Miljøret

Generelt

Arbejdsmiljøret

Fredning

Jordforurening

Kemikalieaffaldsdepotloven

Klima

Miljøafgifter

Miljøbeskyttelse

Miljøregnskaber

Miljøskadeerstatning

Miljøstrafferet

Naboret

Naturbeskyttelse

Planlovgivning

Randzoner

Rygning

Sommerhuse og campering

Stormflod og stormfald


Generelt

Links

Betænkninger

Bøger

Artikler


Links:

Danske myndigheder

Interesseorganisationer og informationscentre

Konventioner og traktater

Miljømyndigheder i andre lande


Danske myndigheder

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsen

Miljø- og fødevareklagenævnet

Miljømærkning Danmark (administrerer "Blomsten" og "Svanen")

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Interesseorganisationer og informationscentre

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Industri

Danske Regioner

EnviNa - Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige

Green Cities - Denmark

Greenpeace Danmark

Kommunernes Landsforening

Landbrug og fødevarer

Landsforeningen Praktisk Økologi

Regionernes Videnscenter for Miljø og Ressourcer

Rådet for Grøn Omstilling

VCØB - Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Øko-net

ØkoAnalyse I/S

ØkoWeb Danmark


Konventioner og traktater

Environmental Treaties and Resource Indicators, (ENTRI)

United Nations Environment Programme - Secretariats and conventions

World Resources Institute

Miljømyndigheder i andre lande

Australien - Flora of Australia Online

Norge - Klima- og miljødepartementet

Canada - Environment Canada

Norge - Miljødirektoratet

Grønlands Landsstyre - Naalakkersuisut

Portugal - Agência Portuguesa Do Ambiente (APA)

Finland - Ympäristöministeriö

Singapore - Ministry of the Environment and Water Resources

Hong Kong - Environmental Protection Department

Storbritannien - Environment Agency

Holland - Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

Sverige - Naturvårdsverket

Irland - ENFO

Sverige - Kemikalieinspektionen

Island - Ministry of the Environment, Energy and Climate

Thailand - Ministry of Natural Resources and Environment

Israel - Ministry of the Environmental Protection

Tyskland - Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety

Litauen - Environmental Protection Agency

Tyskland - Umweltbundesamt

Malaysia - Department of Environment

USA - U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

New Zealand - Ministry for the Environment

Østrig - Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus


Betænkninger

Bet. nr. 1309/1996: Natur, miljø og EU's landbrugspolitik

Bet. nr. 1308/1995: Geocenter

Bet. nr. 1210/1990: Økonomi og miljø i statistisk belysning

Bet. nr. 1120/1987: Arealudvalget - Det fremtidige ankesystem på miljøministeriets og byggelovens område. Delbetænkning 2

Bet. nr. 1078/1986: Landbokommissionen. 2. delbetænkning om landbrug og miljø

Bet. nr. 1051/1985: Arealudvalget - Planlægningen på miljøministeriets område. Delbetænkning 1

Bet. nr. 981/1983: Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen

Bet. nr. 233/1959: Revision af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v.

Bet. nr. 135/1955: Foranstaltninger mod olieforurening

Bøger

1978

1980

1986

1987

1988

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2016

2017

2020

2022

2023

1978

W. E. von Eyben (red.): Dansk Miljøret 1-5, 1978. Anmeldt af P. Spleth i UfR 1979 B.37-51: Miljøret, administration, domstole og grundlov.

1980

W. E. von Eyben: Miljøret, 1980, Akademisk Forlag.

1986

W. E. von Eyben: Miljørettens grundbog, 1986, Akademisk Forlag.

1987

Ellen Margrethe Basse: Miljøankenævnet I-II - en analyse af nævnets organisation, arbejdsgrundlag og funktionsmåde ud fra retlige og andre samfundsvidenskabelige synsvinkler, disputats, 1987, GadJura. Anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen i JUR 1988.39-48

Se også:

Johan Garde i UfR 1988 B.19-24: I anledning af Ellen Margrethe Basses disputats Miljøankenævnet.
Ellen Margrethe Basse i UfR 1988 B.66-72: Miljønævnets praksis - en replik til Johan Garde.
Johan Garde i UfR 1988 B.160: Svar til dr. jur. E. M. Basse.

1988

Ellen Margrethe Basse: Erhvervsmiljøret, 1988, 320 sider, GadJura.

1992

Ellen Margrethe Basse: Forurenet jord - pligter og rettigheder, 2. udg., 1992, GadJura.

Bo Brix, Lisbeth Toft-Pedersen, Karin Paabøl og Erik B. Aksig: Råstofloven med kommentarer, 2. udg., 1992, DJØF.

1993

Ellen Margrethe Basse: Introduktion til miljøretten, 2. udg., 1993, GadJura. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1993 B.406/2.

1994

Peter Pagh: Studier over amerikansk miljøret - til belysning af dansk miljøret og EF-miljøret, 1. udg., 1994, 504 sider, DJØF. Anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 1994 B.284-285.

Said Mahmoudi: EU:s miljörätt, 1994, CE Fritzes AB, Stockholm. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1995 B.382-383.

Magnus Hagman: EU:s avfallslagstiftning - en översikt, 1994, CE Fritzes AB, Stockholm. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1995 B.95-96.

Ellen Margrethe Basse (red.): Miljørettens grundspørgsmål. Bidrag til en nordisk forskeruddannelse, 1. udg., 1994, GadJura.

Håkon Djurhus, Jens Frederiksen og Henrik Kærgaard: Miljø -ledelse, -regnskab, -revision -jura for beslutningstagere, 1994. FSR's Forlag.

Ellen Margrethe Basse (red.): Bæredygtighed - en retsteoretisk begrebsanalyse. Bidrag til en nordisk forskeruddannelse, 1. udg., 1994, GadJura.

1995

Ellen Margrethe Basse: Affaldslovgivningen, 1. udg., 1995, 591 sider, GadJura.

Red. Ole Christiansen: Retligt set - synsvinkler på arealanvendelseslovgivningen, 1. udg., 1995, DJØF. Anmeldt af Holger Hansen i UfR 1995 B.239/3-240.

1996

Jonas Ebbesson: Compatibility of International and National Environmental Law, 1996, Justus Förlag/Kluwer Law International. Anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 1997 B. 42/2.

Ellen Margrethe Basse (red.) : Miljøkonsekvensvurdering - i et retligt perspektiv, 1 udg., 1996, GadJura.

Helle Tegner Anker: Miljøretlig regulering på landbrugsområdet - særligt om handlingsplaner og miljøkonsekvensvurderinger, 1. udg., 1996, 469 sider, DJØF.

Peter Pagh: EU-miljøret, 1. udg., 1996, 652 sider. Chr. Ejlers' Forlag

Karen Aarøe, Jørgen Bjerring og Peter Pagh: Miljøretlige afgørelser og domme, MAD, 1. bind, 1. årg. udkom i 1996, ca. 1.000 sider årligt, Forsikringshøjskolens Forlag

Jonas Högström: Företagenes miljöstyring med EMAS. En översikt över EGG-förordningen 1836/93 om frivilligt deltagende för industriföretag i EMAS, 1996, Norstedts Juridik. Anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 1997 B.62-63

EMAS = ECo-Management and Audit Scheme.

1997

Jens Frederiksen: Miljørapportering og grønne regnskaber, FSR 1997. Anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 1997 B.194.

Tine Sommer: Affaldsreguleringen i EU-retlig belysning, 1997. ph.d.-afhandling.

Marie-Louise Larsson: On the Law of Environmental Damage. Liability and Reparation, Stockholms Universitet, 1997. Anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 1997 B.227/2-228.

Ellen Margrethe Basse: Environmental Law, From International to National Law, 1. udg., 1997, 431 sider, GadJura. Anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 1998 B. 349/2-350.

Annika Nilsson: Att byta ut skadliga kemikalier: Substitutionsprincipen - en miljörättslig analys, 1997, Nerenius & Santerus Förlag. Anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 1998 B.71-72.

Morten Ruud, Geir Ulfstein og Ole Kristian Fauchald: Utvalgte emner i folkerett. Metode-miljø-havrett-handel, 1997, Tano Aschehoug. Anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 1998 B. 73/2.

Charlotta Zetterberg: Miljörättslig kontrol av genteknik, 301 sider, 1997, Iustus Förlag,. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1998 B.373/2.

Ludwig Krämer: Focus on European Environmental Law, second edition, 1997, 378 sider, Sweet & Maxwell, London. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1999 B.23.

Alexandre Kiss og Dinah Shelton: Manual of European Environmental Law, 2. edition, 1997, 622 sider, Cambridge University Press. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1999 B.135-136.

1998

Ellen Margrethe Basse: Håndhævelse af miljølovgivning - en antologi, 1998, 328 sider, GadJura. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1998 B.212-213.

Jesper Jespersen: Miljøøkonomi, 1. udg., 1998, 217 sider, DJØF

Hans Chr. Bugge: Forurenseren skal betale. De almindelige regler i norsk rett om kostnadsansvar ved forurensning, disputats, 1998, Forlaget Tano, Aschehoug, Oslo.

Alan Boyle & Michalen Anderson: Human Rights Approaches to Environmental Protection, 1998, 313 sider, Clarendon Press, Oxford. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1998 B.519/2-521.

Peter Pagh: Miljøansvar - en ret for hvem?, disputats, 1998, 637 sider, DJØF. Anmeldt af Bo von Eyben i UfR 1999 B.74-78 og af Ellen Margrethe Basse i JUR 1999.230-247.

Jean-Pierre Hannequart: European Waste Law, 1998, 435 sider, Kluwer Law International. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1999 B.384-385.

1999

Ulla Steen: Miljøretlig regulering på transportområdet, En retsdogmatisk og retssociologisk analyse, 1. udg., 1999, 315 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1999 B.182-183.

Ellen Margrethe Basse: Miljøret - samspillet mellem lovgivning og aftalte ordninger, 1999, 235 sider, Greens§Jurabibliotek. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1999 B.159-160.

Bent Ole Gram Mortensen: Standardisering og certificering som instrument på miljøområdet, 1. udg., 1999, 120 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2000 B.99-100.

Birgitte Egelund Olsen: Hvile i sig selv princippet. En miljø- og konkurrenceretlig analyse af affalds- og elforsyningsområdet, 1. udg., 1999, 440 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1999 B.457-459.

Bent Ole Gram Mortensen: Standardisering og certificering som instrument på miljøområdet, 1. udg. 1999, 120 sider, DJØF.

Bo von Eyben, Peter Mortensen og Peter Pagh: Fast ejendom - Rådighed og regulering, 1. udg., 1999, 256 sider, Thomson. Anmeldt af Lars Ramhøj i UfR 1999 B.523/2-524.

Christian Balder, Jens Frederiksen og Håkon Djurhuus: Miljø for beslutningstagere, 1999, 151 sider, Thomson. Anmeldt af Rasmus Nørgaard i R&R nr. 2/2000 p. 54 og af Peter Pagh i UfR 2000 B.154-155.

Chris Backes og Gerrit Betlem: Integrated Polution Prevention and Control - The EC-directive from a Comparative Legal and Economic Perspective, 1999, 155 sider, Kluwer Law International. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 1999 B. 549-550.

Inge Lorange Backer: Innføring i naturressurs og miljørett, 3. udg. 1999, 254 sider, ad Notam, Gyldendal, Oslo. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2000 B.454-455.

Dorothy Gillies: A Guide to EC Environmental Law, 1999, 185 sider, Earthscan Publications Ltd, London. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2000 B.591-592.

2000

Ludwig Krämer: EC Environmental Law, fourth edition, 2000, 329 sider, Sweet & Maxwell, London. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2000 B.393-394. 3. udg. 1998 er anmeldt af Peter Pagh i UfR 1999 B.63-64.

Han Somsen: The Yearbook of European Environmental Law 1998, Volume I, 2000, 732 sider, Oxford University Press. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2000 B.484-486.

Jan H. Jans: European Environmental Law, 2. ed., 2000, European law Publishing, Groningen, Holland. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2001 B.67-68.

Jonas Ebbesson: Internationell Miljörätt, 2. udg., 2000, Iustus Förlag, Uppsala. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2001 B.93-94. 1. udg., 1993, er anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 1993 B.480.

B. Bengtsson, U. Bjällås, S. Rubenson og R. Strömberg: Miljöbalken - En kommentar. Del 1, 2000, 676 sider, Norstedt Juridik. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2001 B.140-141.

2001

Jan Darpö: Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden, 2001. 509 sider.

2002

Ellen Margrethe Basse (red.), og Lars Bracht Andersen: Miljøretten VI - Registerbind, 1. udg., sept. 2002, 346 sider, DJØF

Per Henrik Lindblom: Miljöprocess del I og II, 2002, 806 sider, Iustus Förlag. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2002 B.313-314.

Patricia Birnie & Alan Boyle: International Law & the Environment, 2. edit., 2002, 798 sider, Oxford University Presse, London. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2002 B.375-376.

Jonas Ebbesson (edit.): Access to Justice in Environmental Matters in the EU, 2002, Klüwer International, Hague. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2002 B.406.

Ludwig Krämer: Casebook on EU Environmental Law, 2002, Hart Publishing,. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2003 B.109-110.

Jochem Wiers: Trade and Environment in the EC and the WTO, 2002, 502 sider, European law Publishing, Groningen, Holland. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2003 B.209-211

2003

Anette Møller-Sørensen: Administrativ håndhævelse. Natur og miljøbeskyttelse, 1. udg., marts 2003, 380 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2003 B.229

Jan H. Jans (ed.): The European Convention and the Future og European Environmental Law, Proceedings of the Avosetta Group of Environmental Lawyers, 2003, European law Publishing, Amsterdam. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2004 B.75-76.

2005

Titti Kopp: Råstofindvinding på land - retlige krav til skønsudøvelsen, 1. udg. feb. 2005, 478 sider, DJØF

2006

Ellen Margrethe Basse (red.), Helle Tegner Anker, Morten Engberg, Orla Friis Jensen, Veit Koester, Gorm Toftegaard Nielsen, Birgitte Egelund Olsen og Peter Pagh: Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udg., marts 2006, 890 sider, DJØF. 1. udg., 2001 er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2001 B.396-398. 2. udg. er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2009 B.42-44.

Ellen Margrethe Basse (red.), Helle Tegner Anker, Ole Christiansen, Veit Koester og Ulla Steen: Miljøretten 2 - Arealanvendelse, natur og kulturbeskyttelse, 2. udg., juli 2006, 521 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2002 B.487-488. 2. udg. er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2009 B.42-44.

Ellen Margrethe Basse (red.), Helle Tegner Anker, Jette Haugaard, Bent Ole Gram Mortensen, Peter Pagh, Anne-Marie Rasmussen og Pernille Aagaard Truelsen: Miljøretten 3 - Affald, jord, råstoffer og undergrund, 2. udg., okt. 2006, 670 sider, DJØF. 1. udg., 2001, er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2002 B.487-488. 2. udg. er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2009 B.42-44.

Helle Tegner Anker (red.), Bent Ole Gram Mortensen (red.) og Birgitte Egelund Olsen (red.): Kommunal Miljøforvaltning, 1. udg. 2006, 283 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2007 B.171.

Peter Pagh: Lærebog i miljørettens almindelige del, 2006, 324 sider, DJØF. Anmeldt af Ellen Margrethe Basse i UfR 2007 B.21.

2007

Kirsten Halsnæs, Peder Andersen & Anders Larsen (red.): Miljøvurdering på økonomisk vis, 1. udg. feb. 2007, 426 sider, DJØF

Ellen Margrethe Basse (red.): Miljøretten 4, Forurenende anlæg og processer, 2. udg., dec 2007, 818 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2009 B.42-44. 1. udg. er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2002 B.487-488.

2008

Alex Puggaard og Karsten Revsbech: Lærebog i miljøret, 4. udg., jan. 2008, 553 sider, DJØF. 2. udg. er anmeldt af Peter Pagh i UfR 2000 B.25-26.

Ellen Margrethe Basse (red.), Lone Bruun Aggersbjerg, Lars Bracht Andersen, Peter Pagh, og Tine Sommer: Miljøretten 5 - Risici, produkter og organismer, 2. udg., mar. 2008, 690 sider, DJØF. 1. udg. 2004 er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2002 B.487-488. 2. udg. er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2009 B.42-44

Jan H. Jans: European Environmental Law, 3. ed., 2008, 496 sider, European Law Publishing, Groningen, Holland. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2008 B.141/2.

Helle Tegner Anker (red.), Birgitte Egelund Olsen (red.): Miljøretlige emner. Festskrift til Ellen Margrethe Basse, nov. 2008, 512 sider, DJØF

Ellen Margrethe Basse fyldte 60 år d. 26.11.2008.

Ellen Margrethe Basse (red.), Bent Ole Gram Mortensen, Anita Rønne og Pernille Aagaard: Miljøretten 6, Klima og energi, 1. udg., nov. 2008, 878 sider, DJØF, er anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2009 B.42-44

2009

Laura Nielsen, Peter Pagh & Anita Rønne (eds.): The Copenhagen protocol on climate change. An international negotiation competition, 1. udg., marts 2009, 344 sider, DJØF.

2010

Morten Walløe Tvedt: Norsk genressursrett - Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi, Cappelen, Oslo 2010, 380 sider inkl. Registre. Omtalt af Jens Schovsbo i UfR 2011 B.114/1.

2011

Marlene Hannibal, Ellen Skodborggaard, Søren Stenderup Jensen og Peter Holm Larsen: Klimaændring i juridisk perspektiv, 2011. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2012 B.25-26.

2016

Veit Køster: International miljøret - fra rammerne til reglerne, 1. udg., 2016, 842 sider, DJØF, anmeldt af Peter Pagh i UfR 2016 B.424.

2017

Ellen Margrethe Basse: Erhvervsmiljøretten - Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav, 1. udg., jan. 2017, 1.010 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2017 B.356.

2020

Ellen Margrethe Basse: Environmental Law in Denmark, 3. udg., 2020, 600 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Peter Pagh i UfR 2000 B.337-338.

2022

Jacob Brandt og Mark Christian Walters: Miljøret, 10. udg., 2022, Karnov Group. 4. udg. fra 2000 er anmeldt af Peter Pagh i UfR 2001 B.163-164. 1. udg. 1992 er anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i FM 1992.155-156. 9. udg. fra 2018 er anmeldt af Peter Pagh i UfR 2019 B.111

2023

Azad Taheri Abkenar, Christian Østrup, Mohammad Ahsan: Miljøoplysningsloven med kommentarer, 1. udg., maj 2023, 900 sider, DJØF


Artikler

1977

1978

1979

1980

1981

1983

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2015

2017

2020

2022

2023

1977

Chr. Hjorth-Andersen i JUR 1977.193-212: Dansk støjbekæmpelse.

Else Marie Kirkegaard i JUR 1977.301-302: En kommentar til Chr. Hjorth-Andersen.

Chr. Hjorth-Andersen i JUR 1977.302: Behovet for en miljøstatistik.

1978

Johan Garde i JUR 1978.489-508: Klageberettigelse i Miljøretten.

1979

Ellen Margrethe Basse i JUR 1979.485-499: Kan en græsrodsorganisation optræde som klager ved en administrativ klageinstans og ved domstolene?

1980

Johan Garde og David Rehling i JUR 1980.53-60: Ankenævn i Miljøretten

Johan Garde og David Rehling i JUR 1980.503-513: Sorteper i miljøretten eller: Om betydningen af at klage begrænses til retlige spørgsmål.

1981

W. E. von Eyben i JUR 1981.145-149: Miljørettens styrings- og koordinationsproblemer.

Johan Garde og David Rehling i JUR 1981.297-318: "Ulovlige forhold" i miljøretten - den administrative lovliggørelsesproces.

Ellen Margrethe Basse i JUR 1981.413-442: Miljøankenævnet, dets virksomhed og dets fremtid.

1983

Ellen Margrethe Basse i UfR 1983 B.389-398: Kan ankenævn være procespart i en offentligretlig retssag? En problematisering af bl. a. miljøankenævnets optræden som sagvolder i UfR 1981.880 VLD.

1987

Holger Hansen i JUR 1987.195-205: Delegationsbestemmelser i nyere energi-, miljø- og planlægningslovgivning.

1988

Karsten Revsbech i JUR 1988.197-208: Vejledninger om miljøbeskyttelse

En forvaltningsretlig analyse af denne form for vejledninger.

Holger Hansen i JUR 1988.217-233: Ændringer i miljø- og planlovgivningen som følge af Arealudvalgets arbejde.

1989

Mogens Heering i ADV 1989.311-313: Pas på ved køb eller salg af forurenede grunde.

Veit Koester i JUR 1989.8-31: Ramsar-konventionen - en illustration af nogle generelle folkeretlige, statsretlige og forvaltningsretlige problemer i forbindelse med opfyldelsen af en arealrelateret miljøbeskyttelseskonvention.

Johan Garde i JUR 1989.156-168: Når lovforberedelsen svigter og opfølgningen er uheldig - et eksempel fra loven om kemiske stoffer og produkter.

Ellen Margrethe Basse i JUR 1989.267-278: Nogle betragtninger om regulering af landbrugets forureningsforhold.

Ernst M. Jessen i Justitia nr. 2/1989: Kommuners servitutforhold og afgrænsningen af retlige spørgsmål efter Kommuneplanlovens § 48.

1990

Ellen Margrethe Basse i JUR 1990.97-121: Den under Miljøministeriet henhørende regulering af landbrugets forhold.

1991

Peter Pagh i JUR 1991.267-280: EF-retten og affaldsproblemerne.

Ellen Margrethe Basse i JUR 1991.354-370: Moderniseringen af miljølovgivningen set i et retssikkerhedsperspektiv.

Ellen Margrethe Basse i UfR 1991 B.217-226: Aftaler som nyt virkemiddel i miljøretten

Om miljøaftaler som alternativ til miljøgodkendelser.

Peter Pagh i UfR 1991 B.353-362: Farlige stoffer og EF-retten

Artiklen diskuterer om der er hjemmel til de nuværende danske godkendelsesordninger af pesticider.

1992

Peter Pagh i JUR 1992.69-83: Forurenede grunde.

F. Reidar Jørgensen i JUR 1992.171-175: Fra Ramsar til Hjerting.

Peter Pagh i JUR 1992.225-230: Unionstraktaten og miljøet.

Veit Koester i JUR 1992.413-421: Lov om naturbeskyttelse.

Jørgen B. Jepsen i Lov & Ret nr. 1/1992 p. 25-26: Miljøret - på vej til år 2000.

Peter Jürgensen i Lov & Ret nr. 9/1992 p. 14-15: Industrien skal markere sig synligt i miljøspørgsmål

Interview med Niels Gram.

Peter Pagh i UfR 1992 B.361-371: Luftforureningsbekæmpelsen i retlig belysning

Der diskuteres bl.a. hvilke kriterier, der skal inddrages ved miljøgodkendelser.

1993

Birgitte Refn Wenzel, Ellen Skodborggaard og Jørgen B. Jepsen i ADV 1993.192: Advokater og miljørevision

Jørn Almdal i ADV 1993.282-283: Oprensning af forurenede "benzingrunde".

Helle Tegner Anker i JUR 1993.426-433: Handlingsplaner, konsekvensvurderinger og kvalitetsnormer på miljøområdet.

Lasse Ringius i JUR 1993.437-442: Det globale regime for regulering af dumpning af radioaktivt og andet affald i havet: Om betingelserne for international miljøregulering.

Søren Seerup Nielsen og Martin Dahl Pedersen i Justitia nr. 3/1993: Genanvendelse af affald i EF-retlig belysning.

Birgitte Refn Wenzel i Lov & Ret nr. 8/1993 p. 13-14: Miljøstyring bliver snart en del af hverdagen for danske virksomheder.

1994

Ole Due i EU-ret & Menneskeret nr. 1/1994 p.5-12: Domstolens praksis på miljøområdet

Imødegår bla. kritikken af EF-domstolens praksis på miljøområdet.

Peter Pagh i UfR 1994 B.27-36: EF-retlige og andre juridiske problemer i dansk affaldsregulering.

Sonny Kristoffersen i UfR 1994 B.109-113: Forslag til lov om erstatning for miljøskader sammenholdt med den frivillige forsikringsmæssige ansvarsløsning for miljøskader.

Søren Stenderup Jensen i UfR 1994 B.413-421: Formueretlige principper i den offentlige miljøret.

1995

Agnete Weis Bentzon & Lars B. Goldschmidt i Ret og privatisering, GadJura, 1995 p. 186-206: Nye roller for private i reguleringen af farlig industriel virksomhed.

Ulf Kjellerup i Ret og privatisering, GadJura, 1995 p. 207 ff: Aftaler i miljøretten.

Klaus Frederiksen i R&R nr. 12/1995 p. 31-40: Miljøledelse - ny vin på gamle flasker.

Marianne Jacobi i UfR 1995 B.147-153: Grænser for påbud i miljølovgivningen.

Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 1995 B.265-271: Retsvæsenets håndtering af miljøstraffesager.

Birgitte Vestberg i UfR 1995 B.309-310: Den sære lovgivning.

1996

Mikael Geday og Henrik Peytz i EU-ret & Menneskeret nr. 1/1996 p.61-81: Vurdering af virkninger på miljøet - en gennemgang af VVM-direktivet og dets gennemførelse i dansk ret.

Veit Koester i JUR 1996.272-282: Konventionen om den biologiske mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen) - en introduktion

Gitte Tuesen i UfR 1996 B.235-241: Olieeventyrets problembørn - regulering af fjernelse af installationer til havs.

1997

Vibeke Johnson og Dorte Harrekilde i Ejendomsmægleren nr. 4/1997 p. 12-15: Værditabsloven

Omhandler lov nr. 214 af 28.04.1993 om værditabsordning for boligejere m.v.

H. Bolt Jørgensen i Lov & Ret nr. 4/1997.5-8: Miljøet skal have sin egen advokat.

Vivi Bruhn Knudsen i Lov & Ret nr. 4/1997.8-10: Miljøet skal også have erstatning.

Peter Skov i Lov & Ret nr. 4/1997.10-13: Virksomheder må spille russisk roulette i miljøsager.

Peter Pagh i Lov & Ret nr. 5/1997: Miljøets repræsentanter ....

Kim Trenskow i R&R nr. 10/1997 p. 32-37: Økonomiske virkemidler på miljøområdet.

Hjalte Rasmussen i UfR 1997 B.437-447: Amsterdamtraktatens stærke miljøgaranti.

Peter Pagh i UfR 1997 B.511-523: EU's beskyttelse af vilde fugle og fisk: indgribende betydning for arealanvendelsen.

1998

Jens R. Andersen i ADV 1998.215-217: Fra miljøudvalgets arbejdsmark.

Tine Sommer i JUR 1998.379-389: Udførselsrestriktioner og miljøhensyn

Omhandler EF-traktatens art. 34.

Veit Koester i UfR 1998 B. 75-86: Mere om EU's beskyttelse af vilde fugle.

Peter Pagh i UfR 1998 B. 182-184: Replik om fuglebeskyttelse.

Veit Koester i UfR 1998 B. 345-348: Duplik om fuglebeskyttelse.

1999

Veit Koester i JUR 1999.87-102: Århus-konventionen om "borgerlige rettigheder" på miljøområdet - især i et menneskerettighedsperspektiv.

Peter Pagh i JUR 1999.266-274: Efter Korsbæks død: Hvordan undgår domstolene at blive spændt for politiske sager?

2000

Tine Sommer i EU-ret & Menneskeret nr. 3/4 2000 p. 119-127: Fællesskabets problemfyldte affaldsdefinition.

Peter Pagh i Lov & Ret nr. 2/2000 p. 4-8: Det retlige skøn bliver politisk

Mener, at man bør overveje at fjerne kommunernes kompetence på miljøområdet.

Peter Pagh i JUR 2000.183-192: Miljørettens udfordring

Tiltrædelsesforelæsning d. 08.02.2000.

Peter Pagh i UfR 2000 B.256-263: Fortalen til Jyske Lov: - en målestok for miljølovgivningens kvalitet i relation til EU.

2001

Bo Grum-Schwensen i HUSET nr. 3/2001 p. 32-35: Affald 21.

Johnny Kelk i HUSET nr. 12/2001 p. 36-37: DADES Miljøpris 2001

Tildelt EBO Consult for projekt til recirkulering af vores brugsvand.

2002

Helle Tegner Anker i JUR 2002.379-391: En liberal miljølovgivning? Erfaringer fra New Zealand.

Berit Birkemose og Stine Dyhr i Rettid 2002 Studenterafhandling nr. 5: Implementering af VVM-direktivet i dansk ret

Mogens Moe i UfR 2002 B.156-159: Søgsmålsfrister i retspraksis.

Peter Pagh i UfR 2002 B.247-252: Mere om miljølovgivningens søgsmålsfrister.

2003

Oluf Hjortlund og Karin Thomsen i ADV 2003.58-60: Advokatrådet til politikerne: "Retssikkerheden må styrkes".

Børge Sørensen og Uffe Bech i TfL 2003.63-71: Håndtering af miljøpolitiske interessekonflikter - særligt om jordfordeling

Peter Pagh i UfR 2003 B.153-161: Forsigtighedsprincippet - fra luftighed til hard law.

Kim Trenskow i UfR 2003 B.193-201: Købers indtræden i sælgers miljøretlige retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

2005

Peter Pagh i JUR 2005.10-16: EU-direktiv om miljøansvar

2006

Mogens Moe i UfR 2006 B.152-160: "Ulven kommer" - Jordforurening og drikkevandsbeskyttelse

Gennemgår de aspekter af lov om jordforurening, som en advokat oftest støder på.

2007

Peter Pagh i ET nr. 4/2007 p. 291-299: Tilladelse, tilgivelse og ansvar – om fysisk eller retlig lovliggørelse i miljøretten

På grundlag af ældre og nyere retspraksis – bl.a. Holte midtpunkt-sagen – drøftes søgsmålsfrist, byggetilladelsers retskraft, kompetence og ejendomsretlig beskyttelse i forbindelse med håndhævelse af miljølovgivningen. Drøftelse af ekspropriationssynspunktet.

Jens Petersen i TfL 2007.35-39: Vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved udvidelse af husdyrbrug

2008

Jens Andersen-Møller og Jacob Brandt i UfR 2008 B.93-99: Kommunernes ansvar for afledning af overfladevand.

2009

Kaspar Wederkinck Olesen i Ejendomsmægleren nr. 12/2009 p. 22-23: Energirenovering med effekt

Omtale af ejendomsselskabet Realeas projekt "energiparcel".

Louise Hauberg Wilhelmsen i Rettid 2009 Studenterafhandling nr. 3: Nyttiggørelsesbegrebet - i et EU-retligt perspektiv

Adam Goldschmidt i UfR 2009 B.324-330: Om ansvaret for hindring og begrænsning af miljøskade i forbindelse med bjærgning af skib i henhold til sølovens § 449 og EU's affaldsdirektivs art. 15.

2011

Peter Pagh i JUR 2011.19-27: Risiko-virksomheder - eksterne beredskabsplaner og information af offentligheden.

Peter Pagh i UfR 2011 B.36-40: Kan Polen forbyde GMO, fordi Kommissionen sendte et brev for sent?

Om miljøgarantiens indbyggede modsigelse i lyset af en ny dom.

Peter Pagh i UfR 2011 B.11-13: Behov for ændring af reglerne om sagsomkostninger i miljøsager

Konsekvenser af Århus-konventionen og EU-retten.

Bent Ole Gram Mortensen i UfR 2011 B.163-166: Er en vindmølle fast ejendom i VE-lovens forstand?

2012

Søren H. Mørup i JUR 2012.149-158: Håndhævelse på miljørettens område - om betydningen af lang tids forløb, passivitet og berettigede forventninger.

2015

Peter Pagh i JUR 2015.36-42: Søgsmålsfristers anvendelsesområde i miljøsager – med kommentar til nyere retspraksis

2017

Viet Koester i JUR 2017.23-33: Påberåbelse af international miljøret for miljøklagenævn og domstole - karakter og retlige konsekvenser

2020

Peter Pagh i JUR 2020.206-215: EU-rettens forrang: miljøvurdering og gyldighed af bekendtgørelser og tilladelser – efter dom i C-24/19 om Flanderns vindmøllebekendtgørelse og cirkulære

Peter Pagh i UfR 2020 B.161-169: Om genoptagelsespligt af tilladelser, når EU-krav til miljøvurdering er overtrådt og søgsmålsfristen er udløbet? - om rækkevidden af C-261/18 om manglende miljøvurdering af vindmøllepark

2022

Sebastian Glanz i R&R nr. 8/2022 p. 48-57: Danmark skal være CO2-neutral: En ABC til hvordan virksomhederne kommer i gang med den grønne omstilling

2023

Håkun Djurhuus i Festskrift til Peter Pagh, 2023, DJØF, p. 183-196: Miljøprocesret

Thomas Haugsted i Festskrift til Peter Pagh, 2023, DJØF, p. 279-314: Når forvaltningen tolererer lovovertrædelser – om »administrativ tolerance« i håndhævelsen af miljølovgivningen

Julie Marie Bjerggaard Jørgensen og Birgitte Egelund Olsen i Festskrift til Peter Pagh, 2023, DJØF, p. 395-420: Administrative nævns forelæggelsesadgang: Om Miljø- og Fødevareklagenævnet og EU-rettens »effet utile«

Richard Macrory i Festskrift til Peter Pagh, 2023, DJØF, p. 445-460: Challenges in the enforcement of environmental law

Kemikalieaffaldsdepotloven

Bernhard Gomard i UfR 1978 B.53-71: Erstatningsansvar for miljøskader forårsaget af nedgravet kemikalieaffald.

Birgitte Refn Wenzel i Lov & Ret nr. 9/1992 p. 20-21: Affaldsdepoterne og den uklare lov.

UfR 1996.854 HD: A/S Dansk Spændbeton (S), Hedehusene, var i 1990 af Høje-Taastrup Kommune blevet pålagt et påbud om, at virksomhedens egen vandforsyning til drikkevandsformål skulle ophøre, da vandet indeholdt chlorerede opløsningsmidler. Forureningen skyldtes ikke virksomhedens egne forhold. S blev herefter tilsluttet kommunens vandforsyning. S blev dømt til at betale tilslutningsafgift på 1.204.985,80 kr., idet S ikke havde krav på, at indgrebet blev foretaget efter kemikalieaffaldsdepotlovens § 13, stk. 1. Dissens.

UfR 1998.270 HD: Lille Næstved Vandværk påstod Storstrøms Amtskommune og Miljø- og Energiministeriet dømt til at betale 1.113.186 kr i erstatning for udgifterne i forbindelse med forurening af vandet. Vandværket havde ikke krav på at lukningen af boringerne skulle ske efter kemikalieaffaldsdepotloven § 13 (nu affaldsdepotlovens § 15) og de sagsøgte blev frifundet.

Rygning

Lov om røgfri miljøer (inkl. bemærkninger til loven og senere ændringslove)

Lov om elektroniske cigaretter m.v., jf. lovbekg. nr. 1876 af 20.09.2021

Bekg. nr. 784 af 13.06.2023 om kvalitet, mærkning og alderskontrolsystem m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Bekg. nr. 783 af 13.06.2023 om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år

Bekg. nr. 770 af 12.06.2023 om anmeldelse af elektroniske cigaretter uden nikotin og genopfyldningsbeholdere uden nikotin m.v.

Bekg. nr. 462 af 18.03.2021 om mærkning og sundhedsadvarsler på tobakssurrogater

Bekg. nr. 266 af 25.02.2021 om en registreringsordning for fremstilling, oplagring og markedsføring af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin m.v.

Bekg. nr. 243 af 22.02.2021 om indberetning af tobakssurrogater m.v.

Bekg. nr. 360 af 15.01.2021 om forbud mod reklame, synlig anbringelse og fremvisning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin

Bet. nr. 357/1964: Foranstaltninger til nedsættelse af cigaretforbruget

Nicole Christiansen i JUR 2016.97-105: Rygeforbud på arbejdspladsen

En række temaer behandles med henblik på at vise sammenhængen mellem rygeloven og ledelses-retten. Artiklen viser, at rygeloven spiller en begrænset rolle på mange arbejdspladser, og at rygeforbud i stort omfang bliver indført, kontrolleret og sanktioneret i medfør af ledelsesretten. Det konkluderes, at ledelsesrettens grænser i forhold til rygeforbud bliver udvidet i takt med samfundets syn på rygning generelt.
Stormflod og stormfald

Lov om visse naturskader, jf. lovbekg. nr. 1184 af 15.08.2022

Bekg. nr. 869 af 19.06.2022 om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke

Bekg. nr. 849 af 14.06.2022 om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet, samarbejdet mellem Naturskaderådets sekretariat, forsikringsselskaberne og Miljøministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

Bekg. nr. 848 af 14.06.2022 om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald

Bekg. nr. 847 af 14.06.2022 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Bekg. nr. 846 af 14.06.2022 om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde

Vejledning nr. 9296 af 18.04.2024 om tilskudspulje i forbindelse med stormfloden den 20. – 21. oktober 2023 (Stormflodspuljen)

Bet. nr. 1208/1990: Dækningsordning for skader forårsaget af stormflod

UfR 2021.3944 VLD: Hverken udlejer, leverandør af dør eller Stormrådet kunne ifalde et erstatningsansvar for oversvømmelsesskader på et kælderdiskotek, da de havde valgt og udført en løsning, som var godkendt af kommunen og lejeren

Et diskotek, A, havde indgået en lejekontrakt med B om leje af nogle erhvervslokaler i stue- og kælderetage i Holstebro. Lejemålet havde en nødudgang, der vendte ud mod Storå. Under en oversvømmelse af Storå blev nødudgangen trykket med vandindtrængen til følge. Da Holstebro Kommune, K, holdt til i samme lokaler, tog Teknisk Udvalg sagen op mhp. at sikre A mod senere oversvømmelser. En leverandør, C, udførte opgaven med at indsætte en ny flugtvejsdør. I 2015 blev kælderen endnu engang oversvømmet. Stormrådet, D, behandlede og afgjorde A’s anmeldelse af skader på løsøre efter oversvømmelsen, men afviste i sidste ende anmeldelsen, da løsøre i kælder ikke var dækket af stormflodsloven. Det fik A til at rejse et erstatningskrav mod B, C og D.

Retten i Holstebro fandt, at der ikke var noget at bebrejde B, da den valgte løsning til hindring af oversvømmelse var godkendt af K. Da C udførte sin opgave i overensstemmelse med bestillingen, kunne denne heller ikke ifalde et erstatningsansvar for skaderne i A’s kælder. A var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i stormflodsloven, hvorfor heller ikke D kunne drages til ansvar.

VL fandt, at den seneste oversvømmelse var en hændelse, der skete hvert 24.-40. år og ekstraordinær, hvorfor B ikke havde pligt til sikre derimod, jf. ELL. VL stadfæstede.

Advokat Jørgen U. Grønborg