Fogedret

Generelt

Arrest

Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.

Fogedforbud

Forenklet inkassoproces

Gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær

Inddrivelse af gæld til det offentlige

Inddrivelse af underholdsbidrag

Krav på andet end penge

Retsmidler

Tvangsauktion

Udlæg

Umiddelbare fogedforretninger


Generelt

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler


Retsregler

Retsplejeloven

Vejledninger

Vejledning om behandling af fogedsager

Betænkninger

Bet. nr. 1201/1990: Modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen

Bet. nr. 634/1971: Udlæg og udpantning

Bøger

1948

1949

1979

1982

1995

1996

1997

1999

2000

2005

2008

2009

2015

2016

2017

2020

2021

2023

1948

Munck-Petersen, Tvangsfuldbyrdelse, 1948

1949

J. L. Frost: Fogedforretninger, 1949

1979

Jens Anker Andersen, Preben Skouvig, Poul Sørensen og Allan Walbom: Fogedsager, 1979, 720 sider, Gad. Anmeldt af Hanne Blegvad Jensen i JUR 1980.166.

1982

Preben Skouvig: Udlæg, 2. udg., 1982, 88 sider, DJØF.

1995

Bo von Eyben og Eva Smith: Kreditorforfølgning - materiel foged- og konkursret, 2. udg., 1995, 308 sider, GadJura. 1. udg., 1991 er anmeldt af Ernest Polack i ADV 1991.300-302.

1996

Lawyers International Incasso: Cross-border debt recovery, Norstedts Juridik, Stockholm, 1996. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1997 B.295.

1997

Bernhard Gomard under medvirken af Michael Kistrup, Lars Lindencrone Petersen og John Lundum: Fogedret, 4. udg., 1997, 456 sider, DJØF.

Jens Anker Andersen: Tvangsfuldbyrdelse, 3. udg., 1997, DJØF.

Henrik Rothe: I fogedretten, 2. udg., 1997, 245 sider, DJØF. 1. udg., 1986, er anmeldt af Jørgen Jochimsen i FM 1987.39-42.

1999

Peter Arnt Nielsen: Inkassoloven, 1. udg., 1999, 200 sider, Thomson. Anmeldt af Laila Nitschke i FM 2001.8 og af Eva Smith i UfR 2001 B.303.

2000

Finn Haargaard: Lejefogedsager, 1. udg., okt. 2000, 96 sider, DJØF

2005

Peter Arnt Nielsen og Rasmus Møller Madsen: Inkasso, 1. udg., feb. 2005, 304 sider, Thomson. Anmeldt af Karsten N. Müller i ADV 2005.218-219.

2008

Helle Larsen: Praktisk Inkasso, 2. udg., juni 2008, 212 sider, Forlaget Thomson

Brian Nygaard Oswald: Inkassosager i praksis, 3. udg., sept. 2008, 345 sider, DJØF. 2. udg., 2005, er anmeldt af Kim Rasmussen i FM 2005.3539.

2009

Mads Dambæk: Formueret III - kompendium, 1. udg., feb. 2009, 144 sider, Thomson Reuters Professional

Helle Larsen: Praktisk fogedret, 2. udg., nov. 2009, 336 sider, DJØF. 1. udg. 2002 er anmeldt af Kim Rasmussen i FM 2003.33-36, af Henrik Nielsen i Pantefogeden 2003.19 og af Lars Lindencrone Petersen i UfR 2004 B.427-428.

Karnov Tvangsfuldbyrdelse 2009 - inddrivelse, udlæg, auktion, okt. 2009, Thomson Reuters

2015

Morten Schwartz Nielsen: Inddrivelse - inkasso i teori og praksis, 1. udg., feb. 2015, 704 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2016 B.128.

Søren C. Volder og Tanja Lykke Stougaard: Praktisk inkasso, 3. udg., dec. 2015, 220 sider, Karnov Group

2016

Jesper Allan Münther: Fogedret, 1. udg., aug. 2016, 374 sider, DJØF. Anmeldt af Lasse Højlund Christensen i UfR 2016 B.377.

2017

Bendt Berg: Procesret for pantefogeder, 2. udg., 2017, 167 sider, Karnov Group.

2020

Anders Ørgaard: Eksekutionsret - materiel foged- og auktionsret, 3. udg., okt. 2020, 165 sider, DJØF. 1. udg., 2013, er anmeldt af Lasse Højlund Christensen i UfR 2014 B.43/1.

Michael Kistrup, Peter Møgelvang-Hansen og Lars Lindencrone Petersen: Fogedsager, 6. udg., nov. 2020, 897 sider, Karnov Group. 3. udg., 2004, er anmeldt af Kim Rasmussen i FM 2005.3367

I. Indledning
II. Rpl. kapitel 44 a (§§ 477 a-477 g) – Betalingspåkrav
III. Rpl. kapitel 45 (§§ 478-486) – Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse
IV. Rpl. kapitel 46 (§§ 487-506) – Fremgangsmåden ved udlæg og tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav
V. Rpl. kapitel 47 (§§ 507-526) – Udlæggets genstand og retsvirkninger
VI. Rpl. kapitel 48 (§§ 528-535) – Særregler om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav
VII. Rpl. kapitel 48 a (§§ 536-537) – Særregler om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (ophævet)
VIII. Rpl. kapitel 49-52 (§§ 538-583) – Tvangsauktion
IX. Rpl. kapitel 53 (§§ 584-587) – Appel af fogedrettens afgørelser
X. Rpl. kapitel 54 (§§ 588-595) – Brugeligt pant
XI. Rpl. kapitel 55 (§§ 596-600) – Umiddelbare fogedforretninger
XII. Rpl. femte afsnit – De foreløbige retsmidler
XIII. Rpl. kapitel 56 (§§ 627-640) – Arrest
XIV Rpl. kapitel 57 (§§ 641-652) – Bistand til opretholdelse af forbud og påbud
XV. Rpl. kapitel 57 a (§§ 653-653 d) – Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.

2021

Wendy Kennett: Civil enforcement in a comparative perspective, 1. udg., sept. 2021, 500 sider, Intersentia

2023

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne, 4. udg., jan. 2023, 374 sider, Hans Reitzel Forlag. 2. udg. er anmeldt af Lasse Højlund Christensen i UfR 2014 B.344/1.

Peter Møgelvang-Hansen og Jacob Juul Sandberg: Kreditorforfølgning, 10. udg., okt. 2023, 600 sider, Karnov Group. 1. udg., 1991 er anmeldt af Hans Engberg i FM 1992.61-62 og af Ernest Polack i ADV 1991.300-302.

Artikler

1974

1976

1977

1982

1986

1988

1989

1990

1991

1992

1994

1995

1997

1998

1999

2001

2004

2006

2007

2010

2011

2017

1974

Mogens Munch i UfR 1974 B.88-97: Focus på debitor.

1976

Bernhard Gomard i UfR 1976 B.325-348: Nye regler i fogedretten - udlæg m.v.

1977

Hanne Ekstrand i JUR 1977.25-28: Nye love

Lov om ændring af retsplejeloven, udpantningsloven og lov om inddrivelse af underholdsbidrag samt lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter m.v.

1982

Ole Bruun Nielsen i JUR 1982.121-146: Familiefogedret.

1986

Hans Engberg i FM 1986.105-106: Tænder kan ikke afløses af et tandløst gebis

Omhandler kontorfuldmægtiges kompetence.

Søren Valdemar Moesgaard i Justitia nr. 5/1986: Fogedens prøvelsesret

Omhandler bl.a. hvilke indsigelser fogeden har kompetence til at prøve, samt hvor indgående en eventuel prøvelse vil blive.

H. E. Munk-Petersen i UfR 1986 B.39-40: Supplerende om tvangsbøder som inkassomiddel

Se også artiklerne i UfR 1984 B.366 ff, samt i UfR 1984 B.431 ff..

Boris Hansen i UfR 1986 B.117-120: Er kontorfogeden en tandløs tiger?

Henrik Rothe i UfR 1986 B.226-231: Om retsplejelovens § 17 a, stk. 2. Bemærkninger til retsassessor Boris Hansens indlæg i UfR 1986 B.117 ff.

Jens Anker Andersen i UfR 1986 B.274-278: Ejendomsforbehold, pant, arrest, udlæg og auktion i relation til skibe, særligt skibe på mellem 5 og 20 bruttoregistertons.

1988

Jens Anker Andersen i UfR 1988 B.90-92: Mere om den fogedretlige terminologi

Kommentar til Boris Hansens artikel i UfR 1987 B.376-379.

1989

Anette Burkø og Torsten Hesselbjerg i JUR 1989.74-77: Nye regler om arrest og forbud og appel i fogedsager

1990

Jens Anker Andersen i ADV 1990.371-383: Modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen.

ADV 1990.469-474: Advokatrådets høringssvar over Retsplejerådets betænkning nr. 1201/1990 om forenkling af tvangsfuldbyrdelsen.

1991

Knud Arildsen og Henrik Rothe i ADV 1991.31-36: Mere om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen

En kommentar til Jens Anker Andersens artikel i ADV 1990.370.

Jens Anker Andersen i Lov & Ret nr. 3/1991 p. 34-37: Professionelle skyldnere har alt for let spil.

1992

Jens Anker Andersen i ADV 1992.142-144: Skibsanparter o. lign. i foged- og skifteretlige sammenhænge.

1994

Erik B. Neergaard i Lov & Ret nr. 2/1994 p. 12: Rekvisitus ??? Kunne vi ikke få en afløser for eller et alternativ til "rekvisitus".

Jens Koch i Lov & Ret nr. 4/1994 p. 36: Om rekvisitus/ta/ti & tae.

1995

Jens H. Opstrup i Lov & Ret nr. 5/1995 p. 4-9: Inkassoreglerne mest for gorillaerne.

Tinne Thomassen i Lov & Ret nr. 5/1995 p. 10-11: Domstolene må have værdigheden som den tredje statsmagt tilbage.

1997

Finn Thomsen i Lov & Ret nr. 1/1997 p. 4-5: 1000 tak!

Handler bl.a. om vanskelighederne ved at inddrive krav.

Lillian Lund Tinggaard og Iben Sandholt i FM 1997.134-135 og FM 1997.165-167: Fremtidens fogedret - inddrivelsesorgan eller leverandør af afskrivningsgrundlag?

Går ind for, at der åbnes mulighed for lønindeholdelse for private krav.

Peter Arnt Nielsen i FM 1997.171-173: Inkassoloven

1998

Søren Bach i FM 1998.5-7: Lov om inkassovirksomhed § 10 i foged- og skifteretlig sammenhæng.

Søren Bach i FM 1998.42-44: Lov om inkassovirksomhed § 10 i foged- og skifteretlig sammenhæng.

Helle Larsen og Lillian Lund Tinggaard i FM 1998.89-90: Dommerfuldmægtigforeningen til international fogedkongres

Omtale af UIHJ's kongres i Stockholm i juni 1997.

Hans Helge Beck Thomsen i FM 1998.99-114: Kreditaftalelovens liv i fogedretterne. Scener fra danske fogedretter.

1999

ADV 1999.263: Inkassoloven - påkravsfristen er mindst 10 dage.

Helle Larsen i FM 1999.20: Verdens fogeder har ulige vilkår - et lidt historisk bidrag til belysning af europæiske fogeders hverdag.

Helle Larsen i FM 1999.75-78: De europæiske procesregler og sagsøgtes retssikkerhed - en beretning om en konference i Lissabon.

Anders Lindquist i FM 1999.91-92: Derfor er der ingen kunder i fogedretten

En undersøgelse fra fogedretten i Maribo af 3 måneders fogedsager - 230 i alt - viser,
  1. at der blev afgivet insolvenserklæring i 150 tilfælde,
  2. at der blev foretaget udlæg i 33 faste ejendomme, og heraf blev 21 tinglyst,
  3. at der blev foretaget udlæg i 46 biler, hvoraf de 16 ikke lod sig identificere, mens resten var behæftede,
  4. at der blev foretaget udlæg i 17 andre løsøregenstande, hvoraf 2 blev sat på auktion og indbragte yderst beskedne beløb
  5. at debitor har overholdt 18 afdragsordninger ud af 112 tilfælde.

Alex Nymark i FM 1999.111-115: Banalt, men basalt - Fogedretlige petitesser.

2001

Alex Nymark i FM 2001.114-117: Banalt, men basalt - 2 år efter.

2004

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 4/2004 p. 21-22: Lettere at inddrive penge

Om den forenklede inkassoproces.

2006

Tom Bramminge Christensen og Brian Nygaard Sørensen i ADV nr. 7/2006 p. 34-36: Lønindeholdelse for private krav – er tiden inde?

Arne Møllin Ottosen i Skat Udland 2006.221: L115 - International informationsudveksling og inddrivelse.

2007

Hans Engberg i FM 2007.1497083: Nye regler om møderet i fogedretten

De nye regler i RPL § 260, stk. 5, som trådte i kraft d. 01.01.2008.

2010

Rasmus Munk Nielsen og Kristian Storgaard i ET nr. 3/2010 p. 225-237: Retlig håndhævelse af informationsforpligtelser i (licens)kontrakter

Om håndhævelse på grundlag af tvangsfuldbyrdelsesreglerne og i forbindelse med retssager. Tillige om alternative muligheder for forebyggelse af misligholdelse gennem kontraktkoncipering.

2011

Trine Nørhede i ADV nr. 4/2011 p. 40-41: Tekniske forbedringer af fogedretterne

Oplysning af CPR/CVR, mailadresse og kontonummer, halve telefonmøder og salgsopstillinger som PDF-fil.

2017

Karsten N. Müller i FM 2017.63: Omkostninger til udenretlig fremmedinkasso - hvornår opstår fordringshavers krav på kompensation?

Hans Engberg i FM 2017.78: Ulovlig inkassovirksomhed – afvisning eller omkostningssanktion?

Artiklen omhandler, hvorvidt det skal medføre afvisning og/eller fortabelse af sagsomkostninger, såfremt man ulovligt bruger rettergangsfuldmægtige til indgivelse af betalingspåkrav, og er en diskussion på baggrund af FM 2017.31 ØLK.

Advokat Jørgen U. Grønborg