Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2015

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Nyheder 2016

Nyheder 2014

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011

Nyheder 2010

Nyheder 2009

Nyheder 2008


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1415 af 01.12.2015 om klage over bobestyrere (Gældende fra d. 01.01.2016)

Dødsboskifteloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1335 af 26.11.2015

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1249 af 11.11.2015 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 730.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.210.000 kr. i 2016.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1248 af 11.11.2015 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 42.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2016.

Bekg. nr. 976 af 26.08.2015 om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte. (Gældende fra d. 01.09.2015)

Bekg. nr. 561 af 29.04.2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven (Gældende fra d. 01.05.2015)

Bekg. nr. 553 af 28.04.2015 om efterlevelseshjælp (Gældende fra d. 01.05.2015)

Boafgiftsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 47 af 12.01.2015


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


VLD af 02.07.2015 (B-2954-13): Længstlevende ægtefælle havde kun halv testationskompetence.

M og H, der var barnløse, oprettede d. 13.03.2008 et fælles testamente, hvorefter arven efter længstlevende skulle tilfalde en niece C. Ifølge testamentet kunne længstlevende frit ændre bestemmelserne i testamentet for så vidt angik arven efter længstlevende. H døde d. 14.02.2011. M oprettede d. 30.03.2011 nyt testamente, hvorefter hele arven skulle tilfalde en anden niece og hendes ægtefælle. M døde d. 24.10.2012. Skifteretten i Kolding fandt, at testamentet måtte forstås således, at længstlevende kun kunne testere over halvdelen af det tidligere fællesbo, og C fik derfor medhold i, at hun skulle arve halvdelen af boet. VL stadfæstede.

b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Johan Stæger i TFA 2015.608-612: Vederlagskrav mellem fælles livsarvinger ved misbrug af uskiftet bo - en kommentar til UfR 2015.809 VLD.

Går ind for, at den eller de forsmåede livsarving(er) skal stilles som om misbruget ikke har fundet sted.

Stefan Bjerregaard i SR-Skat 2015.228-235: Dødsbobeskatning

Lone Hansen og Hans Viggo Godsk Pedersen i TFA 2015.392-399: Om afkortning af arveforskud

Sys Rovsing og Johan Hartmann Stæger i TFA 2015.113-120: Arveretsforordningen og Danmark

Karsten Gianelli: Dødsbobeskatning, 5. udg., juni 2015, 377 sider, Karnov Group.

Advokat Jørgen U. Grønborg