Registreret partnerskab

Retsregler

Betænkninger

Litteratur

Statistik

Sammenfatning

Praksis


Retsregler

Lov om registreret partnerskab er ophævet ved § 4, stk. 2 i lov nr. 532 af 12.06.2012 fra d. 15.06.2012, men finder fortsat anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni 2012.

Et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab af den myndighed, der er nævnt i § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (kommunen). Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af anmodninger om omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab.

Bekg. nr. 544 af 13.06.2012 om autorisation af ritualer for vielse (bryllup) af to af samme køn og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har d. 14.03.2012 fremsat L 106 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab. Loven er vedtaget og er trådt i kraft d. 15.06.2012.

Cirkulæreskrivelse nr. 9300 af 30.06.2010 om ændring af lov om registreret partnerskab m.v.

Bekg. nr. 198 af 09.04.2002 om finske statsborgeres adgang til at indgå registreret partnerskab i Danmark. (Gælder fra d. 01.05.2002)

Cirkulæreskrivelse nr. 9674 af 25.08.2009 om ægteskab mellem to personer af samme køn i Norge

Cirkulæreskrivelse om stedbarnsadoptioner for registrerede partnere af 15. juni 1999.

Bekg. nr. 662 af 01.08.1995 om ægteskabs indgåelse, kap. 7.

Cirkulære nr. 134 af 25.09.1989 om ægteskabs indgåelse kap. 3

Betænkninger

Bet. nr. 1127/1988: Homoseksuelles vilkår

Bet. nr. 1065/1986: Homoseksuelle og arveafgift

Litteratur

Ingrid Lund-Andersen (ansv. red.), Jose Maria Lorenzo Villaverde (ansv. red.) & Hanne Petersen (ansv. red.): Contemporary Gender Relations and Changes in Legal Cultures, 1. udg., 2013, 256 sider, DJØF.

Katharina Boele-Woelki og Angelika Fuchs: Same-Sex Relationships and beyond, 3. udg., 2017, 250 sider, Intersentia

Torben Svenné Schmidt: International person-, familie- og arveret p. 40-42

Karen-Inger Bast og Helle Pallesen i ADV 1989.321-323: Registreret partnerskab for personer af samme køn.

Claus Rosholm i Skarrildhus 1989 p. 66-70

Michael Elmer og Marianne Lund-Larsen i JUR 1990.134-139

Irene Nørgaard i ADV 1990.227 f. (registrerede partneres ret til "ægtefællepension")

Linda Nielsen i International Journal of Law and the Family 1990 vol. 4 p. 297-307: Family Rights and the Registered Partnership in Danmark.

Marianne Højgaard Pedersen i Journal of Family Law 1991/92 vol. 30 p. 289: Denmark: Homosexual Marriages and New Rules Regarding Separation and Divorce.

Dorrit Sylvest Nielsen i R&R nr. 8/1991 p. 60 vedr. adoption.

Jan Pedersen i Skatteretten 1, 3. udg., 2000, p. 711-713 om beskatning af registrerede partnere, herunder "medarbejdende partnere".

Ingrid Lund-Andersen i Festskrift til Ingrid Dübeck, 2003 p. 189-203: Den danske lov om registreret partnerskab.

Ingrid Lund-Andersen har i TfR 2004.197-200 anmeldt: Katharina Boele-Woelki og Angelika Fuchs (eds): Legal Recognition og Same-Sex Couples in Europa, Intersentia, Antwerp - Oxford - New York, 2003, 323 sider.

Mette Kjølby Miller-Harris og Lennart Houmann i JUR 2010.201-203: Registrerede partneres adgang til at adoptere

Daniela Elkan og Rass Holdgaard i ADV nr. 7/2015 p. 32-35: Homoseksuelles ret til ægteskab: US Supreme Court har givet Europa baghjul (Den amerikanske højesteret afsagde d. 26.06.20125 en historisk dom i sagen Obergefelle v. Hodges om retten til ægteskab for to personer af samme køn.)

Statistik

Ca. 5% af befolkningen er homoseksuelle, hvilket i Danmark svarer til ca. 250.000 personer.


Antal par heraf med børn Ægtepar med samme køn heraf med børn
01.01.1996 1.308 81
01.01.1997 1.431 91
01.01.1998 1.531 106
01.01.1999 1.679 150
01.01.2000 1.829 176
01.01.2001 1.992 220
01.01.2002 2.166 266
01.01.2003 2.315 294
01.01.2004 2.468 338
01.01.2005 2.641 401
01.01.2006 2.833 452
01.01.2007 3.045 507
01.01.2008 3.294 601
01.01.2009 3.543 702
01.01.2010 3.763 789
01.01.2011 3.959 908
01.01.2012 4.101 1.012
01.01.2013 3.884 994 391 84
01.01.2004 3.623 934 818 236

Sammenfatning

I lande som eksempelvis Belgien, Holland, Island, Norge, Portugal, Spanien og Sverige kan par af samme køn indgå ægteskab med de samme retsvirkninger som et ægteskab indgået mellem par af forskelligt køn. I andre europæiske lande har par af samme køn fået mulighed for at indgå registreret partnerskab. Dette gælder eksempelvis Finland, Storbritannien, Tjekkiet og Tyskland.

Fra d. 15.06.2012 kan ægteskab indgås i Danmark mellem to personer af samme køn.

HR: Regler om ægtefæller gælder også for ægtefæller af samme køn

U1: Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, jf. RVL § 53 b, stk. 1.

Ingen af ægtefællerne har adgang til at indgå retshandler til fyldestgørelse af hustruens særlig behov, jf. RVL § 11.

U2: Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette, jf. RVL § 53 b, stk. 2 og ÆL § 66 a.

Oversigt over retsvirkningerne af registreret partnerskab

HR: Samme retsvirkninger som ægteskab

U1: Ikke mulighed for kirkelig vielse, men evt. kirkelig markering. Vielsesattesten kaldes partnerskabsattest.

U2. Registrering af partnerskab kan ifølge lov om registreret partnerskab § 2, stk. 2 kun ske, hvis

1) en af parterne har bopæl her i landet og dansk statsborgerskab eller
2) begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år før registreringen.

U3: Særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved køn, jf. lov om registreret partnerskab § 4, stk. 3

Ikke adgang til at indgå retshandler til fyldestgørelse af hustruens særlig behov, jf. RVL § 11.
Ikke mulighed for 1-årig forældelse for krav mod hustruen efter RVL § 11, jf. RVL § 26.
Ikke mulighed for bevarelse af ret til enkepension efter 1941-loven - dog kan der i pensionskassers vedtægter være mulighed herfor. (Gælder ikke fra d. 01.01.2007)

U4: Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette, jf. lov om registreret partnerskab § 4, stk. 4

U5: Ikke mulighed for gejstlig mægling, jf. lov om registreret partnerskab § 5, stk. 2

U6: Der er fra d. 01.07.2010 mulighed for fremmedadoption. Der er fra d. 01.07.1999 mulighed for stedbarnsadoption, dog ikke hvis der er tale om et adoptivbarn fra et andet land, jf. lov om registreret partnerskab § 4, stk. 1

U7: Kan fra d. 01.07.2010 få overført forældremyndighed efter FAL § 13, stk. 2 og § 15, stk. 5, jf. den nu ophævede lov om registreret partnerskab § 4, stk. 2

U8: Ikke mulighed for kunstig befrugtning, jf. § 3 i lov om kunstig befrugtning. (ophævet fra d. 01.01.2007 ved lov nr. 535 af 08.06.2006)

Praksis

UfR 1993.849 HD: To mandlige russiske statsborgere havde registreret partnerskab i Dragør. Kravet om dansk statsborgerskab ikke anset for en gyldighedsbetingelse, jf. § 40 i bekg. om ægteskabs indgåelse, der svarer til ÆL § 21 stk. 1. ØL-dommen, som nåede til det modsatte resultat, er omtalt af Svend Danielsen i Lov & Ret nr. 5/1993 p. 20.

TFA 1998.370 CD: M1 og M2 kunne ikke få tilladelse til at indgå registreret partnerskab, idet M2, der havde fået afslag på asyl, ikke havde lovligt ophold i Danmark, jf. indgåelsesbekg. § 36, stk. 2.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20