Straffeloven kap. 11

11. kapitel: Ophør af den strafbare handlings retsfølger

§ 92. En lovovertrædelse straffes ikke, når der er indtrådt forældelse efter §§ 93-94.

§ 93. Forældelsesfristen er

1) 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen.
2) 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 4 år.
3) 10 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 10 år.
4) 15 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel på bestemt tid.

Stk. 2. Forældelsesfristen er i intet tilfælde mindre end 5 år for
1) overtrædelse af denne lovs § 296, stk. 3, § 297, stk. 2, og § 302, stk. 2,
2) overtrædelse af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen, hvorved der opnås eller kan opnås uberettiget vinding.

Stk. 3. Forældelsesfristen er i intet tilfælde mindre end 10 år for overtrædelse af denne lovs § 290 b.

Stk. 4. Har nogen ved samme handling begået flere lovovertrædelser, for hvilke der efter stk. 1-3 gælder forskellige forældelsesfrister, skal den længste af disse frister anvendes med hensyn til samtlige overtrædelser.

§ 93, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002
§ 93 stk. 3, 1. pkt. er ændret ved
lov nr. 441 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 93, stk. 1, 1) er ændret ved § 1.1 i lov nr. 364 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005: Hidtidig formulering: 1) 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen, eller når straffen for overtrædelsen ikke ville overstige bøde. 2. led gælder dog ikke for juridiske personer.
§ 93, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 364 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005: Hidtidig formulering: Stk. 2. For overtrædelse af denne lovs § 296, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, § 297 og § 302 er forældelsesfristen i intet tilfælde mindre end 5 år. Det samme gælder strafansvar for overtrædelser, hvorved nogen unddrager sig betaling af told eller afgifter til det offentlige, eller som er egnede til at medføre, at nogen uberettiget fritages for betaling af sådanne beløb, jf. dog stk. 3, 2. pkt.
Stk. 3. For overtrædelse af denne lovs § 223, stk. 1, §§ 224 og 225, jf. § 223, stk. 1, samt § 289, 1. pkt., eller §§ 13, 15 eller 16 i skattekontrolloven er forældelsesfristen i intet tilfælde mindre end 10 år. Det samme gælder strafansvar for overtrædelse af momsloven, hvorved nogen unddrager sig betaling af afgift, eller som medfører, at nogen uberettiget opnår udbetaling af afgift

§ 93, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 93, stk. 3, ændres »§§ 224 og 225« til: »§ 225«.

§ 93, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 93, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 296, stk. 2« til: »§ 296, stk. 3«.
§ 93, stk. 3 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 140 af 28.02.2018 fra d. 01.04.2018. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Stk. 3. For overtrædelse af denne lovs § 223, stk. 1, og § 225, jf. § 223, stk. 1, er forældelsesfristen i intet tilfælde mindre end 10 år.
§ 93, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 140 af 28.02.2018 fra d. 01.04.2018. I § 93, stk 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.
§ 93, stk. 3 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1563 af 27.12.2019 fra d. 10.01.2020. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 93, stk. 3, der bliver stk. 4 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1563 af 27.12.2019 fra d. 10.01.2020. I § 93, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

§ 93 a. Når en lovovertrædelse er omfattet af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken strafansvaret er uforældeligt, indtræder forældelse ikke.

§ 93 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 364 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005.

§ 93 b. Når en lovovertrædelse er omfattet af denne lovs § 157 a, indtræder forældelse ikke.

Stk. 2. Når en lovovertrædelse, som er omfattet af §§ 210, 216-224, § 225, jf. §§ 216-224, § 226 eller § 227, stk. 1, begås over for en person under 18 år, indtræder forældelse ikke.

§ 93 b er indsat ved § 1.1 i lov nr. 494 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 93 b, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 140 af 28.02.2018 fra d. 01.04.2018. Ændringen finder også anvendelse på lovovertrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, medmindre forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.

§ 94. Forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt.

Stk. 2. Når strafbarheden afhænger af eller påvirkes af en indtrådt følge eller anden senere begivenhed, regnes fristen dog først fra følgens eller begivenhedens indtræden.

Stk. 3. Er forholdet begået på et dansk skib uden for riget, regnes fristen fra den dag, da skibet er kommet til dansk havn. Fristens begyndelsestidspunkt kan dog ikke efter denne bestemmelse udskydes i mere end 1 år.

Stk. 4. For overtrædelse af § 245 a, § 246, jf. § 245 a, § 260, stk. 2, § 260 a og § 262 a, stk. 2, over for en person under 18 år eller af § 232 over for et barn under 15 år regnes forældelsesfristen dog tidligst fra den dag, den forurettede fylder 21 år. Det samme gælder overtrædelse af §§ 244, 245 og 246 i form af svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion eller sterilisation uden samtykke over for en person under 18 år. For overtrædelse af § 243, § 244, stk. 2, § 245 og § 246, jf. § 245, over for en person under 18 år regnes forældelsesfristen tidligst fra den dag, den forurettede fylder 21 år, når gerningsmanden på gerningstidspunktet tilhørte eller var nært knyttet til den forurettedes husstand. Hvis gerningsmanden ved vold, ulovlig tvang efter § 260 eller på anden måde ved en strafbar handling har tvunget forurettede til at undlade at anmelde lovovertrædelsen til politiet, regnes forældelsesfristen dog tidligst fra det tidspunkt, hvor tvangen er ophørt.

Stk. 5. Forældelsesfristen afbrydes, når den pågældende gøres bekendt med sigtelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen. Forældelsesfristen for en juridisk persons ansvar kan afbrydes over for en person, der efter retsplejelovens § 157 a kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne.

Stk. 6. Frafaldes forfølgningen, uden at beslutningen herom omgøres af overordnet anklagemyndighed inden for den almindelige omgørelsesfrist, løber forældelsesfristen videre, som om forfølgning ikke havde fundet sted. Dette gælder også, når forfølgning standses på ubestemt tid. Skyldes standsningen, at sigtede har unddraget sig forfølgningen, medregnes forfølgningstiden dog ikke ved beregningen af forældelsesfristen.

§ 94, stk. 4 er indsat ved lov nr. 441 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 94, stk. 4, 1. pkt. er ændret fra d. 03.04.2003 ved § 1 i lov nr. 228 af 02.04.2003
§ 94, stk. 4 er ændret fra d. 29.05.2003 ved lov nr. 386 af 28.05.2003 (Kvindelig omskæring)
§ 94, stk. 5 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 364 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005: Hidtidig formulering: Stk. 5. Forældelsesfristen afbrydes ved ethvert rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen. I sager, der efter retsplejeloven kan afgøres ved vedtagelse af bødeforelæg udfærdiget af politiet, afbrydes forældelsesfristen, når sigtede gøres bekendt med forelægget. I andre tilfælde, hvor straf for en overtrædelse kan pålægges af en administrativ myndighed, afbrydes fristen, når den pågældende gøres bekendt med, at han er sigtet for overtrædelsen. Afbrydes forældelsesfristen over for nogen, som har handlet på en juridisk persons vegne, har fristafbrydelsen også virkning i forhold til den pågældende juridiske person. Afbrydelse af forældelsesfristen over for en juridisk person har ikke virkning i forhold til personer, der har handlet på den juridiske persons vegne.
§ 94, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 319 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Stk. 4. For overtrædelse af denne lovs §§ 210, 216-220, 222, 223, 245 a, 246, jf. § 245 a, og § 262 a, stk. 2, regnes forældelsesfristen dog tidligst fra den dag, den forurettede fylder 18 år. Det samme gælder overtrædelse af denne lovs §§ 224 og 225, jf. §§ 216-220, 222 og 223.
§ 94, stk. 5 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1242 af 18.12.2012 fra d. 01.07.2013. I § 94, stk. 5, ændres »§ 157« til: »§ 157 a«.
§ 94, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: For overtrædelse af denne lovs §§ 210, 216-220, 222, 223, 223 a, 228, § 229, stk. 1, § 235 a, stk. 1, § 245 a, § 246, jf. § 245 a, og § 262 a, stk. 2, regnes forældelsesfristen dog tidligst fra den dag, den forurettede fylder 18 år. Det samme gælder overtrædelse af denne lovs §§ 224 og 225, jf. §§ 216-220 og 222-223 a.
§ 94, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 168 af 26.02.2014 fra d. 01.06.2014. I § 94, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 245 a,«: »§ 260, stk. 2,«.
§ 94, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i
lov nr. 168 af 26.02.2014 fra d. 01.06.2014. 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.
§ 94, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 140 af 28.02.2018 fra d. 01.04.2018. I § 94, stk. 4, udgår »§§ 210 og 216-224, § 225, jf. §§ 216-224, § 226, § 227, stk. 1,«.
§ 94, stk. 4, 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 718 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. 3. pkt. bliver herefter 4. pkt. Ændringen finder også anvendelse på lovovertrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, medmindre forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.
§ 94, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 329 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 94, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »For overtrædelse af«: »§ 243,«.
§ 94, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 415 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. I § 94, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§ 260, stk. 2,«: »§ 260 a«.

§ 95. Når en handling på grund af forældelse ikke kan straffes, kan den heller ikke medføre retsfølger efter §§ 68-70, § 74 a, § 164, stk. 5, eller § 236, konfiskation eller frakendelse af rettigheder. For konfiskation er forældelsesfristen dog i intet tilfælde mindre end 5 år og for konfiskation efter § 75, stk. 1, ikke mindre end 10 år.

§ 95 er ændret ved § 1 i lov nr. 469 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001.
§ 95, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 636 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. I § 95, 1. pkt., ændres »§ 164, stk. 4« til: »§ 164, stk. 5«.

§ 96. Adgang til privat påtale og til at begære offentlig påtale bortfalder, når den berettigede ikke har anlagt sag eller fremsat begæring inden 6 måneder efter, at han har fået sådan kundskab, at han har tilstrækkeligt grundlag for sagsanlæg eller fremsættelse af påtalebegæring.

Stk. 2. Er der flere påtaleberettigede eller flere skyldige, regnes fristen særskilt for hver af dem. Såfremt fristen for begæring om offentlig påtale er overskredet for en af de skyldige, men ikke for de øvrige, beror det dog på anklagemyndighedens afgørelse, om en begæring om påtale mod disse skal tages til følge.

Stk. 3. Adgangen til at rejse privat påtale eller begære offentlig påtale bortfalder, når 6 måneder er forløbet efter den forurettedes død.

Stk. 4. Fører en privat påtalt sag ikke til afgørelse af strafpåstanden, løber fristen videre, således at den tid, hvori forfølgning har fundet sted, ikke medregnes.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder også anvendelse med hensyn til mortifikation efter § 270, dog at forældelsesfristen er 3 år.

§ 96, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1719 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 96, stk. 5, ændres »de retsfølger, der omtales i § 273« til: »mortifikation efter § 270«.

§ 97. Idømt fængselsstraf og andre retsfølger af frihedsberøvende karakter bortfalder ved forældelse efter reglerne i stk. 2-6.

Stk. 2. Forældelsesfristen er

1) 5 år for fængsel indtil 1 år samt for foranstaltninger efter § 74 a,
2) 10 år for fængsel i mere end 1 år, men ikke over 4 år, samt for foranstaltninger efter §§ 68 og 69,
3) 15 år for fængsel i mere end 4 år, men ikke over 8 år, samt for forvaring efter § 70 og
4) 20 år for fængsel på tid over 8 år.

Stk. 3. Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, da dommen efter lovgivningens almindelige regler kunne fuldbyrdes.

Stk. 4. I forældelsesfristen medregnes ikke den tid, i hvilken

1) fuldbyrdelse er udsat ved betinget dom eller betinget benådning,

2) den pågældende udstår anden fængselsstraf eller er undergivet anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, eller

3) iværksættelsen af fuldbyrdelsen hindres, fordi den pågældende unddrager sig fuldbyrdelsen.

Stk. 5. Forældelsesfristen afbrydes, når fuldbyrdelsen påbegyndes.

Stk. 6. Er der truffet bestemmelse om genindsættelse efter prøveløsladelse eller prøveudskrivning eller efter betinget benådning for en del af en straf, regnes forældelsesfristen for reststraffen eller den resterende del af anden retsfølge fra bestemmelsen om genindsættelse. Afbrydes fuldbyrdelsen på anden måde end ved prøveløsladelse, prøveudskrivning eller benådning, regnes fristen fra afbrydelsen, jf. dog stk. 4, nr. 3

§ 97, stk. 1, og stk. 4, 2) er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 97, stk. 4.og § 97, stk. 6, 3. pkt. er ændret ved
lov nr. 441 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 97, stk. 2, nr. 1er ændret ved § 1 i lov nr. 469 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001.

§ 97 a. Hvis der ikke forinden er indgivet begæring om udpantning, bortfalder bøde efter

1) 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og

2) 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.

Stk. 2. Forvandlingsstraf for bøde bortfalder efter 3 år, medmindre dens fuldbyrdelse er påbegyndt forinden. For bøde på over 10.000 kr. er fristen dog 5 år.

Stk. 3. De forældelsesfrister, der omtales i stk. 1, regnes fra det tidspunkt, da afgørelsen efter lovgivningens almindelige regler kunne fuldbyrdes. I fristerne medregnes ikke den tid, i hvilken fuldbyrdelse er udsat ved betinget dom eller betinget benådning.

Stk. 4. Forældelsesfristen for konfiskationskrav er 10 år.

§ 97 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 364 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005: Hidtidig formulering: Bøde bortfalder efter 3 år, hvis der ikke forinden er indgivet begæring om udpantning. For bøde på over 3.000 kr. er fristen dog 5 år.
Stk. 2. Forvandlingsstraf for bøde bortfalder efter de i stk. 1 nævnte tidsrum, medmindre dens fuldbyrdelse er påbegyndt forinden.

§ 97 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1552 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Den i § 1 nævnte bestemmelse i straffelovens § 97 a, stk. 1, gælder også for lovovertrædelser, der er begået, og retsfølger, der er pålagt før lovens ikrafttræden. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse i tilfælde, hvor forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: § 97 a. Hvis der ikke forinden er indgivet begæring om udpantning, bortfalder bøde efter
1) 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og
2) 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.

§ 97 a, stk. 3 er ophævet og § 97 a, stk. 4, som bliver til stk. 3, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1552 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 97 a ophæves stk. 3, og i stk. 4, som bliver stk. 3, udgår »og 3«. Hidtidig formulering: Stk. 3. Konfiskation bortfalder efter 5 år, medmindre der forinden er indgivet begæring om udlæg. Der kan dog ved dommen fastsættes en frist på indtil 10 år. En sådan frist kan også fastsættes senere ved retskendelse. Spørgsmål herom indbringes af anklagemyndigheden for den ret, der har pådømt sagen i første instans.
§ 97 a, stk. 1 og stk. 1, nr. 1 og 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Hvis der ikke forinden er indgivet begæring om udpantning, bortfalder bøde og konfiskation efter
1) 5 år, når bøden eller konfiskationskravet ikke overstiger 10.000 kr., og
2) 10 år, når bøden eller konfiskationskravet ikke overstiger 10.000 kr.

§ 97 a, stk. 4 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013.

§ 97 b. Strafferetlige retsfølger kan ikke fuldbyrdes efter den dømtes død.

Stk. 2. Anklagemyndigheden kan dog indbringe spørgsmålet om opretholdelse af en konfiskation for den ret, der har pådømt sagen i første instans. Konfiskationen kan kun opretholdes, for så vidt angår genstande eller beløb, der er indvundet som udbytte ved den strafbare handling, eller som svarer til sådant udbytte. Retten kan ændre bestemmelsen om konfiskation, således at der i stedet for genstande konfiskeres et beløb. Rettens afgørelse træffes ved kendelse.

Stk. 3. Afgørelser efter § 164, stk. 5, kan fuldbyrdes efter den dømtes død.

§ 97 b, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 636 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. I § 97 b, stk. 3, ændres »§ 164, stk. 4« til: »§ 164, stk. 5«.
§ 97 b, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1719 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 97 b, stk. 3, udgår »og § 273, stk. 2,«.

§ 97 c. På samme måde som for straf kan der benådes for konfiskation.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-03-20