Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2016-2021

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Netværk i Familie- og Arveret i Aarhus

Netværksledere

Jørgen U. Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv

Ulrik Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv

Næste møde afholdes i Aarhus onsdag d. 08.09.2021

Nyheder 2015

Nyheder 2014

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011

Nyheder 2010

Nyheder 2009

Nyheder 2008


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Dødsboskifteloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1807 af 03.09.2021.

Arveloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1347 af 15.06.2021.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1845 af 07.12.2020 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 47.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2021.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1844 af 07.12.2020 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 810.000 kr. i 2021 og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv i AL § 5, stk. 2 til 1.350.000 kr. i 2021

Pensionsopsparingsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1231 af 17.08.2020

Cirkulæreskrivelse nr. 9419 af 30.06.2020 om antagelse af autoriserede bobestyrere (fra d. 15.07.2020)

Cirkulæreskrivelse nr. 9417 af 30.06.2020 om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager om antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere (fra d. 15.07.2020)

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1508 af 18.12.2019 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 46.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2020

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1507 af 18.12.2019 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 790.000 kr.  i 2020 og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.320.000 kr. i 2020

Dødsboskatteloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 426 af 28.03.2019

Bekg. nr. 322 af 20.03.2019 om ændring af bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 1631 af 18.12.2018 om ændring af bekendtgørelse om bobestyrere. (fra d. 01.01.2018)

Cirkulæreskrivelse nr. 10096 af 18.12.2018 om antagelse af autoriserede bobestyrere.

Cirkulæreskrivelse nr. 10068 af 14.12.2018 om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven (om afgørelser efter AL §§ 52, 92 og 93)

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1478 af 07.12.2018 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 780.000 kr.  og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.290.000 kr. i 2019.

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1477 af 07.12.2018 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 45.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2019.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1254 af 22.11.2017 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 760.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.260.000 kr. i 2018.

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1253 af 22.11.2017 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 44.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2018.

Justitsministeriets redegørelse om lovovervågning af arveloven, 31.03.2017

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1281 af 27.10.2016 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 740.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.240.000 kr. i 2017.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1280 af 27.10.2016 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 43.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2017.

Bekg. nr. 424 af 11.05.2016 om ændring af bekendtgørelse om henstand med udbetaling af livsarvingers arv. (Gældende ved dødsfald fra og med d. 01.06.2016)


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser

HD af 03.09.2020 (UfR 2019.3867 VLD og TFA 2019.365 VLD): Datter fik medhold i, at PFA Pensions ændring af forsikringsvilkårenes begunstigelsesbestemmelser ikke kunne ske ved passiv accept, og at A's samlever allerede derfor ikke var begunstiget.

A havde i 2001 hos PFA Pension tegnet to gruppelivsforsikringer, der blev pantsat til en bank. Det var om udbetaling ved død bestemt, at forsikringssummerne på godt 1 mio. kr. skulle udbetales til banken, og at eventuel overskydende forsikringssum skulle udbetales til forsikredes nærmeste pårørende. A havde været gift to gange, og han blev separeret fra sin anden hustru i 2009. A havde siden 2008 boet sammen med K, først i en campingvogn, derefter i to lejligheder og senest i et lejet hus. A afgik ved døden d. 12.05.2016. Det fremgik af bopælsattester, at A og K siden 29.01.2011 havde været registreret i CPR på samme adresse. K døde d. 04.02.2017. Både A og K havde været alkoholikere, og A havde på grund af dårligt helbred som følge heraf fået tilkendt førtidspension i 2009. K gjorde efter A’s død krav på forsikringssummerne, idet A’s gæld til banken var indfriet i 2015. K sendte en erklæring til PFA om, at hun havde levet sammen med A i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. A’s datter, D, gjorde imidlertid også krav på forsikringssummerne. D mente, at betingelserne i de oprindelige forsikringer om udbetaling ikke var ændret, i forbindelse med at PFA Pension i sept. 2011 til A havde sendt meddelelser med bilag om ændringen i forsikringen med virkning fra d. 01.01.2012, hvorefter A var omfattet af nye regler om »nærmeste pårørende«. Det fremgik af meddelelserne, at ændringen om udbetaling til efterladte særligt havde betydning, hvis man boede sammen med en samlever i et ægteskabslignende forhold. D, der havde stået for A’s begravelse, gjorde bl.a. gældende, at hendes far på grund af ordblindhed og sin tilstand ikke havde været i stand til at forstå standardændringen fra 01.01.2012, og at det havde været A’s ønske, at hun skulle have forsikringssummerne. D gjorde endvidere gældende, at A og K ikke havde levet sammen i et ægteskabslignende forhold, idet de kun havde været samboende. K’s arvinger anførte, at A og K havde levet sammen i et ægteskabslignende forhold, selv om de havde haft adskilt økonomi. Den generelle vilkårsændring fra 01.01.2012 var bindende for A, der var fortsat med at betale præmien, idet A, hvis han havde haft brug for vejledning eller råd, kunne have kontaktet sin bankrådgiver eller forsikringsselskabet. Skifteretten i Holstebro gav K’s arvinger medhold i, at ændringerne med virkning fra 01.01.2012 måtte anses for at være vedtaget, og at det således som udgangspunkt var K, som var begunstiget. Skifteretten fandt endvidere efter bevisførelsen om forholdet mellem A og K, at K ikke bare havde været samboende med A. Der var ikke grundlag for anvendelse af FAL § 104, da der ikke var tale om en individuel begunstigelse. I ankesagen blev der indhentet en erklæring fra en sagkyndig om A’s mulighed, med de begrænsninger han havde haft, for at forstå meddelelsen fra september 2011, idet skønsmanden blev bedt om at beregne lixtallet i de forskellige dele af meddelelsen. Skønsmanden vurderede, at lixtallene i den første sektion af meddelelsen var sådan, at teksten var middelsvær at læse, og at de to andre sektioner havde været svære at læse. VL stadfæstede skifterettens dom, idet VL tiltrådte, at A, selv om han var præget af alkoholmisbrug, havde været i stand til at blive bekendt med indholdet og betydningen af brevene fra september 2011 fra PFA Pension, og at ændringen med virkning fra 01.01.2012 derfor måtte anses for vedtaget. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at skønsmanden havde vurderet brevene som udtryk for mislykket kommunikation. VL tiltrådte endvidere, at det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at A og K under deres mangeårige samliv havde levet i et forhold, der måtte betegnes som ægteskabslignende. VL fandt også, at FAL § 104 ikke fandt anvendelse. HR fandt efter ordlyden af FAL § 102 og § 103 og i lyset af de nævnte forarbejder, at ændring af, hvem der skal anses som en forsikringstagers nærmeste pårørende, måtte forudsætte en aktiv tilkendegivelse og derfor ikke kunne ske ved passiv accept. Da A ikke aktivt havde accepteret den ændring af definitionen af nærmeste pårørende, som PFA foretog i forsikringsbetingelserne i 2011, var der ikke gyldigt sket ændring af den begunstigelsesindsættelse, som han foretog, da han tegnede forsikringen i 2001. Forsikringssummerne skulle derfor udbetales til D, der som hans eneste livsarving var hans nærmeste pårørende.
 

b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Caroline Adolphsen og Eva Naur: Arveret, 8. udg., 2021, 431 sider, DJØF

Karsten Gianelli i R&R nr. 10/2020 p. 72-77: Skattefritagne dødsboer- Praktiske overvejelser og seneste praksis

Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grundlag, 6. udg., aug. 2020, 392 sider, DJØF

Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Overdragelse af den personligt ejede virksomhed med succession til børn, søskende, m.fl.
Kapitel 3. Overdragelse af aktier med succession til børn, søskende, m.fl.
Kapitel 4. Overdragelse mellem ægtefæller/ugifte samlevende
Kapitel 5. Overdragelse med succession til medarbejdere
Kapitel 6. Stiftelse af selskab
Kapitel 7. Omstrukturering
Kapitel 8. Aktieombytning
Kapitel 9. Fusion
Kapitel 10. Tilførsel af aktiver
Kapitel 11. Spaltning

Karsten Gianelli i R&R nr. 7/2020 p. 26-38: Værdiansættelse af fast ejendom. Arv og gave, vedrørende værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer og ved gaveoverdragelser.

Marianne Holdgaard, Auður Magnúsdóttir, and Bodil Selmer (editors): Nordic Inheritance Law through the Ages Spaces of Action and Legal Strategies, 1. udg., juli 2020, 418 sider, Brill

Ulrik Grønborg, Kristian Ravn-Petersen og Niels Jessen i TFA 2020.93-100: Dødslejegaver i praksis

Karsten Gianelli: Dødsbobeskatning, 6. udg., juni 2019, 381 sider, Karnov Group. 1. udgave af Karsten Liljegren er anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1999 B.553. 2. udg. er anmeldt af Sys Rovsing i TFA 2007.85-86. 4. udg. er anmeldt af Jakob Graff Nielsen i TFA 2013.143-144.

Anne Kjærhus Mortensen og Svend Danielsen i TFA 2019.143-148: Fremtidsfuldmagter og arv.

Ulrik Grønborg i TFA 2018.283-290: Successionsarækkefølger set fra en praktikers synsvinkel

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Arveret, 7. udg., nov. 2018, 423 sider, DJØF

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, 6. udg., aug. 2018, 308 sider, Ex Tuto

Mads Bryde Andersen og Jesper Mark: Dansk Pensionsret, 2. udg., nov. 2017, 672 sider, Gad.

Anne Louise Bormann og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven med kommentarer, 2. udg., okt. 2017, 600 sider, Karnov Group. 1. udg., 2008, er anmeldt af Rasmus Kristian Feldthusen i UfR 2009 B.122 og af Irene Nørgaard i TFA 2009.119-127

Marianne Holdgaard og Bodil Selmer i TFA 2017.136-146: Vil staten afstå arv til slægtninge?

Claes Dall Hersland og Kresten Trolle i FM 2017.49: Statskassens hæftelse for boomkostninger i henhold til DSLK § 69, stk. 4 - om køb af hele verden på kredit og nogle dødsboskifteretlige konsekvenser (Antager, at statskassen ikke hæfter for omkostningerne forud for skifterettens afgørelse om insolvensbehandling.)

Erik Werlauff: Arv & Skifte, 9. udg., maj 2017, 465 sider, DJØF. 6. udg. er anmeldt af Tove H. Dahl i TFA 2007.261-263. 7. udg. er omtalt i TFA 2007.513. 8. udg. er anmeldt af Ellen Marie Sørensen i TFA 2012.124-126.

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, 5. udg., feb. 2017, 252 sider, Gad.

Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.452: Efterårsseminar i Danske Arveretsadvokater

Irene Nørgaard i TFA 2016.335-340: Misbrug af uskiftet bo m.v. Vederlagskrav og beregningsmodeller, jf. arvelovens § 29 og retsvirkningslovens § 23, stk. 1

Ingrid Lund Andersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Family and Succession Law in Denmark, 2. udg., okt.. 2016, 190 sider, DJØF.

Birgit Liin i UfR 2016 B.325-332: Ophavsret og arv.

Johan Hartmann Stæger: Boopgørelsen i dødsboer, 2. udg., okt. 2016, 162 sider, Karnov Group

Martin Korp Jensen i ADV nr. 6/2016 p. 38-40: Sagen henhører under skifteretten .. eller gør den?

En række afgørelser fra Advokatnævnet viser grænsedragningen mellem skifterettens og Advokatnævnets kompetence, når der klages over eksempelvis en bobestyrer.

Karsten Gianelli i R&R nr. 6/2016 p. 30-33: Værdiansættelse af fast ejendom - seneste retspraksis.

Kommentar til UfR 2016.2126 HKK.

Janne Rothmar Herrmann: Retten om de døde, 1. udg., april 2016, 191 sider, DJØF. Anmeldt af Mette Hartlev i UfR 2016 B.359.

Karsten Gianelli i R&R nr. 3/2016 p. 52-56: Nyt om værdiansættelse i dødsboer fast ejendom og unoterede aktier

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

29-01-20