Lov om inkassovirksomhed

Lovændringer

Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde, §§ 1-2
Kapitel 2: Autorisation, §§ 3-7
Kapitel 3: Godkendelse af personale, § 8
Kapitel 4: Udøvelse af inkassovirksomhed, §§ 9-18
Kapitel 5: Kompetenceregler og bemyndigelsesbestemmelser, §§ 19-20
Kapitel 6: Tilbagekaldelse og bortfald af autorisation m.v., §§ 21-27
Kapitel 7: Tilsyn, § 28
Kapitel 8: Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v., §§ 29-31

Lovforslag nr. 132 af 18.12.1996


Lovændringer

Lov nr. 319 af 14.05.1997, som ændret ved

§ 24 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.) og
lov nr. 467 af 07.06.2001 (Undtagelse af visse former for inkassovirksomhed fra lovens regler om autorisation og godkendelse af personale m.v. - fra d. 08.06.2001)
§ 11 i lov nr. 442 af 09.06.2004 (Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter) fra d. 01.01.2005,
§ 5, stk. 3 i lov nr. 419 af 09.05.2006 (Lov om juridisk rådgivning) fra d. 01.07.2006
§ 13 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 498 af 12.06.2009 (Ændringer som følge af servicedirektivet m.v.) fra d. 28.12.2009.
§ 10 i lov nr. 718 af 25.06.2010 (Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 8 i lov nr. 736 af 25.06.2014 (Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.) fra 01.07.2014.

Nu lovbekg. nr. 1018 af 19.09.2014, som ændret ved

§ 7 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.) fra d. 30.12.2023.


Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Med undtagelse af §§ 9-11, § 12, stk. 1-3, § 13 og § 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed, der udøves af advokater som led i udøvelsen af selvstændig advokatvirksomhed eller af pengeinstitutter, samt undtagelsesvis efter justitsministerens bestemmelse for inkassovirksomhed, der udøves af andre.

Stk. 3. Loven gælder ikke for inkassovirksomhed, der er omfattet af lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere eller udøves af offentlige myndigheder, eller for auktionslederes inddrivelse af auktionskøbesummer m.v.

§ 1, stk. 2 er ændret fra d. 08.06.2001 ved lov nr. 467 af 07.06.2001.
§ 1, stk. 3 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 30.12.2023. I § 1, stk. 3, indsættes efter »der«: »er omfattet af lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere eller«.

§ 2. Ved inkassovirksomhed forstås i denne lov ethvert led i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer for andre samt i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer, som er købt efter forfaldstid med henblik på inddrivelse på egne vegne.

Kapitel 2: Autorisation

§ 3. Den, der udøver inkassovirksomhed eller indgår aftale herom, skal være autoriseret hertil, jf. dog § 22, stk. 2.

§ 4. Den, der ansøger om autorisation, skal gøre det antageligt, at den pågældende vil kunne udøve inkassovirksomhed forsvarligt og i overensstemmelse med god inkassoskik.

Stk. 2. Ansøgeren skal endvidere stille betryggende sikkerhed for pengekrav, som måtte opstå som følge af vedkommendes udøvelse af inkassovirksomhed. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om sikkerhedsstillelse, herunder om dens størrelse og art samt dens tidsmæssige udstrækning.

§ 5. Autorisation kan meddeles personer, der opfylder betingelserne i § 4, og som

1) har bopæl her i landet,
2) er fyldt 25 år,
3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
5) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, og
6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve inkassovirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Stk. 2. Kravet om bopæl i Danmark bortfalder, i det omfang dette har hjemmel i international aftale eller i bestemmelser fastsat af justitsministeren.

§ 5, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 10.1 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: 4) hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs,

§ 6. Autorisation kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, som er registreret i Erhvervsstyrelsen, og som opfylder betingelserne i § 4. Det er endvidere en betingelse for meddelelse af autorisation, at direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1-3, jf. § 5, stk. 2, og at direktørerne og alle bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, nr. 4-6, jf. dog § 6, stk. 3. Der kan endvidere under samme betingelser meddeles autorisation til andre her i landet hjemmehørende selskaber, foreninger, fonde og lignende. Udenlandske selskaber m.v. af den art, som er nævnt i 1. og 3. pkt., kan meddeles autorisation, hvis dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.

Stk. 2. Indtræder der nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, skal selskabet m.v. inden 14 dage anmelde dette til den myndighed, der har meddelt autorisationen. Myndigheden afgør herefter, om autorisationen kan opretholdes. Bestemmer myndigheden, at autorisationen ikke kan opretholdes, finder bestemmelserne i §§ 24-27 anvendelse.

Stk. 3. Vil udøvelse af inkassovirksomhed kun udgøre en mindre del af de samlede erhvervsmæssige aktiviteter i selskabet m.v., kan autorisation også meddeles, såfremt selskabet opfylder betingelsen i § 4, stk. 2, og den person, som skal lede ansøgerens udøvelse af inkassovirksomhed (bestyreren), opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, og § 5. Ved udskiftning af bestyreren finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Autorisation efter stk. 1 og 3 kan kun meddeles, såfremt personer med bestemmende indflydelse over selskabet m.v. opfylder betingelsen i § 5, stk. 1, nr. 6.

§ 6, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 498 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009. Hidtidig formulering: Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i 1. og 3. pkt. nævnte art kan meddeles autorisation, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.

§ 7. En autorisation meddeles for højst 5 år ad gangen. Bestemmer myndigheden, at autorisationen ikke kan fornys, finder bestemmelserne i §§ 24-27 anvendelse.

Stk. 2. For autorisation i henhold til denne lov betales 5.000 kr. For ændring af en meddelt autorisation betales 3.000 kr. Fornyelse uden ændringer af en autorisation er dog gebyrfri.

§ 7, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 498 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009.

Kapitel 3: Godkendelse af personale

§ 8. Autorisationsindehaveren skal sørge for, at personale, der retter personlig henvendelse til skyldnere, er godkendt hertil, inden den ansatte påbegynder denne form for inkassovirksomhed.

Stk. 2. Godkendelse kan ske, såfremt

1) den pågældende person er fyldt 18 år,
2) den pågældende person ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, og
3) der ikke i øvrigt er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

Kapitel 4: Udøvelse af inkassovirksomhed

God inkassoskik

§ 9. Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det er i strid med god inkassoskik at anvende metoder, der udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe.

Henvendelser til skyldneren

§ 10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

§ 11. Uanset § 10 kan der iværksættes retslige skridt mod skyldneren med henblik på inddrivelse, i det omfang overholdelse af denne bestemmelse vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives.

§ 12. Der må ikke uden skyldnerens forudgående anmodning herom rettes personlig henvendelse til skyldneren på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, medmindre et skriftligt varsel forinden er kommet frem til skyldneren. I varselsskrivelsen skal tydeligt være angivet stedet og det omtrentlige tidspunkt på dagen, hvor henvendelsen vil finde sted, samt autorisationsindehaverens telefonnummer og adresse. Varselsskrivelsen må ikke afsendes, før den i § 10, stk. 3, nævnte frist er udløbet. Har den varslede henvendelse fundet sted, uden at skyldneren er blevet truffet, må personlige henvendelser herefter foretages uden yderligere varsler, såfremt dette er anført tydeligt i varselsskrivelsen.

Stk. 2. Personlig henvendelse til skyldneren uden forudgående anmodning herom, jf. stk. 1, må kun ske på hverdage herunder lørdage, bortset fra juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag og må kun ske i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 21.00, lørdage dog kun i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 16.00.

Stk. 3. Er skyldneren en fysisk person, må personlig henvendelse til skyldneren uden forudgående anmodning herom, jf. stk. 1, kun ske på skyldnerens bopæl. Driver den pågældende skyldner egen erhvervsvirksomhed, kan sådan henvendelse dog tillige ske på virksomhedens adresse.

Stk. 4. Den, der foretager personlig henvendelse til skyldneren, skal over for skyldneren straks legitimere sig ved et legitimationskort, som udstedes af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil.

Stk. 5. For udstedelse af legitimationskort betales 300 kr.

Tilbagetagelse af løsøre

§ 13. Ved tilbagetagelse af løsøre skal autorisationsindehaveren indhente skyldnerens skriftlige samtykke til tilbagetagelsen. Skyldneren skal senest samtidig med tilbagetagelsen have udleveret en kopi af det skriftlige samtykke.

Behandlingen af inddrevne pengebeløb

§ 14. Inddrevne pengebeløb skal holdes adskilt fra autorisationsindehaverens egne midler.

§ 15. Inddrevne pengebeløb skal straks indsættes på en konto i et pengeinstitut, medmindre andet er aftalt med fordringshaveren. Pengebeløb, der er indsat på en konto i et pengeinstitut, skal uden ugrundet ophold udbetales til fordringshaveren, medmindre andet er aftalt med denne.

Stk. 2. Rente af indsatte pengebeløb tilfalder fordringshaveren, jf. dog § 20, stk. 2.

§ 16. Autorisationsindehaveren skal til enhver tid kunne oplyse fordringshaveren om størrelsen af pengebeløb, som er inddrevet for denne, herunder om størrelsen af beløb, som er indsat på en konto i et pengeinstitut. Fordringshaveren skal på begæring have skriftlig oplysning herom.

Annoncering m.v.

§ 17. (Ophævet).

§ 17 er ophævet ved § 5, stk. 3 i lov nr. 419 af 09.05.2006 (Lov om juridisk rådgivning) fra d. 01.07.2006: Hidtidig formulering: § 17. Autorisationsindehaveren må ikke ved bekendtgørelse, skiltning, udsendelse af skrivelser, adresseangivelser i vejviser eller telefonbog, opslag i forretningslokaler eller på nogen anden måde
1) anvende betegnelser som 'retshjælp', 'retskonsulent', 'juridisk kontor' eller lignende betegnelser eller
2) give almenheden eller autorisationsindehaveren ubekendte personer meddelelse om, at der i forbindelse med den pågældendes inkassovirksomhed ydes juridisk rådgivning eller anden retshjælp.

Tavshedspligt

§ 18. Straffelovens § 152 b finder tilsvarende anvendelse på den, der har fået autorisation efter denne lov, og straffelovens § 152 c finder tilsvarende anvendelse på personale, der er godkendt efter reglerne i denne lovs § 8.

Kapitel 5: Kompetenceregler og bemyndigelsesbestemmelser

§ 19. Autorisation til at udøve inkassovirksomhed samt godkendelse af personale efter § 8 meddeles af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil. Justitsministeren kan i forbindelse med henlæggelse af opgaver til politiet efter denne lov fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager de pågældende opgaver.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om udformningen og indholdet af ansøgninger om autorisation og godkendelse af personale.

§ 19, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 8.1 i lov nr. 736 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.

§ 20. Det skal fastsættes som vilkår for en autorisation, at autorisationsindehaveren på begæring dokumenterer, at den i § 4, stk. 2, nævnte sikkerhedsstillelse er i kraft. Der kan i autorisationen endvidere fastsættes vilkår om inkassovirksomhedens udøvelse.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af inddrevne midler, herunder om førelse af kundekonti og beregning af rente til fordringshavere. Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v.

Kapitel 6: Tilbagekaldelse og bortfald af autorisation m.v.

§ 21. En autorisation samt en godkendelse af ansættelse kan tilbagekaldes, hvis autorisationsindehaveren eller den ansatte gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller af bestemmelser i loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven. Det samme gælder, hvis der er særlig grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde, eller hvis betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 6, § 6, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 6, § 6, stk. 3, jf. § 5, stk. 1, nr. 6, eller § 6, stk. 4, jf. § 5, stk. 1, nr. 6, for meddelelse af autorisation eller betingelsen i § 8, stk. 2, nr. 2, for godkendelse ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. En autorisation kan endvidere tilbagekaldes, hvis betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 5, eller § 6, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 5, for meddelelse af autorisation ikke længere er opfyldt. Ved betydelig offentlig gæld forstås i denne sammenhæng beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. En autorisation skal tilbagekaldes, såfremt autorisationsindehaveren ikke opfylder det i § 20, stk. 1, 1. pkt., nævnte vilkår om sikkerhedsstillelse.

Stk. 3. En tilbagekaldelse efter stk. 1 og 2 kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre.

§ 22. En autorisation bortfalder, hvis autorisationsindehaveren dør eller ophører med at opfylde en eller flere af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, § 6, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, eller § 6, stk. 3, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 3 og 4.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en autorisationsindehavers dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en autorisationsindehaver, der er under rekonstruktionsbehandling, autorisationsindehaverens konkursbo eller en værge for en autorisationsindehaver, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, fortsætte inkassovirksomheden uden autorisation med henblik på afvikling eller afhændelse, såfremt fortsættelsen af inkassovirksomheden inden 4 uger efter dødsfaldet, indledningen af rekonstruktionsbehandling, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse anmeldes til den myndighed, der har meddelt autorisationen. Myndigheden fastsætter en frist for afviklingen m.v., som kun i særlige tilfælde kan forlænges ud over 6 måneder fra den begivenhed, som medførte autorisationens bortfald.

§ 22, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 10.2 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 22, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »anmeldelse af betalingsstandsningen« ændres til: »indledningen af rekonstruktionsbehandling«.

§ 23. Dokumenter og legitimationskort vedrørende en autorisation eller godkendelse, der tilbagekaldes, bortfalder eller ikke fornys, skal inden 4 uger tilbageleveres til den myndighed, der har udstedt den pågældende autorisation eller godkendelse, medmindre tilbagekaldelsen eller afgørelsen om, at autorisationen ikke fornys, med opsættende virkning er indbragt for domstolene.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte frist regnes fra datoen for afgørelsen om tilbagekaldelse eller om, at autorisationen ikke fornys, eller fra den begivenhed, som har medført autorisationens bortfald. Fortsættes inkassovirksomhed i medfør af § 22, stk. 2, regnes fristen dog først fra udløbet af den i § 22, stk. 2, 2. pkt., nævnte frist.

§ 24. En afgørelse om tilbagekaldelse i medfør af § 21, stk. 1 og 2, skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse, jf. §§ 25 og 26, og om fristen herfor.

§ 25. En tilbagekaldelse i medfør af § 21, stk. 1, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har meddelt tilbagekaldelsen, inden 4 uger efter, at afgørelse om tilbagekaldelse er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af myndigheden for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 80 uden medvirken af domsmænd.

Stk. 2. Anmodning efter stk. 1 har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomheden. Hvis tilbagekaldelsen findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 25, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 13.1 i Lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. I § 25, stk. 1, 3. pkt., ændres »kapitel 81« til: »kapitel 80«.

§ 26. Den, hvis autorisation er tilbagekaldt i medfør af § 21, stk. 2, kan forlange tilbagekaldelsen indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har meddelt tilbagekaldelsen, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes af myndigheden for retten i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2. Anmodning efter stk. 1 har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling kan fortsætte inkassovirksomheden. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at den pågældende ikke må udøve inkassovirksomhed under ankesagen.

§ 27. En tilbagekaldelse af en autorisation i medfør af § 21 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves. Ansøgning herom kan dog ikke indgives tidligere end 1 år efter, at ophævelse senest ved endelig afgørelse er nægtet. Ansøgeren kan forlange en nægtelse af ophævelse indbragt for domstolene, såfremt der er forløbet mindst 2 år efter, at ophævelse senest er nægtet ved dom. § 24, § 25, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 26, stk. 1, 2. og 3. pkt., gælder tilsvarende.

Kapitel 7: Tilsyn

§ 28. (Ophævet).

§ 28 er ophævet ved § 11 i lov nr. 442 af 09.06.2004 fra. d. 01.02.2005. Hidtidig formulering: § 28. Politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til lokaler, hvorfra autorisationsindehaveren driver inkassovirksomhed, og de derværende forretningsoplysninger for at føre det nødvendige tilsyn med autorisationsindehaverens virksomhed.

Kapitel 8: Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 29. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måender den, der overtræder § 3, § 6, stk. 2, 1. pkt., § 6, stk. 3, 2. pkt., § 8, stk. 1, § 10, §§ 12-14, § 15, stk. 1, 1. pkt., § 16 eller § 23.

Stk. 2. I forskrifter fastsat i medfør af § 20 kan der fastsættes straf i form af bøde og fængsel indtil 4 måender for overtrædelse af forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

I § 29, stk. 1 og 2, er »hæfte« ændret til »fængsel indtil 4 måneder« fra d. 01.07.2001, jfr. § 24 i lov nr. 433 af 31. maj 2000

§ 30. Loven træder i kraft den 1. oktober 1997 og har virkning for inkassovirksomhed, der udøves efter lovens ikrafttræden. For den, som ved lovens ikrafttræden udøver inkassovirksomhed, træder bestemmelserne i lovens §§ 3 og 8 om autorisation og godkendelse først i kraft den 1. april 1998.

Stk. 2. I lov om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektivvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 28. august 1986, som ændret ved lov nr. 453 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår ordene 'inkasso- og'.

2. § 1, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Stk. 3. I bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. februar 1986, som ændret ved lov nr. 851 af 23. december 1987, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, litra C, ændres i nr. 37 'den samlede ejendom.' til: 'den samlede ejendom,', og der indsættes som nr. 38:

'38) inkassovirksomhed.'

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.


Justitsministeriet, den 19. september 2014

Karen Hækkerup

/ Thomas Klyver

Advokat Jørgen U. Grønborg