Kapitaliseringsbekendtgørelsen 2011

Bekg. nr. 1300 af 15.12.2011 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift


Bilag 1 Tabel I
Bilag 2 Tabel II

I medfør af § 20 i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991, jf. § 48, stk. 1, jf. § 44 stk. 2, i boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007, fastsættes:

Kapitel 1: Generelle regler om ansættelse af den skatte- og afgiftsmæssige værdi af brugs-, rente- og indtægtsnydelser m.v.

§ 1. Kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse opgøres efter reglerne i §§ 2 og 3.

Stk. 2. Afgiften beregnes af det opgjorte beløb, dog højst af værdien af de midler, hvorpå retten hviler.

Stk. 3. Har en person, der er tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente, beregnes afgiften af værdien af midlerne.

Stk. 4. Ved succession i fideikommisser eller dele af sådanne beregnes afgiften for den tiltrædende besidder af værdien af midlerne.

§ 2. Ved opgørelsen af kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse gælder følgende:

1) Er ydelsen tillagt for bestandig, opgøres værdien til det 8-dobbelte af ydelsens årlige værdi.

2) Er ydelsen af ubestemt varighed, opgøres værdien til det 6-dobbelte af ydelsens årlige værdi, jf. dog nr. 3.

3) Er ydelsen begrænset til et bestemt tidsrum eller til en eller flere personers levetid, opgøres værdien på baggrund af beregninger foretaget af Finanstilsynet. Ved beregningerne bortses fra administrations- og erhvervelsesomkostninger.

§ 3. Ved opgørelsen af den årlige værdi gælder følgende:

1) For værdipapirer og kapitaler, der indestår på konti i bank eller sparekasse eller lignende, foretages opgørelsen på grundlag af renteafkastet.

2) For aktier og lignende foretages opgørelsen på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte.

3) Indtægtsnydelsen af en virksomhed, en fast ejendom eller løsøre opgøres på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte, dog til mindst 4 pct. af kapitalindeståendet.

4) Brugsnydelsen af en fast ejendom ansættes til den leje, der vil kunne opnås ved udleje til anden side.

5) Brugsnydelsen af indbo og andet løsøre opgøres til 6 pct. af effekternes værdi.

6) I andre tilfælde opgøres indtægten eller renten til 6 pct. af midlernes værdi.

§ 4. Anvendes arveafgiftslovens § 15, stk. 4, opgøres kapitalværdien af ydelsen efter reglerne i §§ 2 og 3.

Kapitel 2: Fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

§ 5. Efterstående tabeller, der er udarbejdet af Finanstilsynet, skal fra og med den 1. januar 2012 anvendes ved fastsættelsen af værdien til beregning af arve- og gaveafgift af livsvarige brugs-, rente- eller indtægtsnydelser.

§ 6. Tabel I angiver værdien af en livrente på ét liv på 1 kr. årlig. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor, som i tabellen står ud for nyderens fyldte alder.

§ 7. Tabel II angiver værdien af en livrente på længst liv for en mand og en kvinde, når livrenten udbetales med konstant 1 kr. årlig, så længe en af dem er i live. Tabellen kan også anvendes til beregning af livrenter på længst liv for to mænd eller to kvinder. I førstnævnte tilfælde erstattes den ældste mand af en 4 år ældre kvinde, og i sidstnævnte tilfælde erstattes den yngste kvinde af en 4 år yngre mand. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor under kvindens fyldte alder, som står ud for mandens fyldte alder.

§ 8. Hvor disse tabeller kommer til anvendelse, skal der ikke indhentes erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen fra Finanstilsynet, men den efter tabellerne beregnede værdi opføres i anmeldelse og afgiftsberegning.

§ 9. I tilfælde, der ikke omfattes af tabellerne, må erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen indhentes fra Finanstilsynet.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 959 af 12. oktober 2005 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift.

Skatteministeriet, den 15. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Carsten Vesterø


Bilag 1

Tabel I

Mænd
Kvinder
Fyldt alder
Værdi af 1 kr. livrente
Fyldt alder
Værdi af 1 kr. livrente
Fyldt alder
Værdi af 1 kr. livrente
Fyldt alder
Værdi af 1 kr. livrente
0
30,95
50
20,61
0
31,15
50
21,56
1
30,90
51
20,23
1
31,10
51
21,21
2
30,81
52
19,83
2
31,03
52
20,85
3
30,72
53
19,43
3
30,94
53
20,48
4
30,63
54
19,02
4
30,85
54
20,11
5
30,53
55
18,60
5
30,75
55
19,74
6
30,42
56
18,18
6
30,65
56
19,36
7
30,31
57
17,75
7
30,55
57
18,97
8
30,20
58
17,31
8
30,45
58
18,57
9
30,08
59
16,87
9
30,34
59
18,16
10
29,96
60
16,42
10
30,23
60
17,74
11
29,83
61
15,97
11
30,11
61
17,31
12
29,70
62
15,51
12
30,00
62
16,87
13
29,56
63
15,05
13
29,87
63
16,43
14
29,42
64
14,58
14
29,75
64
15,98
15
29,28
65
14,11
15
29,62
65
15,53
16
29,14
66
13,64
16
29,48
66
15,08
17
28,99
67
13,15
17
29,35
67
14,62
18
28,84
68
12,66
18
29,21
68
14,15
19
28,69
69
12,16
19
29,06
69
13,67
20
28,54
70
11,66
20
28,91
70
13,18
21
28,38
71
11,15
21
28,76
71
12,69
22
28,22
72
10,64
22
28,60
72
12,19
23
28,05
73
10,14
23
28,43
73
11,69
24
27,88
74
9,65
24
28,26
74
11,20
25
27,70
75
9,17
25
28,09
75
10,71
26
27,52
76
8,69
26
27,91
76
10,22
27
27,32
77
8,23
27
27,72
77
9,74
28
27,11
78
7,78
28
27,53
78
9,26
29
26,90
79
7,35
29
27,33
79
8,79
30
26,68
80
6,92
30
27,13
80
8,32
31
26,45
81
6,51
31
26,92
81
7,85
32
26,21
82
6,11
32
26,70
82
7,39
33
25,97
83
5,72
33
26,48
83
6,95
34
25,71
84
5,34
34
26,25
84
6,50
35
25,45
85
4,98
35
26,01
85
6,08
36
25,18
86
4,64
36
25,77
86
5,66
37
24,91
87
4,33
37
25,51
87
5,27
38
24,63
88
4,04
38
25,25
88
4,89
39
24,34
89
3,77
39
24,99
89
4,54
40
24,04
90
3,52
40
24,71
90
4,22
41
23,74
91
3,29
41
24,43
91
3,91
42
23,42
92
3,07
42
24,14
92
3,63
43
23,10
93
2,87
43
23,84
93
3,36
44
22,77
94
2,68
44
23,54
94
3,11
45
22,43
95
2,50
45
23,23
95
2,89
46
22,08
96
2,35
46
22,91
96
2,68
47
21,73
97
2,20
47
22,58
97
2,49
48
21,37
98
2,07
48
22,25
98
2,32
49
20,99
99
1,96
49
21,91
99
2,17

Rentefod: 3 % p.a


Bilag 2

Tabel II

Mandens
Kvindens fyldte alder
fyldte alder
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
35
27,33
27,22
27,11
27,01
26,91
26,81
26,72
26,63
26,55
26,48
36
27,24
27,12
27,01
26,90
26,79
26,68
26,59
26,49
26,40
26,32
37
27,16
27,03
26,91
26,79
26,67
26,56
26,46
26,36
26,26
26,17
38
27,08
26,95
26,82
26,69
26,57
26,45
26,33
26,22
26,12
26,02
39
27,00
26,86
26,73
26,59
26,46
26,33
26,21
26,09
25,98
25,87
40
26,93
26,79
26,64
26,50
26,36
26,23
26,10
25,97
25,85
25,73
41
26,87
26,71
26,56
26,41
26,27
26,13
25,99
25,85
25,72
25,59
42
26,80
26,65
26,49
26,33
26,18
26,03
25,88
25,74
25,60
25,46
43
26,75
26,58
26,42
26,26
26,09
25,94
25,78
25,63
25,48
25,34
44
26,69
26,52
26,35
26,18
26,01
25,85
25,69
25,53
25,37
25,22
45
26,64
26,46
26,29
26,11
25,94
25,77
25,60
25,43
25,26
25,10
46
26,59
26,41
26,23
26,05
25,87
25,69
25,51
25,34
25,16
24,99
47
26,54
26,36
26,17
25,99
25,80
25,62
25,43
25,25
25,07
24,89
48
26,50
26,31
26,12
25,93
25,74
25,55
25,36
25,17
24,98
24,79
49
26,46
26,27
26,07
25,88
25,68
25,48
25,29
25,09
24,89
24,70
50
26,43
26,23
26,03
25,83
25,63
25,42
25,22
25,02
24,81
24,61
51
26,39
26,19
25,99
25,78
25,58
25,37
25,16
24,95
24,74
24,53
52
26,36
26,16
25,95
25,74
25,53
25,31
25,10
24,88
24,67
24,45
53
26,33
26,12
25,91
25,70
25,48
25,27
25,05
24,83
24,60
24,38
54
26,31
26,09
25,88
25,66
25,44
25,22
25,00
24,77
24,54
24,31
55
26,28
26,07
25,85
25,63
25,40
25,18
24,95
24,72
24,49
24,25
56
26,26
26,04
25,82
25,60
25,37
25,14
24,91
24,67
24,43
24,19
57
26,24
26,02
25,79
25,57
25,34
25,10
24,87
24,63
24,38
24,14
58
26,22
25,99
25,77
25,54
25,31
25,07
24,83
24,58
24,34
24,09
59
26,20
25,97
25,75
25,51
25,28
25,04
24,79
24,55
24,29
24,04
60
26,18
25,96
25,73
25,49
25,25
25,01
24,76
24,51
24,26
24,00
61
26,16
25,94
25,71
25,47
25,23
24,98
24,73
24,48
24,22
23,96
62
26,15
25,92
25,69
25,45
25,21
24,96
24,70
24,45
24,19
23,92
63
26,14
25,91
25,67
25,43
25,19
24,93
24,68
24,42
24,15
23,89
64
26,13
25,89
25,66
25,41
25,17
24,91
24,66
24,39
24,13
23,85
65
26,11
25,88
25,64
25,40
25,15
24,89
24,63
24,37
24,10
23,82
66
26,10
25,87
25,63
25,38
25,13
24,88
24,61
24,35
24,07
23,80
67
26,09
25,86
25,62
25,37
25,12
24,86
24,60
24,33
24,05
23,77
68
26,09
25,85
25,61
25,36
25,10
24,84
24,58
24,31
24,03
23,75
69
26,08
25,84
25,60
25,35
25,09
24,83
24,56
24,29
24,01
23,73
70
26,07
25,83
25,59
25,34
25,08
24,82
24,55
24,27
23,99
23,71
71
26,06
25,82
25,58
25,33
25,07
24,81
24,54
24,26
23,98
23,69
72
26,06
25,82
25,57
25,32
25,06
24,79
24,52
24,25
23,96
23,67
73
26,05
25,81
25,56
25,31
25,05
24,79
24,51
24,23
23,95
23,66
74
26,05
25,81
25,56
25,30
25,04
24,78
24,50
24,22
23,94
23,64
75
26,04
25,80
25,55
25,30
25,04
24,77
24,49
24,21
23,93
23,63
76
26,04
25,80
25,55
25,29
25,03
24,76
24,49
24,20
23,92
23,62
77
26,04
25,79
25,54
25,29
25,02
24,76
24,48
24,20
23,91
23,61
78
26,03
25,79
25,54
25,28
25,02
24,75
24,47
24,19
23,90
23,60
79
26,03
25,79
25,54
25,28
25,02
24,74
24,47
24,18
23,89
23,59
80
26,03
25,78
25,53
25,28
25,01
24,74
24,46
24,18
23,89
23,59
81
26,03
25,78
25,53
25,27
25,01
24,74
24,46
24,17
23,88
23,58
82
26,02
25,78
25,53
25,27
25,01
24,73
24,45
24,17
23,87
23,57
83
26,02
25,78
25,53
25,27
25,00
24,73
24,45
24,16
23,87
23,57
84
26,02
25,78
25,52
25,27
25,00
24,73
24,45
24,16
23,87
23,57
85
26,02
25,78
25,52
25,26
25,00
24,72
24,44
24,16
23,86
23,56
86
26,02
25,77
25,52
25,26
25,00
24,72
24,44
24,15
23,86
23,56
87
26,02
25,77
25,52
25,26
24,99
24,72
24,44
24,15
23,86
23,56
88
26,02
25,77
25,52
25,26
24,99
24,72
24,44
24,15
23,86
23,55
89
26,02
25,77
25,52
25,26
24,99
24,72
24,44
24,15
23,85
23,55
90
26,02
25,77
25,52
25,26
24,99
24,72
24,44
24,15
23,85
23,55

Mandens
Kvindens fyldte alder
fyldte alder
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
35
26,41
26,34
26,28
26,22
26,16
26,11
26,07
26,02
25,98
25,94
36
26,24
26,17
26,10
26,04
25,98
25,92
25,87
25,82
25,77
25,73
37
26,08
26,00
25,92
25,85
25,79
25,72
25,67
25,61
25,56
25,51
38
25,92
25,83
25,75
25,67
25,60
25,53
25,46
25,40
25,35
25,30
39
25,77
25,67
25,58
25,49
25,41
25,34
25,26
25,20
25,13
25,08
40
25,62
25,51
25,41
25,32
25,23
25,14
25,06
24,99
24,92
24,86
41
25,47
25,36
25,25
25,15
25,05
24,95
24,87
24,79
24,71
24,64
42
25,33
25,21
25,09
24,98
24,87
24,77
24,67
24,58
24,50
24,42
43
25,20
25,06
24,94
24,81
24,70
24,59
24,48
24,38
24,29
24,20
44
25,07
24,92
24,79
24,65
24,53
24,41
24,29
24,19
24,08
23,99
45
24,94
24,79
24,64
24,50
24,37
24,23
24,11
23,99
23,88
23,78
46
24,83
24,66
24,51
24,35
24,21
24,07
23,93
23,80
23,68
23,57
47
24,71
24,54
24,38
24,21
24,06
23,91
23,76
23,62
23,49
23,37
48
24,61
24,43
24,25
24,08
23,91
23,75
23,59
23,44
23,30
23,17
49
24,51
24,32
24,13
23,95
23,77
23,60
23,43
23,27
23,12
22,97
50
24,41
24,21
24,02
23,83
23,64
23,46
23,28
23,11
22,95
22,79
51
24,32
24,12
23,91
23,71
23,52
23,32
23,14
22,95
22,78
22,61
52
24,24
24,02
23,81
23,60
23,40
23,19
23,00
22,80
22,62
22,44
53
24,16
23,94
23,72
23,50
23,29
23,07
22,86
22,66
22,46
22,27
54
24,09
23,86
23,63
23,40
23,18
22,96
22,74
22,53
22,32
22,11
55
24,02
23,78
23,55
23,31
23,08
22,85
22,62
22,40
22,18
21,96
56
23,95
23,71
23,47
23,23
22,99
22,75
22,51
22,28
22,05
21,82
57
23,89
23,64
23,40
23,15
22,90
22,65
22,41
22,16
21,92
21,69
58
23,84
23,58
23,33
23,07
22,82
22,56
22,31
22,06
21,81
21,56
59
23,78
23,53
23,27
23,01
22,74
22,48
22,22
21,96
21,70
21,44
60
23,74
23,47
23,21
22,94
22,67
22,40
22,13
21,86
21,60
21,33
61
23,69
23,42
23,15
22,88
22,61
22,33
22,05
21,78
21,50
21,23
62
23,65
23,38
23,10
22,83
22,55
22,26
21,98
21,70
21,41
21,13
63
23,61
23,34
23,06
22,77
22,49
22,20
21,91
21,62
21,33
21,04
64
23,58
23,30
23,01
22,73
22,44
22,14
21,85
21,55
21,25
20,96
65
23,54
23,26
22,97
22,68
22,39
22,09
21,79
21,49
21,18
20,88
66
23,51
23,23
22,94
22,64
22,34
22,04
21,74
21,43
21,12
20,81
67
23,49
23,20
22,90
22,61
22,30
22,00
21,68
21,37
21,06
20,74
68
23,46
23,17
22,87
22,57
22,26
21,95
21,64
21,32
21,00
20,68
69
23,44
23,14
22,84
22,54
22,23
21,91
21,60
21,27
20,95
20,62
70
23,42
23,12
22,82
22,51
22,20
21,88
21,56
21,23
20,90
20,57
71
23,40
23,10
22,79
22,48
22,17
21,85
21,52
21,19
20,86
20,52
72
23,38
23,08
22,77
22,46
22,14
21,82
21,49
21,15
20,82
20,48
73
23,36
23,06
22,75
22,43
22,11
21,79
21,46
21,12
20,78
20,44
74
23,35
23,04
22,73
22,41
22,09
21,76
21,43
21,09
20,75
20,40
75
23,33
23,03
22,71
22,40
22,07
21,74
21,40
21,06
20,72
20,37
76
23,32
23,01
22,70
22,38
22,05
21,72
21,38
21,04
20,69
20,34
77
23,31
23,00
22,69
22,36
22,04
21,70
21,36
21,02
20,67
20,31
78
23,30
22,99
22,67
22,35
22,02
21,69
21,34
21,00
20,65
20,29
79
23,29
22,98
22,66
22,34
22,01
21,67
21,33
20,98
20,63
20,27
80
23,28
22,97
22,65
22,33
22,00
21,66
21,31
20,96
20,61
20,25
81
23,27
22,96
22,64
22,32
21,99
21,65
21,30
20,95
20,59
20,23
82
23,27
22,96
22,64
22,31
21,98
21,64
21,29
20,94
20,58
20,22
83
23,26
22,95
22,63
22,30
21,97
21,63
21,28
20,92
20,57
20,20
84
23,26
22,94
22,62
22,30
21,96
21,62
21,27
20,91
20,56
20,19
85
23,25
22,94
22,62
22,29
21,95
21,61
21,26
20,91
20,55
20,18
86
23,25
22,94
22,61
22,28
21,95
21,60
21,25
20,90
20,54
20,17
87
23,25
22,93
22,61
22,28
21,94
21,60
21,25
20,89
20,53
20,16
88
23,24
22,93
22,61
22,28
21,94
21,59
21,24
20,89
20,52
20,16
89
23,24
22,93
22,60
22,27
21,94
21,59
21,24
20,88
20,52
20,15
90
23,24
22,92
22,60
22,27
21,93
21,59
21,23
20,88
20,51
20,15

Mandens
Kvindens fyldte alder
fyldte alder
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
35
25,91
25,87
25,84
25,81
25,79
25,76
25,73
25,71
25,69
25,67
36
25,69
25,65
25,62
25,58
25,55
25,53
25,50
25,47
25,45
25,43
37
25,47
25,43
25,39
25,35
25,32
25,29
25,26
25,23
25,20
25,18
38
25,25
25,20
25,16
25,12
25,08
25,05
25,01
24,98
24,95
24,93
39
25,02
24,97
24,92
24,88
24,84
24,80
24,76
24,73
24,70
24,67
40
24,80
24,74
24,69
24,64
24,59
24,55
24,51
24,47
24,44
24,41
41
24,57
24,51
24,45
24,40
24,35
24,30
24,25
24,21
24,17
24,14
42
24,35
24,28
24,21
24,15
24,10
24,04
24,00
23,95
23,91
23,87
43
24,12
24,05
23,98
23,91
23,85
23,79
23,73
23,68
23,64
23,59
44
23,90
23,82
23,74
23,66
23,59
23,53
23,47
23,41
23,36
23,31
45
23,68
23,59
23,50
23,42
23,34
23,27
23,20
23,14
23,08
23,03
46
23,46
23,36
23,26
23,17
23,09
23,01
22,94
22,87
22,81
22,75
47
23,25
23,14
23,03
22,93
22,84
22,75
22,67
22,60
22,53
22,46
48
23,04
22,92
22,80
22,69
22,59
22,50
22,41
22,32
22,25
22,17
49
22,84
22,70
22,58
22,46
22,35
22,24
22,14
22,05
21,96
21,88
50
22,64
22,49
22,36
22,23
22,11
21,99
21,88
21,78
21,69
21,60
51
22,45
22,29
22,14
22,00
21,87
21,74
21,62
21,51
21,41
21,31
52
22,26
22,10
21,94
21,78
21,64
21,50
21,37
21,25
21,13
21,03
53
22,09
21,91
21,73
21,57
21,41
21,26
21,12
20,99
20,86
20,74
54
21,92
21,73
21,54
21,36
21,19
21,03
20,88
20,73
20,60
20,47
55
21,75
21,55
21,36
21,17
20,98
20,81
20,64
20,48
20,33
20,19
56
21,60
21,39
21,18
20,98
20,78
20,59
20,41
20,24
20,08
19,93
57
21,46
21,23
21,01
20,80
20,59
20,39
20,19
20,01
19,83
19,67
58
21,32
21,08
20,85
20,62
20,40
20,19
19,98
19,78
19,59
19,41
59
21,19
20,94
20,70
20,46
20,23
20,00
19,78
19,57
19,36
19,17
60
21,07
20,81
20,56
20,31
20,06
19,82
19,59
19,36
19,14
18,93
61
20,96
20,69
20,42
20,16
19,90
19,65
19,40
19,16
18,93
18,71
62
20,85
20,57