Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Ændringer

Kapitel 1 - Tingbogen, §§ 1-4
Kapitel 2 - Dokumenter mv., §§ 5-9
Kapitel 3 - Adkomstdokumenter, §§ 10-17
Kapitel 4 - Bygninger på fremmed grund mv., §§ 18-18 a
Kapitel 5 - Pantstiftende dokumenter, §§ 19-23
Kapitel 6 - Påtegning og underpant mv., §§ 24-26
Kapitel 7 - Servitutstiftende dokumenter, §§ 27-30
Kapitel 8 - Ejerlejligheder og andre boligfællesskaber, §§ 31-38
Kapitel 9 - Ekspropriationer, §§ 39-41
Kapitel 10 - Uskadelighedserklæringer mv., §§ 42-46
Kapitel 10 a - Rekonstruktion, § 46 a
Kapitel 11 - Adgang til oplysninger i tingbogen mv., §§ 47-48
Kapitel 12 - Konvertering af papirbaserede pantebreve, §§ 49-51
Kapitel 13 - Ikrafttræden, § 52

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6


Ændringer

Bekg. nr. 834 af 03.09.2009

Som ændret ved

§ 1 i bekg. nr. 1039 af 03.09.2010 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 04.09.2010.
§
1 i bekg. nr. 235 af 23.03.2011 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 01.04.2011.
§
1 i bekg. nr. 226 af 28.02.2012 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 09.03.2012.
§ 1 i bekg. nr. 668 af 11.06.2013 (
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 01.07.2013.
§ 1 i bekg. nr. 1601 af 12.12.2013 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i bekg. nr. 1538 af 09.12.2016 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 01.01.2017.
§ 1 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 01.06.2018.
§ 1 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 25.02.2019.
§ 1 i bekg. nr. 1642 af 29.06.2021 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)) fra d. 01.08.2021.


I medfør af § 13, stk. 2, § 17, stk. 5, § 19, stk. 2, 3. pkt., § 21, stk. 4, § 50, stk. 1, § 50 c, stk. 6, og § 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 80 af 24. januar 2017, § 27, stk. 4, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, § 4, stk. 2, i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2010, § 17, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 447 af 21. marts 2015, og § 104 i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016, fastsættes:

Indledningen til bekendtgørelsen er ændret ved § 1.1 i lov nr. 235 af 23.03.2011 fra d. 01.04.2011. I indledningen indsættes efter »I medfør af«: »§ 13, stk. 2,«.
Indledningen til bekendtgørelsen er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: I medfør af § 13, stk. 2, § 17, stk. 5, § 19, stk. 2, 2. pkt., § 22, stk. 1, § 23, stk. 3, § 50, stk. 1, § 50 c, stk. 6, og § 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og lov nr. 539 af 8. juni 2006, § 27, stk. 4, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, § 4, stk. 2, i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 30. januar 2006, § 17, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 19. september 2006, og § 104 i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007, fastsættes:

Kapitel 1: Tingbogen

§ 1. Rettigheder over fast ejendom tinglyses i tingbogen. Digitale dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal være forsynet med digital signatur.

§ 2. Anmeldelse af et dokument vedrørende en bestemt fast ejendom stilles i kø, hvis der på anmeldelsestidspunktet behandles en anden anmeldelse vedrørende samme ejendom. Den senere modtagne anmeldelse behandles, når den tidligere anmeldelse er færdigbehandlet.

Stk. 2. Kan et digitalt dokument ikke tinglyses med det samme, giver Tinglysningsretten anmelderen meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om årsagen hertil og om det forventede tinglysningstidspunkt, jf. tinglysningslovens § 14, stk. 4.

§ 3. Ørebeløb angives ikke i tingbogen.

§ 4. Digitale bilag til et anmeldt dokument skal i forbindelse med anmeldelse til tinglysning være indlagt i bilagsbanken.

Stk. 2. Det skal fremgå af det anmeldte dokument, såfremt der til brug for dokumentation, attestation mv. i forbindelse med tinglysningen påberåbes bilag, som er indlagt i bilagsbanken eller indsendt til Tinglysningsretten, eller der eftersendes bilag i form af originale papirdokumenter.

Stk. 3. Fremsendes bilag, som påberåbes i forbindelse med tinglysningen, efter, at der er sket anmeldelse til tinglysning, skal tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument angives. I disse tilfælde vil der ske tinglysning med frist.

Stk. 4. Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.

Stk. 5. Indsendes der til brug for tinglysningen bilag i form af originale papirdokumenter, returnerer Tinglysningsretten efter ekspedition af anmeldelsen bilagene til den, der har indsendt dem.

§ 4, stk. 4 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 235 af 23.03.2011 fra d. 01.04.2011.

Kapitel 2: Dokumenter mv.

§ 5. Digitale dokumenter kan anmeldes til tinglysning enten på Tinglysningsrettens internetportal eller ved brug af en systemopkobling godkendt af retten.

§ 6. Der kan kun tinglyses en rettighedstype ved samme dokument. Rettigheder over fast ejendom opdeles i rettighedstyperne adkomst (ejerforhold), hæftelser (pant) og byrder, herunder servitutter.

Stk. 2. Dokumentet kan indeholde flere rettigheder af samme type, som skal tinglyses. Et dokument kan endvidere tinglyses på flere ejendomme.

§ 6, stk. 3 er ophævet ved § 1.1 i bekg. nr. 668 af 11.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Skal der efter reglen i retsafgiftslovens § 49 a, stk. 3, ske bortfald af afgiften for opslag i tingbogen i forbindelse med tinglysningsekspeditionen, skal dokumentet indeholde oplysning herom.

§ 7. Anmelders person- eller CVR-nummer skal fremgå af dokumentet sammen med oplysning om e-mail-adresse eller systemadresse, hvortil meddelelser om tinglysning med bindende virkning kan sendes.

§ 8. Dokumentet skal indeholde oplysning om person- eller CVR-nummer på de berettigede og forpligtigede ifølge dokumentet. Har den berettigede eller den forpligtede ikke et person- eller CVR-nummer, skal dokumentet indeholde oplysninger om den pågældendes navn og adresse.

Stk. 2. Påhviler pligten i forhold til et dokument, der anmeldes til tinglysning, den til enhver tid værende ejer, finder kravet i stk. 1 ikke anvendelse i forhold til ejeren.

§ 9. Dokumenter vedrørende en matrikuleret fast ejendom skal indeholde følgende oplysninger om ejendommen:

1) matrikelbetegnelse (matrikelnummer og ejerlav),
2) adresse/beliggenhed og
3) øvrige oplysninger, der er nødvendige til identifikation af ejendommen (type, nummer, delareal, fælleslod, retskredsnummer og beskrivelse af arealet). For ejerlejligheder skal ejerlejlighedsnummeret angives.

Stk. 2. Dokumenter vedrørende en umatrikuleret fast ejendom skal indeholde en entydig beskrivelse af ejendommens beliggenhed.

Kapitel 3: Adkomstdokumenter

§ 10. Adkomstdokumenter skal ud over kravene i kapitel 2 indeholde følgende oplysninger:

1) købesummen med angivelse af valuta,

2) overtagelsesdatoen,

3) angivelse af størrelsen af den andel af ejendommen, som adkomstændringen vedrører,

4) angivelse af de hæftelser og byrder, som respekteres, og

5) om ejendommen er omfattet af reglerne om udskiftning af brændeovne og pejseindsatser, og – i bekræftende fald – om ejendommen indeholder sådanne.

Stk. 2. Adkomstdokumenter kan indeholde oplysning om samtykke fra sælgers ægtefælle efter § 6 i lov om ægtefællers økonomiske forhold og i givet fald den tiltrædende ægtefælles personnummer. Har vedkommende ikke et personummer, angives navn og adresse.

Stk. 3. I adkomstdokumenter skal det oplyses, om overdragelsen er sket i almindelig fri handel, eller om der er tale om overdragelse i familieforhold eller anden overdragelse.

Stk. 4. Senest samtidig med anmeldelse af et adkomstdokument til tinglysning skal erhververen indgive en digital salgsindberetning i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af ejendomsvurderingslovens § 54, stk. 1.

§ 10, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: Stk. 2. Adkomstdokumenter kan indeholde oplysning om, samtykke fra sælgers ægtefælle efter § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger og i givet fald den tiltrædende ægtefælles personnummer. Har vedkommende ikke et personummer, angives navn og adresse.
§ 10, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. I § 10, stk. 4, ændres »vurderingslovens § 47 A« til: »ejendomsvurderingslovens § 54, stk. 1«.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1642 af 29.06.2021 fra d. 01.08.2021. § 10. Adkomstdokumenter skal ud over kravene i kapitel 2 indeholde følgende oplysninger:
1) købesummen med angivelse af valuta,
2) overtagelsesdatoen,
3) angivelse af størrelsen af den andel af ejendommen, som adkomstændringen vedrører, og
4) angivelse af de hæftelser og byrder, som respekteres.

§ 11. Det skal af adkomstdokument fremgå, hvis der i handlen indgår:

1) bygninger, der er planlagt nedrevet,
2) bygninger under opførelse eller
3) planlagte bygninger.

Stk. 2. Endvidere skal det fremgå, om købesummen i de i stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte tilfælde omfatter alle byggemodningsomkostninger (vand, vej, kloak og el).

§ 12. Ved anmeldelse af adkomstdokumenter vedrørende en flerfamilieejendom skal det fremgå, at de nødvendige erklæringer og tilladelser i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber foreligger.

Stk. 2. Det skal endvidere fremgå, hvor mange beboelseslejligheder ejendommen indeholder.

§ 13. Ved anmeldelse af adkomstdokumenter udstedt til selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater skal det fremgå, at den nødvendige tilladelse eller erklæring i henhold til sommerhusloven foreligger.

Stk. 2. Hvis tilladelse eller erklæring ikke foreligger, fastsætter Tinglysningsretten en frist til fremskaffelse heraf.

§ 14. Adkomstdokumenter vedrørende erhvervsejendomme eller udlejningsejendomme skal indeholde oplysning om:

1) hvorvidt ejendommen er en udlejningsejendom,
2) antal beboelseslejemål,
3) antal erhvervslejemål,
4) hvorvidt ejendommen er anvendt til momspligtigt formål og
5) hvorvidt mere end 50 pct. af erhvervs- og boligarealerne har været udlejet det seneste kalenderår.

Stk. 2. Det skal af dokumentet fremgå, at de nødvendige erklæringer i henhold til lejelovens regler om tilbudspligt foreligger.

§ 15. Ved anmeldelse af adkomstdokumenter på landbrugsejendomme eller familieejendomme, jf. lov om landbrugsejendomme, skal det fremgå, at den nødvendige tilladelse eller erklæring i henhold til bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme foreligger. Det samme gælder anparter i sådanne ejendomme.

Stk. 2. Stk. 1 finder tillige anvendelse ved tinglysning af en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold.

Stk. 3. Hvis tilladelse eller erklæring ikke foreligger, fastsætter Tinglysningsretten en frist til fremskaffelse heraf.

§ 16. Et skøde kan tinglyses som adkomst enten betinget eller endeligt.

Stk. 2. Ved tinglysning af betinget adkomst må skødet ikke være knyttet til andre betingelser end købesummens berigtigelse inden for en nærmere angiven frist.

Stk. 3. Anmodning om endelig tinglysning af skødet sker ved påtegning på dokumentet.

§ 17. Meddelelse fra fogedretten om salg ved endelig tvangsauktion over en fast ejendom skal for at kunne tinglyses indeholde oplysning om datoen for auktionen og den foretagende fogedret samt om, hvem der blev højestbydende på endelig auktion.

§ 17 er ændret ved § 1.4 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. I § 17 indsættes efter »fogedret«: »samt om, hvem der blev højestbydende på endelig auktion«.

Kapitel 4: Bygninger på fremmed grund mv.

Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019. Hidtidig formulering: Bygninger på lejet grund

§ 18. Senest samtidig med tinglysning af den første rettighed over en bygning på fremmed grund skal bygningens geografiske placering på grunden noteres i tingbogen.

Stk. 2. Tinglysningsretten kan bestemme, at der skal foreligge en erklæring om bygningens geografiske placering udfærdiget af en landinspektør med beskikkelse. Bestemmelsen i § 28 om geografisk stedfæstelse af servitutter finder tilsvarende anvendelse.

§ 18, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. I § 18, stk. 1, ændres »lejet grund« til: »fremmed grund«.

§ 18 a. I en ejendom, der er påtænkt opdelt i ejerlejligheder, kan Tinglysningsretten oprette særskilte foreløbige bygningsblade for de enkelte ejerlejligheder, selv om disse endnu ikke er oprettet hos Geodatastyrelsen. Med anmodning om oprettelse af særskilte foreløbige bygningsblade skal følge et rids over den samlede ejendom og de påtænkte ejerlejligheder samt en erklæring fra ejeren om den påtænkte opdeling.

Stk. 2. Når en ejerlejlighed, der har fået et foreløbigt bygningsblad, jf. stk. 1, oprettes hos Geodatastyrelsen, og Geodatastyrelsen har givet Tinglysningsretten meddelelse herom, anses bygningsbladet og de derpå tinglyste rettigheder som endeligt tinglyste. Senest samtidig med meddelelsen fra Geodatastyrelsen skal der for Tinglysningsretten foreligge en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse, hvoraf det fremgår, hvilken identitet det enkelte foreløbige bygningsblad har fået hos Geodatastyrelsen.

§ 18 a er indsat ved § 1.2 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019.

Kapitel 5: Pantstiftende dokumenter

§ 19. Pantstiftende dokumenter skal ud over kravene i bekendtgørelsens kapitel 2 indeholde oplysning om hovedstolen med angivelse af valuta.

Stk. 2. Er debitor ifølge det pantstiftende dokument en anden end den, der efter tingbogen har adkomst til ejendommen, skal dokumentet endvidere indeholde oplysning om adkomsthavers person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

Stk. 3. Er det pantstiftende dokument tiltrådt af en kautionist, og anmodes der om, at dette registreres i tingbogen, skal dokumentet indeholde oplysning om kautionistens person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke et person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

§ 20. Pantstiftende dokumenter bortset fra retspant, lovbestemt pant og underpant skal desuden indeholde oplysning om:

1) betalingsvilkår,
2) rente og rentevilkårene, herunder eventuel rentedato,
3) låntypen og, hvis lånet ydes i henhold til lov, lovens navn, nummer og datoen for offentliggørelsen,
4) særlige lånevilkår, herunder eventuelle vilkår om afdragsfrihed, konvertibilitet, refinansiering, indeksregulering, rentetilpasning, samt opsigelsesvilkår og vilkår om overdragelighed,
5) de hæftelser og byrder, som respekteres, og
6) oprykningsret.

Stk. 2. Pantstiftende dokumenter kan endvidere indeholde oplysninger om:

1) samtykke fra adkomsthavers ægtefælle efter § 6 i lov om ægtefællers økonomiske forhold og i givet fald ægtefællens personnummer eller, hvis vedkommende ikke har et personnummer, navn og adresse og
2) meddelelsespåtegning efter retsplejeloven med angivelse af meddelelseshavers person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse.

Stk. 3. Er det pantstiftende dokument et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev, finder stk. 1, nr. 3 og 4, ikke anvendelse.

§ 20, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. I § 20, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger« til: »§ 6 i lov om ægtefællers økonomiske forhold«.

§ 21. Indeholder et pantstiftende dokument en bestemmelse om respekt af fremtidig hæftelse, skal dokumentet indeholde oplysning om den fremtidige hæftelses kreditor, hovedstol, valuta, rentesats og om låntypen.

§ 22. Pantstiftende dokumenter bortset fra retspant, lovbestemt pant og underpant skal indeholde "Almindelige betingelser (A)", jf. bilag 1, eller "Almindelige betingelser (skadesløsbrev)", jf. bilag 2. Pantebreve, der kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, kan i stedet indeholde "Almindelige betingelser (SDO/SDRO), jf. bilag 4. Pantebreve til realkreditinstitutter kan indeholde "Almindelige betingelser (B)", jf. bilag 3. Private indekspantebreve skal indeholde "Almindelige betingelser (indekspantebrev)", jf. bilag 5.

Stk. 2. Når "Almindelige betingelser (A)" eller "Almindelige betingelser (indekspantebrev)" anvendes, skal det angives, hvis pantebrevet er et sælgerpantebrev.

§ 23. Der må ikke foretages ændringer i de almindelige betingelser.

Stk. 2. Fravigelse af de almindelige betingelser kan kun ske, når fravigelserne gengives under "særlige bestemmelser", jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Der kan ikke ske fravigelse af bestemmelsen i nr. 2, 3. pkt., i "Almindelige betingelser (B)", jf. § 53, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. I øvrigt kan følgende bestemmelser i de almindelige betingelser ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 42 a, stk. 3:

1) nr. 2, sidste pkt., og nr. 8, litra a, i "Almindelige betingelser (A)",
2) nr. 4, sidste pkt., og nr. 9, litra a, i "Almindelige betingelser (B)",
3) nr. 3, sidste pkt., og nr. 8, litra a, i "Almindelige betingelser (SDO/ SDRO)" og
4) nr. 2, sidste pkt., og nr. 9, litra a, i "Almindelige betingelser (indekspantebrev)".

§ 23 a. Når et pantstiftende dokument omfatter flere faste ejendomme ejet af en erhvervsmæssig udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller en energi- eller vandforsyningsvirksomhed og omfatter det i tinglysningslovens § 37 a anførte driftsinventar og driftsmateriel, skal der afgives særskilt erklæring om dette. Erklæringen kan afgives på såvel nye pantstiftende dokumenter som ved en påtegning på et allerede tinglyst pantstiftende dokument.

§ 23 a er indsat ved § 1.1 i bekg. nr. 1538 af 09.12.2016 fra d. 01.01.2017.

Kapitel 6: Påtegning og underpant mv.

§ 24. En påtegning på et tinglyst dokument skal indeholde oplysning om tinglysningsdato og tinglysningsnummer for det pågældende dokument eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation.

Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning skal påtegningen endvidere indeholde oplysninger som anført i §§ 7 og 8.

Stk. 3. Anmeldes flere påtegninger vedrørende samme ting­lysningsobjekt (ejendom eller rettighed) samtidig, behandles påtegningerne i den rækkefølge, de er indeholdt i anmeldelsen. Afvises en påtegning, vil alle påtegninger blive afvist, medmindre anmelder har anmodet om andet.

§ 25. Tinglysning af underpantsætning sker ved påtegning på det dokument, som underpantsættes.

Stk. 2. Der kan ikke knyttes vilkår til tinglysningen af det enkelte underpant.

Stk. 3. Indeholder påtegningen oplysninger om underpantsætningsbeløbet, skal beløbet være angivet i samme valuta som hovedstolen. Angives intet underpantsætningsbeløb, antages underpantsætningen at vedrøre den fulde hovedstol.

Stk. 4. Ændres pantebrevets hovedstol medfører dette ikke uden videre ændring af underpantsætningsbeløbet.

Stk. 5. Underpantsætning af et ejerpantebrev kan ske i forbindelse med anmeldelse af ejerpantebrevet.

§ 26. Ved tinglysning af underpantsætning af et papirbaseret pantebrev, skal pantebrevet konverteres til et digitalt pantebrev efter reglerne i kapitel 12.

Kapitel 7: Servitutstiftende dokumenter

§ 27. Servitutstiftende dokumenter skal ud over kravene i bekendtgørelsens kapitel 2 indeholde følgende oplysninger:

1) den påtaleberettigedes person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse, jf. dog stk. 2,
2) angivelse af de hæftelser og byrder, som respekteres,
3) eventuel tidsbegrænsning og
4) geografisk udstrækning, jf. § 28.

Stk. 2. Er den påtaleberettigede den til enhver tid værende ejer af en bestemt fast ejendom, finder kravet i stk. 1, nr. 1, ikke anvendelse. Dokumentet skal i disse tilfælde indeholde de i § 9 anførte oplysninger vedrørende de pågældende ejendomme.

Stk. 3. Servitutstiftende dokumenter kan desuden indeholde oplysning om forrang og godkendelse fra offentlig myndighed.

Stk. 4. Det skal om muligt fremgå af servitutdokumentet, hvilken eller hvilke ejendomme der er herskende i henhold til servitutdokumentet, jf. tinglysningslovens § 10, stk. 5, 2. pkt.

§ 28. Nye servitutter, der kan stedfæstes geografisk på ejendommen, skal stedfæstes. En servitut kan vedrøre hele ejendommen. Anmeldelsen til tinglysning skal være vedhæftet et elektronisk rids.

§ 28, stk. 2, 1. pkt. er ophævet ved § 1.1 i bekg. nr. 1601 af 12.12.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Stedfæstelsesfilen skal være udfærdiget i overensstemmelse med den standard, som anvendes i stedfæstelsesdatabasen.
§ 28, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. I § 28, stk. 1, 3. pkt., udgår »og en fil med beskrivelse af stedfæstelsen, jf. stk. 2«.
§ 28, stk. 2-4 er ophævet ved § 1.8 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: Stk. 2.Stedfæstelsesfilen skal indeholde oplysning om:
1) stedfæstelsesmetodekode,
2) nøjagtighedsangivelseskode,
3) stedfæstelsesdato,
4) oprindelseskode,
5) bestemmelsestypekode,
6) geometri og
7) under- og overgruppekoder, jf. bilag 6.
Stk. 3. Servitutten skal registreres under mindst en overgruppekode og en undergruppekode af servitutter.
Stk. 4. Servitutten skal tegnes som et punkt, en linje eller en flade.

§ 29. Skal en stedfæstet servitut slettes delvis eller ændres med hensyn til geografisk udstrækning, skal der til Tinglysningsretten indsendes et nyt elektronisk rids.

Stk. 2. Kan stedfæstelsen af servitutten forbedres på baggrund af kortopretning, jf. §§ 25 og 30, stk. 7 og 8, i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, kan landinspektøren indsende elektroniske oplysninger herom til Tinglysningsretten.

§ 29, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. I § 29, stk. 1, ændres »en ny fil med en beskrivelse af servituttens fremtidige geografiske udstrækning« til: »et nyt elektronisk rids«.

§ 30 Tinglysningsretten kan forlange, at en landinspektør med beskikkelse forinden tinglysning af en udstykning eller en arealoverførsel afgiver en servituterklæring, jf. tinglysningslovens § 22, stk. 1. Med erklæringen stedfæster landinspektøren de servitutter, der hviler på den eller de ejendomme, som udstykkes eller overføres.

§ 30, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: § 30. Tinglysningsretten kan forlange, at en landinspektør med beskikkelse forinden tinglysning af en udstykning afgiver en servituterklæring, jf. tinglysningslovens § 22, stk. 1. Med erklæringen stedfæster landinspektøren de servitutter, der hviler på den eller de ejendomme, som udstykkes eller overføres, Servituterklæringen, der skal indeholde de i § 28 anførte oplysninger, indsendes elektronisk til Tinglysningsretten.
§ 30, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 1.11 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: Stk. 2. For så vidt angår den del af ejendommen, som der udstykkes eller overføres jord fra, skal servitutternes geografiske udstrækning alene fastlægges, når dette kan ske på grundlag af oplysningerne i de tinglyste servitutdokumenter, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Servituterklæringen kan indskrænkes til alene at vedrøre de i stk. 1 anførte oplysninger.

Kapitel 8: Ejerlejligheder og andre boligfællesskaber

§ 31. (Ophævet).

§ 31, stk. 4, 2. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 235 af 23.03.2011 fra d. 01.04.2011. Hidtidig formulering: I København og Frederiksberg kommuner foretages attestation dog af henholdsvis stadskonduktøren og stadslandinspektøren.
§ 31 er ophævet ved § 1.3 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019. § 31. Forinden eller samtidig med tinglysning af det første skøde på en ejerlejlighed skal der indsendes en anmeldelse om ejendommens opdeling i ejerlejligheder.
Stk. 2. Anmeldelsen om ejendommens opdeling i ejerlejligheder opbevares af Tinglysningsretten sammen med den nødvendige dokumentation og attestation, jf. §§ 31, stk. 3-5 og §§ 32-38.
Stk. 3. Med anmeldelsen skal følge en fortegnelse over ejerlejlighederne og et kort over hver enkelt lejlighed. I fortegnelsen skal angives:
1) ejerlejlighedernes beliggenhed, angivet med matrikelbetegnelsen, gadenavn, husnummer, etage mv.,
2) ejerlejlighedernes numre,
3) ejerlejlighedernes areal og
4) ejerlejlighedernes fordelingstal, hvis et sådant er fastsat.
Stk. 4. Såvel kortene over de enkelte ejerlejligheder, som de oplysninger der er nævnt i stk. 3, nr. 1-3, skal være attesteret af en landinspektør med beskikkelse.

§ 32. (Ophævet).

§ 32 er ophævet ved § 1.3 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019. § 32. Anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder skal indeholde en attestation fra en landinspektør med beskikkelse om, at opdelingen ikke kan ske ved udstykning. Attestationen kan fremgå af fortegnelsen over ejerlejlighederne, jf. § 31, stk. 3.

§ 33. (Ophævet).

§ 33 er ophævet ved § 1.3 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019. § 33. Anmeldelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder kan noteres i tingbogen i følgende tilfælde:
1) Bygninger, hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at deres opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1966.
2) Bygninger, der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end 2 beboelseslejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt ejerlejlighed til beboelse opfylder kravene i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-e, i lov om ejerlejligheder, og bygningen ifølge erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder kravene i litra f-i i samme bestemmelse.
3) Bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, når opdelingen sker med miljøministerens samtykke eller efter reglerne om ikke-fredede bygninger.
4) Bygninger, hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at de udelukkende anvendes til andet end beboelse.
5) Ejendomme, som tilhører almene boligorganisationer, og som indeholder boliger og sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne, når hele beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne efter opdelingen udgør én ejerlejlighed.
6) Ejendomme, som tilhører almene boligorganisationer, når ejeren erklærer, at der er indgået aftale om salg af en bolig efter kapitel 5 a i lov om almene boliger m.v. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og den solgte boligs beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed. Opdelingen kan dog for så vidt angår de sædvanlige fællesfaciliteter foretages således, at alle eller nogle af disse efter opdelingen kun skal udgøre en del af den ejerlejlighed, der tilhører den almene boligorganisation, hvis der ved anmeldelsen fremlægges dokumentation for kommunalbestyrelsens godkendelse heraf. Ved fremlæggelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af fuldstændig opdeling kan samtlige boliger og eventuelle øvrige særskilte husrum i ejendommen noteres som selvstændige ejerlejligheder.
7) Ejendomme, som tilhører almene boligorganisationer, når ejeren i anmeldelsen erklærer, at der tilføres almene boliger ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed, jf. i øvrigt § 10, stk. 11, i lov om ejerlejligheder.
8) Bygninger, hvor en del af bygningen skal indrettes til ældreboliger eller almene ældreboliger, når kommunalbestyrelsen attesterer, at en del af bygningen indrettes til boliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller lov om almene boliger m.v. Ældreboligerne eller de almene ældreboliger skal efter opdelingen udgøre én samlet ejerlejlighed.
9) Bygninger, der er kondemnerede i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer, den tidligere lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003, den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 15. september 1994 med senere ændringer, eller den tidligere lov om boligtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 3. juli 1974, når kommunalbestyrelsen attesterer, at mindst halvdelen af bygningernes bruttoetageareal efter bygnings- og boligregisteret indrettes til ungdomsboliger, der har fået tilsagn om statsstøtte til indretning eller opførelse efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning eller til almene ungdomsboliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter lov om almene boliger mv., og den resterende del af bruttoetagearealet indrettes til andet end beboelse. Ungdomsboligerne eller de almene ungdomsboliger skal efter opdelingen udgøre én samlet ejerlejlighed.
10) Bygninger, der er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, og hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at der er blevet tilført én eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i én eller flere nye etager i henhold til byggetilladelse givet efter den 1. juli 2004. De eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1. juli 2004 skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, medmindre bygningen er omfattet af nr. 2 eller 3, jf. § 10, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om ejerlejligheder. 1. og 2. pkt. gælder også for bygninger, der tilhører private andelsboligforeninger, uanset at bygningerne er påbegyndt opført efter den 1. juli 1966.
11) Bygninger, hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at der i henhold til byggetilladelse givet efter den 1. juli 2004 etableres én eller flere almene boliger i bygningens uudnyttede tagetage eller i én eller flere nye etager, og at bygningen helt eller delvis anvendes til privat udlejning til beboelse. Boligerne og eventuelle lokaler til andet end beboelse i den eksisterende bygning pr. 1. juli 2004 og det almene beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed, jf. dog § 10, stk. 11, i lov om ejerlejligheder.
12) Ejendomme, hvorom en landinspektør med beskikkelse attesterer, at de tilhørende bygningers samlede erhvervsareal udgør mere end 80 pct. af bygningernes samlede erhvervs- og boligareal, som det var registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 31. december 2003, og at betingelserne i § 10 a, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om ejerlejligheder er opfyldt. Ejeren skal i anmeldelsen erklære, at betingelserne i § 10 a, stk. 1, nr. 1, i lov om ejerlejligheder er opfyldt, og at der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004.
13) Ejendomme, hvorom ejeren erklærer, at der i henhold til § 11 i lov om friplejeboliger er meddelt godkendelse til etablering af friplejeboliger på en del af ejendommen. Friplejeboligerne med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne og det til boligerne knyttede serviceareal skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, jf. dog nr. 14. Andre boliger eller lokaler til andet end beboelse på ejendommen skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, medmindre opdeling eller videreopdeling i ejerlejligheder i øvrigt kan ske efter § 10 i lov om ejerlejligheder.
14) Ejendomme, hvorom ejeren erklærer, at der i henhold til § 11 i lov om friplejeboliger er meddelt godkendelse til etablering af friplejeboliger på en del af ejendommen, eller at der i henhold til § 10 i lov om friplejeboliger er meddelt tilsagn om støtte. Friplejeboligerne med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, og det til boligerne knyttede serviceareal skal udgøre én anden ejerlejlighed. Nr. 13, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 34. (Ophævet).

§ 34 er ophævet ved § 1.3 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019. § 34. Anmeldelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder, kan dog ikke ske, når ejendommen er en:
1) landbrugsejendom, jf. lov om landbrugsejendomme, eller
2) en ejendom, der tilhører en privat andelsboligforening, jf. dog § 33, nr. 10, og § 36.

§ 35. (Ophævet).

§ 35 er ophævet ved § 1.3 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019. § 35. Ved anmeldelse af ændringer, der vedrører de angivelser, der er nævnt i § 31, stk. 3, finder bestemmelserne i § 31, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse. Ved ændring af ejerlejlighedernes størrelse gælder reglerne i tinglysningslovens §§ 21-24. Tinglysningsretten påser, om betingelserne for anvendelse af uskadelighedsattest er opfyldt, jf. tinglysningslovens § 22, stk. 8, 2. pkt., jf. § 23, stk. 3. Reglerne i kapitel 10 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Anmeldelse om videreopdeling af ejerlejligheder i bygninger, som er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, skal indeholde en attestation udstedt af en landinspektør med beskikkelse om, at hver enkelt lejlighed til beboelse efter videreopdelingen opfylder de i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f, i lov om ejerlejligheder nævnte krav. En sådan attestation er dog ikke en betingelse for videreopdeling af bygninger, der er omfattet af § 33, nr. 3, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, i lov om ejerlejligheder.

§ 36. Er en ejendom omfattet af § 13 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, kan dokumenter om overdragelse af en anpart af ejendommen kun tinglyses, såfremt dokumentet indeholder overdragerens erklæring om, at en af de i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 17, litra a-d, nævnte betingelser er opfyldt.

Stk. 2. Er en eller flere anpartsoverdragelser anmeldt til tinglysning inden den 13. februar 1976, kan dokumenter om overdragelse af en anpart i ejendommen endvidere tinglyses, såfremt det enkelte dokument indeholder erklæring fra overdrageren om, at erhververen mindst 1 år forud for aftalen har opnået et varigt lejemål om lejligheden, og at erhververen siden har boet i ejendommen.

§ 37. Ved tinglysning af overdragelse af en anpart af en fast ejendom indføres oplysning om anpartens størrelse i tingbogen, såfremt der foreligger oplysning herom. Er anparten forbundet med en brugsret til en lejlighed i ejendommen, indføres oplysning om lejlighedens beliggenhed, angivet med matrikelbetegnelse, gadenavn, hus nr., etage mv., lejlighedens eventuelle nummer, areal samt fordelingstal, hvis et sådant er fastsat, i tingbogen, såfremt der foreligger oplysning herom.

Stk. 2. For anparter, hvortil der ifølge en tinglyst samejeoverenskomst er knyttet en eksklusiv brugsret til en bestemt del af en fast ejendom, oprettes efter anmodning fra en adkomsthaver et blad for hver anpart (underblad) i tilknytning til ejendomsbladet.

Stk. 3. På det i medfør af stk. 2 oprettede underblad registreres rettigheder mv., der alene angår den pågældende anpart. Hvis der ikke samtidig med anmodningen om oprettelse af et underblad indsendes en samejeoverenskomst til tinglysning, skal der i anmodningen henvises til en allerede tinglyst samejeoverenskomst.

§ 37, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 226 af 28.02.2012 fra d. 09.03.2012.

§ 38. Dokumenter om overdragelse af en fast ejendom, der er omfattet af reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje, skal for at kunne tinglyses for andre end de berettigede efter tilbudspligten indeholde:

1) ejerens erklæring om, at tilbudspligten ikke finder anvendelse samt grunden hertil, eller
2) ejerens erklæring om, at ejendommen er tilbudt samtlige lejere af beboelseslejligheder med angivelse af datoen herfor, og at tilbuddet ikke er accepteret.

Stk. 2. Indleveres dokumentet til tinglysning senere end et år efter at tilbuddet til lejerne er fremsat, afvises det.

Kapitel 9: Ekspropriationer

§ 39. En fortegnelse over ekspropriation af fast ejendom i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom indføres i tingbogen under byrder uden fastsættelse af frist til matrikulær berigtigelse.

§ 40. En fortegnelse over et eksproprieret areal kan efter anmodning fra kommissarius tinglyses som adkomst, uden at fortegnelsen påføres påtegning om de i § 2 i bekendtgørelse nr. 169 af 8. februar 2010 nævnte forhold, og uden at matrikelkort forevises.

Stk. 2. Fortegnelsen skal være udfærdiget enten af Geodatastyrelsen eller af den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer. I sidstnævnte tilfælde skal fortegnelsen indeholde erklæring fra kommissarius om, at det pågældende areal ikke udgør en del af en samlet fast ejendom, jf. udstykningslovens § 2 og lov om landbrugsejendomme § 2.

§ 40, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. I § 40, stk. 1, ændres »bekendtgørelse nr. 107 af 25. februar 1991« til: »bekendtgørelse nr. 169 af 8. februar 2010«.
§ 40, stk. 2 er ændret ved § 1.13 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. I § 40, stk. 2, 1. pkt., ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »Geodatastyrelsen«.

§ 41. Servitutter, der efter bestemmelse af ekspropriationskommissionen skal opretholdes uanset den skete ekspropriation, skal opregnes i adkomstfortegnelsen eller, hvis en sådan ikke udfærdiges, i et særligt dokument, som indsendes til Tinglysningsretten.

Kapitel 10: Uskadelighedserklæringer mv.

Overskriften til kapitel 10 er ændret ved § 1.4 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019. Hidtidig formulering: Uskadelighedsattester

§ 42. Tinglysningsretten kan tillade, at et areal overføres fra en ejendom til en anden, uden at adkomsten til det areal, der overføres, forinden er berigtiget, såfremt

1) værdien af arealet, der overføres, ikke overstiger 50.000 kr. af den senest offentliggjorte vurdering, og der forinden er forevist Tinglysningsretten en af parterne underskrevet erklæring om overdragelsen,

2) adkomsten til arealet fremgår af en ekspropriationsfortegnelse, og denne forinden er forevist for Tinglysningsretten,

3) det areal, der overføres, overgår til offentlig vej eller jernbane, og der forinden er forevist Tinglysningsretten en erklæring underskrevet af en beskikket landinspektør, hvori denne erklærer, at arealets værdi ikke overstiger 10.000 kr., eller

4) arealet overføres fra en jernbane, og der forinden er forevist Tinglysningsretten en af parterne underskrevet erklæring om arealoverførslen.

§ 42, stk. 3 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 235 af 23.03.2011 fra d. 01.04.2011. Hidtidig formulering: Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg kommuner foretages vurderingen i henhold til tinglysningslovens § 23, stk. 3, af henholdsvis stadskonduktøren og stadslandinspektøren. Pligten til at indsende erklæring, jf. § 43, stk. 1, nr. 6, og pligten til at indhente samtykke, jf. § 43, stk. 2, og § 44, stk. 2 og 3, påhviler i disse tilfælde henholdsvis stadskonduktøren og stadslandinspektøren.
§ 42 er ændret ved § 1.14 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: § 42. Vurdering i henhold til tinglysningslovens § 23, stk. 3, foretages af Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. dog stk. 3, på baggrund af en erklæring (uskadelighedsattest) afgivet af en landinspektør med beskikkelse.
Stk. 2. Uskadelighedsattesten, der udfærdiges på en af de af Kort- og Matrikelstyrelsen udarbejdede digitale formularer om arealoverførsel, skal godtgøre, at den matrikulære ændring kan ske uden nogen som helst fare for pantesikkerheden og kun giver anledning til en ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi.

§ 43. Tinglysningsretten kan bestemme, at de i henhold til pante- og servitutrettigheder berettigede skal tåle, at deres pant- eller servitutsikrede ret ikke overføres til et fraskilt areal, såfremt følgende er opfyldt:

1) Værdien af det fraskilte areal overstiger ikke 2 pct. af den senest offentliggjorte vurdering, dog maksimalt 125.000 kr.

2) Der er forinden forevist Tinglysningsretten en erklæring underskrevet af ejeren af den ejendom, hvorfra arealet fraskilles, samt af en beskikket landinspektør, hvoraf det fremgår, at

a) ændringen sker uden nogen som helst fare for rettighedshaverens sikkerhed,

b) ændringen kun giver anledning til en ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi,

c) der ikke inden for de seneste fem år er sket tilsvarende ændringer uden rettighedshavernes accept,

d) der ikke findes bygninger på arealet, eller at de bygninger, der findes på arealet, er af ubetydelig værdi, og

e) værdien af arealet ligger inden for de under stk. 1, nr., 1, angivne grænser.

Stk. 2. Vedrører den i stk. 1 nævnte ændring en ejerlejlighedsejendoms fællesareal, beregnes værdien i forhold til den enkelte ejerlejlighed efter dennes andel af fællesarealet (fordelingstal).

§ 43 er ændret ved § 1.14 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: § 43. Det skal af uskadelighedsattesten fremgå:
1) at den matrikulære ændring under hensyn til den fortsatte funktionalitet, anvendelse og arrondering af ejendommen kan ske uden nogen som helst fare for pantesikkerheden,
2) at den matrikulære ændring kun giver anledning til ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi,
3) at der ikke inden for de seneste fem år er udskilt eller omlagt arealer fra ejendommen ved anvendelse af uskadelighedsattest,
4) at der ikke findes bygninger på det udskilte areal, eller at de bygninger, der findes på det udskilte areal, er af helt ubetydelig værdi,
5) at værdien af det udskilte areal højst udgør 2 pct. af den seneste offentlige ejendomsvurdering, dog maksimalt 125.000 kr., jf. dog stk. 2, og
6) at erklæring om, hvorvidt de på ejendommen tinglyste servitutter vedrører det udskilte areal og restarealet, er sendt til Tinglysningsretten.
Stk. 2. Udgør værdien af det udskilte areal højst 4 pct. af den seneste offentlige ejendomsvurdering, dog maksimalt 400.000 kr., kan en landinspektør med beskikkelse afgive en uskadelighedsattest, hvis ejendommens panthavere giver samtykke hertil, jf. § 45.
Stk. 3. Ved værdien af det udskilte areal i stk. 1, nr. 5, og stk. 2, forstås den aftalte købesum, dog mindst et beløb svarende til arealets andel af den seneste offentlige grundværdi.

§ 44. Er der afgivet erklæring efter § 42, nr. 1, noterer Tinglysningsretten dette på den ejendom, hvortil arealet overføres.

Stk. 2. Er der afgivet erklæring efter § 43, stk. 1, nr. 2, noterer Tinglysningsretten dette på den ejendom, hvorfra arealet fraskilles.

§ 44 er ændret ved § 1.14 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: § 44. Vedrører de matrikulære ændringer arealoverførsel fra en ejendom, der samtidig modtager et areal ved arealoverførsel, skal en landinspektør med beskikkelse afgive en erklæring for hver af de ejendomme, for hvilke der udskilles arealer.
Stk. 2. Uskadelighedsattesten skal om de i § 43, stk. 1, nr. 5, eller § 43, stk. 2, nævnte forhold baseres på en samlet vurdering af omlægningen, hvor værdien af de modtagne arealer fratrækkes værdien af de afgivne arealer (nettoprincippet), jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan en matrikulær ændring alene baseres på en uskadelighedsattest i medfør af nettoprincippet, hvis det afgivne areal ikke udgør mere end 20 pct. af de enkelte deltagende ejendommes samlede areal eller værdi i de i § 43, stk. 1, nr. 5, nævnte tilfælde, og 33 pct. af de enkelte deltagende ejendommes samlede areal eller værdi i de i § 43, stk. 2, nævnte tilfælde. I sidstnævnte tilfælde skal ejendommens panthaveres samtykke hertil foreligge, jf. § 45.

§ 45. Tinglysningsretten kan til brug for en afgørelse efter §§ 42 eller 43 forlange, at der forevises en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse, hvoraf det fremgår, om de på en ejendom tinglyste servitutter fortsat geografisk vedrører den pågældende ejendom eller arealer overført fra denne.

§ 45 er ophævet ved § 1.15 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: § 45. Forudsætter gennemførelsen af en arealoverførsel på baggrund af en uskadelighedsattest panthavernes samtykke, skal uskadelighedsattesten indeholde en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at alle panthavere med tinglyst panteret i ejendommen har fået meddelelse om den påtænkte matrikulære ændring og har givet samtykke hertil.
Stk. 2. Meddelelser til panthavere sendes elektronisk, såfremt tingbogen indeholder oplysninger om panthaverens e-mail-adresse, og ellers med almindelig post.

§ 45 er indsat ved § 1.5 i bekg. nr. 159 af 21.02.2019 fra d. 25.02.2019.

§ 46. (Ophævet).

§ 46, stk. 2 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 235 af 23.03.2011 fra d. 01.04.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. I Københavns og Frederiksberg kommuner tilkommer kompetencen efter stk. 1 henholdsvis stadskonduktøren og stadslandinspektøren.
§ 46 er ophævet ved § 1.15 i bekg. nr. 607 af 30.05.2018 fra d. 01.06.2018. Hidtidig formulering: § 46. Kort- og Matrikelstyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, og ejendommens ejere og panthavere er enige herom, beslutte at arealoverførsel kan foretages uden iagttagelse af fremgangsmåden i tinglysningslovens § 23, stk. 1, selv om en landinspektør med beskikkelse ikke kan afgive erklæring i overensstemmelse med § 43, stk. 1, nr. 3 eller 5, § 43, stk. 2, eller § 44, stk. 3. Landinspektør skal angive årsagen hertil og skal afgive erklæring om de øvrige forhold omfattet af § 43 eller § 44.

Kapitel 10 a: Rekonstruktion

Kapitel 10 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 235 af 23.03.2011 fra d. 01.04.2011.

§ 46 a. En fgørelse om indledning af rekonstruktionsbehandling skal anmeldes til tinglysning af skifteretten, når rekonstruktøren meddeler skifteretten, at skyldneren ejer fast ejendom.

§ 46 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 235 af 23.03.2011 fra d. 01.04.2011.

Kapitel 11: Adgang til oplysninger i tingbogen mv.

§ 47. Anmodning om oplysninger fra og udskrift af tingbogen skal angive den pågældende ejendoms matrikelbetegnelse, postadresse eller ejendomsstamnummer.

Stk. 2. Udskrift af tingbogen vedrørende en fast ejendom kan omfatte de enkelte akter.

Stk. 3. Anmodninger om oplysninger fra og udskrift af det historiske register indgives til Tinglysningsretten. En anmodning efter 1. pkt. om andet end adkomstoplysninger skal ud over de oplysninger, der er anført i stk. 1, angive, til hvilket konkret retsforhold oplysningerne skal bruges. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.

Stk. 4. Tinglysningsrettens afgørelse efter stk. 3, kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

Abonnementsordning

§ 48. Tinglysningsretten kan for enhver, der ansøger herom, oprette et abonnement, der indebærer, at den pågældende modtager meddelelse, når der disponeres i tinglysningsmæssig henseende over fast ejendom.

Stk. 2. Et abonnement omfattet af stk. 1 kan vedrøre en eller flere bestemte faste ejendomme. Efter Tinglysningsrettens bestemmelse kan abonnementet begrænses til kun at vedrøre bestemte anmeldelsestyper, f.eks. pantsætninger, servitutter eller adkomst.

Stk. 3. Meddelelser omfattet af abonnementet sendes til den e-mail-adresse, der er angivet i ansøgningen. Til brugere, der anvender systemopkobling godkendt af retten, sendes meddelelserne til den systemadresse, der er registreret i forbindelse med rettens godkendelse af systemet.

Stk. 4. Et abonnement er ikke tidsbegrænset, men løber, indtil det opsiges.

Stk. 5. Kan e-mail-adressen eller systemadressen, jf. stk. 3, ikke anvendes, og er der ikke givet Tinglysningsretten meddelelse om anden elektronisk adresse, ophører abonnementet.

Kapitel 12: Konvertering af papirbaserede pantebreve

§ 49. Tinglysning af påtegning på et papirbaseret pantebrev kan ske, når det pågældende pantebrev er konverteret til et digitalt pantebrev.

Stk. 2. Tinglysningsretten forestår konverteringen af papirbaserede pantebreve, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Anmodning om konvertering skal indgives skriftligt til Tinglysningsretten. Det originale pantebrev indsendes til retten sammen med anmodningen om konvertering. Er det originale pantebrev bortkommet, kan der ikke ske konvertering, før der er opnået dom til mortifikation.

Stk. 4. Autoriserede anmeldere kan aflyse papirbaserede pantebreve uden forudgående konvertering.

§ 49, stk. 4, 2. og 3. pkt. er ophævet ved § 1.2 i bekg. nr. 1642 af 29.06.2021 fra d. 01.08.2021. Hidtidig formulering af 2. og 3. pkt.: I forbindelse med aflysningen kan der afgiftsfrit ske tinglysning af et tilsvarende digitalt pantebrev. Det er en forudsætning for afgiftsfriheden, at anmeldelsen af det digitale pantebrev sker senest samtidig med aflysningen og senest den 8. september 2014.

§ 50. Ved konvertering af ejerpantebreve skal Tinglysningsretten have meddelelse om, hvorvidt der består rettigheder over ejerpantebrevet, samt om rettighedernes indbyrdes placering i prioritetsordenen. Rettigheder over det papirbaserede pantebrev registreres som underpant i det digitale pantebrev.

Stk. 2. Ihændehaveren af et ejerpantebrev, der skal konverteres, har pligt til at medvirke til gennemførelsen af en konvertering af pantebrevet, når pantsætteren eller andre rettighedshavere anmoder herom. Ihændehaveren skal oplyse om eventuelle andre rettighedshavere, hvis anmodningen fremsættes af en sekundær rettighedshaver.

Stk. 3. Ved konvertering af ejerpantebreve, hvor hovedstolen maksimalt udgør 45.000 kr., gælder kravet i § 49, stk. 3, om indsendelse af det originale pantebrev ikke, hvis anmodningen om konvertering fremsættes af den, der ifølge tingbogen har fået tinglyst en meddelelsespåtegning vedrørende det pågældende ejerpantebrev.

§ 51. Tinglysningsretten giver meddelelse om konvertering til den, som har indsendt det papirbaserede pantebrev til konvertering.

Kapitel 13: Ikrafttræden

§ 52. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 2009.

Stk. 2. Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 31. december 2010.

Stk. 3. Følgende cirkulærer og cirkulæreskrivelser ophæves:

1) Cirkulære nr. 75 af 24. maj 1928 til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogførere.
2) Cirkulære nr. 3 af 20. januar 1936 til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogsførere angaaende Udstedelse af Attester i Medfør af Tinglysningslovens § 21.
3) Cirkulære nr. 127 af 17. juni 1938 til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogførere vedrørende Udfærdigelse af Attester til brug ved Udstykning og lignende.
4) Cirkulære nr. 190 af 15. december 1995 om tinglysning i den elektroniske tingbog.
5) Cirkulære nr. 191 af 15. december 1995 om tinglysning i den manuelle tingbog.
6) Cirkulæreskrivelse nr. 11142 af 1. april 1977 om debitors underskrift på pantebreve.
7) Cirkulæreskrivelse nr. 11152 af 1. april 1977 om fotokopier af tingbogsbladet.
8) Cirkulæreskrivelse nr. 11489 af 13. november 1981 om en række væsentlige bestemmelser, der indeholder krav om erklæringer og tilladelser m.v. ved tinglysning.
9) Cirkulæreskrivelse nr. 11640 af 28. oktober 1982 om anvendelse af godkendt kalkerlærred til genparter af kort.
10) Cirkulæreskrivelse nr. 11621 af 28. oktober 1983 om adgangen til at underskrive tinglysningsdagbogen.
11) Cirkulæreskrivelse nr. 11677 af 16. oktober 1986 til domstolene om tinglysning af adkomstdokumenter uden ejendomsværdipåtegning.
12) Cirkulæreskrivelse nr. 11515 af 20. december 1990 til domstolene om ny tinglysningsbekendtgørelse.

§ 52, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1039 af 03.09.2010 fra d. 04.09.2010. I § 52, stk. 2, ændres »8. september 2010« til: »31. december 2010«.

Justitsministeriet, den 3. september 2009

Brian Mikkelsen

/ Dan Bjerring


Bilag 1

Almindelige betingelser (A)

1) Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført i pantebrevet, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2) Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3) Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

5) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

6) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter – herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier – morarenter og gebyr efter nr. 7. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

7) Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. nr. 8, litra f.

8) Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved nr. 2,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. nr. 7.

9) Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i nr. 8, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.


Bilag 2

Almindelige betingelser (skadesløsbrev)

1) Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseændring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset adresseændring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseændring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af Folkeregisteret eller anden let tilgængelige kilde.

2) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

3) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

4) Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

b) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes, eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, og

d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret.


Bilag 3

Almindelige betingelser (B)

1) Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar.

2) Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant eller med obligationer efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at acceptere, at der skal ske nedbringelse af realkreditlån, såfremt lånet er ydet i strid med lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. § 53, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

3) Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført i pantebrevet, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

4) Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

5) Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl.

6) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

7) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

8) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringspræmier samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

9) Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved nr. 4,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer. Vedtægterne indeholder regler om anmeldelse af ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.


Bilag 4

Almindelige betingelser (SDO/SDRO)

1) Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant. Debitor kan endvidere nedbringe eller indfri gælden med bagvedliggende obligationer, hvis der er en direkte sammenhæng mellem lån og obligationer. De nærmere vilkår fastsættes i pantebrevets særlige bestemmelser, der kan indeholde en henvisning til kreditors almindelige forretningsbetingelser eller lignende.

2) Betalinger efter dette pantebrev skal ske på kreditors adresse, som er anført i pantebrevet, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. Er lånet ydet efter reglerne i lov om finansiel virksomhed §§ 16 b-16 g (fælles funding), skal betalinger efter pantebrevet ske til kreditor, som anført i pantebrevet, medmindre debitor modtager særskilt meddelelse om andet betalingssted fra det pengeinstitut eller realkreditinstitut, som har fået pantebrevet overdraget til eje, jf. lov om finansiel virksomhed § 16 e.

3) Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. som aftalt i pantebrevet. Pantebrevet kan indeholde en henvisning til kreditors almindelige forretningsbetingelser eller lignende. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

4) Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseændring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseændring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse.

5) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder bidrag og kautionsforsikringspræmier - samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

8) Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved nr. 3,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer.


Bilag 5

Almindelige betingelser (indekspantebrev)

1)
Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført i pantebrevet, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.
2)
Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.
3)
Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.
4)
Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.
5)
Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.
6)
a)
Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter nr. 7. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.
b)
Pantebrevets hovedstol er angivet ud fra den i pantebrevet anførte nettoprisindeksfaktor. En ændring i indeksfaktoren inden lånets udbetaling medfører en tilsvarende regulering ved udbetalingen af lånet. (Dagens indeksfaktor offentliggøres af Fondsbørsen på de dagligt udsendte kurslister.)
c)
Med udgangspunkt i den i pantebrevet anførte indeksfaktor reguleres hovedstol og restgæld med virkning for den kommende termin hver den 12. juni og 12. december på grundlag af den halvårlige ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks for den foregående november/maj måned. Eventuelt ikke betalte, forfaldne renter medregnes ikke i restgælden ved reguleringen.
d)
Afdrag og renter for den kommende termin beregnes på grundlag af henholdsvis hovedstolen og restgælden som reguleret efter indeksvilkårene i foregående stykke. I første termin efter lånets udbetaling betales intet afdrag. I første termin efter lånets udbetaling betales renter af restgælden som reguleret ud fra indeksfaktoren på denne termins forfaldsdag.
e)
Restgælden opgøres til enhver tid på grundlag af den restgæld, der var opgjort umiddelbart før den seneste indeksregulering med fradrag af eventuelle ikke betalte, forfaldne renter, hvortil lægges en forholdsmæssig del af ændringen ved den nævnte regulering. Til det således fremkomne beløb lægges eventuelle renter og ydelser, der ikke er betalt.
7)
Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. nr. 8 f.
8)
Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a)
hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved nr. 2,
b)
hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
c)
hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
d)
hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
e)
hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
f)
hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. nr. 7.
9)
Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i nr. 8, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.


Bilag 6

Overgruppekode
Undergruppekode
Andet
Andet
Ikke kategoriseret
Vandløb
Anvendelse
Andet
Anvendelsesforhold
Fredning
Højdebegrænsning
Sanering
Bebyggelse
Andet
Bebyggelsesforhold
Brandmur
Byggelinie
Byplanvedtægt
Vilkår
Brugs- eller lejeforhold
Andet
Jagtret
Bygning på lejet grund
Ejendomsforhold
Andet
Byggeretligt skel
Grundejerforening
Hegn
Udstykning
Forsyning
Andet
Naturgas
Tilslutningspligt
Vand
Varme
Færdsel
Andet
Adgangsforhold
Parkering
Vej
Vejret
Køb og salg
Andet
Forkøbsret
Salgsforhold
Tilbagekøbsret/pligt, hjemfaldspligt
Ledninger
Andet
Forsyning/afløb
Telefon
Tekniske anlæg
Andet
El, vand, varme eller gas
Master
Transformeranlæg
Vandværk

Advokat Jørgen U. Grønborg