Du søger i:


Du kan også søge i en eller flere kategorier:


Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Gæld Særeje skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 145 sider

1.  Afkald på ventende arv (84 hits)
Arveafkald på ventende arv skal blot være kommet frem til arveladeren, men af bevismæssige grunde bør et arveafkald altid ske skriftligt i en arveafkaldserklæring, som underskrives... Hvis en arving vil give afkald på arv over for begge sine forældre, skal begge forældre underskrive arveafkaldserklæringen.... Da D's arveafkald således var meddelt uden betingelser, var det ikke en gyldighedsbetingelse, at arvelader havde accepteret arveafkaldet, men alene at arveafkaldet var kommet... Da D's arveafkald således var meddelt uden betingelser, var det ikke en gyldighedsbetingelse, at arvelader havde accepteret arveafkaldet, men alene at arveafkaldet var kommet... AL § 19, og at arveafkaldene skulle behandles efter reglerne om gaver, jf. BAL § 23, stk. 3.... 

2.  Afkald på falden arv (116 hits)
M gav delvist arveafkald d. 07.07.2022 til fordel for F. Arveafkaldet blev meddelt skifteretten d. 02.08.2022. To af A's biler var d. 19.01.2022 omregistreret til F.... foretage korrektion af arveafkaldene.... Til støtte herfor gjorde de navnlig gældende, at arveafkaldene ikke var dispositive, og at BAL § 5, stk. 2, ikke udelukker, at man kan give fuldstændig arveafkald med... Der blev derfor givet bundfradrag i arveafkaldssummen.... Skifteretten i Fjerritslev fandt, at BAL § 8, stk. 4  må forstås således, at der ikke er bundfradrag, når arven eller arveafkaldsvederlaget udbetales til... 

3.  Praksis vedr. boafgiftsloven (117 hits)
Skifteretten havde herefter beregnet boafgift uden hensyntagen til arveafkaldene, da der ikke var givet skifteretten særskilt meddelelse om arveafkaldet.... af 21.01.2016 af arveafkaldet havde afløst arveafkaldet af 19.05.2015, jf.... Da der i arveafkaldene af 21.01.2016 og 25.01.2016 var truffet bestemmelse om, at arven skulle være modtagernes fuldstændige særeje, og da der desuden ved arveafkaldet af... foretage korrektion af arveafkaldene.... Der blev derfor givet bundfradag i arveafkaldssummen.... 

4.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift (45 hits)
VL tiltrådte, at arveafkaldet ikke kunne få afgiftsmæssig virkning, da H ikke inden d. 03.07.2006 havde meddelt skifteretten, at hun gav arveafkald til fordel for A og B, jf.... Skifteretten i Fjerritslev fandt, at BAL § 8, stk. 4 må forstås således, at der ikke er bundfradrag, når arven eller arveafkaldsvederlaget udbetales til arvingerne, uden at... Skifteretten i Fjerritslev modtog arveafkaldene samtidig med boopgørelsen d. 29.07.1999.... Der blev derfor givet bundfradag i arveafkaldssummen.... Komm. af Henning Broman i FM 2000.10, hvor det anbefales at lade arveafkald stå i skiftebegæringen, idet det dermed markeres, at arveafkaldet sker som led i skiftet.... 

5.  Arveafkald og gældssanering (18 hits)
Antaget, at arveafkaldet blev meddelt på et tidspunkt, hvor reglerne om gældssanering ikke var gennemført, og hvor moderen var 58 år gammel.... ØL stadfæstede henset til omstændighederne ved låneoptagelser i de seneste år samt til arveafkaldet.... TFA 2022.175/2 ØLK: Arveafkald, som var tilbagekaldt, var ikke til hinder    for gældssanering.... A havde i 2018 meddelt arveafkald i forhold til sine forældre, og gældsaneringssag blev på denne baggrund i 2021 nægtet indledt. A tilbagekaldte herefter arveafkaldene.... ØL fandt, at arveafkaldene - uanset baggrunden for tilbagekaldelsen - ikke længere i sig selv var til hinder for gældssanering, og at betingelserne for at nægte at indlede gældssaneringssag efter en... 

6.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2002 (5 hits)
Efter M's død fik H boet udleveret til privat skifte som enearving, da børnene efter dødsfaldet havde givet arveafkald. Boet var nu sluttet.... H begærede nu boet genoptaget, så arveafkaldene kunne tilbagekaldes, og boet skiftes med børnene. Skifteretten i Kolding tog ikke begæringen til følge.... Et arveafkald fra børnebørnenes moder, datteren D, nævnt i testamentet var bortkommet.... D havde haft en blodprop og kunne derfor ikke underskrive eller vedstå en arveafkaldserklæring.... TfS 2002.684 LSR (SKM2002.370): H skulle ikke beskattes efter reglerne om uskiftet bo, da hun gav arveafkald. M var død 14.06.1999.... 

7.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (44 hits)
TFA 2009.47/1 VLK: Ikke privat skifte, da tvivl om arveafkalds gyldighed.... Skifteretten havde herefter beregnet boafgift uden hensyntagen til arveafkaldene, da der ikke var givet skifteretten særskilt meddelelse om arveafkaldet.... Fristen for meddelelse om arveafkaldene var da sprunget, og der kunne derfor ikke tillægges arveafkaldene virkning ved beregningen af boafgift.... D havde haft en blodprop og kunne derfor ikke underskrive eller vedstå en arveafkaldserklæring.... Bobestyreren havde med rette lagt arveafkaldet materielt til grund, således at S, der havde givet arveafkald mod vederlag, måtte betragtes som legatar, og hans livsarvinger som arvinger... 

8.  Skifterettens saglige kompetence i dødsboer (4 hits)
2011.446 ØLK: Bornholms Fogedret foretog udlæg i skyldners arv efter hans forældre, som var døde i 1992 og 2011, idet det ikke var dokumenteret, at der var givet et gyldigt arveafkald... For ØL fremlagde skyldneren bekræftet kopi af erklæring fra 1992 om arveafkald samt anmodning fra faderen om uskiftet bo, hvoraf fremgik, at skyldneren i 1992 havde givet... arveafkald til fordel for sine livsarvinger.... Da det tilkom skifteretten at træffe afgørelse om arveafkaldets gyldighed, jf.... 

9.  Forenklet privat skifte, jfr. DSL § 34 (5 hits)
Reglen gælder også i de tilfælde, hvor førstafdødes livsarvinger har givet blanke arveafkald på ventende eller på falden arv, således at længstlevende er eneste legale arving... Hvis førstafdødes arvinger har givet blanke arveafkald på falden arv uden vederlag, må § 34 kunne finde anvendelse.... Er arveafkaldene givet mod vederlag, finder § 34 ikke anvendelse, da der i disse tilfælde skal svares bo- eller tillægsboafgift af vederlaget, jf.... Efter ordlyden af BAL § 8, stk. 4 må det kræves, at afdødes arvinger deltager i skiftet, og at udbetalingen af vederlag for arveafkald først sker efter, at skiftet er påbegyndt... Særbørnene meddelte arveafkald mod vederlag på 38.142,42 kr. til hver, som H betalte d. 02.10.1997, hvorefter H begærede boet udleveret til forenklet privat skifte som eneste... 

10.  Sagkyndig vurdering i dødsboer (11 hits)
K havde givet delvist arveafkald til fordel for boet på 1.015.000 kr., og boets ejendom var solgt til ham for 3.782.500 kr svarende til den seneste offentlige vurdering... Da værdien af den udlagte ejendom var fastsat af de privatskiftende arvinger selv, og da der samtidigt var meddelt et betydeligt arveafkald til fordel for boet, kunne der... , at arveafkaldet var begrundet i andre forhold, eller at værdiansættelsen af ejendommen uanset arveafkaldet måtte anses for retvisende i forhold til handelsværdien.... hans oplysninger var i forhold til størstedelen af arveafkaldet ikke understøttet af objektivt konstaterbare forhold.... Boet havde herefter ikke godtgjort, at arveafkaldet skyldtes andre forhold end værdiansættelsen af ejendommen i boopgørelsen.... 

11.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (3 hits)
A havde klaget over, at bobestyrer advokat Michael Steffensen, S, havde nægtet ham aktindsigt i boet efter C, samt over S's efterfølgende antagelse af, at han havde givet arveafkald... TFA 2009.47/1 VLK: Ikke privat skifte, da tvivl om arveafkalds gyldighed.... VL stadfæstede, da der var tvivl om det afgivne arveafkald.... 

12.  Koncept til blankt arveafkald mod vederlag (3 hits)
Koncept til blankt arveafkald mod vederlag Word   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170646-0017,... For arveafkaldet gælder følgende nærmere vilkår: 1.1.... Som vederlag for arveafkaldet er aftalt et beløb på kr. 80.000, hvilket beløb betales kontant senest 8 dage efter, at begge parter har underskrevet nærværende dokument. 1.7... 

13.  Hvornår skal boet behandles ved bobestyrer? (5 hits)
Et arveafkald fra børnebørnenes moder, datteren D, nævnt i testamentet var bortkommet.... D havde haft en blodprop og kunne derfor ikke underskrive eller vedstå en arveafkaldserklæring.... FM 2003.89/4 VLK: I boet efter M og H var der tvivl om gyldigheden af sønnen S's arveafkald fra 1994 til fordel for hans børn.... Seks arvinger havde givet arveafkald, for at en syvende kunne skifte privat som enearving. En arving tilbagekaldte afkaldet.... Frederiksberg Skifteret bestemte bobestyrerbehandling henset til, at der forelå en mulig tvist om et arveafkald og dermed, om vedkommende havde ret til arv, jf.... 

14.  Ændringer af boafgiftsloven. (19 hits)
Den, der har givet arveafkaldet, skal således ikke betale boafgift.... Reglen var en tidsmæssig lempelse i forhold til de tidligere gældende regler, hvorefter arveafkaldet skulle være givet, inden arvingerne i forbindelse med boets udlevering tog stilling... Som følge heraf fandt man det rimelig også at udvide den tidsmæssige betingelse for et gyldigt arveafkald i boafgiftsloven, således at arveafkald først... Forslaget vil typisk medføre en lempelse for den person, til fordel for hvem arveafkaldet er givet, i de tilfælde hvor der efter de gældende regler først bliver meddelt et arveafkald... Derimod anses den person, der har fået fordel af arveafkaldet, for arving, og der skal betales boafgift efter de almindelige regler.... 

15.  Almindeligt privat skifte (14 hits)
VL stadfæstede, da der var tvivl om det afgivne arveafkald.... ØL bemærkede, at det private skifte ikke uden arvingens samtykke kunne afsluttes, før betingelserne for arveafkaldet kunne anses for opfyldt.... Et dødsbo blev d. 02.03.2016 udleveret til enearvingen A, som d. 24.08.2016 gav arveafkald til fordel for sine to livsarvinger.... Enearvingen og livsarvingerne påstod, at arveafkaldet var afgivet rettidigt. Subsidiært påstod de, at boet skulle overgå til bobestyrerbehandling.... Skifteretten fandt herefter, at arveafkaldet ikke kunne gives med den virkning, der fremgår af BAL § 5, stk. 1.... 

16.  Genstanden for udlæg (4 hits)
2011.143 ØLK): Bornholms Fogedret foretog udlæg i skyldners arv efter hans forældre, som var døde i 1992 og 2011, idet det ikke var dokumenteret, at der var givet et gyldigt arveafkald... For ØL fremlagde skyldneren bekræftet kopi af erklæring fra 1992 om arveafkald samt anmodning fra faderen om uskiftet bo, hvoraf fremgik, at skyldneren i 1992 havde givet... arveafkald til fordel for sine livsarvinger.... Da det tilkom skifteretten at træffe afgørelse om arveafkaldets gyldighed, jf.... 

17.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser (9 hits)
H begærede nu boet genoptaget, så arveafkaldene kunne tilbagekaldes, og boet skiftes med børnene. Skifteretten i Kolding tog ikke begæringen til følge.... TFA 2010.318 VLK: Efter M's død i 2008 fik H dødsboet udleveret til privat skifte, idet ægtefællernes tre fællesbørn havde givet arveafkald.... 2010 oprettede M en testamentekodicil, hvori det under henvisning til afkaldsaftalen var anført, at S ikke var arving efter M, men at S, såfremt det måtte lykkes ham at få tilsidesat arveafkaldet... S kærede beslutningen om udlevering til uskiftet bo, idet han gjorde gældende, at arveafkaldet var bortfaldet på grund af bristede forudsætninger.    ... ØL bemærkede, at S' indsigelser drejede sig om opretholdelse af et arveafkald, der havde betydning for hans ret til at arve.... 

18.  Dødsgaver og dødslejegaver (6 hits)
Den 65-årige branddirektør Poul Olsen havde d. 11.03.1966 - 18 dage før sin død - ved påtegning på sit testamente delvist tilbagekaldt dette, herunder ophævet et arveafkald... Antaget, at arveafkald ikke kunne afskære M fra med H's vidende formløst at ophæve arveafkaldet, hvilken beslutning ikke kunne anses for en dødsgave eller lignende disposition... Antaget, at AL § 31 ikke indeholder noget krav til formen for et arveafkald, og at arveafkaldet ikke var en disposition omfattet af AL § 30.... Da arveafkaldet ikke var en gave, fandt AL § 70 om dødslejegaver ikke anvendelse.... 

19.  Dødsboers retssager ved de almindelige domstole (3 hits)
S havde givet personligt arveafkald efter at han havde modtaget a conto arv i form af depositum på 8.500 kr og en bil til 2.000 kr.... Bobestyreren havde med rette lagt arveafkaldet materielt til grund, således at S, der havde givet arveafkald mod vederlag, måtte betragtes som legatar, og hans livsarvinger... 

20.  Ugyldige testamenter (10 hits)
K's to søstre gav arveafkald til fordel for K's nevø N, der herefter påstod testamentet erklæret ugyldigt efter AL §§ 51, 52 og 53.... K's to søstre gav arveafkald til fordel for K's nevø N, der herefter påstod testamentet erklæret ugyldigt efter AL §§ 51, 52 og 53.... Antaget, at AL § 31 ikke indeholder noget krav til formen for et arveafkald, og at arveafkaldet ikke var en disposition omfattet af AL § 30.... Da arveafkaldet ikke var en gave, fandt AL § 70 om dødslejegaver ikke anvendelse.... K's to søstre gav arveafkald til fordel for K's nevø N, der herefter påstod testamentet erklæret ugyldigt efter AL §§ 51, 52 og 53.... 

21.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (4 hits)
TFA 2005.511 ØLK: Privat skifte kunne ikke afsluttes, da betingelserne for arveafkald ikke var opfyldt. Afdøde efterlod sig arvingerne A, B og C.... Boet blev udleveret B og C til privat skifte, idet A havde i et brev til skifteretten givet arveafkald »på vilkår« om udlevering af effekter fra barndomshjemmet, oplysning om afdødes... Arvingen krævede boet taget under offentligt skifte, da betingelserne i arveafkaldet ikke var opfyldt, medens advokaten for det privat skiftede bo mente, at det var tilfældet.... ØL bemærkede, at det private skifte ikke uden arvingens samtykke kunne afsluttes, før betingelserne for arveafkaldet kunne anses for opfyldt.... 

22.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2000 (5 hits)
K's to søstre gav arveafkald til fordel for K's nevø N, der herefter påstod testamentet erklæret ugyldigt efter AL §§ 51, 52 og 53.... TFA 2000.272 VLD: Arveafkald tilsidesat i medfør af AFTL § 36.... Under disse omstændigheder ville det være i strid med redelig handlemåde at gøre arvekaldet gældende, og arveafkaldet blev tilsidesat i medfør af AFTL § 36.... Skifteretten i Thisted udpegede en anden lokal autoriseret bobestyrer, idet advokat A efter dødsfaldet havde opfordret en af arvingerne til at give arveafkald mod vederlag.... Skifteretten i Thisted udleverede boet til en lokal autoriseret bobestyrer, idet advokat A efter dødsfaldet havde opfordret en af arvingerne til at give arveafkald mod vederlag.... 

23.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008 (5 hits)
Seks arvinger havde givet arveafkald, for at en syvende kunne skifte privat som enearving. En arving tilbagekaldte afkaldet.... Frederiksberg Skifteret bestemte bobestyrerbehandling, henset til, at der forelå en mulig tvist om et arveafkald og dermed, om vedkommende havde ret til arv, jf.... S havde givet personligt arveafkald efter at han havde modtaget a conto arv i form af depositum på 8.500 kr og en bil til 2.000 kr.... Bobestyreren havde med rette lagt arveafkaldet materielt til grund, således at S, der havde givet arveafkald mod vederlag, måtte betragtes som legatar, og hans livsarvinger som... 

24.  Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 1999 (6 hits)
Boet efter M blev udleveret af skifteretten i Gråsten til privat skifte til M's søn, efter at både H og de øvrige arvinger havde givet arveafkald.... D, der efter 2 medarvingers arveafkald var enearving, havde siden 1989 drevet den landbrugsejendom, der var boets væsentligste aktiv.... FM 1999.97 ØLD: Særbarns arveafkald mod vederlag måtte sidestilles med partielt skifte.... Efter M´s død gav et særbarn arveafkald mod vederlag, hvorefter H sad i uskiftet bo med de to fællesbørn.... Arveafkaldet måtte sidestilles med et partielt skifte.... 

25.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2003 (4 hits)
S, der var hans eneste arving, var gået konkurs, og boet efter M blev udleveret til bobestyrerbehandling. 6 uger senere gjorde S gældende, at han i 2000 havde givet personligt arveafkald... Konkursboet havde bestridt gyldigheden af arveafkaldet og havde anlagt retssag herom ved skifteretten i Randers.... I boet efter M og H var der tvivl om gyldigheden af sønnen S's arveafkald fra 1994 til fordel for hans børn.... I et bobestyrerbo deltog boets tre arvinger i et afsluttende bomøde d. 27.09.2002, hvor boopgørelsen blev godkendt, hvorefter de to arvinger gav arveafkald, således at den tredje... 

26.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006 (3 hits)
TFA 2006.290 ØLD: Vidnetestamente og arveafkald var gyldigt.... M og H indgik ægteskab d. 03.07.2003, og de oprettede på vielsesdagen ægtepagt, M oprettede vidnetestamente og H gav arveafkald.... M påstod efter M's død, at testamentet og arveafkaldet var ugyldigt, så hun skulle arve det hele.... 

27.  Klager over bobestyrere (9 hits)
TFA 2015.32/1 ØLK: Klage over bobestyrers anerkendelse af et arveafkald afvist, da spørgsmålet skulle afgøres ved dom.... Da den tredje senere meddelte, at hun ikke ønskede at give et sådant arveafkald, ønskede de to andre heller ikke at gøre det.Skifteretten i Herning agde efter det foreliggende til... grund, at ingen arvinger havde givet arveafkald, og afviste herefter klagen.... A kærede afgørelsen og anførte herunder navnlig, at to af de øvrige arvinger på 1. bomøde havde givet arveafkald vedrørende friværdien i sommerhuset, svarende til cirka 25.000 kr... Konkursboet havde bestridt gyldigheden af arveafkaldet og havde anlagt retssag herom ved skifteretten i Randers.... 

28.  Uskiftet bo (2 hits)
FM 1999.97 ØLD: Efter M´s død gav et særbarn arveafkald mod vederlag, hvorefter H sad i uskiftet bo med de to fællesbørn.... Arveafkaldet måtte sidestilles med et partielt skifte.... 

29.  Formkrav til testamenter (2 hits)
M oprettede vidnetestamente og H gav arveafkald. Dokumenterne blev underskrevet på Rigshospitalet, hvor M var indlagt.... M påstod efter M's død, at testamentet og arveafkaldet var ugyldigt, så hun skulle arve det hele.... 

30.  Kommentarer til arvelovens § 81 (1 hit)
En fælles livsarving, der giver afkald på arv efter førstafdøde mod at arve længstlevende, bør for at sikre sig - f.eks. for det tilfælde at den længstlevende indgår nyt ægteskab - gøre arveafkaldet... 

31.  Indkomstbegrebet ved skat (2 hits)
S gav blankt arveafkald, dvs. afkald uden vederlag, og købte ejendommen for kr. 2.805.000,-, svarende til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%.... SKAT fandt, at S efter arveafkaldet ikke længere var arving i boet, og at han derfor skulle beskattes af den formuefordel, han havde opnået ved at købe ejendommen til underpris... 

32.  Formularsamling: Koncept til blankt delvist afkald på ventende arv (3 hits)
Arveafkaldet er blankt og har således også virkning for mine livsarvinger. § 2 2.1.       ... Der er ikke ydet vederlag for arveafkaldet § 3 3.1.        Arveafkaldsbeløbet skal pristalsreguleres på basis af nettoprisindekset (2015 = 100).... 

33.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (14 hits)
Dog kan der gives arveafkald med afgiftsmæssig virkning, efter at der er foretaget a-conto-udlodning til en længstlevende ægtefælle.... Den, der har givet arveafkaldet, skal således ikke betale boafgift.... og arveafkald) lempet, men kan stadig i særlige situationer medføre utilsigtede afgiftsmæssige konsekvenser for den, der giver afkald på arv.... Forslaget vil medføre en lempelse for den person, til fordel for hvem arveafkaldet er givet, hvis der først bliver meddelt et arveafkald, efter der er sket udlodning til... Derimod anses den person, der har fået fordel af arveafkaldet, for arving, og der skal betales boafgift efter de almindelige regler for arvinger.... 

34.  Kommentarer til boafgiftslovens § 8 (35 hits)
AL § 19, og at arveafkaldene skulle behandles efter reglerne om gaver, jf. BAL § 23, stk. 3.... Der blev derfor givet bundfradrag i arveafkaldssummen.... Komm. af Henning Broman i FM 2000.10, hvor det anbefales at lade arveafkald stå i skiftebegæringen, idet det dermed markeres, at arveafkaldet sker som led i skiftet.... En arving, der har givet arveafkald mod et vederlag, der endnu ikke er udbetalt, behøver ikke tiltræde udleveringen af boet til privat skifte, medmindre arveafkaldet er betinget... Særbarnet vil da kræve et vederlag for arveafkaldet på 142.595 kr. svarende til den beregnede nettoarv.... 

35.  Aktindsigt i dødsboers dokumenter (4 hits)
klaget over, at bobestyrer advokat Michael Steffensen, S, havde nægtet ham aktindsigt i boet efter C, samt over S's efterfølgende antagelse af, at han havde givet arveafkald... TFA 2019.136 ØLK: Bank fik adgang til aktindsigt til dokumenter om arveafkald og til dele af testamentet.... Det var således oplyst, at H i et gensidigt notartestamente havde givet arveafkald.... ØL fandt, at banken herved havde godtgjort en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål i forhold til at blive gjort bekendt med dokumenter om arveafkald... 

36.  Uskiftet bo - nyt ægteskab (3 hits)
De 4 fællesbørn havde givet skifteafkald, og enken og hendes kommende ægtefælle havde givet gensidigt arveafkald og oprettet ægtepagt med rent fuldstændigt særeje... Livsarvingernes skifteafkald må efter ordlyden indebære et arveafkald, selv om enken eller enkemanden dør uden at have indgået nyt ægteskab. ... Skifteafkaldet må indebære et arveafkald, uanset om arvingerne er klar over denne retsvirkning, cfr. Irene Nørgaard i Arveret 5. udg. p. 99 note 65.... 

37.  Uskiftet bo og skat (3 hits)
Et arveafkald mod vederlag kan ikke sidestilles med et partielt skifte, jf.... Hvis længstlevende giver arveafkald, skal længstlevende ikke beskattes efter reglerne om uskiftet bo, jfr TfS 2002.684 LSR (SKM2002.370):... Det forhold at den efterlevende ægtefælle havde givet arveafkald og samtidig var blevet indsat som testamentsarving kunne i den foreliggende sag ikke føre til et... 

38.  Kommentarer til arvelovens § 60 (2 hits)
Sådanne arveafkald kan gøres betingede, navnlig af, at arvingen ikke stilles ringere end efter testamentet, som arvingen har kendskab til.... Hvis tvangsarv indsættes i en successionsrækkefølge, uden at der foreligger hjemmel hertil, eller uden at der foreligger arveafkald fra tvangsarvingen, er indsættelsen ugyldig.... 

39.  Formularsamling: Koncept til personligt arveafkald (4 hits)
Koncept til personligt arveafkald på ventende arv Word.docx   Undertegnede Mogens Madsen, cpr.... Arveafkaldet gælder al arv, og alt, hvad der måtte tilfalde undertegnede Mogens Madsen som begunstiget i livs- eller ulykkesforsikringer, aldersopsparings-, kapital- eller ratepensionskonti... Arveafkaldet er personligt, således at alt, hvad jeg, Mogens Madsen, giver afkald på, skal tilfalde mine livsarvinger til deling i overensstemmelse med arvelovens regler.... Arveafkaldet gives med forbehold af, at jeg får livsvarig brugsret eller rentenydelsesret til den arv og de forsikringssummer m.v., som jeg har givet afkald på.... 

40.  Tilbagekaldelse af testamenter (2 hits)
UfR 1970.247 ØLD: Den 65-årige branddirektør Poul Olsen havde d. 11.03.1966 ved på tegning på sit testamente delvist tilbagekaldt dette, herunder ophævet et arveafkald... H havde ved påtegning på testamentet meddelt arveafkald. 18 dage før sin død underskrev M hjemme en af hans advokat affattet påtegning, hvorefter slægtningene intet skulle... 

41.  Formularsamling: Koncept til blankt delvist arveafkald på falden arv (3 hits)
Koncept til blankt delvist arveafkald på falden arv Word.docx   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170666-0017, Enemærket 98, 5800... Arveafkaldet meddeles i anledningen af, at min moder, Grethe Madsen, cpr.nr.170240-0044, Ringgade 66, 6400 Sønderborg, d. 12.06.2020 har begæret det uskiftede bo skiftet, hvilken... Vi er bekendt med, at nærværende arveafkald skal være meddelt over for skifteretten inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i boet påbegyndes.... 

42.  Mindreårige (4 hits)
Lukas Kallesen i TFA 2020.181-186: Retsstillingen ved mindreåriges erhverv som influencere Praksis Arveafkald... VML § 43 Andet Arveafkald TFA 1999.58/1 CD: Civilretsdirektoratet fastholdt statsamtets afslag... selv at give blankt afkald på arven, således at denne tilfaldt hendes broder Komm.: Et blankt afkald fra moderen ville ikke gøre datteren til arving, og datterens arveafkald... De mindreåriges fader havde meddelt arveafkald til fordel for børnene.... 

43.  Kommentarer til arvelovens § 26 (2 hits)
Livsarvingernes skifteafkald må efter ordlyden indebære et arveafkald, selv om enken eller enkemanden dør uden at have indgået nyt ægteskab. ... Skifteafkaldet må indebære et arveafkald, uanset om arvingerne er klar over denne retsvirkning, cf. Eva Naur i Arveret p. 113 ved note 68.... 

44.  Kommentarer til boafgiftslovens § 5 (142 hits)
Da der var tale om civilretligt gyldige arveafkald og betingelserne i BAL § 5 var opfyldt, fandt SR, at arveafkaldet havde afgiftsmæssig virkning for den samlede... foretage korrektion af arveafkaldene.... Til støtte herfor gjorde de navnlig gældende, at arveafkaldene ikke var dispositive, og at BAL § 5, stk. 2, ikke udelukker, at man kan give fuldstændig arveafkald med... VL tiltrådte, at arveafkaldet ikke kunne få afgiftsmæssig virkning, da H ikke inden d. 03.07.2006 havde meddelt skifteretten, at hun gav arveafkald til fordel... Skifteretten havde herefter beregnet boafgift uden hensyntagen til arveafkaldene, da der ikke var givet skifteretten særskilt meddelelse om arveafkaldet.... 

45.  Omstødelse af forringende dispositioner (5 hits)
KL kap. 8 Forringende dispositioner 1) KL § 64 gaver 2) KL § 65 arveafkald 3) KL § 66 løn til nærstående... M og H oprettede i juni 2008 ægtepagt om rent fuldstændigt særeje, og de gav gensidigt arveafkald. I april 2009 blev de separeret.... ikke kunne sandsynliggøre, at handlerne reelt havde fundet sted, skulle C betale 380.000 kr. til konkursboet. 2) KL § 65 arveafkald... Jens Anker Andersen i UfR 1992 B. 251-256: Omstødelse af arveafkald Gælder kun afkald på falden... UfR 1966.516 Hjørring skifterets dom 8.dec.1995: Et arveafkald fandtes uforbindende over for afgiveren og dermed også for hans konkursbo, da det som følge af arveladers... 

46.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997 (3 hits)
AL § 59, afvist, da arvingen havde givet arveafkald.... ØL fandt, at D ved sin tiltrædelse af testamentet havde givet arveafkald, og allerede af den grund blev det tiltrådt, at skifteretten havde afvist at tage begæringen om tilsidesættelse... På 1. skiftesamling i skifteretten i Rønne blev arvingerne enige om, at dele boet med 1/8 til hver, hvilket indebar et delvis arveafkald fra de 3 særbørn, som skulle have arvet... 

47.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (5 hits)
Arveafkald kan med den nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve,... Et arveafkald skal være meddelt over for skifteretten, inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes.... Virkningen af reglerne i bo- og gaveafgiftslovens § 5 er, at den, der har givet arveafkaldet, således ikke skal betale boafgift.... Hvis fristen om, at afkaldet skal være meddelt til skifteretten senest inden udlodningen i et bo påbegyndes, ikke overholdes, anses personen, der giver arveafkald... person til fordel for hvem, afkaldet blev givet, enten betale gaveafgift eller indkomstskat af beløbet (arven) - afhængig af slægtskabet til arvingen, der giver arveafkald... 

48.  Formularsamling: Koncept til blankt arveafkald mod vederlag (3 hits)
Koncept til blankt arveafkald på ventende arv mod vederlag Word  | Word .docx   Undertegnede Mogens Madsen,... For arveafkaldet gælder følgende nærmere vilkår: 1.1.... Som vederlag for arveafkaldet er aftalt et beløb på kr. 80.000, hvilket beløb betales kontant senest 8 dage efter, at begge parter har underskrevet nærværende dokument.... 

49.  Skifterettens vejledningspligt i dødsboer (2 hits)
Bistand til udfærdigelse af skøder, pantebreve og arveafkald m.v. falder som efter hidtidig praksis uden for området for skifterettens vejledningspligt.... Skifteretten i Aalborg fandt, at B's arveafkald ikke kunne få virkning efter BAL § 5, stk. 1, og at det ikke var godtgjort, at der forelå et mundtlige testamente... 

50.  Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33 (2 hits)
Da den tidsmæssige betingelse for arveafkald i BAL § 5, stk. 4 nu er blevet ændret, således at afkald kan gives indtil indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest... Da den tidsmæssige betingelse for arveafkald i BAL § 5, stk. 4 nu er blevet ændret, således at afkald kan gives indtil indlevering af den endelige boopgørelse, dog... 

51.  Kursus: NY ARVELOV - - særligt med henblik på testamenter og ægtepagter. (1 hit)
c) "Pensionist-ægteskaber", herunder arveafkald, brugsrettigheder til bolig m.v.... 

52.  Nyheder i Personret (6 hits)
TFA 2005.462 CS: Arveafkald blev tilladt. Civilstyrelsen gav tilladelse til, at en 74-årig gav afkald på et sumlegat på 100.000 kr. efter sin bror.... De mindreåriges fader havde meddelt arveafkald til fordel for børnene.... Han havde givet afkald på sin arv efter farmoderen, men det arveafkald blev tilsidesat.... TFA 2000.407 CD: Civilretsdirektoratet meddelte tilladelse til delvist arveafkald.... TFA 1999.58 CD: Afslag på tilladelse til arveafkald for mindreårige.... 

53.  Kommentarer til arvelovens § 42 (1 hit)
Arveafkald indebærer, at der indgås en aftale mellem arvingen (afkaldsgiveren) og arveladeren. En ensom afkaldserklæring er således ikke tilstrækkelig.... 

54.  Testamenter (2 hits)
UfR 2001.924/2 VLK (FM 2001.53 VLK): M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... H's søskendebørn havde i 1964 givet arveafkald, og det fandtes bevist, at M under forhandlingerne havde lovet at opretholde kodicillen fra 1956.... 

55.  Bemærkninger til udkast til ny arvelov (4 hits)
Arveafkald indebærer, at der indgås en aftale mellem arvingen (afkaldsgiveren) og arveladeren. En ensom afkaldserklæring er således ikke tilstrækkelig.... Sådanne arveafkald kan gøres betingede, navnlig af, at arvingen ikke stilles ringere end efter testamentet, som arvingen har kendskab til.... Hvis tvangsarv indsættes i en successionsrækkefølge, uden at der foreligger hjemmel hertil, eller uden at der foreligger arveafkald fra tvangsarvingen, er indsættelsen ugyldig.... livsarving, der giver afkald på arv efter førstafdøde mod at arve længstlevende, bør for at sikre sig ¿ f.eks. for det tilfælde at den længstlevende indgår nyt ægteskab ¿ gøre arveafkaldet... 

56.  Gældssanering (4 hits)
Det var oplyst, at arven ville have udgjort 112.000 kr., men at A’s far kun ville skifte boet, hvis A gav arveafkald.... VL fandt, at arveafkaldet under de foreliggende omstændigheder ikke talte imod gældssanering, at A’s erstatning for kritisk sygdom, der henstod på en særskilt konto, ikke... S gav arveafkald i forbindelse med, at hans første selskab blev erklæret konkurs.... S kærede afgørelsen og anførte bl.a., at han var ansat på faste ansættelsesvilkår, at han var solvent, da han meddelte arveafkald, og at de seneste års restskat var af uvæsentlig... 

57.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001 (3 hits)
M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... Søsteren S, der var i 80'erne og på plejehjem, underskrev et dokument, der ikke var et arveafkald. Skifteretten i Roskilde beskikkede en advokat som skifteværge ad hoc.... Dette var et delvist arveafkald fra de umyndige livsarvinger, hvilket krævede samtykke fra statsamtet, jf. VBKG § 9.... 

58.  Den begunstigedes retsstilling (2 hits)
skifteretten Begrænsning af testationskompetencen Ikrafttræden Arveafkald... Se Lynge Andersen i Begunstigelse i bankpension, 1. udg. p. 120, hvor det anføres, at dødsfald før 01.01.2008 er omfattet af de gamle regler Arveafkald... 

59.  Fordele og ulemper ved uskiftet bo (1 hit)
myndigt særbarn meddelt samtykke til uskiftet bo, må dette normalt også være bindende for særbarnets livsarvinger, jf. princippet i AL § 42, stk. 3 om arveafkald... 

60.  Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov (1 hit)
Denne ret må gælde, selv om ægtefællen har givet arveafkald, såldes at ægtefællens alene har et boslodskrav.... 

61.  Kommentarer til arvelovens § 95 (1 hit)
I praksis forekommer det imidlertid, at afdødes legale arvinger ønsker at give arveafkald på betingelse af, at arven afstås til en person, der stod afdøde nær - typisk afdødes samlever.... 

62.  Kommentarer til arvelovens § 12 (1 hit)
Udtagelseretten og udløsningsretten efter AL § 12 må gælde, selv om ægtefællen har givet arveafkald, såldes at ægtefællens alene har et boslodskrav.... 

63.  Litteratur vedr. bo- og gaveafgift. (1 hit)
Marianne Jybæk i ADV 1999.116: Arveafkald - acontoudlodning - pas på!... 

64.  Retserhvervelsestidspunktet (1 hit)
til indholdet af udkast til betinget skøde af 18.01.1949 sammenholdt med det betingede skøde af 20.01.1949 og den i forbindelse hermed under samme dato oprettede arveafkaldserklæring... 

65.  Gaver (3 hits)
Ejendom blev udlagt til B for 2.805.000 kr (15% under ejendomsvurderingen), og A gav senere arveafkald.... A gav blankt arveafkald, dvs. afkald uden vederlag, og købte ejendommen for kr. 2.805.000,-, svarende til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 pct.... ØL fandt, at A – som følge af sit arveafkald – ikke var arving i boet, og at forskellen mellem ejendommens handelsværdi og de beløb, som han betalte for ejendommen, derfor... 

66.  Litteratur om bo- og gaveafgift. (1 hit)
Marianne Jybæk i ADV 1999.116: Arveafkald - acontoudlodning - pas på!... 

67.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (8 hits)
5, stk. 4, således, at der fremover kan ske acontoudlodning fra et bo til den efterlevende ægtefælle, uden at dette får afgiftsmæssige konsekvenser for et eventuelt arveafkald... Arveafkald kan med den nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve, hvis... Et arveafkald skal være meddelt over for skifteretten, inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes.... Virkningen af reglerne i bo- og gaveafgiftslovens § 5 er, at den, der har givet arveafkaldet, således ikke skal betale boafgift.... Hvis fristen om, at afkaldet skal være meddelt til skifteretten senest inden udlodningen i et bo påbegyndes, ikke overholdes, anses personen, der giver arveafkald, alligevel... 

68.  Ophør af det uskiftede bo (2 hits)
AL § 24 finder formentlig analog anvendelse, hvis alle livsarvingerne efter førstafdøde meddeler blanke arveafkald.... Indgår længstlevende nyt ægteskab, efter at samtlige livsarvinger har meddelt blanke arveafkald, indtræder der boafgiftspligt efter BAL § 8, stk. 3, men der bliver normalt... 

69.  Litteratur om skiftereformen (1 hit)
Dette var et delvist arveafkald fra de umyndige livsarvinger, hvilket krævede samtykke fra statsamtet, jf. VBKG § 9.... 

70.  Tilsidesættelse af båndlæggelse (1 hit)
ØL fandt, at D ved sin tiltrædelse af testamentet havde givet arveafkald, og allerede af den grund blev det tiltrådt, at skifteretten havde afvist at tage begæringen... 

71.  Dødsboers afslutning (1 hit)
Dette var et delvist arveafkald fra de umyndige livsarvinger, hvilket krævede samtykke fra statsamtet, jf. VBKG § 9.... 

72.  Oversigt over nogle af de nye regler i lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven (1 hit)
BAL § 5, stk. 4 er ændret, således at der kan gives arveafkald, uanset at der er sket udlodning af legater.... 

73.  Fortolkning af testamenter (2 hits)
Der var under skiftet enighed om, at forudsætningerne for datterens arveafkald var bristet, fordi broderen ikke havde givet arveafkald.... 

74.  Skatteproces - Omgørelse (1 hit)
VL bestemte i 2017, at et afkald på forventet arv kun kan ophæves af arvelader, og at M's tilbagekaldelse af arveafkaldet i 2016 med D's samtykke i boafgiftsretlig henseende... 

75.  Alfabetisk Emneregister (1 hit)
Arbejdsværelse i hjemmet Arkitekter og ingeniører Arkivret Arrest Arrest i skib Arveafkald... 

76.  Hvem er begunstiget? (3 hits)
Den ene datter gav på et tidspunkt arveafkald uden vederlag for sig og sine arvinger.... Da hun døde, krævede den datter, der havde givet arveafkald, og sønnen, at forsikringssummen blev delt mellem de tre børn med 1/3 til hver.... For den ene datter blev det tillige støttet af, at hun havde givet arveafkald og derfor ikke længere kunne betegnes som arving.... 

77.  Nyheder på Synopsis (3 hits)
tallene for 2021 09.09.2020 Ny formular: Testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald... i 2020 14.11.2019 Ny formular: Skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet bo efter arveafkald... Der er i alt 166 henvisninger til tidsskriftet. 25.01.2003 Nyt emne: Arveafkald og gældssanering... 

78.  Lovsamling: Bemærkninger til udkast til ny arvelov (8 hits)
Gives skifteafkaldet samtidig med et arveafkald overtager ægtefællen boet til fri rådighed.... Gives skifteafkaldet uden samtidigt arveafkald, skal der i forbindelse med skifte efter ægtefællens andet ægteskab også foretages skifte af det uskiftede bo fra første ægteskab.... Arveafkaldet kan ydes mod eller uden vederlag. Afkaldet kan gøres betinget, f.eks. af at et testamente bliver oprettet til fordel for en bestemt person.... Det må formentlig antages, at der ikke stilles krav om egentlig accept af et afkald på falden arv fra den, der modtager arveafkaldet.... Arveafkald Udvalget foreslår ikke ændringer i reglerne om afkald på forventet arv, således som disse er udviklet i teori og praksis.... 

79.  Vederlagskrav ved skifte af uskiftet bo (1 hit)
BB1, der var arving i fællesboet efter M og H efter arveafkald fra sin mor B2 havde over for B1, der også var arving i boet, fremsat vederlagskrav efter AL § 30.... 

80.  Kommentarer til arvelovens § 17 (1 hit)
En ægtefælles fuldstændige arveafkald omfatter også retten til suppleringsarv efter AL § 11, stk. 2, men næppe retten til at hensidde i uskiftet bo, medmindre dette udtrykkeligt... 

81.  Hoeringssvar_DFA_1519 - danske dødsboadvokater justitsministeriet lovafdelingen slotsholmsgade 10 1216 københavn k vedr.: høring over ægtefælleskifteudvalgets  (1 hit)
forudsætning som påpeget af udvalget i betænkningen side 73, at boafgiftslovens § 5, stk. 4, ændres og bringes til at korrespondere med denne forpligtelse, så der også efter legaternes opfyldelse kan gives arveafkald... 

82.  Kommentarer til boafgiftslovens § 23 (18 hits)
Arveafkald mod vederlag - "privat skifte" med umyndige arvinger.... TfS 1987.179 SKD: Arveafkald - ny praksis.... med arveafkaldet.... AL § 19, og at arveafkaldene skulle behandles efter reglerne om gaver, jf. BAL § 23, stk. 3.... Det havde med arveafkaldet været meningen, at H skulle modtage 72.000 kr. af den arv, der efter de legale regler ville tilfalde B.... 

83.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007 (2 hits)
TfS 2007.730 ØLD (SKM2007.138 ØLD): Længstlevende ægtefælle skulle beskattes på trods af arveafkald og indsættelse i testamente.... Det forhold at den efterlevende ægtefælle havde givet arveafkald og samtidig var blevet indsat som testamentsarving kunne i den foreliggende sag ikke føre til et andet resultat.... 

84.  Dødsboskiftet generelt - Skifte med længstlevende ægtefælle (1 hit)
1999.72 VLK (FM 1999.11 VLK): Boet efter M blev udleveret af skifteretten i Gråsten til privat skifte til M's søn, efter at både H og de øvrige arvinger havde givet arveafkald... 

85.  Betænkning nr. 1014 - arve- og gaveafgift delbetænkning af givet af det af skatte- og afgiftsministeren nedsatte udvalg  (25 hits)
Arveafkaldet skal være givet, før afkaldsgiver har befattet sig med boet.... Det delvise arveafkald har været behandlet ud fra grundsynspunktet, at arveafkaldet, for at kunne tillæg- ges arveafgiftsmæssig betydning, ikke må forrykke den arvedeling, der ville have fundet sted... I praksis tillægges alligevel delvise arveafkald betydning ved arveafgiftsberegningen.... Dermed udløser arveafkalds- lodden arveafgift for afkaldsgiver på sædvanlig måde.... Da arveafkald på den ene side, som anført, i flere situationer kan være en nyttig løsning, og et fejlag- tigt afgivet arveafkald på den anden side kan få ganske vidtrækkende skatte- og afgif tsmæssige... 

86.  Testamenter for ugifte samlevende (1 hit)
UfR 2001.924/2 VLK (FM 2001.53 VLK): M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... 

87.  Skifterettens behandling af tvister i dødsboer (1 hit)
BB1, der var arving i fællesboet efter M og H efter arveafkald fra sin mor B2 havde over for B1, der også var arving i boet, fremsat vederlagskrav efter AL § 30.... 

88.  Skifteværger (1 hit)
Søsteren S, der var i 80'erne og på plejehjem, underskrev et dokument, der ikke var et arveafkald.... 

89.  Værgemål (1 hit)
2001 Arne Stryhn Madsen og Rie Thoustrup Sørensen i Skarrildhus 2001.66-78: Workshop om værgemål (Værgebeskikkelse, arveafkald... 

90.  Kommentarer til boafgiftslovens § 38 (10 hits)
Skifteretten havde herefter beregnet boafgift uden hensyntagen til arveafkaldene, da der ikke var givet skifteretten særskilt meddelelse om arveafkaldet.... HR udtalte, at meddelelse om arveafkald til skifteretten kan gives særskilt eller i boopgørelsen.... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... Fristen for meddelelse om arveafkaldene var da sprunget, og der kunne derfor ikke tillægges arveafkaldene virkning ved beregningen af boafgift.... 

91.  Hvem skal være bobestyrer? (3 hits)
D, der efter 2 medarvingers arveafkald var enearving, havde siden 1989 drevet den landbrugsejendom, der var boets væsentligste aktiv.... Skifteretten i Thisted udpegede en anden lokal autoriseret bobestyrer, idet advokat A efter dødsfaldet havde opfordret en af arvingerne til at give arveafkald mod... Skifteretten i Thisted udpegede en anden lokal autoriseret bobestyrer, idet advokat A efter dødsfaldet havde opfordret en af arvingerne til at give arveafkald mod vederlag.... 

92.  Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov (2 hits)
Livsarvingernes skifteafkald må efter ordlyden indebære et arveafkald, selv om enken eller enkemanden dør uden at have indgået nyt ægteskab.... Skifteafkaldet må indebære et arveafkald, uanset om arvingerne er klar over denne retsvirkning, cfr. Irene Nørgaard i Arveret 5. udg. p. 99 note 65.... 

93.  Dødsboskiftet - Berigtigelsesperioden (1 hit)
Uden for skifterettens retshjælpsopgaver falder ligeledes udfærdigelse af arveafkald og overdragelsesdokumenter.... 

94.  Handleevnefratagelse (1 hit)
Han havde givet afkald på sin arv efter farmoderen, men det arveafkald blev tilsidesat.... 

95.  Arveudlæg med succession (1 hit)
Succession kunne også ske ved udlæg til børnebørn i tilfælde af, at en af arvingerne til fordel for sine børn måtte meddele ubetinget arveafkald inden påbegyndt... 

96.  Tilsidesættelse af ægtepagter efter aftaleretlige regler (2 hits)
samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at der ikke var grundlag for at antage, at de testamentariske bestemmelser, herunder tilbagekaldelsen af det gensidige arveafkald... samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at der ikke var grundlag for at antage, at de testamentariske bestemmelser, herunder tilbagekaldelsen af det gensidige arveafkald... 

97.  Skifterettens stedlige og internationale kompetence (1 hit)
De tre fællesbørn, som boede i Danmark, gav d. 07.07.1995 fuldstændigt arveafkald på arv efter deres fader mod et vederlag på kr. 17.460.000 til hver.... 

98.  Advokaters erstatningsansvar (3 hits)
M's 3 særbørn gav arveafkald til fordel for deres stedmor, H.... A bistod M og H med oprettelse af et testamente, hvori H gav arveafkald. Efter M's død i 2017 rejste parternes 3 sønner erstatningskrav mod A på 2.993.117 kr.... (Advokaten burde af egen drift skriftligt have gjort det helt klart for M og H, at løsningen med et arveafkald var en meget dårlig løsning, når den insolvente H fortsat... 

99.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 100 til ny arvelov (5 hits)
Arveafkald indebærer, at der indgås en aftale mellem arvingen (afkaldsgiveren) og arveladeren. En ensom afkaldserklæring er således ikke tilstrækkelig.... Sådanne arveafkald kan gøres betingede, navnlig af, at arvingen ikke stilles ringere end efter testamentet, som arvingen har kendskab til.... Hvis tvangsarv indsættes i en successionsrækkefølge, uden at der foreligger hjemmel hertil, eller uden at der foreligger arveafkald fra tvangsarvingen, er indsættelsen ugyldig.... En fælles livsarving, der giver afkald på arv efter førstafdøde mod at arve længstlevende, bør for at sikre sig - f.eks. for det tilfælde at den længstlevende indgår nyt ægteskab - gøre arveafkaldet... I praksis forekommer det imidlertid, at afdødes legale arvinger ønsker at give arveafkald på betingelse af, at arven afstås til en person, der stod afdøde nær - typisk afdødes samlever.... 

100.  Kommentarer til boafgiftslovens § 10 (10 hits)
Skifteretten havde herefter beregnet boafgift uden hensyntagen til arveafkaldene, da der ikke var givet skifteretten særskilt meddelelse om arveafkaldet.... HR udtalte, at meddelelse om arveafkald til skifteretten kan gives særskilt eller i boopgørelsen.... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... Fristen for meddelelse om arveafkaldene var da sprunget, og der kunne derfor ikke tillægges arveafkaldene virkning ved beregningen af boafgift.... 

101.  Solvente bobestyrerboer (1 hit)
ØLK (FM 2003.44 ØLK): I et bobestyrerbo deltog boets tre arvinger i et afsluttende bomøde d. 27.09.2002, hvor boopgørelsen blev godkendt, hvorefter de to arvinger gav arveafkald... 

102.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L100 af 06.12.2006 til ny arvelov (1 hit)
Livsarvingernes skifteafkald må efter ordlyden indebære et arveafkald, selv om enken eller enkemanden dør uden at have indgået... 

103.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2004 (1 hit)
Skifteretten i Aalborg fandt, at B's arveafkald ikke kunne få virkning efter BAL § 5, stk. 1, og at det ikke var godtgjort, at der forelå et mundtlige testamente... 

104.  Kommentarer til arvelovens § 11 (1 hit)
En ægtefælles fuldstændige arveafkald omfatter også retten til suppleringsarv efter AL § 11, stk. 2, men næppe retten til at hensidde i uskiftet bo, medmindre dette udtrykkeligt er anført,... 

105.  Generalklausulen i aftalelovens § 36 (1 hit)
Under disse omstændigheder ville det være i strid med redelig handlemåde at gøre arvekaldet gældende, og arveafkaldet blev tilsidesat i medfør af AFTL § 36.... 

106.  Regres for udgifter ved fri proces i ægtefælleskifter (1 hit)
Sagen blev forligt ved, at begge børn gav arveafkald mod vederlag på i alt 1,7 mio. kr., hvorefter H var eneste arving.... 

107.  Formularsamling: Skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet bo efter arveafkald (2 hits)
. ……, skal jeg anmode om, at det indføres i skiftebogen, at der er afgivet erklæring om blankt arveafkald uden vederlag fra afdødes livsarvinger, og at den efterlevende ægtefælle uden skifte overtager... De originale erklæringer om arveafkald fra afdødes livsarvinger, …….. og …….., er vedlagt.... 

108.  God advokatskik IV: Advokatens forhold til klienten (1 hit)
advokatens manglende omhyggelighed i forbindelse med bobehandlingen, herunder at advokat X ikke sørgede for, at arvingerne for så vidt angår forsikringssummen gav arveafkald... 

109.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (4 hits)
Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, dog arveret og tilbagefaldsret til fast ejendom... Det præciseres, at ovennævnte arveafkald ikke er et afkald på beløb, som måtte tilfalde Mogens Madsen som eventuelt begunstiget på Hanne Hansens pensioner og livs- eller ulykkesforsikringer... Det præciseres, at ovennævnte arveafkald ikke er et afkald på beløb, som måtte tilfalde Hanne Hansen som eventuelt begunstiget på Mogens Madsens pensioner og livs- eller ulykkesforsikringer... Arveafkaldet i § 2.2 /§ 3.2. kan kun annulleres af arveladeren. 8.2.            ... 

110.  Formularsamling: Koncept til blankt afkald på falden arv mod vederlag (2 hits)
Arveafkaldet meddeles i anledningen af, at min fars hustru, Grethe Madsen, cpr.nr.170240-0044, Ringgade 66, 6400 Sønderborg, ønsker at sidde i uskiftet bo med fællesbørnene Niels... Arveafkaldet meddeles mod, at Grethe Madsen udbetaler mig et vederlag på 250.000 kr. , hvilket beløb erlægges kontant senest d. 22.04.2020 Grethe Madsen skal senest 3 måneder... 

111.  Formularsamling: Koncept til blankt afkald på ventende arv mod vederlag (2 hits)
For arveafkaldet gælder følgende nærmere vilkår: 1.1.... Som vederlag for arveafkaldet er aftalt et beløb på kr. 80.000, hvilket beløb betales kontant senest 8 dage efter, at begge parter har underskrevet nærværende dokument.... 

112.  Dødsbobeskatning (1 hit)
Længstlevende fik indtil 31.12.1999 fordelene ved skifte, selv om førstafdødes livsarvinger havde givet delvist arveafkald, således at de kun modtog meget små beløb, medmindre... 

113.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (3 hits)
Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet/brugsret og bopælsret.... Det præciseres, at ovennævnte arveafkald ikke er et afkald på beløb, som måtte tilfalde længstlevende som eventuelt begunstiget på førstafdødes pensioner og livs- eller... Arveafkaldet i § 1.2 kan kun annulleres af arveladeren. 7.2.       ... 

114.  Lovsamling: Vejledning om behandling af ægteskabssager (4 hits)
– Samtlige arvinger efter afdøde giver arveafkald.... Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke uden samtidig at give et arveafkald kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne... Hvis alle andre arvinger efter førstafdøde ægtefælle giver arveafkald til fordel for den længstlevende ægtefælle, er der kun én arving (den længstlevende ægtefælle).... Kommunen skal dog sikre sig, at det er alle andre arvinger end længstlevende ægtefælle, der har givet arveafkald.... 

115.  Fri proces (1 hit)
Sagen blev forligt ved, at begge børn gav arveafkald mod vederlag på i alt 1,7 mio. kr., hvorefter H var eneste arving.... 

116.  Tinglysningsafgift (1 hit)
H havde tidligere meddelt arveafkald i forhold til arv efter A. Der var formuefællesskab i ægteskabet.... 

117.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen (4 hits)
– Samtlige arvinger efter afdøde giver arveafkald.... Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke uden samtidig at give et arveafkald kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne... Hvis alle andre arvinger efter førstafdøde ægtefælle giver arveafkald til fordel for den længstlevende ægtefælle, er der kun én arving (den længstlevende ægtefælle).... Prøvelsesmyndigheden skal dog sikre sig, at det er alle andre arvinger end længstlevende ægtefælle, der har givet arveafkald.... 

118.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen (4 hits)
– Samtlige arvinger efter afdøde giver arveafkald. – Samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke til indgåelse af nyt ægteskab.... Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke uden samtidig at give et arveafkald kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne sidder... Hvis alle andre arvinger efter førstafdøde ægtefælle giver arveafkald til fordel for den længstlevende ægtefælle, er der kun én arving (den længstlevende ægtefælle).... Prøvelsesmyndigheden skal dog sikre sig, at det er alle andre arvinger end længstlevende ægtefælle, der har givet arveafkald.... 

119.  Lovsamling: Bekendtgørelse nr. 1047 af 16.12.1999 om boafgifter og gaveafgift m.v. (1 hit)
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde, 5) oplysning om arveafkald... 

120.  Lovsamling: Bekendtgørelse nr. 928 af 04.10.2005 om boafgifter og gaveafgift m.v. (1 hit)
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde, 5) arveafkald... 

121.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen (4 hits)
– Samtlige arvinger efter afdøde giver arveafkald.... Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke uden samtidig at give et arveafkald kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne... Hvis alle andre arvinger efter førstafdøde ægtefælle giver arveafkald til fordel for den længstlevende ægtefælle, er der kun én arving (den længstlevende ægtefælle).... Prøvelsesmyndigheden skal dog sikre sig, at det er alle andre arvinger end længstlevende ægtefælle, der har givet arveafkald.... 

122.  Lovsamling: Bekendtgørelse nr. 338 af 11.06.1998 boafgifter og gaveafgift m.v. (1 hit)
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde, 5) oplysning om arveafkald... 

123.  Lovsamling: Bekendtgørelse nr. 465 af 26.06.1998 boafgifter og gaveafgift m.v. (1 hit)
4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde, 5) oplysning om arveafkald... 

124.  Lovsamling: Den Nordiske Dødsbokonvention (1 hit)
Hvis arvelader har indgået en arvepagt, givet en dødsgave, eller der er givet arveafkald over for arvelader, skal den bindende virkning heraf bedømmes efter den stats lov,... 

125.  Kommentarer til boafgiftslovens § 12 (14 hits)
A havde givet arveafkald for 2.100.000 kr. til fordel for boet.... 12, stk. 2, medmindre boet godtgjorde, at arveafkaldet var begrundet i andre forhold, eller at værdiansættelsen af ejendommen uanset arveafkaldet måtte... værdiansættelsen, og hans oplysninger var i forhold til størstedelen af arveafkaldet ikke understøttet af objektivt konstaterbare forhold.... Boet havde herefter ikke godtgjort, at arveafkaldet skyldtes andre forhold end værdiansættelsen af ejendommen i boopgørelsen.... Dette kan give sig udslag i et delvist arveafkald eller et arveskud til andre børn.... 

126.  Kommentarer til ægtefællelovens § 23 (4 hits)
Særeje ved gave Særeje ved arveforskud Særeje ved arv Særeje ved arveafkald... Se om dommen Lego Andersen i Gavebegrebet p. 537, og Særeje, 1996 p. 136 ved note 4 Særeje ved arveafkald Det... TFA 2017.178 ØLK (FM 2017.127 ØLK og FM 2017.163 ØLK): Arveafkald med bestemmelser om fuldstændigt særeje for modtageren og om,... ØL bemærkede, at det ikke i boopgørelsen var anført, at de meddelte arveafkald skulle respektere testamentets bestemmelser om skilsmissesæreje, og stadfæstede... 

127.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (16 hits)
hvor førstafdødes livsarvinger giver arveafkald evt. mod vederlag.... Et sådant arveafkald vil være et afkald på forventet arv, da det uskiftede bo stadig eksisterer.... Hvis arveafkaldet gives mod vederlag, opstår imidlertid to problemer.... Førstafdødes livsarvinger kan give arveafkald uden vederlag. Heraf betales ingen boafgift.... Efterlevende kan derfor efter arveafkaldet bruge alle midlerne og gøre sig insolvent, således at der ikke er noget at tage hverken tvangs- eller testamentsarv af... 

128.  Formularsamling: Anmodning om privat skifte (1 hit)
Eventuelle arveafkald skal ligeledes vedlægges. Endelig skal solvenserklæring fra mindst en af arvingerne vedlægges.... 

129.  Lovsamling: Boafgiftsloven (2 hits)
pkt. om passivering fra d. 01.01.2000), ved § 2 i lov nr. 105 af 14.02.2000 (Ændring af § 5, stk. 4, 1. pkt. om arveafkald... Arveafkald kan med den i stk. 1 nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamente ville arve,... 

130.  Salær i dødsboer (1 hit)
karakter og uden andre tidskrævende tvister mellem arvingerne end salget af boets faste ejendom og de efterfølgende forhandlinger, der førte til de to øvrige arvingers arveafkald... 

131.  Kommentarer til boafgiftslovens §  6 (3 hits)
Vælger parterne at løse sagen ved en aftale om et arveafkald mod udbetaling af et vederlag svarende til den beregnede arvelod, indtræder der afgiftspligt efter BAL § 8, stk.... TFA 2009.156 ØLK: Boet efter M blev først udleveret til privat skifte og ni måneder senere til uskiftet bo med samtykke fra to fællesbørn samt et arveafkald... H klagede og anførte, at der ikke skulle foretages bundfradrag, da arveafkaldet var givet med henblik på uskiftet bo.... 

132.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (1 hit)
Bistand til udfærdigelse af skøder, pantebreve og arveafkald m.v. falder som efter hidtidig praksis uden for området for skifterettens vejledningspligt.... 

133.  Omstødelse af forrykkende dispositioner (1 hit)
M og H oprettede i juni 2008 ægtepagt om rent fuldstændigt særeje, og de gav gensidigt arveafkald. I april 2009 blev de separeret.... 

134.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (1 hit)
UfR 2001.924/2 VLK (FM 2001.53 VLK): M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... 

135.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (1 hit)
Redegørelsen om arveforholdene skal indeholde de nødvendige oplysninger om afdødes ægteskabelige status og slægtskabsforhold, om eventuelle testamentariske dispositioner og om arveafkald... 

136.  Sagsomkostninger i civile sager (2 hits)
beløb 4 arvinger, A, havde i forbindelse med en arveretlig tvist som en forligsmæssig løsning tilbudt at give arveafkald... Sagen blev forligt ved Retten i Roskilde således, at A udover arveafkald skulle betale et vist beløb til dødsboet, B.... 

137.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny dødsboskiftelov L120/1995 (1 hit)
Er særbørnene myndige, foregår udskiftningen ofte på den måde, at de pågældende meddeler arveafkald mod et vederlag.... 

138.  Forældelse (1 hit)
M's 3 særbørn gav arveafkald til fordel for deres stedmor, H.... 

139.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (1 hit)
Uden for skifterettens retshjælpsopgaver falder ligeledes udfærdigelse af arveafkald og overdragelsesdokumenter.... 

140.  Kommentarer til boafgiftslovens § 18 (3 hits)
Skatteministeriets skrivelse af 10.07.1995 (TfS 1995.534) skal afgiftsberegningen skal ske på grundlag af den arvedeling, der følger af arveloven, afdødes testamentariske bestemmelser eller af arveafkald... Indtil d. 01.07.1995 kunne udligning alene ske via delvise arveafkald, som skulle gives på et langt tidligere tidspunkt, jf. herved BAL § 5.... Som anført ovenfor er det ikke sikkert, at det er blevet muligt at spare afgifter ved arveafkald mod vederlag fri for afgift.... 

141.  Kommentarer til boafgiftslovens § 49 (1 hit)
Gældsbrevet, der var led i et arveafkald mod vederlag og dermed en gave, skulle afdrages med 100.000 kr. i hvert af årene 1981, 1982 og 1983.... 

142.  Domme: REU Alm.del Bilag 235: Redegørelse om lovovervågning af arveloven.pdf (1 hit)
Danske Advokater har anført, at der i de tilfælde, hvor parterne ønsker at begrænse længstlevendes arv, ofte indgås en aftale om arveafkald i stedet for begrænsning af længstlevendes arv til tvangsarven... 

143.  Kommentarer til boafgiftslovens § 24 (2 hits)
Dette må gælde, selv om gavemodtageren slet ikke er arving i boet, f. eks. fordi gavemodtageren har givet arveafkald.... A giver samtidigt blankt arveafkald.... 

144.  Kommentarer til boafgiftslovens § 9 (2 hits)
udlandet i stedet for at gennemføre et egentligt skifte udbetaler arven efter førstafdøde uden skifte på den måde, at førstafdødes livsarvinger meddeler fuldstændigt arveafkald... De tre fællesbørn, som boede i Danmark, gav d. 07.07.1995 fuldstændigt arveafkald på arv efter deres fader mod et vederlag på kr. 17.460.000 til hver.... 

145.  Kommentarer til boafgiftslovens § 1 (2 hits)
Et personligt arveafkald fra afdødes forældre til fordel for afdødes søskende vil medføre en forøgelse af afgiften, da søskende jo skal betale tillægsboafgift.... Forældrene bør derfor eventuelt undlade at give arveafkald og herefter give livsgaver til afdødes søskende - evt. fordelt over nogle år.... 

.