Landbrug, jagt og fiskeri m.v.

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis

Afgifter

Biavl

Drift af landbrug

Fiskeri

Flyvehavre

Foder

Frø

Fødevarekontrol

Fødevarer

Husdyr

Høstpant

Jagt

Landbrugsejendomme

Landbrugsstøtte

Planter

Randzoner

Økologi

Andre retsregler


Afgifter

Bekg. nr. 1351 af 28.11.2023 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin

Bekg. nr. 1350 af 28.11.2023 om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter

Bekg. nr. 185 af 24.02.2023 om afgift af indvejet mælk

Bekg. nr. 101 af 26.01.2023 om produktionsafgift ved slagtning, destruktion og eksport af heste

Bekg. nr. 100 af 26.01.2023 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg

Bekg. nr. 89 af 26.01.2023 om produktionsafgift på frø

Bekg. nr. 2198 af 26.11.2021 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet (Administrationsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 2182 af 26.11.2021 om produktionsafgift på sukkerroer

Bekg. nr. 1813 af 04.12.2020 om produktionsafgift på kartofler

Bekg. nr. 1754 af 30.11.2020 om produktionsafgift på æg og fjerkræ

Biavl

Lov om biavl, jf. lovbekg. nr. 13 af 04.01.2017

Bekg. nr. 990 af 28.06.2023 om tilskud til projekter i sektoren for biavlsprodukter

Bekg. nr. 439 af 15.03.2021 om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter

Bekg. nr. 1863 af 08.12.2020 om tilskud til bevaring af brun Læsøbi

Cirkulære nr. 9928 af 12.11.2021 om Binævnet

Vejledning nr. 9066 af 20.01.2023 vedr. tilskud til projekter i sektoren for biavlsprodukter 2023-2026

Vejledning nr. 9895 af 08.08.2022 om tilskud til brun bi fra Læsø

Bet. nr. 78/1953: Biernes beskyttelse mod giftige plantebeskyttelsesmidler

Drift af landbrug

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag (Gødskningsloven), jf. lovbekg. nr. 1053 af 10.07.2023

Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Gødningsloven), jf. lovbekg. nr. 1052 af 10.07.2023

Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. lovbekg. nr. 1051 af 10.07.2023

Lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekg. nr. 1041 af 10.07.2023

Lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (CAP-loven), jf. lovbekg. nr. 407 af 25.04.2023

Lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder, jf. lovbekg. nr. 28 af 04.01.2017

Bekg. nr. 264 af 18.03.2024 om kvælstofprognosen for planperioden 2023/2024 (Kvælstofprognosebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1733 af 11.12.2023 om Grøn Landbrugskapital

Bekg. nr. 1419 af 01.12.2023 om læggekartofler og avl af konsumkartofler

Bekg. nr. 1385 af 29.11.2023 om tilladelse til afgræsning af forurenede områder med særlige naturbeskyttelseshensyn

Bekg. nr. 1270 af 01.11.2023 om jordfordeling (Jordfordelingsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1060 af 26.07.2023 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2023/2024 (Gødskningsbekendtgørelsen 2023/2024)

Bekg. nr. 1056 af 14.07.2023 om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2023/2024

Bekg. nr. 1025 af 30.06.2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1024 af 30.06.2023 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2023/2024 (Plantedækkebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 945 af 26.06.2023 om betaling for kontrol med gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekg. nr. 284 af 13.03.2023 om kvælstofprognosen for planperioden 2022/2023

Bekg. nr. 143 af 07.02.2023 om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027

Bekg. nr. 60 af 19.01.2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekg. nr. 33 af 12.01.2023 om betaling af gebyr ved tilladelse til anvendelse af kvægundtagelsen (Kvæggebyrbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1602 af 28.12.2022 om kundgørelse af Landbrugsstyrelsens kort

Bekg. nr. 1163 af 10.08.2022 om brødhvede

Bekg. nr. 1153 af 29.07.2022 om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023

Bekg. nr. 1144 af 14.07.2022 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2022/2023 (Gødskningsbekendtgørelsen 2022/2023)

Bekg. nr. 1135 af 09.07.2022 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Gødningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 818 af 04.06.2022 om indhold af cadmium i fosforholdig gødning

Bekg. nr. 745 af 30.05.2022 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder

Bekg. nr. 744 af 30.05.2022 om kompensation for tab på grund af visse forekomster af genetisk modificeret materiale

Bekg. nr. 742 af 30.05.2022 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023 (Plantedækkebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 735 af 30.05.2022 om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Bekg. nr. 143 af 25.01.2022 om betaling af gebyr ved anvendelse af kvægundtagelsen i kalenderåret 2022

Bekg. nr. 2245 af 30.11.2021 om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af grise, malkekvæg og æglæggende høner

Bekg. nr. 2243 af 29.11.2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1635 af 29.07.2021 om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2021/2022

Bekg. nr. 1601 af 14.07.2021 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2021/2022 (Gødskningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 648 af 13.04.2021 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2021/2022 (Plantedækkebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 403 af 12.03.2021 om kvælstofprognosen for planperioden 2020/2021

Bekg. nr. 84 af 25.01.2021 om betaling af gebyr ved ansøgning om anvendelse af kvægundtagelsen

Bekg. nr. 1175 af 23.07.2020 om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2020/2021

Bekg. nr. 1165 af 13.07.2020 om jordbundstypeklassifikation

Bekg. nr. 381 af 02.04.2020 om notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer, der udfører 3. partskontrol med gødningsprodukter

Bekg. nr. 210 af 17.03.2020 om kvælstofprognosen for planperioden 2019/2020

Bekg. nr. 239 af 16.03.2020 om multifunktionel jordfordeling

Bekg. nr. 66 af 28.01.2020 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021

Bekg. nr. 35 af 13.01.2020 om pilotprojektordning om præcisionslandbrug

Bekg. nr. 34 af 13.01.2020 om pilotprojektordning om satellitbaseret måling af plantevækst og efterafgrøder

Bekg. nr. 1163 af 22.11.2019 om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Bekg. nr. 762 af 29.07.2019 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020

Bekg. nr. 759 af 29.07.2019 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020

Bekg. nr. 249 af 19.03.2019 om kvælstofprognosen for planperioden 2018/2019

Vejledning nr. 9985 af 29.11.2023 om tilladelse til afgræsning af forurenede områder med særlige naturbeskyttelseshensyn

Vejledning nr. 9861 af 02.11.2023 om gødningsanvendelsesbekendtgørelsen 2023-2024

Vejledning nr. 9623 af 01.02.2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 2023

Vejledning nr. 10472 af 21.12.2022 om den generelle vejledning ved import eller eksport af landbrugsprodukter

Vejledning nr. 9811 af 12.07.2022 om overvåget transport (kanalisering)

Vejledning nr. 9220 af 14.02.2022: Pilotordning for Multifunktionel jordfordeling. Vejledning om samtykke til fri multifunktionel jordfordeling (MUFJO-vejledningen)

Vejledning nr. 9696 af 28.05.2019 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottevejledningen)

Flyvehavre

Lov om flyvehavre, jf. lov nr. 298 af 24.04.1996.

Bekg. nr. 730 af 29.05.2020 om flyvehavre

Vejledning nr. 9599 af 23.07.2021 til bekendtgørelse om flyvehavre

Foder

Lov om foderstoffer, jf. lovbekg. nr. 60 af 19.01.2024

Bekg. nr. 93 af 29.01.2024 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. (Betalingsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1441 af 30.11.2023 om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Restriktionsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 544 af 17.05.2023 om foderkontrol, kædekontrol og fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem (Foderkontrolbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 2227 af 30.11.2021 om foder og fodervirksomheder

Bekg. nr. 938 af 18.05.2021 om straffebestemmelser for overtrædelse af kontrolforordningen

Bekg. nr. 2241 af 29.12.2020 om importkontrol af økologisk foder fra visse tredjelande, herunder betaling m.v.

Vejledning nr. 9006 af 10.01.2023 om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)

Bet. nr. 686/1973: Revision af foderstoflovgivningen

Frø

Bekg. nr. 293 af 21.03.2024 om sædekorn

Bekg. nr. 1221 af 30.08.2022 om markfrø

Bekg. nr. 1212 af 30.08.2022 om grønsagsfrø

Bekg. nr. 989 af 26.06.2020 om import af hampefrø og rå hamp

Fødevarekontrol

Bekg. nr. 93 af 29.01.2024 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. (Betalingsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 611 af 24.05.2023 om offentlig kontrol af fødevarer, foder, hø og halm, fødevarekontaktmaterialer, animalske biprodukter og afledte produkter ved ind- og udførsel mellem lande i samhandelsområdet og ved indførsel fra tredjelande samt straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Bekg. nr. 599 af 30.05.2023 om typning af salmonellapositive egenkontrolprøver (Gratistypningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 562 af 17.05.2023 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater (Fødevarekontrolbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 938 af 18.05.2021 om straffebestemmelser for overtrædelse af kontrolforordningen

Bekg. nr. 937 af 18.05.2021 om straffebestemmelser for overtrædelse af fødevareforordningen, gennemførelsesforordningen for animalske fødevarer og gennemførelsesforordningen om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer

Bekg. nr. 1721 af 30.11.2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Vejledning nr. 9693 af 08.09.2023 om overvåget transport (kanalisering)

Vejledning nr. 9575 af 04.07.2023 om typning af salmonellapositive egenkontrolprøver (Gratistypningsvejledningen)

Vejledning nr. 9195 af 16.03.2023 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen)

Vejledning nr. 10380 af 16.12.2022 om udøvelse af kødkontrol (Kødkontrolvejledningen)

Bet. nr. 1217/1991: Modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark

Fødevarer

Lov om fødevarer (Fødevareloven), jf. lovbekg. nr. 1033 af 05.07.2023

Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer, jf. lov nr. 195 af 28.02.2023

Lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, jf. lov nr. 719 af 27.04.2021

Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lov nr. 1715 af 27.12.2016

Bekg. nr. 134 af 08.02.2024 om Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefondsbekendtgørelsen)

Bekg. nr.1812 af 28.12.2023 om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v.

Bekg. nr. 1441 af 30.11.2023 om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Restriktionsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1389 af 29.11.2023 om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer

Bekg. nr. 1388 af 29.11.2023 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Bekg. nr. 1386 af 29.11.2023 om per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i kvæg og får

Bekg. nr. 1337 af 23.11.2023 om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer

Bekg. nr. 574 af 25.05.2023 om muslinger m.m. (Muslingebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 515 af 16.05.2023 om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel til letfordærvelige fødevarer

Bekg. nr. 474 af 09.05.2023 om tilsætninger mv. til fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Bekg. nr. 195 af 27.02.2023 om mælkeprodukter m.v. (Mælkeproduktbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 8 af 03.01.2023 om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv.

Bekg. nr. 1520 af 15.12.2022 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1518 af 15.12.2022 om fødevarehygiejne (Hygiejnebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1434 af 01.11.2022 om eksport af foder, animalske biprodukter og afledte produkter (Fodereksportbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1433 af 01.11.2022 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer (Fødevareeksportbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 501 af 24.03.2021 om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer og om ophævelse af bekendtgørelse om indhold af transfedtsyrer i olier og fedtstoffer m.v.

Bekg. nr. 92 af 27.01.2021 om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.

Bekg. nr. 1810 af 03.12.2020 om grænsekontrolsteder, inspektionscentre og kontrolsteder

Bekg. nr. 1721 af 30.11.2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Bekg. nr. 953 af 24.06.2020 om rekvireret vejledning (bestilt vejledning) indenfor fødevarelovgivningen, økologilovgivningen og området indenfor animalske biprodukter og afledte produkter

Bekg. nr. 729 af 29.05.2020 om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer

Bekg. nr. 681 af 25.05.2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 99 af 29.01.2020 om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn

Bekg. nr. 1441 af 04.12.2019 om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Bekg. nr. 1200 af 26.11.2019 om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand (Mineralvandsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1199 af 26.11.2019 om vin (Vinbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 613 af 28.05.2019 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. (Jodbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 456 af 24.04.2019 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne

Bekg. nr. 101 af 29.01.2019 om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter

Bekg. nr. 1342 af 28.11.2018 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Bekg. nr. 1341 af 28.11.2018 om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer

Bekg. nr. 662 af 01.06 2018 om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn

Vejledning nr. 10099 af 20.12.2023 om fødevarehygiejne (Hygiejnevejledningen)

Vejledning nr. 10057 af 18.12.2023 om Novel Foods (nye fødevarer)

Vejledning nr. 9986 af 29.11.2023 om per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i kvæg og får

Vejledning nr. 9054 af 26.01.2023 om fødevarekædeoplysninger

Vejledning nr. 10411 af 20.12.2022 om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer (Berigelsesvejledningen)

Vejledning nr. 10404 af 20.12.2022 til bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer

Vejledning nr. 10403 af 20.12.2022 til bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter

Vejledning nr. 9774 af 30.06.2022 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen)

Vejledning nr. 9706 af 24.06.2022 om mærkning af fødevarer (mærkningsvejledningen)

Vejledning nr. 9891 af 05.11.2021 om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. (Nøglehulsvejledningen)

Vejledning nr. 9078 af 10.02.2021 om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (tilbagetrækningsvejledningen)

Vejledning nr. 9252 af 26.03.2019 om mærkning af oksekød

Bet. nr. 971/1983: Revision af margarinelovgivningen

Bet. nr. 344/1964: Dybfrosne levnedsmidler m.m.

Bet. nr. 142/1955: Handelsministeriets mælkekommission af 1949

Camilla Berg og Inger Kristine Juul i Justitia nr.3/1995: Den EF-retlige regulering af tilsætningsstoffers anvendelse i levnedsmidler.

Helle Bødker Madsen i JUR 1996.436-443: Levnedsmiddellovgivningen - et indlæg i debatten om at forenkle og samle kontrollen med fødevarer.

Landbrugsejendomme

Lov om landbrugsejendomme

Bekg. nr. 561 af 06.05.2022 om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Regelbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1426 af 16.12.2014 om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme

Bekg. nr. 316 af 21.03.2013 om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme

Cirk. nr. 96 af 27.08.2003 om ændring af cirkulære om landbrugsloven

Cirk. nr. 9707 af 27.10.2008 om lov om landbrugsejendomme

Vejledning nr. 9702 af 23.06.2022 til lov om landbrugsejendomme

Vejledning nr. 97 af 22.11.2010 om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Vejledning nr. 34 af 03.06.2005 om kommunalbestyrelsernes medvirken ved administration af lov om landbrugsejendomme

Landbrugsstøtte

Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer, jf. lov nr. 195 af 28.02.2023

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekg. nr. 115 af 06.02.2020

Lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekg. nr. 114 af 06.02.2020

Bekg. nr. 407 af 19.04.2024 om de minimis-støtte efter satsreduktioner for visse arealer i udtagningsindsatsen

Bekg. nr. 172 af 26.02.2024 om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion og forarbejdning af landbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af landbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.

Bekg. nr. 134 af 08.02.2024 om Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefondsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1750 af 18.12.2023 om Etableringsstøtte til unge landbrugere

Bekg. nr. 1726 af 14.12.2023 om tilskud til ekstensivering med slæt for 2024

Bekg. nr. 1713 af 13.12.2023 om tilskud til varieret planteproduktion for 2024

Bekg. nr. 1712 af 13.12.2023 om tilskud til miljø- og klimavenligt græs for 2024

Bekg. nr. 1711 af 13.12.2023 om tilskud til biodiversitet og bæredygtighed for 2024

Bekg. nr. 1647 af 12.12.2023 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekg. nr. 1588 af 08.12.2023 om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2024/2025 m.v.

Bekg. nr. 1520 af 08.12.2023 om konditionalitet for 2024

Bekg. nr. 1505 af 07.12.2023 om krydsoverensstemmelse fra 2024

Bekg. nr. 1427 af 01.12.2023 om økologisk arealstøtte for 2024

Bekg. nr. 1426 af 01.12.2023 om grundbetaling m.v. til landbrugere for 2024 (Grundbetalingsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1422 af 01.12.2023 om slagtepræmie

Bekg. nr. 1421 af 01.12.2023 om ko-præmie

Bekg. nr. 1420 af 01.12.2023 om tilskud til arealer med stivelseskartofler for 2024

Bekg. nr. 1406 af 15.11.2023 om ø-støtte for 2024

Bekg. nr. 1387 af 29.11.2023 om kontrol og administrative sanktioner for visse tilskudsordninger under Den Europæiske Unions fælles landbrugspolitik

Bekg. nr. 1359 af 28.11.2023 om ansøgninger m.v. for landbrugere i Tast Selv (Ansøgningsbekendtgørelse)

Bekg. nr. 1279 af 06.11.2023 om de minimis-støtte efter nedjustering af tilskud under ordningen om sammenhængende arealer

Bekg. nr. 1254 af 27.06.2023 om tilskud til etablering af anlæg til grøn bioraffinering

Bekg. nr. 1240 af 16.10.2023 om tilskud til investering i udvalgte miljø- og klimateknologier 2023

Bekg. nr. 1211 af 02.10.2023 om ekstraordinær kompensation til producenter i landbrugssektoren

Bekg. nr. 1152 af 08.09.2023 om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023

Bekg. nr. 1064 af 03.08.2023 om tilskud til producentorganisationer m.v. under markedsordningen for frugt og grønt 2023-2024

Bekg. nr. 1038 af 07.07.2023 om støtte til minkvirksomheder, der har opstartet minkproduktion efter udløb af det midlertidige forbud mod hold af mink

Bekg. nr. 451 af 28.04.2023 om tilskud til frugt og grønt til uddeling på skoler i skoleåret 2023-2024

Bekg. nr. 357 af 30.03.2023 om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2022

Bekg. nr. 356 af 30.03.2023 om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde

Bekg. nr. 355 af 30.03.2023 om tilskud til modernisering af kvægstalde

Bekg. nr. 354 af 30.03.2023 om tilskud til investering i udvalgte miljø- og klimateknologier 2022

Bekg. nr. 74 af 26.01.2023 om ansøgninger m.v. til visse ordninger for landbrugere i Tast selv i 2023

Bekg. nr. 34 af 12.01.2023 om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt 2023

Bekg. nr. 1462 af 29.11.2022 om tilskud til projektmodning af anlæg til grøn bioraffinering

Bekg. nr. 1239 af 01.09.2022 om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2022

Bekg. nr. 1185 af 19.08.2022 om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekg. nr. 792 af 02.06.2022 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. (Grundbetalingsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 131 af 26.01.2022 om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2022/2023 m.v.

Bekg. nr. 25 af 12.01.2022 om tilskud til projekter, som fremmer teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren (Pyrolysepuljebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 2370 af 10.12.2021 om krydsoverensstemmelse for kalenderåret 2022

Bekg. nr. 2278 af 03.12.2021 om slagtepræmie for kvier, tyre og stude (Slagtepræmiebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1098 af 01.06.2021 om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt

Bekg. nr. 1077 af 01.06.2021 om økologisk arealtilskud

Bekg. nr. 1076 af 01.06.2021 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekg. nr. 938 af 18.05.2021 om straffebestemmelser for overtrædelse af kontrolforordningen

Bekg. nr. 1198 af 10.08.2020 om supplerende dokumentationskrav ved forudgående aktørregistrering for så vidt angår visse toldkontingenter

Bekg. nr. 571 af 04.05.2020 om prioritering af ansøgninger om støtte til midlertidig privat oplagring af ost

Bekg. nr. 1108 af 11.11.2019 om krydsoverensstemmelse

Bekg. nr. 743 af 12.07.2019 om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Bekg. nr. 1338 af 27.11.2018 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Vejledning nr. 9290 af 12.03.2024 om tilskud til Modernisering af kvægstalde 2020

Vejledning nr. 9289 af 12.03.2024 om tilskud til Modernisering af slagtesvinestalde 2020

Vejledning nr. 9288 af 12.03.2024 om Økologisk investeringsstøtte 2022

Vejledning nr. 9287 af 12.03.2024 om Miljø- og klimateknologi 2023

Vejledning nr. 9286 af 12.03.2024 om Miljø- og klimateknologi 2022

Vejledning nr. 9004 af 10.01.2024 om Etableringsstøtte til unge landbrugere 2024-2027

Vejledning nr. 9872 af 06.11.2023 om tilskud til etablering af anlæg til grøn bioraffinering

Vejledning nr. 9626 af 01.02.2023 om tilskud til varieret planteproduktion 2023

Vejledning nr. 9625 af 01.02.2023 om tilskud til stivelseskartofler 2023

Vejledning nr. 9624 af 01.02.2023 om tilskud til biodiversitet & bæredygtighed 2023

Vejledning nr. 9622 af 01.02.2023 om tilskud til miljø- og klimavenligt græs 2023

Vejledning nr. 9621 af 01.02.2023 om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer 2023

Vejledning nr. 9390 af 01.02.2023 om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67)

Vejledning nr. 9361 af 01.02.2023 om bioordningen økologisk arealstøtte 2023

Vejledning nr. 9355 af 01.02.2023 om økologisk arealtilskud 2023

Vejledning nr. 9311 af 25.04.2023 om Etableringsstøtte til unge landbrugere 2023-2027

Vejledning nr. 9309 af 01.02.2023 om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2023

Vejledning nr. 9308 af 01.02.2023 om tilskud til ekstensivering med slæt 2023

Vejledning nr. 9306 af 01.02.2023 om kontrol og administrative sanktioner 2023

Vejledning nr. 9302 af 01.02.2023 om fastholdelse af vådområder 2023

Vejledning nr. 9291 af 01.02.2023 om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2023

Vejledning nr. 9289 af 01.02.2023 om kopræmie 2023

Vejledning nr. 9201 af 20.03.2023 om Projektmodning af anlæg til grøn bioraffinering

Vejledning nr. 9068 af 01.02.2023 om tilskud til POFG 2023

Vejledning nr. 10067 af 06.09.2022 om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2022

Vejledning nr. 9984 af 30.11.2021 om miljøordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2021

Vejledning nr. 9983 af 30.11.2021 om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021

Vejledning nr. 9980 af 30.11.2021 om tilskud til 20-årig fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2021

Vejledning nr. 9760 af 01.10.2021 om slagtepræmie 2021

UfR 2017.3184 HD: Marker opfyldte ikke kravet om at fremstå med tæt og lavt plantedække, hvorfor den modtagne landbrugsstøtte skulle tilbagebetales

En landmand, A, havde i 2007 og 2008 modtaget tilsagn om og siden fået udbetalt landbrugsstøtte i henhold til forskellige EU-baserede støtteordninger. Ifølge disse tilsagn skulle markerne afgræsses af kreaturer og opfylde et krav om at fremstå med tæt og lavt plantedække. I efteråret 2010 blev A marker udtaget til kontrol. Kontrolløren vurderede, at mere end halvdelen af markerne ikke opfyldte kravet om bl.a. tæt og lavt plantedække. NaturErhvervstyrelsen, S, (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) og Fødevareministeriets Klagecenter, K, (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet) traf derfor afgørelser om, at A blev frataget en del af sin landbrugsstøtte. Sagen angik bl.a., om S og K's afgørelser havde været tilstrækkeligt oplyst, og hvorledes det skulle vurderes, om kravet om tæt og lavt plantedække var opfyldt. Der var kommet en ny instruks herom i efteråret 2010, hvorefter plantedækket på mindre end 50% af et areal måtte være over 40 cm højt. Endvidere angik sagen betydningen af, at S havde vurderet, at A's anvendelse af arealerne var i god overensstemmelse med bl.a. hensyn til biodiversitet. HR fandt, at kontrollen var udført i overensstemmelse med instruksen, og S og K havde derfor været berettiget til at lægge kontroloplysningerne til grund ved de efterfølgende afgørelser. Den nye instruks blev ikke anset som en skærpelse af kontrollen, men som en nedskrivning af de allerede gældende retningslinjer. Der var således hverken efter en ordlydsfortolkning eller reelt tale om en skærpet fortolkning med tilbagevirkende kraft. S var ikke ved vurderingen af, om støttebetingelserne var opfyldt, berettiget til at lægge afgørende vægt på, om der ved arealanvendelsen i højere grad var taget hensyn til bl.a. biodiversitet end til de græsnings- og slåningsbetingelser, som gælder efter landbrugsstøtteordningerne. Proportionalitetsprincippet var ikke til hinder for at kræve uberettiget modtaget tilskud tilbagebetalt, og tilbagebetalingskravet var ikke forældet, ligesom der ikke var udvist passivitet.

UfR 2023.3513 VLD: Det var ikke i strid med EU-retten, at danske myndigheder som betingelse for opnåelse af grøn støtte ifm. efterafgrøder havde stillet krav om fremspiring og plantedække

A havde indsendt ansøgning om bl.a. grøn støtte vedr. landbrugsbedrift. Landbrugsstyrelsen, S, udsendte efter kontrol et høringsbrev, hvoraf fremgik, at der ved kontrollen blev fundet flere overtrædelser, herunder af reglerne for grøn støtte. A anførte, at kravet i EU-forordning 639/2014, art. 45, stk. 9 var overholdt, da der var etableret efterafgrøder, men at der forelå force majeure vedr. etablering af efterafgrøder, bl.a. pga. snegleangreb. Arbejdet var udført af en maskinstation. S traf afgørelse om reduktion af A’s grønne støtte. Klagenævnet, N, stadfæstede afgørelsen.
    VL fandt, at de danske myndigheders krav om fremspiring og plantedække ikke gik videre end, hvad der var hjemmel til i forordningerne, da arealer med efterafgrøder kunne anses som miljøfokusområder. De danske krav var proportionelle, da formålet ikke kunne opnås ved mindre indgribende foranstaltninger, og derfor var det i overensstemmelse med ordlyd og formål at lægge vægt på disse krav som betingelse for at opnå grøn støtte. Det var ikke bevist, at N’s afgørelse var ugyldig pga. manglende anerkendelse af force majeure, da der alene var generelle oplysninger om nedbørsforhold og ikke autoritative oplysninger om snegleangreb og usædvanlige nedbørsmængder. Betingelserne i art. 4, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning nr. 640/2014 var dermed ikke opfyldt. A var ikke uden indflydelse på overtrædelserne. Det havde ikke betydning, at etableringen af efterafgrøder var overladt til en selvstændigt virkende maskinstation. N's afgørelse var gyldig.

Planter

Lov om planter og plantesundhed m.v. (Planteloven), jf. lovbekg. nr. 1050 af 10.07.2023

Lov om plantenyheder, jf. lovbekg. nr. 1131 af 03.07.2020

Bekg. nr. 449 af 08.05.2024 om registrering af sorter af planteformeringsmateriale på den nationale sortsliste

Bekg. nr. 1804 af 21.12.2023 om import, transit og omladning af sendinger af planter og planteprodukter m.v.

Bekg. nr. 1713 af 13.12.2023 om tilskud til varieret planteproduktion for 2024

Bekg. nr. 1686 af 11.12.2023 om betaling for plantesundhedskontrol m.v.

Bekg. nr. 1353 af 28.11.2023 om plantesundhed

Bekg. nr. 960 af 26.06.2023 om produktionsafgift på arealer med planter

Bekg. nr. 653 af 01.06.2023 om frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale

Bekg. nr. 652 af 01.06.2023 om prydplanteformeringsmateriale

Bekg. nr. 644 af 31.05.2023 om udpegning af virksomheder til at udføre afprøvning, officiel avlskontrol og officiel prøvetagning af planteformeringsmateriale

Bekg. nr. 184 af 23.02.2023 om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for visse jordbrugsvirksomheder (Sprøjtejournalbekendtgørelse)

Bekg. nr. 1150 af 20.07.2022 om grøntsagsplanter og grøntsagsplanteformeringsmateriale

Bekg. nr. 2277 af 03.12.2021 om godkendelse af virksomheder til mærkning af træemballage i henhold til den internationale standard ISPM-15

Bekg. nr. 2276 af 03.12.2021 om indeslutningsfaciliteter og håndtering af specificeret materiale

Bekg. nr. 2230 af 01.12.2021 om eksport og udførsel af planter og planteprodukter m.v.

Bekg. nr. 1095 af 01.06.2021 om sortsnavne

Bekg. nr. 1625 af 31.10.2020 om pligt til anvendelse og registrering af IPM-principper ved brug af plantebeskyttelsesmidler (IPM-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1355 af 08.09.2020 om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler samt til betaling af gebyr for ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler (Alternativbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1013 af 26.06.2020 om Plantenyhedsnævnet

Bekg. nr. 1010 af 26.06.2020 om betaling for opgaver forbundet med sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale

Bekg. nr. 76 af 29.01.2020 om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift

Bekg. nr. 1649 af 18.12.2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Vejledning nr. 9084 af 19.02.2024 om import af planter og planteprodukter

Vejledning nr. 9626 af 01.02.2023 om tilskud til varieret planteproduktion 2023

Vejledning nr. 9524 af 23.06.2023 om import af planter og planteprodukter

Vejledning nr. 9258 af 11.03.2022 om brugen af plantepas

Vejledning nr. 9664 af 07.09.2021 om Landbrugsstyrelsens ISPM-15 godkendelsesordning (Træemballage)

Bet. nr. 1097/1987: Revision af plantenyhedsloven

Bet. nr. 88/1953: Foranstaltninger til imødegåelse af den med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare

Bet. nr. 78/1953: Biernes beskyttelse mod giftige plantebeskyttelsesmidler

Økologi

Økologiloven, jf. lovbekg. nr. 1203 af 29.08.2022

Bekg. nr. 1427 af 01.12.2023 om økologisk arealstøtte for 2024

Bekg. nr. 1384 af 29.11.2023 om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bekg. nr. 357 af 30.03.2023 om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2022

Bekg. nr. 2168 af 23.11.2021 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

Bekg. nr. 1077 af 01.06.2021 om økologisk arealtilskud

Bekg. nr. 938 af 18.05.2021 om straffebestemmelser for overtrædelse af kontrolforordningen

Bekg. nr. 2241 af 29.12.2020 om importkontrol af økologisk foder fra visse tredjelande, herunder betaling m.v.

Bekg. nr. 953 af 24.06.2020 om rekvireret vejledning (bestilt vejledning) indenfor fødevarelovgivningen, økologilovgivningen og området indenfor animalske biprodukter og afledte produkter

Bekg. nr. 656 af 27.06.2019 om økologisk storkøkkendrift

Vejledning nr. 9288 af 12.03.2024 om Økologisk investeringsstøtte 2022

Vejledning nr. 9361 af 01.02.2023 om bioordningen økologisk arealstøtte 2023

Vejledning nr. 9355 af 01.02.2023 om økologisk arealtilskud 2023

Andre retsregler

Lov om dyrlæger (Dyrlægeloven), jf. lovbekg. nr. 64 af 19.01.2024

Lov om arbejderboliger på landet, lovbekg. nr. 778 af 23.06.2016

Lov om kapitelstakster, jf. lovbekg. nr. 1659 af 14.12.2015

Bekg. nr. 812 af 03.06.2022 om kontrol af overholdelsen af EU's handelsnormer for friske frugter og grøntsager

Bekg. nr. 1323 af 08.09.2020 om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Bekg. nr. 739 af 12.07.2019 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Bekg. nr. 732 af 09.07.2019 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 723 af 09.07.2019 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020

Bekg. nr. 526 af 02.05.2019 om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (Aktivitetsbekendtgørelse)

Bekg. nr. 1459 af 07.12.2015 om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Cirk. nr. 35 af 03.06.2005 om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune- og lokalplanlægningen mv.

Betænkninger

Bet. nr. 1429/2003: Forenklinger i jordlovgivningen

Bet. nr. 1367/1999: Måltidets Hus. Fra råvarer til madkultur med måltidet i centrum

Bet. nr. 1351/1998: Landbrugets strukturproblemer

Bet. nr. 1309/1996: Natur, miljø og EU's landbrugspolitik

Bet. nr. 1274/1994: Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen

Bet. nr. 1217/1991: Modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark

Bet. nr. 1186/1989: Realkredit og etablering. Delrapport 3 vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget

Bet. nr. 1179/1989: Samordning af landbrugs- og jordbrugsuddannelser

Bet. nr. 1152/1988: Struktur og ejerformer. Delrapport 2 vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget

Bet. nr. 1145/1988: Struktur- og planudvalget. 2. delbetænkning om opfølgning af marginaljordsstrategien i Landbrugsministeriets lovgivning m.v.

Bet. nr. 1137/1988: Lettelse af landbrugets rentebyrde. Delrapport 1 vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget

Bet. nr. 1126/1988: Intensive produktionsformer inden for landbruget

Bet. nr. 1122/1987: Struktur- og planudvalget. 1. delbetænkning - om gennemførelsen af EF's socio-strukturelle foranstaltninger i Danmark

"Udvalget skal udarbejde oplæg til:
1) Gennemførelsen i Danmark af EF's socio-strukturelle foranstaltninger.
2) Ændringer i Landbrugsministeriets lovgivning og administrative praksis, der måtte være nødvendige til opfyldelsen af regeringens strategi for de marginale jorder.
3) Indholdet af den fremtidige planlægning, navnlig i sammenhæng med overvejelserne vedrørende pkt. 1 og 2."

Bet. nr. 1078/1986: Landbokommissionen. 2. delbetænkning om landbrug og miljø

Bet. nr. 1067/1986: Revision af kødlovgivningen

Bet. nr. 1037/1985: En fremtidig gartneripolitik. 2. betænkning vedr. De europæiske økonomiske Fællesskabers politik på frugt- og gartneriproduktområdet

Bet. nr. 1034/1985: Landbokommissionen. 1. delbetænkning om landbrugsloven

Bet. nr. 993/1983: En fremtidig landbrugspolitik - nogle mere langsigtede perspektiver

Bet. nr. 960/1982: Jordbank- og indekslån i landbruget

Bet. nr. 951/1982: Landmændenes efteruddannelse m.v.

Bet. nr. 941/1981: Finansieringsproblemer i landbruget - en teknisk gennemgang

Bet. nr. 880/1979: Vikarordninger inden for jordbruget

Bet. nr. 873/1979: Alternative besiddelsesformer i jordbruget

Bet. nr. 868/1979: Intensive produktionssystemer og dyrebeskyttelse i praktisk landbrug

Bet. nr. 854/1978: En fremtidig gartneripolitik

Bet. nr. 841/1978: Vanding i jordbruget

Bet. nr. 795/1977: En fremtidig landbrugspolitik

Bet. nr. 618/1971: Betænkning II afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965

Bet. nr. 598/1971: 10. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om statens långivning til jordbrugsmæssige formål, ændringer i jordfordelingsloven, statens erhvervelse af jord og administrationen af lovgivningen vedrørende jordbrug

Bet. nr. 581/1970: Betænkning afgivet af jordboniteringskommissionen - 1. del: Om udarbejdelsen af vejledende regler for udførelse af jordboniteringer - 2. del: Om kommissionens arbejde med ansættelse af prøvetakster i de enkelte kommuner

Bet. nr. 561/1970: Landbrugsordningerne

Bet. nr. 557/1970: 9. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet

Bet. nr. 556/1970: 8. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme m.m.

Bet. nr. 518/1969: Betænkning I afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965

Bet. nr. 480/1968: Landbrugsuddannelsen

Bet. nr. 410/1966: Landbokommissionen. 4. del om landvinding m.m.

Bet. nr. 403/1966: Landbokommissionen. 3. del om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme og om financiering i landbruget m.v.

Bet. nr. 354/1964: Landbokommissionen. 2. del om grundforbedring

Bet. nr. 306/1962: Landbokommissionen. 1. del om brugsstørrelser, nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme, hovedparcellers mindstestørrelse og jordboniteringen m.v.

Bet. nr. 260/1960: Revision af lovgivningen om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr

Bet. nr. 233/1959: Revision af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v.

Bet. nr. 203/1958: Landbrugets kreditforhold - Betænkning II

Bet. nr. 159/1956: Sammenslutningers og institutioners landbrugsjord

Bet. nr. 153/1956: Landbrugets kreditforhold - Betænkning I

Bet. nr. 88/1953: Foranstaltninger til imødegåelse af den med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare

Bet. nr. 43/1952: Overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet

Bet. nr. 40/1952: Arbejdstiden i landbruget 1952

Bøger

1968

1984

1987

1990

1992

1996

1997

1999

2001

2007

2009

2011

2012

1968

Flemming Tolstrup: Landboret, 3. udg., 1968.

1984

Mogens Ginnerup-Nielsen, Christian Jørgensen, John Kjær og Helge Wulff: Landbrugsloven med kommentarer, 1. udg., 1984, 445 sider, GadJura. Anmeldt af Jørgen Allesø i JUR 1985.233-234.

1987

Mogens Ginnerup-Nielsen, Christian Jørgensen, John Kjær og Helge Wulff: Landbrugsloven med kommentarer - tillæg, 1. udg., 1987, 172 sider, GadJura. Anmeldt af K. Harms Larsen i JUR 1987.256-259.

1990

Landbrugsministeriet: Landbrugsloven - med tilhørende forskrifter, 1. udg., 1990, Statens informationstjeneste.

1992

Helge Wulff: Landboret, Miljøret og anden ejendomsregulering i det åbne land, 1. udg., 1992, Jordbrugsforlaget.

1996

Helle Tegner Anker: Miljøretlig regulering på landbrugsområdet - særligt om handlingsplaner og miljøkonsekvensvurderinger, 1. udg., 1996, DJØF.

1997

Christian Jørgensen, Peter Mortensen og Helge Wulff: Jordlovgivning, 1. udg. 1997, 1012 sider, GadJura. Anmeldt af Jens Evald i JUR 1998.83-88 og af Ellen Margrethe Basse i UfR 1998 B. 47.

Henning Otto Hansen: Globalisering - Internationalisering af landbruget og fødevareindustrien, 1997, DSR-forlaget.

1999

Christian Jørgensen og Helge Wulff: Landbrugsloven i hovedtræk, 2. udg., 1999, 154 sider, DSR-Forlag. Anmeldt af Jon Johnsen i ADV 1999.260 og af Jens Evald i TfL 1999.212-213

Peter Mortensen: Landbrugsforpagtning, disputats, 1999, GadJura. Anmeldt af W. E. von Eyben i JUR 1999.322-325 og af Bo von Eyben i UfR 1999 B.447-453.

Grethe Dupont: Generationsskifte i landbruget, 1. udg., 1999, 162 sider, Thomson. Anmeldt af Henrik Dam i TfL 2000.6.

2001

Helge Wulff: EU-Jordbrugsret, 1. udg., 2001, 460 sider, DSR-Forlag. Anmeldt af Jens Hartig Danielsen i TfL 2001.55-57.

2007

Jens Evald: Landbrugsrelateret ret - Landbrugets retsforhold III, 1. udg., feb. 2007, 262 sider, DJØF. Anmeldt af Bettina Nielsen i UfR 2008 B.406/2.

2009

Jens Hartvig Danielsen: EU-landbrugsretten. Landbrugets retsforhold I. 1. udg., okt. 2009, 185 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2010 B.69/1 og af Jens Evald i TfL 2011.5-6

2011

Peter Mortensen: Landbrugsloven, 2. udg., august 2011, 459 sider, Forlaget Pejus

Kan købes hos Hans Reitzel.

2012

Henning Otte Hansen: Dansk gartneri og Den Grønne Vækstklynge. Udfordringer og strategiske udviklingsmuligheder, 1. udg. april 2012, 240 sider, DJØF

Artikler

1971

1982

1986

1989

1990

1991

1992

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2023

1971

Flemming Tolstrup i UfR 1971 B.165-170: Nye jordpolitiske Toner.

Flemming Tolstrup i UfR 1973 B.281-287: En "landbrugsejendom" - en nyttig konstruktion?

Helge Wulff i UfR 1974 B.109-113: Om gennemførelsen af EF's direktiver om jordbrugets strukturforhold.

1982

Anders P. Pedersen i Justitia nr. 3/1982: Skovbrugets ejerformer - en beskrivelse, en analyse, en syntese

Jens Anker Andersen i ADV 1985.280-284: Regler for mælkekvoter og overdragelse af landbrugsejendomme.

1986

Jens Anker Andersen i FM 1986.27-29: Kartoffelleveringsrettigheder og tvangsauktioner.

Erik Hørlyck i FM 1986.63-64: Leveringsrettigheder i kartoffelmelfabrikkerne.

Jens Anker Andersen i FM 1986.64-67: Mere om kartoffelleveringsrettigheder.

1989

Ellen Margrethe Basse i JUR 1989.267-278: Nogle betragtninger om regulering af landbrugets forureningsforhold.

1990

Ellen Margrethe Basse i JUR 1990.97-121: Den under Miljøministeriet henhørende regulering af landbrugets forhold.

Lars Bo Langsted i UfR 1990 B.376-385: Lovregulerede disciplinærnævn og "offentlig forvaltning"

I artiklen argumenteres for, at bla. Landinspektørnævnet er omfattet af OFL og FVL, og derfor skal leve op til kravene i denne lovgivning.

1991

Jens Anker Andersen i ADV 1991.114-119: Mælkekvoter og ophørsordninger.

Peter Mortensen i UfR 1991 B.370-380: Landbrugsforpagtningers stilling på tvangsauktionen.

1992

Hans Willumsen i UfR 1992 B.48: Nogle bemærkninger om TL § 3, stk. 1. En kommentar til Peter Mortensens artikel UfR 1991 B. 370 ff om landbrugsforpagterens stilling på tvangsauktion

Der konkluderes bl.a., at forpagteres retsstilling er væsentligt bedre end af Peter Mortensen antaget.

1995

Eva Staal i FM 1995.115-116: Afskaf bolig- og husdyrvoldgiftsretterne.

Peter Mortensen i UfR 1995 B.7-14: Opsigelse af lejemål vedrørende landbrugsejendommes beboelsesbygninger.

Peter Mortensen i JUR 1995.31-42: Ændringer i lov om landbrugsejendomme.

1996

Karsten L. Willeberg i Landinspektøren nr. 4/1996 p.190-194: Planlægningens og arealreguleringens betydning for landbruget. Om offentlige reguleringer og indskrænkninger i råderetten over fast ejendom i det åbne landskab.

1997

Bente Naver i Ejendomsmægleren nr. 3/1997 p.10: Nedlagte landbrug og forbrugerbeskyttelsesloven

Fortæller bla., at Forbrugerbeskyttelsesloven ikke gælder, når der er landbrugspligt på ejendommen på handelstidspunktet.

Michael Frank i TfS 1997.314: Om landbrugets foderbeholdninger

Kritik af TfS 1996.306 LSR, hvor landmand, der ophørte, fik fradrag for indfortolket primobeholdning også vedr. forpagtede arealer.

J. Martin Bresson og Thomas Fich i UfR 1997 B.352-356: Hektarstøttens panteretlige stilling.

Knud Hansen i UfR 1997 B.447-455: Retsbeskyttelse af betegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler.

1998

Peter Gæmelke i Revisorbladet nr. 1/1998 p. 17-18: Unges etablering i landbruget.

Birgitte Wendelboe i Ejendomsmægleren nr. 9/1998 p. 10-11: Energibesparelse i erhvervslivet og tilskudsmuligheder.

Bente Naver i Ejendomsmægleren nr. 9/1998 p. 14-15: Nedlæggelse af landbrugsejendomme. Parcelhus eller stuehus til nedlagt ejendom.

Peter Schou Andersen i TfS 1998.774: Når landbrugsjorden overføres til byzone eller sommerhusområde.

1999

Birthe Møller i Ejendomsmægleren nr. 3/1999 p. 12-13: Landbrugsseminar

Referat af seminar i Vejle d. 04.-05. februar 1999.

Birthe Møller i Ejendomsmægleren nr. 3/1999 p. 14: Ny landbrugslov vil give problemer.

Peter Mortensen i TfL 1999.195-203: Ændringer i landbrugsloven

Knud Hansen i UfR 1999 B.17-20: EF-registrering af betegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler har nu eksisteret i fem år - hvad er der sket?

2000

Jens Evald i TfL 2000.1-5: Omgåelse af landbrugsloven

Peter Mortensen i TfL 2000.57-65: Landbrugsforpagtning

Aftaler om retsvirkningerne af ejerens og forpagterens konkurs.

Peter Mortensen i TfL 2000.149-153: Ny landbrugslovgivning

2001

Bente Naver i Ejendomsmægleren nr. 4/2001 p. 14-16: Jordbrugsparceller - en mulighed for hobbylandbrug.

Jens Evald i TBB 2001.96-103: Opsigelse af beboelseslejemål på landbrugsejendomme.

Rasmus Skovsgaard Haugaard i TfL 2001.190-195: Bedømmelsestidspunktet for opnåelse af fortrinsstilling til suppleringsjord

Christian Jørgensen og Peter Mortensen i TfL 2001.196-200: Mere om fortrinsstilling til suppleringsjord

2002

Rasmus Skovsgaard Haugaard i TfL 2002.97-10: Fortrinsstilling til suppleringsjord - igen

Christian Jørgensen og Peter Mortensen i TfL 2002.102-103: Fortrinsstilling til suppleringsjord - duplik

Ulla Neergaard i UfR 2002 B.213-219: Landbrugsloven på kant med EU-retten?

2003

Peter Starup i TfL 2003.151-164: Bopælskravet i landbrugsloven og EF-traktatens artikel 43

Ulla Neergaard i TfL 2003.165-174: Landbrugsloven og EU-retten

Laurits H. Gregersen i TfL2003.175-182: Hvem ejer mælkekvoten - forpagteren eller gårdejeren?

Peter Mortensen har i TfL 2003.183-190 anmeldt bet. nr. 1429/2003: Forenklinger i jordlovgivningen

2006

Nicholas Symes i JUR 2006.94-103: Fødevareret og religion

Hans Chr. Schmidt i TfL 2006.7-9: Landbrugsloven 2004 - status

Gert Karkov i TfL 2006.10-12: Dansk Landbrugs holdning til landbrugsloven

Ole Kirk i TfL 2006.13-15: Landbrugsloven set fra rådgiverens hverdag

Jens Evald i TfL 2006.16-18: »Liden tue kan vælte stort læs« - En kommentar til lovforslagene L 82 og L 92 om ophævelse af landbrugslovens § 28, stk. 3

Jens Evald i TfL 2006.19-23: Den landbrugsretlige litteratur i perioden 1800-2005

Anners P. Dahl: i TfL 2006.107-111: Om emigration og nogle overvejelser om finansiering af produktionslandbrug

Hollandske landmænds emigration til Danmark, spørgsmål om finansiering, driftsøkonomi og egenkapital.

Ole Laursen i TfL 2006.112-114: Om Selskabsliv i Landbruget

Selskabskonstruktioner som et supplement til selvejet.

Peter Mortensen i TfL 2006.115-122: Ændringer i landbrugsloven

Jens Evald i TfL 2006.175-176: Overdragelse af landbrugsejendomme mellem ægtefæller

En kommentar til TfL 2006, s. 246.

Jens Evald i TfL 2006.177-180: Enkeltbetalingsrettigheder

2007

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 4/2007 p. 4-6: Med udsigt til foranderligt lovklima

De seneste års ændringer landbrugsloven og de fremtidige ændringer blev gennemgået på DE's Landbrugsseminar.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 4/2007 p. 7: Landbrugsudvalgets nye formand

Præsentation af den nye formand: Henning Tovgaard.

Jens Petersen i TfL 2007.35-39: Vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved udvidelse af husdyrbrug

Jens Hartig Danielsen i TfL 2007.40-42: Transport af burhøns i et EU-retligt perspektiv

Jens Evald i TfL 2007.43-46: Festersen-sagen og de nye regler om bopælspligt på landbrugsejendomme

Laura Nielsen i TfL 2007.81-88: WTO's Landbrugsregler

Ulla Neergaard i JUR 2007.95-100: Bopælspligt for landbrugsejendomme. EFD af 25/1 2007 - C-370/05

Søren Friis-Hansen og Ulla Neergaard i UfR 2007 B.286-292: "Lex Festersen" - Landbrugsloven fortsat på kant med EU-retten?

2008

Erik Mølenberg i TfL 2008.4-8: Enkeltbetalingsrettigheder i forpagtningsforhold

Jens Petersen i TfL 2008.69-72: I hvilken udstrækning giver energiproduktion på basis af husdyrgødning mulighed for udvidelse af besætningen?

Jacob Carl i TfL 2008.140-144: Landbrugsbedrifter - Landbrugslovens § 2, stk. 3

Kurt Vagner Jensen og Morten Blom Andersen i TfL 2008.145-146: Replik fra Direktoratet for FødevareErhverv til advokat Jacob Carls artikel om landbrugsbedrifter.

Orla Friis Jensen i TfL 2008.227-234: Når boligbebyggelse rykker nærmere - tanker omkring en minkfarm

Artiklen omhandler de anke- og klagemuligheder landbruget har, når en ændret lokalplanlægning giver skærpede regler for en landbrugsbedrift, som f.eks. en pelsdyrfarm.

2009

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 3/2009 p. 6-7: Landbrugsseminar DE 2009

Kort omtale af seminaret.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 3/2009 p. 10-12: Beskatning af salg – hvornår og hvordan?

Om AgroSkats indlæg på DE's landbrugsseminar 2009 om skatteregler med særlig omtale af tvangsauktioner, avance ved salg og succession i lyset af den aktuelle krise.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 3/2009 p. 14-17: Dyrekrav er dyre krav

Om landbrugskonsulents oplæg om Lov om heste under DE's landbrugsseminar 2009. Omtale af krav og vurdering af konsekvenser for købere af hesteejendomme.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 3/2009 p. 20-21: Når pengekassen smækker i

Omtale af advokats oplæg om nødlidende ejendomme under DE's landbrugsseminar 2009. Med fokus på pant og vurdering af ejendommen.

Kasper Martin i TfL 2009.4-9: Konsekvenserne af, at en fri bolig stilles til rådighed for ankermænd og driftsledere

Jens Petersen i TfL 2009.10-14: Samspil mellem teknologier til bearbejdning af husdyrgødning og regler for husdyrgødning

Jens Hartvig Danielsen i TfL 2009.191-196: Force majeure i EU-landbrugsretten

Uffe Baller i TfL 2009.183-190: Om fejlforvaltning i Fødevarestyrelsen på medicin- og dyreværnsområdet

2010

Morten Blom Andersen i TfL 2010.77-80: Lov nr. 243 af 22. marts 2010 om ændring af lov om landbrugsejendomme

Baggrund og indhold.

Søren H. Mørup i TfL 2010.139-146: Gæsteprincippet

2011

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 2/2011 p. 8-9: Globalisering, gødning og GMO

På DE landbrugsseminarium 2011 fremlægger seniorrådgiver Henning Otto Hansen sit bud på fremtiden for et landbrug med høj produktivitet og intensiv dyrkning og GMO.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 2/2011 p. 12-13: Fremtiden er nær

Niels Bøttger-Rasmussen talte ved landbrugsseminariet 2011 om et scenario om stordrift af landbrugsproduktion på den nordlige halvkugle.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 2/2011 p. 16-17: Find skjulte skeletter i selskabet

Erling Christensen og Allan Bjerg Adeler talte på landbrugsseminariet 2011 om landbrug drevet i selskabsform.

Peter Mortensen: Landbrugets retsforhold II – Landbrugsloven. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2011 B.381-382.

Morten Haahr Jensen i TfL 2011.10-13: Landbrugsloven 2010 - de retlige udfordringer

Bjarne Lausten i TfL 2011.14-20: Fødevarepolitisk oplæg

Jens Petersen i TfL 2011.71-74: Fastlæggelse af dyreenheder i afgasset gylle kan øge belastningen med næringsstoffer

Hans Helge Beck Thomsen i TfL 2011.259-268: Opløsning af et driftsfællesskab - voldgiftskendelse med kommentarer

2012

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 1/2012 p. 26-28: Finansieringens ulidelige sværhed

Et referat af indtægtsholdere fra Danske Bank, Finansiel Stabilitet og Vækstfonden gav på landbrugsseminariet 2011 hver deres bud på, hvilke finansieringsmuligheder der findes for landbrugsbedrifter i dag.

2014

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 1/2014: DE Landbrugsseminar 2014. Fredede og bevaringsværdige bygninger – et privilegium der forpligter

Birthe Iuel, formand for BYFO, forklarer, hvad man som ejer eller mægler skal være opmærksom på ved fredede og bevaringsværdige bygninger.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 1/2014: DE Landbrugsseminar 2014. Landbrugere på usikker grund

Finn Poulsen, produktionsrådgiver i Jysk Landbrugsrådgivning, forklarer regler for randzoner, vandplaner og enkeltbetaling, gødning, sprøjtejournaler og efterafgrøder.

Hans Helge Beck Thomsen i TfL 2014.114-118: Strofer til mælkekvoteordningens svanesang

2015

Kasper Martin i ET nr. 2/2015 p. 139-150: Landbrugsloven anno 2015

Artiklen behandler de seneste ændringer i landbrugsloven med særlig fokus på reglerne om personers erhvervelse i fri handel og selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme, herunder om bopælspligt, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord og ophævelse af kravet om bestemmende indflydelse.

Mai-Brit Campos Nielsen i TfL 2015.1-6: Ændringer i landbrugsloven - erhvervelse af landbrug

Hans Helge Beck Thomsen i TfL 2015.255-262: Formueretlige bemærkninger vedrørende hektarstøtteordningen

2016

Nikolaj Schulz i TfL 2016.1-4: Må NaturErhvervstyrelsen afvise landbrugsstøtte til lysåbne arealer i skov?

2017

Malene Buch Andersen og Verner Holm i TfL 2017.129-133: Hvem tilfalder EU-støtten, når det søges af et konkursbo?

Mark Søtrup og Corna Levin Munch i TfL 2017.259-262: Bemærkninger om behandlingen af EU-støtte, som tilfalder et konkursbo

Malene Buch Andersen, Mogens Norlén, Verner Holm i TfL 2017.339-340: Bemærkninger til TfL 2017.259 vedrørende driftsregnskabet og EU-støtte i forbindelse med bortforpagtning

2018

Jørgen Skovbæk i R&R nr. 12/2018 p. 40-48: Landbrugets besiddelsesform i historisk perspektiv

2019

Ole Green i R6R nr. 1/2019 p. 26-33: Smart revolution på de danske marker

2020

Jeannette Ørbeck og Karen Feddersen i R&R nr. 8/2020 p. 14-29: Landbrugets hemmelige transformation skjules uden effektmålinger og etablering af et overblik - Informationsasymmetrien skal afhjælpes, hvis vi for alvor skal videre.

Peter Valentin Nordmark i TfL 2020 p. 47: Unge landbrugere og betalingsrettigheder

2021

Nia Malou Nørgaard Karimian i RETTID 2021 Afhandling nr. 46: Juridiske udfordringer ved dokumentation af dyrs forhold i landbruget

Søren Stig Andersen i UfR 2021 B.49-54: Varetagelse af dyrs retlige interesser

2023

Hans Christian Bugge i Festskrift til Peter Pagh, 2023, DJØF, p. 161-182: En «varm potet» i norsk rett: Samenes rettigheter etter Artikkel 27 i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter

Om sameres rendrift i Norge.

Retspraksis

UfR 1988.621 ØLD: LL § 87 gælder også for opsigelser efter landbrugslovens § 12, stk. 3.

FM 1997.31/1 ØLD (sag nr. 713): T1 og T2 idømt bøder på 1.500 kr. til hver for undladelse af at efterkomme Jordbrugskommissionens påbud om afhændelse af landbrugsejendom inden d. 31.12.1993, medmindre de tog fast og varig bopæl på ejendommen. Endvidere pålagt tvangsbøder på 3.000 kr. om måneden, hvis ejendommen ikke blev solgt senest d. 01.11.1996.

TfS 1997.747 DEP: Vederlag for afståelse af mælkekvoter er skattefri, mens udgiften til erhvervelse ikke er fradragsberettiget. Etablering af en mælkekvotebørs kan ikke i sig selv begrunde en anden skattemæssig behandling.

TfS 1998.826 TSS: Værdien af en vederlagsfrit tildelt mælkekvote kan ansættes til den ligevægtspris, der fastsættes for handel med tilsvarende mælkekvoter på den børs, hvor tildelingen finder sted.

UfR 2000.1 HD: Hjorteavler Nis Kjær, Føvling, fik i 1990 påbud om at aflive alle sine hjorte, i alt 119 stk. Han fik udbetalt en erstatning på 1.066.500 kr plus 8% eller 84.920 kr i delvis driftstabserstatning, jf. lov om husdyrsygdomme § 29. Han påstod sig tilkendt fuld driftstabserstatning med i alt 1.622.817 kr. Antaget, at det ikke er i strid med GRL § 73, når § 29 i loven om husdyrsygdomme giver mulighed for kun at yde delvis erstatning. Der var ikke fornødent grundlag for at fastslå, at Veterinærdirektoratet havde handlet ansvarspådragende, eller for at tilsidesætte det veterinærfaglige skøn, som førte til nedslagtningerne (3-2).

UfR 2000.967 VLK: Panthavers begæring om tvangsauktion over kartoffelleveringsrettigheder ikke taget til følge, da pantsætningen var ugyldig. Efter vedtægterne Karup Kartoffelmelfabrik A.M.B.A. kunne selskabets bestyrelse modsætte sig et salg af en andelshavers leveringsrettigheder ved ikke at godkende køberen. Leveringsrettighederne kunne således ikke overdrages frit, og det fulgte heraf, at rettighederne heller ikke frit kunne pantsættes.

UfR 2000.995 ØLD: Køber af landbrugsejendom på 5 ha havde i marts 1999 opsagt lejer af bygninger og jord med 6 måneders varsel efter landbrugslovens § 12, stk. 3. Opsigelsen ugyldig, da landbrugslovens § 12, stk. 3 efter sit indhold alene vedrører leje af landbrugsbygninger. Efter det oplyste om driften af ejendommen, var brugsretten omfattet af TL § 3, selv om der ikke forelå en sædvanlig forpagtningskontrakt, og opsigelsen burde således være sket i medfør af TL § 3, stk. 1, 2. pkt.

UfR 2000.1276 ØLD: Englænder fik ikke medhold i at bopælskravet i landbrugslovens § 16, stk. 2 var i strid med EF-traktatens art. 43 om fri etableringsret. Forelæggelse for EF-domstolen fandtes ikke nødvendig, da der ikke kunne herske tvivl om det EU-retlige resultat.

UfR 2001.1249 HD: Dominic King, der var engelsk statsborger, fik ikke medhold i, at bopælspligten i landbrugslovens § 16, stk. 2. er i strid med EF-traktatens § 43 om fri etableringspligt. Begæring om forelæggelse for EF-domstolen blev ikke taget til følge.

TfS 2001.669 LSR: I forbindelse med overdragelse af en landbrugsejendom aftaltes det, at køber betalte 347.000 kr. for retten til hektarstøtte for købsåret. Købesummen herfor kunne ikke fratrækkes som en driftsomkostning.

TfS 2001.670 LSR: I forbindelse med salg af en landbrugsejendom betalte køber for retten til årets hektarstøtte. På grund af en fejl blev producentskifte ikke anmeldt rettidigt over for EU-direktoratet, hvorfor sælger fik udbetalt hektarstøtten. Køber fik via refusionsopgørelsen reguleret den ikke modtagne hektarstøtte. Herefter var hektarstøtten købers indkomstopgørelse uvedkommende.

UfR 2002.879 VLD: Landboforening dømt til at betale erstatning på 140.000 kr. til landmand for manglende rådgivning om muligheden for udnyttelse af restmælkekvote.

UfR 2004.827 HD: Forpagter af Tostrup Præstegård havde krav på erstatning på 243.726 kr. for værdien af mælkekvote, der vat tilknyttet gården og som overgik til en ny forpagter. Forpagterens tab lå inden for præstegårdens berigelse.

UfR 2005.2277 VLD: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri havde bestemt, at ammekopræmie på 1.213 kr. pr. dyr til gårdejer G bortfaldt, da han ved kontrolbesøg have 11 fejlbehæftede dyr og 50 fejlfrie dyr, hvilket var mere end 20%. VL fandt, at to af øremærkerne var faldet af køerne natten før kontrolbesøget, og G havde herefter 9 fejlbehæftede dyr og 52 fejlfrie dyr. Sagens blev herefter hjemvist til fornyet behandling.

UfR 2006.1399 HD: Isgård Gods ApS ansøgte i 2000 bl.a. om, at Knud Møller Hansen, der var arkitektstuderende og boede på godset, kunne indtræde i godset som ejer efter landbrugslovens bestyrerregel. Jordbrugskommissionen for Århus Amt afslog ansøgningen. I afslaget var det anført bl.a., at grundlaget for og kravene til dispensation efter bestyrerreglen var stærkt knyttet til landmandens forudsætninger. Endvidere var et arkitektstudie så omfattende og tidskrævende, at deltagelsen i driften ville blive af så begrænset omfang, at reglen ikke ville kunne bringes i anvendelse. Godset indbragte afslaget for Direktoratet for FødevareErhverv, som afviste klagen. Isgård Gods ApS gjorde gældende bl.a., at kommissionen ved sin afgørelse havde varetaget uhjemlede hensyn, fordi der var stillet tidsmæssige krav til den aktive deltagelse i driften, og fordi der som et diskvalificerende moment var taget hensyn til, at Knud Møller Hansen ikke havde tilstrækkelige forkundskaber. Der forelå også ubegrundet forskelsbehandling i forhold til andre sager, hvor der var givet tilladelse, og kommissionens skøn var udøvet på et udokumenteret faktisk grundlag. HR fastslog, at Jordbrugskommissionen ikke havde lagt vægt på ulovlige hensyn, og at der ikke var grundlag for at fastslå, at der forelå usaglig forskelsbehandling, eller at afgørelsen var truffet på et udokumenteret faktisk grundlag. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som var udøvet af kommissionen.

UfR 2008.1807 HD: Godsejer Johan Koed-Jørgensen, G, anlagde sag mod jordbrugskommissionen for Aarhus Amt, J, og mod Fødevaredirektoratet, F, med påstand om at J og F skulle give dispensation til at G kunne erhverve godset, uden at bopælspligten indtrådte før den nuværende beboer, med livsvarig bopælsret var afgået ved døden. Subsidiært med påstand om, at J og F's afgørelse, som udmøntede sig i et påbud om salg af godset Aakjær, skulle kendes ugyldig. VL frifandt J og F, og tilkendte J og F 30.000 kr. hver i sagsomkostninger. G ankede sagen til HR, hvorefter J og F påstod stadfæstelse, dog således at de af VL tilkendte sagsomkostninger blev forhøjet henset til sagens værdi. G hævede senere anken, hvorefter HR kun skulle tage stilling til sagsomkostningerne. J og F gjorde gældende for HR at sagens værdi skulle beregnes ud fra godsets værdi, som under VL's behandling af sagen blev anslået til 250 mio. kr. G anførte at sagen ikke vedrørte den pågældende ejendom, men den administrative afgørelse vedrørende afstandskravet i landbrugsloven, og påstod stadfæstelse af sagsomkostningerne fra VL. HR stadfæstede afgørelsen og udtalte, at sagen vedrørte prøvelse af to afgørelser truffet af J og F om afslag på dispensation og meddelelse af påbud om salg af ejendommen, og HR fandt, at ejendommens handelsværdi ikke bestemte værdien af en sådan sag. Derefter stadfæstede HR dommen.

UfR 2008.2214 HD: Fødevareregion Ringsted, F, foretog d. 07.05.2003 en ransagning af svineproducenten, P. Ved ransagningen fandt F, skjult i en ventilationsskakt, 10,4 kg gult pulver i en umærket beholder samt 3 umærkede injektionsampuller indeholdende en klar væske. Endvidere fandt man i en stald en blå dunk, der viste sig at indeholde rester af det gule pulver. Efterfølgende analyser viste, at det gule pulver indeholdt tetracyklin. Samme udstedte F, derfor et midlertidigt forbud til P mod levering af dyr fra besætningen til slagtning. Under henvisning til tilbageholdelsestiden på 30 dage for tetracyklin blev leveringsforbuddet vedrørende smågrise og slagtesvin senere opretholdt af Fødevarestyrelsen, S, indtil d. 05.06.2003. Leveringsforbuddet vedrørende søer blev af S opretholdt indtil videre og ophævet d. 27.06.2003, samme dag, som analyser af ampullerne viste, at der var tale om hormonpræparatet Estrumat Vet., som kunne anvendes til at kontrollere søers faringstidspunkt. Leveringsforbuddet havde gjort det nødvendigt for P, at etablere en nødstald til besætningen. Nødstalden blev påbegyndt d. 09.05.2003 og opretholdt frem til d. 20.05.2003 for smågrise og slagtesvin og yderligere 2 uger for søer. Ved Retten i Maribo var P i en straffesag, blevet idømt en bøde for besiddelse af de i sagen omhandlede stoffer. BR's dom blev senere stadfæstet af ØL. Sagen for HR drejede sig om, hvorvidt det af F udstedte og senere af S opretholdte leveringsforbud, havde været ulovligt og dermed ugyldigt, og om S i givet fald var erstatningspligtig for det af P herved lidte tab. P påstod sig tilpligtet en erstatning på 939.972,63 kr. S anerkendte for HR, at leveringsforbuddet for slagtesvin burde være ophævet d. 12.05.2003, da analysen af det gule pulver forelå. HR udtalte, at omstændighederne ved fundet af det gule pulver og ampullerne gav F det fornødne grundlag for at antage, at dyrene kunne indeholde rester af lægemidler, der indebar risiko for menneskers sundhed, jf. § 39 i den dagældende fødevarelov. HR tiltrådte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte F's vurdering, hvorefter det var nødvendigt at nedlægge det generelle leveringsforbud d. 07.05.2003. HR tiltrådte endvidere, at det var berettiget, at S havde opretholdt forbuddet mod levering af smågrise indtil d. 05.06.2003 og af søer indtil d. 27.06.2003. HR fandt ikke grundlag for at fastslå, at leveringsforbuddet vedrørende slagtesvin burde være ophævet tidligere end d. 12.05.2003. For opretholdelsen af leveringsforbuddet efter denne dato fandt HR på det foreliggende grundlag, at S til P skønsmæssigt skulle betale en samlet erstatning på 200.000 kr. for leje og for etablering, drift og nedtagning af nødstalden og 100.000 kr. for produktionstab.

UfR 2008.2018 VLD: Anders K. Christiansen, K, købte landbrugsejendommen Rosvang, beliggende i Thy, af Ib Kibsdal, S, i 2005. Af købsaftalen fremgik og tilsikredes det, både af S og af mægleren Landbrugsmæglerne I/S, L, at ejendommens dyrkbare areal var ca. 274 hektar. Det reelle areal var 264,65 hektar, hvilket fremgik af hektarstøtteansøgning og vvm-redegørelse. K anlagde derfor sag mod både sælger og mægler med påstand om erstatning eller afslag i købesummen på 1.543.750 kr. VL fandt, at en ca. angivelse ikke kunne bære en faktisk afvigelse på over 9 hektar, og tilkendte K en skønsmæssig erstatning på 700.000 kr. Da L begik en faglig fejl ved at tilsikre arealet, gjordes S og M solidarisk ansvarlige for erstatningssummen. Det forhold at det korrekte areal kunne udledes af bilag til købsaftalen, kom ikke K til skade, da denne ikke gennemgik disse bilag for efterprøvelse af købsaftalens arealangivelser, og ikke kunne anses for nærmere til at foretage en sådan efterprøvelse, end S og M.

UfR 2008.2355 ØLD: Da T ikke ved køb af landbrugsejendom nr. 2 inden 3 måneder havde tinglyst en deklaration om hvilende fortrinsret på ejendommen, var betingelserne for tilladelse til købet ikke opfyldt og Jordbrugskommissionen for Fyns Amt, J, meddelte derfor T et påbud om at sælge ejendommen inden for 6 måneder, jf. dagældende landbrugslovs § 18, stk. 8. ØL udtalte, at det var i overensstemmelse med bestemmelsen i dagældende landbrugslovs § 18, stk. 8, og dens forarbejder, at J ved afgørelsen af 22.07.2004 blandt andet betingede en tilladelse for T til at erhverve landbrugsejendom nr. 2, at der inden 3 måneder tinglystes en deklaration om hvilende fortrinsstilling. T opfyldte ikke denne betingelse, og det var derfor i overensstemmelse med landbrugslovens § 41, jf. § 53, (tidl. § 27), at J ved brev af 26.10.2005 påbød T at afhænde ejendommen inden d. 01.05.2006, en frist, som på grund af T's klage over påbuddet efterfølgende blev forlænget til d. 01.11.2006. Da T ikke havde efterkommet påbuddet om afhændelse af ejendommen, tiltrådte ØL herefter, at T var skyldig efter anklageskriftet. Bøden på 10.000 kr., der var fastsat efter landbrugslovens § 50, stk. 1, nr. 3, jf. § 41, stk. 1, (tidl. § 33, stk. 1, nr. 3, jf. § 27, stk. 1), fandtes passende. ØL tiltrådte endvidere Retten i Svendborgs bestemmelse om tvangsbøder på 5.000 kr. for hver påbegyndt måned efter fristens udløb, idet fristen for afhændelse af ejendommen dog blev fastsat til d. 01.10.2008.

UfR 2009.1036 HD: T var landmand og holdt kvæg. Ved et kontrolbesøg konstaterede Plantedirektoratet en række overtrædelser af reglerne for mærkning og registrering af kvæg. Disse overtrædelser førte blandt andet til, at Fødevarestyrelsen sendte T et administrativt bødeforelæg på 7.000 kr., som T ikke vedtog, og som blev til genstand for den foreliggende straffesag. De samme overtrædelser medførte tillige, at Direktoratet for FødevareErhverv traf afgørelse om nedsættelse af T's landbrugsstøtte for det år, hvor overtrædelserne var konstateret. Nedsættelsen af T's landbrugsstøtte var på 5 % svarende til 9.454,51 kr. Afgørelsen om nedsættelse af landbrugsstøtten blev truffet under henvisning til reglerne om krydsoverensstemmelse, hvorefter der skulle være sammenhæng mellem udbetalingen af direkte støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Disse regler fremgik bl.a. af Kommissionens forordning nr. 796 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende bl.a. krydsoverensstemmelse. T gjorde under henvisning til den nedsatte landbrugsstøtte gældende, at domfældelse ville være i strid med den strafferetlige grundsætning om, at ingen kan straffes to gange for samme forhold – ”ne bis in idem”. HR idømte T en bøde på 7.000 kr. HR udtalte bl.a., at uanset at størrelsen af det beløb, hvormed landbrugsstøtten blev nedsat, var fastsat ud fra en vurdering af overtrædelsens alvor, omfang og varighed, kunne nedsættelsen ikke anses som eller sidestilles med en strafferetlig sanktion med den konsekvens, at ”ne bis in idem” princippet var tilsidesat, jf. herved artikel 4 i Tillægsprotokol 7 til EMRK. (4-1 vedrørende begrundelsen, ikke resultatet).

UfR 2009.2473/2 HD: I oktober 1995 modtog A autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. Ved et uanmeldt kontrolbesøg d. 25.06.1999 blev der på A's bopæl, som han havde lejet af sin søn, fundet ca. 75 kg/l kemikalier (sprøjtemidler), som det ikke var tilladt at opbevare på en autoriseret bedrift. Endvidere fik den udsendte kontrollør, trods forespørgsel herom, ikke forevist alle A's marker, hverken under dette besøg eller ved ny forespørgsel herom d. 30.06.1999, hvor A nægtede forevisning under henvisning til, at han skulle færdiggøre sit skatteregnskab. I oktober 1999 fratog Plantedirektoratet, D, A dennes autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. Denne afgørelse blev i januar 2000 stadfæstet af Fødevareministeriet, M, hvorefter A blev pålagt at tilbagebetale de tilskud, som han havde modtaget som økologisk landmand. A indbragte herefter sagen for domstolene med påstand om erstatning. HR lagde efter bevisførelsen til grund, at det var A, der opbevarede de ca. 75 kg/l kemikalier (sprøjtemidler). Efter bevisførelsen måtte det endvidere lægges til grund, at A under kontrolbesøgene d. 25. og d. 30.06.1999 havde tilsidesat pligten efter økologiloven og økologibekendtgørelsen til at yde D's kontrollører fornøden bistand. Ifølge loven kunne en autorisation til at drive økologisk landbrug tilbagekaldes, ”hvis vilkårene for autorisationen ikke overholdes”, og tilbagekaldelse kunne ske, selv om der ikke var tale om en grov eller oftere gentagen overtrædelse af regler fastsat efter loven. Afgørelsen af, om der i tilfælde af vilkårsovertrædelse skulle reageres med tilbagekaldelse af autorisationen eller med mindre indgribende midler, fx påbud, måtte bero på en samlet vurdering af karakteren og grovheden af overtrædelsen. HR fandt herefter, at A's opbevaring af store mængder kemikalier og hans manglende medvirken til kontrollens gennemførelse udgjorde en sådan tilsidesættelse af vilkårene for autorisationen til at drive økologisk jordbrug, at der var hjemmel i økologiloven til at tilbagekalde autorisationen. Der var ikke grundlag for at fastslå, at tilbagekaldelse af autorisationen under omstændigheder som de foreliggende var i strid med en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte M's afgørelse om tilbagekaldelse af autorisationen, og allerede som følge heraf blev M frifundet for A's erstatningskrav. VL var nået til samme resultat.

UfR 2011.319 VLD: En køber, A, købte en ejendom på tvangsauktion i 2004. Et areal af ejendommen var imidlertid blevet bortforpagtet af den tidligere ejer til B fra d. 01.01.2002 til d. 01.01.2010. A havde opsagt forpagtningskontrakten til ophør den 01.05.2006 og påstod herefter, at B skulle betale erstatning, da B havde været forpligtet til at overdrage betalingsrettighederne til A ved forpagtningsaftalens ophør. I henhold til regler for landbrugsstøtte, der gjaldt efter d. 01.01.2005, blev betalingsrettighederne udbetalt til de landbrugere, som rådede over landbrugsarealer. Hvis landbrugsjorden var i forpagtning, var det herefter B og ikke A, der blev tildelt betalingsrettighederne, hvorfor rettighederne ikke automatisk blev overdraget til ejeren, A, af jorden ved forpagtningsforholdets ophør. A var vidende om de nye regler, og kunne herefter ikke påberåbe sig, at han som bortforpagter havde krav på erstatning.

UfR 2012.961 HD: I 1995 fik A autorisation til økologisk drift omfattende både jordbrugsarealer og husdyrhold, herunder fåreavl. A modtog tilskud og senere et supplerende tilskud til omlægning til økologisk jordbrugsproduktion. I perioden fra november 1998 til februar 1999 konstaterede kredsdyrlægen ved 4 kontrolbesøg, at A's får på flere punkter vantrivedes. På den baggrund traf Plantedirektoratet, P, afgørelse om tilbagekaldelse af autorisationen, som efterfølgende stadfæstedes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, M. HR udtalte, at det fulgte af dagældende lov, at en autorisation til økologisk jordbrugsdrift kunne tilbagekaldes, hvis vilkårene for autorisationen ikke overholdtes. HR fandt endvidere, at der var foretaget en tilstrækkelig høring forud for P's afgørelse om tilbagekaldelse. Da M's afgørelse om at stadfæste P's afgørelse om tilbagekaldelse derfor var lovlig og gyldig og der ikke i øvrigt var grundlag for at tilsidesætte M's afgørelse, frifandt HR M.

UfR 2014.2536 VLD: T I/S var tiltalt for i perioden fra d. 01.08.2004 til d. 01.08.2008 at have udvidet og ændret dyreholdet uden forudgående anmeldelse eller godkendelse fra kommunen. Anklagemyndigheden, A, nedlagde påstand om bødestraf på 1.040.000 kr. samt konfiskation af 4,1 mio. kr. T I/S gjorde gældende, at dyrene havde været på to ejendomme, og at T I/S allerede i 2005 havde søgt om tilladelse til udvidelse og ændring af besætningen, men at godkendelsen først blev endelig i november 2011. Retten i Sønderborg fandt T I/S skyldig. VL fandt tillige T I/S skyldig, idet T I/S i gerningsperioden ikke havde haft tilladelse til at udvide eller ændre besætningen, og besætningen alene havde været placeret på den i tiltalen nævnte ejendom. VL frifandt dog T I/S for påstanden om konfiskation samt nedsatte bøden til 100.000 kr. som følge af den lange sagsbehandlingstid, og da der ikke var oplysninger om, at den ulovlige produktion havde medført skade på miljøet eller fare herfor.

UfR 2014.3294 ØLD: Chauffør, T1, og landmand, T2, havde i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv bragt en ikke transportegnet gris under transport. Det blev af anmeldelsen fra Fødevarestyrelsen med tilhørende fotos lagt til grund, at grisen havde navlebrok med åbent sår med tarmefald. Denne transport var en groft uforsvarlig behandling af grisen, og T1 og T2 blev derfor fundet skyldige i overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 5 og 7, jf. § 1, og bkg. nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1. T1 blev pålagt at betale en bøde på 25.000 kr., mens T2 skulle betale 10.000 kr.

SKM2015.419 SR: SR kan bekræfte, at ved udleje af jord fra spørger, S, til et af S ejet selskab skal ske værdiansættelse af beholdningen på rod. SR kan bekræfte, at værdiansættelse kan ske med udgangspunkt i omkostninger ved etableringen af jordbeholdningen som anført af S. SR kan bekræfte, at selskabet har fradragsret for købsprisen for beholdningen. SR kan bekræfte, at der kan overdrages forskellige betalingsrettigheder til den af S anførte værdi.SR kan bekræfte, at værdien af betalingsrettighederne ved overdragelse skal fragå Ss saldo opgjort efter afskrivningsloven § 40 C, og at restsaldoen kan fratrækkes i 2015, da den alene består af mælkekvoter. SR afviser at besvare spørgsmålet om svarene vil være uændret, såfremt der først sker overdragelse i 2016.

UfR 2015.1013 HD: Fødevarestyrelsen havde ikke handlet ansvarspådragende ved at bruge en inter- og ekstrapolationstabel for arealkrav ved administration af lovgivningen om transport af svin.

EU's transportforordning regulerede bl.a., hvor meget gulvplads svin skulle have ved transporter, og forordningens regler var i Danmark suppleret med en bekendtgørelse, der fastsatte krav til gulvarealet for svin i forskellige vægtkategorier. Fødevarestyrelsen, F, havde ved administrationen af reglerne anvendt en tabel for beregning af arealkrav. De nærmere arealkrav i denne tabel var fremkommet ved inter- og ekstrapolation ud fra kategorierne i bekendtgørelsen. Hvor gennemsnitsvægten af de transporterede svin lå indenfor bekendtgørelsens kategorier, angav tabellen således arealkrav med 1 kg. intervaller. Tabellen angav også arealkrav for transporter, hvor svinenes gennemsnitsvægt var lavere end de vægtkategorier, der fremgik af bekendtgørelsen. Appellanterne, A, der drev virksomhed med transport af svin, gjorde gældende, at F's brug af tabellen var i strid med transportforordningen, og at der efter bekendtgørelsen måtte gælde et princip om det nedre interval og ikke gjaldt arealkrav for svin under 25 kg, som var den laveste kategori i bekendtgørelsen. A gjorde endvidere gældende, at det var uberettiget at bruge svinenes gennemsnitsvægt ved beregning af arealkrav. HR udtalte, at F's anvendelse af tabellen ikke kunne anses for at gå længere, end formålet med transportforordningen tilsagde, og var ikke i strid med forordningen. Det var heller ikke i strid med reglerne i bekendtgørelsen en begået fejl at anvende tabellen med inter- og ekstrapolation baseret på gennemsnitsvægt som sket. A havde derfor ikke krav på erstatning for tab på 11,6 mio. kr. A's øvrige påstande i sagen, som angik fortolkning af reglerne om arealkrav i transportforordningen og bekendtgørelsen, blev afvist. VL var nået til samme resultat.

UfR 2015.1892 ØLD: Tilbagesøgning af landbrugsstøtte var ikke udelukket pga. overskridelse af sagsbehandlingsfrist og myndighedspassivitet.

Denne sag drejede sig om, hvorvidt Natur- og Erhvervsstyrelsen, E, skulle tilbagebetale landbrugsstøtte til landmand, L, i støtteåret 2008. I 2008 havde E nedsat L's landbrugsstøtte pga. en krydsoverensstemmelse. L gjorde indsigelser herimod, og mente, at E bl.a. havde udvist passivitet. ØL fandt, at størrelsen af tilbagebetalingskravet følger af forordning 796/2004 art. 41, litra a, at det var en betingelse for at knytte gentagelsesvirkning til en tilsidesættelse af krydsoverensstemmelses-kravene, at L var blevet underrettet om en tidligere manglende overensstemmelse og havde haft mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe disse til ophør. L modtog ikke inden kontrolbesøget d. 02.10.2008 underretning om de manglende overensstemmelser, som var blevet konstateret ved kontrolbesøget d. 09.04.2008. E var derfor ikke berettiget til at tillægge de manglende overensstemmelser gentagelsesvirkning. ØL hjemviste derfor sagen til E.

UfR.2015.1922 VLD: Kommune var ikke berettiget til grundet bristede forudsætninger at træde tilbage fra aftale om, at landmand vederlagsfrit måtte drive arealer indtil byggemodning, som ikke var påbegyndt pga. finanskrisen.

Horsens Kommune, H, sagsøgte en landmand, S, med principal påstand, om at S skulle anerkende, at retten til forpagtning og brugsrettigheder til et angivet areal på ca. 34,5 ha i henhold til skøde var ophørt d. 29.02.2013, således at S skulle aflevere arealet og bygninger i overensstemmelse med skødet. S påstod, at H var tilpligtet at anerkende, at S var berettiget til at drive de solgte arealer indtil byggemodning skete efter § 2 i det tinglyste skøde og nedlagde selvstændig påstand om erstatningskrav for bortforpagtning til tredjemand. I skødet fra d. 28.03.2008 var aftalt, at S vederlagsfrit kunne drive det solgte areal indtil, at H påbegyndte byggemodning. Byggemodning af arealet var planlagt til blive påbegyndt i 2009, men grundet finanskrisen blev projektet udskudt. Retten i Horsens fandt, at grundet bristede forudsætninger fra H's side, at S's ret til at forpagte arealet var ophørt. VL fandt, at det ikke var relevant at lade S bære risikoen for, at markedet i forbindelse med finanskrisen udviklede sig således, og at H besluttede ikke at byggemodne arealet. Dermed var H ikke grundet bristede forudsætninger berettiget til at træde tilbage fra den pågældende aftale. VL frifandt S og hjemviste spørgsmålet omkring erstatningskravet til BR. (2-1)

UfR 2016.3043 VLD: Frifindelse for overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen, da Naturerhvervsstyrelsen ikke ved et kontrolbesøg kunne stille krav om, at en jordprøve skulle udtages ved slutningen af en planperiode.

T I/S var tiltalt for overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 27, stk. 2, jf. § 37, stk. 1, nr. 1, nugældende § 31, stk. 2, jf. § 41, stk. 1, nr. 1, ved i planperioden 2010/2011 på en landbrugsbedrift at have udbragt en husdyrgødningsmængde, der samlet oversteg mere end 1,7 dyreenhed, DE, pr. hektar, idet der på bedriftens harmoniareal på 161,4 ha. blev udbragt en husdyrgødningsmængde på 348,76 DE, hvilket svarede til 2,16 DE pr. ha. Anklagemyndigheden påstod T pålagt en bøde på 39.000 kr. En interessent i T forklarede, at der ved en forglemmelse ikke var udtaget jordprøver i 2009, hvilket blev konstateret ved et kontrolbesøg fra Naturerhvervsstyrelsen, E, i 2013. VL fandt, at ifølge § 27, stk. 3, i den dagældende husdyrgødningsbekendtgørelse måtte der på en landbrugsbedrift som den, sagen angik, udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. hektar pr. planperiode. Det var dog en forudsætning, at betingelserne i bekendtgørelsens bilag 2 var overholdt. Var de ikke det, måtte der højst udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,7 dyreenheder pr. hektar. Det var herefter afgørende for, om der forelå en overtrædelse af bekendtgørelsen, om betingelserne i bilaget var overholdt. En af de betingelser, der ifølge bilaget skulle være overholdt, var, at der foretoges kvælstof- og fosforanalyser af jord i omdrift mindst hvert 3 år. Som bestemmelsen var udformet og efter bevisførelsen for VL, herunder den forklaring, der var afgivet af E var bestemmelsen bagudrettet, således at prøver udtaget ved en planperiodes udløb dækkede denne planperiode og de forudgående 2 planperioder. De prøver, der blev udtaget i maj 2012, dækkede således planperioderne 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012. Der var ikke i bekendtgørelsen hjemmel for E til i forbindelse med kontrolbesøget i 2013 at stille krav om, at en prøve, der dækkede planperioden 2010/2011, skulle have været udtaget allerede ved afslutningen af denne planperiode. Den manglende udtagelse af prøver i slutningen af planperioden 2008/2009, som var det, der reelt dannede baggrund for tiltalen, kunne have været sanktioneret ved en rettidig kontrol og en tiltale, der rettede sig mod denne og de forudgående planperioder. Da der efter det anførte ikke var hjemmel til at pålægge straf for den planperiode, tiltalen angik, jf. princippet i STRFL § 1, blev T frifundet.

UfR 2017.1435 VLD: Da anmodning om slutudbetaling var indgivet for sent, blev Miljø- og Fødevareministeriet ikke ansvarlige for, at L ikke fik udbetalt et tilskud til et investeringsprojekt under miljøteknologiordningen, da NaturErhvervsstyrelsens fejlagtige godkendelse af en ændringsanmodning ikke havde forlænget fristen, og L ikke kunne have haft en berettiget forventning om tilskud.

L, som havde fået tilsagn om et tilskud til et investeringsprojekt, fik forlænget projektperioden til d. 04.03.2014. L's anmodning om slutudbetaling blev modtaget d. 26.05.2014, hvilket var for sent. NaturErhvervsstyrelsen, N, godkendte d. 27.03.2014 en anmodning fra L om projekt- og budgetændring, hvilket var en sagsbehandlingsfejl, da de alene kunne godkende sådanne anmodninger inden udløbet af projektperioden. L mente, at fejlen var ansvarspådragende, og at han havde handlet i berettiget forventning. Retten i Hjørring fandt, at det fremgik af vilkårene for udbetaling af tilskud, der var vedlagt tilsagnet, at anmodning om slutudbetaling skulle indsendes senest 2 måneder efter projektets afslutningsdato, og at overholdelse var et krav for udbetaling. Anmodningen om slutudbetaling var fremsendt for sent, hvorfor N's afslag på udbetaling, var berettiget. At N havde godkendt ændringsanmodningen, kunne ikke føre til et andet resultat. Godkendelsesskrivelsen indeholdt ikke bestemmelser om forlængelser af projektperioden eller slutudbetalingsfristen, og L havde ikke søgt om dispensation. Miljø- og Fødevareministeriet skulle derfor frifindes. VL fandt, at L's anmodning om slutudbetaling blev modtaget for sent, hvorfor betingelserne for at få udbetalt tilskud, ikke var opfyldt. N's afslag på udbetaling var derfor berettiget. L var bekendt med betingelserne for at opnå tilskud. Der blev ikke anmodet om forlængelse af projektperioden eller stillet spørgsmål til fristen for indlevering af anmodning om slutudbetaling. Der forelå heller ikke i øvrigt omstændigheder, der burde have givet N grund til at tro, at L ikke var indforstået med, at projektperioden udløb d. 04.03.2014. N havde derfor ikke tilsidesat sin vejledningspligt, og det var heller ikke godtgjort, at N ved den fejlagtige godkendelse af projektændringen handlede ansvarspådragende over for L. L havde ikke kunnet have en berettiget forventning om at kunne opnå tilskud. VL stadfæstede BR's dom.

UfR 2018.1349 VLD: T blev frifundet i ét af to forhold om overgødskning ift. tildelte kvoter pga. den 4-årige forældelsesfrist i gødningsanvendelseslovens § 29, stk. 4, jf. STRFL § 92

T havde i planperioderne 2006/2007 (forhold 1) og 2008/2009 (forhold 2) anvendt for meget kvælstof ift. tildelte kvoter. T brugte hhv. 7.008 kg og 5.593 kg mere end det tilladte og blev tiltalt for overtrædelse af gødningsanvendelseslovens § 5, jf. § 29, stk. 2, jf. stk. 1. Retten i Holstebro fandt, at fastsættelsen af kvælstofnormerne ikke beroede på ydre, strafskylden uvedkommende forhold, men på en ændret samfundsmæssig vurdering af normerne. T blev herefter frifundet, jf. STRFL § 3, stk. 1. VL fandt med støtte i bemærkningerne til lov nr. 186 af 2. marts 2016, at gødskning ud over de tildelte kvoter var ulovligt og strafbelagt. Kvoteordningen blev bevaret for at opfylde Danmarks forpligtelser efter EU-retten. Ved fastlæggelsen af kvoterne for brug af kvælstof i planperioderne fandt bekendtgørelserne om jordbrugets anvendelse af gødning fortsat anvendelse. Lovteknisk var der ikke sket ophævelse af bekendtgørelserne. Den omstændighed, at kvoterne og de tekniske principper for og beregningerne af kvoterne var ændret, førte til, at forholdet ikke var omfattet af STRFL § 3, stk. 1, jf. TfK 2016.1377 VLD. Forældelsesfristen på 4 år, jf. gødningsanvendelseslovens § 29, stk. 4, blev regnet fra den dag, da den strafbare virksomhed ophørte, hvilket var den dag, hvor den sidste udbringning af gødning i planperioden fandt sted, jf. UfR 1997.509/2 ØLD. Gødningen, der var indkøbt i forhold 1, var blevet leveret i februar 2007 og forbrugt i løbet af foråret 2007. Det var ikke bevist, at T havde udbragt gødning efter april/maj 2007. T blev først sigtet i forhold 1 d. 14.06.2011, og forholdet var derfor forældet, jf. gødningsanvendelseslovens § 29, stk. 4. T blev herefter frifundet i forhold 1, jf. STRFL § 92. T blev kendt skyldig i forhold 2. Bøden blev som udgangspunkt fastsat til 54.000 kr. Sagsbehandlingen havde imidlertid, uden at det skyldtes T’s forhold, i så væsentligt omfang oversteget, hvad der under hensyn til sagens karakter og omfang måtte anses for rimeligt. Bøden blev herefter nedsat til 24.500 kr.

Advokat Jørgen U. Grønborg