Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2013

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Nyheder 2014

Nyheder 2012

Nyheder 2011

Nyheder 2010

Nyheder 2009

Nyheder 2008

Nyheder 2007

Nyheder 2006


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1443 af 13.12.2013 om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv (fra 01.01.2014)

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1262 af 05.11.2013 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 41.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2014.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1261 af 05.11.2013 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 710.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.170.000 kr. i 2014.

Bekg. nr. 767 af 24.06.2013 om ændring af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv (fra d. 01.07.2013)

Ved § 2.3 i lov nr. 473 af 13.05.2013 er kravet om notering hos ATP af indsættelse af samlever som begunstiget ophævet med virkning for dødsfald efter d. 15.05.2013


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


UfR 2013.3033 ØLK (TFA 2013.749 ØLK og ØLK af 05.07.2013 (B-1597-13): H fik ægtefælleudlæg, da enkepension efter tjenestemand ikke skulle medregnes.

M, der var 81 år, døde d. 02.11.2012. M efterlod sig 3 særbørn samt ægtefællen H, der var 77 år, begærede ægtefælleudlæg. M og H's formue udgjorde 348.625 kr. incl. 3 måneders efterindtægt á 11.543 kr. M havde været tjenestemand i DSB, og ægtefællepensionen udgjorde 95.876,18 kr. årligt. Nutidsværdien af ægtefællepensionen udgjorde 853.969 kr. før skat og 558.123 kr. efter skat - beregnet på Synopsis.dk. Skifteretten i Svendborg fandt, at der ikke kunne ske ægtefælleudlæg, da værdien af ægtefællepensionen skulle medregnes, jf. AL § 11, stk. 3, 1. pkt. ØL fandt, at ægtefællepensionen ikke skulle indgå i beregningen i henhold til AL § 11, stk. 2, da længstlevende kunne udtage pensionen forlods på et skifte, jf. AL § 11, stk. 3, 2. pkt., jf. RVL § 16 a, stk. 1. Komm. af Marianne Holdgaard og Jørgen Ulrik Grønborg i UfR 2013 B.455-460: Suppleringsarv og ægtefællepension. (Det konkluderes, at kendelsen burde have haft et andet udfald, og at den har skabt en unødig retsusikkerhed på området.)

UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): Domstolsstyrelsen dømt til at betale erstatning på 1.148.348 kr. for fejlagtig rådgivning i skifteretten i Roskilde.

M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke til uskiftet bo. Skifteretten i Roskilde meddelte skriftligt H, at hun ikke kunne sidde i uskiftet bo, da S havde tilbagekaldt samtykket, som ikke var gjort uigenkaldeligt. Boet blev herefter skiftet ved bobestyrer. S arvede 939.664 kr., boafgiften udgjorde 121.899 kr. og boomkostningerne udgjorde 86,785 kr. Skifteretten afviste i 2010 en genoptagelse af boet, hvilket ØL stadfæstede. H sagsøgte herefter Domstolsstyrelsen med påstand om erstatning på 1.148.348 kr. ØL fandt, at H's vildfarelse med hensyn til retten til at sidde i uskiftet bo var fremkaldt af skifteretten, og at H på denne baggrund ikke bude have fået kendskab til den rette retsstilling og dermed sit eventuelle erstatningskrav, før hun blev vejledt af sin advokat i eftersommeren 2010. Forældelsesfristen på 3 år skulle regnes fra dette tidspunkt, jf. forældelsesloven § 3, stk. 2. Kravet var derfor ikke forældet. H havde ikke givet domstolsstyrelsen grundlag for at antage, at kravet ikke ville blive gjort gældende, og kravet var derfor ikke bortfaldet ved passivitet. H ville, hvis hun havde siddet i uskiftet bo, ikke være blevet ejer af det omtvistede beløb, men hun ville have kunne udøve en ejers råden over det uskiftede bo, og hun ville således efter omstændighederne have kunnet anvende midlerne til sin forsørgelse m.v. med den virkning, at der ikke ville være midler tilbage i boet ved hendes død. De midler, der på grund af skiftet, med urette var unddraget H's råden, fandtes på denne baggrund at udgøre et formuetab for H. Henset til H's alder og forhold, samt boets størrelse og sammensætning, fandtes det godtgjort, at H's formuetab kunne opgøres til det beløb, som hun ville have rådet over, hvis fejlen ikke var sket. H fik derfor medhold i sin påstand.

UfR 2013.357 ØLK (TFA 2013.357 ØLK): Bobestyrerbo kunne ikke udsættes af andelslejlighed som følge af restance med boligafgift.

Dødsbo, der blev behandlet af bobestyrer, var blevet ekskluderet af andelsboligforening som følge af manglende betaling af boligafgift i 15 måneder. Frederiksberg Fogedret udsatte dødsboet. ØL fandt, at DSL's bestemmelser om beskyttelse af bobestyrerboer mod individualforfølgning, herunder de hensyn, der ligger til grund for disse bestemmelser, må anses for at være til hinder for eksklusion af et bobestyrerbo som følge af restance med boligafgiften. Fogedforretningen nægtedes fremme.

UfR 2013.271 VLK (TFA 2013.110/1 VLK, FM 2013.83 VLK): Ikke boudlæg i et tilfælde, hvor værdigrænsen var overskredet.

I et bo var der samlet aktiver for 73.924 kr. der bestod af et bankindestående samt begravelseshjælp. Der var begravelsesudgifter for 25.806 kr. Der var modtaget anmeldelser fra 2 kreditorer på samlet 19.741 kr. Afdøde havde 3 arvinger, hvoraf afdøde ikke havde kontakt med den ene. Både afdødes nevø og afdødes tidligere ægtefælles datter havde anmodet om at få boet udlagt som boudlæg. Skifteretten i Randers lagde vægt på, at der i boet var en arving, som der ikke var kontakt med, og at der var anmeldt krav for næsten 20.000 kr. og fandt, at der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at boudlæg kunne finde sted selvom værdigrænsen i DSL § 18, stk. 2 overskrides. Skifteretten fandt, at afdødes tidligere ægtefælles datter var nærmeste pårørende og udleverede boet til hende til boudlæg. VL fandt ikke, at der var sådanne ganske særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at boudlæg kan finde sted, når værdigrænsen var overskredet. Oplysningerne om, at der var en arving, som de øvrige 2 arvinger ikke havde kontakt med, kunne ikke på det foreliggende grundlag føre til et andet resultat. VL ophævede herefter skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


TFA 2013.458 VLK: Skifteretten skulle efter arvingernes ønske udpege autoriseret bobestyrer fra anden retskreds.

Tre privatskiftende arvinger ønskede, at boet overgik til bobestyrerbehandling, og at en autoriseret bobestyrer D fra Aarhus blev udpeget som bobestyrer. Skifteretten i Kolding imødekom anmodningen om overgang til bobestyrerbehandling, men skifteretten udpegede en bobestyrer fra egen retskreds og henviste til, at formålet med autorisationsordningen er, at der i hver retskreds er et begrænset antal bobestyrere, der gennem regelmæssig tildeling af sager opnår en høj grad af ekspertise. VL ophævede kendelsen og hjemviste sagen med henblik på udlevering til D som bobestyrer. Der var ikke oplyst omstændigheder, der talte imod at følge hovedreglen i DSL § 37, stk. 2, 2. pkt., om udpegning af den autoriserede bobestyrer, som arvingerne var enige om.

TFA 2013.349 ØLK: Ikke boudlæg i et tilfælde, hvor værdigrænsen var overskredet.

Skifteretten i Roskilde afslog boudlæg, da aktiverne var på ca. 200.000 kr. og begravelsesomkostningerne var på ca. 102.000 kr. ØL stadfæstede allerede, fordi boets aktiver med fradrag af de afholdte begravelsesudgifter oversteg beløbsgrænsen, og idet der ikke forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at der var grundlag for at fravige værdigrænsen, jf. DSL § 18, stk. 2.

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Rasmus Kristian Feldthusen i SO 2013.511-528: Skatteretlig kvalifikation af trusts i praksis

Bodil Christiansen og Tommy V. Christiansen i TFA 2013.728-734: Om grænsen for dødsboers skattepligt.

Marianne Holdgaard og Jørgen Ulrik Grønborg i UfR 2013 B.455-460: Suppleringsarv og ægtefællepension.

I artiklen undersøges, om en ægtefællepension, der udbetales løbende til den længstlevende ægtefælle, skal indgå i beregningen af de 690.000 kr., som længstlevende har ret til at eje - inklusive arven - efter sin ægtefælles død i lyset af UfR 2013.3033 ØLK. Det konkluderes, at kendelsen burde have haft et andet udfald, og at den har skabt en unødig retsusikkerhed på området.

Rasmus Kristian Feldthusen og Anne Kjærhus Mortensen i TFA 2013.547-557: Kritik af gældende ret om udbetaling af forsikring og pension ved død samt forslag til nye regler.

Forfatterne foreslår,
  1. at forsikringssummer og pensioner fordeles efter samme regler som arv,
  2. at ugifte samlevere dog får 50% i konkurrence med afdødes livsarvinger,
  3. at den begunstigedes ret kan angribes af tvangsarv, som før 2008,
  4. at begunstigelsen på forsikringer og pensioner kan ske i testamente, og
  5. at reglerne i PBL om, hvem der kan begunstiges, ophæves)

Rasmus Feldthusen i Skattepolitisk Oversigt 2013.417-440: Analyse af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af successionsrækkefølger (fideikommisser) i dansk ret.

Thomas Eeg (red): Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, 1. udg., sept. 2013, 201 sider, Cappelen Damm akademisk.

Artikelsamling fra seminar i Bergen 6. og 7. desember 2012 med indlæg af Thomas Eeg, Rasmus Kristian Feldthusen, Torstein Frantzen, Hrefna Fridriksdóttir, Marianne Holdgaard, Urpo Kangas, Bodil Selmer, Anna Singer, Jørn Øyrehagen Sunde, Pekka Tuunainen, Elsa Trolle Önn.

Irene Nørgaard: Arveret, 6. udg., aug. 2013, 400 sider, DJØF.

Kristian Dalsgaard i ADV nr. 4/2013 p. 42: Status på Skifteretsudvalget.

Afventer en konsulentundersøgelse.

Jakob Graff Nielsen har i TFA 2013.143-144 anmeldt Karsten Gianelli: Dødsbobeskatning, 4. udg., april 2012, 377 sider, Karnov Group.

Johan Hartmann Stæger har i TFA 2013.141-143 anmeldt Anne Louise Bormann, Finn Taksøe-Jensen, Ib Hounsgaard Trabjerg: Dødsboskifte, 2. udg., nov. 2012, 499 sider, Karnov Group.

Johan Hartmann Stæger: Facetter - Festskrift til Sys Rovsing, (60 år d. 19.05.2013), maj 2013, 222 sider, DJØF.

DEL I: MENNESKET
Søren Jenstrup p. 11-14: Sys og det kollegiale arbejde i kredsbestyrelse og Advokatråd.
Anja Cordes
p. 15-19: Sys Rovsing
Carina Gøthche Knudtzon
p. 21-23 :Sys – min farverige chef

DEL II: LEDEREN
Randi Bach Poulsen p. 27-34: Kan partnerejede virksomheder ledes?
Lars Svenning Andersen p. 35-39:
En hektisk tid for advokatrådsformanden

DEL III: ADVOKATEN
Lennart Lynge Andersen & Svend Danielsen p. 43-60: Familieretlig status
Irene Nørgaard p. 61-67:
Behandlingen på skifte af krydslivsforsikringssummer og forsikringssummer udbetalt i anledning af 3.-mands død
Anne Louise Bormann p. 69-89.
Retten til at have en far – Retten til at være far. Retspraksis i faderskabssager set i forhold til EMRK
Maryla Rytter Wróblewski & Jette H. Ronøe p. 91-110:
Familiemæssige juridiske udfordringer i en international verden
Linda Nielsen p. 111-118:
Advokater og aftaler i familieretten – behov, begrænsninger og forslag til lovgiver
Jørgen Ulrik Grønborg p.119-128:
Forhåndsaftaler mellem ægtefæller om kompensation
Michael Serup p. 129-141:
Passivering af udskudt skat ved skifte
Louise Bøtcher Bomholtz p. 143-151:
Flytning til udlandet med børn
Birgit Ilkjær-Jordan p. 153-168:
Bostyrerhvervet – status siden skiftereformen i 1997 og et blik på fremtiden
Birte Rasmussen p. 169-187:
Advokaten som rådgiver i dødsboer
Ellen Marie Sørensen p. 189-198:
Erhvervsdrivende dødsboer
Lone Brandenborg & Niels Kahlke p. 199-214:
Salg og arveudlæg af fast ejendom i bobestyrerbo
Rasmus Kristian Feldthusen & Johan Hartmann Stæger p. 215-222: Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet bo

Marianne Holdgaard i Les solidarités entre générations/Solidarity between generations, Huges Fulchiron (red.), Belgian Edition Larcier-Bruylant, 2013, p. 551- 557: Generation Solidarity? ­ Legal Consequences of New Family Forms in Denmark.

Susan Fürst i TFA 2013.10-15: Ny praksis for beskatning af dødsboer med fællesejeformue

Ulrik Grønborg i TFA 2013.5-9: En yderligere kommentar til UfR 2012.2767 VLD (TFA 2012.440 VLD: Hvordan skal et dødsbo deles, når der er truffet bestemmelse om, at en livsarvings arv skal begrænses til tvangsarven.

Med udgangspunkt i Irene Nørgaards artikel gennemgås fire mulige løsninger, og der argumenteres for, at den generelle udfyldningsregel, som i mangel af konkrete fortolkningsbidrag bedst rammer den gennemsnitlige testators ønsker, må være først at udrede tvangsarven til den ene livsarving, og herefter lade det resterende bo dele lige mellem enken og den anden livsarving.

Irene Nørgaard i TFA 2013.3-5: En kommentar til UfR 2012.2767 VLD (TFA 2012.440 VLD): Hvordan skal et dødsbo deles, når der er truffet bestemmelse om, at en livsarvings arv skal begrænses til tvangsarven.

Advokat Jørgen U. Grønborg