Du søger i:

Du kan også søge i en eller flere kategorier:

Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Særeje Gæld skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 131 sider

1.  Afkald på ventende arv (84 hits)
Arveafkald på ventende arv skal blot være kommet frem til arveladeren, men af bevismæssige grunde bør et arveafkald altid ske skriftligt i en arveafkaldserklæring, som underskrives... Afkaldsgiver kan ikke senere ensidigt annullere sit arveafkald. Et genkaldeligt arveafkald må betragtes som en nullitet.... S tiltrådte ved underskrift på testamentet det indeholdte personlige arveafkald.... S gav i 1989 blankt arveafkald over for H på enhver arv efter begge forældre.... TfS 1987.179 SKD: Arveafkald - ny praksis.... 

2.  Afkald på falden arv (111 hits)
Afkaldet har også virkning for afkaldgiverens livsarvinger (dvs. blankt arveafkald), medmindre disses arveret er forbeholdt (personligt arveafkald), jf.... For at opnå dette skulle de øvrige arvinger give arveafkald for den merarv, som ellers ville tilfalde dem ved den første arvings arveafkald.... B meddelte d. 28.10.2019 arveafkald til fordel for sine to børn, G og D, med henholdsvis 5.296.764,93 kr. og 3.337.806,18 kr., mens C d. 29.10.2019 meddelte arveafkald til... K's og J’s enslydende arveafkald var givet til fordel for H.... Det samme gjorde sig gældende for J’s arveafkald.... 

3.  Arveafkald og gældssanering (18 hits)
FM 1990.156/2 VLK: D havde i 1981 meddelt personligt arveafkald over sin moder, som sad i uskiftet bo med D og dennes søster.... FM 1996.146/2 ØLK: S havde efter fristdagen givet personligt arveafkald over for sin moder til fordel for sine børn.... Det var oplyst, at arven ville have udgjort 112.000 kr., men at A’s far kun ville skifte boet, hvis A gav arveafkald.... TFA 2022.175/2 ØLK: Arveafkald, som var tilbagekaldt, var ikke til hinder    for gældssanering.... A havde i 2018 meddelt arveafkald i forhold til sine forældre, og gældsaneringssag blev på denne baggrund i 2021 nægtet indledt. A tilbagekaldte herefter arveafkaldene.... 

4.  Praksis vedr. boafgiftsloven (117 hits)
To børn gav arveafkald, som blev modtaget af skifteretten d. 22.01.1999.... til arveafkald underskrevet d. 19.05.20155 og et yderligere arveafkald af 25.01.2016 fra B1.... Forældrene ønskede at give arveafkald til fordel for S. ... A havde givet arveafkald for 2.100.000 kr. til fordel for boet.... Arveafkald på ventende arv mod vederlag, jf.... 

5.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift (43 hits)
Den ene søster og de 3 søskendebørn gav i august 2002 arveafkald uden vederlag.... H begærede skifte af det uskiftede bo d. 01.05.2003 og vedlagde skriftligt arveafkald fra B.... FM 2002.110 TSS: Arveafkald kunne ske inden endelig boopgørelse.... FM 1999.50 TS: Arveafkald var meddelt rettidigt, jf. BAL § 5, stk. 4. To børn gav arveafkald, som blev modtaget af skifteretten d. 22.01.1999.... Marianne Jybæk i ADV 1999.116: Arveafkald - acontoudlodning - pas på!... 

6.  Ændringer af boafgiftsloven. (19 hits)
Efter gældende regler kan der ikke gives arveafkald med afgiftsmæssig virkning, efter at der er foretaget udlodning i boet.... Den gældende regel om den afgiftsmæssige virkning af arveafkald blev indført med virkning fra 1. januar 1997, jf. lov nr. 1222 af 27. december 1996.... Som følge heraf fandt man det rimelig også at udvide den tidsmæssige betingelse for et gyldigt arveafkald i boafgiftsloven, således at arveafkald først... Der er her tale om en tidsmæssig begrænsning for meddelelse af arveafkald, som det kan være svært at overholde i praksis.... til hinder for, at der efterfølgende kan ske arveafkald med afgiftsmæssig virkning efter de almindelige bestemmelser herfor.... 

7.  Aktindsigt i dødsboers dokumenter (4 hits)
klaget over, at bobestyrer advokat Michael Steffensen, S, havde nægtet ham aktindsigt i boet efter C, samt over S's efterfølgende antagelse af, at han havde givet arveafkald... TFA 2019.136 ØLK: Bank fik adgang til aktindsigt til dokumenter om arveafkald og til dele af testamentet.... Det var således oplyst, at H i et gensidigt notartestamente havde givet arveafkald.... ØL fandt, at banken herved havde godtgjort en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål i forhold til at blive gjort bekendt med dokumenter om arveafkald... 

8.  Forenklet privat skifte, jfr. DSL § 34 (5 hits)
Reglen gælder også i de tilfælde, hvor førstafdødes livsarvinger har givet blanke arveafkald på ventende eller på falden arv, således at længstlevende er eneste legale arving... Hvis førstafdødes arvinger har givet blanke arveafkald på falden arv uden vederlag, må § 34 kunne finde anvendelse.... Efter ordlyden af BAL § 8, stk. 4 må det kræves, at afdødes arvinger deltager i skiftet, og at udbetalingen af vederlag for arveafkald først sker efter, at skiftet er påbegyndt... Særbørnene meddelte arveafkald mod vederlag på 38.142,42 kr. til hver, som H betalte d. 02.10.1997, hvorefter H begærede boet udleveret til forenklet privat skifte som eneste... 

9.  Uskiftet bo - nyt ægteskab (3 hits)
De 4 fællesbørn havde givet skifteafkald, og enken og hendes kommende ægtefælle havde givet gensidigt arveafkald og oprettet ægtepagt med rent fuldstændigt særeje... Livsarvingernes skifteafkald må efter ordlyden indebære et arveafkald, selv om enken eller enkemanden dør uden at have indgået nyt ægteskab. ... Skifteafkaldet må indebære et arveafkald, uanset om arvingerne er klar over denne retsvirkning, cfr. Irene Nørgaard i Arveret 5. udg. p. 99 note 65.... 

10.  Uskiftet bo og skat (3 hits)
Et arveafkald mod vederlag kan ikke sidestilles med et partielt skifte, jf.... Hvis længstlevende giver arveafkald, skal længstlevende ikke beskattes efter reglerne om uskiftet bo, jfr TfS 2002.684 LSR (SKM2002.370):... Det forhold at den efterlevende ægtefælle havde givet arveafkald og samtidig var blevet indsat som testamentsarving kunne i den foreliggende sag ikke føre til et... 

11.  Tilbagekaldelse af testamenter (2 hits)
UfR 1970.247 ØLD: Den 65-årige branddirektør Poul Olsen havde d. 11.03.1966 ved på tegning på sit testamente delvist tilbagekaldt dette, herunder ophævet et arveafkald... H havde ved påtegning på testamentet meddelt arveafkald. 18 dage før sin død underskrev M hjemme en af hans advokat affattet påtegning, hvorefter slægtningene intet skulle... 

12.  Hvornår skal boet behandles ved bobestyrer? (5 hits)
Et arveafkald fra børnebørnenes moder, datteren D, nævnt i testamentet var bortkommet.... FM 2003.89 VLK: I boet efter M og H var der tvivl om gyldigheden af sønnen S's arveafkald fra 1994 til fordel for hans børn.... Seks arvinger havde givet arveafkald, for at en syvende kunne skifte privat som enearving. En arving tilbagekaldte afkaldet.... Frederiksberg Skifteret bestemte bobestyrerbehandling henset til, at der forelå en mulig tvist om et arveafkald og dermed, om vedkommende havde ret til arv, jf.... 

13.  Mindreårige (4 hits)
religionsfrihed Lukas Kallesen i TFA 2020.181-186: Retsstillingen ved mindreåriges erhverv som influencere Praksis Arveafkald... VML § 43 Andet Arveafkald TFA 1999.58 CD: Civilretsdirektoratet fastholdt statsamtets afslag på, at moder... (Komm.: Et blankt afkald fra moderen ville ikke gøre datteren til arving, og datterens arveafkald var derfor overflødigt) TFA 2000.407 CD:... De mindreåriges fader havde meddelt arveafkald til fordel for børnene.... 

14.  Almindeligt privat skifte (14 hits)
VL stadfæstede, da der var tvivl om det afgivne arveafkald.... TFA 2003.149/2 VLK (FM 2003.89/4 VLK): I boet efter M og H var der tvivl om gyldigheden af sønnen S's arveafkald fra 1994 til fordel for hans børn.... Boet blev udleveret B og C til privat skifte, idet A havde i et brev til skifteretten givet arveafkald »på vilkår« om udlevering af effekter fra barndomshjemmet,... H havde ikke givet arveafkald og måtte fortsat anses for arving. Hun kunne derfor kræve bobestyrerbehandling efter DSL § 30, stk. 1, nr. 1.... Et dødsbo blev d. 02.03.2016 udleveret til enearvingen A, som d. 24.08.2016 gav arveafkald til fordel for sine to livsarvinger.... 

15.  Sagkyndig vurdering i dødsboer (11 hits)
UfR 2020.2097 VLK: Skats anmodning om, at der skulle foretages sagkyndig vurdering af en ejendom i et dødsbo, taget til følge, idet der ikke kunne bortses fra muligheden for, at et delvist arveafkald... K havde givet delvist arveafkald til fordel for boet på 1.015.000 kr., og boets ejendom var solgt til ham for 3.782.500 kr svarende til den seneste offentlige vurdering minus 15 %.... Da værdien af den udlagte ejendom var fastsat af de privatskiftende arvinger selv, og da der samtidigt var meddelt et betydeligt arveafkald til fordel for boet, kunne der ikke ses bort... Det foreliggende arveafkald måtte herefter anses for at udgøre en særlig omstændighed, som kunne begrunde en sagkyndig vurdering efter BAL § 12, stk. 2, medmindre boet godtgjorde, at... 

16.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997 (3 hits)
AL § 59, afvist, da arvingen havde givet arveafkald.... ØL fandt, at D ved sin tiltrædelse af testamentet havde givet arveafkald, og allerede af den grund blev det tiltrådt, at skifteretten havde afvist at tage begæringen om tilsidesættelse... På 1. skiftesamling i skifteretten i Rønne blev arvingerne enige om, at dele boet med 1/8 til hver, hvilket indebar et delvis arveafkald fra de 3 særbørn, som skulle have arvet... 

17.  Skifterettens saglige kompetence i dødsboer (4 hits)
2011.446 ØLK: Bornholms Fogedret foretog udlæg i skyldners arv efter hans forældre, som var døde i 1992 og 2011, idet det ikke var dokumenteret, at der var givet et gyldigt arveafkald... For ØL fremlagde skyldneren bekræftet kopi af erklæring fra 1992 om arveafkald samt anmodning fra faderen om uskiftet bo, hvoraf fremgik, at skyldneren i 1992 havde givet... arveafkald til fordel for sine livsarvinger.... 

18.  Omstødelse af forringende dispositioner (5 hits)
KL kap. 8 Forringende dispositioner 1) KL § 64 gaver 2) KL § 65 arveafkald 3) KL § 66 løn til nærstående... M og H oprettede i juni 2008 ægtepagt om rent fuldstændigt særeje, og de gav gensidigt arveafkald. I april 2009 blev de separeret.... efter KL § 64, stk. 1, og da C ikke kunne sandsynliggøre, at handlerne reelt havde fundet sted, skulle C betale 380.000 kr. til konkursboet. 2) KL § 65 arveafkald... Jens Anker Andersen i UfR 1992 B. 251-256: Omstødelse af arveafkald Gælder kun afkald på falden arv... UfR 1966.516 Hjørring skifterets dom 8.dec.1995: Et arveafkald fandtes uforbindende over for afgiveren og dermed også for hans konkursbo, da det som følge af arveladers... 

19.  Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 1999 (6 hits)
Boet efter M blev udleveret af skifteretten i Gråsten til privat skifte til M's søn, efter at både H og de øvrige arvinger havde givet arveafkald.... D, der efter 2 medarvingers arveafkald var enearving, havde siden 1989 drevet den landbrugsejendom, der var boets væsentligste aktiv.... FM 1999.97 ØLD: Særbarns arveafkald mod vederlag måtte sidestilles med partielt skifte.... Efter M´s død gav et særbarn arveafkald mod vederlag, hvorefter H sad i uskiftet bo med de to fællesbørn.... Længstlevende får skattefordelene ved skifte, selv om førstafdødes livsarvinger har givet delvist arveafkald, således at de kun modtager meget små beløb, medmindre beløbene... 

20.  Koncept til blankt arveafkald mod vederlag (3 hits)
Koncept til blankt arveafkald mod vederlag Word   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170646-0017,... 

21.  Ugyldige testamenter (10 hits)
K's to søstre gav arveafkald til fordel for K's nevø N, der herefter påstod testamentet erklæret ugyldigt efter AL §§ 51, 52 og 53.... K's to søstre gav arveafkald til fordel for K's nevø N, der herefter påstod testamentet erklæret ugyldigt efter AL §§ 51, 52 og 53.... Antaget, at AL § 31 ikke indeholder noget krav til formen for et arveafkald, og at arveafkaldet ikke var en disposition omfattet af AL § 30.... K's to søstre gav arveafkald til fordel for K's nevø N, der herefter påstod testamentet erklæret ugyldigt efter AL §§ 51, 52 og 53.... Af testamentet af 14.04.2003 fremgik det, at B nu skulle respektere et tidligere meddelt arveafkald eller under alle omstændigheder alene arve sin tvangsarv.... 

22.  Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33 (2 hits)
Da den tidsmæssige betingelse for arveafkald i BAL § 5, stk. 4 nu er blevet ændret, således at afkald kan gives indtil indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest... Da den tidsmæssige betingelse for arveafkald i BAL § 5, stk. 4 nu er blevet ændret, således at afkald kan gives indtil indlevering af den endelige boopgørelse, dog... 

23.  Skifterettens vejledningspligt i dødsboer (2 hits)
Bistand til udfærdigelse af skøder, pantebreve og arveafkald m.v. falder som efter hidtidig praksis uden for området for skifterettens vejledningspligt.... Skifteretten i Aalborg fandt, at B's arveafkald ikke kunne få virkning efter BAL § 5, stk. 1, og at det ikke var godtgjort, at der forelå et mundtlige testamente... 

24.  Kursus: NY ARVELOV - - særligt med henblik på testamenter og ægtepagter. (1 hit)
c) "Pensionist-ægteskaber", herunder arveafkald, brugsrettigheder til bolig m.v.... 

25.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2000 (5 hits)
K's to søstre gav arveafkald til fordel for K's nevø N, der herefter påstod testamentet erklæret ugyldigt efter AL §§ 51, 52 og 53.... TFA 2000.272 VLD: Arveafkald tilsidesat i medfør af AFTL § 36.... Skifteretten i Thisted udpegede en anden lokal autoriseret bobestyrer, idet advokat A efter dødsfaldet havde opfordret en af arvingerne til at give arveafkald mod vederlag.... Skifteretten i Thisted udleverede boet til en lokal autoriseret bobestyrer, idet advokat A efter dødsfaldet havde opfordret en af arvingerne til at give arveafkald mod vederlag.... 

26.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008 (5 hits)
Seks arvinger havde givet arveafkald, for at en syvende kunne skifte privat som enearving. En arving tilbagekaldte afkaldet.... Frederiksberg Skifteret bestemte bobestyrerbehandling, henset til, at der forelå en mulig tvist om et arveafkald og dermed, om vedkommende havde ret til arv, jf.... S havde givet personligt arveafkald efter at han havde modtaget a conto arv i form af depositum på 8.500 kr og en bil til 2.000 kr.... Bobestyreren havde med rette lagt arveafkaldet materielt til grund, således at S, der havde givet arveafkald mod vederlag, måtte betragtes som legatar, og hans livsarvinger som... 

27.  Klager over bobestyrere (9 hits)
TFA 2015.32/1 ØLK: Klage over bobestyrers anerkendelse af et arveafkald afvist, da spørgsmålet skulle afgøres ved dom.... Arvings klage over, at bobestyrer havde lagt et arveafkald til grund, blev afvist af Skifteretten i Svendborg, idet spørgsmålet skal afgøres under en civil sag med de arvinger... Da den tredje senere meddelte, at hun ikke ønskede at give et sådant arveafkald, ønskede de to andre heller ikke at gøre det.Skifteretten i Herning agde efter det foreliggende til... grund, at ingen arvinger havde givet arveafkald, og afviste herefter klagen.... A kærede afgørelsen og anførte herunder navnlig, at to af de øvrige arvinger på 1. bomøde havde givet arveafkald vedrørende friværdien i sommerhuset, svarende til cirka 25.000 kr... 

28.  Dødsboers retssager ved de almindelige domstole (3 hits)
S havde givet personligt arveafkald efter at han havde modtaget a conto arv i form af depositum på 8.500 kr og en bil til 2.000 kr.... Bobestyreren havde med rette lagt arveafkaldet materielt til grund, således at S, der havde givet arveafkald mod vederlag, måtte betragtes som legatar, og hans livsarvinger... 

29.  Fordele og ulemper ved uskiftet bo (1 hit)
meddelt samtykke til uskiftet bo, må dette normalt også være bindende for særbarnets livsarvinger, jf. princippet i AL § 42, stk. 3 om arveafkald... 

30.  Testamenter (2 hits)
UfR 2001.924/2 VLK (FM 2001.53 VLK): M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... H's søskendebørn havde i 1964 givet arveafkald, og det fandtes bevist, at M under forhandlingerne havde lovet at opretholde kodicillen fra 1956.... 

31.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (3 hits)
A havde klaget over, at bobestyrer advokat Michael Steffensen, S, havde nægtet ham aktindsigt i boet efter C, samt over S's efterfølgende antagelse af, at han havde givet arveafkald... VL stadfæstede, da der var tvivl om det afgivne arveafkald.... 

32.  Nyheder i Personret (6 hits)
TFA 2005.462 CS: Arveafkald blev tilladt. Civilstyrelsen gav tilladelse til, at en 74-årig gav afkald på et sumlegat på 100.000 kr. efter sin bror.... De mindreåriges fader havde meddelt arveafkald til fordel for børnene.... Han havde givet afkald på sin arv efter farmoderen, men det arveafkald blev tilsidesat.... TFA 2000.407 CD: Civilretsdirektoratet meddelte tilladelse til delvist arveafkald.... TFA 1999.58 CD: Afslag på tilladelse til arveafkald for mindreårige.... 

33.  Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov (1 hit)
Denne ret må gælde, selv om ægtefællen har givet arveafkald, såldes at ægtefællesn alene har et boslodskrav.... 

34.  Genstanden for udlæg (4 hits)
2011.143 ØLK): Bornholms Fogedret foretog udlæg i skyldners arv efter hans forældre, som var døde i 1992 og 2011, idet det ikke var dokumenteret, at der var givet et gyldigt arveafkald... For ØL fremlagde skyldneren bekræftet kopi af erklæring fra 1992 om arveafkald samt anmodning fra faderen om uskiftet bo, hvoraf fremgik, at skyldneren i 1992 havde givet... arveafkald til fordel for sine livsarvinger.... 

35.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (44 hits)
I boet efter M og H var der tvivl om gyldigheden af sønnen S's arveafkald fra 1994 til fordel for hans børn.... VL stadfæstede, da der var tvivl om det afgivne arveafkald.... HR udtalte, at meddelelse om arveafkald til skifteretten kan gives særskilt eller i boopgørelsen.... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Et arveafkald fra børnebørnenes moder, datteren D, nævnt i testamentet var bortkommet.... 

36.  Litteratur vedr. bo- og gaveafgift. (1 hit)
Marianne Jybæk i ADV 1999.116: Arveafkald - acontoudlodning - pas på!... 

37.  Den begunstigedes retsstilling (2 hits)
skifteretten Begrænsning af testationskompetencen Ikrafttræden Arveafkald... Se Lynge Andersen i Begunstigelse i bankpension, 1. udg. p. 120, hvor det anføres, at dødsfald før 01.01.2008 er omfattet af de gamle regler Arveafkald... 

38.  Ophør af det uskiftede bo (2 hits)
AL § 24 finder formentlig analog anvendelse, hvis alle livsarvingerne efter førstafdøde meddeler blanke arveafkald.... Indgår længstlevende nyt ægteskab, efter at samtlige livsarvinger har meddelt blanke arveafkald, indtræder der boafgiftspligt efter BAL § 8, stk. 3, men der bliver normalt... 

39.  Gaver (3 hits)
Ejendom blev udlagt til B for 2.805.000 kr (15% under ejendomsvurderingen), og A gav senere arveafkald.... A gav blankt arveafkald, dvs. afkald uden vederlag, og købte ejendommen for kr. 2.805.000,-, svarende til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 pct.... ØL fandt, at A – som følge af sit arveafkald – ikke var arving i boet, og at forskellen mellem ejendommens handelsværdi og de beløb, som han betalte for ejendommen, derfor var en formueforøgelse... 

40.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001 (3 hits)
M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... Søsteren S, der var i 80'erne og på plejehjem, underskrev et dokument, der ikke var et arveafkald. Skifteretten i Roskilde beskikkede en advokat som skifteværge ad hoc.... Dette var et delvist arveafkald fra de umyndige livsarvinger, hvilket krævede samtykke fra statsamtet, jf. VBKG § 9.... 

41.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2002 (5 hits)
Efter M's død fik H boet udleveret til privat skifte som enearving, da børnene efter dødsfaldet havde givet arveafkald. Boet var nu sluttet.... Et arveafkald fra børnebørnenes moder, datteren D, nævnt i testamentet var bortkommet.... TfS 2002.684 LSR (SKM2002.370): H skulle ikke beskattes efter reglerne om uskiftet bo, da hun gav arveafkald. M var død 14.06.1999.... 

42.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2003 (4 hits)
S, der var hans eneste arving, var gået konkurs, og boet efter M blev udleveret til bobestyrerbehandling. 6 uger senere gjorde S gældende, at han i 2000 havde givet personligt arveafkald... I boet efter M og H var der tvivl om gyldigheden af sønnen S's arveafkald fra 1994 til fordel for hans børn.... I et bobestyrerbo deltog boets tre arvinger i et afsluttende bomøde d. 27.09.2002, hvor boopgørelsen blev godkendt, hvorefter de to arvinger gav arveafkald, således at den tredje... 

43.  Litteratur om bo- og gaveafgift. (1 hit)
Marianne Jybæk i ADV 1999.116: Arveafkald - acontoudlodning - pas på!... 

44.  Litteratur om skiftereformen (1 hit)
Dette var et delvist arveafkald fra de umyndige livsarvinger, hvilket krævede samtykke fra statsamtet, jf. VBKG § 9.... 

45.  Tilsidesættelse af båndlæggelse (1 hit)
ØL fandt, at D ved sin tiltrædelse af testamentet havde givet arveafkald, og allerede af den grund blev det tiltrådt, at skifteretten havde afvist at tage begæringen... 

46.  Dødsgaver og dødslejegaver (6 hits)
Den 65-årige branddirektør Poul Olsen havde d. 11.03.1966 - 18 dage før sin død - ved påtegning på sit testamente delvist tilbagekaldt dette, herunder ophævet et arveafkald... Antaget, at arveafkald ikke kunne afskære M fra med H's vidende formløst at ophæve arveafkaldet, hvilken beslutning ikke kunne anses for en dødsgave eller lignende... Antaget, at AL § 31 ikke indeholder noget krav til formen for et arveafkald, og at arveafkaldet ikke var en disposition omfattet af AL § 30.... 

47.  Dødsboers afslutning (1 hit)
Dette var et delvist arveafkald fra de umyndige livsarvinger, hvilket krævede samtykke fra statsamtet, jf. VBKG § 9.... 

48.  Oversigt over nogle af de nye regler i lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven (1 hit)
BAL § 5, stk. 4 er ændret, således at der kan gives arveafkald, uanset at der er sket udlodning af legater.... 

49.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser (9 hits)
B havde i 2005 afgivet følgende erklæring: “Personligt arveafkald Undertegnede giver herved personligt afkald på min arv efter min mor H, som sidder i uskiftet bo, med den virkning... TFA 2002.465 VLK (FM 2002.161 VLK): Efter M's død fik H boet udleveret til privat skifte som enearving, da børnene efter dødsfaldet havde givet arveafkald.... TFA 2010.318 VLK: Efter M's død i 2008 fik H dødsboet udleveret til privat skifte, idet ægtefællernes tre fællesbørn havde givet arveafkald.... FM 2018.175 ØLK: Særbarns indsigelse om, at hans arveafkald var bortfaldet på grund af bristede forudsætninger, kunne ikke behandles i forbindelse med kære af skifterettens afgørelse... ØL bemærkede, at S' indsigelser drejede sig om opretholdelse af et arveafkald, der havde betydning for hans ret til at arve.... 

50.  Alfabetisk Emneregister (1 hit)
Arbejdsværelse i hjemmet Arkitekter og ingeniører Arkivret Arrest Arrest i skib Arveafkald... 

51.  Fortolkning af testamenter (2 hits)
Der var under skiftet enighed om, at forudsætningerne for datterens arveafkald var bristet, fordi broderen ikke havde givet arveafkald.... 

52.  Hvem er begunstiget? (3 hits)
Den ene datter gav på et tidspunkt arveafkald uden vederlag for sig og sine arvinger.... Da hun døde, krævede den datter, der havde givet arveafkald, og sønnen, at forsikringssummen blev delt mellem de tre børn med 1/3 til hver.... For den ene datter blev det tillige støttet af, at hun havde givet arveafkald og derfor ikke længere kunne betegnes som arving.... 

53.  Nyheder på Synopsis (3 hits)
for 2021 09.09.2020 Ny formular: Testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald... beregning af befordringsfradrag er opdateret med satserne i 2020 14.11.2019 Ny formular: Skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet bo efter arveafkald... Der er i alt 166 henvisninger til tidsskriftet. 25.01.2003 Nyt emne: Arveafkald og gældssanering... 

54.  Dødsboskiftet generelt - Skifte med længstlevende ægtefælle (1 hit)
1999.72 VLK (FM 1999.11 VLK): Boet efter M blev udleveret af skifteretten i Gråsten til privat skifte til M's søn, efter at både H og de øvrige arvinger havde givet arveafkald... 

55.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007 (2 hits)
TfS 2007.730 ØLD (SKM2007.138 ØLD): Længstlevende ægtefælle skulle beskattes på trods af arveafkald og indsættelse i testamente.... Det forhold at den efterlevende ægtefælle havde givet arveafkald og samtidig var blevet indsat som testamentsarving kunne i den foreliggende sag ikke føre til et andet resultat.... 

56.  Testamenter for ugifte samlevende (1 hit)
UfR 2001.924/2 VLK (FM 2001.53 VLK): M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... 

57.  (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
forudsætning som påpeget af udvalget i betænkningen side 73, at boafgiftslovens § 5, stk. 4, ændres og bringes til at korrespondere med denne forpligtelse, så der også efter legaternes opfyldelse kan gives arveafkald... 

58.  (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
forudsætning som påpeget af udvalget i betænkningen side 73, at boafgiftslovens § 5, stk. 4, ændres og bringes til at korrespondere med denne forpligtelse, så der også efter legaternes opfyldelse kan gives arveafkald... 

59.  Skifterettens behandling af tvister i dødsboer (1 hit)
BB1, der var arving i fællesboet efter M og H efter arveafkald fra sin mor B2 havde over for B1, der også var arving i boet, fremsat vederlagskrav efter AL § 30.... 

60.  Skifteværger (1 hit)
Søsteren S, der var i 80'erne og på plejehjem, underskrev et dokument, der ikke var et arveafkald. Skifteretten i Roskilde beskikkede en advokat som skifteværge ad hoc.... 

61.  Værgemål (1 hit)
værger.) 2001 Arne Stryhn Madsen og Rie Thoustrup Sørensen i Skarrildhus 2001.66-78: Workshop om værgemål (Værgebeskikkelse, arveafkald... 

62.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (4 hits)
TFA 2005.511 ØLK: Privat skifte kunne ikke afsluttes, da betingelserne for arveafkald ikke var opfyldt. Afdøde efterlod sig arvingerne A, B og C.... Boet blev udleveret B og C til privat skifte, idet A havde i et brev til skifteretten givet arveafkald »på vilkår« om udlevering af effekter fra barndomshjemmet, oplysning om afdødes... 

63.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006 (3 hits)
TFA 2006.290 ØLD: Vidnetestamente og arveafkald var gyldigt.... M og H indgik ægteskab d. 03.07.2003, og de oprettede på vielsesdagen ægtepagt, M oprettede vidnetestamente og H gav arveafkald.... 

64.  Uskiftet bo (3 hits)
BB1, der var arving i fællesboet efter M og H efter arveafkald fra sin mor B2 havde over for B1, der også var arving i boet, fremsat vederlagskrav efter AL § 30.... FM 1999.97 ØLD: Efter M´s død gav et særbarn arveafkald mod vederlag, hvorefter H sad i uskiftet bo med de to fællesbørn.... 

65.  pdf: (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
forudsætning som påpeget af udvalget i betænkningen side 73, at boafgiftslovens § 5, stk. 4, ændres og bringes til at korrespondere med denne forpligtelse, så der også efter legaternes opfyldelse kan gives arveafkald... 

66.  Dødsboskiftet - Berigtigelsesperioden (1 hit)
Uden for skifterettens retshjælpsopgaver falder ligeledes udfærdigelse af arveafkald og overdragelsesdokumenter.... 

67.  Arveudlæg med succession (1 hit)
Succession kunne også ske ved udlæg til børnebørn i tilfælde af, at en af arvingerne til fordel for sine børn måtte meddele ubetinget arveafkald inden påbegyndt... 

68.  Handleevnefratagelse (1 hit)
Han havde givet afkald på sin arv efter farmoderen, men det arveafkald blev tilsidesat.... 

69.  Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov (2 hits)
Livsarvingernes skifteafkald må efter ordlyden indebære et arveafkald, selv om enken eller enkemanden dør uden at have indgået nyt ægteskab.... Skifteafkaldet må indebære et arveafkald, uanset om arvingerne er klar over denne retsvirkning, cfr. Irene Nørgaard i Arveret 5. udg. p. 99 note 65.... 

70.  Hvem skal være bobestyrer? (3 hits)
D, der efter 2 medarvingers arveafkald var enearving, havde siden 1989 drevet den landbrugsejendom, der var boets væsentligste aktiv.... Skifteretten i Thisted udpegede en anden lokal autoriseret bobestyrer, idet advokat A efter dødsfaldet havde opfordret en af arvingerne til at give arveafkald mod... Skifteretten i Thisted udpegede en anden lokal autoriseret bobestyrer, idet advokat A efter dødsfaldet havde opfordret en af arvingerne til at give arveafkald mod... 

71.  Skifterettens stedlige og internationale kompetence (1 hit)
De tre fællesbørn, som boede i Danmark, gav d. 07.07.1995 fuldstændigt arveafkald på arv efter deres fader mod et vederlag på kr. 17.460.000 til hver.... 

72.  Tilsidesættelse af ægtepagter efter aftaleretlige regler (2 hits)
fandt efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at der ikke var grundlag for at antage, at de testamentariske bestemmelser, herunder tilbagekaldelsen af det gensidige arveafkald... fandt efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at der ikke var grundlag for at antage, at de testamentariske bestemmelser, herunder tilbagekaldelsen af det gensidige arveafkald... 

73.  Advokaters erstatningsansvar (3 hits)
M's 3 særbørn gav arveafkald til fordel for deres stedmor, H.... A bistod M og H med oprettelse af et testamente, hvori H gav arveafkald. Efter M's død i 2017 rejste parternes 3 sønner erstatningskrav mod A på 2.993.117 kr.... (Advokaten burde af egen drift skriftligt have gjort det helt klart for M og H, at løsningen med et arveafkald var en meget dårlig løsning, når den insolvente H fortsat skulle have 50% som... 

74.  Regres for udgifter ved fri proces i ægtefælleskifter (1 hit)
Sagen blev forligt ved, at begge børn gav arveafkald mod vederlag på i alt 1,7 mio. kr., hvorefter H var eneste arving.... 

75.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (14 hits)
Efter den gældende regel i boafgiftslovens § 5, stk. 4, skal arveafkald dog være meddelt over for skifteretten inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest... Dog kan der gives arveafkald med afgiftsmæssig virkning, efter at der er foretaget a-conto-udlodning til en længstlevende ægtefælle.... Hvis fristen ikke overholdes, anses personen, der giver arveafkald, alligevel for at være den retmæssige arving med de afgiftsmæssige konsekvenser, det medfører.... og arveafkald) lempet, men kan stadig i særlige situationer medføre utilsigtede afgiftsmæssige konsekvenser for den, der giver afkald på arv.... Når legatet er opfyldt, vil der således ikke kunne meddeles arveafkald, uden at det kan få særlige afgiftsmæssige eller indkomstskattemæssige konsekvenser for den person... 

76.  Formularsamling: Skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet bo efter arveafkald (2 hits)
. ……, skal jeg anmode om, at det indføres i skiftebogen, at der er afgivet erklæring om blankt arveafkald uden vederlag fra afdødes livsarvinger, og at den efterlevende ægtefælle uden skifte overtager... De originale erklæringer om arveafkald fra afdødes livsarvinger, …….. og …….., er vedlagt.... 

77.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2004 (1 hit)
Skifteretten i Aalborg fandt, at B's arveafkald ikke kunne få virkning efter BAL § 5, stk. 1, og at det ikke var godtgjort, at der forelå et mundtlige testamente... 

78.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L100 af 06.12.2006 til ny arvelov (1 hit)
Livsarvingernes skifteafkald må efter ordlyden indebære et arveafkald, selv om enken eller enkemanden dør uden at have indgået... 

79.  Solvente bobestyrerboer (1 hit)
ØLK (FM 2003.44 ØLK): I et bobestyrerbo deltog boets tre arvinger i et afsluttende bomøde d. 27.09.2002, hvor boopgørelsen blev godkendt, hvorefter de to arvinger gav arveafkald... 

80.  Formularsamling: Koncept til blankt delvist arveafkald på falden arv (3 hits)
Koncept til blankt delvist arveafkald på falden arv Word.docx   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170666-0017, Enemærket 98, 5800... Vi er bekendt med, at nærværende arveafkald skal være meddelt over for skifteretten inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i boet påbegyndes.... 

81.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (8 hits)
5, stk. 4, således, at der fremover kan ske acontoudlodning fra et bo til den efterlevende ægtefælle, uden at dette får afgiftsmæssige konsekvenser for et eventuelt arveafkald... Arveafkald kan med den nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve, hvis... Et arveafkald skal være meddelt over for skifteretten, inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes.... Hvis fristen om, at afkaldet skal være meddelt til skifteretten senest inden udlodningen i et bo påbegyndes, ikke overholdes, anses personen, der giver arveafkald, alligevel... den person til fordel for hvem, afkaldet blev givet, enten betale gaveafgift eller indkomstskat af beløbet (arven) - afhængig af slægtskabet til arvingen, der giver arveafkald... 

82.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (5 hits)
Arveafkald kan med den nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve,... Et arveafkald skal være meddelt over for skifteretten, inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes.... Hvis fristen om, at afkaldet skal være meddelt til skifteretten senest inden udlodningen i et bo påbegyndes, ikke overholdes, anses personen, der giver arveafkald... person til fordel for hvem, afkaldet blev givet, enten betale gaveafgift eller indkomstskat af beløbet (arven) - afhængig af slægtskabet til arvingen, der giver arveafkald... 

83.  Formkrav til testamenter (2 hits)
M oprettede vidnetestamente og H gav arveafkald. Dokumenterne blev underskrevet på Rigshospitalet, hvor M var indlagt.... 

84.  God advokatskik IV: Advokatens forhold til klienten (1 hit)
advokatens manglende omhyggelighed i forbindelse med bobehandlingen, herunder at advokat X ikke sørgede for, at arvingerne for så vidt angår forsikringssummen gav arveafkald... 

85.  Indkomstbegrebet ved skat (2 hits)
S gav blankt arveafkald, dvs. afkald uden vederlag, og købte ejendommen for kr. 2.805.000,-, svarende til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%.... 

86.  Gældssanering (4 hits)
Det var oplyst, at arven ville have udgjort 112.000 kr., men at A’s far kun ville skifte boet, hvis A gav arveafkald.... S gav arveafkald i forbindelse med, at hans første selskab blev erklæret konkurs.... S kærede afgørelsen og anførte bl.a., at han var ansat på faste ansættelsesvilkår, at han var solvent, da han meddelte arveafkald, og at de seneste års restskat... 

87.  Formularsamling: Koncept til personligt arveafkald (4 hits)
Koncept til personligt arveafkald på ventende arv Word.docx   Undertegnede Mogens Madsen, cpr.... 

88.  Lovsamling: Bekendtgørelse nr. 1047 af 16.12.1999 om boafgifter og gaveafgift m.v. (1 hit)
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde, 5) oplysning om arveafkald... 

89.  Lovsamling: Bekendtgørelse nr. 928 af 04.10.2005 om boafgifter og gaveafgift m.v. (1 hit)
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde, 5) arveafkald... 

90.  Bemærkninger til udkast til ny arvelov (4 hits)
Arveafkald indebærer, at der indgås en aftale mellem arvingen (afkaldsgiveren) og arveladeren. En ensom afkaldserklæring er således ikke tilstrækkelig.... Sådanne arveafkald kan gøres betingede, navnlig af, at arvingen ikke stilles ringere end efter testamentet, som arvingen har kendskab til.... Hvis tvangsarv indsættes i en successionsrækkefølge, uden at der foreligger hjemmel hertil, eller uden at der foreligger arveafkald fra tvangsarvingen, er indsættelsen ugyldig.... 

91.  Lovsamling: Bekendtgørelse nr. 338 af 11.06.1998 boafgifter og gaveafgift m.v. (1 hit)
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde, 5) oplysning om arveafkald... 

92.  Lovsamling: Bekendtgørelse nr. 465 af 26.06.1998 boafgifter og gaveafgift m.v. (1 hit)
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde, 5) oplysning om arveafkald... 

93.  Lovsamling: Vejledning om behandling af ægteskabssager (4 hits)
– Samtlige arvinger efter afdøde giver arveafkald.... Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke uden samtidig at give et arveafkald kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne... Hvis alle andre arvinger efter førstafdøde ægtefælle giver arveafkald til fordel for den længstlevende ægtefælle, er der kun én arving (den længstlevende ægtefælle).... Kommunen skal dog sikre sig, at det er alle andre arvinger end længstlevende ægtefælle, der har givet arveafkald.... 

94.  Dødsbobeskatning (1 hit)
Længstlevende fik indtil 31.12.1999 fordelene ved skifte, selv om førstafdødes livsarvinger havde givet delvist arveafkald, således at de kun modtog meget små beløb, medmindre... 

95.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen (4 hits)
– Samtlige arvinger efter afdøde giver arveafkald. – Samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke til indgåelse af nyt ægteskab.... Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke uden samtidig at give et arveafkald kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne sidder... Hvis alle andre arvinger efter førstafdøde ægtefælle giver arveafkald til fordel for den længstlevende ægtefælle, er der kun én arving (den længstlevende ægtefælle).... Prøvelsesmyndigheden skal dog sikre sig, at det er alle andre arvinger end længstlevende ægtefælle, der har givet arveafkald.... 

96.  Lovsamling: Den Nordiske Dødsbokonvention (1 hit)
Hvis arvelader har indgået en arvepagt, givet en dødsgave, eller der er givet arveafkald over for arvelader, skal den bindende virkning heraf bedømmes efter den stats lov,... 

97.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 23 (4 hits)
Særeje ved gave Særeje ved arveforskud Særeje ved arv Særeje ved arveafkald... Se om dommen Lego Andersen i Gavebegrebet p. 537, og Særeje, 1996 p. 136 ved note 4 Særeje ved arveafkald Det... TFA 2017.178 ØLK (FM 2017.127 ØLK og FM 2017.163 ØLK): Arveafkald med bestemmelser om fuldstændigt... ØL bemærkede, at det ikke i boopgørelsen var anført, at de meddelte arveafkald skulle respektere testamentets bestemmelser om skilsmissesæreje, og stadfæstede... 

98.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen (4 hits)
– Samtlige arvinger efter afdøde giver arveafkald.... Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke uden samtidig at give et arveafkald kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne... Hvis alle andre arvinger efter førstafdøde ægtefælle giver arveafkald til fordel for den længstlevende ægtefælle, er der kun én arving (den længstlevende ægtefælle).... Prøvelsesmyndigheden skal dog sikre sig, at det er alle andre arvinger end længstlevende ægtefælle, der har givet arveafkald.... 

99.  Formularsamling: Koncept til blankt arveafkald mod vederlag (3 hits)
Koncept til blankt arveafkald på ventende arv mod vederlag Word  | Word .docx   Undertegnede Mogens Madsen,... 

100.  Fri proces (1 hit)
Sagen blev forligt ved, at begge børn gav arveafkald mod vederlag på i alt 1,7 mio. kr., hvorefter H var eneste arving.... 

101.  Tinglysningsafgift (1 hit)
H havde tidligere meddelt arveafkald i forhold til arv efter A. Der var formuefællesskab i ægteskabet.... 

102.  Lovsamling: Bemærkninger til udkast til ny arvelov (8 hits)
Gives skifteafkaldet samtidig med et arveafkald overtager ægtefællen boet til fri rådighed.... Gives skifteafkaldet uden samtidigt arveafkald, skal der i forbindelse med skifte efter ægtefællens andet ægteskab også foretages skifte af det uskiftede bo fra første ægteskab.... Efter stk. 2 kan arveafkald med denne afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve, hvis afkaldsgiver... Arveforskud Arveforskud foreligger, når midler, arvingen modtager fra arveladeren, ikke skal være gave eller lån eller vederlag for et arveafkald, jf. § 31, men et forskud... Arveafkald Udvalget foreslår ikke ændringer i reglerne om afkald på forventet arv, således som disse er udviklet i teori og praksis.... 

103.  Formularsamling: Anmodning om privat skifte (1 hit)
Eventuelle arveafkald skal ligeledes vedlægges. Endelig skal solvenserklæring fra mindst en af arvingerne vedlægges.... 

104.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 100 til ny arvelov (5 hits)
Arveafkald indebærer, at der indgås en aftale mellem arvingen (afkaldsgiveren) og arveladeren. En ensom afkaldserklæring er således ikke tilstrækkelig.... Sådanne arveafkald kan gøres betingede, navnlig af, at arvingen ikke stilles ringere end efter testamentet, som arvingen har kendskab til.... Hvis tvangsarv indsættes i en successionsrækkefølge, uden at der foreligger hjemmel hertil, eller uden at der foreligger arveafkald fra tvangsarvingen, er indsættelsen ugyldig... I praksis forekommer det imidlertid, at afdødes legale arvinger ønsker at give arveafkald på betingelse af, at arven afstås til en person, der stod afdøde nær - typisk afdødes... 

105.  Lovsamling: Boafgiftsloven (2 hits)
pkt. om passivering fra d. 01.01.2000), ved § 2 i lov nr. 105 af 14.02.2000 (Ændring af § 5, stk. 4, 1. pkt. om arveafkald... Arveafkald kan med den i stk. 1 nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamente ville arve,... 

106.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (4 hits)
Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, dog arveret og tilbagefaldsret til fast ejendom... Det præciseres, at ovennævnte arveafkald ikke er et afkald på beløb, som måtte tilfalde Mogens Madsen som eventuelt begunstiget på Hanne Hansens pensioner og livs- eller ulykkesforsikringer... Det præciseres, at ovennævnte arveafkald ikke er et afkald på beløb, som måtte tilfalde Hanne Hansen som eventuelt begunstiget på Mogens Madsens pensioner og livs- eller ulykkesforsikringer... 

107.  Salær i dødsboer (1 hit)
karakter og uden andre tidskrævende tvister mellem arvingerne end salget af boets faste ejendom og de efterfølgende forhandlinger, der førte til de to øvrige arvingers arveafkald... 

108.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (1 hit)
Bistand til udfærdigelse af skøder, pantebreve og arveafkald m.v. falder som efter hidtidig praksis uden for området for skifterettens vejledningspligt.... 

109.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (3 hits)
Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet/brugsret og bopælsret.... Det præciseres, at ovennævnte arveafkald ikke er et afkald på beløb, som måtte tilfalde længstlevende som eventuelt begunstiget på førstafdødes pensioner og livs- eller... 

110.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  5 (142 hits)
Generelt om arveafkald Litteratur vedr.... Forældrene ønskede at give arveafkald til fordel for S. ... For at opnå dette skulle de øvrige arvinger give arveafkald for den merarv, som ellers ville tilfalde dem ved den første arvings arveafkald.... K's og J’s enslydende arveafkald var givet til fordel for H.... Det samme gjorde sig gældende for J’s arveafkald.... 

111.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 23 (18 hits)
ad § 23, stk. 3: Arveafkald mod vederlag.... Arveafkald mod vederlag - "privat skifte" med umyndige arvinger.... Jørgen Nørgaard i UfR 1986 B.158-160: Arveafkald mod vederlag - arveafgift eller gaveafgift?... TfS 1987.179 SKD: Arveafkald - ny praksis.... Formålet med arveafkald var at ændre fordelingen af arveladers formue i forhold til, hvad de legale regler ville føre til.... 

112.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 8 (35 hits)
Indtil d. 01.07.1995 indtrådte arveafgiftspligten tillige, hvis samtlige førstafdødes livsarvinger døde eller gav arveafkald.... Det er tvivlsomt, om AL § 24 også gælder, hvis alle livsarvingerne efter førstafdøde meddeler blanke arveafkald.... H begærede skifte af det uskiftede bo d. 01.05.2003 og vedlagde skriftligt arveafkald fra B.... TFA 1999.207 VLK (FM 1999.69 VLK): Tre fællesbørn gav arveafkald mod vederlag over for H, der sad i uskiftet bo.... D. 20.11.1985 gav A's moder arveafkald mod at modtage et legat på kr. 265.000, således at boet skulle betale arveafgiften, og samme dag gav A's 2 søstre arveafkald mod... 

113.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (1 hit)
UfR 2001.924/2 VLK (FM 2001.53 VLK): M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... 

114.  Omstødelse af forrykkende dispositioner (1 hit)
M og H oprettede i juni 2008 ægtepagt om rent fuldstændigt særeje, og de gav gensidigt arveafkald. I april 2009 blev de separeret.... 

115.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (16 hits)
Konsekvensen af mulighed nr. 2 er således ikke altid, at førstafdødes livsarvinger stilles som havde de givet arveafkald efter H.... Til sidst vil muligheden for at give arveafkald mod vederlag blive diskuteret som alternativ til skifteafkald (afsnit V.3).... hvor førstafdødes livsarvinger giver arveafkald evt. mod vederlag.... Et sådant arveafkald vil være et afkald på forventet arv, da det uskiftede bo stadig eksisterer.... Førstafdødes livsarvinger kan give arveafkald uden vederlag. Heraf betales ingen boafgift.... 

116.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (1 hit)
Redegørelsen om arveforholdene skal indeholde de nødvendige oplysninger om afdødes ægteskabelige status og slægtskabsforhold, om eventuelle testamentariske dispositioner og om arveafkald... 

117.  Betænkning nr. 1014 - arve- og gaveafgift delbetænkning af givet af det af skatte- og afgiftsministeren nedsatte udvalg  (25 hits)
Arveafkald. 10.5.1. Gældende ret. Ifølge reglen i arveafgiftslovens § 10, 1. pkt., indtræder afgiftspligten ved arveladerens død.... I praksis tillægges alligevel delvise arveafkald betydning ved arveafgiftsberegningen.... I praksis anerkendes arveafkald mod vederlag som "blanke", men selve vederlaget behandles forskelligt, afhængig af hvem der yder vederlaget.... - 202 - Hvis et givet arveafkald ikke opfylder de oven- nævnte betingelser, betragtes afkaldslodden som indgået i afkaldsgivers formuesfære.... Da arveafkald på den ene side, som anført, i flere situationer kan være en nyttig løsning, og et fejlag- tigt afgivet arveafkald på den anden side kan få ganske vidtrækkende skatte- og afgif tsmæssige... 

118.  Sagsomkostninger i civile sager (2 hits)
der skulle derfor betales sagsomkostninger af det samlede indstævnte beløb 4 arvinger, A, havde i forbindelse med en arveretlig tvist som en forligsmæssig løsning tilbudt at give arveafkald... Sagen blev forligt ved Retten i Roskilde således, at A udover arveafkald skulle betale et vist beløb til dødsboet, B.... 

119.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny dødsboskiftelov L120/1995 (1 hit)
Er særbørnene myndige, foregår udskiftningen ofte på den måde, at de pågældende meddeler arveafkald mod et vederlag.... 

120.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 18 (3 hits)
Skatteministeriets skrivelse af 10.07.1995 (TfS 1995.534) skal afgiftsberegningen skal ske på grundlag af den arvedeling, der følger af arveloven, afdødes testamentariske bestemmelser eller af arveafkald... Indtil d. 01.07.1995 kunne udligning alene ske via delvise arveafkald, som skulle gives på et langt tidligere tidspunkt, jf. herved BAL § 5.... Som anført ovenfor er det ikke sikkert, at det er blevet muligt at spare afgifter ved arveafkald mod vederlag fri for afgift. Advokat Jørgen U.... 

121.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 38 (10 hits)
D. 09.07.2007 modtog skifteretten særskilte, skriftlige arveafkald dateret henholdsvis 10.04. og 12.04.12007 og underskrevet af arvingerne.... HR udtalte, at meddelelse om arveafkald til skifteretten kan gives særskilt eller i boopgørelsen.... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelse om arveafkald til skifteretten skal ske senest samtidig med indgivelse af boopgørelsen eller udløbet af fristen for indgivelse af boopgørelsen, jf.... 

122.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (1 hit)
Uden for skifterettens retshjælpsopgaver falder ligeledes udfærdigelse af arveafkald og overdragelsesdokumenter.... 

123.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 10 (10 hits)
D. 09.07.2007 modtog skifteretten særskilte, skriftlige arveafkald dateret henholdsvis 10.04. og 12.04.12007 og underskrevet af arvingerne.... HR udtalte, at meddelelse om arveafkald til skifteretten kan gives særskilt eller i boopgørelsen.... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelse om arveafkald til skifteretten skal ske senest samtidig med indgivelse af boopgørelsen eller udløbet af fristen for indgivelse af boopgørelsen, jf.... 

124.  Forældelse (1 hit)
M's 3 særbørn gav arveafkald til fordel for deres stedmor, H.... 

125.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 12 (14 hits)
A havde givet arveafkald for 2.100.000 kr. til fordel for boet.... K havde givet delvist arveafkald til fordel for boet på 1.015.000 kr., og boets ejendom var solgt til ham for 3.782.500 kr svarende til den seneste offentlige... Da værdien af den udlagte ejendom var fastsat af de privatskiftende arvinger selv, og da der samtidigt var meddelt et betydeligt arveafkald til fordel for... Det foreliggende arveafkald måtte herefter anses for at udgøre en særlig omstændighed, som kunne begrunde en sagkyndig vurdering efter BAL § 12, stk. 2,... Dette kan give sig udslag i et delvist arveafkald eller et arveskud til andre børn.  ... 

126.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  6 (3 hits)
Vælger parterne at løse sagen ved en aftale om et arveafkald mod udbetaling af et vederlag svarende til den beregnede arvelod, indtræder der afgiftspligt efter BAL § 8, stk.... TFA 2009.156 ØLK: Boet efter M blev først udleveret til privat skifte og ni måneder senere til uskiftet bo med samtykke fra to fællesbørn samt et arveafkald... 

127.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 49 (1 hit)
Gældsbrevet, der var led i et arveafkald mod vederlag og dermed en gave, skulle afdrages med 100.000 kr. i hvert af årene 1981, 1982 og 1983.... 

128.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 9 (2 hits)
udlandet i stedet for at gennemføre et egentligt skifte udbetaler arven efter førstafdøde uden skifte på den måde, at førstafdødes livsarvinger meddeler fuldstændigt arveafkald... De tre fællesbørn, som boede i Danmark, gav d. 07.07.1995 fuldstændigt arveafkald på arv efter deres fader mod et vederlag på kr. 17.460.000 til hver.... 

129.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 24 (2 hits)
Dette må gælde, selv om gavemodtageren slet ikke er arving i boet, f. eks. fordi gavemodtageren har givet arveafkald.... A giver samtidigt blankt arveafkald.... 

130.  Domme: REU Alm.del Bilag 235: Redegørelse om lovovervågning af arveloven.pdf (1 hit)
Danske Advokater har anført, at der i de tilfælde, hvor parterne ønsker at begrænse længstlevendes arv, ofte indgås en aftale om arveafkald i stedet for begrænsning af længstlevendes arv til tvangsarven... 

131.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 1 (2 hits)
Et personligt arveafkald fra afdødes forældre til fordel for afdødes søskende vil medføre en forøgelse af afgiften, da søskende jo skal betale tillægsboafgift.... Forældrene bør derfor eventuelt undlade at give arveafkald og herefter give livsgaver til afdødes søskende - evt. fordelt over nogle år....