Personbogsbekendtgørelsen 1994 - ikke længere gældende

Ændringer

Kapitel 1 Personbogen, § 1
Kapitel 2 Indlevering og udlevering af dokumenter, §§ 2-3
Kapitel 3 Dokumenter m.v., §§ 4-12
Kapitel 4 Genparter, §§ 14-15
Kapitel 5 Legitimationspapirer, følgedokumenter og bevisligheder m.v., §§ 16-19
Kapitel 6 Tinglysningsmåden m.v., §§ 20-30
Kapitel 7 Meddelelse til tinglysningskontoret om ophør af ægtepagter m.v. (Ophævet).
Kapitel 8 Adgang til oplysningerne i personbogen m.v., §§ 32-37
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v., §§ 38-40


Ændringer

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen, jfr. bekg. nr. 187 af 15.03.1994

Som ændret ved

bekg. nr. 316 af 27.04.1994
bekg. nr. 983 af 22.11.1996
bekg. nr. 100 af 08.02.2000.
 
bekg. nr. 505 af 21.06.2002
og
bekg. nr. 256 af 04.04.2003 (nye formularer fra d. 01.05.2003)
bekg. nr. 905 af 03.11.2003 (ophævelse af § 3, stk. 1, 2. pkt.  pr. d. 01.01.2004)
bekg. nr. 1055 af 04.11.2005
(virksomhedspant - fra d. 01.01.2006)
bekg. nr. 1424 af 13.12.2006 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i personbogen) fra d. 01.01.2007. 

Personbogsbekendtgørelsen af 15.03.1994 er afløst af Personbogsbekendtgørelsen 2011 i medfør af bek. 213 af 15.03.2011.


I medfør af § 43b, stk. 2, jf. § 9, stk. 5, § 43b, stk. 3, jf. § 16, stk. 5, § 44, stk. 2, jf. § 14, stk. 2, § 50, stk. 1 og 2, § 50c,stk. 2, § 50f, stk. 1 og 2, og § 50 g i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 138 af 7. marts 1990, lov nr. 398 af 13. juni 1990, lov nr. 322 af 31. maj 1991, lov nr. 281 af 29. april 1992 og lov nr. 153 af 8. marts 1994, samt § 5, stk. 1, i lov nr. 271 af 22. maj 1986 om høstpant, fastsættes:

Kapitel 1: Personbogen

§ 1. Personbogen føres på edb.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for dokumenter, der angår en persons rådighed over løsøre eller over dennes formue i almindelighed, og som er omfattet af tinglysningslovens kapitel 7.

§ 1, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1424 af 13.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 1, stk. 1, udgår »ved retten i Århus«.

Kapitel 2: Indlevering og udlevering af dokumenter

Dagbog

§ 2. Ved personbogens kontor føres en dagbog, som indeholder en fortegnelse over de dokumenter, der anmeldes til indførsel i personbogen. I dagbogen anføres for hvert dokument et fortløbende nummer for kalenderåret (løbenummeret), parternes navn og adresse og for pantebreve tillige pantesummen i hele kroner eller anden valuta. Ved forhøjelser af pantesummen anføres det beløb, hvormed pantesummen forhøjes.

Stk. 2. Dagbogen føres for hver dag, kontoret er åbent.

Stk. 3. Dokumenter modtages til tinglysning inden for kontorets åbningstid.

§ 3. Dokumenter sendes af tinglysningskontoret tilbage til anmelder.

Stk. 2. Datoen for afsendelse af tinglysningsdokumenter anføres i dagbogen

§ 3 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 1.2. i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005. Hidtidig formulering: § 3. Dokumenter, der ikke afhentes, sendes af tinglysningskontoret tilbage til anmelderen. Dokumenter, der er afvist fra dagbogen eller personbogen, og negotiable pantebreve afsendes anbefalet eller på anden måde, hvorved bevis for afsendelse sikres.´Stk. 2. Datoen for udlevering eller afsendelse af et tinglysningsdokument anføres på en særlig udskrift af dagbogen.

Kapitel 3: Dokumenter m.v.

§ 4. Pantebreve, der anmeldes til tinglysning i personbogen, skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular »LØSØRE« og udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 1 samt reglerne i §§ 5-7 og 9, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Skadesløsbreve skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular »SKADESLØSBREV LØSØRE« og være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 2 samt reglerne i §§ 5-7 og 9, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Høstpantebreve skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular »HØSTPANTEBREV« og være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 3 samt reglerne i §§ 5-8 og 9.

Stk. 4. Skadesløsbreve, hvorved indehaveren af en erhvervsvirksomhed underpantsætter, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver, jf. tinglysningslovens § 47 c, skal være oprettet på Justitsministeriet s pantebrevsformular »SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT« og være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 4 samt reglerne i §§ 5-7, 8 a og 9, stk. 3.

Stk. 5. Skadesløsbreve, hvorved indehaveren af en erhvervsvirksomhed underpantsætter virksomhedens udestående og fremtidige simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, jf. tinglysningslovens § 47 d, skal være oprettet på Justitsministeriet s pantebrevsformular »SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT« og være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 5 samt reglerne i §§ 5-7, 8 a og 9, stk. 3.

Stk. 6. Dokumenter, der går ud på, at en person forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af tinglysningslovens § 47, § 47 b, stk. 2, § 47 c, stk. 3, nr. 1-7, eller § 47 d uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede, jf. tinglysningslovens § 43, stk. 2, skal være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 6 samt reglerne i §§ 5-6 og 8 b.

Stk. 7. Tinglysning i personbogen af ægtepagter samt dokumenter vedrørende bosondringer eller rådighedsindskrænkninger i medfør af § 12 i lov om ægteskabets retsvirkninger sker på grundlag af et dokument, der er udformet i overensstemmelse med reglerne i §§ 5-6 og 10.

Stk. 8. Stk. 5. Tinglysning i personbogen af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 og rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af fællesbo m.v. sker på grundlag af en erklæring, der er udformet i overensstemmelse med reglerne i §§ 5-6 og 10.

§ 4 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 1.3-1.6  i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005

§ 5. Dokumenter skal være oprettet i format A4.

Stk. 2. Dokumenter skal være udskrevet eller udfyldt maskinelt

Stk. 3. Et dokument bestående af flere sider skal være sammenhæftet, og de beskrevne sider skal være fortløbende nummereret.

Stk. 4. Den ubeskrevne del af en delvis beskrevet side skal markeres således, at siden ikke senere kan udfyldes

§ 5, stk. 2  og stk. 4 er indsat fra d. 01.01.2006 ved § 1.7  og 1.8 i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005

§ 6. Afstanden mellem de enkelte tekstafsnit kan forøges eller formindskes, ligesom rubrikker, der ikke udfyldes, kan udelades.

Stk. 2. Følgende punkter må ikke fraviges:

1) Anmelders navn, adresse og telefonnummer skal med henblik på dokumentets tilbagesendelse i rudekuvert angives øverst i højre hjørne på side 1, således at navn og adresse er placeret mindst 11 cm og højst 19 cm fra dokumentets venstre side og mindst 4 cm og højst 8 cm fra dokumentets øverste kant. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon«.
2) Afgift skal angives øverst på side 1.
3) Ved underskrifter skal underskrivers fulde navn tillige være anført med maskinskrift, stempel eller blokbogstaver.

§ 6, stk. 2, nr. 3 er indsat fra d. 01.01.2006 ved § 1.9 i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005
§ 6, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 1424 af 13.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 6, stk. 2, nr. 3 , indsættes efter »maskinskrift«: », stempel eller blokbogstaver«.

§ 7. Pantebreve skal i overskriften angive, om dokumentet er et pantebrev (LØSØRE), et ejerpantebrev (LØSØRE), et skadesløsbrev (LØSØRE), et skadesløsbrev (VIRKSOMHEDSPANT), et skadesløsbrev (FORDRINGSPANT) eller et høstpantebrev. Pantebreve skal være udskrevet eller udfyldt med samme skriftstørrelse i hele teksten. Overskriften, rubrikkerne til de enkelte tekstafsnit, oplysninger om afgift, om anmelders, om kreditors og om debitors navn, adresse og telefonnummer samt pantebrevsformularerne kan dog angives med anden skriftstørrelse.

Stk. 2. Pantebreve skal ud over de i stk. 1 og § 6 nævnte oplysninger endvidere indeholde:

1) Oplysning om debitors navn og adresse samt personnummer eller CVR-nummer. Er debitor en enkeltmandsvirksomhed, oplyses både personnummer og CVR-nummer.
2) Oplysning om kreditors navn, adresse og telefonnummer samt – i skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT) – CVR-nummer og, hvis kreditor er en enkeltmandsvirksomhed, personnummer. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon«. I ejerpantebreve skal om kreditor alene angives »sig selv« eller »samme«.
3) Oplysning om pantesummen angivet med tal og bogstaver samt oplysning om rente og for pantebreve, der ikke er ejerpantebreve eller skadesløsbreve, betalingsvilkår.
4) Oplysning om, hvilke genstande dokumentet omfatter. Omfatter dokumentet mere end 10 genstande, skal disse være opført på en særlig fortegnelse, der er underskrevet og vedhæftet dokumentet. 1. og 2. pkt. gælder ikke for skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT).
5) For pantebreve, der ikke er høstpantebreve, oplysning om respekt af eventuelle foranstående hæftelser. Respekterer pantebrevet ikke foranstående hæftelser, skal dette anføres.
6) For pantebreve, der ikke er skadesløsbreve eller høstpantebreve, oplysning om hvorvidt pantebrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Såfremt dette er tilfældet, skal rubrikkens øvrige felter være udfyldt. Rubrikkens tekst kan om nødvendigt fortsættes efter pantebrevsformularen.
7) Oplysning om pligt til at give kreditor underretning om bopælsforandring og om kreditors ret til at opsige pantebrevet ved forsinket betaling af renter og afdrag. Denne oplysning skal angives umiddelbart før oplysning om pantebrevsformular, jf. pkt. 8.
8) Oplysning om hvilken pantebrevsformular, der gælder for det pågældende pantebrev.
9) Debitors underskrift, datoen for denne samt bekræftelse af underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed.

§ 7, stk. 3, nr. 4 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 505 af 21.06.2002
§ 7, stk. 2 er ophævet fra d. 01.01.2006 ved 1.12 i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005: Ordlyd:. Den ubeskrevne del af en delvis beskrevet side på et pantebrev skal markeres således, at siden ikke senere kan udfyldes. Dette gælder ikke fortegnelser, der er omfattet af stk. 3, nr. 4.
§ 7 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 1.10-1.15  i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005

§ 8. Et høstpantebrev skal ud over de i § 7 nævnte oplysninger indeholde angivelse af, at det er udstedt efter lov om høstpant, og en erklæring afgivet af udstederen om, at de indkøbte rå- og hjælpestoffer udelukkende vil blive anvendt på ejendommen.

Stk. 2. Et høstpantebrev skal endvidere indeholde oplysning om:

1) den faste ejendoms nøjagtige matrikelbetegnelse og beliggenhed,
2) leverandørens navn og adresse,
3) rå- og hjælpestoffernes art, mængde og pris,
4) den aftalte leveringsperiode,
5) den aftalte dato for første levering, samt
6) hvorvidt pantebrevet omfatter en eller flere ejendomme, som er ejet af og/eller forpagtet af debitor.

§ 8 a. Skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT) skal ud over de i § 7 nævnte oplysninger indeholde en erklæring om, at pantet ikke stilles til fordel for den, der er skyldnerens eller pantsætterens nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1.

Stk. 2. Skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) skal endvidere indeholde oplysning om, hvilke af de i tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-7, nævnte aktivtyper pantsætningen omfatter. Pantsætningen kan omfatte ét eller flere af numrene i § 47 c, stk. 3. Angivelse af de aktivtyper, pantsætningen ikke omfatter, kan udelades.

Stk. 3. Skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT) kan ikke udstedes til ihændehaveren.

§ 8 a er indsat  fra d. 01.01.2006 ved § 1.16  i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005

§ 8 b. Erklæringer om pantsætningsforbud, jf. § 4, stk. 6, skal i overskriften angive, at dokumentet er et pantsætningsforbud (PERSONBOGEN). Erklæringen skal være udskrevet eller udfyldt med samme skriftstørrelse i hele teksten. Overskriften, rubrikkerne til de enkelte tekstafsnit, oplysninger om afgift, om anmelders, om ejers og om den påtaleberettigedes navn, adresse og telefonnummer kan dog angives med anden skriftstørrelse.

Stk. 2. Erklæringen skal ud over de i stk. 1 og § 6 nævnte oplysninger endvidere indeholde:

1) Oplysning om ejers navn og adresse samt personnummer eller CVR-nummer. Er ejer en enkeltmandsvirksomhed, oplyses både personnummer og CVR-nummer.
2) Oplysning om, hvilken eller hvilke bestemmelser i tinglysningsloven ejeren forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede. Erklæringen kan angive én eller flere af de bestemmelser, der er anført i § 4, stk. 6.
3) Oplysning om den eller de påtaleberettigedes navn, adresse og telefonnummer. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon.
4) Oplysning om, at pantsætningsforbuddet respekterer de forud tinglyste hæftelser.
5) Ejers underskrift, datoen for denne samt bekræftelse af underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed.«

§ 8 b er indsat  fra d. 01.01.2006 ved § 1.16  i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005

§ 9. Der må ikke foretages ændringer i pantebrevsformularerne. Fravigelse af formularerne kan kun ske, når ændringerne gengives i tekstafsnittet »Særlige bestemmelser« i pantebrevets individuelle tekst.

Stk. 2. Følgende bestemmelser i pantebrevsformularerne kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 47,
stk. 2
, jf. § 42a:

1) punkt 2, sidste punktum, og punkt 7 a, i formular LØSØRE, og
2) punkt 2, sidste punktum, og punkt 6 a, i formular HØSTPANTEBREVE.

Stk. 3. Punkt 2 i formular SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT og punkt 2 i formular SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT kan ikke fraviges.

§ 9, stk. 3 er indsat  fra d. 01.01.2006 ved § 1.17  i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005

§ 10. Ægtepagter og dokumenter vedrørende bosondringer eller rådighedsindskrænkninger i medfør af § 12 i lov om ægteskabets retsvirkninger samt erklæringer om fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 og rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af fællesbo m.v. skal  indeholde oplysning om henholdsvis parternes eller den pågældende persons samt værgens navn, adresse og personnummer.

§ 10 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 505 af 21.06.2002
§ 10 er ændret  fra d. 01.01.2006 ved § 1.18  i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005: I § 10 udgår »være udskrevet maskinelt og«, og »cpr-nummer« ændres til: »personnummer«.

§ 11. Pantebreve kan endvidere indeholde oplysning om navn og adresse på eventuel fuldmagtshaver samt oplysning om, hvortil eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v. skal sendes.

§ 12. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning på et tidligere tinglyst dokument gælder bestemmelserne i § 5 og § 6, stk. 2.

Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning på et dokument, der herefter omfatter mere end 10 genstande, eller hvis der ved påtegning foretages en ændring i en tidligere tinglyst fortegnelse, skal påtegningen være vedhæftet en fortegnelse over de genstande, som dokumentet herefter omfatter, jf. § 7, stk. 2, nr. 4. Dette gælder dog ikke ved anmeldelse af påtegning på skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT).

Stk. 3. Der kan ikke ske tinglysning af påtegning på skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT) om overdragelse til ny panthaver.«

§ 12 er ændret  fra d. 01.01.2006 ved § 1.19  i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005: Formulering indtil da: § 12. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning på et tidligere tinglyst dokument skal oplysning om afgift samt om anmelderens navn, adresse og telefonnummer være angivet ved påtegningens begyndelse. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon«.

§ 13. (Ophævet).

§ 13 er ophævet  fra d. 01.01.2006 ved § 1.20  i bekg. nr. 1055 af 04.11.2005. Hidtidig formulering: § 13. Ved senere påtegning på et dokument, skal sidenummereringen fortsættes, og antallet af sider skal anføres før hver underskrift. Ved pantebreve, der er oprettet på fortrykte pantebrevsblanketter, gælder bestemmelsen i 1. punktum tilsvarende, således at første vedhæftede ark skal nummereres med sidetallet 5.
Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af en påtegning på et dokument, der herefter omfatter mere end 10 genstande, eller hvis der ved påtegningen foretages ændring i en tidligere tinglyst fortegnelse, skal dokumentet være vedhæftet en fortegnelse over de genstande, som dokumentet herefter omfatter, jf. § 7, stk. 3, nr. 4.

Kapitel 4: Genparter

§ 14. Ved ægtepagter skal der samtidig med ægtepagten indleveres en genpart af samme. Genparter af ægtepagter skal være affattet på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, jf. stk. 2 og 3. Det samme gælder fortegnelser over løsøre efter § 7, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2. Genparter fremstilles af papir, der er forsynet med vandmærket AUTORISERET GENPARTPAPIR, og som er godkendt af Justitsministeriet.

Stk. 3. Genpartpapiret skal være format A4. Genpartpapiret skal være forsynet med en påtrykt lodret streg 20 mm fra venstre kant. Genpartpapiret skal i denne margen være forsynet med to 6 mm huller med 80 mm afstand fra hulmidte til hulmidte og 11 mm afstand fra hulmidte til papirets venstre kant samt være påtrykt ordene »Justitsministeriets genpartpapir«. I genpartpapirets nederste venstre hjørne skal være påtrykt navnet på den, der har fremstillet genpartpapiret.

§ 15. Genparten af den til tinglysning indleverede ægtepagt eller fortegnelse, jf. § 14, stk. 1, skal være tydelig og letlæselig. En maskinskreven genpart skal være det første eksemplar eller det første gennemslag. Genparten skal gengive teksten uden overflødige mellemrum, og teksten må ikke afbrydes af blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider. Genpart i form af fotokopi kan anvendes, såfremt genparten er fremstillet på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, og dokumentet er skrevet på maskine, ved anvendelse af stempel eller lignende.

Kapitel 5: Legitimationspapirer, følgedokumenter og bevisligheder m.v

§ 16. Dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal være vedlagt fornødne legitimationspapirer i original eller kopi med en sådan bekræftelse, som dommeren finder tilstrækkelig. Fuldmagt og skifteretsattest om bobestyrerbehandling skal altid forevises i original.

§ 17. Hvis transport af et pantebrev, der er et omsætningsdokument, ikke er påtegnet pantebrevet, skal pantebrevet medfølge ved indlevering til påtegning om tinglysningen. Samme regel gælder andre ændringspåtegninger.

§ 18. Er der til en ægtepagt eller et pantebrev knyttet en fortegnelse over genstande, der er omfattet af dokumentet, skal også fortegnelsen være underskrevet af den eller de personer, der udsteder dokumentet.

§ 19. Anmodning om ophævelse af retsanmærkning skal ske ved påtegning på dokumentet.

Kapitel 6: Tinglysningsmåden m.v.

§ 20. Er et dokument udstedt af flere personer, indføres dokumentet i personbogen for hver enkelt person.

Stk. 2. Ved tinglysning af høstpantebreve i personbogen giver retten i Århus meddelelse herom til det tinglysningskontor, i hvis retskreds ejendommen er beliggende, med henblik på notering af høstpantebrevets tinglysning på ejendommens blad i tingbogen.

Stk. 3. Ved tinglysningen indføres rettighedens art, anmeldelsesdato, dagbogsnummer og anmelders navn og adresse, samt de i § 7, stk. 2, nr. 1-5, § 8, stk. 2, § 8 a, stk. 2, § 8 b og § 10 nævnte oplysninger i personbogen. Er dokumentet vedhæftet en fortegnelse over de genstande, som dokumentet omfatter, anføres ved tinglysning i personbogen arten af løsøre samt en henvisning til den ved personbogskontoret opbevarede genpart af fortegnelsen.

Stk. 4. Tekst i rubrikken »Særlige bestemmelser:» i pantebreve indføres ikke i personbogen, men det angives, at der er fastsat særlige bestemmelser.

Stk. 5. Ørebeløb indføres ikke i personbogen.

§ 21. Når dokumentet er indført i personbogen, forsynes det med en oplysning om, at det er tinglyst, om anmeldelsesdato og om dagbogsnummer samt om udsteders navn. Endvidere anføres ved pantebreve det tinglyste beløb.

Stk. 2. Genparter af ægtepagter og fortegnelser over pantsat løsøre forsynes med oplysning om datoen for tinglysningen.

Stk. 3. Er der forevist særlige legitimationspapirer, f.eks. fuldmagter, angives dette kort i tinglysningspåtegningen.

Stk. 4. Tinglysningspåtegningen, der vedhæftes dokumentet, sidenummereres.

§ 22. Tinglyses et dokument med retsanmærkning, anføres anmærkningen på dokumentet umiddelbart efter oplysningen om dets tinglysning, ligesom anmærkningen indføres i personbogen.

§ 23. Genparten af en ægtepagt og genparten af en fortegnelse over løsøre indsættes i akten efter datoen for tinglysningen.

§ 24. Hvis et dokument, der anmeldes til tinglysning, ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse eller andre tinglysningsforskrifter, skal det afvises. Afvises dokumentet fra dagbogen eller personbogen, indføres en bemærkning herom i dagbogen, og dokumentet forsynes med påtegning om, at det er afvist.

Stk. 2. Dokumentet kan dog indføres foreløbigt i personbogen, således at der fastsættes en frist til afhjælpning af manglen, i de tilfælde, der er omfattet af tinglysningslovens § 43 b, stk. 3, jf. § 15, stk. 3.

Stk. 3. I de i stk. 2 nævnte tilfælde indføres dokumentet i personbogen med tilføjelse af ordet »frist« og med angivelse af den givne frist. Dokumentet gives ligeledes påtegning om fristen samt om, at dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre manglen forinden er afhjulpet.

§ 25. Er et dokument tinglyst med frist til afhjælpning af en mangel, og er manglen ikke afhjulpet eller fristen forlænget inden den fastsatte dato, udslettes dokumentet af personbogen.

§ 26. Kæres en tinglysningsafgørelse, indføres en bemærkning herom i dagbogen og personbogen.

§ 27. Dokumenter, der er lyst i personbogen, skal ved fuldstændig aflysning forsynes med en tydelig tilkendegivelse af, at aflysning har fundet sted.

§ 28. Efter tinglysningslovens § 47, stk. 3 og § 47 e, stk. 4, jf. § 42 g, stk. 2, udslettes tinglyste panterettigheder af personbogen, når der er forløbet 10 år efter dokumentets tinglysning, og rettigheden ikke inden udløbet af denne frist er anmeldt til fornyet tinglysning.

Stk. 2. Registrerede rettighedshavere, der har tinglyst en panterettighed efter tinglysningslovens § 47b, stk. 2, § 47 c eller § 47 d, skal af tinglysningskontoret have meddelelse om sletning efter stk. 1 senest 3 måneder inden, den gennemføres.

§ 29. Oplysninger i personbogen, der slettes eller aflyses, overføres til et særligt edb-register (det historiske register), hvor de opbevares i 3 år efter, at dokumentet er endeligt aflyst.

Stk. 2. Ved lysning af ændringspåtegninger udslettes den oplysning, der ændres, af personbogen og overføres til det historiske register.

Stk. 3. Oplysninger i dagbogen opbevares i 10 år.

§ 30. Når en ophævelsesægtepagt tinglyses, udtages genparten af akten og henlægges i arkivet sammen med genparten af ophævelsesægtepagten. Det samme gælder ved udslettelse af en ægtepagt.

Stk. 2. I arkivet ordnes genparterne årgangsvis efter datoen for tinglysningen. Hvis en genpart består af flere ark, hæftes disse sammen. En gang om året sendes de ægtepagtsgenparter, der er udtaget for mere end 3 år siden, til landsarkivet.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved aflysning af pantebreve, hvor der ved personbogens kontor opbevares en genpart af en fortegnelse efter § 7, stk. 2, nr. 4. En gang om året tilintetgøres sådanne fortegnelser, der er udtaget for mere end 3 år siden.

Kapitel 7: Meddelelse til tinglysningskontoret om ophør af ægtepagter m.v.

§ 31. Ophævet pr. d. 01.01.1997.

Kapitel 8: Adgang til oplysningerne i personbogen m.v.

§ 32. Oplysningerne i personbogen og dagbogen er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke oplysninger om personnumre.

Stk. 2. Anmodning om oplysninger fra personbogen og dagbogen skal angive den pågældende persons navn og fødselsdato eller dennes personnummer eller CVR-nummer.

§ 33. Oplysninger fra personbogen kan gives ved terminaler til enhver ved personlig henvendelse på tinglysningskontorerne. Oplysninger gives på hverdage, hvor kontoret i øvrigt er åbent, i mindst 3 timer efter dommerens bestemmelse, for afdelingskontorer dog kun på de dage og i de timer, kontoret er åbent. Det bekendtgøres ved opslag på dommerkontoret, når der på kontoret er adgang via terminal til oplysningerne i personbogen.

Stk. 2. Telefoniske forespørgsler om oplysninger i personbogen besvares ved henvendelse til retten i Århus, telefonnummer 86 12 91 45, på hverdage, hvor kontoret er åbent, i tiden kl. 9-12.

Stk. 3. Genparter af ægtepagter og fortegnelser efter § 7, stk. 2, nr. 4, må ikke udlånes til brug uden for dommerkontoret.

§ 33, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 505 af 21.06.2002
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 1424 af 13.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 33, stk. 2, ændres »kl. 11-14« til: »kl. 9-12«.

§ 34. Enhver er mod betaling af de fastsatte retsafgifter berettiget til at få udskrift af personbogens eller dagbogens oplysninger vedrørende den enkelte person, jf. dog § 32, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Anmodning om udskrift indgives til retten i Århus.

§ 35. Ansøgning om tilladelse i medfør af tinglysningslovens § 50 c, stk. 3, til at etablere ekstern terminaladgang til oplysningerne i personbogen og dagbogen indgives til retten i Århus.

Stk. 2. Oplysninger videregives ved ekstern terminaladgang på hverdage, hvor personbogens kontor er åbent, i tiden kl. 8-24 og på andre dage i tiden kl. 10-22. Anmodningen skal indeholde oplysning som nævnt i § 32, stk. 2.

§ 35 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 505 af 21.06.2002

§ 36. Udskrift af oplysninger i det historiske register kan mod betaling af de fastsatte retsafgifter videregives til brug i konkrete retsforhold eller til den, som oplysningerne angår.

Stk. 2. Anmodning om udskrift af det historiske register indgives til retten i Århus, der træffer afgørelse om, hvorvidt udskrift kan meddeles. Dommerens afgørelser kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

§ 37. I Tingbladet, der udkommer som en afdeling af Statstidende, bekendtgøres i følgende rækkefølge:

1) pantebreve, herunder skadesløsbreve og høstpantebreve,
2) ægtepagter,
3) bosondringer,
4) rådighedsindskrænkninger i medfør af § 12 i lov om ægteskabets retsvirkninger,
5) værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6
6) rådighedsfratagelse i medfør af § 66 i lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v.

Stk. 2. Der gives i den anførte rækkefølge oplysning om personens eller parternes navn og adresse samt for pantebreve tillige pantesummen i hele kroner. Ved forhøjelse af pantesummen anføres det beløb, hvormed pantesummen forhøjes.

Kapitel 9: Ikrafttræden m.v.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 885 af 19. december 1990 om tinglysning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 785 af 21. september 1992, nr. 303 af 10. maj 1993 og nr. 1024 af 15. december 1993.

§ 39. Dokumenter, der er omfattet af § 1, stk. 2, som inden den 1. april 1994 er tinglyst i personbogen i den retskreds, hvor vedkommende person har eller har haft bopæl, overføres til personbogen i Århus inden den 1. juli 1994.

Stk. 2. For dokumenter, der er overført til personbogen ved retten i Århus i medfør af stk. 1, indføres oplysning om anmelders navn og adresse, parternes cpr-nummer eller SE-nummer, rente, betalingsvilkår samt de i § 20, stk. 4, nævnte oplysninger ikke i personbogen.

Stk. 3. For pantebreve, der er overført til personbogen ved retten i Århus i medfør af stk. 1, og hvor der i personbogen i den retskreds, hvor pantebrevet er blevet tinglyst, alene har været anført en henvisning til genparten af pantebrevet i personbogsakten, vil personbogen efter overførslen ligeledes alene indeholde en henvisning til genparten, der fortsat opbevares ved det pågældende embede.

§ 40. Pantebreve i løsøre m.v., jf. § 1, stk. 2, kan dog i tiden indtil den 1. januar 1995 oprettes i overensstemmelse med de hidtil gældende regler i tinglysningslovens § 47 og Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 885 af 19. december 1990 om tinglysning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 785 af 21. september 1992, bekendtgørelse nr. 303 af 10. maj 1993 og bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993, såfremt de inden den 1. januar 1995 anmeldes til tinglysning i personbogen ved retten i Århus.

Stk. 2. Pantebreve, der er oprettet efter de hidtil gældende regler og tinglyst første gang før den 1. januar 1995, kan fortsat anmeldes til tinglysning.

Stk. 3. Såfremt de i stk. 1 og 2 nævnte pantebreve ikke indeholder oplysning om debitors cpr-nummer eller SE-nummer, skal oplysning herom meddeles i forbindelse med pantebrevets indlevering til tinglysning. Såfremt de i stk. 1 og 2 nævnte pantebreve omfatter mere end 10 genstande, skal der indleveres genpart af pantebrevet eller en fortegnelse efter § 7, stk. 3, nr. 4, samt genpart heraf i forbindelse med pantebrevets indlevering til tinglysning. Omfatter pantebrevet højst 10 genstande, skal der ikke indleveres genpart af de i stk. 1 og 2 nævnte pantebreve.

Justitsministeriet, den 15. marts 1994

Erling Olsen

/ Mikael Sjøberg


Gældende indtil d. 01.05.2003

Gældende fra d. 01.05.2003

Bilag 1

 

 

 

 

Afgift: kr.

 

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTEBREV

(LØSØRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitor:

Cpr./CVR-nr.:

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

erkender herved at skylde

 

 

 

 

Kreditor:

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

 

Beløb:

 

skriver kr.

 

 

 

 

 

Rente:

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsvilkår:

 

 

 

 

 

 

 

Pantegenstanden:

 

 

 

 

 

 

 

Foranstående hæftelser:

 

 

 

 

Fuldmagtshaver:

 

 

 

 

 

 

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:

 

 

 

 

Øvrige kreditoplysninger:

 

 

 

 

Er pantebrevet omfattet af lov om kreditaftale

ja    nej

 

 

 

 

 

Lånebeløbet:

 

 

 

 

 

 

 

Kreditomkostningerne angivet som et beløb:

 

 

 

 

De årlige omkostninger i procent:

 

 

 

 

Eventuelle andre omkostninger:

 

Det samlede beløb, der skal betales:

 

 

 

 

De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid:

 

 

 

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Adresseændring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 7 a.

 

 

 

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular LØSØRE (side 3/sidste side).

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Debitors underskrift:

 

 

 

 

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

 

 

 

 

Navn:

 

Navn:

 

 

 

 

 

Stilling:

 

Stilling:

 

 

 

 

 

Bopæl:

 

Bopæl:

 

 


 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR LØSØRE

l.   Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2.   Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3.   Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4.   Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

5.   Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret.

6.   Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

7.   Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a)   hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b)   hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

c)   hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

d)   hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

e)   hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges på tvangsauktion.«


 

2. Bilag 3 (Justitsministeriets pantebrevsformular HØSTPANTEBREV) affattes således:

»Bilag 3

 

 

 

 

Afgift kr.

 

 

 

 

 

 

 

Ejerlav:

 

 

 

 

 

 

 

Matr.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Pantebrevet omfatter en eller flere landbrugsejendomme, der

 

 

1)   ejes af debitor

 

 

2)   forpagtes af debitor

 

 

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØSTPANTEBREV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitor:

Cpr./CVR-nr.:

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

erkender herved at skylde

 

 

 

 

Kreditor:

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

 

Beløb:

 

skriver kr.

 

 

 

 

 

Rente:

Gælden forrentes fra den   , indtil betaling sker med   % p.a. enhver tid skyldige beløb.

 

Renten erlægges på følgende måde:

 

 

 

 

Betalingsvilkår:

Gælden er stiftet efter reglerne i lov om høstpant og skal indfries den 1. oktober 20

 

 

De pantsatte afgrøder:

Alle afgrøder, der i året 20   høstes på ejendommen matr.nr.

 

 

Leverandørens navn
og adresse:

 

Rå- og hjælpestoffernes
art, mængde og pris:

 

 

Debitor erklærer, at de indkøbte rå- og hjælpestoffer udelukkende vil blive anvendt på ejendommen.

 

 

Den aftalte leveringsperiode:

 

Den aftalte dato
for første leverance:

 

Fuldmagtshaver:

 

 

 

 

 

 

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Adresseændring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 6a.

 

 

 

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular HØSTPANTEBREV (side 3/sidste side).

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Debitors underskrift:

 

 

 

 

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

 

 

 

 

Navn:

 

Navn:

 

 

 

 

 

Stilling:

 

Stilling:

 

 

 

 

 

Bopæl:

 

Bopæl:

 

 


 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR HØSTPANTEBREV

l.   Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2.   Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3.   Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4.   Debitor forpligter sig til at holde høstede afgrøder behørigt brandforsikret.

5.   Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

6.   Uanset pantebrevets uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a)   hvis renter ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b)   hvis pantet vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

c)   hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

d)   hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at høstede afgrøder er behørigt brandforsikret, og

e)   hvis de pantsatte afgrøder overdrages eller anvendes i strid med reglerne i § 4, stk. 2-4, i lov om høstpant.

7.   Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte af ejendommen. Dette gælder også i tilfælde af tvangsauktion, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 6, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte af ejendommen, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor.


Gældende indtil d. 01.05.2003

Bilag 1

Afgift: kr. Anmelder Navn: Adr.: Tlf: PANTEBREV (LØSØRE)

Debitor: Cpr./SE nr.: Navn: Adr.: erkender herved at skylde

Kreditor: Navn: Adr.: Tlf.:

Beløb: skriver kr.

Rente:

Betalingsvilkår:

Pantegenstanden:

Foranstående hæftelser:

Fuldmagtshaver:

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:

Øvrige kreditoplysninger:

Er pantebrevet omfattet af lov om kreditaftaler ja nej

Lånebeløbet:

Kreditomkostningerne angivet som et beløb:

De årlige omkostninger i procent:

Eventuelle andre omkostninger:

Det samlede beløb, der skal betales:

De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid:

Særlige bestemmelser:

NB. Adresseændring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 7a.

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular LØSØRE (side 3/sidste side).

Dato:

Debitors underskrift:

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR LØSØRE

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

5. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret.

6. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

7. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,
b) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
e) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges ved tvangsauktion.


Bilag 2

Afgift: kr. Anmelder Navn: Adr.: Tlf: SKADESLØSBREV (LØSØRE)

Debitor: Cpr./SE nr.: Navn: Adr.: giver herved

Kreditor: Navn: Adr.: Tlf.: panteret i nedennævnte pantegenstand til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad jeg til enhver tid måtte være denne skyldig, dog ikke udover

Beløb: skriver kr.

Rente:

Pantegenstanden:

Foranstående hæftelser:

Fuldmagtshaver:

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:

Særlige bestemmelser:

NB. Adresseændring skal meddeles til kreditor.

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV LØSØRE.

Dato:

Debitors underskrift:

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR SKADESLØSBREV LØSØRE

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket,
såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregistret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

3. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
b) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
c) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
d) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges ved tvangsauktion.

 


Bilag 3

Afgift kr.:

Ejerlav:

Matr. nr.:

Adresse: Pantebrevet omfatter en eller flere landbrugsejendomme, der 1) ejes af debitori 2) forpagtes af debitori Anmelder
Navn: Adresse: Tlf.nr.: HØSTPANTEBREV

Debitor: Cpr./SE nr.: Navn: Adr.: erkender herved at skylde

Kreditor: Navn: Adr.: Tlf.:

Beløb: skriver kr.

Rente: Gælden forrentes ,indtil betaling %p.a. enhver tid fra den sker med skyldige beløb

Renten erlægges på følgende måde:

Betalingsvilkår: Gælden er stiftet efter reglerne i lov om høstpant og skal indfries den 1. oktober 19

De pantsatte afgrøder: Alle afgrøder, der i året 19 høstes på ejendommen matr. nr.

Leverandørens navn og adresse:

Rå- og hjælpestoffernes art,
mængde og pris: Debitor erklærer, at de indkøbte rå- og hjælpestoffer udelukkende vil blive anvendt på ejendommen.

Den aftalte leveringsperiode:

Den aftalte dato for første leverance:

Fuldmagtshaver:

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:

Særlige bestemmelser:

NB. Adresseændring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 6a.

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular HØSTPANTEBREV (side 3/sidste side).

Dato:

Debitors underskrift:

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR HØSTPANTEBREV

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4. Debitor forpligter sig til at holde høstede afgrøder behørigt brandforsikret.

5. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

6. Uanset pantebrevets uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis renter ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,
b) hvis pantet vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at høstede afgrøder er behørigt brandforsikret, og
e) hvis de pantsatte afgrøder overdrages eller anvendes i strid med reglerne i § 4, stk. 2-4, i lov om høstpant.

7. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte af ejendommen. Dette gælder også i tilfælde af tvangsauktion, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 6, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte af ejendommen, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor.


Bilag 4

Afgift: kr.

 

Anmelder

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

SKADESLØSBREV
(VIRKSOMHEDSPANT)

 

Debitor: CVR-nr. og/eller CPR-nr.:

(Hvis debitor er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CVR-nr. og CPR-nr.)

Navn:

Adr.:

 

giver herved

 

Kreditor: CVR-nr. og/eller CPR-nr.:

(Hvis kreditor er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CVR-nr. og CPR-nr.)

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

panteret i, hvad debitor ejer og fremtidig erhverver inden for en eller flere af de nedenfor nævnte aktivtyper, jf. tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-7, til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad debitor til enhver tid måtte være kreditor skyldig, dog ikke ud over

 

Beløb: skriver kr.

 

Panteretten omfatter de nedenfor afkrydsede aktivtyper:

 

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) De i tinglysningslovens § 42 c nævnte køretøjer, som ikke er og aldrig har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer eller i et tilsvarende udenlandsk register

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 3).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Driftsinventar og driftsmateriel

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 4).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Drivmidler og andre hjælpestoffer

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 5).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Besætning

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 6).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 7).

Foranstående hæftelser:

Det erklæres, at pantet ikke er stillet til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1, og pkt. 5 i nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT.

Fuldmagtshaver:

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning mv.:

Særlige bestemmelser:

NB. Adresseændring skal meddeles kreditor.

I øvrigt gælder Justitsministeriet s nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT.

Dato:

Debitors underskrift:

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:


 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte, men ikke andre surrogater. Pantet omfatter ikke aktiver, der opstår ved pantets normale brug og er bestemt til udskillelse, uden at der er tale om et egentligt forbrug af pantet, medmindre der er tale om aktiver af en type, der i sig selv er omfattet af panteretten.

3. Debitor forpligter sig til at holde pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5 eller 6, behørigt brandforsikret.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

b) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

c) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5 eller 6, er behørigt brandforsikret, og

d) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand, uden at det kan anses som udskillelse ifølge regelmæssig drift af virksomheden, eller sælges ved tvangsauktion.

5. Pantet kan ikke stilles til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående. Ved nærstående forstås, jf. konkurslovens § 2:

a) ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær,

b) et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital,

c) to selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber,

d) andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under litra b eller c angivet.


Bilag 5

Afgift: kr.

 

Anmelder

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

SKADESLØSBREV
(FORDRINGSPANT)

 

Debitor: CVR-nr. og/eller CPR-nr.:

(Hvis debitor er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CVR-nr. og CPR-nr.)

Navn:

Adr.:

 

giver herved

 

Kreditor: CVR-nr. og/eller CPR-nr.:

(Hvis kreditor er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CVR-nr. og CPR-nr.)

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

panteret i udestående og fremtidige simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad debitor til enhver tid måtte være kreditor skyldig, dog ikke ud over

 

Beløb: skriver kr.

 

Foranstående hæftelser:

 

Det erklæres, at pantet ikke er stillet til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1, og pkt. 4 i nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT.

 

Fuldmagtshaver:

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning mv.:

 

Særlige bestemmelser:

 

NB. Adresseændring skal meddeles kreditor.

 

I øvrigt gælder Justitsministeriet s nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT.

 

Dato:

 

Debitors underskrift:

 

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

 

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:


 

 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte, men ikke andre surrogater.

3. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

b) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, og

c) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges ved tvangsauktion.

4. Pantet kan ikke stilles til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående. Ved nærstående forstås, jf. konkurslovens § 2:

a) ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær,

b) et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital,

c) to selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber,

d) andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under litra b eller c angivet.


Bilag 6

Afgift: kr.

 

Anmelder

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

PANTSÆTNINGSFORBUD
(PERSONBOGEN)

 

Ejer: CPR-nr. og/eller CVR-nr.:

(Hvis ejer er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CPR-nr. og CVR-nr.)

Navn:

Adr.:

 

forpligter sig herved til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af de nedenfor afkrydsede bestemmelser uden samtykke fra påtaleberettigede:

 

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47
(løsøre, bortset fra motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 b, stk. 2
(det til en erhvervsvirksomhed, der drives fra lejet ejendom, hørende driftsinventar og driftsmateriel – derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art – og ved landejendomme tillige den til ejendommen hørende besætning, gødning, afgrøder og andre frembringelser).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1
(simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2
(lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 3
(de i tinglysningslovens § 42 c nævnte køretøjer, som ikke er og aldrig har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer eller i et tilsvarende udenlandsk register).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 4
(driftsinventar og driftsmateriel).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 5
(drivmidler og andre hjælpestoffer).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 6
(besætning).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 7
(goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)).

AA003076_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 d
(fordringspant).

Påtaleberettiget: Navn:

Adr:

Tlf.nr.

Pantsætningsforbuddet respekterer de forud tinglyste hæftelser.

Dato:

Ejers underskrift:

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:«.


 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Justitsministeriet, den 4. november 2005

Lene Espersen

Advokat Jørgen U. Grønborg