Love

Bekendtgørelser

Cirkulærer

Vejledninger

Betænkninger

Links

Bøger

Artikler

Retspraksis

Skarrildhus


Love

Navneloven

Bekendtgørelser

Navnebekendtgørelsen (bekg. nr. 365 af 03.03.2021 fra d. 15.03.2021)

Bekg. nr. 1888 af 08.12.2020 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2021 (Gebyr for navneændring udgør i 2021 513 kr.)

Bekg. nr. 1528 af 17.12.2019 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2020 (Gebyr for navneændring udgør i 2020 505 kr.)

Bekg. nr. 1598 af 14.12.2018 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019

Cirkulærer

Vejledning nr. 9945 af 14.11.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område (Gebyr for navneændring udgør i 2019 500 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 10214 af 10.12.2017 om gebyr for navneændring 2018 (490 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 10252 af 06.10.2016 om gebyr for ansøgning om navneændring 2017 (480 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 10604 af 23.09.2015 om gebyr for ansøgning om navneændring 2016 (510 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 9724 af 29.09.2014 om gebyr for ansøgning om navneændring 2015 (510 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 9595 af 01.11.2013 om gebyr for ansøgning om navneændring 2014 (500 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 78 af 07.11.2012 om gebyr for ansøgning om navneændring 2013 (490 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 99 af 05.12.2011 om gebyr for ansøgning om navneændring 2012 (480 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 9636 af 16.11.2010 om gebyr for ansøgning om navneændring 2011 (470 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 9864 af 09.11.2009 om gebyr for ansøgning om navneændring 2010 (460 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 9849 af 03.12.2008 om gebyr for ansøgning om navneændring 2009 (440 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 9878 af 05.09.2007 om gebyr

Cirkulæreskrivelse nr. 9877 af 09.08.2007 om behandling af ansøgninger om ikke godkendte fornavne til statsforvaltningerne

Cirkulæreskrivelse nr. 9876 af 09.08.2007 om behandling af ansøgninger om ikke godkendte fornavne til personregisterførerne

Skrivelse nr. 9875 af 09.08.2007 om adresseringsmellemnavne/egentlige mellemnavne til personregisterførerne

Skrivelse nr. 9579 af 27.06.2006 til samtlige statsamter herunder Københavns Overpræsidium om navneændring på bryllupsdagen

Skrivelse nr. 9423 af 27.06.2006 til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen

Vejledninger

Navnevejledningen (Vejledning nr. 9159 af 03.03.2021)

Vejledning nr. 9264 af 20.03.2019 om navne

Vejledning nr. 9040 af 18.01.2018 om navne

Vejledning nr. 62 af 01.07.2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til personregisterførerne i de Sønderjyske kommuner)

Vejledning nr. 61 af 01.07.2006 om at sende attestation til vielsesmyndigheden (Til ministerialbogsførerne i folkekirken)

Vejledning nr. 60 af 01.07.2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til ministerialbogsførerne i folkekirken)

Vejledning nr. 59 af 01.07.2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til ministerialbogsførerne i de anerkendte trossamfund)

Vejledning nr. 9416 af 27.06.2006 til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen

Vejledning nr. 9131 af 22.03.2006 om behandling af navnesager

Cirkulæreskrivelse af 29.05.2006 om ikke godkendte fornavne

Cirkulæreskrivelse af 13. februar 2006 om navn og vielse

Cirk. nr. 139 af 17.12.2002 om udfærdigelse af navnebeviser

Cirk. nr. 195 af 01.11.1990 om godkendte fornavne frem til d. 01.05.1990

Cirk. nr. 146 af 01.11.1997 om godkendte fornavne fra 01.05.1990 til 01.01.1997.

Ressortomlægning i Civilretsdirektoratet og oprettelse af Civilstyrelsen samt Familiestyrelsen - skrivelse af 15.10.2004

Betænkninger

Bet. nr. 1446/2004: Personnavne

Bet. nr. 254/1960: En ny lovgivning om personnavne

Links

Hvor mange hedder?

Bøger

Jacob Ørskov Rasmussen & Jesper Kock Clausen: Beskyttelse af virksomhedsnavne, 1. udg., 2003, 156 sider, Nyt Juridisk Forlag. Anmeldt af Søren Friis Hansen i NTS nr. 2/2003 p. 143-144 og af Jens Schovsbo i UfR 2004 B.40.

Henrik Estrup og Nikolaj Aarø-Hansen: Navneloven, 1. udg. aug. 2006, 400 sider, DJØF. Anmeldt af Michael Lerche Nielsen i TFA 2006.444-445 og af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.214-215.

Artikler

Lars H. Eriksen i FM 1991.163-166: Lodtrækning om efternavnet. Om den tyske navnelovgivning i anledning af en kendelse afsagt af den tyske forfatningsdomstol.

Marianne Holdgaard Bukh og Christina Ladefoged i JUR 2000.58-75: Når navnet bliver et problem - om transseksuelles ret til navneændring.

Karl Peder Pedersen i Personalhistorisk Tidsskrift 2001, s. 200-221: Navnet det er stadig Jensen

TFA 2003.1: Udvalg til revision af navneloven.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 6/2004 p. 32-33: Lettere at skifte navn - omhandler bet. nr. 1446/2004 om personnavne

Lars Lindencrone Petersen i ADV 2005.201: Omtale af L 132 til ny navnelov

Morten Nornild og Bjarne Erbo Grønfeldt i JUR 2014.73-81: Personnavnesager mellem Grønland og Danmark. Interprovinsiel navneret.

Johan Næser i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2019 p. 5-14: De EU-retlige grænser på navneområdet - Freitag-sagen

Retspraksis

UfR 1999.1288 ØLD: Forældre idømt bøde på 400 kr. til hver for at have undladt at oplyse barns fornavn til ministerialbogen inden 6 måneder efter barnets fødsel, jfr. navnelovens § 10, stk. 2. De ønskede af principielle grunde ikke at anmelde barnets navn via den danske folkekirke. Den i navneloven fastsatte forpligtelse fandtes ikke at stride med GRL § 68. De blev desuden dømt til at betale tvangsbøder på 1.000 kr. til hver pr. påbegyndt måned.

UfR 1999.2078 VLD: Knud Hareskov Jensen blev dømt til at ophøre med at benytte Hareskov som efternavn, idet han ikke havde påvist en ganske særlig tilknytning til dette efternavn, jfr. navnelovens § 8, stk. 5. Han havde i 1991 fået afslag fra Århus Statsamt på navnebevis, og han havde ikke ført bevis for, at han opfyldte betingelserne for navnehævd i § 18 i cirk. nr. 30 af 01.03.1982. (Dissens mht. begrundelsen)

UfR 2000.1262 VLD: T frifundet for brug af navnet Løvehjerte som navn på en gravhundekennel, idet hun ikke havde benyttet navnet som sit, jfr. navnelovens §16, stk. 1. Kravet om ophør med brug af navnet var et borgerligt krav, der var medtaget under straffesagen som adhæsionskrav, jfr. RPL § 991, stk. 2. Anklagemyndigheden havde derfor ikke kunnet anke dommen uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, og anken var derfor rettidig.

UfR 2001.313 HD: Ribe statsamts tilladelse til, at B fik navnebevis i medfør af navnelovens § 8, stk. 5 til efternavnet Gaulhøj var ikke ugyldig. A havde i 1973 givet tilladelse til brug af navnet og derfor kunne A's senere indsigelser ikke tillægges betydning.

UfR 2007.2513 VLD: A, som hed Sørensen til efternavn, anlagde sag mod Mylius-Erichsen Bryghus A/S, M, og påstod, at M skulle tilpligtes at slette sit navn fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. M påstod sagen afvist, hvilket blev udskilt til særskilt behandling. Grønlandsforskeren Ludvig Mylius-Erichsen fra Ringkøbing var bror til A’s farmor. A ønskede ikke navnet Mylius-Erichsen forbundet med kommerciel virksomhed. M drev virksomhed med restaurationsdrift og ølbrygning i Ringkøbing. A kunne i medfør af navnelovens § 4, stk. 1, nr. 2, tage navnet Mylius-Erichsen. M mente ikke, at A havde den fornødne retlige interesse, da han ikke selv bar navnet. A mente at M’s brug af navnet var i strid med navnelovens § 27, aktieselskabslovens § 153, stk. 2 samt markedsføringslovens §§ 1 og 18, jf. § 27. VL fandt, at bestemmelsen i navnelovens § 27 forudsætter, at den, der vil gøre indsigelse mod andres anvendelse af et mellem- eller efternavn, selv bærer det pågældende navn, jf. herved bestemmelsens udtryk ”vedkommendes navn”. Den omstændighed, at vedkommende opfylder betingelserne for at tage det pågældende mellem- eller efternavn, er således ikke tilstrækkeligt til, at vedkommende er berettiget til at gøre indsigelse mod andres anvendelse af navnet. Det samme gjaldt for de øvrige påberåbte bestemmelser. Da A ikke bar navnet Mylius-Erichsen, havde hun efter det anførte ikke den fornødne retlige interesse i søgsmålet, hvorfor sagen blev afvist.

UfR 2009.2282 ØLD: John Sebastian Lauersen, L, var indehaver af et enkeltmandsfirma, en designvirksomhed. Han brugte navnet John Sebastian som betegnelse for designvirksomheden. John Martin Sebastian anlagde sag mod L, med påstand om at L skulle tilpligtes til at ophøre med anvendelse af navnet John Sebastian i forbindelse med sin virksomhed som designer. ØL frifandt L da L's brug af sine fornavne som led i sin erhvervsmæssige virksomhed ikke var i strid med navnelovens § 27.

UfR 2009.2307 ØLD (TFA 2009.499/1 ØLD): F og M indgik i dec. 2006 et indenretligt forlig om fælles FM over deres 6-årige S, og de indgik samtidig en aftale, hvorefter S's navn fremover skulle være A B C D. F ønskede efterfølgende ikke at underskrive blanket om navneændringen. Den mellem F og M indgåede aftale om barnets navn var ikke i strid med artikel 8, stk. 1, i FN's menneskerettighedskonvention. F fik heller ikke medhold i, at aftalen om navneændring ikke var bindende, jf. analogien af AFTL § 31, og at barnets synspunkt ikke havde været inddraget, jf. FAL § 5. F blev tilpligtet at underskrive blanket om navneændringen.

UfR 2019.3045 SHD: DONG var ikke udelukket fra at benytte selskabsnavnet Ørsted, jf. navneloven, og da varemærket ikke var udelukket fra registrering, jf. selskabslovens § 2, stk. 2

DONG Energy, D, skiftede navn til Ørsted. Navnet Ørsted blev valgt som en hyldest til den for længst afdøde videnskabsmand Hans Christian Ørsted. En række personer med efternavnet Ørsted lagde sag an mod D med påstand om, at D ikke kunne anvende Ørsted som en del af deres selskabsnavne og varemærker. SH fandt, at personnavnet Ørsted, efter oplysningerne om antallet af navnebærere, var omfattet af navnelovens § 3. Der var ikke holdepunkter i navneloven for at antage, at spørgsmålene om berettigelsen af selskabsnavne og varemærker m.v., hvori Ørsted indgik, skulle afgøres udelukkende efter navneloven. Efter den dagældende VML § 3, stk. 2 kunne der ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed var udelukket fra registrering. Spørgsmålet var derfor, hvorvidt varemærket Ørsted kunne registreres. Efter dagældende VML § 14, nr. 4 var et varemærke, som uhjemlet bestod af et personnavn, hvortil en anden havde lovlig adkomst, udelukket fra registrering, medmindre der sigtedes til en for længst afdød person. D’s anvendelse af navnet Ørsted var en henvisning til den for længst afdøde videnskabsmand Hans Christian Ørsted. På baggrund heraf var varemærket Ørsted ikke udelukket fra registrering, jf. dagældende VML § 14, nr. 4. Selskabslovens § 2, stk. 2 måtte efter forarbejderne forstås således, at selskaber der kunne anvende et varemærke, også kunne benytte varemærket som selskabsnavn, uanset at navnet samtidig var et slægtsnavn. D blev derfor frifundet. Afgørelsen er anket til HR.

UfR 2020.216 HB: SH’s dom vedr. retten til at benytte slægtsnavnet Ørsted kunne ankes til HR, da sagen bl.a. rejste et principielt spørgsmål om forståelsen af navnelovens regler

Sagen angik, om privatpersoner med efternavnet Ørsted havde fået krænket deres rettigheder ved, at en række selskaber under koncernen Ørsted benyttede slægtsnavnet som varemærke, selskabsnavn og internetdomænenavn. Spørgsmålet var, om SH’s dom i sagen kunne ankes til HR, eller om anke skulle ske til landsretten. HR fandt, at sagen bl.a. rejste et principielt spørgsmål om forståelsen af navnelovens regler og disses samspil med reglerne i VML, selskabsloven og internetdomæneloven. Sagens udfald måtte antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen inden for det navneretlige område. HR tillod anken.

Skarrildhus

Skarrildhus 1992.24 om behandlingen af visse navnesager.

Skarrildhus 1994.45-46: Orientering om praksis ved registrering af navn ved indgåelse af ægteskab i udlandet.

Skarrildhus 1995.44 om klagevejledning.

Skarrildhus 1995.45 Orientering om direktoratets praksis vedr. drenge/pige- fornavne til barn af modsat køn, jfr. navnecirkulærets § 24, stk. 2. Omtale af konkret sag, hvor direktoratet tillod, at en nyfødt dreng fik navnet Josef-Maria.

Skarrildhus 1996.64-65: Orientering om praksis ved forespørgsler eller ansøgninger om navneændring fra danske statsborgere med domicil i udlandet.

Skarrildhus 1996.65-66: Orientering om lempelse af praksis vedrørende godkendte drenge- eller pigefornavne som mellemnavn til personer af modsat køn.

Skarrildhus 1997.56-57: Redegørelse for praksis med hensyn til opsplitning af dobbelte efternavne.

Jesper Vorstrup Rasmussen i Skarrildhus 1999.65: Samtaler med børn i relation til navnesager.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

29-01-20