Cirkulære nr. 134 af 25.09.1989 om ægteskabs indgåelse

Som ændret ved cirk. nr. 53 af 14.06.2002 fra d. 01.07.2002 og ved cirk. nr. 13 af 15.02.2006 fra d. 01.03.2006 og 01.04.2006.

Ophævet fra 01.01.2007 og erstattet af Cirkulære nr. 110 af 14.12.2006 om ægteskabs indgåelse

Cirkulære om ægteskabs indgåelse

(Til samtlige statsamter og kommuner)

I medfør af § 12, § 20, stk. 3, og § 66, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 365 af 6. juni 2002, og efter § 2, stk. 4, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som ændret senest ved lov nr. 360 af 2. juni 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Prøvelse af ægteskabsbetingelserne

§ 1. De blanketter, der er nævnt i §§ 3, 21 og 33, i bekendtgørelsen om ægteskabs indgåelse, skal være godkendt af Civilretsdirektoratet.

§ 1 er ophævet fra d. 01.03.2006 ved § 1.1. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006

§ 2. Prøvelsesmyndigheden skal vejlede parterne om udfyldelsen af erklæringerne efter bekendtgørelsens § 3 og om, hvilke erklæringer, tilladelser og beviser, der kræves efter bekendtgørelsens §§ 2 og 4-11 a.

§ 3. Attest om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt (prøvelsesattest), udstedes på en blanket, der indgår i prøvelsesformularsættet, jf. § 9.

§ 4. Hvis en part, der har statsborgerret og bopæl i udlandet, ønsker at indgå ægteskab her i landet, og det er prøvelsesmyndigheden bekendt, at ægteskabet på grund af et almindeligt forbud mod fraskiltes indgåelse af ægteskab ikke kan indgås i det land, hvor den pågældende har statsborgerret eller bopæl, skal prøvelsesmyndigheden gøre parterne opmærksom på forbudet og på, at det er usikkert, i hvilket omfang ægteskabet vil blive anerkendt i udlandet.

§ 5. Foreligger der ved prøvelse af ægteskabsbetingelserne for en statsborger i et af de andre nordiske lande ægteskabsattest fra statsborgerlandets myndigheder, jf. bekendtgørelsens § 20, anføres dette i prøvelsesattesten i anmærkningsrubrikken med oplysning om, hvilken myndighed der har udstedt ægteskabsattesten, dennes dato og gyldighedstid, samt hvem af parterne den omfatter.

§ 6. Prøvelsesattest kan ikke udstedes, såfremt en af parterne mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt.

§ 7. Fremsættes indsigelse mod indgåelse af ægteskabet for prøvelsesmyndigheden, jf. bekendtgørelsen § 12, efter at prøvelsesattest er udstedt, og kan indsigelsen ikke straks afvises, skal prøvelsesmyndigheden omgående give meddelelse om indsigelsen til vielsesmyndigheden, hvis denne er prøvelsesmyndigheden bekendt. Ægteskabet må herefter ikke indgås, før prøvelsesmyndigheden har afgjort, om indsigelsen er berettiget. Den, der har fremsat indsigelsen, underrettes om prøvelsesmyndighedens afgørelse.

§ 8. Ægteskabsattest til brug ved indgåelse af ægteskab i udlandet, jf. bekendtgørelsens kapitel 5, udstedes på dansk, engelsk, tysk, fransk eller spansk på en af Civilretsdirektoratet godkendt blanket.

Ophævet fra d. 01.07.2002

§ 9. Prøvelsesmyndigheden skal føre bog over prøvelses- og ægteskabsattesterne, jf. §§ 3 og 8. Bogen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) dato for udstedelse af prøvelsesattesten samt prøvelsesnummer,
 • 2) parternes fulde navn og bopæl,
 • 3) så vidt muligt parternes personnummer eller i mangel heraf fødselsdag og -år, parternes fødesogn og -kommune,
 • 4) statsborgerskab, såfremt dette ikke er dansk,
 • 5) oplysninger om tilladelser fra forældre, eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, værge, statsamtet eller Familiestyrelsen,
 • 6) eventuel oplysning om vielsesmyndigheden, såfremt denne er en anden end prøvelsesmyndigheden og
 • 7) oplysning om, hvilket efternavn parterne ønsker efter vielsen.

Stk. 2. Personer, der tidligere har været gift, indføres i prøvelsesbogen efter følgende regler:

 • 1) Bærer en person et efternavn erhvervet på grundlag af tidligere ægteskab (giftenavn), anføres tillige personens eget efternavn.
 • 2) Har en person til folkeregistret anmeldt, at eget efternavn anvendes som mellemnavn foran et giftenavn, anføres eget efternavn både som mellemnavn og eget efternavn.

Stk. 3. Der skal føres et navneregister, hvori begge parters navne og bopæl indføres med henvisning til prøvelsesnummeret. Indførelsen af navnene sker alfabetisk og inden for hvert bogstav i kronologisk rækkefølge. Hvis navneregistret føres elektronisk, kan indførelserne ske alfabetisk. Prøvelsesbogen indbindes med 400 blade i hvert bind. Navneregistret indbindes foran i prøvelsesbogen.
Stk. 4. Hvis der udstedes ægteskabsattest, uden at betingelsen i bekendtgørelsens § 11 a er opfyldt, noteres dette i anmærkningsrubrikken.

§ 9, stk. 4 er indsat fra d. 01.07.2002
§ 9, stk. 1, nr. 5 er ændret fra d. 01.03.2006 ved § 1.2. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006: I § 9, stk. 1, nr. 5 , § 10 og § 14, stk. 4 , ændres »Civilretsdirektoratet« til: »Familiestyrelsen«.

§ 9, stk. 3, 1. pkt. er ophævet fra d. 01.03.2006 ved § 1.3. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006: Hidtidig ordlyd: Oplysningerne indføres på løsblade, der indgår i et formularsæt, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.

§ 10. Erklæringerne, som parterne afgiver efter bekendtgørelsens §§ 3 og 3 a, samtykkeerklæringer efter bekendtgørelsens §§ 4 og 6, samt tilladelser fra statsamtet og Familiestyrelsen, jf. bekendtgørelsen §§ 5, 8, 9 og 11 a, skal opbevares i omslag forsynet med prøvelsesnummeret. Øvrige dokumenter såsom dåbs-, fødsels- eller navneattester, dødsattester, skifteattester, erklæringer fra tidligere ægtefælle eller arvinger, skilsmisse- eller separationsbevillinger, domsudskrifter og lignende dokumenter vedrørende parternes personlige forhold skal tilbageleveres parterne senest samtidig med udleveringen af prøvelsesattesten eller vielsesattesten.

§ 10 er ændret fra d. 01.03.2006 ved § 1.2. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006: I § 9, stk. 1, nr. 5 , § 10 og § 14, stk. 4 , ændres »Civilretsdirektoratet« til: »Familiestyrelsen«.

Kapitel 2

Borgerlig vielse

§ 11. Under vielseshandlingen spørger den, der foretager vielsen, efter at have fastslået parternes identitet: »Da De over for mig har oplyst, at De ønsker at indgå ægteskab med hinanden, spørger jeg, om De NN (mandens fulde navn) vil have HH (kvindens fulde navn) til ægtefælle?» Når manden har svaret ja, spørges kvinden: »På samme måde spørger jeg Dem HH (kvindens fulde navn), om De vil have NN (mandens fulde navn) til ægtefælle?» Når kvinden har svaret ja, udtaler den, der foretager vielsen: »Efter at De nu har erklæret at ville ægte hinanden, forkynder jeg Dem herved at være ægtefolk.«

§ 12. Vielse kan ikke foretages, såfremt en af parterne mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt.

§ 13. Vielsesmyndigheden fører en ægteskabsbog og et duplikat af denne. Bøgerne skal opbevares på et sikkert sted, og ægteskabsbogen og dens duplikat må ikke opbevares i samme bygning, medmindre bøgerne opbevares i et brandsikkert rum.

§ 14. I forbindelse med vielsen indføres denne i ægteskabsbogen. Bogen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Datoen for vielsen og vielsesnummer.

2) Parternes fulde navn og bopæl.

3) Så vidt muligt parternes personnummer eller i mangel heraf fødselsdag og -år samt parternes fødesogn og -kommune.

4) Parternes statsborgerskab, såfremt dette ikke er dansk.

5) Navnet på prøvelsesmyndigheden og datoen for udstedelsen af prøvelsesattesten.

6) Vidnernes navne og bopæl.

7) Hvis vielsen er foretaget på et andet sted end det, kommunalbestyrelsen normalt har anvist dertil, anføres dette i anmærkningsrubrikken.«

Stk. 2. Tilførslen underskrives af den, der har foretaget vielsen, parterne og vidnerne.

Stk. 3. Der sker på samme måde indførsel i ægteskabsbogens duplikat under samme vielsesnummer.

Stk. 4. Er vielse sket, selv om der ikke eller kun delvis er sket prøvelse af ægteskabsbetingelserne, jf. bekendtgørelsens § 31, anføres dette i anmærkningsrubrikken med oplysning om, hvilken prøvelse der er foretaget. Det skal af tilførslen fremgå, at parterne har afgivet erklæring om, at der ikke efter lovens §§ 6 og 9 er noget til hinder for ægteskabet. Indberetning sendes i disse tilfælde til prøvelsesmyndigheden, der foretager en så vidt muligt fuldstændig prøvelse af ægteskabsbetingelserne og derefter indsender sagen til Familiestyrelsen. Tilsvarende regler gælder om en indberetning, prøvelsesmyndigheden modtager fra en præst.

Stk. 5. Der skal føres et navneregister såvel til ægteskabsbogen som til duplikatet, hvori begge parters navne og bopæl indføres med henvisning til vielsesnummeret. Indførelsen af navnene sker alfabetisk og inden for hvert bogstav i kronologisk rækkefølge. Hvis navneregistrene føres elektronisk, kan indførelserne ske alfabetisk. Ægteskabsbogen og duplikatet indbindes med 400 blade i hvert bind. Navneregistrene indbindes foran i bøgerne.

§ 14, stk. 4 er ændret fra d. 01.03.2006 ved § 1.2. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006: I § 9, stk. 1, nr. 5 , § 10 og § 14, stk. 4 , ændres »Civilretsdirektoratet« til: »Familiestyrelsen«.
§ 14, stk. 1 er ændret fra d. 01.04.2006 ved § 1.4. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006
§ 14, stk. 5, 1. pkt. er ophævet fra d. 01.03.2006 ved § 1.5. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006. Hidtidig formulering:
Ægteskabsbogen og duplikatet føres som løsblade, der indgår i det formularsæt, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.

§ 15. Straks efter vielsen udleverer vielsesmyndigheden en vielsesattest til parterne.

Stk. 2. Vielsesattesten skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) parternes fulde navn efter vielsen,
 • 2) parternes eget efternavn, såfremt de efter vielsen fører et giftenavn,
 • 3) oplysning om en part anvender eget efternavn som mellemnavn foran et giftenavn,
 • 4) parternes personnummer eller i mangel heraf fødselsdato og -år og fødselsregistreringssted og
 • 5) datoen for vielsen samt vielsessted.

§ 16. Meddelelse fra dansk præst i et anerkendt trossamfund om vielse foretaget i udlandet indføres af Københavns Magistrats 1. afdeling i ægteskabsbogen og duplikatet med angivelse af vielsesmyndigheden. Hvis præsten har anmodet derom, fremsender magistraten en vielsesattest til præsten med henblik på videre udlevering til parterne.

§ 17. Foretages kirkelig vielse af en særlig præst inden for andre trossamfund end de anerkendte, jf. lovens § 16, stk. 1, nr. 3, skal den borgerlige vielsesmyndighed i den kommune, hvor vielsen er foretaget, indføre meddelelsen fra præsten om vielsen i ægteskabsbogen og i duplikatet med angivelse af vielsesmyndigheden. Den borgerlige vielsesmyndighed skal forinden påse præstens bemyndigelse.

Stk. 2. Straks efter indførelsen i ægteskabsbogen sendes en vielsesattest med angivelse af vielsesmyndigheden til præsten med henblik på videre udlevering til parterne.

§ 18. I forbindelse med udstedelse af vielsesattest sendes der meddelelse om vielsen til folkeregistret i den eller de kommuner, hvor parterne umiddelbart før ægteskabets indgåelse var tilmeldt folkeregistret. Var ingen af parterne tilmeldt folkeregistret, sendes meddelelsen til Det Centrale Personregister (CPR). Meddelelsen indgår i vielsesformularsættet.

§ 18 er ophævet fra d. 01.07.2002

§ 19 er ophævet fra d. 01.04.2006 ved § 1.6. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006: Hidtidig ordlyd: § 19. Opnår en ægtefælle navneforandring, skal vielsesmyndigheden på begæring notere det nye navn i ægteskabsbogen og duplikatet. På begæring noteres endvidere i ægteskabsbogen og duplikatet anvendelse af eget efternavn som mellemnavn foran et giftenavn. Ved senere udstedelse af vielsesattest anføres kun det nye navn.

Kapitel 3

Registrerede partnere og registreret partnerskab

§ 20. Reglerne i cirkulæret finder tilsvarende anvendelse på indgåelse af registreret partnerskab, bortset fra følgende bestemmelser: §§ 4, 5, 8, 11, 14, stk. 4, 4. pkt., og §§ 16 og 17.

§ 21. Hvis en part, der har statsborgerskab eller bopæl i udlandet, ønsker at indgå registreret partnerskab, skal prøvelsesmyndigheden gøre parterne opmærksom på, at det registrerede partnerskab formentlig ikke vil blive anerkendt i udlandet.

§ 22. Under indgåelse af registreret partnerskab spørger den, der forestår indgåelsen efter at have fastslået parternes identitet: »Da De over for mig har oplyst, at De ønsker at indgå registreret partnerskab med hinanden, spørger jeg, om De AA (part 1's fulde navn) vil indgå registreret partnerskab med BB (part 2's fulde navn)?» Når part 1 har svaret ja, spørges part 2: »På samme måde spørger jeg Dem BB (part 2's fulde navn) om De vil indgå registreret partnerskab med AA (part 1's fulde navn)?». Når part 2 har svaret ja, anmoder den, der forestår indgåelsen, parterne om at underskrive registreringen i ægteskabsbogen.

§ 23. Reglerne om den, der tidligere har indgået ægteskab, finder tilsvarende anvendelse på den, der tidligere har indgået registreret partnerskab.

Stk. 2. I de bøger, der er nævnt i §§ 9 og 14, anføres efter prøvelsesattest og vielsesattest »R«, hvis der er tale om registreret partnerskab.

Kapitel 4

Arkivering m.v.

§ 24. Prøvelsesbøgerne afleveres 5 år efter, at de er indbundne, til landsarkivet, i København til stadsarkivet.

Stk. 2. Ægteskabsbøgerne afleveres 50 år efter, at de er indbundne, til landsarkivet, i København til stadsarkivet.

Stk. 3. Duplikaterne afleveres i landsarkivet, i København til stadsarkivet, når de er indbundne.

Stk. 4. Samtlige andre dokumenter vedrørende prøvelsen af ægteskabsbetingelserne, der ikke er tilbageleveret parterne, tilintetgøres efter 10 års opbevaring.

§ 25 er ophævet fra d. 01.03.2006 ved § 1.7. i cirk. nr. 13 af 15.02.2006: Hidtidig formulering: § 25. Udgifter vedrørende blanketter til erklæringer, attester, prøvelses- og ægteskabsbøger afholdes af vedkommende kommune.

§ 26. Til prøvelsesbogen, ægteskabsbogen og duplikatet skal anvendes arkivpapir efter anvisning af Direktoratet for Statens Indkøb.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 27. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 1989.

§ 28. Cirkulære nr. 261 af 18. december 1969 om ægteskabs indgåelse ophæves.

Justitsministeriet, den 25. september 1989

H. P. CLAUSEN

/J. Vorstrup Rasmussen

Advokat Jørgen U. Grønborg