Personbogsbekendtgørelsen 2011

Personbogsbekendtgørelsen i medfør af bek. 213 af 15.03.2011 afløser den tidligere personbogsbekendtgørelse af 15.03.1994.

Ændringer

Kapitel 1: Personbogen, § 1-5
Kapitel 2: Dokumenter m.v., §§ 6-8
Kapitel 3: Pantebreve, §§ 9-15
Kapitel 4: Andre dokumenter end pantebreve, §§ 16-17
Kapitel 5: Påtegning og underpant m.v., §§ 18-21
Kapitel 6: Adgang til oplysninger i personbogen m.v., §§ 22-24
Kapitel 7: Konvertering af papirbaserede dokumenter, §§ 25-27
Kapitel 8: Ikrafttræden, § 28

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5


Ændringer

Personbogsbekendtgørelsen i medfør af bek. 213 af 15.03.2011

Som ændret ved

§ 1 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 1 i bekg. nr. 137 af 27.02.2018 fra d. 01.03.2018.
§ 1 i bekg. nr. 1638 af 29.06.2021 fra d. 01.08.2021.


I medfør af § 45, stk. 2, § 50, stk. 1, og § 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006, som ændret ved lov nr. 539 af 8. juni 2006, og § 15, stk. 16, i lov nr. 539 af 8. juni 2006, som ændret ved lov nr. 504 af 12. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1: Personbogen

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for dokumenter, der angår en persons rådighed over løsøre eller over dennes formue i almindelighed, og som er omfattet af tinglysningslovens kapitel 7.

§ 2. Digitale dokumenter, der anmeldes til tinglysning i personbogen, skal være forsynet med digital signatur.

§ 3. Anmeldelse af et dokument vedrørende en persons rådighed over løsøre eller over dennes formue i almindelighed stilles i kø, hvis der på anmeldelsestidspunktet behandles en anden anmeldelse vedrørende samme person. Den senere modtagne anmeldelse behandles, når den tidligere anmeldelse er færdigbehandlet.

Stk. 2. Kan et digitalt dokument ikke tinglyses med det samme, giver Tinglysningsretten anmelderen meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om årsagen hertil og om det forventede tinglysningstidspunkt, jf. tinglysningslovens § 44, stk. 1, jf. § 14, stk. 4.

§ 4. Ørebeløb angives ikke i personbogen.

§ 5. Digitale bilag til et anmeldt dokument skal i forbindelse med anmeldelse til tinglysning være indlagt i bilagsbanken.

Stk. 2. Det skal fremgå af det anmeldte dokument, hvis der til brug for dokumentation, attestation mv. i forbindelse med tinglysningen påberåbes bilag, som er indlagt i bilagsbanken eller indsendt til Tinglysningsretten, eller der eftersendes bilag i form af originale papirdokumenter.

Stk. 3. Fremsendes bilag, som påberåbes i forbindelse med tinglysningen, efter at der er sket anmeldelse til tinglysning, skal tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument angives. I disse tilfælde vil der ske tinglysning med frist.

Stk. 4. Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.

Stk. 5. Indsendes der til brug for tinglysningen bilag i form af originale papirdokumenter, returnerer Tinglysningsretten efter ekspedition af anmeldelsen bilagene til den, der har indsendt dem.

Kapitel 2: Dokumenter m.v.

§ 6. Digitale dokumenter kan anmeldes til tinglysning enten på Tinglysningsrettens internetportal eller ved brug af en systemopkobling godkendt af retten.

§ 7. Anmelders person- eller CVR-nummer skal fremgå af dokumentet sammen med oplysning om e-mail-adresse eller systemadresse, hvortil meddelelser om tinglysning med bindende virkning kan sendes.

§ 8. Dokumentet skal indeholde oplysninger om person- eller CVR-nummer på de berettigede og forpligtede ifølge dokumentet. Er den berettigede eller forpligtede en enkeltmandsvirksomhed, angives både person- og CVR-nummer. Har den berettigede eller forpligtede ikke et person- eller CVR-nummer, skal dokumentet indeholde oplysninger om den pågældendes navn og adresse.

Kapitel 3: Pantebreve

§ 9. Pantebreve, bortset fra underpant i ejerpantebreve, skal ud over oplysningerne i §§ 7 og 8 indeholde oplysninger om:

1) Hovedstolen med angivelse af valuta.

2) Rente og rentevilkår.

3) Betalingsvilkår for pantebreve, der ikke er ejerpantebreve eller skadesløsbreve.

4) Oplysning om, hvilke aktiver pantebrevet omfatter. Dette gælder dog ikke virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47 c, og skadesløsbreve ved fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d.

5) For pantebreve, der ikke er skadesløsbreve eller høstpantebreve, oplysning om, hvorvidt pantebrevet er omfattet af lov om kreditaftaler.

6) For pantebreve, der ikke er høstpantebreve, oplysning om respekt af eventuelle foranstående hæftelser.

Stk. 2. Er det pantstiftende dokument tiltrådt af en kautionist, og anmodes der om, at dette registreres i personbogen, skal dokumentet indeholde oplysning om kautionistens person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke et person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

Stk. 3. Pantebrevet kan endvidere indeholde oplysninger om meddelelsespåtegning efter retsplejeloven med angivelse af meddelelseshavers person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse.

§ 9, stk. 1, nr. 4, er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 - fra d. 01.07.2013: I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »aktivtyper« til: »aktiver«, og »skadesløsbreve ved virksomhedspant« til: »virksomhedspantebreve«.
§ 9, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1638 af 29.06.2021 fra d. 01.08.2021. Hidtidig formulering: Stk. 3. Pantebrevet kan endvidere indeholde oplysninger om:
1) Samtykke fra ægtefælle efter § 19 i lov om ægteskabets retsvirkninger, og i givet fald ægtefællens personnummer eller, hvis vedkommende ikke har et personnummer, navn og adresse.
2) Meddelelsespåtegning efter retsplejeloven med angivelse af meddelelseshavers person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse.

§ 9 a. Pantebreve, der giver sikkerhed i fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20, skal ud over oplysningerne i § 9 indeholde erklæring om, at fartøjet ikke er registreret i skibsregisteret eller i fartøjsfortegnelsen som et handels- eller fiskeskib, at fartøjet ikke benyttes erhvervsmæssigt, og at fartøjet har en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20.

§ 9 a er indsat ved § 1.1 i bekg. nr. 137 af 27.02.2018 fra d. 01.03.2018.

§ 10. Et høstpantebrev skal ud over oplysningerne i § 9 indeholde angivelse af, at det er udstedt efter lov om høstpant, og en erklæring afgivet af udstederen om, at de indkøbte rå- og hjælpestoffer udelukkende vil blive anvendt på ejendommen.

Stk. 2. Et høstpantebrev skal endvidere indeholde oplysning om:

1) Den faste ejendoms nøjagtige matrikelbetegnelse og beliggenhed.

2) Leverandørens navn og adresse.

3) Rå- og hjælpestoffernes art, mængde og pris.

4) Den aftalte leveringsperiode.

5) Den aftalte dato for første levering.

6) Oplysning om, hvorvidt pantebrevet omfatter en eller flere ejendomme, som er ejet af eller forpagtet af debitor.

§ 11. Skadesløsbreve eller ejerpantebreve, der giver virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, og skadesløsbreve ved fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, skal ud over oplysningerne i § 9 indeholde en erklæring om, at pantet ikke stilles til fordel for den, der er skyldnerens eller pantsætterens nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1.

Stk. 2. Virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47 c, skal endvidere indeholde oplysning om, hvilke af aktivtyperne i tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-8, pantsætningen omfatter.

§ 11, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 - fra d. 01.07.2013: I § 11, stk. 1, ændres »Skadesløsbreve ved virksomhedspant« til: »Skadesløsbreve eller ejerpantebreve, der giver virksomhedspant«.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 - fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Skadesløsbreve ved virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, skal endvidere indeholde oplysning om, hvilke af aktivtyperne i tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-7, pantsætningen omfatter. Pantsætningen kan omfatte ét eller flere af numrene i § 47 c, stk. 3.

§ 12. Indeholder et pantebrev en bestemmelse om respekt af fremtidig hæftelse, skal dokumentet indeholde oplysning om den fremtidige hæftelses kreditor, hovedstol, valuta, rente og låntypen.

§ 13. Pantebreve, bortset fra underpant i ejerpantebreve, skal indeholde »Almindelige betingelser (LØSØRE)«, jf. bilag 1.

Stk. 2. Skadesløsbreve skal indeholde "Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV)", jf. bilag 2.

Stk. 3. Høstpantebreve skal indeholde "Almindelige betingelser (HØSTPANTEBREV)", jf. bilag 3.

Stk. 4. Virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47 c, skal indeholde "Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)", jf. bilag 4.

Stk. 5. Skadesløsbreve, der giver fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, skal indeholde "Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT)", jf. bilag 5.

§ 13, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 - fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Skadesløsbreve ved virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, skal indeholde "Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT)", jf. bilag 4.
§ 13, stk. 5 er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 - fra d. 01.07.2013. I § 13, stk. 5, ændres »ved« til: », der giver«.

§ 14. Der må ikke foretages ændringer i de almindelige betingelser. Fravigelse af de almindelige betingelser kan kun ske, når fravigelserne gengives under »særlige bestemmelser«.

Stk. 2. Følgende bestemmelser i de almindelige betingelser kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 47, stk. 8, jf. § 42 a:

1) nr. 2, sidste punktum, og nr. 7, litra a, i "Almindelige betingelser (LØSØRE)", og

2) nr. 2, sidste punktum, og nr. 6, litra a, i "Almindelige betingelser (HØSTPANTEBREV)".

Stk. 3. Nr. 2 i "Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)" og nr. 2 i "Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT)" kan ikke fraviges.

§ 14, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 - fra d. 01.07.2013: I § 14, stk. 3, ændres »"Almindelige betingelser (SKADELØSBREV VIRKSOMHEDSPANT)"« til: »"Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)"«.

§ 15. Efter tinglysningslovens § 47, stk. 9, og § 47 e, stk. 4, jf. § 42 g, stk. 2, udslettes tinglyste panterettigheder af personbogen, når der er forløbet 10 år efter dokumentets tinglysning, og rettigheden ikke inden udløbet af denne frist er anmeldt til fornyet tinglysning.

Stk. 2. Registrerede rettighedshavere, der har tinglyst en panterettighed efter tinglysningslovens § 47 b, stk. 2, § 47 c eller § 47 d, skal af Tinglysningsretten have meddelelse om sletning efter stk. 1 senest 3 måneder inden, den gennemføres.

Kapitel 4: Andre dokumenter end pantebreve

(pantsætningsforbud, ægtepagter mv.)

§ 16. Et dokument, der går ud på, at en person forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af tinglysningslovens § 47, § 47 b, stk. 2, § 47 c, stk. 3, nr. 1-8, eller § 47 d uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede, jf. tinglysningslovens § 43, stk. 2, skal indeholde oplysninger om:

1) Ejers navn og adresse samt person- eller CVR-nummer. Er ejer en enkeltmandsvirksomhed, oplyses både person- og CVR-nummer.

2) Oplysning om, hvilken eller hvilke bestemmelser i tinglysningsloven ejeren forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede. Erklæringen kan angive én eller flere af de bestemmelser i tinglysningsloven, der er anført i nærværende bestemmelse.

3) Den eller de påtaleberettigedes navn og adresse samt person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke et person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

4) Oplysning om, at pantsætningsforbuddet respekterer de forud tinglyste hæftelser.

§ 16, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 - fra d. 01.07.2013: I § 16, stk. 1, ændres »§ 47 c, stk. 3, nr. 1-7, « til: »§ 47 c, stk. 3, nr. 1-8,«.

§ 17. Ægtepagter og dokumenter vedrørende bosondringer eller rådighedsindskrænkninger i medfør af § 12 i lov om ægteskabets retsvirkninger samt erklæringer om fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 og rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af fællesbo mv. skal indeholde oplysning om henholdsvis parternes eller den pågældende persons samt værgens navn, adresse og personnummer. Har en af parterne i en ægtepagt ikke et personnummer, anføres dette i anmeldelsen.

Kapitel 5: Påtegning og underpant mv.

§ 18. Der kan ikke ske tinglysning af påtegning om overdragelse til ny panthaver på skadesløsbreve, der giver virksomhedspant, eller på skadesløsbreve, der giver fordringspant

§ 18 er ændret ved § 1.8 i bekg. nr. 669 af 11.06.2013 - fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Der kan ikke ske tinglysning af påtegning om overdragelse til ny panthaver på skadesløsbreve ved virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, eller på skadesløsbreve ved fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d.

§ 19. En påtegning på et tinglyst dokument skal indeholde oplysning om tinglysningsdato og tinglysningsnummer for det pågældende dokument eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation.

Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning skal påtegningen endvidere indeholde oplysninger som anført i §§ 7 og 8.

Stk. 3. Anmeldes flere påtegninger vedrørende samme tinglysningsobjekt (person) samtidig, behandles påtegningerne i den rækkefølge, de er indeholdt i anmeldelsen. Afvises en påtegning, vil alle påtegninger blive afvist, medmindre anmelder har anmodet om andet.

§ 20. Tinglysning af underpantsætning af et pantebrev sker ved påtegning på det dokument, som underpantsættes.

Stk. 2. Der kan ikke knyttes vilkår til tinglysningen af det enkelte underpant.

Stk. 3. Indeholder påtegningen oplysninger om underpantsætningsbeløbet, skal beløbet være angivet i samme valuta som hovedstolen. Angives intet underpantsætningsbeløb, antages underpantsætningen at vedrøre den fulde hovedstol.

Stk. 4. Ændres pantebrevets hovedstol, medfører dette ikke uden videre ændring af underpantsætningsbeløbet.

Stk. 5. Underpantsætning af et ejerpantebrev kan ske i forbindelse med anmeldelse af ejerpantebrevet.

Stk. 6. Et dokument vedrørende panteret inden for et ejerpantebrevs ramme skal desuden angive de enkelte foranstående rettigheder i ejerpantebrevet og inden for ejerpantebrevets ramme. Et dokument vedrørende underpant i et ejerpantebrev skal alene angive de enkelte foranstående rettigheder i ejerpantebrevet og inden for ejerpantebrevets ramme.

§ 21. Ved tinglysning af underpantsætning af et papirbaseret pantebrev skal pantebrevet konverteres til et digitalt pantebrev efter reglerne i kapitel 7.

Kapitel 6: Adgang til oplysninger i personbogen m.v.

§ 22. Anmodning om oplysninger fra og udskrift af personbogen skal angive den pågældendes CVR-nummer eller navn og fødselsdato eller navn og personnummer.

§ 23. Anmodninger om oplysninger fra og udskrift af det historiske register indgives til Tinglysningsretten. En anmodning efter 1. pkt. skal ud over de oplysninger, der er anført i § 22, angive, til hvilket konkret retsforhold oplysningerne skal bruges. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.

Stk. 2. Tinglysningsrettens afgørelse efter stk. 1 kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

§ 24. Tinglysningsretten kan for enhver, der ansøger herom, oprette et abonnement, der indebærer, at den pågældende modtager meddelelse, når bestemte personer i personbogen disponerer i tinglysningsmæssig henseende.

Stk. 2. Et abonnement omfattet af stk. 1 kan vedrøre en eller flere bestemte personer.

Stk. 3. Meddelelser omfattet af abonnementet sendes til den e-mail-adresse, der er angivet i ansøgningen. Til brugere, der anvender systemopkobling godkendt af retten, sendes meddelelserne til den systemadresse, der er registreret i forbindelse med rettens godkendelse af systemet.

Stk. 4. Et abonnement er ikke tidsbegrænset, men løber, indtil det opsiges.

Stk. 5. Kan e-mail-adressen eller systemadressen, jf. stk. 3, ikke anvendes, og er der ikke givet Tinglysningsretten meddelelse om anden elektronisk adresse, ophører abonnementet.

Kapitel 7: Konvertering af papirbaserede dokumenter

§ 25. Tinglysning af påtegning på et papirbaseret dokument kan ske, når det pågældende dokument er konverteret til et digitalt dokument.

Stk. 2. Tinglysningsretten forestår konverteringen af papirbaserede dokumenter, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Anmodning om konvertering af et papirbaseret dokument skal indgives skriftligt til Tinglysningsretten.

Stk. 4. En anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal indeholde oplysning om, hvorvidt konverteringen af det pågældende pantebrev er nødvendig for tinglysning af en påtegning på pantebrevet. Tinglysningsretten kan udarbejde en særlig blanket, der skal anvendes ved fremsendelse af anmodningen.

Stk. 5. Ved anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal det originale dokument indsendes til retten sammen med anmodningen om konvertering. Er det originale pantebrev bortkommet, kan der ikke ske konvertering, før der er opnået dom til mortifikation.

Stk. 6. Autoriserede anmeldere kan aflyse papirbaserede pantebreve uden forudgående konvertering.

§ 25, stk. 6, 2. og 3. pkt. er ophævet ved § 1.2 i bekg. nr. 1638 af 29.06.2021 fra d. 01.08.2021. Hidtidig formulering af 2. og 3. pkt.: I forbindelse med aflysningen kan der afgiftsfrit ske tinglysning af et tilsvarende digitalt pantebrev. Det er en forudsætning for afgiftsfriheden, at anmeldelsen af det digitale pantebrev sker senest samtidig med aflysningen og senest den 21. marts 2016.

§ 26. Ved konvertering af ejerpantebreve skal Tinglysningsretten have meddelelse om, hvorvidt der består rettigheder over ejerpantebrevet, samt om rettighedernes indbyrdes placering i prioritetsordenen. Rettigheder over det papirbaserede pantebrev registreres som underpant i det digitale pantebrev.

Stk. 2. Ihændehaveren af et ejerpantebrev, der skal konverteres, har pligt til at medvirke til gennemførelsen af en konvertering af pantebrevet, når pantsætteren eller andre rettighedshavere anmoder herom. Ihændehaveren skal oplyse om eventuelle andre rettighedshavere, hvis anmodningen fremsættes af en sekundær rettighedshaver.

§ 27. Tinglysningsretten giver meddelelse om konvertering til den, som har indsendt det papirbaserede dokument til konvertering.

Kapitel 8: Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2011.

Stk. 2. Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 21. september 2011.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 ophæves.


Justitsministeriet, den 11. juni 2013

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum PetersenBilag 1 - Almindelige betingelser (LØSØRE)

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

5. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret.

6. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

7. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) Hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved nr. 2.

b) Hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed.

c) Hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet.

d) Hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret.

e) Hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges på tvangsauktion.

Bilag 2 - Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV)

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregistret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

3. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) Hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed.

b) Hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet.

c) Hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret.

d) Hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges ved tvangsauktion.

Bilag 3 - Almindelige betingelser (HØSTPANTEBREV)

1. Betalinger efter pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregistret eller anden let tilgængelig kilde.

4. Debitor forpligter sig til at holde høstede afgrøder behørigt brandforsikret.

5. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

6. Uanset pantebrevets uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) Hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved nr. 2.

b) Hvis pantet væsentligt vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed.

c) Hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet.

d) Hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at høstede afgrøder er behørigt brandforsikret.

e) Hvis de pantsatte afgrøder overdrages eller anvendes i strid med reglerne i § 4, stk. 2-4, i lov om høstpant.

7. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte af ejendommen. Dette gælder også i tilfælde af tvangsauktion, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i nr. 6, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte af ejendommen, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor.

Bilag 4 - Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)

Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte, men ikke andre surrogater. Pantet omfatter ikke aktiver, der opstår ved pantets normale brug og er bestemt til udskillelse, uden at der er tale om et egentligt forbrug af pantet, medmindre der er tale om aktiver af en type, der i sig selv er omfattet af panteretten.

3. Debitor forpligter sig til at holde pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5, 6 eller 8, behørigt brandforsikret.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) Hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed.

b) Hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet.

c) Hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5, 6 eller 8, er behørigt brandforsikret.

d) Hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand, uden at det kan anses som udskillelse ifølge regelmæssig drift af virksomheden, eller sælges ved tvangsauktion.

5. Pantet kan ikke stilles til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1. Ved nærstående forstås, jf. konkurslovens § 2:

a) Ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær.

b) Et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital.

c) To selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber.

d) Andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under litra b eller c angivet.

Indtil d. 30.09.2013 kan følgende anvendes:

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte, men ikke andre surrogater. Pantet omfatter ikke aktiver, der opstår ved pantets normale brug og er bestemt til udskillelse, uden at der er tale om et egentligt forbrug af pantet, medmindre der er tale om aktiver af en type, der i sig selv er omfattet af panteretten.

3. Debitor forpligter sig til at holde pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5 eller 6, behørigt brandforsikret.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) Hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed.

b) Hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet.

c) Hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5 eller 6, er behørigt brandforsikret.

d) Hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand, uden at det kan anses som udskillelse ifølge regelmæssig drift af virksomheden, eller sælges ved tvangsauktion.

5. Pantet kan ikke stilles til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1. Ved nærstående forstås, jf. konkurslovens § 2:

a) Ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær.

b) Et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital.

c) To selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber.

d) Andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under litra b eller c angivet.

Bilag 5 - Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT)

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte, men ikke andre surrogater.

3. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) Hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed.

b) Hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet.

c) Hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges ved tvangsauktion.

4. Pantet kan ikke stilles til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1. Ved nærstående forstås, jf. konkurslovens § 2:

a) Ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær.

b) Et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital.

c) To selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber.

d) Andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under litra b eller c angivet.

Advokat Jørgen U. Grønborg