Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2014

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Nyheder 2015

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011

Nyheder 2010

Nyheder 2009

Nyheder 2008

Nyheder 2007


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1352 af 12.12.2014 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 720.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.190.000 kr. i 2015.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1351 af 12.12.2014 bibeholdt beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 på 41.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2015.

Bekg. nr. 1161 af 28.10.2014 om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger

Lov nr. 737 af 25.06.2014 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.). Indeholder i § 7 en række ændringer i dødsboskiftelovens §§ 2, 25, 31, 42, 96, 105, og i § 8 og 9 ændringer af forsikringsaftalelovens § 102, stk. 3 og pensionsopsparingsloven § 2, stk. 3. Ændringerne er trådt i kraft d. 01.07.2014. Se oversigt over ændringerne i dødsboskifteloven pr. 01.07.2014


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Rasmus Feldthusen og Anne Kjærhus Mortensen i TFA 2014.341-350: Aktuelle problemstillinger i arveretten

Ulrik Grønborg i TFA 2014.168-175: Testamentsmønstre.

En gennemgang af 3.000 personers testamentsønsker giver et indblik i, hvilke ønsker der i særlig grad er udbredte blandt forskellige familietyper, herunder om der er visse grupper af livsarvinger, der generelt er mere udsat for at få deres arv beskåret til tvangsarven.

Irene Nørgaard i TFA 2014.99-101: TFA 2014.99 Irene Nørgaard: Deling af arv, når en livsarvings arv er begrænset til tvangsarven.

Mere om UfR 2012.2767 V (T:FA 2012.440 V).

Irene Nørgaard i TFA 2014.12-14: En kommentar til UfR 2013.3033 ØLK.

Mener at ægtefællepension skal medregnes ved opgørelsen af suppleringsarven.

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, 4. udg., jan. 2014, 234 sider, Gad.

Advokat Jørgen U. Grønborg