkt. er indsat fra d. 01.10.2006 ved § 1.3. i lov nr. 453 af 22.05.2006.
§ 4, stk. 1, 3. pkt. er ophævet og 3. og 4. pkt. er indsat ved § 3.1 i
lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om licitationssalg ved udbud af fast ejendom, herunder om ret til oplysning om afgivne bud. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

Oplysning om pris i annoncer m.v.

§ 5. I annoncer og anden markedsføring skal der gives oplysning om ejendommens kontantpris, jf. § 4, stk. 1, 1. pkt., eller dens skønnede kontantpris, jf. § 4, stk. 1, 2. pkt. Økonomiske oplysninger, der gives i annoncer og ved anden markedsføring, skal fremstå ensartet.

 

§ 5 er ændret ved lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.
§ 5, 2. pkt. er ophævet fra d. 01.10.2006 ved § 1.2. i lov nr. 605 af 24.06.2005. Formulering indtil da: 
Der skal endvidere gives oplysning om ejendomstype, beliggenhed, størrelse, byggeår, antal værelser og etager.

Søgesystem m.v. over udbudte ejendomme

§ 5 a. Medmindre andre opretter et søgesystem med central indgang til alle ejendomme, der udbydes via et offentligt tilgængeligt elektronisk medie, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oprette et sådant system. Systemet skal bestå af en central indgang til de udbudte ejendomme og give direkte adgang til alle relevante basisoplysninger, som skal gives i forbindelse med al anden markedsføring, jf. § 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ejendomsformidlere skal offentliggøre basisoplysninger om udbudte ejendomme i et sådant system og kan fastsætte regler om gebyr for optagelse, for brug af systemet og for rykkerskrivelser m.v. ved for sen betaling.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at der fra systemer som omhandlet i stk. 1 kan oprettes forbindelse til andre offentlige registre med relevante oplysninger.

 

§ 5 a er indsat ved lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.

Ejendomskøb og privatøkonomi

§ 6. Rådgivning om, hvorvidt en forbruger har råd til køb af en fast ejendom, skal gives på grundlag af den fornødne gennemgang og vurdering af kendte oplysninger om forbrugerens indtægter og udgifter. Rådgiveren skal angive, hvilken brutto- og nettoudgift, jf. § 19, stk. 2, der på grundlag af et detaljeret budget er råd til. Rådgiveren skal endvidere angive, hvilket kontantprisniveau budgettet giver mulighed for at købe ejendom inden for, samt hvilke muligheder forbrugeren har for at få et køb finansieret.

 

§ 6, 2. pkt. er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.3. i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 6, 2. pkt., ændres »§ 19« til: »§ 19, stk. 2«.

Særlige rådgiverinteresser

§ 7. En rådgiver skal oplyse forbrugeren om enhver økonomisk eller personlig interesse, som rådgiveren har i forbrugerens valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom. 

Stk. 2. Modtager rådgiveren provision, rabat eller andet vederlag som følge af formidling eller fremskaffelse af finansiering, forsikring, annoncering eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, skal rådgiveren oplyse forbrugeren om, hvorfra dette vederlag stammer. Rådgiveren skal endvidere gøre forbrugeren bekendt med adgangen til at få oplyst størrelsen af provision, rabat eller andet vederlag og på forespørgsel oplyse denne. Rådgiveren skal give oplysningerne skriftligt og samtidig med, at forbrugeren forelægges de vilkår eller forhold, som rådgiveren har en særlig interesse i, jf. stk. 1.

Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

 

§ 7, stk. 2 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.4. i lov nr. 605 af 24.06.2005. Formulering indtil da: Modtager rådgiveren provision eller andet vederlag som følge af formidling eller fremskaffelse af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, skal rådgiveren gøre forbrugeren bekendt hermed. Rådgiveren skal endvidere gøre forbrugeren bekendt med adgangen til at få oplyst provisionens størrelse og på forespørgsel oplyse denne.
§ 7, stk. 1 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.4. i lov nr. 453 af 22.05.2006: Formulering indtil da: Har rådgiveren en særlig økonomisk eller personlig interesse i forbrugerens valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, skal rådgiveren gøre forbrugeren bekendt med forholdet.
§ 7, stk. 3 er indsat fra d. 01.10.2006 ved § 1.5. i lov nr. 453 af 22.05.2006

Kapitel 3: Ejendomsformidling

Adgangen til erhvervsudøvelse som ejendomsformidler

§ 8. Virksomhed som ejendomsformidler må kun udøves af

1) ejendomsmæglere, der er registrerede, jf. § 25,
2) midlertidige tjenesteydere, der er registrerede, jf. § 25 a, og
3) advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven.

Stk. 2. Ejendomsformidlingsvirksomhed skal udøves fra et selvstændigt forretningssted, medmindre alle ejere er ejendomsmæglere eller advokater, jf. stk. 1.

Stk. 3. Det er en betingelse for udøvelse af virksomhed som ejendomsformidler, at der foreligger behørig sikkerhed for opfyldelsen af ethvert pengekrav, en forbruger måtte få mod vedkommende i anledning af dennes virksomhed som ejendomsformidler. På samme måde skal en ejendomsformidlingsvirksomhed stille behørig sikkerhed for opfyldelsen af ethvert pengekrav, som en forbruger måtte få mod virksomheden som led i dennes ejendomsformidlingsvirksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler herom, herunder om sikkerhedens tidsmæssige udstrækning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter endvidere regler om købers deponering af en del af købesummen og garantistillelse, herunder om tidspunktet for garantistillelse samt størrelsen og forrentningen af deponerede beløb.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om ejendomsformidlingsvirksomhed.

Stk. 5. Ejendomsformidlingsvirksomhed kan udøves fra et eller flere forretningssteder. Hvert forretningssteds formidlingsvirksomhed skal være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat. Har en ejendomsformidlingsvirksomhed flere forretningssteder, skal hvert forretningssted være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat, som skal have denne opgave som hovedbeskæftigelse, og som ikke samtidig må lede et andet forretningssted.

 

§ 8, stk. 6 er ændret ved lov nr. 386 af 22.05.1996 § 12 fra d. 01.01.1997. (Ændringer som følge af værgemålsloven)
§ 8, stk. 1, nr. 3 er ændret ved
lov nr. 348 af 17.07.2000 § 5 fra d. 01.07.2000.(Overførsel af Dansk Landbrugs Realkreditfond)
§ 8, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.5. i lov nr. 605 af 24.06.2005. Formulering indtil da: Virksomhed som ejendomsformidler må kun drives af
1) ejendomsmæglere, der er registrerede, jf. § 25,
2) advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven og
3) pengeinstitutter, der er omfattet af lov om banker og sparekasser, realkreditinstitutter, der er omfattet af realkreditloven, og forsikringsselskaber, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed.

§ 8, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.6  i lov nr. 605 af 24.06.2005. Formulering indtil da: Pengeinstitutters, realkreditinstitutters og forsikringsselskabers virksomhed som ejendomsformidler skal udøves gennem særskilte anpartsselskaber eller aktieselskaber med selvstændige forretningssteder.
§ 8, stk. 3, 2. pkt. er indsat fra d. 01.07.2006 ved § 1.7  i lov nr. 605 af 24.06.2005.
§ 8, stk. 4, 1. pkt. er ophævet fra d. 01.07.2006 ved § 1.8  i lov nr. 605 af 24.06.2005. Formulering indtil da:  Kun de personer og virksomheder, der er nævnt i stk. 1, må have ejerinteresser i eller være leverandør af navn og forskrifter for forretningsgange til ejendomsformidlingsvirksomheder.
§ 8, stk. 4,  er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.9  i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 8, stk. 4, 2. pkt., der bliver 1. pkt., udgår »udøvelse af« og »i selskabsform«.
§ 8, stk. 5, 1. pkt. er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.10 i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 8, stk. 5, 1. pkt., ændres »drives« til: »udøves«.
§ 8, stk. 6 er ophævet fra d. 01.07.2006 ved § 1.11 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: Stk. 6. Et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, kan uanset stk. 1 og 4 fortsætte driften af, have ejerinteresser i eller være leverandør af navn og forskrifter for forretningsgange til en ejendomsformidlingsvirksomhed med henblik på afvikling eller afhændelse. Adgangen hertil gælder dog kun indtil 1 år efter dødsfaldet, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse.
§ 8, stk. 3, 4. pkt. er indsat fra d. 01.10.2006 ved § 1.6. i lov nr. 453 af 22.05.2006
.
§ 8, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007. I § 8, stk. 1, nr. 1, udgår »og«.
§ 8, stk. 1, nr. 2 er indsat ved § 3.2
i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007. nr. 2 bliver herefter nr. 3.
§ 8, stk. 2, 1. pkt. er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 364 af 13.05.2009 fra d. 28.12.2009. Hidtidig formulering:
Ejendomsformidlingsvirksomhed må alene organiseres som enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber eller særskilte anpartsselskaber, aktieselskaber eller kommanditaktieselskaber (partnerselskaber).

Opdraget

§ 9. En erhvervsdrivende, som påtager sig hverv som formidler ved køb og salg af fast ejendom, skal med omsorg for begge parters interesser virke for, at der bliver handlet, og at handelen bliver gennemført inden for en periode, til en pris og på vilkår, som er nærmere aftalt med opdragsgiver.

Formidlingsaftalen

 

Overskriften før § 10 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.12 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: Vederlag efter regning.

§ 10. Aftale om formidlingsopdrag skal være skriftlig, og det skal tydeligt fremgå, hvornår og hvordan vederlaget skal erlægges. Aftalen skal bl.a. indeholde vilkår om opdragets varighed, specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag, kan de i § 17, stk. 1, nævnte ydelser dog angives som et samlet vederlag.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om aftalens indhold, herunder om hvor og hvordan det endelige vederlag skal specificeres. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan herved fravige § 11, stk. 4, for så vidt angår betaling til tredjemand for afgivelse af erklæring om forhold, som indgår i beslutningsgrundlaget for en handel.

Stk. 3. Formidleren kan ikke gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

 

§ 10 er ændret ved lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.
§ 10, stk. 1, 3. pkt. er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.13 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: Oplysning om vederlag for hver enkelt ydelse kan dog undlades, hvis det tydeligt fremgår af aftalen, at der er tale om resultatafhængigt vederlag, jf. § 11.
§ 10, stk. 2, 1. pkt. er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.14 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om aftalens indhold.

Resultatafhængigt vederlag.

§ 11. Ved formidlingsaftaler, hvor det er fastsat, at vederlagets erlæggelse er afhængig af, om der bliver indgået en købsaftale (resultatafhængigt vederlag), kan formidleren alene betinge sig vederlag, hvis

1) der indgås en købsaftale inden formidlingsaftalens ophør eller
2) der efter formidlingsaftalens ophør indgås en købsaftale på grundlag af formidlerens indsats og uden en anden formidlers medvirken, hvis det må antages, at indgåelsen af købsaftalen er blevet udskudt for at holde formidleren ude.

Stk. 2. Går formidlerens opdrag ud på salg, bortfalder vederlagskravet, hvis handelen ikke bliver gennemført på grund af den anviste købers forhold. Går opdraget ud på køb, bortfalder vederlagskravet, hvis handelen ikke bliver gennemført på grund af den anviste sælgers forhold.

Stk. 3. Foranstaltninger, som indgår i formidlingsopdraget, kan kun kræves betalt som en del af det aftalte vederlag.

Stk. 4. Det kan aftales, at vederlaget omfatter nærmere angivne nettoudgifter, som formidleren afholder til betaling for opgaver, der efter aftalen skal udføres af tredjemand.

 

§ 11, stk. 1 er ændret ved lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.

Opgørelse af endeligt vederlag

§ 11 a. I opgørelsen af det endelige vederlag skal det tydeligt fremgå, hvilke ydelser forbrugeren har modtaget, samt vederlaget for den enkelte ydelse. Hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag, kan opgørelsen for de i § 17, stk. 1, nævnte ydelser dog angives som et samlet vederlag.

Stk. 2. Ejendomsformidleren kan ikke hos køber kræve vederlag for fremvisning af ejendommen i forbindelse med ændring af en indgået finansieringsaftale, jf. § 18, stk. 3.

 

§ 11 a er indsat ved lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.
§ 11 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.15 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: Specifikation er dog ikke påkrævet, hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag, et fast beløb eller en fast procentsats for udførelsen af hele formidlingsopdraget.
§ 11 a, stk. 2 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.16 i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 11 a, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 18, stk. 3«.

Opdragets varighed

§ 12. Opdragstiden må ikke være længere end 6 måneder. Aftalen kan forlænges med højst 3 måneder ad gangen.

Stk. 2. Aftalen kan siges op uden varsel.

Stk. 3. Siges aftalen op af forbrugeren, har formidleren kun krav på et rimeligt vederlag for det udførte arbejde, hvis det er aftalt. Vederlaget kan ved et salgsopdrag kun under særlige omstændigheder overstige 1/4 af det vederlag, der ville være udløst, hvis der var handlet til den kontantpris, hvortil ejendommen var udbudt. Har formidleren tilsidesat sine pligter, har formidleren ikke krav på vederlag.

Oplysningspligt

§ 13. Formidleren skal rådgive sin opdragsgiver og give begge parter de oplysninger, som er af betydning for handelen og dennes gennemførelse. Formidleren skal

1) rådgive begge parter om behov og mulighed for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen,
2) gøre begge parter bekendt med rapporten fra en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, hvis en sådan foreligger,
3) rådgive begge parter om behov og mulighed for at tegne ejerskifteforsikring mod skjulte fejl m.v. og
4) udlevere informationsmateriale til sælger og køber om tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og energimærkning m.v.

 

§ 13 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.7. i lov nr. 453 af 22.05.2006. Formulering indtil da: § 13. Formidleren skal rådgive sin opdragsgiver og give begge parter de oplysninger, som er af betydning for handelen og dennes gennemførelse. Formidleren skal
1) rådgive begge parter om behov og mulighed for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen,
2) gøre begge parter bekendt med rapporten fra en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, hvis en sådan foreligger, og
3) rådgive begge parter om behov og mulighed for at tegne ejerskifteforsikring mod skjulte fejl m.v.

§ 13, 2. pkt. er ændret ved lov nr. 437 af 31.05.2000 § 3. (Stramning af betingelserne for, at sælgeren kan undgå at hæfte for mangler m.v.) fra d. 01.07.2000.
§ 13, nr. 4 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: 4) udlevere informationsmateriale til sælger og køber om byggeteknisk gennemgang (tilstandsrapport), energimærkning m.v. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

Undersøgelsespligt

§ 14. Formidleren skal i fornødent omfang foretage undersøgelser samt indhente og kontrollere oplysninger med henblik på, at udkast til købsaftale indeholder en betryggende regulering af forholdet mellem parterne, således at handelens efterfølgende berigtigelse er af ekspeditionsmæssig karakter.

Partsrepræsentation

§ 15. Ingen må være formidler for begge parter i samme handel.

Stk. 2. Formidleren skal varetage sin opdragsgivers behov og interesser. Dog skal formidleren udøve sin virksomhed med hensyntagen til den anden part. Hvis den anden part ikke bistås af egen rådgiver, skal formidleren rådgive den pågældende om behov og mulighed for at søge bistand.

Stk. 3. Hvis en formidler ønsker at erhverve en ejendom, som formidleren har til opdrag at sælge, skal formidleren skriftligt

1) opsige formidlingsaftalen,
2) frasige sig sit vederlag og
3) rådgive sælger om behov og mulighed for at søge anden bistand

Stk. 4. Efter indgåelse af bindende købsaftale, som ikke kan fortrydes i henhold til lovgivningen herom, kan formidleren indgå aftale med den anden part om bistand til opgaver af ekspeditionsmæssig karakter i forbindelse med handelens berigtigelse

 

§ 15 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.17 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da:  Ingen må være formidler for begge parter i samme handel.
Stk. 2. Såfremt en part ikke bistås af egen rådgiver, skal formidleren for den anden part rådgive den pågældende om behov og mulighed for at søge sådan bistand.
§ 15, stk. 3 er indsat fra d. 01.07.2006 ved § 1.8. i lov nr. 453 af 22.05.2006.

Forbrugerorienteret rådgivning

§ 16. Formidlerens rådgivning skal opfylde de krav, der stilles til en sagkyndig ejendomsformidling, som alene er bestemt af parternes interesser og forhold.

Stk. 2. En formidler skal oplyse begge parter om enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom. Formidleren skal give opdragsgiver oplysning herom i formidlingsaftalen. Formidleren skal give den anden part skriftlig oplysning herom samtidig med, at denne part forelægges de vilkår eller forhold, som formidleren har en særlig interesse i. En formidler med opdrag fra sælger skal give oplysning herom i salgsopstillingen

Stk. 3. Oplysningspligten efter § 7, stk. 2, om provision,  rabat eller andet vederlag gælder i forhold til begge parter og skal opfyldes som angivet i stk. 2.

Stk. 4. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 2 og 3.

 

§ 16, stk. 2, 4. pkt. er indsat fra d. 01.10.2006 ved § 1.18 i lov nr. 605 af 24.06.2005
§ 16, stk. 3 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.19 i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 16, stk. 3, indsættes efter »provision«: », rabat eller andet vederlag«.
§ 16, stk. 2, 1. pkt. er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.9. i lov nr. 453 af 22.05.2006. Formulering indtil da: Har formidleren en særlig økonomisk eller personlig interesse i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, skal formidleren gøre begge parter bekendt hermed.
§ 16, stk. 4 er indsat fra d. 01.10.2006 ved § 1.10 i lov nr. 453 af 22.05.2006.

Salgsopdrag

§ 17. Ejendomsformidleren skal

1) værdiansætte ejendommen og aftale den kontantpris med opdragsgiver, som ejendommen skal udbydes til, jf. § 3 og § 4,
2) beregne brutto- og nettoudgift på baggrund af et finansieringsforslag, jf. stk. 2,
3) beregne salgsprovenu, jf. § 20,
4) udarbejde en salgsopstilling med de oplysninger om ejendommen, som er nødvendige for en købsbeslutning, og
5) udarbejde udkast til købsaftale.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om finansieringsforslaget, der danner baggrund for brutto- og nettoberegningen

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om opdragets indhold og udførelse. Styrelsen kan herunder fastsætte regler om formidleres anvendelse af standarddokumenter, herunder købsaftaler, og om, at det skal fremhæves i dokumentet, hvis der foretages fravigelser af standardteksten eller anvendes andre dokumenter end standarddokumenter

 

§ 17, stk. 1 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.20 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da:  Den kontantpris, hvortil ejendommen skal udbydes, aftales på grundlag af formidlerens værdiansættelse.
§ 17, stk. 2 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.21 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: I øvrigt skal formidleren
1) udarbejde forslag til finansiering, jf. § 18,
2) beregne brutto- og nettoudgift, jf. § 19,
3) beregne salgsprovenu, jf. § 20,
4) udarbejde en salgsopstilling indeholdende de for en købsbeslutning nødvendige oplysninger med ejendommens nøgletal,
5) udarbejde udkast til købsaftale og
6) yde sælger fornøden bistand i forbindelse med handelens efterfølgende berigtigelse
.
§ 17, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved
lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.
§ 17, stk. 3 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.11 i lov nr. 453 af 22.05.2006. Formulering indtil da: Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om opdragets indhold og udførelse. Styrelsen kan herunder fastsætte bestemmelser om formidleres anvendelse af standardkøbsaftaler, samt at det skal fremhæves i købsaftalen, hvis der foretages fravigelser i standardteksten eller anvendes andre købsaftaler.

Oplysning om lån og finansiering

 

I § 18 er overskriften ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.22 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: Finansieringstilbud

§ 18. Ejendommen skal udbydes med oplysning om indestående lån, der kan overtages. 

Stk. 2. Hvis ejendomsformidleren udarbejder forslag til finansiering, skal dette fremgå af et dokument, der er adskilt fra salgsopstillingen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. Selv om en købsaftale indeholder vilkår om overtagelse af indestående lån eller finansiering i øvrigt, er køber i forhold til sælger og formidler berettiget til at finansiere købet på anden måde, såfremt dette kan ske uden tab eller væsentlig ulempe for sælger. Dette gælder, uanset om formidleren har en selvstændig interesse i, at finansieringen tilrettelægges som aftalt.

 

§ 18, stk. 1 er ændret ved lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.
§ 18, stk.1 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.23 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: Ejendommen skal udbydes med oplysning om indestående lån, der kan overtages, og med forslag til finansiering. Der skal i det mindste desuden oplyses om mindst 2 andre relevante finansieringsmuligheder, som skal fremgå af et dokument, der er adskilt fra salgsopstillingen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom.
§ 18, stk. 2 er indsat fra d. 01.10.2006 ved § 1.24 i lov nr. 605 af 24.06.2005.

Ejerudgift og anvendelsesudgift

§ 19. Ejendommen skal udbydes med oplysning om de årlige ejerudgifter og det seneste års faktiske udgifter til forbrugsafhængige forhold. Kan det seneste års faktiske udgifter ikke fremskaffes, eller er dette ikke repræsentativt, skal der i stedet angives et skønnet forbrug.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning af udgifterne i stk. 1 og om brutto- og nettoudgifter efter § 6, herunder hvordan udgifterne skal beregnes og oplyses.

 

§ 19 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.25 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: § 19. Ejendommen skal udbydes med oplysning om den årlige brutto- og nettoudgift, der er forbundet med at eje og anvende ejendommen. Bruttoudgiften udgør summen af ejerudgift, jf. stk. 2, og anvendelsesudgift, jf. stk. 3. Nettoudgiften beregnes ved i bruttoudgiften at indregne eventuelle skattebesparelser eller skatteudgifter, der er en følge af at eje ejendommen og den foreslåede finansiering. Ved køb skal køber gøres bekendt med de nævnte udgifter beregnet på grundlag af købsaftalens vilkår.
Stk. 2. Ved den årlige ejerudgift forstås de samlede årlige udgifter forbundet med at eje ejendommen beregnet på grundlag af den foreslåede eller aftalte finansiering og foreliggende oplysninger om ejendomsskat, forsikring m.v.
Stk. 3. Ved den årlige anvendelsesudgift forstås et skøn over de årlige udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse.
Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes udgifterne i stk. 1-3 skal beregnes og oplyses. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at det er tilstrækkeligt at oplyse, at udgiften til forbrugsafhængige forhold og løbende vedligeholdelse ikke indgår i anvendelsesudgiften, og at denne ikke indgår i brutto- og nettoudgiften.

Salgsprovenu

§ 20. Ved salgsprovenu forstås det beløb, sælger vil få til fri rådighed efter ejendommens salg og handelens berigtigelse. Ved udbud skal der foretages en særskilt beregning af salgsprovenu alt efter, om ejendommen sælges til kontantprisen eller med overtagelse af lån. Ved salg skal beregningen ske på grundlag af købsaftalens vilkår.

Formidlerens fuldmagt

§ 21. Formidleren kan ikke forpligte opdragsgiveren over for tredjemand uden særskilt fuldmagt.

Frit formidlervalg

§ 22. Aftale om andet end ejendomsformidling mellem en erhvervsdrivende og en forbruger må ikke indeholde vilkår om, at et ejendomsformidlingsopdrag skal gives til en bestemt ejendomsformidler eller et medlem af en formidlerkæde. Er et sådant vilkår aftalt, er aftalen i sin helhed ikke bindende for forbrugeren, mens den bortset fra vilkåret er bindende for den erhvervsdrivende.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke for en aftale om en gældsordning vedrørende pantesikret gæld i ejendommen, hvis

1) der som led i gældsordningen indrømmes debitor en ikke uvæsentlig lempelse af betalingsvilkårene,
2) det er et led i gældsordningen, at ejendommen skal sælges, og
3) kreditor har en væsentlig interesse i salgsresultatet.

Forbud mod sammenkædning af ydelser

§ 23. Ejendomsformidling må ikke betinges af, at parterne aftager ydelser, som ikke er nødvendige for formidlingshvervets korrekte udførelse.

Stk. 2. Ejendomsformidleren må ikke på sælgers vegne indgå aftale om rekvirering af tilstandsrapport eller elinstallationsrapport, jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., eller energimærkning eller i øvrigt foretage afregning herfor. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formidlerens mulighed for at yde sælger bistand til rekvirering af tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning samt regler om formidlerens præsentation af tilstands- og elinstallationsrapporten for køber.

Stk. 3. Tilsidesættes forbuddet i stk. 1 og 2, har formidleren ikke krav på vederlag.

 

§ 23 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.12 i lov nr. 453 af 22.05.2006. Formulering indtil da: § 23. Bortset fra krav om byggeteknisk gennemgang må ejendomsformidling ikke betinges af, at parterne aftager ydelser, som ikke er nødvendige for formidlingshvervets korrekte udførelse. Stk. 2. Tilsidesættes forbudet i stk. 1, har formidleren ikke krav på vederlag.
§ 23, stk. 2 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ejendomsformidleren må ikke på sælgers vegne indgå aftale om rekvirering af byggeteknisk gennemgang eller energimærkning eller foretage afregning herfor. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formidlerens mulighed for at yde sælgeren bistand til rekvirering af byggeteknisk gennemgang eller energimærkning og om formidlerens præsentation af den byggetekniske rapport for køber. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

Erstatningsansvar

§ 24. Lider forbrugeren tab som følge af, at formidleren tilsidesætter sine pligter efter loven eller aftalen, har forbrugeren ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. Har forbrugeren fulgt et råd fra en formidler, som har en særlig interesse heri, jf. § 16, stk. 2 og 3, påhviler det dog formidleren at godtgøre, at formidleren har opfyldt sine pligter efter loven og aftalen.

Stk. 2. Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, jf. § 20, 3. pkt., og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, jf. § 19, stk. 1, eller af forslag til finansiering, jf. § 18, stk. 2, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Har forbrugeren i god tro handlet i tillid til rigtigheden af en værdiansættelse, og afviger denne væsentligt fra en korrekt værdiansættelse, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen.

 

§ 24, stk. 2, 2. pkt. er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.26 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, jf. § 19, stk. 1, 4. pkt., og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning.

Ejendomsmæglere

§ 25. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et offentligt register over ejendomsmæglere. Personer, der er optaget i dette register, må benytte betegnelsen ejendomsmægler. Ingen andre må benytte denne betegnelse eller betegnelser, der kan forveksles hermed.

Stk. 2. Ret til at blive optaget i registret har enhver person, som

1) har bopæl her i landet, i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,
2) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
3) ikke er under rekonstruktionsbehandling,
4) ikke er under konkurs,
5) ikke udøver et erhverv eller indtager en stilling, som efter regler fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er uforenelig med virksomhed som ejendomsformidler,
6) opfylder de nærmere krav til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter,
7) opfylder de nærmere krav til praktisk kunnen vedrørende ejendomsformidling, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter,
8) er dækket af sikkerhed efter § 8, stk. 3,
9) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve virksomhed som ejendomsformidler på forsvarlig måde,
10) ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover;

Stk. 3. En registrering slettes,

1) når vedkommende dør,
2) hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1, 2, 4, 5 eller 8, ikke længere er opfyldt,
3) hvis vedkommende har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af virksomhed som ejendomsformidler og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen finder, at de udviste forhold giver grund til at antage, at vedkommende ikke fremtidig vil udøve sådan virksomhed på forsvarlig måde, eller
4) hvis vedkommende har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover.

Stk. 4. Sletning af registrering i henhold til stk. 3, nr. 3, kan ske på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.

Stk. 5. En afgørelse om sletning af registrering i henhold til stk. 3, nr. 3 eller 4, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Begæring herom skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indbringer i givet fald sagen for domstolene. Sagen anlægges mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg vedrørende stk. 3, nr. 3, har opsættende virkning. Anmodning om sagsanlæg vedrørende stk. 3, nr. 4, har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomhed som ejendomsmægler. Ankes en dom vedrørende stk. 3, nr. 4, hvorved en sletning af registrering som ejendomsmægler ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomhed som ejendomsmægler ikke må udøves under ankesagens behandling.

Stk. 6. Ophører grunden til, at en registrering som ejendomsmægler er slettet, skal den pågældende på ny optages i registret efter anmodning.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på personer, som på ansøgningstidspunktet er etableret i et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet som ejendomsmægler i overensstemmelse med lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Stk. 2, nr. 2, finder anvendelse således, at personen skal være myndig og ikke må være underlagt begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. Stk. 2, nr. 3 og 4 finder anvendelse således, at personen ikke må være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet.

 

§ 25 stk. 2, 2. pkt. er indsat ved lov nr. 377 af 22.05.1996 § 6 fra d. 01.06.1996. § 25 stk. 5 er ændret ved lov nr. 377 af 22.05.1996 § 6 fra d. 01.06.1996.
§ 25, stk. 2, 2) er ændret ved
lov nr. 386 af 22.05.1996 § 12 fra d. 01.01.1997. (Ændringer som følge af værgemålsloven)
§ 25, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved
lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.
§ 25, stk. 2, nr. 5 og nr. 9 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.27 i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 25, stk. 2, nr. 5, ændres »driver« til: »udøver«, og i § 25, stk. 2, nr. 9, ændres »drive« til: »udøve«.
§ 25, stk. 2, nr. 10 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.28 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: 10) ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover og
§ 25, stk. 2, nr. 11 er ophævet fra d. 01.07.2006 ved § 1.29 i lov nr. 605 af 24.06.2005: Formulering indtil da: 11) betaler et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat gebyr for registrering.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at det i nr. 11 omhandlede gebyr kan opkræves efterfølgende, og at der kan fastsættes gebyr m.v. ved for sen betaling.
§ 25, stk. 6 er ophævet fra d. 01.07.2006 ved § 1.29 i lov nr. 605 af 24.06.2005:  i § 25, stk. 6, udgår »og uden betaling af gebyr«.
§ 25, stk. 7 er indsat fra d. 01.07.2006 ved § 1.30 i lov nr. 605 af 24.06.2005.
§ 25, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 3.3
i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: § 25, stk. 2, nr. 1. har bopæl her i landet,
§ 25, stk. 8 er indsat ved § 3.4
i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007.
§ 25, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 33.1 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering:
3) ikke er i betalingsstandsning,
§ 25, stk. 8, 3. pkt. er ændret ved § 33.2 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 25, stk. 8, 3. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller under konkurs« til: »under rekonstruktionsbehandling eller konkurs«.
§ 25, stk. 7 er ophævet ved § 17.2 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Stk. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ansøgning om registrering som ejendomsmægler eller advokaters anmodning om registrering som ejendomsformidler kan eller skal ske i elektronisk form, og at registrering, herunder dokumentation for opfyldelse af betingelserne i stk. 1-6, ændring i registrerede forhold, sletning og genoptagelse, sker elektronisk.
§ 25, stk. 7, 1. pkt. er ophævet ved § 17.3 i lov nr. 1231 af 18.12.2012
fra d. 01.01.2013. I § 25, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-6«.

§ 25 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et offentligt register over personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som har anmeldt til styrelsen, at de midlertidigt og lejlighedsvis agter at levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. I registeret optages oplysning om personens navn, adresse og faglige titel eller erhvervsmæssige uddannelse, jf. § 25 b, stk. 2.

Stk. 2. Personer, som er omfattet af stk. 1, skal indgive anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før de leverer ejendomsmæglerydelser her i landet.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering samt offentliggørelse af oplysninger efter stk. 1.

 

§ 25 a er indsat ved § 3.5 i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007.

§ 25 b. Personer, der i henhold til § 25 a, stk. 1, leverer ejendomsmæglerydelser her i landet, skal oplyse modtagerne af ydelserne om deres faglige titel, jf. stk. 2, eventuelt registreringsnummer i et offentligt register i etableringslandet, eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og eventuel forsikring til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Med faglig titel i stk. 1 menes personens faglige titel i etableringslandet. Hvis en sådan titel ikke findes, skal der i stedet gives oplysning om personens erhvervsmæssige uddannelse og det medlemsland, hvori uddannelsen er opnået.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om de oplysninger, som skal gives efter stk. 1 og 2.

 

§ 25 b er indsat ved § 3.5 i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007.

§ 25 c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udveksle relevante oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om

1) personer, der er etableret og registreret som ejendomsmægler her i landet, jf. § 25, stk. 1, og som ansøger om ret til at etablere sig som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,
2) personer, der er etableret og registreret som ejendomsmægler her i landet, jf. § 25, stk. 1, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at levere ejendomsmæglerydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,
3) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ansøger om ret til at etablere sig som ejendomsmægler her i landet, jf. § 25, stk. 7, og
4) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. § 25 a, stk. 1.

Stk. 2. Med kompetent myndighed i stk. 1 menes i denne lov den myndighed, der administrerer ejendomsmæglererhvervet i det pågældende land.

Stk. 3. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver efter stk. 1.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udveksling af oplysninger efter stk. 1 skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder efter stk. 1.

 

§ 25 c er indsat ved § 3.5 i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007.
§ 25 c, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 17.4 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 25 c, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 25, stk. 8« til: »§ 25, stk. 7«.

§ 25 d. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks forpligtelser til opfyldelse af EU-retsakter vedrørende lovregulerede erhverv, for så vidt angår ejendomsformidlere.

 

§ 25 d er indsat ved § 3.4 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

Ejendomsmægleres ejendomsformidlingsvirksomhed

§ 26. En ejendomsmægler har ret til at betegne sig som uafhængig ejendomsmægler, hvis den pågældende

1) ikke har forpligtet sig til at virke for afsætningen af finansielle eller andre produkter med tilknytning til omsætning af fast ejendom,
2) ved formidling af produkter som nævnt i nr. 1 fører enhver provision eller anden fortjeneste, som modtages fra udbyderen, videre til forbrugeren og
3) i det hele udøver virksomhed som ejendomsformidler på en sådan måde, at der ikke kan rejses tvivl om vedkommendes uafhængighed.

Stk. 2. Ingen andre må benytte denne betegnelse eller betegnelser, der kan forveksles hermed.

Stk. 3. En ejendomsmægler, som har forpligtet sig til at virke for afsætningen af finansielle eller andre produkter med tilknytning til omsætning af fast ejendom, skal udøve sin virksomhed under anvendelse af et navn, hvortil er føjet agent for eller tilsvarende med tilføjelse af navnet på vedkommende samarbejdspartner eller -partnere.

 

§ 26, stk. 1, nr. 3 og stk. 3 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.31 i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 26, stk. 1, nr. 3, ændres »driver« til: »udøver«, og i § 26, stk. 3, ændres »drive« til: »udøve«.

Advokaters ejendomsformidlingsvirksomhed

§ 27. Bestemmelserne i §§ 25 a-25 c og § 26, stk. 3, gælder også for advokater, som udøver ejendomsformidling, med de fornødne tilpasninger.

 

§ 27 er ændret ved § 3.6 i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: § 27. Bestemmelsen i § 26, stk. 3, gælder også for advokater.

Ejendomsformidlingsvirksomheders oplysningspligt

 

Overskriften er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.13 i lov nr. 453 af 22.05.2006. Formulering indtil da: Pengeinstitutters, realkreditinstitutters og forsikringsselskabers ejendomsformidlingsvirksomhed

§ 28. Optræder et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et forsikringsselskab som ejer af, med væsentlige ejerinteresser i eller som leverandør af navn og forskrifter for forretningsgange til en eller flere ejendomsformidlingsvirksomheder, skal forbindelsen til vedkommende pengeinstitut, realkreditinstitut eller forsikringsselskab umiddelbart fremgå af ejendomsformidlingsvirksomhedens navn eller en tilføjelse hertil på en måde, som skal godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I relation til samarbejdsaftaler, hvor der ikke foreligger en ejerinteresse, og hvor ejendomsformidlingsvirksomheden har forpligtet sig til at virke for afsætningen af finansielle eller andre ydelser, skal forholdet oplyses i et materiale, der udleveres til forbrugeren.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at stk. 1 skal gælde for andre virksomheder, der optræder som ejer af, med væsentlige ejerinteresser i eller som leverandør af navn og forskrifter for forretningsgange til en eller flere ejendomsformidlingsvirksomheder.

 

§ 28, stk. 2 er indsat fra d. 01.07.2006 ved § 1.32 i lov nr. 605 af 24.06.2005
§ 28, stk. 1, 2. pkt. er indsat fra d. 01.10.2006 ved § 1.14 i lov nr. 453 af 22.05.2006.

Kapitel 4: Lovens ufravigelighed

§ 29. Loven og de i medfør af loven udstedte regler kan ikke fraviges til skade for en forbruger.

Kapitel 4 a: Disciplinærnævn for ejendomsmæglere

 

Kap. 4 a. er indsat fra d. 01.07.2006 ved § 1.15 i lov nr. 453 af 22.05.2006.

§ 29 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opretter et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, som er registreret i henhold til § 25, og udsteder en forretningsorden for nævnet. Disciplinærnævnet består af 1 formand, som skal være landsdommer, og mindst 6 andre medlemmer, hvoraf 2 skal være ejendomsmæglere, 2 skal være repræsentanter for forbrugerne og 2 skal være personer med særligt kendskab til ejendomshandel. Ved udvidelse af medlemskredsen skal der udnævnes forholdsmæssigt lige mange ejendomsmæglere, repræsentanter for forbrugerne og sagkyndige personer. Nævnets formand og medlemmer udpeges af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ligeledes kan udpege en eller flere dommere som næstformænd. Formandskab og medlemmer udpeges for en periode på indtil 4 år.

Stk. 2. Ved nævnets behandling af en sag skal der foruden formanden eller næstformanden altid deltage mindst 1 ejendomsmægler, 1 repræsentant for forbrugerne og 1 sagkyndig. Deltager flere medlemmer, skal antallet af ejendomsmæglere, antallet af repræsentanter for forbrugerne og antallet af sagkyndige være det samme. I sager, hvor rettighedsfrakendelse kan komme på tale, jf. § 29 b, skal der dog foruden formanden altid medvirke mindst 2 ejendomsmæglere, mindst 2 repræsentanter for forbrugerne og mindst 2 sagkyndige personer.

Stk. 3. Disciplinærnævnet behandler klager over, at en ejendomsmægler har tilsidesat de pligter, som følger af lov om omsætning af fast ejendom. Klager, der alene vedrører størrelsen af en ejendomsmæglers vederlag, og kollegiale sager kan ikke indbringes for nævnet. Disciplinærnævnet skal behandle klagerne uden hensyntagen til, om indklagede er medlem af en brancheorganisation.

Stk. 4. Påhviler der virksomheden et selvstændigt ansvar eller medansvar for den ansatte ejendomsmægler, kan ejendomsmæglervirksomheden indbringes for disciplinærnævnet.

Stk. 5. Disciplinærnævnet eller formanden kan afvise at behandle klager fra personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, klagen angår, og klager, der på forhånd må skønnes grundløse. Er en klage indbragt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Skatteministeriet, anklagemyndigheden, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Dansk Ejendomsmæglerforening eller Forbrugerrådet, skal disciplinærnævnet behandle klagen.

Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at klageren skal betale et gebyr til disciplinærnævnet for at få behandlet en klage.

 

§ 29 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 3.5 i lov nr. 609 af 14.06.2011 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I 29 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »en formand, som skal være dommer« til: »1 formand, som skal være landsdommer«. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 9 af 12.01.2012 fra d. 01.05.2012.

§ 29 b. En ejendomsmægler, som tilsidesætter de pligter, som loven foreskriver, kan af disciplinærnævnet tildeles en advarsel eller pålægges en bøde på maksimalt 300.000 kr. Bøden tilfalder statskassen.

Stk. 2. Hvis en ejendomsmægler har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan disciplinærnævnet begrænse den pågældendes adgang til at udøve ejendomsformidling eller slette ejendomsmæglerens registrering efter § 25 på tid fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 29 d at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Disciplinærnævnet kan lade afhøring af parter og vidner foretage ved byretten på det sted, hvor parten eller vidnet bor.

Stk. 4. Hvis der påhviler den ejendomsmæglervirksomhed, som den pågældende ejendomsmægler er indehaver af eller ansat i, et selvstændigt ansvar, jf. § 29 a, stk. 4, eller et medansvar for tilsidesættelsen af ejendomsmæglerens forpligtelser, jf. stk. 1, kan ejendomsmæglervirksomheden tildeles en advarsel eller pålægges en bøde, der tilfalder statskassen, på maksimalt 750.000 kr. Hvis der påhviler ejendomsmæglervirksomheden et medansvar, kan virksomheden alene pålægges de i 1. pkt. omhandlede sanktioner, hvis virksomheden er inddraget som part i en klagesag for disciplinærnævnet.

Stk. 5. Formanden for disciplinærnævnet kan i større og mere komplicerede sager udvælge en sagkyndig til at forelægge sagen og foretage afhøringer for nævnet. Udgiften til den sagkyndige afholdes af nævnet. Er en sag indbragt af en offentlig myndighed, afholdes udgiften af den pågældende myndighed.

Stk. 6. Disciplinærnævnet skal offentliggøre nævnets afgørelser.

§ 29 c. Disciplinærnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

§ 29 c, stk. 2 er ophævet ved § 163.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Bøder pålagt i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, tillægges udpantningsret.

§ 29 d. En afgørelse efter § 29 b, stk. 2, kan af den, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for retten.

Stk. 2. Anmodning i henhold til stk. 1 skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som ejendomsmægler. Hvis nævnets afgørelse findes lovlig ved dommen, kan det heri bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

 

§ 29 d, stk. 1 er ændret ved § 46.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006  fra d. 01.01.2007. I § 29 d, stk. 1, ændres »landsretten« til: »retten«.

§ 29 e. Disciplinærnævnet kan til enhver tid efter ansøgning ophæve en i henhold til § 29 b, stk. 2, foretaget frakendelse. Er denne sket indtil videre, og afslår nævnet ansøgning om ophævelse af frakendelsen, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved retten, hvis der er forløbet 5 år efter frakendelsen og mindst 2 år efter, at generhvervelse af beskikkelsen senest er nægtet ved dom. § 29 b, stk. 2, 2. pkt., og § 29 d, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

 

§ 29 e, 2. pkt. er ændret ved § 46.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006  fra d. 01.01.2007. I § 29 e, 2. pkt. ændres »landsretten« til: »retten«.

§ 29 f. Forældelsesfristen for indbringelse af en sag for disciplinærnævnet er 5 år regnet fra den dag, da den pligtstridige handling eller undladelse er ophørt.

Stk. 2. Forældelsesfristen afbrydes ved indgivelse af klage til disciplinærnævnet.

§ 29 g. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte, at finansiering af disciplinærnævnet sker ved opkrævning af et gebyr hos alle registrerede ejendomsmæglere, jf. § 25. Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om gebyrets størrelse.

 

§ 29 g, stk. 2 er ophævet ved § 163.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede gebyrer tillægges udpantningsret.

§ 29 h. Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere behandler klager over personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. § 25 a, stk. 1.

Stk. 2. Bortset fra § 29 b, stk. 4, finder §§ 29 a-29 f tilsvarende anvendelse for de i stk. 1 nævnte personer.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at personer, der har anmeldt til styrelsen, at de agter midlertidigt og lejlighedsvis at levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. § 25 a, stk. 1, skal betale et gebyr, der bidrager til finansieringen af disciplinærnævnet.

 

§ 29 h er indsat ved § 3.7 i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007.

Kapitel 5: Lovens administration

Myndighed

§ 30. Loven administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

§ 30 er ændret fra d. 01.05.2002 ved § 4 i lov nr. 234 af 29.04.2002 (Nedlæggelse af Det rådgivende udvalg vedrørende ejendomsomsætning)

Anke

§ 31. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgang for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Frister

§ 31 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

 

§ 31 a er indsat ved lov nr. 377 af 22.05.1996 § 6 fra d. 01.06.1996

Kapitel 6: Straffebestemmelser

§ 32. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. 2, §§ 4 og 5, § 7, stk. 1 og 2, § 8, § 10, stk. 1 og 3, § 11 a, § 12, stk. 1 og 2, § 13, 2. pkt., § 15, § 16, stk. 2 og 3, § 18, stk. 1, § 18, stk. 2, 1. pkt., § 19, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 23, § 25, stk. 1, 3. pkt., § 26, stk. 2 og 3, og §§ 27 og 28 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller økonomi- og erhvervsministeren i medfør af § 1, stk. 7, § 4, stk. 1, § 5 a, § 7, stk. 3, § 8, stk. 3 og 4, § 10, stk. 2, § 16, stk. 4, § 17, stk. 3, § 18, stk. 2, 2. pkt., § 19, stk. 2, § 25, stk. 2, nr. 5, § 25 a, stk. 3, § 25 b, stk. 2, og § 28, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 

§ 32 er ændret ved lov nr. 227 af 21.04.1999 § 1, (Gennemførelse af Boligrapporten) fra d. 01.07.2000.
§ 32, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.33 i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 32, stk. 1, indsættes efter »§ 18, stk. 1,«: »§ 18, stk. 2, 1. pkt.,«.
§ 32, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.34 i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 32, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 1« til: »§ 18, stk. 2, 2. pkt.« og »§ 19, stk. 4« til: »§ 19, stk. 2«.
§ 32, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 1.35 i lov nr. 605 af 24.06.2005: I § 32, stk. 2, indsættes efter »§ 25, stk. 2, nr. 5,«: »§ 28, stk. 2,«.
§ 32, stk. 1 og 2 er ændret fra d. 01.10.2006 ved § 1.16 i lov nr. 453 af 22.05.2006. Formulering indtil da: Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. 2, §§ 4, 5, 7 og 8, §10, stk. 1 og 3, § 11 a, § 12, stk. 1 og 2, § 13, 2. pkt., § 15, § 16, stk. 2 og 3, § 18, stk. 1, § 18, stk. 2, 1. pkt., § 19, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 23, § 25, stk. 1, 3. pkt., § 26, stk. 2 og 3, §§ 27 og 28 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af § 1, stk. 7, § 5 a, § 8, stk. 3 og 4, § 10, stk. 2, § 17, stk. 3, § 18, stk. 2, 2. pkt., § 19, stk. 2, og § 25, stk. 2, nr. 5, § 28, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
§ 32, stk. 2 er ændret ved § 3.8
i lov nr. 123 af 13.02.2007 fra d. 01.10.2007. I § 32, stk. 2, indsættes efter »§ 25, stk. 2, nr. 5,«: »§ 25 a, stk. 3, § 25 b, stk. 2,«.

Kapitel 7: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Ændring af næringsloven

§ 33. I næringslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 6, ophæves.

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Enhver, der driver næring som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4 og 5, skal have næringsbrev, jf. dog § 5, stk. 2, 2. pkt., og § 22, stk. 4.«

3. I § 2, stk. 4, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 4-6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 4 og 5«.

4. § 2, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Næringsbrev til den i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte næring kan nægtes under de omstændigheder, der er nævnt i borgerlig
straffelovs § 78, stk. 2.«

5. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

» Auktionsholdere og vekselerere«.

6. § 23 ophæves.

7. § 24 affattes således:

»§ 24. Næringsbrev som auktionsholder eller vekselerer udstedes af politimesteren på det sted, hvor eller hvorfra næringsvirksomheden agtes drevet, i København af magistraten. Næringsbrev giver ret til at drive næring i og fra politikredsen.«

8. I § 27, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-5«, og »§ 23, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5,» udgår.

Ændring af lov om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektivvirksomhed m.v.

§ 34. I lov om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektivvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 28. juni 1986, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

» § 2 a. Ejendomsformidlere samt disses medarbejdere bortset fra advokater må ikke udfærdige de til tinglysning bestemte dokumenter om overdragelse af fast ejendom.«

2. I § 5 indsættes efter 1. pkt. som nyt 2. pkt.:

»Overtrædelse af bestemmelsen i § 2 a straffes dog alene med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.«

3. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. § 2 a og § 5, 2. pkt., ophæves den 1. januar 1997.«

Ophævelse af ejendomsmæglerloven

§ 35. Lov om ejendomsmæglere, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 25. marts 1988, ophæves.

Ikrafttræden

§ 36. Loven træder i kraft den 1. januar 1994. Dog træder § 8, stk. 3, 2. pkt., § 25, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2-6, §§ 30, 31, 32, stk. 2, og § 37 i kraft den 1. august 1993.

Overgangsregler

§ 37. Enhver, der den 1. august 1993 har beskikkelse som ejendomsmægler eller næringsbrev som ejendomshandler i medfør af den hidtil gældende lovgivning, vil kunne blive optaget i Ejendomsmæglerregisteret uden at skulle opfylde betingelserne i § 25, stk. 2, nr. 6, 7, 10 og 11, hvis ansøgning herom indgives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. november 1993. For ejendomshandlere gælder dog, at de i en sammenhængende periode på mindst et år inden for de sidste fem år forud for den 1. august 1993 som hovederhverv skal have drevet selvstændig virksomhed som ejendomshandler.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder optage personer i Ejendomsmæglerregisteret, uanset at disse ikke opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. Er ansøgning efter stk. 1 indgivet rettidigt, men ikke færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden, kan vedkommende, indtil sagen er færdigbehandlet, uanset § 8, stk. 1, nr. 1, fortsat drive virksomhed som ejendomsformidler på grundlag af beskikkelse som ejendomsmægler eller næringsbrev som ejendomshandler i medfør af den hidtil gældende lovgivning.

Færøerne og Grønland

§ 38. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

 

Ikræfttrædelsesbestemmelser

 

Lov nr. 412 af 1. juni 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2005.

Stk. 2. (Udeladt)

 

Lov nr. 605 af 24. juni 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. Er der før den 1. juli 2006 foretaget en forkert beregning til skade for forbrugeren, finder de hidtil gældende regler om erstatningsansvar anvendelse.

Stk. 3. Indtil Erhvervs- og Byggestyrelsen har fastsat nærmere regler i henhold til § 19, stk. 2, skal brutto- og nettoudgiften efter lovens § 6 angives som efter de hidtil gældende regler.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

 

Lov nr. 453 af 22. maj 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2006. Dog træder § 1, nr. 8 og 15, i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. Der kan kun klages til disciplinærnævnet for overtrædelser, der er begået efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udeladt)

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, (udeladt). § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 538 af 8. juni 2006 indeholder bl.a. følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 105

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, (udeladt).

Stk. 2-22. (Udeladt)

§ 110

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. Lovens § 46 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 123 af 13. februar 2007 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. oktober 2007.

 

Lov nr. 1336 af 19. februar 2008 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. (2. pkt. udeladt).

Stk. 2. (Udeladt)

 

Lov nr. 364 af 13. maj 2009 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 9

Lovens § 8, nr. 1-4, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lovens §§ 1-7 og § 8, nr. 5-13, træder i kraft den 28. december 2009.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 16. december 2010

Brian Mikkelsen

/ Finn Lauritzen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20