Lov om røgfri miljøer

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer


Lovændringer

Lovbekg. nr. 512 af 06.06.2007

Som ændret ved

§ 1 i lov nr. 532 af 26.05.2010 (Udskydelse af tidspunktet for revision af loven) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 607 af 18.06.2012
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde, skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.) fra d. 15.08.2012.
§ 1 i lov nr. 1726 af 27.12.2016 (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.) fra d. 01.04.2017.
§ 4 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner) fra d. 01.01.2019.

Nu lovbekg. nr. 966 af 26.08.2019, som ændret ved

§ 5 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning) fra d. 01.01.2021.

Nu lovbekg. nr. 581 af 26.03.2021.

Nu lovbekg. nr. 1632 af 18.06.2021.


Kapitel 1: Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§ 1. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Formålet med loven er herudover at sikre, at børn og unge i skoletiden ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter.

Stk. 2. Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft.

Stk. 3. Ved tobaksvarer forstås i denne lov et produkt, som kan anvendes og som helt eller delvis består af tobak, uanset om tobakken er generisk modificeret.

Stk. 4. Ved tobakssurrogater forstås i denne lov et produkt med indhold af nikotin, der ikke er en tobaksvare, jf. § 2, nr. 2, i lov om tobaksvarer m.v., eller en elektronisk cigaret, jf. § 2, nr. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v., og som ikke er godkendt ved en markedsføringstilladelse efter lov om lægemidler eller EU-retlige regler om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse af humanmedicinske lægemidler, og udstyr, der er beregnet til at blive benyttet sammen med produktet.

Stk. 5. Ved urtebaserede rygeprodukter forstås i denne lov et produkt baseret på planter, urter eller frugter, som ikke indeholder tobak, og som kan forbruges via en forbrændingsproces.

§ 1, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012.
§ 1, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 5.1 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.04.2021.
§ 1, stk. 3-5 er indsat ved § 5.2 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.04.2021.

§ 2. Loven finder anvendelse på

1) arbejdspladser, herunder offshoreanlæg,

2) institutioner og skoler for børn og unge,

3) øvrige uddannelsesinstitutioner,

4) indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang,

5) kollektive transportmidler og taxaer samt

6) serveringssteder.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter danske skibe, dansk registrerede luftfartøjer og udenlandsk registrerede luftfartøjer, der opereres i henhold til dansk driftstilladelse, uanset om skibet eller luftfartøjet befinder sig uden for dansk territorium. Loven finder dog ikke anvendelse på skibe hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland eller på luftfartøjer fra luftfartsselskaber, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.

§ 3. Ved et rygerum forstås i denne lov et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke tjene som gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som anvendes af andre.

Stk. 2. Ved en rygekabine forstås i denne lov en fritstående enhed med udluftnings- eller ventilationssystem.

Kapitel 2: Generelle bestemmelser

§ 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

§ 5. Den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Stk. 2. Rygepolitikken skal som minimum indeholde:

1) Oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen.

2) Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Kapitel 3: Arbejdspladser, institutioner, skoler m.v.

Indendørs arbejdspladser

§ 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. § 4.

Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Stk. 4. Arbejdspladser, der har eller som etablerer rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, skal ved synlig skiltning informere om, at luften i omgivelserne uden for disse kan være sundhedsskadelig.

Stk. 5. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om udstedelse, udformning, opsætning m.v. af skiltning i medfør af stk. 4.

§ 6, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012. Hidtidig formulering: Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.
§ 6, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012.

Institutioner og skoler for børn og unge

§ 7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter på institutionens område, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. For anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område.

Stk. 3. For sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område.

Stk. 4. Tjenesteboliger, som er beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioners område, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1. Det er dog ikke tilladt at ryge, når børn og unge, der er optaget på institutionen m.v., opholder sig i tjenesteboligen.

Stk. 5. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke skoler, kostskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser der er omfattet af stk. 1.

§ 7 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012. Hidtidig formulering: § 7. På børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område.
Stk. 2. For døgninstitutioner, opholdssteder, kostskoler, efterskoler og lign., der fortrinsvis har optaget unge i 15-16 års alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser.

§ 7, stk. 5 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 7, stk. 5, udgår »i rygerum, på deres egne værelser og«.
§ 7, stk. 1 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 31.07.2021. I § 7, stk. 1, udgår »treårige gymnasiale« og »fortrinsvis«, efter »ikke tilladt at ryge« indsættes: »eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter«, og »stk. 4-6« ændres til: »stk. 2-4«.
§ 7, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 5.4 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 31.07.2021. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 2-4. Hidtidig formulering: Stk. 2. Institutioner m.v., der både udbyder en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, jf. stk. 1, og en uddannelse, der fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er omfattet af stk. 1, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 2 nævnte institutioner, som fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1.

§ 7, stk. 5 er indsat ved § 5.5 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 31.07.2021.

§ 7 a. På skoler, kostskoler og efterskoler, der har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.

Stk. 2. Lederen af en skole, kostskole eller efterskole omfattet af stk. 1 skal på skolen oplyse om forbuddet efter stk. 1, herunder om konsekvenser af overtrædelse heraf.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke skoler, kostskoler og efterskoler der er omfattet af stk. 1.

§ 7 a er indsat ved § 5.6 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 7 b. På ungdomsuddannelser er det ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.

Stk. 2. Lederen af en uddannelsesinstitution, der udbyder en ungdomsuddannelse, skal på uddannelsesstedet oplyse om forbuddet efter stk. 1, herunder om konsekvenser af overtrædelse heraf.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke ungdomsuddannelser der er omfattet af stk. 1.

§ 7 b er indsat ved § 5.6 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 7 c. Det er ikke tilladt at sælge tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter på skoler, kostskoler og efterskoler omfattet af § 7 a, stk. 1, og på uddannelsessteder omfattet af § 7 b, stk. 1.

§ 7 c er indsat ved § 5.6 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 8. (Ophævet).

§ 8 er ophævet ved § 1.5 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012. Hidtidig formulering: § 8. For personer, der ikke er omfattet af § 7, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn og unge færdes.
Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum, hvor de pågældende kan ryge.

Overskriften til § 9 er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012. Hidtidig formulering: Øvrige uddannelsesinstitutioner

§ 9. (Ophævet).

§ 9 er ophævet ved § 1.7 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012. Hidtidig formulering: § 9. På uddannelsesinstitutioner, der ikke er omfattet af § 7, kan det besluttes, at elever og studerende må ryge i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads og kun benyttes af én elev eller studerende ad gangen.
Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor elever og studerende må ryge.

Særlige arbejdspladser

§ 10. Sygehuse og lignende institutioner kan i ganske særlige tilfælde tillade patienter og pårørende at ryge.

§ 11. På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem.

Stk. 2. Det kan pålægges beboere ikke at ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der.

§ 12. I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det som forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen.

§ 13. I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne, kan det besluttes, at rygning er tilladt.

§ 14. (Ophævet).

§ 14, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.8 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012.
§ 14 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 1726 af 27.12.2016 fra d. 01.04.2017. Hidtidig formulering: § 14. I Kriminalforsorgens institutioner bestemmer den indsatte, om der må ryges i den pågældendes opholdsrum.
Stk. 2. Det kan pålægges den indsatte ikke at ryge i sit opholdsrum i det tidsrum, hvor en ansat opholder sig der. Det kan ligeledes pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum.
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 2.

§ 15. I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i lov om social service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn.

Stk. 2. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

§ 16. På arbejdspladser i private hjem, hvor arbejdsgiver arbejder i hjemmet, og hvor der er ekstern arbejdskraft tilknyttet, finder § 6 anvendelse.

Stk. 2. Hvis arbejdslokalet anvendes til bolig, er det tilladt at ryge i lokalet uden for den eksterne arbejdskrafts arbejdstid.

§ 17. Det kan besluttes, at rygning er tilladt på skibe i lokaler, der tjener som privat bolig for én person ad gangen.

Kapitel 4: Det offentlige rum m.v.

§ 18. I indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, er det ikke tilladt at ryge, jf. § 4.

Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

§ 19. I hotelværelser, kahytter og lignende lokaliteter, hvor der på erhvervsmæssig basis modtages overnattende gæster, kan det besluttes, at rygning er tilladt for gæsterne.

§ 20. I kollektive transportmidler og taxaer er det ikke tilladt at ryge indendørs, jf. § 4.

Stk. 2. På passagerskibe kan det besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Kapitel 5: Serveringssteder

§ 21. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på serveringssteder, jf. § 4.

Stk. 2. Ved et serveringssted forstås en lokalitet med servering af mad eller drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Stk. 4. Der må ikke serveres eller medbringes mad eller drikkevarer i rygerum eller rygekabiner på serveringssteder. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i rygerum og rygekabiner.

§ 22. Det kan besluttes, at rygning er tilladt indendørs på små, traditionelle værtshuse og udskænkningssteder,

1) der har alkoholbevilling,

2) hvor der ikke serveres egentlig mad,

3) hvor serveringsarealet er under 40 m2, og

4) hvor der er borde og stole på serveringsarealet.

Stk. 2. Små, traditionelle værtshuse og udskænkningssteder, der befinder sig under samme tag som et andet serveringssted, er omfattet af stk. 1, hvis der er selvstændig indgang til værtshuset fra gaden, og hvis det for publikum fremstår som et selvstændigt værtshus.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af små, traditionelle værtshuse og udskænkningssteder.

§ 22, stk. 1 er ændret ved § 5.7 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.04.2021. I § 22, stk. 1, indsættes efter »små«: », traditionelle«.
§ 22, stk. 2 er ændret ved § 5.8 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.04.2021. I § 22, stk. 2, indsættes efter »Små«: », traditionelle«.
§ 22, stk. 3 er indsat ved § 5.9 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.04.2021.

Kapitel 6: Tilsynsbestemmelser

§ 23. Arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

§ 24. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de regler, der udstedes i medfør af denne lov, varetages af Arbejdstilsynet, jf. § 79 a i lov om arbejdsmiljø, Søfartsstyrelsen, jf. § 20 a i lov om sikkerhed til søs, og transportministeren, jf. § 150 f i lov om luftfart og beskæftigelsesministeren, jf. § 66 a i offshoresikkerhedsloven.

Kapitel 7: Lønmodtagerforhold

§ 25. En lønmodtagers overtrædelse af rygeforbuddet på en arbejdsplads behandles efter de regler, der gælder for den pågældende lønmodtagers ansættelsesforhold i øvrigt.

Kapitel 8: Straffebestemmelser

§ 26. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 5 eller

2) overtræder et påbud meddelt efter § 79 a, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, § 20 a, stk. 1, i lov om sikkerhed til søs, § 150 f, stk. 1, i lov om luftfart eller § 66 a, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven.

Stk. 2. Med bøde straffes den arbejdsgiver, indehaver, restauratør, bestyrer og forpagter, som tillader rygning i strid med reglerne i denne lov.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012. I § 26, stk. 2, udgår »indendørs«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 5.10 i lov nr. 2071 af 21.12.2020 fra d. 01.04.2021. I § 26, stk. 2, ændres »der« til: »som«.

Kapitel 9: Ikrafttræden, revision m.v.

§ 27. Loven træder i kraft den 15. august 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lign.

§ 28. I lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år foretages følgende ændring:

1. § 7 ophæves.

§ 29. I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 300 af 19. april 2006 og lov nr. 175 af 27. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 79 indsættes:

»§ 79 a. Arbejdstilsynet fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer. Arbejdstilsynet kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2. § 76 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet.

Stk. 4. Klage over afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter stk. 1, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. § 81, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 30. I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 349 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 2, ændres »og § 8« til: »§ 8 og § 20 a«.

2. Efter § 20 indsættes i kapitel 6:

»§ 20 a. Søfartsstyrelsen fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer på danske skibe. Søfartsstyrelsen kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2. § 17, stk. 7 og 8, § 19, § 22 og § 24, stk. 1-3 og 5, og de regler, der er udstedt i medfør heraf, og § 25 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet.«

§ 31. I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, som ændret ved lov nr. 1114 af 29. december 1997, § 97 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 5 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og lov nr. 242 af 21. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 150 e indsættes:

»§ 150 f. Transport- og energiministeren fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer. Transport- og energiministeren kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2. § 150 e, stk. 2 og 3, § 152, stk. 1, og § 152 a finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet.«

§ 32. I lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 66 indsættes i kapitel 6:

»§ 66 a . Transport- og energiministeren fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer. Transport- og energiministeren kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod loven, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2. § 61, stk. 3, og §§ 62 og 65 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet.

Stk. 4. Klage over afgørelser efter stk. 1, der træffes af transport- og energiministeren eller den, der er bemyndiget hertil, kan indbringes for Energiklagenævnet. § 67, stk. 2 og 3, stk. 4, nr. 2, og stk. 6, samt § 68 finder tilsvarende anvendelse.«

§ 33. Sundhedsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2014-15.

§ 33 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 532 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 33 ændres »folketingsåret 2009-10« til: »folketingsåret 2011-12«.
§ 33 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 607 af 18.06.2012 fra d. 15.08.2012. I § 33 ændres »2011-12« til: »2014-15«.

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Sundhedsministeriet, den 18. juni 2021

Magnus Heunicke

/ Anne Bækgaard

Advokat Jørgen U. Grønborg