Udlodning af pensionsordning til ægtefælle

A. Litteratur.

B. Reglernes anvendelsesområde.

C. Der kan fortsat ske udlodning med respekt af udbetalingsvilkårene (model 1).

D. Modtagerægtefællen kan foretage indskud på den udloddede forsikring eller konto med fradragsret (model 2).

E. Udlodning behøver ikke længere ske med respekt af udbetalingsvilkårene (model 3).

F. Lovens ikrafttræden.


A. Litteratur:

Lovforslag nr. L 188 af 24.01.1996.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget d. 10.04.1996.

Lennart Lynge Andersen: UfR 1989 B.144-152 om ægtefælleopdelte pensionskonti.

LV 1996 A.C.1.8.1 p. 223-225

TfS 1996.346: Kort omtale af de tre delingsmodeller.

John Peter Andersen i Karnov 1996 hæfte 2 p. 5186-5188

Hanne Søgaard Hansen i Karnov 1996 p. 5702 f. note 92-96

Hanne Søgaard Hansen i SR-SKAT 5-1996 p. 296-298

Irene Nørgaard i Familieret, 4. udg. 1996 p. 531 note 35.


B. Reglernes anvendelsesområde.

Ifølge PBL § 30, stk. 1 vedrører reglerne:

  1. Pensionsordninger med løbende udbetalinger

  2. Rateforsikringer i pensionsøjemed

  3. Kapitalforsikringer i pensionsøjemed

  4. Rateopsparing i pensionsøjemed

  5. Opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension)

De nye regler om deling efter model 2 og 3 gælder ikke selvpensioneringskonti, jf. skrivelse af 10.08.1998 fra Skatteministeriet til advokat Jørgen U. Grønborg. Der kan dog fortsat ske separat opdeling af en selvpensioneringskonto med respekt af udbetalingsvilkårene, jf. TfS 1989.289 SKD.

Irene Nørgaard antager i Familieret 4. udg. 1996 p. 532 i note 35 in fine og p. 537, at de nye regler også finder anvendelse på indekskontrakter. Staten er dog ikke forpligtet til at acceptere en opsplitning efter model 3, jf. Familieret p 539 note 54. Man kan nu foretage separat deling af indekskontrakter, således at modtagerægtefællen får ret til fortsatte indskud (model 2), og retten til indekstillæg ved udbetalingen kan derved bevares. Skatteministeriet er i skrivelse af 10.08.1998 til advokat Jørgen U. Grønborg nået frem til samme resultat.

Der skal foreligge et skifte af fællesbo eller en bosondring. Reglerne gælder således ikke ved frivillig udlodning af en pensionsordning, som er særeje. Det er som hidtil uden betydning, om fællesboskiftet sker privat eller offentligt. Det er ligeledes som hidtil uden betydning, om pensionsordningen er blevet separat ligedelt eller om modtagerægtefællen har fået hele pensionsordningen eller 80% heraf.

Reglerne finder som hidtil ikke anvendelse ved opløsning af delingsformuet ved en særejeægtepagt, f. eks. i forbindelse med en varig samlivsophævelse.

TfS 1994.691 LSR: M ville i forbindelse med samlivsophævelse ved ægtepagt overføre 50% af sine kapital- og ratepensionsordninger til H som fuldstændigt særeje. Statueret, at afgiftsfritagelsen i PBL § 30, stk. 2 ikke fandt anvendelse ud over de tilfælde, hvor deling af fællesboet var lovpligtig.

Der kan nu ske udlodning efter 3 modeller. For alle 3 modeller gælder, at modtagerægtefællen som hidtil bliver selvstændigt afgiftspligtig af den udloddede del, jf. PBL § 30, stk. 2, 2. pkt.

For alle 3 modeller gælder endvidere, at modtagerægtefællen kan indsætte begunstigede til kontoen efter reglerne i PBL, jf. § 30, stk. 3, 1). Dette var også muligt før d. 25.04.1996 i medfør af PBL § 30, stk. 2, 4. pkt. Hvis modtagerægtefællen ikke har foretaget sig noget i relation til begunstigelsesindsættelse, må det formentlig antages, at modtagerægtefællen "genbruger" den begunstigelsesklausul, som var gældende for den oprindelige konto.


C. Der kan fortsat ske udlodning med respekt af udbetalingsvilkårene (model 1).

Denne model svarer til den hidtil gældende ordning. Udlodning sker med respekt af udbetalingsvilkårene, hvis ægtefællerne ikke i forbindelse med bodelingsaftalen træffer aftale efter PBL § 30, stk. 3, 3) om, at modtagerægtefællen skal indtræde som forsikret og ejer eller kontohaver, eller hvis forsikringsselskabet eller pengeinstituttet ikke tiltræder ændringen.

Er M f. eks. 55 år og H 45 år, vil de fleste sikkert vælge at bibeholde den hidtidige ordning med udlodning til H med respekt af udbetalingsvilkårene.

Der er ikke tale om en ny ordning. De udloddede midler bliver overført til en præmiefri del i forsikringsordninger eller en særskilt underkonto i pengeinstitutordninger, hvortil der ikke kan foretages fradragsberettigede indbetalinger.

Dør modtagerægtefællen, før den udloddede konto er udbetalt, og er der ikke indsat begunstigede til den udloddede konto, falder kontoen i arv med respekt af udbetalingsvilkårene, jf. Lennart Lynge Andersen i UfR 1989 B.149.

Hvis der er indsat begunstigede, indgår kontoen ikke i dødsboet. Kontoen udbetales til sin tid til den eller de begunstigede, f. eks. H's ny ægtefælle eller H's livsarvinger.

Modtagerægtefællen kan flytte den udloddede del til et andet forsikringsselskab eller pengeinstitut med respekt af udbetalingsvilkårene, jf. PBL § 41, stk. 1, 5), og kan fra d. 01.01.2004 foretage overførsel efter reglerne i PBL § 41, f. eks. fra en kapitalpension til en ratepension inden det fyldte 60. år, jf. § 1.39 i lov nr. 457 af 09.06.2004

Modtagerægtefællen kan hæve beløbet mod en afgift efter PBL § 25 (25%-40%), når det på udlodningstidspunktet aftalte udbetalingstidspunkt indtræder, f. eks. M's fyldte 60. år, selv om M efterfølgende har udskudt udbetalingstidspunktet til sit fyldte 70 år.

Modtagerægtefællen kan i tilfælde af den oprindelige ejers invaliditet selv vælge, om den udloddede del skal hæves eller blive stående til det på udlodningstidpunktet aftalte udbetalingstidspunkt. Dette gælder dog ikke, hvis det fremgår af pensionsaftalen, at beløbet skal udbetales ved invaliditet.

Modtagerægtefællen kan udskyde udbetalingstidspunktet for den udloddede del til ejerægtefællens fyldte 70. år, såfremt ejerægtefællen ifølge pensionsaftalen har samme mulighed.

Modtagerægtefællen berøres ikke af, at den anden ægtefælle helt eller delvist måtte hæve sin opsparing i utide mod en straksafgift efter PBL § 28 på 60%.

Modtagerægtefællen kan hæve den udloddede del mod straksafgift på 60%, forudsat at den anden ægtefælle kunne have hævet sin konto i utide. Hvis dette krævede samtykke fra arbejdsgiver, skal samtykke indhentes af modtagerægtefællen.


D. Modtagerægtefællen kan foretage indskud på den udloddede forsikring eller konto med fradragsret (model 2).

Ifølge PBL § 30, stk. 3, 2) betragtes det ikke som en afgiftspligtig disposition, hvis modtagerægtefællen ved udlodningen indtræder som ejer af den udloddede del i relation til PBL §§ 18 og 19, således at ægtefællens indbetalinger kan fradrages og ægtefællens arbejdsgivers indbetalinger ikke skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens skattepligtige indkomst.

Det er ifølge bemærkningerne ikke valgfrit efter en udlodning, om modtagerægtefællen skal være kontohaver med fradragsret for indskud. Valget skal foretages ved udlodningen. En indsættelse af modtagerægtefællen inden for rimelig tid efter bodelingsaftalen opfylder betingelserne for at være sket ved udlodningen, når blot de indledende skridt tages ved bodelingen.

Det kræves ikke, at ægtefællerne ved udlodningen tillige træffer aftale efter PBL § 30, stk. 3, 3) om, at ægtefællen skal være forsikret og ejer eller kontohaver. Fradragsretten for indbetalingen på den udloddede del gælder således også, selv om udlodning er sket med respekt af udbetalingsvilkårene. For så vidt angår forsikringsordninger bliver der i disse tilfælde tale om en forsikring på trediemands liv, som efter § 255 i lov om forsikringsvirksomhed kræver samtykke fra den forsikrede. Der gælder tilsyneladende ikke tilsvarende regler for pensionsopsparing i pengeinstitutter.

Den udloddede del betragtes som oprindelig oprettet af modtagerægtefællen. Såfremt modtagerægtefællen indtræder som ejer i relation til PBL § 18, skal ægtefællen ifølge PBL § 30, stk. 4 foretage indbetalinger, der forholdsmæssigt svarer til de hidtidige indbetalinger på den udloddede del. Ægtefællen indtræder da i den aftalte indbetalingsperiode og den 10-årige fradragsperiode efter PBL § 18, stk. 4. Ægtefællen har kun fradragsret efter reglerne i § 18 for egne indbetalinger. Den tidligere ejerægtefælles fradragsret efter § 18 påvirkes ikke af udlodningen.

Modtagerægtefællen kan flytte den udloddede del til et andet forsikringsselskab eller pengeinstitut med respekt af udbetalingsvilkårene, jf. PBL § 41, stk. 1, 5), og kan fra d. 01.01.2004 foretage overførsel efter reglerne i PBL § 41, f. eks. fra en kapitalpension til en ratepension inden det fyldte 60. år, jf. § 1.39 i lov nr. 457 af 09.06.2004.


E. Udlodning behøver ikke længere ske med respekt af udbetalingsvilkårene (model 3).

Ifølge PBL § 30, stk. 3, 3) betragtes det ikke som en afgiftspligtig disposition, hvis ægtefællen ved udlodningen indtræder som forsikret og ejer eller kontohaver i relation til den udloddede del.

Det er således nu blevet muligt at lade modtagerægtefællens egen alder, eventuelle invaliditet eller dødsfald blive afgørende for udbetalingstidspunktet. Modtagerægtefællen kan således blive ejer såvel civilretligt som skatteretligt.

Det er ifølge bemærkningerne ikke valgfrit efter en udlodning, hvis liv den udloddede del skal være tegnet på. Valget skal foretages ved udlodningen. En indsættelse af modtagerægtefællen inden for rimelig tid efter bodelingsaftalen opfylder betingelserne for at være sket ved udlodningen, når blot de indledende skridt tages ved bodelingen.

Ægtefællerne kan ikke selv vælge at lade modtagerægtefællen indtræde som den forsikrede. Dette må altid kræve tiltrædelse fra det pågældende forsikringsselskab eller pengeinstitut, som er berettiget til at kræve helbredsoplysninger m.v. vedrørende modtagerægtefællen.

En udlodning efter PBL § 30, stk. 3, 3) kan efter ordlyden tilsyneladende ske uafhængigt af, om der er sket udlodning efter PBL § 30, stk. 3, 2) med hensyn til retten til indbetalinger med fradragsret. Da modtagerægtefællen er blevet ejer af kontoen, tilkommer retten til indbetaling med fradragsret modtagerægtefællen, jf. §§ 18 og 19.

Den udloddede del betragtes som oprindelig oprettet af modtagerægtefællen, som derfor kan blive ejer af en udloddet ratepensionskonto, selv om han eller hun er fyldt 55 år, og af en kapitalpensionskonto, selv om han eller hun er fyldt 60 år.

Modtagerægtefællen kan foretage overførsel efter reglerne i PBL § 41, f. eks. fra en kapitalpension til en ratepension inden det fyldte 60. år.

TfS 1998.691 TSS: H, der var berettiget til højeste eller mellemste førtidspension på udlodningstidspunktet, kunne ophæve ordningen mod 40%-afgift efter PBL § 25 i den udstrækning hun opfyldte betingelserne herfor på udbetalingstidspunktet.


F. Lovens ikrafttræden.

Loven trådte i kraft d. 25.04.1996.

Aftaler efter PBL § 30, stk. 2 og 3 skal indgås ved udlodningen. Ægtefæller, som før lovens ikrafttræden har delt pensionsordningerne efter de hidtidige regler, kan således ikke træffe aftaler efter de nye regler.

De nye regler kan derimod anvendes i alle de tilfælde, hvor bodelingen for så vidt angår pensionsordningerne endnu ikke var afsluttet pr. d. 25.04.1996.

Advokat Jørgen U. Grønborg