Panteret

Generelt

Høstpant

Håndpant i løsøre

Pant i fast ejendom

Pant i fondsaktiver

Pant i fordringer

Pant i goodwill m.v.

Pant i kapitalandele

Pant i skibe og luftfartøjer

Underpant i løsøre

Virksomhedspant


Generelt

Bøger

Artikler


Bøger

Lund Christiansen: Forfaldsklausuler i pantebreve, 1954.

Knud Illum: Om ejerpant og Panteprioritet, 1961.

Knud Illum: Noter til panteretten, 3. udg., 1965, 78 sider, Akademisk Boghandel

Jesper Berning: Omsætningsformue som kreditsikring. En analyse af retlige elementer ved belåning af skiftende formuemasser, disputats, 1974, 328 sider. Anmeldt af Thøger Nielsen i UfR 1977 B.254-259.

Hans Verner Højrup: Pant, 2. udg., 1978. 1. udg. er anmeldt af Jesper Berning i UfR 1975 B.373-380.

Jesper Berning: Finansieringsret, 1977, 471 sider, Gad. Anmeldt af Thøger Nielsen i UfR 1977 B.254-259 og af Ebbe Suenson i JUR 1978.71-76.

W. E. von Eyben: Panterettigheder, 8. udg., ved Henning Skovgaard, 1987, 466 sider, Akademisk Forlag. 4. udg., 1971, kan læses her

Bent Iversen: Prioritetsstillinger i fast ejendom, 2. udg., 1988

Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff: Finans og kredit. Erhvervsfinansieringsret med dokumenteksempler, 1.udg., 1992, GadJura. Anmeldt af Peter Fogh i JUR 1993.82-85.

Bent Iversen: Sikkerhedsrettigheder, 1995, Odense Universitetsforlag. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1996 B.23.

Rolf Dahlgren & Christer Rune: Företagshypotek m.m. - en lagkommentar, 2. udg., 1996, Norstedts Gula Bibliotek. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1996 B.332.

Bent Iversen: Finansieringsret. Kredit og kreditsikring, 1. udg., 1999, 257 sider, Greens§Jura. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 1999 B.304.

Bent Iversen: Panteret i fast ejendom og løsøre. 2000, 328 sider, Thomson. Anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2001 B.302-303.

Thomas Rørdam og Vagn Carstensen: Pant, 7. udg., april 2002, 448 sider, DJØF

Lars Hedegaard Kristensen: Studier i erhvervsfinansieringsret. Om sikkerhed i fordringer og efterstillede kreditter, 1. udg. 2003, 544 sider, DJØF. Anmeldt af Halfdan Krag Jespersen i UfR 2004 B.330-331.

Staffan Myrdal: Återpantsättning - en pantsättning av pant och panträtt, 1. udg. 2005, 594 sider, Norstedt Juridik AB. Anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2005 B.247.

Peter Mortensen: Digitale panterettigheder - en oversigt, 1. udg. nov. 2007, 78 sider, Forlaget Pejus

Hans Helge Beck Thomsen: Det private pantebrev - Digitalt og fysisk finansieringsinstrument og investeringsobjekt, 1. udg., dec. 2007, 800 sider, Forlaget Thomson

Philip R Wood: The Law and Practice of International Financial Law, 2007, 7 bind, Sweet & Maxwell. Anmeldt af Lars Gorton i ET nr. 2/2008 p. 174-182: (Generelt om behandlingen af finansieringsret og nærmere omtale af samtlige Philips Woods bind inden for emnet. Om udviklingen på det finansielle marked. Anmelderen finder, at bindene udgør en bred og dyb behandling af finansieringsretten.)

Henrik Juul, Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam: Kreditretlige emner, 3. feb. 2010, 165 sider, Thomson Reuters. 1. udg., 1993, er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1994 B.116, samt af Henrik Juul i JUR 1994.177-178. 2. udg., 1997, kan læses her.

Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom, 2. udg., juli 2014, 320 sider, Hans Reitzel. 1. udg. er anmeldt af Lars H. Kristensen i UfR 2010 B.153/1.

Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen: Panteret, 5. udg., juli 2015, 712 sider, Karnovgroup. 1. udg. er anmeldt af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i UfR 2006 B.89/2

Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul: Introduktion til Kreditretten, 3. udg. 2015, 180 sider, Karnov Group. 1. udg., anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2001 B.260.

Hans Helge Beck Thomsen og Claus Rohde: Kaution og tredjemandspant - samt andre solidariske skyldforhold, 4. udg., mar. 2017, 284 sider, Karnpc Group. 1. udg. 2004 er anmeldt af Ole Simonsen i UfR 2004 B.301-302.

Caroline Overgaard og Jesper Münther: Sikkerheds- og kreditorrettigheder - kompendium, 1. udg,. marts 2017, 151 sider, Karnov Group.

Lars Henrik Gam Madsen: Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud, 1. udg., maj 2020, 708 sider, Karnov Group

Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff: Kreditretten, 7. udg., aug. 2021, 479 sider, Karnov Group. 1. udgaven (Finans og Kredit) er anmeldt af Peter Fogh i JUR 1993.82-85 og af Kim Jybæk i UfR 1993 B.167-168.

Artikler

Karen Dyekjær Hansen i JUR 1968.288-307: Flydende pant i amerikansk (og dansk) ret.

Jan Schans Christensen i Justitia nr. 3/1981: Om pantekravet begrænsning - særligt med henblik på sikkerhed i ejerpantebreve og skadesløsbreve.

Klaus Kiilerich-Hansen i UfR 1982 B.425-433: Finansiering og sikkerhedsstillelse gennem koncerndannelse.

W. E. von Eyben i UfR 1990 B.15-17: Pantegenstandens individualisering.

Mette-Lise Houman i UfR 1990 B.336-339: Panteretten og dens internationalisering.

Hans Viggo Godsk Pedersen i UfR 1992 B.258-262: Om virkningen af omstødelse af pant m.m.

George Wenning i UfR 1995 B. 14-18: Betalingsstedet og rettidig betaling.

Lars Jacobsen og Ole Thisted i Justitia nr.2/1996: Selskabshypotek i finansierings- og selskabsretligt perspektiv.

Claus Sørensen i R&R nr. 3/1996 p. 27-34: Udviklingen af en fælles europæisk pantelovgivning.

Bettina Bang Jakobsen i Justitia nr. 4/1998 p. 45-81: Pant i fremtidig erhvervelse.

Lars Hedegaard Kristensen i Festskrift til Juridisk Klub, 1998, p 67-82: Sivende pant.

Hans Helge Beck Thomsen i TfL 2001.95-105: Panteret i kartoffelleveringsrettigheder?

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i UfR 2005 B.321-324: Ejerpantebrevet - et aldrende instrument i afgiftsrespirator.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 5/2009 p. 28-31: Pantebrevet - fra fortidslevn til fremtidschance

Susanne Mark og Uffe Jacobsen i R&R nr. 10/2010 p. 38-45: Pantsætning af immaterielle aktiver. (Om sondringen mellem danske, internationale, og europæiske immaterielle aktiver. Tillige om virksomhedspant, EF-rettigheder og tvangsfuldbyrdelse.)

Kristian E. Beyer i UfR 2010 B.17-22: Reddet på målstregen - genoprettelsesinstituttet i dansk patentret.

Jesper Thorsen, Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo: Patentloven med kommentarer. Anmeldt af Peter-Ulrik Plesner i UfR 2012.B.457/2

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 1/2014: DE Landbrugsseminar 2014. Når man ikke ejer det, man har (Advokat Lars Lindencrone Petersen forklarer om pante- og insolvensretlige udfordringer for landbruget i 2014).

Henrik Kure i UfR 2015 B.60-68: Pant stillet over for repræsentant for de til enhver tid værende panthavere (I artiklen vurderes muligheden for at stille pant over for en repræsentant for de til enhver tid værende panthavere, herunder i henhold til de nye regler i værdipapirhandelslovens kap. 2 a om anvendelse af repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelse m.v.)

Lars Hedegaard Kristensen og Henrik Kure i UfR 2016 B.187-196: Opretholdelse af rådighedsberøvelse over pantsatte aktiver (I artiklen undersøges, om der gælder et krav om materiel sammenhæng mellem udviklingen i gæld og pant som betingelse for opretholdelse af sikringsakten rådighedsberøvelse, således som det flere steder - med varierende styrke - er blevet anført i den juridiske litteratur)

Morten Max Ibenfeldt i UfR 2017 B.192-200: Selskabets interesse i relation til tredjemandspant - en analyse af nyere retspraksis.

 Lars Henrik Gam Madsen og Claus Rohde i UfR 2019 B. 179-187: Pant i betalingsrettigheder - en studie i tingsret, panteret og standpunktsrisiko

Pant i goodwill m.v.

Cat-goodwill: beliggenhedsgoodwill
Dog-goodwil: personlig goodwill.

Erik Mikkelsen i TfR 1961 B.225-282: Pantsætning af good-will

Erik Mikkelsen i UfR 1981 B.407-411: Pantsætning af good-will

Herluf Bunken i UfR 1982 B.115-121: Om sikringsakten ved pantsætning af good-will.

Erik Werlauff i JUR 1991.165-170: Pant i goodwill.

Jens Anker Andersen i JUR 1993.26-30: Mere om pant i goodwill.

Anders J. Andersen og Knud Wallberg i JUR 1993.275-279: Endnu mere om pant i goodwill.

Erik Werlauff i JUR 1993.308-311: Pant i goodwill - retsstillingen er endelig afklaret.

Arne Møllin Ottosen i Justitia nr. 6/1994: Goodwill - specielt med henblik på goodwill som kreditbasis. (Omhandler den finansieringsretlige behandling af goodwill og søger at klarlægge den retlige natur af goodwill nærmere).

Jens Anker Andersen i UfR 1994 B.113-116: Aftalt brugeligt pant vedr. goodwill.

Erik Werlauff i JUR 1994.26: Pant i goodwill og varemærker m.v.

Lasse Højlund Christensen, Kim G. Hansen og Christian Jul Madsen i RETTID 2002.168-182: Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne.

Thomas Munk Rasmussen i UfR 2003 B.7-10: Domænenavnet som pantsætningsobjekt.

Mads Bryde Andersen i UfR 2003 B.187-188: Praktiske og principielle vanskeligheder ved pantsætning af domænenavne.

Susanne Mark og Uffe Jacobsen i R&R nr. 10/2010 p. 38-45: Pantsætning af immaterielle aktiver. (Om sondringen mellem danske, internationale, og europæiske immaterielle aktiver. Tillige om virksomhedspant, EF-rettigheder og tvangsfuldbyrdelse.)

UfR 1993.392/2 HKK: Goodwill kunne pantsættes efter reglerne om underpant i løsøre.

UfR 1993.543 VLD: Løsøreejerpantebrev med pant i konfektionsvirksomheden Mac Dee's goodwill fandtes at omfatte varemærket Mac Dee.

UfR 1993.857 HKK: Lejer kunne pantsætte goodwill uden samtidig pantsætning af lejekontrakten.

Pant i kapitalandele

Henrik Kure i NTS nr. 3-4/2010 p. 108-123: Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele (Det anføres, at der for kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral, er fortolkningstvivl i selskabslovens §§ 52-53).

Henrik Kure i UfR 2011 B.237-245: Panterettens deklaratoriske omfang ved pant i kapitalandele.

Antager, at pantsætter som deklaratorisk regel bevarer stemmeretten og udbytteretten på pantsatte kapitalandele. Dette svarer til, hvad der i praksis aftales. I mangel af anden aftale er panthaver således først berettiget til at udøve stemmeretten og modtage udbytte på pantsatte kapitalandele, når det pantesikrede engagement er misligholdt, og panthaver træder til pantet.

Henrik Kure og Lars Hedegaard Kristensen i UfR 2019 B.229-236: Misligholdelse af aftaler om pant i kapitalandele

FM 2020.209 VLK: Efter tvangsauktion af kapitalandele udgik et punkt i auktionsvilkårene om, at køber skulle respektere en banks håndpanteret, da banken ikke havde modsat sig kapitalandelenes realisation

Skifteretten pålagde kurator at sælge konkursboets kapitalandele i et ApS. Banken, B, der havde håndpant i andelene, havde ikke bemærkninger hertil. Efter tvangsauktionen opstod tvist om, hvorvidt et punkt i auktionsvilkårene, om at auktionskøber skulle respektere B’s pant, skulle udgå.

Fogedretten i Esbjerg fandt, at B’s panteret bortfaldt efter afholdt tvangsauktion, jf. RPL § 552, jf. RPL § 551. Som følge heraf udgik det omtvistede punkt af auktionsvilkårene, og auktionen blev fremmet.

VL stadfæstede med en bemærkning om, at B ikke havde haft indvendinger undervejs.

Pant i skibe og luftfartøjer

Bet. nr. 180/1957: En lovgivning om registrering af rettigheder over luftfartøjer

Bet. nr. 134/1955: Revision af skibsregistreringslovgivningen m.v.

Jens Anker Andersen i UfR 1986 B.274-278: Ejendomsforbehold, pant, arrest, udlæg og auktion i relation til skibe, særligt skibe på mellem 5 og 20 bruttoregistertons.

UfR 1996.181 ØLK: Rettighedsregistret for luftfartøjer havde afvist at lyse et skadesløsbrev med pant i et DC10-10 fly, for så vidt angik manualer, logbøger og andre optegnelser. Disse måtte efter de nugældende forhold anses at have en så væsentlig betydning for anvendelse af luftfartøjet, at de måtte anses som en bestanddel af dette og derfor tilbehør omfattet af § 22 i loven om registrering af rettigheder over luftfartøjer.

UfR 1999.1769 ØLK: Pantebrev i fritidsfartøjet Bente II til ejerens fader havde i medfør af lov om skibsregistrering § 31 prioritet forud for senere registreret pantebrev, selv om denne panteret var stiftet først, idet det ikke var dokumenteret, at faderen var i ond tro på registreringstidspunktet, og idet der var tale om et reelt låneforhold.

Pant i fondsaktiver

Lars Hedegaard Kristensen i Festskrift til Juridisk Klub, 1998, p. 67-82: Sivende pant.

Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff i UfR 2001 B.77-82: E-handel i sikkerhedsdepot - Et klassisk panteretligt problem i moderne sammenhæng.

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i JUR 2004.176-189: Rettigheder over værdipapirer. Individualisering og sikringsakt.

Søren Holger Ørum Kopp i Rettid 2006 Afhandling nr. 4: Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse med særlig fokus på vilkår om brugsret og straksrealisation

Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer, 9. udg., jan. 2021, 186 sider, Karnov Group. 1. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1994 B.49-50.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20