Tingsret

Generelt

Ejendomsdom

Elforsyning

Energiret

Forvaring - Depositum

Frembringelse og tilvækst

Havne

Hævd

Konsignation

Køberet

Leasing

Ledninger

Naboret

Naturgas

Panteret

Registrering af ledningsejere

Råstofloven

Sameje

Servitutter

Skel

Skove

Søterritoriet

Tilbageholdsret

Timeshare

Udstykning

Undergrunden

Vand og vandløb

Varmeforsyning

Veje

Vindikation og ekstinktion

Vindmøller

 


Generelt

Bøger

Artikler

Bøger

Henning Matzen: Forelæsninger over Den danske Tingsret, 2. udg., 1884.

Carl Torp: Dansk Tingsret, 2. udg., 1905, 770 sider, Gad

Alf Ross: Ejendomsret og ejendomsovergang, 1935, 368 sider, Munksgaard. Hele bogen kan læses her.

Frederik Vinding Kruse: Ejendomsretten, 3. udg., 1951. 1293 sider, Gad. Hele bogen kan læses her

W. E von Eyben og Thøger Nielsen: Fast ejendoms regulering og beskatning, 1. bind, 2. udg., 1967, 462 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her

Knud Illum: Dansk Tingsret, 3. udg., 1976 ved Vagn Carstensen, 682 sider, DJØF. Anmeldt af Jesper Berning i UfR 1977 B.42-48. 1. udg., 1951 er anmeldt af von Eyben i JUR 1952.221-227.

W. E. von Eyben: Formuerettigheder, 7. udg., 1983.

Hans Verner Højrup: Ejendomsret, Almene emner, 1976, 185 sider, Akademisk Forlag. Anmeldt af Jesper Berning i UfR 1976 B.180-183.

Torgeir Austenå: Løsningsrettigheder. Forkjøps- tilbuds- og kjøperett til fast ejendom, 1976, 505 sider, Universitetsforlaget Oslo. Anmeldt af Fl. Tolstrup i UfR 1977 B.190-191.

Vagn Carstensen: Ting og sager, 1982, 160 sider, Akademisk Forlag. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i FM 1983.55-56.

Vagn Carstensen: Ting og sager 2, Løsøresælgerens sikkerhed i salgsgenstanden, 1984, 146 sider, Akademisk Forlag.

Michael Elmer og Lise Skovby: Ejendomsretten 1, 3. udg., 1995, DJØF.

Staffan Myrdal: Borgenärsskyddet - Om principerna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer, 2002. 253 sider, Stockholm. Anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2002 B.435.

Bo von Eyben, Peter Mortensen og Peter Pagh: Fast ejendom - Rådighed og regulering, 2. udg., sept. 2003, 287 sider, Thomson. 1. udg., 1999, er anmeldt af Lars Ramhøj i UfR 1999 B.523/2-524.

Mads Dambæk: Ejendomsret - 3 årsprøve (kompendium), 1. udg. okt. 2003, 245 sider, Thomson

Henrik Kure: Kompendium i Finansieringsret - ejendomsretlige forhold, 1. udg. 2005, 128 sider, Forlaget SB.

Emil Andresen og Nanna Ravn Eriksen: Formueret II - kompendium, 1. udg. sept. 2008, 191 sider, Forlaget Thomson (Kompendiet behandler pensum i faget Formueret II ved Københavns Universitet og omfatter obligationsretten, tinglysning og panteret.)

Michael Alstrøm og Henrik Stakemann Spang-Hanssen i Justitia nr. 7/1980: Reducering, ombytning og tilføjelse. (Omhandler den fysiske ændring af genstande, hvorover der hersker en rettighed).

Peter Mortensen: Indledning til tingsretten - tredjemandskonflikter vedrørende løsøre, 2. udg., jan. 2009, 451 sider, Forlaget Thomson Reuters (kan købes hos Karnov Group). 1. udg., 2003, er anmeldt af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i UfR 2003 B.269

Nikolaj Nielsen: Retten til et hjem. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse, 1. udg., marts 2011. 266 sider, DJØF. Anmeldt af Mette Hartlev i UfR 2011 B.290-291.

Palle Bo Madsen (ansv. red.), Lars Hedegaard Kristensen, Helle Isager, Torsten Iversen, Morten Midtgaard Fogt, Anne-Dorte Bruun Nielsen, Susanne Karstoft, Birgit Liin, Lars Henrik Gam Madsen, Kasper Steensgaard & Claus Rohde: Formueretlige emner, 8. udg., 2016, 533 sider, DJØF.

Kapitel 1. Produktansvar - af Anne-Dorte Bruun Nielsen
Kapitel 2. Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitaliserede pantebreve - af Lars Hedegaard Kristensen
Kapitel 3. Entreprise - af Torsten Iversen
Kapitel 4. Transportret - af Morten M. Fogt
Kapitel 5. Ansættelsesret - af Birgit Liin
Kapitel 6. Forsikring - af Helle Isager
Kapitel 7. Immaterialret - af Palle Bo Madsen
Kapitel 8. It-kontrakter - af Susanne Karstoft
Kapitel 9. Leje af fast ejendom - af Claus Rohde
Kapitel 10. Særlig retsstiftelse - af Palle Bo Madsen
Kapitel 11. Hævd - af Lars Henrik Gam Madsen
Kapitel 12. Naboret - af Lars Henrik Gam Madsen
Kapitel 13. Servitutter - af Lars Henrik Gam Madsen
Kapitel 14. Morarenter og gebyrer - af Kasper Steensgaard
Kapitel 15. Individualforfølgning - af Susanne Kier
Kapitel 16. International privatret - af Morten Midtgaard Fogt

Peter Pagh: Fast Ejendom - Regulering og Køb, 3. udg., juli 2017, 765 sider, Karnov Group. Anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2013 B.162

Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom III - ejerbeføjelsen, 2. udg., juli 2018, 159 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2015 B.436/2

Kapitel 1. Om fremstillingen
Kapitel 2. Ejendommens dannelse og registrering
Kapitel 3. Servitutter
Kapitel 4. Naboretten
Kapitel 5. Hævd
Kapitel 6. Zoneinddeling
Kapitel 7. Den fysiske planlægning
Kapitel 8. Beskyttelse af natur
Kapitel 9. Beskyttelse af kultur
Kapitel 10. Forurening fra en fast ejendom
Kapitel 11. Erstatning for forurening
Kapitel 12. Forurening af den faste ejendom Jordforurening
Kapitel 13. Ekspropriation
Kapitel 14. Byggeri
Kapitel 15. Adgang til ejendom

Artikler

Jakob Hans Johansen i UfR B.2010.245-253: Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse.

Lone Mai Truelsen i Rettid 2012 afhandling nr. 2: Abstraktionsprincippet og konsensusprincippet. En komparativ analyse af det tyske abstraktionsprincip og det danske konsensusprincip

Frembringelse og tilvækst

Specificatio og accessio

Michael Alstrøm og Henrik Stakemann Spang-Hanssen i Justitia nr. 7/1980: Reducering, ombytning og tilføjelse. (Omhandler den fysiske ændring af genstande, hvorover der hersker en rettighed).

Flemming Horn Andersen i Justitia nr. 4/1990: Prioritetskonflikter vedrørende ejendomsforbehold, underpant og udlæg ved tilvækstlæren i relation til køretøjet og dettes tilbehør.

UfR 1951.284 HD: Forpagtes konkursbo var berettiget til at fjerne en silo og et kølehus med køleanlæg, som han i forpagtningsperioden havde indlagt på landbrugsejendommen, selv om bekostningen ved fjernelsen og den efterfølgende istandsættelse ville overgå de værdier, som boet ville opnå. Komm. af Frost i TfR 1952.307-310.

FM 2002.63 ØLK: S havde i Lykkehjulet vundet et gavekort til et køkkenfirma på 25.000 kr. S fik installeret et køkken til yderligere 135.000 kr. i sit lejede rækkehus. S havde ikke orienteret uudlejer. Køkkenfirmaet kunne ikke gøre udlæg i køkkenelementerne, idet en fjernelse ville efterlade ejendommen i væsentlig ringere funktionel stand.

UfR 2003.2607 ØLD: Ejendomsforbehold i motor, som var blevet indlagt i leaset bus, havde ikke retsvirkning over for leasinggiver, der måtte fralægge sig berigelsen på 60.000 kr.

TFA 2006.60 ØLD: M havde i 1988 lejet en lod i en haveforening og opført et kolonihavehus på grunden. Hans samleverske K flyttede ind i 1997 og kom med på lejekontrakten i 2000. M døde i 2004. Retten i Tåstrup dømte K til at anerkende, at huset tilhøre boet efter M, at K skulle fraflytte huset og opsige lejeretten til grunden i forbindelse med boets salg af kolonihavehuset. ØL fandt det ikke godtgjort, at M helt eller delvist havde overdraget ejendomsretten til huset til K, eller at hun var blevet tillagt en livsvarig beboelsesret. Boet kunne ikke pålægge K at opgive lejeretten eller at medvirke til salget. Boet havde derimod ret til at fjerne huset i det omfang, der kunne ske, uden at havelodden led skade, og i den forbindelse pålægge K at rømme huset inden en passende frist.

Køberet

UfR 2005.2213 HD: Fem personer købte i 1976 en beboelsesejendom med 6 lejligheder i Købmagergade 25-27, København. I den forbindelse blev en lejer, L, af en lejlighed i ejendommen indrømmet en køberet til denne lejlighed, og prisen blev fastsat til 1/6 af den på købstidspunktet opsparede kapital og 1/6 af restgælden på købstidspunktet. Der var ikke fastsat nogen bestemt tidsfrist, inden for hvilken køberetten skulle udnyttes. L afslog i de første år herefter flere opfordringer fra ejerkredsen om at købe lejligheden. I 1982 færdiggjorde L sine studier og fik job og startede egen virksomhed. I 1984/1985 ønskede L at udnytte sin ret til at købe lejligheden. Dette blev afslået af ejerkredsen bl.a. under henvisning til den medgåede tid. L fastholdt sine rettigheder, men gjorde ikke videre. I 1999 solgte ejerkredsen ejendommen til en investor for 28, 7 mio kr.. L gjorde nu sin køberet gældende og anførte, at hun havde en køberet til en 1/6 af ejendommen på de prisvilkår, der var fastsat i tilsagnet fra midten af 1970'erne. L anlagde herefter sag mod ejerkredsen af ejendommen og krævede sig økonomisk stillet som om, hun ved salget havde været medejer af ejendommen, dvs. ved betaling af 2.770.000 kr. ØL gav ikke L medhold. ØL henviste herved bl.a. til, at fristen for udnyttelsen af køberetten måtte fastsættes ud fra parternes forventninger, forholdets økonomiske betydning og L's spekulationsmulighed. Ud fra disse forhold fastslog ØL, at køberetten var bortfaldet allerede i 1985. L indbragte sagen for HR, der stadfæstede landsrettens dom af de grunde, som ØL havde anført, og idet resultatet fandtes yderligere bestyrket af oplysningerne om forløbet efter 1984/1985, tiltrådte HR, at L var afskåret fra at støtte ret på ejernes tilsagn om, at hun kunne blive medejer af ejendommen.

UfR 2014.3715 HD: Tom Jensen, T, købte 06.2009 en hund, H, af Kennel Svanekær, K. H blev 10. 2009 aflivet. T og K var enige om, at H ved aflivningen led af osteochondrose og hoftedysplasi. HR lagde til grund, at H ved aflivningen led af en mangel. Det skulle herefter afgøres, om manglen forelå på tidspunktet for købet i 06.2009. HR udtalte, at K ikke havde afkræftet, at manglen var til stede ved købet, jf. KBL § 77 a, stk. 3. Det var også lægges til grund, at H ved aflivningen var så angrebet af sine lidelser, at aflivning var uundgåelig efter dyreværnsloven. At H blev aflivet uden Ks samtykke, kunne ikke medføre, at T var afskåret fra at påberåbe sig rettigheder efter KBL. At K som følge af aflivningen ikke havde mulighed for at undersøge H, kunne ikke føre til, at T mistede retten til at påberåbe sig manglen, jf. KBL § 58. T var berettiget til at ophæve købet og få tilbagebetalt købesummen. T kunne ikke få dækket bl.a. dyrlægeudgifter, pga. manglende ansvarsgrundlag.

Naturgas

Lov om naturgasforsyning (Naturgasforsyningsloven), jf. lovbekg. nr. 126 af 06.02.2020

Lov om Forsyningstilsynet, jf. lov nr. 690 af 08.06.2018

Bekg. nr. 1312 af 14.06.2021 om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet

Bekg. nr. 1216 af 07.06.2021 om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder

Bekg. nr. 1047 af 28.05.2021 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet

BKI nr. 5 af 11.05.2021: Bekendtgørelse af aftale af 14. december 2020 med Tyskland om solidaritetsforanstaltninger til varetagelse af gasforsyningssikkerheden

Bekg. nr. 278 af 25.02.2021 om betaling for Ankenævnet på Energiområdet (Energiankenævnsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 2251 af 29.12.2020 om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. (Energioplysningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 2249 af 29.12.2020 om Forsyningstilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.

Bekg. nr. 1411 af 16.12.2019 om undtagelser for større nye anlæg i naturgasinfrastrukturen

Bekg. nr. 821 af 14.08.2019 om beredskab for naturgassektoren

Bekg. nr. 820 af 14.08.2019 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne

Bekg. nr. 1415 af 03.12.2018 om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Bekg. nr. 1392 af 30.11.2018 om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekg. nr. 1385 af 29.11.2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om naturgasforsyning

Bekg. nr. 1363 af 29.11.2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet

Bekg. nr. 1354 af 12.12.2014 om forbrugeraftaler om levering af naturgas

Bekg. nr. 563 af 02.06.2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Bekg. nr. 962 af 27.09.2012 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden

Bekg. nr. 695 af 26.06.2012 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning

Vejledning nr. 9880 af 03.12.2020 til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Bet. nr. 259/1960: Undersøgelse af spørgsmålet om gennemførelse af en lovgivning på gasområdet m.m.

Mogens Rüdiger: Energi og regulering - Energipolitisk regulering og DONG A/S 1972-2004, 1. udg. april 2007, 150 sider, DJØF.

Registrering af ledningsejere

Lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven), jf. lovbekg. nr. 55 af 23.01.2020

Bekg. nr. 1473 af 17.12.2019 om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-bekendtgørelsen)

Vejledning nr. 9658 af 01.09.2021 om lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (Vejledning om LER-loven)

Råstofloven

Lov om råstoffer, jf. lovbekg. nr. 124 af 26.01.2017

Bekg. nr. 1680 af 17.12.2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Erik B. Aksig, Bo Brix, Karen Paabøl og Lisbeth Toft-Petersen: Råstofloven med kommentarer, 2. udg., 1992, DJØF.

Titti Kopp: Råstofvinding på land - retlige krav til skønsudøvelsen, 1. udg. 2005, 478 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2005 B.203.

Skel

Bekg. nr. 385 af 09.04.2019 om skelforretninger

Vejledning nr. 61 af 12.06.2003 om skelforretninger

UfR 2001.130 HD: Ejerne (E) af ejendom på 4.200 kvm, der lå ned til Sørup Sø, havde i 1988 afgivet erklæring om, at skellet gik på skråningen ned til søen, og der havde derved afgivet ca. 240 kvm. Kort og matrikelstyrelsen havde 5 år senere i en sag om naboejendommen udtalt, at noget talte for, at det var søgrænsen, der udgjorde skellet. E fik ikke medhold i, at aftalen fra 1988 var ugyldig i medfør af AFTL §§ 33 og 36.

UfR 2005.3129/2 VLK: A påstod B dømt til at anerkende at et nærmere angivet areal mellem det matrikulære skel mellem A's ejendom og B's ejendom tilhørte A.. VL tog - modsat byretten i Esbjerg - B's afvisningspåstand til følge, idet udstykningslovens § 38 er til hinder for, at en sag om beliggenheden af skellet mellem ejendommene anlægges, før der er afholdt en skelforretning.

UfR 2008.2348 ØLD: I 1966 skete der en udskiftning på Færøerne og i den forbindelse blev skelmærkerne ikke sat rigtigt. Dette medførte, at et areal på 177 m2 som tilhørte Hans Andrias Simonsen, S, kom til at fremstå som naboen, N's ejendom. N's datter Jórun Thommasen, J, og hendes datter Poula Eyðunsdóttir Thommasen, P, var nu ejere af ejendommen. Retten på Færøerne lagde til grund, at den offentlige myndighed ved en fejl ikke havde placeret skelmærkerne korrekt efter den endelige udskiftning i 1966, og at ejerne af begge ejendomme havde været i undskyldelig uvidenhed om dette forhold, da begge fik tilført jord i forbindelse med udskiftningen. J, P og de tidligere ejere af ejendommen, havde gennem alle årene i god tro udøvet en ejers råden over det omstridte areal, og de fandtes derfor at have vundet ejendomshævd til arealet, jf. bestemmelserne i Norske Lov. ØL stadfæstede dommen.

UfR 2008.2493 VLD: I forbindelse med tilbygning til et eksisterende sommerhus, kontaktede ejeren, M, Glindvad og Jeppesen I/S Arkitekter og Projektrådgivere, A. A fik til opgave at udarbejde tegninger over projektet, som skulle bruges i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse hos Ebeltoft kommune, E. M havde via mail oplyst A om, at der ikke måtte bygges nærmere skellet end 5 meter. Da byggeriet senere stod færdigt viste det sig, at der var bygget for tæt på skel, og naboen, N, ønskede forholdet bragt i orden. M søgte E om dispensation og henviste til at der var benyttet sagkyndig bistand og handlet i god tro. E afviste at give dispensation, og forlangte lovliggørelse. M og N indgik en aftale, hvorefter der mod betaling af 300.000 kr. blev etableret et byggeretligt skel ca. 1,5 meter inde på N's grund. Herefter lagde M sag an mod A med påstand om erstatning på 400.000,29 kr. A nægtede at betale erstatning og påstod frifindelse, idet det blev gjort gældende, at der kun var ydet rådgivning vedrørende tilbygningen og ikke vedrørende skellet. Byretten i Randers lagde vægt på at A havde forklaret, at skorstenens og afløbenes placering på tegningerne fra 1966 og 1989 sammenholdt med det, han erfarede om skellet ude på grunden, gav ham det indtryk, at der ikke var bygget til mod øst. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte hans vurdering og fandt ikke, at A havde handlet ansvarspådragende ved at gå ud fra, at der var 8 meter til naboskel. Herefter, og idet M var klar over, at der mindst skulle være en afstand til naboskellet på 5 meter, fandt retten ikke grundlag for at pålægge A et erstatningsansvar, hvorefter A frifandtes. VL udtalte, at byggetilladelse gives under forudsætning af at bygningsreglementet overholdes, herunder afsnit 10.3.3 hvoraf det fremgår at sommerhuse skal holdes mindst 5 meter fra naboskel. Det påhvilede arkitekt A inden fremsendelsen af ansøgningen om byggetilladelse til ombygningen af M's sommerhus til E at sikre, at en ombygning af sommerhuset i overensstemmelse med tegningen ville kunne ske med overholdelse af denne forskrift. A foretog imidlertid ikke denne kontrol, om nødvendigt ved at foranledige, at en landinspektør foretog en opmåling på ejendommen, herunder af afstanden fra sommerhuset efter ombygningen til skellet til ejendommen mod øst. Herved havde A gjort sig skyldig i en faglig fejl, som medførte at A var erstatningsansvarlig over for M, vedrørende det tab, som denne fejl har påført hende. Det fandtes uden betydning, at M havde været vidende om at der ikke måtte bygges nærmere end 5 meter fra skel, og at M havde været til stede, da A besigtigede sommerhusgrunde. Den samlede erstatning blev udmålt til 397.750,29 kr.

UfR 2012.768 VLK: A kunne ikke kræve en sag anlagt af B om anerkendelsen af en utinglyst ret på A's grund afvist fra domstolene med henvisning til, at der ikke var afholdt skelforretning. VL henviste til, at sagen ikke drejede sig om skels beliggenhed, og derfor var der intet til hinder for, at domstolene behandlede sagen, uden at der var afholdt skelforretning.

UfR 2014.3037 ØLD: A fjernede i 2002 under en verserende skelsag et hegn, som var opført mellem to ejendomme på A's side af skellet. Hegnsynet, H, traf afgørelse om, at der var tale om et fælleshegn, og at det skulle genopføres af A på samme sted. A indbragte afgørelsen for Retten i Glostrup, som frifandt H. ØL udtalte, at der ved fælleshegn efter hegnsloven, HL, § 1 skulle forstås et hegn der var rejst således, at der til hegnet var afgivet jord fra begge de tilstødende ejendomme. Ved egne hegn skulle forstås hegn, som var rejst på egen grund langs ejendommens skel. ØL fandt det bevist, at hegnet blev opført af den tidligere ejer af A's ejendom, som også havde afholdt udgifterne hertil, ca. 25 cm fra skel på A's ejendom, hvorfor der var tale om et hegn på egen grund. Da det ikke kunne lægges til grund, at ejerne var enige om at anse hegnet som et fælleshegn, og da der ikke forelå andre særlige forhold for det modsatte resultat, ansås hegnet at være eget hegn, jf. HL § 1, 3. pkt. ØL ophævede herefter H's afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling med henblik på opførelse af fælleshegn i skel.

Skove

Lov om Den Danske Klimaskovfond, jf. lovbekg. nr. 2186 af 29.12.2020

Lov om skove, jf. lovbekg. nr. 315 af 28.03.2019

Bekg. nr. 1102 af 02.06.2021 om tilskud til privat skovrejsning

Bekg. nr. 1097 af 01.06.2021 om forstligt formeringsmateriale

Bekg. nr. 404 af 12.03.2021 om tilskud til skov med biodiversitetsformål

Bekg. nr. 60 af 21.01.2019 om erstatningsskov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer m.v.

Bekg. nr. 956 af 27.06.2016 om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift

Vejledning nr. 9611 af 11.08.2021 om Tilskud til skov med biodiversitetsformål 2021 (Ansøgningsfrist d. 31.08.2021)

Vejledning nr. 9610 af 11.08.2021 om tilskud til privat skovrejsning 2021 (Ansøgningsfrist d. 30.09.2021)

Vejledning nr. 9173 af 04.03.2016 til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR)

Bet. nr. 1267/1994: Strategi for en bæredygtig skovdrift

Bet. nr. 1261/1994: Produktudvikling i skovbruget og træindustrien

Bet. nr. 1090/1986: En fremtidig skovpolitik

Bet. nr. 909/1980: Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning

Bet. nr. 639/1972: Koordinering af småskovsforeningernes og Det danske Hedeselskabs virksomhed

Bet. nr. 528/1969: Statsskovenes distriktsadministration m.v.

Bet. nr. 209/1958: Mulighederne for anvendelse af brændeeffekter og affaldstræ

Peter Mortensen i TfL 2004.57-67: Naturlig regeneration af beskyttede skovnaturtyper - ekspropriation eller erstatningsfri regulering?

Søterritoriet

Lov om maritim fysisk planlægning, jf. lovbekg. nr. 400 af 06.04.2020

Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Rørledningsloven), jf. lovbekg. nr. 807 af 13.08.2019

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet, jf. lovbekg. nr. 1189 af 21.09.2018

Bekg. nr. 1761 af 01.12.2020 om kundgørelse af havplanen m.v.

Bekg. nr. 1662 af 17.11.2020 om Danmarks eksklusive økonomiske zone

Bekg. nr. 654 af 19.05.2020 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet

Bekg. nr. 516 af 23.04.2020 om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekg. nr. 1680 af 17.12.2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Hanne Mølbeck i UfR 2004 B.209-214: Planloven og vand

UfR 1946.844 HD: Staten kunne forlange fjernelse af raftehegn, som var ført 9 m ud i Øresund. Komm. i TfR 1947.355.

UfR 1947.146 VLD: Øen Skt. Thomas i Skanderborg Sø tilhørte lodsejer, og nabo fik ikke medhold i, at en del af øen tilhørte ham.

UfR 1948.194 HD: Badebroer kunne forlanges fjernet. Komm. i TfR 1948.341.

UfR 1975.415 HD: Gas og vandmester Bandholm blev dømt til at fjerne husbåd, som han siden 1965 havde haft liggende forankret ved en bro i Skaarupsund, idet en varig anbringelse på søterritoriet krævede tilladelse fra det offentlige som indehaver af højhedsretten. Komm. af Jørgen Trolle i UfR 1975 B.398-400.

UfR 2007.54 VLD: Da T havde sejlet med vandscooter på søterritoriet ud for Kolding, blev han idømt bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af bekg. nr. 611 af 04.07.1994 om regulering af sejlads med vandscootere mv. § 12, jf. § 6. I sagen blev der procederet for at bekg. nr. 611 af 04.07.1994 var i strid med EU direktiv 2003/44 og artikel 28 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. VL fandt at vandscooterbekendtgørelsen opfylder alle direktivets betingelser for en begrænsning af sejladsen med vandscootere mv., herunder de, der følger af henvisningen til traktaten, særligt den påberåbte artikel 28 og det gældende proportionalitetsprincip Heller ikke den restriktive praksis, jf. bekg.'s § 6, stk. 2 for, hvornår der meddeles tilladelse, kunne i sig selv føre til, at bekendtgørelsen var i strid med de omhandlede EU-regler. (2-1)

UfR 2016.2397 HD: Dansk bekendtgørelse, der efter dansk-svensk aftale fastsatte fiskeriforbud for danske fartøjer i et område, der tillige omfattede svensk territorialfarvand, var ikke i strid med EU-retten.

T1, T2 og T3 var fundet skyldige i overtrædelse af et forbud mod fiskeri i et område beliggende i Kattegat (område 3), der var fastsat i § 5 i bekendtgørelse nr. 391 af 16.04.2010, jf. fiskerilovens § 30. Forbuddet var indført pga. en dansk-svensk aftale af 26.11.2008 om bl.a. forbud mod fiskeri i det angivne område, og hvorefter hvert land var forpligtet til at foretage det nødvendige for at gennemføre aftalen, herunder at indføre nationale regler om fiskeriforbud for egne fartøjer i området og at håndhæve disse regler. Overtrædelserne havde fundet sted i sommeren 2010 i svensk territorialfarvand. Sagens hovedspørgsmål var, om bekendtgørelsens forbud mod fiskeri i det pågældende område er i strid med EU-retten og derfor ugyldigt, herunder fordi det område, fiskeriet var foregået i, ikke var omfattet af dansk jurisdiktion. HR fandt, at begrebet jurisdiktion i Grundforordningen og Teknikforordningen, som fastlå medlemsstaternes mulighed for at træffe foranstaltninger til bl.a. bevarelse af fiskeressourcerne, skulle forstås i overensstemmelse med det sædvanlige folkeretlige begreb, og at Danmark efter folkeretten ikke var afskåret fra at opnå jurisdiktion på svensk højhedsområde. Det kunne ske på baggrund af aftale eller på grundlag af sædvane, praksis eller fælles forståelse landene imellem. På baggrund af oplysningerne om aftalerne mellem Danmark og Sverige og om gennemførelsen heraf fandt HR, at Danmarks kompetence til i forhold til danske fartøjer at fastsætte regler, håndhæve dem og pådømme overtrædelser, indebar, at Danmark havde jurisdiktion vedr. hele området, herunder også den del af området, der hørte til svensk territorialfarvand. Herefter, og da der var tale om en foranstaltning omfattet af forordningerne, da der var sket behørig notifikation af den dansk-svenske aftale, da forbuddet ikke var i strid med det EU-retlige proportionalitetsprincip, og da de øvrige betingelser i Grundforordningen og Teknikforordningen for at træffe de nævnte foranstaltninger var opfyldt, var de danske regler ikke i strid med EU-retten. Der var heller ikke en sådan tvivl om forståelsen af bestemmelserne, at der var grundlag for at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. ØL var nået til det samme resultat.

Undergrunden

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekg. nr. 1533 af 16.12.2019

Bekg. nr. 1255 af 26.11.2019 om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund (Produktionsoplysningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 805 af 13.08.2019 om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang) (Tredjepartsadgangsbekendtgørelsen)

Bo Sandroos: Undergrundsloven med kommentarer, 1. udg., maj 2012, 368 sider, DJØF

Vindmøller

Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild, jf. lovbekg. nr. 1069 af 21.08.2018

Bekg. nr. 2137 af 26.11.2021 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

Bekg. nr. 2136 af 26.11.2021 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

Bekg. nr. 1296 af 14.06.2021 om nettilslutning af vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1773 af 30.11.2020 om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.

Bekg. nr. 743 af 30.05.2020 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker

Bekg. nr. 923 af 06.09.2019 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Bekg. nr. 617 af 03.06.2019 om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Bekg. nr. 135 af 07.02.2019 om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1185 af 26.09.2018 om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Henriette Sumstad i RETTID 2021 Afhandling nr. 55: Kravene til konsekvensvurderinger for etablering av havvindmølleparker etter norsk og dansk rett

Ledninger

Christian Just Werenberg i ET nr. 2/2021 p. 100-103: Hvad forstås ved "gravearbejde" i Ledningsejerlovens forstand - en kommentar til Højesterets dom i UfR 2021.103 H.

UfR 2020.2614 VLD: Ledningsejer skulle afholde udgifterne til omlægning af ledninger ifm. et privat ombygningsprojekt, da gæsteprincippet var gældende, fordi det ikke var bevist, at der var eksproprieret eller betalt erstatning ved ledningens anbringelse

Et selskab, A, overtog en ejendom med tilhørende ombygningsprojekt, men det viste sig, at kloakledninger på grunden var til hinder for projektet. Aalborg Kloak, B, flyttede som ledningsejer ledningerne mod, at A stillede sikkerhed for udgiften. Et selskab, C, indtrådte i A’s sted, og sikkerhedsstillelsen på 540.000 kr. blev frigivet. Spørgsmålet angik, om gæsteprincippet var gældende og i den forbindelse, hvem der skulle afholde udgifterne. Retten i Aalborg fandt, at kloakledningen på ejendommen var anbragt efter landvæsenskommissionens kendelse d. 21.11.1975 iht. den dagældende vandløbslovs § 89, stk. 1. Kendelsen var lyst som servitut på ejendommen, og der var betalt erstatning for rådighedsindskrænkninger til lodsejeren jf. § 89, stk. 1. Lodsejeren modtog dermed vederlag for benyttelsen af arealet, og derfor fandt gæsteprincippet ikke anvendelse. B blev frifundet. VL fandt, at det ikke var dokumenteret, at servitutten var pålagt ved ekspropriation, og at der i denne forbindelse var betalt erstatning til lodsejeren. Der var alene henvist til vandløbslovens § 89, stk. 1 ifm. tinglysning. Gæsteprincippet var derfor gældende, og B blev pålagt at betale udgifterne til omlægning af kloakledningerne.

UfR 2021.103 HD (UfR 2020.24 VLD): En grøfteoprensning var ikke at betegne som gravearbejder efter ledningsejerloven, og det var ikke ansvarspådragende, at en kommune skar et telekabel over

I forbindelse med Hedensted Kommunes, K’s, oprensning af en vejgrøft blev et telekabel skåret over. Sagen angik, om K var erstatningsansvarlig for skaden. Det var et hovedspørgsmål, om K efter ledningsejerloven skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregistret, inden grøfteoprensningen blev udført. Dette beroede navnlig på, om oprensningen indebar "gravearbejder" i lovens forstand.

Retten i Horsens fandt, at kablet havde været nedgravet siden 1975, så K burde have anset det for nærliggende, at der lå kabler langs grøften, samt at grøfterenserens bane var uregelmæssig. Da dette i sig selv var uagtsomt i en sådan grad, at det medførte erstatningsansvar, var det ikke nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt grøfteoprensning var "gravearbejde" i ledningsejerlovens forstand.

VL fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at grøfteoprensningen var usædvanligt udført, og da grøfteoprensning ikke var at betegne som "gravearbejde" i ledningsejerlovens forstand, så havde K ikke handlet ansvarspådragende.

HR’s flertal fandt, at ordet "gravearbejder" ud fra en naturlig sproglig forståelse ikke omfattede overfladiske jordarbejder, og at de eksempler på gravearbejder, der var nævnt i lovens forarbejder, heller ikke vedrørte sådanne arbejder. Den grøfterenser, som K anvendte, var egnet til at fjerne blade, græsafklip og andre bløde materialer (humus) fra grøften, men ikke beregnet til at grave. Maskinens maksimale arbejdsdybde var 10 cm, og den kunne maksimalt grave sig 8 cm ind i siden på en grøft. På den baggrund var flertallet enig med VL i, at K’s grøfteoprensning ikke indebar "gravearbejder" omfattet af ledningsejerloven, og at K ikke havde handlet ansvarspådragende. (3-2)

UfR 2021.2010 VLD: Ledningsejer kunne ikke tilpligtes at fjerne udtjent vandledning på en ejendom, da det ikke var nødvendigt for anvendelsen af ejendommen, og da ledningen ikke var til gene for noget projekt

B opdagede A’s ledning ifm. et kloakeringsprojekt i 2013. En skønsmand, S, vurderede at udgiften for at fjerne kloakledningen og efterfølgende reetablering af grunden var 135.000 kr. Der kunne dog være risiko for personskade og/eller sætningskade på ejendommen ved udgravningen af ledningen. Ledningen var nedlagt efter aftale med den tidligere ejer af B’s ejendom og havde herefter ligget som en utinglyst brugsret og var derfor alene reguleret af det ulovbestemte gæsteprincip.

Retten i Sønderborg fandt, at det fulgte af gæsteprincippet, at der ikke kunne stilles krav om fjernelse af ledningen, før det konkret var nødvendigt af hensyn til B’s egen anvendelse af ejendommen. Ledningen var ikke til gene for noget projekt på B’s ejendom. Der var ikke grund til at antage, at ledningen skulle indeholde giftige eller forurenende stoffer. A skulle derfor ikke tilpligtes at fjerne vandledningen på B’s grund.

VL stadfæstede.

UfR 2021.3472 HKK: Nedlæggelse af forbud mod at afbryde leveringen af strøm mv. fra fællesledninger, der løb gennem en ejendom og forsynede en række naboejendomme, da ejeren af ejendommen måtte være bekendt med, at dette var i strid med grundejerforeningens vedtægter

A overtog i 1997 en ejendom, hvori der i en trappeopgang synligt løb ledninger, der forsynede en række naboejendomme med strøm samt tv- og internetsignal. A ønskede som led i en renovering at flytte ledningerne til en anden placering og rettede henvendelse til grundejerforeningen, G, mhp. at få ledningerne flyttet. G henviste imidlertid til, at A selv måtte afholde udgiften til flytning af ledningerne. På baggrund af uenigheden om, hvem der skulle betale for flytning af ledningerne, lukkede A i to perioder for levering af strøm mv. til de ejendomme, der blev forsynet af ledningerne.

HR fandt, at ledningerne i overensstemmelse med G’s vedtægter måtte antages at være udført i fælles interesse for G’s medlemmer, herunder A. Det måtte formodes, at ledningerne oprindeligt var anbragt med indforståelse fra den daværende ejer af ejendommen, og det var sandsynliggjort, at A var bekendt med ledningsføringen gennem hans ejendom til naboejendommene, da han overtog ejendommen. Det var sandsynliggjort, at A alene kunne kræve ledningerne omlagt, hvis de fortsat kunne forsyne naboejendommene, og hvis A selv afholdt udgifterne forbundet hermed. Gæsteprincippet fandt ikke anvendelse i den foreliggende situation, hvor der var tale om grundejerforeningens fælles ledninger. Da afbrydelse af leveringen af strøm mv. gennem ledningerne på A’s ejendom var i strid med G’s ret, blev ØL’s kendelse stadfæstet, og der blev nedlagt forbud mod, at A afbrød leveringen af strøm mv. til naboejendommene.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

16-02-20