Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2011

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. SKM

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Nyheder 2012

Nyheder 2010

Nyheder 2009

Nyheder 2008

Nyheder 2007

Nyheder 2006

Nyheder 2005

Nyheder 2004


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Dødsboskatteloven er ændret ved § 2 i lov nr. 1380 af 28.12.2011 (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier) fra d. 01.01.2012.

Bekg. nr. 1300 af 15.12.2011 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift (fra d. 01.01.2012)

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1187 af 12.12.2011 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 680.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.140.000 kr. i 2012.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1118 af 29.11.2011 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 40.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2012.

Bekg. nr. 808 af 29.06.2011 om bobestyrere. (gælder for boer, der udleveres til skifte ved bobestyrer efter den 1. juli 2011)

Notarialbekendtgørelsen er ændret ved bekg. nr. 839 af 06/07/2011 fra d. 15.07.2011. Notarialgenparter skal nu være på almindeligt A4 papir

Dødsboskifteloven er ændret ved lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) fra d. 01.07.2011. Se oversigt over nogle af de nye regler i lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven.

Dødsboskatteloven er ændret ved § 2 i lov nr. 174 af 04.03.2011 (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne m.v.) fra d. 15.03.2011.


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. SKM

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


UfR 2011.3007 VLK (TFA 2011.560/1 VLK): Gave til H 4½ måned før død ikke en dødslejegave.

M gav ved ægtepagt af 24.04.2009 H en gave på 10 mio. kr. M døde d. 11.09.2009. Skifteretten i Aalborg anså gaven for en dødslejedisposition omfattet af AL § 93, stk. 1, nr. 2. VL fandt det ikke godtgjort, at døden måtte anses for nært forestående, da M underskrev ægtepagt og gældsbrev. VL lagde til grund, at M, der i 2008 var blevet opereret på grund af cancer, i februar 2009 af neurokirurgerne var beskrevet som velbevaret, at det d. 30.03. 2009 ved en MR-scanning blev konstateret, at knuden ikke havde udviklet sig, samt at M d. 16.04. 2009 havde ringet til neurokirurgerne og fortalt, at han havde tiltagende svimmelhed. VL ophævede som følge heraf skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fortsat behandling ved skifteretten.

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


TFA 2011.419 VLK: Bo udleveret til bobestyrerbehandling, da det var usikkert, hvem der skulle arve ved samtidigt dødsfald.

Boet efter M og H, der var afgået ved døden samtidigt, blev af skifteretten i Kolding udleveret til bobestyrerbehandling, jf. DSL § 36, nr. 5, da de afdøde i deres testamente ikke havde taget stilling til, hvem der skulle arve, hvis de døde samtidigt. VL stadfæstede.

TFA 2011.338 VLK: Bobestyrer havde været berettiget til at vurdere gyldigheden af ægtepagt.

M var død i 2006. H gjorde gældende, at en ægtepagt, der var blevet anmeldt til tinglysning før dødsdagen, afvist og derefter efter dødsdagen anmeldt på ny og tinglyst, var gyldig. Ad hoc bobestyrer A udarbejdede boopgørelse, hvori det blev lagt til grund, at ægtepagten var ugyldig. Skifteretten i Aalborg tog ikke klage over bobestyreren til følge, VL udtalte, at A berettiget til at foretage en vurdering af ægtepagtens gyldighed, og H måtte herefter anlægge sag efter DSL § 89, hvis hun var uenig i A's vurdering. Da H ikke havde gjort dette, havde A med rette lagt sin vurdering til grund i den fortsatte bobehandling, og VL tiltrådte, at klagen var blevet afvist.

TFA 2011.269/1 ØLK: Bobestyrer ikke pålagt at fremskaffe yderligere dokumentation vedr. begravelsesomkostninger.

En arving klagede over, at at der i boopgørelsen indgik uspecificerede begravelsesomkostninger for 6.209,65 kr., idet de pågældende udgifter alene var dokumenteret ved et regnskabsbilag, hvoraf fremgik, at Nordea havde betalt diverse udgifter, som banken karakteriserede som »begravelsesomk.«. Skifteretten i Lyngby fandt, at oplysningerne efter det foreliggende var tilstrækkelig dokumentation, også henset til beløbets størrelse og dettes marginale betydning for klagerens arv og boafgiften. ØL tiltrådte, at der ikke var grundlag for at pålægge bobestyreren at foretage yderligere vedrørende den omhandlede udgiftspost.

TFA 2011.49 ØLD: Udlejers krav på istandsættelsesudgifter prækluderet.

A døde i august 2008. U opgjorde i brev af 12.08.2008 til skifteretten et krav på husleje og varme og anførte, at der var et yderligere krav vedrørende istandsættelse af lejligheden, men der var ingen beløbsmæssig opgørelse af dette krav. Proklama i dødsboet udløb den 21.10.2008. U anmeldte d. 18.03.2009 et krav på 119.000 kr. vedrørende istandsættelse. Frederiksberg Ret og ØL fandt, at U's krav var prækluderet. da den foreløbige anmeldelse af 12.08.2008 ikke indeholdt en skønsmæssig angivelse af kravet, og anmeldelsen således ikke opfyldte kravene i DSL § 82, stk. 3. U havde blandt andet gjort gældende, at bobestyreren burde have vejledt hende om proklamareglerne, men fik ikke medhold heri. ØL fandt det ikke godtgjort, at boets bestyrer havde handlet således, at U havde grundlag for at antage, at kravet vedrørende istandsættelsesudgifter var anmeldt i boet d. 12.08.2008.

d. SKM


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Maja Holmlund og Ümit Gezder i TFA 2011.525-535: Bobehandling, når boet indeholder ejendom i Tyrkiet

Erik Werlauff: Arv & Skifte - med skiftereformen 2011, 8. udg., nov. 2011, 424 sider, DJØF. 6. udg. er anmeldt af Tove H. Dahl i TFA 2007.261-263. 7. udg. er omtalt i TFA 2007.513.

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen i TFA 2011.397-407: Rige, forældreløse børn - om mindreåriges friarv

Johan Hartmann Stæger i TFA 2011.303-308: Båndlæggelse af umyndiges friarv.

Marianne Holdgaard i TFA 2011.117-126: Retlige konsekvenser af nye familieformuer - i familieformue- og arveretten.

Anne Louise Bormann i TfK 2011.232-236: Frakendelse af forældres arveret efter deres børn Arvelovens § 48, stk. 2 - en glemt bestemmelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20