Lov om Lønmodtagernes Garantifond 1)

Lovændringer


Lovændringer

Lovbekg. nr. 77 af 12.02.1988

Som ændret ved

§ 2 i lov nr. 380 af 06.06.1991,
§ 6 i lov nr. 385 af 22. maj 1996
§ 1 i lov nr. 1080 af 29.12.1999.
§ 1.1. i lov nr. 249 af 08.05.2002 (Ændring af § 9 fra d. 01.01.2002)
§ 2 i lov nr. 1032 af 17.12.2002 (Ændring af § 9 fra d. 01.01.2003)
§ 1 i lov nr. 322 af 18.05.2005 (Garantidækning under anmeldt betalingsstandsning og i den transnationale situation) I kraft d. 01.10.2005. (har virkning for tilfælde, hvor fristdagen eller det tidspunkt, der efter fondens bestemmelse træder i stedet for fristdagen, indtræder efter lovens ikrafttrædelse.)
§ 5 i lov nr. 430 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) Fra 01.11.2005
§ 5 i lov nr. 431 af 06.06.2005 (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

Nu lovbekg. nr. 1043 af 28.10.2005, som er ændret ved

§ 7 i lov nr. 404 af 08.05.2006 (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister) fra d. 01.06.2006 og fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.
§ 19 i lov nr. 523 af 06.06.2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) fra d. 01.01.2008.

Nu lovbekg. nr. 1014 af 15.10.2008, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.

Nu lovbekg. nr. 867 af 07.09.2009, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1509 af 27.12.2009 (Dækning af indeståender på frit valg-ordninger og digitalisering af opkrævningsprocedure) fra d. 01.01.2010.
§ 15 i lov nr. 718 af 25.06.2010 (Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.

Nu lovbekg. nr. 686 af 20.06.2011, som ændret ved

§ 7 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.) fra d. 01.07.2016.
§ 10 i lov nr. 1669 af 26.12.2017 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 31 i lov nr. 58 af 30.01.2018 (Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler) fra d. 01.01.2019.
§ 1 i lov nr. 124 af 06.02.2019 (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.) fra d. 01.03.2019.
§ 5 i lov nr. 496 af 01.05.2019 (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.) fra d. 01.09.2019.
§ 2 i lov nr. 530 af 27.03.2021 (Værneting ved gældssanering og ændringer i rekonstruktionsreglerne som følge af covid-19) fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren.


Lovens formål

Overskriften før § 1 er indsat ved § 31.1 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 1. Lønmodtagernes Garantifond oprettes til sikring af lønmodtageres krav på løn m.v. i følgende tilfælde:

1) Ved arbejdsgiverens konkurs,
2) ved arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling,
3) ved virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet, eller
4) ved arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling.

Stk. 2. Garantifonden skal endvidere sikre lønmodtageres krav på løn m.v. i forhold til virksomheder, der virker i flere medlemsstater inden for EU og EØS. Dette gælder dog kun, hvis

1) lønmodtageren sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde i Danmark og
2) virksomheden kan anses for insolvent.

Stk. 3. En virksomhed anses efter stk. 2, nr. 2, for insolvent, når der med hjemmel i de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i en medlemsstat er indgivet begæring om indledning af kollektiv bobehandling som følge af arbejdsgiverens insolvens, som medfører, at arbejdsgiveren helt eller delvis mister rådigheden over sine aktiver, at der udpeges en kurator eller en person med en lignende funktion, og at den myndighed, som har kompetence i henhold til nævnte bestemmelser,

1) enten har truffet afgørelse om indledning af bobehandlingen
2) eller har konstateret, at arbejdsgiverens virksomhed eller bedrift er lukket endeligt, og at de foreliggende aktiver ikke er tilstrækkelige til at berettige indledning af bobehandlingen.

Stk. 4. Lønmodtagernes Garantifond skal endvidere sikre Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav på tilgodehavende feriemidler efter §§ 8 a-8 c.

§ 1 er ændret fra d. 07.10.2005 ved § 2 i lov nr. 322 af 18.05.2005. Hidtidig formulering: § 1. Lønmodtagernes Garantifond oprettes til sikring af lønmodtageres krav på løn m.v. ved
1) arbejdsgiverens konkurs,
2) arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling, eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, eller
3) virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet.

§ 1, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 15.1 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
I § 1, stk. 1, nr. 4, ændres »anmeldte betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«.
§ 1, stk. 4 er indsat ved § 31.2 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 1, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1658 af 01.08.2021 fra d. 15.08.2021. Hidtidig formulering: 4) under arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling.

Lønmodtagerkrav m.v.

Overskriften før § 2 er indsat ved § 31.3 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 2. Garantien omfatter krav på løn og andet vederlag, erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet samt feriegodtgørelse. Garantien omfatter dog ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have indeholdt i kildeskat eller i forbindelse med lønindeholdelse efter kildeskattelovens § 73.

Stk. 2. I de i § 1, stk. 1, nr. 1-3, nævnte tilfælde forudsætter garantien, at kravene er eller i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 63, stk. 2, 1. pkt., eller § 95, stk. 1, nr. 1-5, jf. stk. 2. Garantien omfatter i disse tilfælde tillige tilsvarende krav, der kan støttes på konkurslovens § 94, nr. 2, såfremt den skifteret, der behandler konkursboet eller dødsboet, attesterer, at boet ikke for tiden er i stand til at opfylde kravene.

Stk. 3. I de i § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde afgør fonden, hvilket tidspunkt der træder i stedet for fristdagen, om kravet kan tillægges fortrinsret efter konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5, og om udbetaling skal nægtes i medfør af konkurslovens § 95, stk. 2. Er der indledt rekonstruktionsbehandling, regnes den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehandling, for fristdag, hvis virksomhedens ophør på grund af insolvens sker inden 3 uger efter rekonstruktionsbehandlingens ophør.

§ 2 er ændret fra d. 07.10.2005 ved § 3 i lov nr. 322 af 18.05.2005. Hidtidig formulering: § 2. Garantien omfatter krav på løn og andet vederlag, erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet samt feriegodtgørelse, såfremt kravene er eller i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 63, stk. 2, 1. pkt., eller § 95, stk. 1, nr. 1-5, jf. stk. 2. Garantien omfatter tillige tilsvarende krav, der kan støttes på konkurslovens § 94, nr. 2, såfremt den skifteret, der behandler konkursboet eller dødsboet, attesterer, at boet ikke for tiden er i stand til at opfylde kravene. Garantien omfatter dog ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have indeholdt i kildeskat.
Stk. 2. I de i § 1, nr. 3, nævnte tilfælde afgør fonden, hvilket tidspunkt der træder i stedet for fristdagen, om kravet kan tillægges fortrinsret efter konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5, og om udbetaling skal nægtes i medfør af konkurslovens § 95, stk. 2. Har virksomheden anmeldt betalingsstandsning, er dagen for anmeldelsen fristdag, hvis virksomhedens ophør på grund af insolvens sker inden 3 uger efter, at virkningerne af betalingsstandsningen er ophørt efter konkurslovens §§ 16 d og 16 e.

§ 2, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 7.1 i lov nr. 404 af 08.05.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. I § 2, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kildeskat«: »eller i forbindelse med lønindeholdelse efter kildeskattelovens § 73«.
§ 2, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 15.2 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Har virksomheden anmeldt betalingsstandsning, er dagen for anmeldelsen fristdag, hvis virksomhedens ophør på grund af insolvens sker inden 3 uger efter, at virkningerne af betalingsstandsningen er ophørt efter konkurslovens §§ 16 d og 16 e.
§ 2, stk. 4 er ændret ved § 15.3 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Stk. 4. I tilfælde af anmeldt betalingsstandsning, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter garantien krav på løn m.v., der forfalder under betalingsstandsningen. Garantien omfatter krav, der i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1-3. Fonden kan nægte nærtstående udbetaling svarende til konkurslovens § 95, stk. 2. Fonden betaler ikke feriegodtgørelse af sine udbetalinger. Afholder lønmodtageren ferie under betalingsstandsningen, kan fonden udbetale løn under ferie til brug herfor. Hvis lønmodtageren holder ferie med feriegodtgørelse, udbetaler fonden alene feriegodtgørelse, hvis der ikke er indbetalt det nødvendige beløb til Feriekonto. Udbetaling fra fonden kan kun ske, hvis det beskikkede tilsyn giver samtykke hertil, jf. konkurslovens § 15, stk. 1.
§ 2, stk. 4-6 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1658 af 01.08.2021 fra d. 15.08.2021. Hidtidig formulering: Stk. 4. I tilfælde af en rekonstruktionsbehandling, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter garantien krav på løn m.v., der forfalder under rekonstruktionsbehandlingen. Garantien omfatter krav, der i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1-3. Fonden kan nægte nærstående udbetaling svarende til konkurslovens § 95, stk. 2. Fonden betaler ikke feriegodtgørelse af sine udbetalinger. Afholder lønmodtageren ferie under rekonstruktionsbehandlingen, kan fonden udbetale løn under ferie til brug herfor. Hvis lønmodtageren holder ferie med feriegodtgørelse, udbetaler fonden alene feriegodtgørelse, hvis der ikke er indbetalt det nødvendige beløb til Feriekonto. Udbetaling fra fonden kan kun ske, hvis rekonstruktøren giver samtykke hertil, jf. konkurslovens § 12, stk. 1.
Stk. 5. I situationer som nævnt i § 1, stk. 2, og hvor virksomheden er ophørt, kan fonden dække krav i samme omfang som nævnt i stk. 1-3.
Stk. 6. I situationer som nævnt i § 1, stk. 2, og hvor virksomheden ikke er ophørt, kan fonden dække krav i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 4.

§ 2 a. I tilfælde af rekonstruktionsbehandling, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter garantien krav fra lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er opsagt og fritstillet. Overdrages arbejdsgiverens virksomhed eller en del heraf, omfatter garantien krav fra overdragne lønmodtagere, der vedrører tiden inden rekonstruktionsbehandlingens indledning. § 2, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Fonden kan med rekonstruktørens samtykke, jf. konkurslovens § 12, stk. 1, via arbejdsgiveren udbetale op til 3 måneders løn m.v., der forfalder under rekonstruktionsbehandlingen, til lønmodtagere, der fortsat er beskæftiget af arbejdsgiveren. Fonden kan endvidere med rekonstruktørens samtykke via arbejdsgiveren udbetale op til 1 måneds løn m.v., der forfaldt inden rekonstruktionsbehandlingen, til sådanne lønmodtagere. § 2, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Krav mod arbejdsgiveren vedrørende udbetaling af løn m.v. efter 2. pkt. omfattes uanset rekonstruktørens samtykke til udbetalingen ikke af konkurslovens § 94.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter alene krav, der i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1-3, jf. stk. 2. Fonden betaler ikke feriegodtgørelse af udbetalinger efter stk. 2. Afholder lønmodtageren ferie i den lønperiode, som udbetalingen vedrører, kan fonden udbetale løn under ferie. Holder lønmodtageren ferie med feriegodtgørelse i den lønperiode, som udbetalingen vedrører, udbetaler fonden alene feriegodtgørelse, hvis der ikke er indbetalt det nødvendige beløb til FerieKonto eller en privat feriekasse.

§ 2 a er indsat ved § 2.3 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. § 2 a er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1658 af 01.08.2021 fra d. 15.08.2021.

§ 2 b. I situationer som nævnt i § 1, stk. 2, og hvor virksomheden er ophørt, kan fonden dække krav i samme omfang som nævnt i § 2.

Stk. 2. I situationer som nævnt i § 1, stk. 2, og hvor virksomheden ikke er ophørt, kan fonden dække krav i samme omfang som nævnt i § 2 a.

§ 2 b er indsat ved § 2.3 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. § 2 b er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1658 af 01.08.2021 fra d. 15.08.2021.

§ 3. I situationer som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-4, kan fonden i det enkelte tilfælde i alt højst udbetale 160.000 kr. til hver lønmodtager for krav nævnt i konkurslovens § 94, nr. 2, og § 95, stk. 1, nr. 1-3 og 5. Krav ifølge en uforrentet opsparingsordning (frit valg-ordning), jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., er dog ikke omfattet af den grænse, der gælder for fondens udbetalinger efter 1. pkt.

Stk. 2. I situationer som nævnt i § 2 a, stk. 2, 1. pkt., kan fonden inden for en periode af 18 måneder udbetale op til 3 måneders løn og andet vederlag til hver lønmodtager, dog i alt højst 80.000 kr. I situationer som nævnt i § 2 a, stk. 2, 2. pkt., kan fonden udbetale op til 1 måneds løn og andet vederlag til hver lønmodtager, dog i alt højst 26.667 kr. Når fonden har påbegyndt en betalingsperiode, kan der i referenceperioden på 18 måneder ikke udbetales ud over de fastsatte begrænsninger efter 1. pkt. i forhold til samme arbejdsgiver. Referenceperioden regnes fra indledningen af den rekonstruktionsbehandling, som først har medført udbetaling fra fonden.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan ændre beløbene i stk. 1 og 2 under hensyn til lønudviklingen.

Stk. 4. I situationer som nævnt i § 1, stk. 2, og hvor virksomheden er ophørt, kan fonden udbetale i samme omfang som efter stk. 1, jf. stk. 3.

Stk. 5. I situationer som nævnt i § 1, stk. 2, og hvor virksomheden ikke er ophørt, kan fonden udbetale i samme omfang som efter stk. 2, jf. stk. 3.

§ 3 er ændret fra d. 07.10.2005 ved § 4 i lov nr. 322 af 18.05.2005. Hidtidig formulering: § 3. For krav, der er nævnt i konkurslovens § 94, nr. 2, og § 95, stk. 1, nr. 1-3 og 5, kan fonden i det enkelte tilfælde i alt højst udbetale 25.000 kr. til hver lønmodtager. Arbejdsministeren kan ændre beløbet under hensyn til lønudviklingen.
§ 3, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1509 af 27.12.2009 fra d. 01.01.2010 og har virkning for tilfælde, hvor fristdagen eller det tidspunkt, der efter fondens bestemmelse træder i stedet for fristdagen, ligger efter lovens ikrafttræden.
§ 3, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 15.4 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Referenceperioden regnes fra anmeldelsen af den betalingsstandsning, som først har medført udbetaling fra fonden.
§ 3, stk. 1 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1658 af 01.08.2021 fra d. 15.08.2021. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 1-3« til: »nr. 1-4«, og »110.000 kr.« ændres til: »160.000 kr.«
§ 3, stk. 2, 1. pkt. er ophævet, og nyt 1. og 2. pkt. er indsat, ved § 2.5 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. 2. og 3. pkt. bliver herefter 3. og 4. pkt. Ændringen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1658 af 01.08.2021 fra d. 15.08.2021. Hidtidig formulering af 1. pkt.: I situationer som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4, kan fonden inden for en periode af 18 måneder udbetale op til 3 måneders løn og andet vederlag, jf. § 2, stk. 1 og 4, til hver lønmodtager, dog i alt højst 55.000 kr.

§ 4. Fonden foretager udbetaling, når kravet er anmeldt og dokumenteret over for fonden. Fonden kan foretage delvis udbetaling.

Stk. 2. Udbetaling kan kun finde sted, såfremt kravet er forfaldet.

§ 4 a. I situationer, hvor lønmodtageren anmelder krav på løn m.v. optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, beregner fonden på arbejdsgiverens vegne lønmodtagerens samlede krav på tilgodehavende feriemidler, jf. § 2 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Lønmodtageren skal efter anmodning give fonden oplysninger og dokumentation til brug for beregning efter stk. 1.

Stk. 3. Fonden indberetter lønmodtagerens samlede beregnede feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. § 3, stk. 6, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

§ 4 a er indsat ved § 5.1 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2019.

§ 5. Offentlige myndigheder, arbejdsgivere og faglige organisationer skal efter anmodning give fonden oplysninger, der har betydning for administrationen af denne lov. Forpligtelsen gælder endvidere rekonstruktører og kuratorer, i det omfang der er udsigt til dividende til det krav, som anmodningen vedrører.

Stk. 2. Fonden kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter alle oplysninger om indkomst m.v. til brug for beregning og udbetaling til lønmodtageren af krav mod en ophørt og insolvent arbejdsgiver og til brug for administration af og kontrol med §§ 8 a-8 c, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører. Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger fra fondens egne registre, herunder af oplysninger, der er indhentet efter stk. 1 og 2, til brug for administration og kontrol efter denne lov.

§ 5, stk. 2 og 3 er indsat ved § 7.2 i lov nr. 404 af 08.05.2006 fra d. 01.06.2006.
§ 5, stk. 1 er ændret ved § 31.4 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019. I § 5, stk. 1, ændres »afgørelser om udbetaling fra fonden« til: »administrationen af denne lov«.
§ 5, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 31.5 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019. I § 5, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »insolvent arbejdsgiver«: »og til brug for administration af og kontrol med §§ 8 a-8 c«.
§ 5, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 31.6 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at supplere og kontrollere lønmodtagerens oplysninger i forbindelse med udbetaling af krav anmeldt over for fonden.
§ 5, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 2.6 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1658 af 01.08.2021 fra d. 15.08.2021.

§ 5 a. Fonden skal udveksle oplysninger med offentlige myndigheder og domstole i andre medlemsstater af EU og EØS samt disse staters garantiinstitutioner, når oplysningerne har betydning for afgørelser om udbetaling og inddrivelse.

§ 5 a er indsat fra d. 07.10.2005 ved § 5 i lov nr. 322 af 18.05.2005

§ 6. Bestrides kravet af arbejdsgiveren eller hans bo, eller finder fonden, at kravet er utilstrækkeligt dokumenteret, kan fonden henvise lønmodtageren til at søge kravet fastslået ved domstolene.

§ 7. Fonden indtræder i lønmodtagerens krav mod arbejdsgiveren.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om fremgangsmåden og vilkårene for tilbagebetaling af garantimidler, gebyr for mangelfuld betaling, omkostninger forbundet med inddrivelse og mulighederne for henstand og eftergivelse af sådanne krav mod arbejdsgiveren og dennes bo. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Lønmodtagernes Garantifond fastsætte regler om fremgangsmåden ved opkrævning af garantimidler fra arbejdsgiveren eller dennes bo, herunder om anvendelse af en obligatorisk selvbetjeningsløsning.

Stk. 3. Ved tilbagebetaling, der fastsættes med hjemmel i stk. 2, fastsættes en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med tillæg på 5,75 pct. Som referencesats anvendes den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år. Renten beregnes fra udbetalingstidspunktet, til tilbagebetaling er sket. Den maksimale løbetid for en afdragsordning, der fastsættes med hjemmel i stk. 2, er 3 år.

Stk. 4. Der er udpantningsret for tilgodehavender efter stk. 1, herunder for renter, gebyrer og omkostninger, der pålægges efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 5. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

§ 7, stk. 2-4 er indsat fra d. 07.10.2005 ved § 6 i lov nr. 322 af 18.05.2005.
§ 7, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1509 af 27.12.2009
fra d. 01.01.2010 og har virkning for tilfælde, hvor fristdagen eller det tidspunkt, der efter fondens bestemmelse træder i stedet for fristdagen, ligger efter lovens ikrafttræden.

§ 8. Overdrager lønmodtageren de i § 2 nævnte krav, bortfalder adgangen til at opnå betaling fra fonden, medmindre overdragelsen sker til vedkommende lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation eller til vedkommende statsanerkendte arbejdsløshedskasse.

Stk. 2. Lønmodtageren kan overdrage krav, der omfattes af § 2, til Lønmodtagernes Garantifond, når et sådant krav bestrides af Lønmodtagernes Garantifond, arbejdsgiveren eller dennes bo, under henvisning til at der forud for de situationer, der er nævnt i § 1, stk. 1, har fundet en virksomhedsoverdragelse sted til

1) en offentlig erhverver eller

2) en privat erhverver, såfremt den private erhververs eventuelle indfrielse af kravet er sikret gennem offentlig garanti.

Stk. 3. Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond kan finde sted, selv om der i henhold til stk. 1 er sket overdragelse til vedkommende lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation eller til vedkommende statsanerkendte arbejdsløshedskasse.

§ 8, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 124 af 06.02.2019 fra d. 01.03.2019.

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav

Overskriften før § 8 a er indsat ved § 31.7 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 8 a. Lønmodtagernes Garantifond sikrer Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav på tilgodehavende feriemidler i de tilfælde, hvor et krav ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter forfald i henhold til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Beløbet, jf. stk. 1, omfatter krav på tilgodehavende feriemidler med indeksering efter § 7 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Beløbet, jf. stk. 1, omfatter endvidere gebyrer efter § 3, stk. 5, og § 10 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Beløbet, jf. stk. 1, omfatter ikke, hvad der svarer til en fast afgift på 38 pct. af de tilgodehavende feriemidler, jf. pensionsbeskatningslovens § 14 B, stk. 2, 2. pkt.

§ 8 a er indsat ved § 31.7 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 8 b. Lønmodtagernes Garantifond foretager udbetaling, når kravet er anmeldt og dokumenteret over for Lønmodtagernes Garantifond.

§ 8 b er indsat ved § 31.7 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 8 c. Lønmodtagernes Garantifond indtræder i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav mod arbejdsgiveren.

Stk. 2. Krav efter stk. 1 skal være påtegnet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis dette er en forudsætning for, at kravet er eksigibelt i andre EU- og EØS-lande.

Stk. 3. Ved indbetaling af garantimidler efter regler fastsat i medfør af stk. 5 fastsættes en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med tillæg på 5,75 pct. Som referencesats anvendes den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat pr. henholdsvis 1. januar og 1. juli det pågældende år. Renten beregnes fra tidspunktet for fondens indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, og til indbetaling af garantimidler er sket. Den maksimale løbetid for en afdragsordning, der fastsættes med hjemmel i dette stykke, er 3 år.

Stk. 4. Der er udpantningsret for tilgodehavender efter stk. 1, herunder for renter, gebyrer og omkostninger, der pålægges efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om fremgangsmåden og vilkårene for indbetaling af garantimidler, gebyr for mangelfuld betaling og omkostninger forbundet med inddrivelse og mulighederne for henstand og eftergivelse af sådanne krav mod arbejdsgiveren og dennes bo. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Lønmodtagernes Garantifond fastsætte regler om fremgangsmåden ved opkrævning af garantimidler fra arbejdsgiveren eller dennes bo, herunder om anvendelse af en obligatorisk selvbetjeningsløsning.

§ 8 c er indsat ved § 31.7 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

Arbejdsgivers bidragspligt

Overskriften før § 9 er indsat ved § 31.7 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 9. Private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., skal betale bidrag til dækning af fondens udgifter. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.

Stk. 2. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 1.

Stk. 3. Finansieringsbidraget skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne.

Stk. 4. Finansieringsbidraget kan opkræves sammen med andre finansieringsbidrag, der af Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræves fra arbejdsgiverne.

Stk. 5. Finansieringsbidrag, der skal opkræves efter stk. 3, og som er under 100 kr. i en betalingsperiode, bortfalder. Opkræves finansieringsbidrag sammen med andre finansieringsbidrag fra arbejdsgivere, jf. stk. 4, udgør bidraget i 1. pkt. summen af de samlede finansieringsbidrag.

Stk. 6. Lønmodtagernes Garantifond fastsætter størrelsen af finansieringsbidraget til finansiering af fondens udgifter. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 7. Finansieringsbidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående periode, hvis længde svarer til den periode, som betaling af finansieringsbidrag vedrører. Bidraget udgør årligt det af fonden fastsatte finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidraget efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 8. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende arbejdsgiver, som er nødvendige for at varetage opkrævningen og inddrivelsen af skyldige finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Til brug ved beregning, opkrævning og behandling af finansieringsbidrag er der i nødvendigt omfang adgang til oplysninger i Arbejdsmarkedets Tillægspensions registre.

Stk. 9. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

Stk. 10. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr.

Stk. 11. Afgørelser om finansieringsbidragspligt og finansieringsbidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 12. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om beregningsperioder, modregning og indbetaling af finansieringsbidrag m.v., herunder om forfaldstid og frist for arbejdsgiverens indbetaling. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling, opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling samt eftergive finansieringsbidrag, renter og eventuelle ekspeditionsgebyrer.

Stk. 13. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 2, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag.

§ 9 er indsat fra d. 01.01.2000 ved § 1 i lov nr. 1080 af 29.12.1999.
§ 9 er ændret fra d. 01.01.2002 ved § 1.1 i lov nr. 249 af 08.05.2002
§ 9 er ændret fra d. 01.01.2003 ved § 2 i lov nr. 1032 af 17.12.2002
§ 9, stk. 10 er ophævet ved § 19.1 i lov nr. 523 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Stk. 10. Krav på finansieringsbidrag forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.
§ 9, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 fra d. 01.07.2016. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »merværdiafgiftsloven (momsloven)« til: »momsloven«.
§ 9, stk. 2 er indsat ved § 7.2 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 fra d. 01.07.2016. Stk. 2-11 bliver herefter stk. 3-12.
§ 9, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 7.3 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 fra d. 01.07.2016. I § 9, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 2,« til: »stk. 3,«.
§ 9, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 7.4 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 fra d. 01.07.2016. I § 9, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 3,« til: »stk. 4,«.
§ 9, stk. 13 er indsat ved § 7.5 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 fra d. 01.07.2016.
§ 9, stk. 9 er ændret ved § 10.1 i lov nr. 1669 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Stk. 9. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af finansieringsbidraget med 1½ pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
§ 9, stk. 12 er ændret ved § 10.2 i lov nr. 1669 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 9, stk. 12, 1. pkt., indsættes efter »beregningsperioder«: », modregning«.

Administration, straf m.v.

Overskriften før § 9 a er indsat ved § 31.8 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 9 a. Staten indbetaler hvert år i perioden fra 2020 til 2078 et beløb til delvis dækning af udgifter i Lønmodtagernes Garantifond.

§ 9 a er indsat ved § 31.8 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 10. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om

1) anmeldelse af krav over for fonden, herunder frist for indgivelse af anmeldelse,

2) hvilken dokumentation der skal medfølge anmeldelsen,

3) fondens behandling af krav,

4) udbetaling fra fonden og

5) fondens beregning og indberetning af feriemidler efter § 4 a.

§ 10, nr. 3 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2019. I § 10, nr. 3, ændres »krav og« til: »krav,«.
§ 10, nr. 4 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2019. I § 10, nr. 4, ændres »fonden.« til: »fonden og«.
§ 10, nr. 5 er indsat ved § 5.4 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2019.

§ 11. Fonden administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel VII i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 12. Har en lønmodtager givet fonden urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for udbetaling fra fonden, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt af lønmodtageren.

§ 12 a. (Ophævet).

§ 12 a, stk. 1, 1 pkt. er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 5.1 i lov nr. 430 af 6. juni 2005: § 12 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.
§ 12 a, stk. 1, 2. pkt., er ændret fra d. 01.11.2005 ved
§ 5.2 i lov nr. 430 af 6. juni 2005: 2. I § 12 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.
§ 12 a, stk. 2, er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 5.3 i lov nr. 430 af 6. juni 2005: I § 12 a, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.
§ 12 a, stk. 3, er ophævet fra d. 01.11.2005 ved § 543 i lov nr. 430 af 6. juni 2005. Hidtidig formulering:
Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.
§ 12 a er ophævet ved
§ 6.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 12 a. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 12 b. (Ophævet).

§ 12 b er indsat fra d. 01.11.20905 ved § 5.1. i lov nr. 431 af 6. juni 2005.
§ 12 b er ophævet ved § 6.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 12 b. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 12 a efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fra fonden om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 5.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

Ikrafttræden m.v.

Overskriften før § 14 er indsat ved § 31.9 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 14. Loven finder anvendelse i tilfælde, hvor behandlingen af arbejdsgiverens bo anses som begyndt, eller hvor virksomheden ophører den 1. april 1972 eller senere.

Stk. 2 og 3. (Overgangsbestemmelser udeladt).

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger4).

Lov nr. 880 af 23. december 1987, der ændrer § 9 og § 13, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Stk. 2 og 3. (Overgangsbestemmelser er udeladt).

Lov nr. 380 af 6. juni 1991, der tilføjer § 7, stk. 2 og § 12 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende5), og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden.

Lov nr. 385 af 22. maj 1996, der ændrer § 1, nr. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Er dødsfaldet indtrådt inden lovens ikrafttræden, eller indgives begæring om skifte af uskiftet bo før lovens ikrafttræden, anvendes de hidtil gældende regler.

Lov nr. 1080 af 29. december 1999, der ændrer § 9, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. I 2000 sker modregning af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond efter § 9, stk. 1, første gang ved modregning i kompensationen i henhold til § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i perioden 23. februar-22. maj 2000.

Stk. 3. De midler, som fonden råder over ved lovens ikrafttræden, tilfalder fonden.

Lov nr. 249 af 8. maj 2002, som ændrer lovens § 9, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 6)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 2002 og gælder første gang for de finansieringsbidrag, der opkræves på grundlag af ATP-bidrag, der modtages efter den 22. februar 2002.

Lov nr. 1032 af 17. december 2002, som ændrer lovens § 9, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003 og har virkning første gang for de kompensationsbeløb, der skulle have været udbetalt på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 23. februar – 22. maj 2003.

Stk. 2. ATP's Ankenævn kan efter de hidtidige regler behandle sager om beregning og udbetaling af kompensationsbeløb efter § 17 a.

Lov nr. 322 af 18. maj 2005, som ændrer lovens § 1, 2, 3 og 7, indsætter § 5 a samt fodnote til lovens titel, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 7. oktober 2005 og har virkning for tilfælde, hvor fristdagen eller det tidspunkt, der efter fondens bestemmelse træder i stedet for fristdagen, indtræder efter lovens ikrafttrædelse.

Lov nr. 430 af 6. juni 2005, som ændrer lovens § 12 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.7)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.

Lov nr. 431 af 6. juni 2005, som indsætter lovens § 12 b, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005.

Lov nr. 404 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige love (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister), som ændrer lovens § 2 og § 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 23

Stk. 1. ---.

Stk. 2. §§ 2-6, § 7, nr. 2, §§ 8-13, § 17, nr. 24, §§ 18-21 og § 22, nr. 1, 2 og 4, træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 7, nr. 1, 8) § 14, § 15, § 16, § 17, nr. 1-23, og § 22, nr. 3. Herunder kan skatteministeren fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige virksomheder m.v.

Lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.), som ændrer lovens § 9, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3. ---.

Stk. 4. ---.

Stk. 5. ---.

Stk. 6. ---.

Stk. 7. ---.

Stk. 8. ---.

§ 49

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. ---.

Stk. 3. §§ 1, 2, 5-9, 11, 13-15, 19, 21, 28, 44 og 45 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om Lønmodtagernes Garantifond, der indeholder ændringer vedrørende § 12a og § 12b, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. ---.

Lov nr. 1509 af 27. december 2009 om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond, som ændrer lovens § 3 og § 7, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010 og har virkning for tilfælde, hvor fristdagen eller det tidspunkt, der efter fondens bestemmelse træder i stedet for fristdagen, ligger efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.), som ændrer lovens § 1, § 2 og § 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 55

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden9) .

Stk. 2. En anmeldelse af betalingsstandsning eller udsættelse af afgørelsen om konkurs i medfør af konkurslovens § 24 inden lovens ikrafttræden bevarer sine virkninger efter lovens ikrafttræden. Uanset 1. pkt. kan en betalingsstandsning eller en udsættelse af afgørelsen om konkurs ikke forlænges efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. --- .

Stk. 4. --- .

Stk. 5. Ophører en betalingsstandsning, regnes dagen for anmeldelsen dog som fristdag, hvis skifteretten inden 3 uger efter ophøret modtager begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering. Fører en begæring om akkordforhandling ikke til stadfæstelse af tvangsakkord, regnes dagen for begæringens modtagelse dog som fristdag, hvis skifteretten, inden 3 uger efter at begæringen om akkordforhandling blev tilbagekaldt eller forkastet eller akkordforhandling ophørte, modtager begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering.

Stk. 6. --- .

Stk. 7. --- .

Stk. 8. Afbrydelse af forældelse kan ske efter de hidtil gældende bestemmelser i forældelseslovens §§ 17 og 20, hvis begæring om åbning af tvangsakkordforhandling er indgivet inden lovens ikrafttræden.

Stk. 9. --- .

Stk. 10. --- .

§ 56

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. --- .

Stk. 3. Lovens §§ 6-10, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 33 og 54 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

Beskæftigelsesministeriet, den 20. juni 2011

Inger Støjberg

/ Lise Fangel

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 80/987/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EF-Tidende 2002 nr. L 270, s. 10). De nævnte direktiver er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) (EU-Tidende L 283, s.36).

2) Udeladt.

3) Udeladt.

4) Anordning nr. 321 af 3. juli 1980 om ikrafttræden for Grønland af lov om Lønmodtagernes Garantifond m.v.

5) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende 7. juni 1991.

6) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende 10. maj 2002.

7) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende 7. juni 2005.

8) Bestemmelsen blev sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 1534 af 14. december 2006 og bekendtgørelse nr. 1396 af 12. december 2007.

9) Ved bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts 2011 er det bestemt, at loven træder i kraft den 1. april 2011.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20