Arbejdsmiljøloven1)

Lovændringer

Kapitel 1: Formål og område, §§ 1-4 a
Kapitel 2: Samarbejde om sikkerhed og sundhed, §§ 5-13 c
Kapitel 3: Branchefællesskaber for arbejdsmiljø, § 14-14 a
Kapitel 4: Almindelige pligter, §§ 15-37
Kapitel 5: Arbejdets udførelse, §§ 38-41 b
Kapitel 6: Arbejdsstedets indretning, §§ 42-44
Kapitel 7: Tekniske hjælpemidler m.v., §§ 45-47
Kapitel 8: Stoffer og materialer, §§ 48-49 d
Kapitel 9: Hvileperiode og fridøgn, §§ 50-58
Kapitel 10: Unge under 18 år, §§ 59-62 a
Kapitel 11: Lægeundersøgelse m.v., §§ 63-65 d
Kapitel 12: Arbejdsmiljørådet, §§ 66-67
Kapitel 12 a: Finansieringen m.v. af parternes arbejdsmiljøindsats, §§ 68-68 a
Kapitel 13: Arbejdstilsynet, §§ 69-80
Kapitel 13 a: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, §§ 80 a-80 b
Kapitel 14: Klageadgang, §§ 81-81 b
Kapitel 14 a: Obligatorisk digital kommunikation, § 81 c
Kapitel 15: Straf, §§ 82-87
Kapitel 16: Ikrafttræden m.v., §§ 88-90


Lovændringer

Lovbekg. nr. 268 af 18.03.2005, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 300 af 19.04.2006 (Begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte m.v.) fra d. 28.04.2006, dog træder enkelte ændringer i kraft d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 175 af 27.02.2007 (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v.) fra d. 01.04.2007.
§ 29 i lov nr. 512 af 06.06.2007 (Lov om røgfri miljøer) fra d. 15.08.2007.
§ 39 i lov nr. 106 af 26.02.2008 (Lov om Arbejdsretten og faglige volgiftsretter) fra d. 01.03.2008.
§ 1 i lov nr. 559 af 17.06.2008 (Gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet m.v.) fra d. 01.07.2008.
§ 1 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 (Forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter og præcisering af Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelser m.v.) fra d. 01.01.2009. § 77, stk. 4 og 5, træder dog først i kraft den 29. december 2009.
§ 7 i lov nr. 482 af 12.06.2009 (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.) fra d. 01.08.2009, dog træder visse ændringer i kraft d. 29.12.2009.
§ 2 i lov nr. 1272 af 16.12.2009 (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, ændring af reglerne om sammensætning af Danmarks Vækstråd m.v.) fra d 01.01.2010.
§ 1 i lov nr. 508 af 19.05.2010 (Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) fra d 01.10.2010, dog træder enkelte ændringer i kraft d. 21.05.2010.

Nu lovbekg. nr. 1072 af 07.09.2010, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 (Omprioritering af partsindsatsen m.v.) fra d 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 597 af 14.06.2011 (Risikobaseret tilsyn, differentierede bøder m.v.) fra d 01.01.2012.
§ 30 i lov nr. 155 af 20.02.2013 (Lov om indretning m.v. af visse produkter) fra d. 01.07.2013.
§ 1 i lov nr. 356 af 09.04.2013 (Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.) fra d. 15.04.2013, nr. 2 træder dog først i kraft d. 1. november 2013.
§ 4 i lov nr. 639 af 12.06.2013 (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 238 af 18.03.2014 (Obligatorisk digital kommunikation) fra d. 01.04.2014.
§ 9 i lov nr. 736 af 25.06.2014 (Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.) fra d. 01.07.2014.
§ 1 i lov nr. 54 af 27.01.2015 (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.) fra d. 01.02.2015.
§ 1 i lov nr. 1869 af 29.12.2015 (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straf og offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) fra d. 01.07.2016.
§ 37 i lov nr. 426 af 18.05.2016 (Lov om elektroniske cigaretter m.v.) fra d. 19.05.2016.
§ 1 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.) fra d. 01.01.2017.
§ 5 i lov nr. 285 af 29.03.2017 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.) fra d. 01.04.2017.

Nu lovbekg. nr. 1084 af 19.09.2017, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 700 af 08.06.2018 (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 549 af 07.05.2019 (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.) fra d. 01.07.2019.
§ 1 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 (Gennemførelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet m.v.) fra d. 01.01.2020.

Nu lovbekg. nr. 375 af 31.03.2020.

Nu lovbekg. nr. 674 af 25.05.2020, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 (Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringer og styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.) fra d. 01.07.2021.

Nu lovbekg. nr. 2062 af 16.11.2021, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 2588 af 28.12.2021 (Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 og bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.) fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 566 af 10.05.2022 (Ændring af offentliggørelse af oplysninger om virksomhedernes arbejdsmiljø) fra d. 01.07.2022.
§ 9 i lov nr. 893 af 21.06.2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) fra d. 01.07.2022.
§ 2 i lov nr. 324 af 28.03.2023 (Udmøntning af »Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser« og forlængelse af hjemmel til smileyordningen) fra d. 01.07.2023.
§ 1 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.) fra d. 01.02.2024.


Kapitel 1: Formål og område

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe

1) et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

§ 1, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 1, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »sundt«: »fysisk og psykisk«.

§ 1 a. (Ophævet).

§ 1 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 15.04.2013.
§ 1 a er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: § 1 a. Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

§ 2. Loven omfatter arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Undtaget er

1) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning med de begrænsninger, der følger af § 59 om unge under 18 år,

2) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til dennes husstand med de begrænsninger, der følger af § 59 om unge under 18 år,

3) arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste.

Stk. 3. For arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, og for det arbejde, der udføres for en arbejdsgiver som nævnt i stk. 2, gælder dog følgende bestemmelser:

1) § 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, § 20 a om arbejdsgiverens medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten, §§ 30-36 om leverandører m.fl. og § 37 om bygherrer m.v.,

2) §§ 38 og 39 om arbejdets udførelse, for så vidt angår det arbejde, der er nævnt i § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, samt § 41 om farligt arbejde og § 41 a om erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet,

3) §§ 45-47 om tekniske hjælpemidler m.v.,

4) §§ 48-49 c om stoffer og materialer og

5) § 58 om vejtransport.

Stk. 4. Frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, og som udføres for almennyttige foreninger, der ikke har fortjeneste som formål, er undtaget fra §§ 5-11 a om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljøorganisation og § 15 a om arbejdspladsvurdering.

§ 2, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 559 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 2, stk. 3, nr. 2, ændres »samt § 41« til: »samt §§ 41 og 41 a«.
§ 2, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 2, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »§ 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted,«: »§ 20 a om arbejdsgiverens medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten,«.
§ 2, stk. 4 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 54 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015.
§ 2, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 2, stk. 2, nr. 2, ændres »hans« til: »dennes«.
§ 2, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 2, stk. 1, indsættes efter »arbejde«: », der udføres«, og efter »arbejdsgiver« indsættes: », jf. dog stk. 2 og 3«.
§ 2, stk. 2, nr. 1 og 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, ændres », jf. dog § 59« til: »med de begrænsninger, der følger af § 59 om unge under 18 år«.
§ 2, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 2, stk. 3, ændres »Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, samt det arbejde, der er nævnt i stk. 2:« til: »For arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, og for det arbejde, der udføres for en arbejdsgiver som nævnt i stk. 2, gælder dog følgende bestemmelser:«.
§ 2, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: 2) §§ 38 og 39, for så vidt angår de i § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder, samt §§ 41 og 41 a,
§ 2, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: 4) kapitel 8 om stoffer og materialer,
§ 2, stk. 4 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 2, stk. 4, ændres »§§ 5-11 a og 15 a« til: »§§ 5-11 a om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljøorganisation og § 15 a om arbejdspladsvurdering«.

§ 2 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en eller flere af bestemmelserne i kapitel 2, 4, 5, 11 a, 13, 14, 14 a og 15 med de fornødne tilpasninger også skal gælde arbejde for en arbejdsgiver, hvor der er risiko for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om arbejdsgiverens pligt til at fastlægge retningslinjer og vejlede ansatte om forhold omfattet af stk. 1 og til at tilbyde ansatte bistand til politianmeldelse af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at en eller flere af bestemmelserne i kapitel 2, 4, 5, 11 a, 13, 14, 14 a og 15 skal gælde for regler fastsat efter stk. 2.

§ 2 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 54 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015.

§ 3. Loven gælder kun for luftfart for så vidt angår arbejde på landjorden.

Stk. 2. Loven gælder kun for søfart og fiskeri for så vidt angår

1) lastning og losning af skibe, herunder fiskefartøjer,

2) værftsarbejde om bord i skibe og arbejde, der må ligestilles hermed.

§ 3 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at loven finder anvendelse i forbindelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf eller forvaring i Kosovo i henhold til regler fastsat i medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om lovens anvendelse, herunder om fravigelse af regler i loven, i det omfang det er nødvendigt som følge af de særlige omstændigheder ved fuldbyrdelse af fængselsstraf eller forvaring i henhold til regler fastsat i medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

§ 3 a er indsat ved § 9.1 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at loven kun i begrænset omfang skal gælde for arbejde, som udføres i den ansattes hjem.

§ 4 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte de regler, herunder om kontrol og tilsyn, der er nødvendige for anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger vedrørende forhold omfattet af denne lov.

§ 4 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009.

Kapitel 2: Samarbejde om sikkerhed og sundhed

Overskriften til kapitel 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: Kapitel 2: Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Samarbejde

§ 5. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

§ 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: § 5. I virksomheder med 1-9 ansatte skal virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere, jf. § 24, og de øvrige ansatte. Beskæftigelsesministeren kan dog give regler om opbygning af en sikkerhedsorganisation, hvor dette findes særligt påkrævet, jf. § 8.

Arbejdsmiljøorganisation

§ 6. I virksomheder med 1-9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Beskæftigelsesministeren kan dog fastsætte nærmere regler om opbygning af en arbejdsmiljøorganisation i visse brancher eller typer af virksomheder.

§ 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: § 6. I virksomheder med 10 ansatte eller derover skal virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed organiseres.
Stk. 2. Arbejdslederen for en afdeling eller et arbejdsområde skal sammen med sikkerhedsrepræsentanten danne en sikkerhedsgruppe for den pågældende afdeling eller det pågældende arbejdsområde.
Stk. 3. De ansatte skal vælge en sikkerhedsrepræsentant for hver afdeling eller hvert arbejdslederområde til at indtræde i sikkerhedsgruppen og repræsentere sig i spørgsmål om de ansattes sikkerhed og sundhed.

§ 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 6, 2. pkt., indsættes efter »kan«: »dog«.

§ 6 a. I virksomheder med 10-34 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

§ 6 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.

§ 6 b. I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med følgende to niveauer:

1) En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.

2) Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne.

§ 6 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.

§ 6 c. Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som er oprettet efter § 6 a eller § 6 b, under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold. Antallet skal endvidere fastsættes, sådan at de ansatte inden for deres arbejdstid har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

§ 6 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.

§ 6 d. Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne.

Stk. 2. Arbejdsgiveren i virksomheder med 1-9 ansatte, jf. § 6, skal hvert år drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøudvalget hvert år drøfter den supplerende arbejdsmiljøuddannelse af medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, og om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk. 1-3 og om dokumentation for opfyldelsen heraf.

§ 6 d er indsat ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.
§ 6 d, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. Hidtidig formulering: Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, jf. § 9.

§ 6 e. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation skal opbygges og fungere, hvordan antallet af medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen skal fastsættes, valg af arbejdsmiljørepræsentanter og valg og udpegning af arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen samt om arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan for fag, faglige områder eller arbejdssteder, hvor det skønnes upåkrævet eller uhensigtsmæssigt at opbygge samarbejdet om sikkerhed og sundhed efter reglerne i §§ 6 a-6 c, § 6 d, stk.1, og § 8, stk. 3, gøre undtagelse fra disse regler.

§ 6 e er indsat ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.

§ 7. Bestemmelserne i §§ 6 a-6 c og § 6 d, stk. 1, finder ikke anvendelse, i det omfang der for at styrke og effektivisere virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed

1) er indgået en aftale mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil, og

2) på virksomheder, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, er indgået en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte i virksomheden eller de ansatte i en del af virksomheden.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at virksomheden er omfattet af en aftale i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, under hvilke vilkår §§ 6 a-6 c og § 6 d, stk. 1, kan fraviges gennem aftale indgået efter stk. 1. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvordan aftaler efter stk. 1 indgås.

Stk. 4. Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler efter stk. 1 afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for området. Brud på aftaler indgået efter stk. 1, nr. 2, kan dog ikke indbringes for Arbejdsretten, men afgøres ved faglig voldgift.

§ 7 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: § 7. I virksomheder med 20 ansatte eller derover, jf. dog § 8, stk. 7, skal der oprettes et sikkerhedsudvalg. Er der i virksomheden oprettet en eller to sikkerhedsgrupper, udgør sikkerhedsgruppens eller -gruppernes medlemmer og virksomhedens leder eller en ansvarlig repræsentant for denne sikkerhedsudvalget. Er der oprettet flere sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne imellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i sikkerhedsgrupperne imellem sig 2 medlemmer til et sikkerhedsudvalg, hvori virksomhedens leder eller en ansvarlig repræsentant for denne indtræder. Sikkerhedsudvalget skal planlægge, lede, rådgive og orientere om samt føre kontrol med sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for virksomheden.
Stk. 2. Den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal ved besøg i virksomheden jævnligt træde i forbindelse med vedkommende sikkerhedsrepræsentanter, sikkerhedsgrupper og repræsentanter for sikkerhedsudvalget. Disse har fri adgang til at forelægge spørgsmål af sikkerheds- og sundhedsmæssig art for tilsynet.

§ 7 a. En arbejdsmiljøorganisation kan omfatte

1) flere driftsmæssigt forbundne virksomheder,

2) flere arbejdsgivere på samme arbejdssted eller

3) kommuner eller regioner og selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst.

Stk. 2. Organisering efter stk. 1 er betinget af,

1) at der er indgået aftale i henhold til § 7, og

2) at hver af de deltagende virksomheder er repræsenteret i arbejdsmiljøorganisationen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan og under hvilke vilkår aftaler efter stk. 1 og 2 kan indgås, og om de deltagende virksomheders repræsentation i en arbejdsmiljøorganisation for flere virksomheder.

§ 7 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.

§ 7 b. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver kan efter aftale mellem virksomheden og de ansatte udvides til at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til virksomheden. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler, der sikrer løsningen af virksomhedens arbejdsmiljøspørgsmål.

§ 7 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.

§ 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får en efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljøarbejdet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen lejlighed til at deltage i planlægningen, for så vidt angår spørgsmål om arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at koordinere deres samarbejde.

§ 8 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: § 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for opbygning og funktion af virksomhedernes arbejde for sikkerhed og sundhed, herunder regler om valg af sikkerhedsrepræsentanter, om deres rettigheder og pligter, om oprettelse af sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg og om disses opgaver samt om daglig ledelse af sikkerhedsarbejdet.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsmiljøuddannelse, arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, undervisernes kvalifikationer og godkendelse og kvalitetssikring af udbydere af uddannelserne.
Stk. 3. Sikkerhedsorganisationens opgaver kan efter aftale mellem virksomheden og medarbejderne udvides til at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til virksomheden. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler, der sikrer løsningen af virksomhedens arbejdsmiljøspørgsmål.
Stk. 4. Med henblik på at styrke og effektivisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde kan § 6 og § 7, stk. 1, under vilkår fastsat af beskæftigelsesministeren fraviges, jf. stk. 5, hvis der
1) dels er indgået en aftale mellem én eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil, og
2) dels på virksomheder, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, er indgået en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte i virksomheden eller de ansatte på en del af virksomheden.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, under hvilke vilkår § 6 og § 7, stk. 1, kan fraviges gennem aftale, jf. stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvordan aftaler efter stk. 4 indgås.
Stk. 6. Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler efter stk. 4 afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for området. Brud på aftaler indgået efter stk. 4, nr. 2, kan dog ikke indbringes for Arbejdsretten, men afgøres ved faglig voldgift.
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan for fag, faglige områder eller arbejdssteder, for hvis vedkommende det skønnes upåkrævet eller uhensigtsmæssigt at opbygge sikkerhedsarbejdet efter reglerne i § 6, § 7, stk. 1, og § 9, stk. 4, gøre undtagelse fra disse regler eller tillempe dem efter de særlige forhold.

§ 8 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om rettigheder og pligter for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

§ 8 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.

§ 9. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage senest 3 måneder efter tiltrædelsen som medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1 1/2 dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indhold, tilmelding, tilbud og gennemførelse af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, den supplerende arbejdsmiljøuddannelse og en særlig arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet og undervisernes kvalifikationer samt godkendelse og kvalitetssikring af udbydere af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og den særlige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.

§ 9 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: § 9. Arbejdsgiveren har pligt til, hvis han ikke selv er medlem af sikkerhedsudvalget, at lade sig repræsentere ved en ansvarlig person.
Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget får en efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage deres pligter i sikkerhedsarbejdet.
Stk. 3. Arbejdsgiveren skal give såvel sikkerhedsudvalgets som sikkerhedsgruppernes medlemmer lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i sikkerhedsmæssige spørgsmål.
Stk. 4. Arbejdsgiveren skal give sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget lejlighed til at deltage i planlægningen for så vidt angår spørgsmål om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Stk. 5. I virksomheder, hvor der i medfør af § 6 er oprettet en eller flere sikkerhedsgrupper, men ikke skal oprettes sikkerhedsudvalg efter § 7, skal arbejdsgiveren sørge for, at de opgaver, som hører under et sikkerhedsudvalg, varetages effektivt i samarbejde med sikkerhedsgruppen eller -grupperne.

§ 9, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende« til: »senest 3 måneder efter tiltrædelsen som medlem af arbejdsmiljøorganisationen«.

§ 10. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.

Stk. 2. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Stk. 3. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten ikke er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold efter stk. 2, skal den pågældende have et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.

Stk. 4. Uoverensstemmelser om beskyttelsen efter stk. 1-3, herunder spørgsmål om hvilke regler, der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne afgøres ved fagretlig behandling, jf. § 33 i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

§ 10, stk. 3 er ændret ved § 39.1 i lov nr. 106 af 26.02.2008 fra d. 01.03.2008. I § 10, stk. 3, ændres »§ 22 i lov om Arbejdsretten« til: »§ 33 i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter«.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. I § 10, stk. 1, ændres »sikkerhedsrepræsentantens« til: »arbejdsmiljørepræsentantens«.
§ 10, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. I § 10, stk. 1 og 2, ændres »sikkerhedsrepræsentanten« til: »arbejdsmiljørepræsentanten«.
§ 10, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 10, stk. 2, ændres »tillidsmænd« til: »tillidsrepræsentanter«.
§ 10, stk. 3 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 10, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 10, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

§ 11. Såfremt en arbejdsleder i arbejdsmiljøorganisationen afskediges efter udløbet af en eventuel prøvetid, og det af en af parterne gøres gældende, at afskedigelsen er begrundet i sikkerhedsmæssige forhold, kan arbejdslederens ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før spørgsmålet har været undergivet organisationsmæssig forhandling efter reglerne inden for det pågældende overenskomstområde eller behandlet i overensstemmelse med funktionærlovens regler om forhandling og mægling. Forhandlingen og mæglingen skal fremmes mest muligt.

§ 11 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010. I § 11 ændres »sikkerhedsgruppen« til: »arbejdsmiljøorganisationen«.
§ 11 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 11, 1. pkt., ændres »hans« til: »arbejdslederens«.

§ 11 a. Arbejdstilsynet skal ved besøg i virksomheden normalt tage kontakt til relevante arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Disse har fri adgang til at forelægge spørgsmål af sikkerheds- og sundhedsmæssig art for Arbejdstilsynet.

§ 11 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d. 01.10.2010.

Rådgivning

§ 12. Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 13. (Ophævet).

§ 13 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 425 af 09.06.2004 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 13. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der ved virksomheder, hvor hensynet til de ansattes sikkerhed eller sundhed taler for det, skal oprettes en bedriftssundhedstjeneste.
Stk. 2. For grupper af virksomheder kan beskæftigelsesministeren under tilsvarende betingelser fastsætte regler om, at der skal oprettes en fælles bedriftssundhedstjeneste.
Stk. 3. En bedriftssundhedstjeneste skal godkendes efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesministeren kan henlægge opgaven med at godkende en bedriftssundhedstjeneste til offentlige myndigheder eller private institutioner og fastsætte regler om betaling for godkendelsen.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om bedriftssundheds-tjenesternes opbygning, opgaver, funktion og finansiering. Dette gælder såvel bedriftssundhedstjenester efter stk. 1 og 2 som bedriftssundhedstjenester, der etableres frivilligt. Bedriftssundhedstjenestens opgaver kan udvides til at omfatte miljøspørgsmål og sundhedsfremme i direkte tilknytning til virksomhederne. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler, der sikrer løsningen af virksomhedens arbejdsmiljøspørgsmål.

§ 13 a. (Ophævet).

§ 13 a er indsat ved § 1.10 i lov nr. 425 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004. Dog træder stk. 1 først i kraft d. 01.01.2005.
§ 13 a er ophævet ved § 2, stk. 4 i lov nr. 425 af 09.06.2004 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat opnået efter lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder er ikke omfattet af pligten til at oprette bedriftssundhedstjeneste.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at anden dokumentation for et godt arbejdsmiljø end den i stk. 1 nævnte kan medføre fritagelse for pligten til at oprette bedriftssundhedstjeneste.

§ 13 b. (Ophævet).

§ 13 b er indsat ved § 1.10 i lov nr. 425 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 13 b er ændret ved § 1.1 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. I § 13 b ændres »§ 72 a« til: »§ 72 a, stk. 1«.
§ 13 b er ophævet ved § 2, stk. 4 i lov nr. 425 af 09.06.2004 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Virksomhederne ophører med at være omfattet af pligten til at oprette bedriftssundhedstjeneste samtidig med Arbejdstilsynets screeningsbesøg, jf. § 72 a, stk. 1.

§ 13 c Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om autorisation af arbejdsmiljørådgivere.

§ 13 c er indsat ved § 1.10 i lov nr. 425 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 13 c er ændret ved § 1.2 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. I § 13 c ændres »§ 77 a« til: »§ 77 a, stk. 1«.
§ 13 c er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.04.2021. I § 13 c ændres »benytte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet påbyder rådgivning« til: »anvende den nødvendige sagkundskab, når Arbejdstilsynet påbyder det«.
§ 13 c er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 13 c udgår », herunder om pligt til at anvende den nødvendige sagkundskab, når Arbejdstilsynet påbyder det, jf. § 77 a, stk. 1«.

Kapitel 3: Branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Overskriften til kapitel 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Branchearbejdsmiljøråd

§ 14. Beskæftigelsesministeren godkender efter udtalelse fra Arbejdsmiljørådet, jf. § 66, stk. 3, 3. pkt., et antal branchefællesskaber for arbejdsmiljø, der skal bistå en eller flere branchers virksomheder med information og branchevejledning om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer inden for de brancher, som det enkelte branchefællesskab for arbejdsmiljø dækker, skal hver udpege lige mange medlemmer til branchefællesskabet. Det enkelte branchefællesskab bestemmer selv antallet af medlemmer. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, fastsætter beskæftigelsesministeren antallet af medlemmer. Medlemmer og stedfortrædere for disse udpeges for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

Stk. 3. Det enkelte branchefællesskab for arbejdsmiljø vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Arbejdstager- og arbejdsgiversiden har på skift henholdsvis formandsposten og næstformandsposten for to år ad gangen.

Stk. 4. Det enkelte branchefællesskab for arbejdsmiljø fastsætter selv sin forretningsorden og etablerer et sekretariat.

Stk. 5. Det enkelte branchefællesskab for arbejdsmiljø afgiver hvert år en redegørelse om sin virksomhed til beskæftigelsesministeren.

§ 14, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 14. Beskæftigelsesministeren godkender efter udtalelse fra Arbejdsmiljørådet, jf. § 66, stk. 2, 2. pkt., et antal branchearbejdsmiljøråd, der skal medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for en eller flere brancher.
§ 14, stk. 4 er ophævet ved § 4.1 i lov nr. 639 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Stk. 4. For branchearbejdsmiljørådenes virksomhed gælder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14, stk. 1, ændres »§ 66, stk. 2, 3. pkt.« til: »§ 66, stk. 3, 3. pkt.«
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14, stk. 1, ændres »branchearbejdsmiljøråd« til: »branchefællesskaber for arbejdsmiljø«.
§ 14, stk. 2-5 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 og 5, ændres »branchearbejdsmiljøråd« til: »branchefællesskab for arbejdsmiljø«.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »rådet« til: »branchefællesskabet«.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14, stk. 2, 2. pkt., ændres »råd« til: »branchefællesskab«.

§ 14 a. Det enkelte branchefællesskab for arbejdsmiljø skal inden for branchefællesskabets område bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. Det enkelte branchefællesskab for arbejdsmiljø kan iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen og deltage i tværgående aktiviteter iværksat af Arbejdsmiljørådet efter § 66, stk. 6.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, deres opbygning, sammensætning og virksomhed, herunder om branchefællesskabernes opgaver og funktion.

Stk. 3. Efter forhandling med miljøministeren kan branchefællesskabernes opgaver udvides til at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til virksomhederne. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler, der sikrer løsningen af virksomhedernes arbejdsmiljøspørgsmål.

§ 14 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 14 a. Det enkelte branchearbejdsmiljøråd har inden for rådets område til opgave at bistå branchens enkelte virksomheder ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, herunder
1) at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger,
2) at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation og
3) at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.

§ 14 a, stk. 2 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Det enkelte branchearbejdsmiljøråd kan
1) udtale sig om eller stille forslag til Arbejdsmiljørådet om ændrede og nye regler,
2) deltage i og gennemføre indsatser og kampagner og
3) danne og deltage i lokale arbejdsmiljøfora.

§ 14 a, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »branchearbejdsmiljøråd« til: »branchefællesskab for arbejdsmiljø«.
§ 14 a, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »rådets« til: »branchefællesskabets«.
§ 14 a, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »inden for branchen«: »og deltage i tværgående aktiviteter iværksat af Arbejdsmiljørådet efter § 66, stk. 6«.
§ 14 a, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14 a, stk. 2, ændres »branchearbejdsmiljørådenes opbygning« til: »branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, deres opbygning«.
§ 14 a, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 14 a, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »rådenes« til: »branchefællesskabernes«.

Kapitel 4: Almindelige pligter

Arbejdsgiveren

§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til

1) kapitel 5 om arbejdets udførelse,

2) kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet,

3) kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v.,

4) kapitel 8 om stoffer og materialer.

§ 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren vælger, hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal gennemføres efter. Der skal dog være en skriftlig behandlingsmåde, og ved den valgte metode skal det sikres, at følgende elementer indgår:

1) En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.

2) En skriftlig handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager og oplysninger om, hvornår og hvordan problemerne skal løses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre løsningerne.

3) En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på, om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for at gennemføre en arbejdspladsvurdering, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne, arbejdsprocesserne m.v., som kan have betydning for virksomhedens arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren skal derudover sørge for, at virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder om der er arbejdsmiljøproblemer, afdækkes mindst hvert tredje år.

Stk. 4. En arbejdspladsvurdering skal gennemføres under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen, og under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, og virksomhedens størrelse og organisering.

Stk. 5. Handlingsplanen, jf. stk. 2, nr. 2, skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stk. 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte deltager i hele processen vedrørende planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og ajourføring af arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1-4.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk. 1-6.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at sikre, at læger, arbejdsmedicinske klinikker og sundhedsmyndigheder med ansvar for arbejdsmedicinske undersøgelser har adgang til virksomhedens arbejdspladsvurdering, når det er relevant for helbredskontrollen af de ansatte.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til efter anmodning at videregive eller offentliggøre virksomhedens arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter.

§ 15 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. I § 15 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Arbejdstilsynet«: », som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen«.
§ 15 a, stk. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 01.10.2010. I § 15 a, stk. 3, ændres »sikkerhedsorganisationen« til: »arbejdsmiljøorganisationen«.
§ 15 a, stk. 5 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 21.05.2010.
§ 15 a, stk. 6 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1869 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 15 a, stk. 1-3 er ophævet, og nyt stk. 1-6 er indsat, ved § 1.8 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9. Hidtidig formulering: § 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år.
Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende elementer:
1) Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
2) Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
3) Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
4) Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.
Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2.

§ 15 a, stk. 4, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 15 a, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-6«.

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

§ 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk. 1 og 2.

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse.

§ 17 b. Arbejdsgiveren skal sørge for, at en ansat under hensyntagen til sin viden og adgang til tekniske hjælpemidler selv har mulighed for at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at undgå følgen af en alvorlig og umiddelbar fare for sin egen eller andres sikkerhed, når det ikke er muligt at kontakte arbejdsgiveren, virksomhedslederen eller arbejdslederen.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte har iværksat foranstaltninger efter stk. 1, medmindre den ansatte i den forbindelse har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 2, kan tilkendes en godtgørelse.

§ 17 c. Bestemmelserne i §§ 17 a og 17 b finder ikke anvendelse, i det omfang en kollektiv overenskomst giver en ansat rettigheder, der som minimum svarer til artikel 8, stk. 4 og 5, i direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

§ 18. Arbejdsgiveren har pligt til at gøre de ansattes arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter inden for vedkommende område bekendt med de afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet, og de påbud, som Arbejdstilsynet skriftligt har afgivet. Tilsvarende pligt påhviler arbejdsgiveren over for andre arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der fremsætter anmodning om at blive gjort bekendt med afgørelsen eller påbudet.

§ 18, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 18, 1. pkt., indsættes efter »bekendt med«: »de afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet, og«.
§ 18, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 18, 2. pkt., indsættes efter »at blive gjort bekendt med«: »afgørelsen eller«.
§ 18 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 01.10.2010. I § 18 ændres to steder »sikkerhedsrepræsentanter« til: »arbejdsmiljørepræsentanter« og to steder »tillidsmænd« til: »tillidsrepræsentanter«.
§ 18 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 18, 2. pkt., udgår », jf. § 78«.

§ 19. Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejde om sikkerhed og sundhed efter kapitel 2 kan finde sted, samt deltage i samarbejdet.

§ 20. Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftigede på samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet herom.

§ 20 a. Arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på byggepladser, skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed virker efter hensigten. Arbejdsgiverne skal tage hensyn til anvisninger fra bygherrens koordinatorer herom.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgivernes pligter efter stk. 1.

§ 20 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009.

§ 21. Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Arbejdstilsynet kan påbyde, at undersøgelsen gennemføres straks eller inden for en frist.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at undersøgelser m.v., der er forlangt af Arbejdstilsynet efter stk. 1, skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. I forbindelse hermed kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om brugen af autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

§ 21, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007.
§ 21, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 54 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015.
§ 21, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.04.2021. I § 21, stk. 2, ændres »skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver« til: »skal ske ved anvendelse af den nødvendige sagkundskab«.
§ 21, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 21, stk. 2, ændres »ske ved anvendelse af den nødvendige sagkundskab« til: »foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver«.
§ 21, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.11 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024.

§ 22. Arbejdsgiveren skal foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet og føre registre efter regler, som fastsættes af beskæftigelsesministeren.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan til statistisk brug forlange oplysninger af arbejdsgiveren om

1) de ansattes antal, køn, alder og sundhedsforhold,

2) maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler,

3) stoffer og materialer,

4) andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning.

Stk. 3. Hvis statistikken offentliggøres, må navn eller firma ikke nævnes.

§ 22 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at lade sygefravær indgå i virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed med henblik på at nedbringe sygefraværet i virksomheden.

Virksomhedsledere m.fl.

§ 23. Lovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter gælder også for den, som leder eller deltager i ledelsen af virksomheden.

Arbejdslederen

§ 24. Ved arbejdsleder forstås den, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller en del deraf.

§ 25. Arbejdslederen skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2, § 20 og § 37.

§ 26. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som denne leder. Arbejdslederen skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Stk. 2. Bliver arbejdslederen opmærksom på problemer i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, skal arbejdslederen sørge for at afværge en eventuel fare og løse problemerne. Er dette ikke muligt, skal arbejdslederen straks gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet.

§ 26, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »han« til: »denne«, i stk. 1, 2. pkt., ændres »Han« til: »Arbejdslederen«, i stk. 2, 1. pkt., ændres »han« til: »arbejdslederen«, og i stk. 2, 2. pkt., ændres »hans« til: »arbejdslederens«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 324 af 28.03.2023 fra d. 01.07.2023. I § 26, stk. 2, 1. pkt., ændres »fejl eller mangler« til: »problemer i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 26, stk. 2, 1. pkt., ændres »bekendt med« til: »opmærksom på«, »medføre fare for ulykker eller sygdom« ændres til: »forringe sikkerheden eller sundheden«, og »faren« ændres til: »en eventuel fare og løse problemerne«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 26, stk. 2, 2. pkt., ændres »Kan faren ikke afværges ved arbejdslederens indgriben på stedet« til: »Er dette ikke muligt«, og »denne« ændres til: »arbejdslederen«.

Ansatte

§ 27. De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2.

§ 28. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på problemer i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan løse, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Stk. 3. Den, som for at udføre et arbejde såsom reparation eller installation midlertidigt må fjerne en sikkerhedsforanstaltning, skal påse, at denne umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning sættes på plads, eller at anden lige så sikker beskyttelsesforanstaltning foretages.

§ 28, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 01.10.2010. I § 28, stk. 2, ændres »sikkerhedsgruppen« til: »arbejdsmiljøorganisationen«.
§ 28, stk. 2 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 324 af 28.03.2023 fra d. 01.07.2023. I § 28, stk. 2, ændres »fejl eller mangler« til: »problemer i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø«, og »som de ikke selv kan rette« ændres til: »som de ikke selv kan løse«.

§ 29. De, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal rette sig efter de regler, der gælder for virksomhedernes samarbejde, jf. §§ 20 og 37, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre.

Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for denne virksomhed, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre.

Uddannelsessteder

§ 29 a. Uddannelsessteder skal sørge for, at arbejdsforholdene ved elevers, lærlinges og studerendes praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i § 2, stk. 3.

§ 29 a er indsat ved § 1.14 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024.

Leverandører, installatører, reparatører og planlæggere m.fl.

§ 30. Den, der overdrager, overlader eller udstiller maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler eller personlige værnemidler, skal sørge for, at genstandene, når de udleveres til brug eller udstilles, er forsynet med nødvendigt beskyttelsesudstyr og kan anvendes efter deres hensigt uden at være farlige for sikkerhed eller sundhed, jf. kapitel 7. Nødvendige og let forståelige anvisninger om betjening, vedligeholdelse, transport og opstilling skal følge med ved leveringen.

Stk. 2. Overdrages eller overlades brugsfærdige tekniske hjælpemidler til videresalg, udlejning eller udlån, gælder samme pligter.

Stk. 3. Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal importøren eller fremstilleren lade foretage undersøgelser, prøver eller besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om det tekniske hjælpemiddel er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 4. Hvis et teknisk hjælpemiddel fremstilles efter bestillerens skriftlige, udførlige anvisninger, er importøren eller fremstilleren ikke omfattet af pligterne i stk. 1-3.

§ 30, stk. 1, er ændret ved § 30.3 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. I § 30, stk. 1 ændres »eller andre tekniske hjælpemidler« til: », byggevarer, andre tekniske hjælpemidler eller personlige værnemidler«.

§ 31. Enhver maskine, der udleveres eller udstilles her i landet, skal være forsynet med fremstillerens eller for importerede maskiners vedkommende importørens navn og adresse eller med anden markering, som gør det let at identificere fremstilleren, henholdsvis importøren.

§ 32. Den, der som selvstændig virksomhed installerer, ombygger eller hovedreparerer et teknisk hjælpemiddel, skal påse, at de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for hjælpemidlet, er opfyldt.

Stk. 2. Hvis en reparation kun berører én eller nogle dele af det, der repareres, skal reparatøren påse, at de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, som gælder for delene, er opfyldt. Bliver reparatøren under sit arbejde opmærksom på andre fejl eller mangler, der har sikkerhedsmæssig betydning, skal reparatøren gøre ejeren eller brugeren bekendt med dem.

§ 32, stk. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 32, stk. 2, 2. pkt., ændres »han« til: »reparatøren«.

§ 33. Den, der leverer et projekt til et teknisk hjælpemiddel, et produktionsanlæg eller et bygge- eller anlægsarbejde, skal i projektet tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse og driften af det færdige byggeri eller anlæg m.v. Det samme gælder den, der på lignende måde rådgiver om arbejdsmiljømæssige forhold.

§ 33 a. Den, der udbyder en tjenesteydelse, skal ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale i forbindelse med udbudet påse, at der er taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Udbyder skal endvidere sørge for, at udbudsmaterialet indeholder relevante oplysninger om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med opgavens udførelse med henblik på, at den, der udfører opgaven, får kendskab hertil.

Stk. 2. Udbyder skal i øvrigt medvirke til, at den udbudte opgave kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt af den arbejdsgiver, der har fået opgaven tildelt.

§ 34. Reglerne i §§ 30, 31, 33 og 35, stk. 2, gælder også for leverandører m.fl. af stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed.

§ 35. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de i §§ 30-34 omhandlede forhold.

Stk. 2. Reglerne i §§ 30-34 fritager ikke brugeren for forpligtelser efter loven.

§ 36. Beskæftigelsesministeren kan, når særlige forhold foreligger, fastsætte regler eller træffe bestemmelser, der fraviger kravene i §§ 30-34. Sådanne bestemmelser kan endvidere i enkelttilfælde, når særlige forhold foreligger, træffes af direktøren for Arbejdstilsynet.

Bygherrer m.v.

§ 37. Ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligter efter stk. 1, herunder om

1) afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet sættes i gang,
2) udarbejdelse og vedligeholdelse af en plan for sikkerhed og sundhed for byggepladsen,
3) koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen samt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet,
4) udpegning af koordinator med den fornødne viden om og uddannelse i eller de fornødne kvalifikationer inden for sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen samt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet og
5) udarbejdelse og nødvendig tilpasning af en journal, som er tilpasset bygværkets karakteristika, og som indeholder en liste over de emner vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår bygherrens pligter efter stk. 1 indtræder.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at bygherren efter anmodning skal dokumentere over for Arbejdstilsynet, at koordinator har den fornødne viden om og uddannelse i eller de fornødne kvalifikationer inden for sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen samt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligt til at anmelde større bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet.

Stk. 6. Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 37 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 37. Ved bygge- og anlægsvirksomhed af en vis størrelse, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligter efter stk. 1, herunder om
1) afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet sættes i gang,
2) udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed, inden byggepladsen etableres,
3) koordinering af foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, medens arbejdet er i gang, og
4) udpegning af koordinator med den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på arbejdsstedet.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligt til at anmelde større bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet.
Stk. 4. Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Kapitel 5: Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 39. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført, herunder om

1) sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og -metoder, f.eks. for at undgå sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, rystelser, stråling, støj eller eksplosions-, brand- eller sundhedsfare ved luftarter, dampe, støv og røg, hede, kulde eller lugt, sygdomssmitte eller forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller belastninger,

2) forbud mod særligt farlige arbejder, arbejdsprocesser og -metoder,

3) opslag eller egnet markering.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, herunder om hvem der skal afholde udgifterne hertil.

§ 40. Hvor hensynet til de ansattes sikkerhed eller sundhed kræver det, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om,

1) at der skal udarbejdes planer over arbejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder, og

2) at sådanne planer og ændringer i dem skal forelægges Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse, før de bringes til udførelse.

§ 41. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om,

1) at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, kun må udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse, aflagt en prøve eller opnået en bestemt alder,

2) beskæftigelse af personer med legemlige eller åndelige mangler eller lidelser, der kan indebære øget fare for ulykker eller sygdom ved visse arbejder,

3) begrænsninger i adgangen til at lade ansatte arbejde alene.

§ 41 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, kun må udføre arbejde inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, hvis personen har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, kun må udføre arbejde inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, hvis personen har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvis i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, skal have sine erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Dette gælder kun, når der er tale om arbejde, der har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvis formålet med kontrollen er at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed.

§ 41 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 559 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.

§ 41 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgiveren efter anmodning skal dokumentere over for Arbejdstilsynet, at ansatte har de fornødne kvalifikationer til at udføre det pågældende arbejde, hvortil der kræves nærmere angivet uddannelse, prøve, certifikat, erhvervserfaring el.lign.

§ 41 b er indsat ved § 1.3 i lov nr. 559 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.

Kapitel 6: Arbejdsstedets indretning

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 43. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning af faste, midlertidige, skiftende og udendørs arbejdssteder, herunder om

1) arbejdsrum, f.eks. loftshøjde, luftrum, gulve, vægge, lofter, belysning, temperatur, luftfornyelse og støj,

2) velfærdsforanstaltninger m.v., f.eks. opholds- og spiserum, garderober, omklædningsrum, toiletter, vaske- og baderum samt sovesteder og stole,

3) udgangsforhold, f.eks. færdselsveje, trapper og udgange.

Stk. 2. Det kan i reglerne i medfør af stk. 1 fastsættes, at de gælder for udlejere af bygninger, lokaler, arealer m.v.

§ 44. Hvor hensynet til de ansattes sikkerhed eller sundhed kræver det, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at

1) projekter og lignende til opførelse eller ombygning af virksomheder skal forelægges Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse, før de bringes til udførelse,

2) planer om indretning eller ændring af lokaler, tekniske anlæg og hjælpemidler m.v. skal forelægges Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse, før de bringes til udførelse,

3) bygninger, lokaler, arealer m.v. ikke må udlejes til erhvervsvirksomhed, før spørgsmålet, om lokalerne m.v. kan anvendes til det påtænkte formål, har været forelagt Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse.

Kapitel 7: Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 45, stk. 1, er ændret ved § 30.4 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. I § 45, stk. 1 ændres »og andre tekniske hjælpemidler« til: », byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler«.

§ 46. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v., herunder om

1) konstruktion, udførelse, opstilling, anmeldelse og afprøvning,

2) forelæggelse for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse af planer for konstruktion, udførelse og opstilling,

3) godkendelse fra Arbejdstilsynet af et teknisk hjælpemiddel m.v., før det overdrages eller overlades til brugeren eller tages i brug,

4) anvendelse, vedligeholdelse og pasning.

§ 47. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om forbud mod at fremstille, importere, overdrage, overlade, udstille eller anvende særligt farlige tekniske hjælpemidler.

Kapitel 8: Stoffer og materialer

§ 48. Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 49. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om fremstilling, import, oplagring, transport og anvendelse af stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, herunder om emballering, omfyldning og mærkning.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan give regler om forbud imod fremstilling, import og anvendelse af særligt farlige stoffer og materialer.

§ 49 a. Med henblik på at forebygge og imødegå sundheds- og ulykkesskader i arbejdsmiljøet kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at den, der fremstiller eller importerer et stof eller materiale, skal foretage undersøgelser eller fremskaffe fornøden dokumentation for allerede foretagne undersøgelser og indgive anmeldelse. Der kan herunder fastsættes regler for alle stoffer og materialer, for enkelte stoffer og materialer, for bestemte grupper af stoffer og materialer eller for stoffer og materialer til særlige anvendelser.

Stk. 2. Det kan fastsættes, at anmeldelsen skal indeholde:

1) Oplysninger om forhold, som har betydning for vurdering af stoffets eller materialets egenskaber og virkninger, herunder om det har egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed.

2) Forslag til klassificering, emballering og mærkning.

3) Oplysninger om forebyggende foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede mod forringelse af sikkerhed og sundhed.

Stk. 3. Det kan endvidere fastsættes, at nye stoffer og materialer tidligst må tages i brug en måned efter anmeldelsen. Denne frist skal kunne forlænges for tilfælde, hvor anmeldelsen er mangelfuld eller fejlagtig, således at stoffet eller materialet tidligst må tages i brug en måned efter, at de oplysninger, anmeldelsen skal indeholde, er modtaget.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om oprettelse, drift og brug af et register for stoffer og materialer.

§ 49 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at tekniske datablade og lignende, som udsendes af fremstillere eller importører af stoffer og materialer, skal indeholde alle væsentlige oplysninger om stoffets eller materialets virkninger på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet.

§ 49 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes til bestemte formål eller inden for særlige områder, før Arbejdstilsynets udtalelse eller godkendelse foreligger.

§ 49 d. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at udlevere de oplysninger, som registreres om den ansatte i en asbestprotokol, til den pågældende senest ved ansættelsesforholdets ophør, herunder om formen m.v. for udlevering af oplysninger.

§ 49 d er indsat ved § 1.15 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024.

Kapitel 9: Hvileperiode og fridøgn

§ 50. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Stk. 2. Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer ved

1) holdskifte i virksomheder, der arbejder i holddrift, når det ikke er muligt at holde den daglige eller ugentlige hviletid mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds arbejde, og

2) landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår.

Stk. 3. Lastning og losning, der fortrinsvis udføres af løsarbejdere, samt nødvendige arbejder i tilslutning hertil omfattes ikke af stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om en mindste hvileperiode, inden de pågældende ansatte atter beskæftiges efter udført overarbejde.

§ 51. Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for landbrug og gartneri.

Stk. 3. Ved arbejde med pasning af mennesker, dyr og planter samt ved arbejde, der er nødvendigt for at bevare værdier, kan det ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende frihed senere, når det er nødvendigt af beskyttelseshensyn eller for at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 52. §§ 50 og 51 kan fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden. Fravigelsen skal dokumenteres skriftligt.

§ 52 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.04.2021. I § 52, 2. pkt., ændres »noteres i tilsynsbogen eller anden tilsvarende dokumentation« til: »dokumenteres skriftligt«.

§ 53. For fag og faglige områder eller særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør det nødvendigt, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om

1) den daglige hvileperiode, herunder om nedsættelse af den daglige hvileperiodes længde til 8 timer og om hvileperiodens beliggenhed, og

2) det ugentlige fridøgn, herunder om omlægning af fridøgnet.

§ 54. Personer i overordnede stillinger samt repræsentanter og agenter, der arbejder uden for virksomhedens faste arbejdssted, omfattes kun af §§ 50 og 51 i det omfang, det nærmere fastsættes af beskæftigelsesministeren.

§ 55. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, under hvilke vilkår §§ 50 og 51 kan fraviges ved aftale.

§ 56. I tilfælde af fravigelse efter §§ 50-55 skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder eller fridøgn, eller der skal ydes passende beskyttelse, hvis forholdene undtagelsesvis er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserende hvileperioder eller fridøgn. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at 1. pkt. ikke gælder for personer i overordnede stillinger.

§ 57. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om begrænset arbejdstid for arbejde, der i særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare.

§ 58. Regler, der fastsættes efter §§ 53 og 57, kan finde anvendelse på enhver, der fører eller er besætningsmedlem på et køretøj, herunder også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Kapitel 10: Unge under 18 år

§ 59. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på unges arbejde for en arbejdsgiver, herunder også det arbejde, som er nævnt i § 2, stk. 2, nr. 1 og 2.

§ 60. Ved beskæftigelse af unge under 18 år skal der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse.

Stk. 2. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om unges beskæftigelse, herunder højere aldersgrænser end 15 år for beskæftigelse ved visse former for arbejde, med henblik på at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der kan fastsættes særlige regler for unge under uddannelse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde, som enten udføres i arbejdsgiverens private husholdning eller udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden, herunder i landbrugsvirksomheder, undtages fra forbudet i stk. 2 og §§ 61 og 62 under nærmere angivne betingelser og begrænsninger. Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for den unges sikkerhed og sundhed.

Stk. 5. For unge, der hører til arbejdsgiverens familie og husstand, herunder i landbrugsvirksomheder under hensyn til de unges særlige kendskab til landbrugsforhold, kan beskæftigelsesministeren fastsætte fravigelser fra aldersgrænser fastsat i medfør af stk. 3 under nærmere angivne betingelser og begrænsninger.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan tillige fastsætte regler om,

1) at unge, der er fyldt 13 år, kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår,

2) at forbudet i stk. 2 og § 61 kan fraviges for unge, der er fyldt 14 år, og som arbejder som led i en uddannelse, og

3) at forbudet i stk. 2 og §§ 61 og 62 kan fraviges, for så vidt angår unges optræden i forestillinger m.v. af kulturel eller kunstnerisk art, sportsarrangementer eller ved optagelse af film eller lignende, under nærmere fastsatte betingelser og vilkår, idet der dog, for så vidt angår unge, som er under 13 år, skal indhentes tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 7. Arbejdsgiveren skal ved beskæftigelse af unge, der er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, gøre de unges forældre eller værge bekendt med beskæftigelsen, herunder arbejdstidens længde, samt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet, og de foranstaltninger, der er truffet vedrørende sikkerhed og sundhed.

§ 60, stk. 8 er ophævet ved § 1.5 i lov nr. 54 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015. Hidtidig formulering: Stk. 8. Arbejdsgiveren skal ved beskæftigelse af unge under 18 år underrette kommunen med henblik på tilbud om uddannelsesvejledning. Underretningen skal ske, når den unge har været fuldtidsbeskæftiget i en sammenhængende periode på 3 måneder. Der skal ikke foretages underretning for unge, hvis beskæftigelse indgår i en uddannelse. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om underretningspligten og uddannelsesvejledningen.

§ 61. Arbejdstiden for unge under 18 år må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag, og arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.

Stk. 2. Den daglige arbejdstid for unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Dog må unge, som er fyldt 15 år, men stadig omfattet af undervisningspligten, arbejde 8 timer på andre dage end skoledage. Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger. Dog må unge, der er fyldt 15 år, men stadig omfattet af undervisningspligten, arbejde 40 timer i andre uger end skoleuger. For unge, som er under 15 år, men som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, må arbejdstiden ikke overstige 7 timer om dagen og 35 timer om ugen.

Stk. 3. Hvis den daglige arbejdstid overstiger 41/2 time, skal unge under 18 år have en pause på mindst 30 minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende.

Stk. 4. Unge under 18 år må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte særlige regler om

1) arbejdstidens tilrettelæggelse, herunder beregning i tilfælde, hvor unge arbejder som led i en uddannelse eller arbejder for flere arbejdsgivere,

2) i hvilket omfang stk. 1 kan fraviges for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten,

3) at unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal have en helt arbejdsfri periode i løbet af skoleferien, og

4) at bestemmelsen i stk. 4 kan fraviges for fag eller faglige områder, hvor forholdene gør det nødvendigt eller ønskeligt, for unge, der er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, dog således at unge under ingen omstændigheder må arbejde i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 4.

§ 62. Unge under 18 år skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet. Dog skal unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet.

Stk. 2. Inden for hver periode på 7 døgn skal unge under 18 år have to sammenhængende fridøgn. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Et af disse fridøgn skal så vidt muligt falde på en søndag.

Stk. 3. For fag og faglige områder eller for særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør det nødvendigt eller ønskeligt, kan beskæftigelsesministeren fastsætte særlige regler om

1) varigheden af hvileperioden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, når der gives den unge en kompenserende hvileperiode,

2) udsættelse af fridøgn for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, når der gives den unge kompenserende fridøgn,

3) afbrydelse af hvileperiode og

4) begrænsning af fridøgn, idet der dog altid skal gives den unge mindst 36 timers frihed i sammenhæng inden for hver periode af 7 døgn.

§ 62 a. Beskæftigelsesministeren kan i øvrigt fastsætte regler om, at § 61, stk. 1, 3 og 4, kan fraviges i de i § 52, nævnte tilfælde for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med justitsministeren i forbindelse med henlæggelse af opgaver til politiet efter denne lov fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager de pågældende opgaver.

§ 62 a, stk. 2 er indsat ved § 9.1 i lov nr. 736 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.

Kapitel 11: Lægeundersøgelse m.v.

§ 63. For virksomheder, fag, faglige områder eller andre grupper af ansatte, hvis arbejde er forbundet med fare for de ansattes sundhed, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om,

1) at de ansatte skal lægeundersøges før ansættelsen, under ansættelsen og efter ansættelsens ophør, eventuelt ved regelmæssige undersøgelser, og

2) at der regelmæssigt eller i enkelte tilfælde skal foretages arbejdsmedicinske, arbejdshygiejniske eller andre undersøgelser af sundhedsforholdene.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilsvarende undersøgelser med henblik på, om et arbejde kan medføre fare for sundheden.

Stk. 3. Udgifterne ved undersøgelserne afholdes af arbejdsgiveren eller staten efter regler, der fastsættes af beskæftigelsesministeren.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelserne kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og så vidt muligt i arbejdstiden.

Stk. 5. De ansatte og tidligere ansatte har pligt til at lade sig undersøge i overensstemmelse med de fastsatte regler.

§ 64. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte særlige regler om lægeundersøgelse af unge under 18 år med henblik på deres påbegyndelse af arbejde for en arbejdsgiver. § 63, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. I reglerne kan det fastsættes, at den kommunale sundhedstjeneste på grundlag af en undersøgelse, foretaget før eleven forlader skolen, skal afgive en erklæring, om eleven lider eller har lidt af sygdomme, der kan have indflydelse på dennes sikkerhed og sundhed under erhvervsarbejde. Tilsvarende regler kan fastsættes for unge under 18 år, der er under faglig uddannelse.

Stk. 3. I reglerne kan det endvidere fastsættes, at arbejdsgivere ved ansættelse af en ung under 18 år skal sikre sig, at det arbejde, den unge antages til, er foreneligt med dennes helbredstilstand.

§ 64, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 64, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, ændres »hans« til: »dennes«.
§ 64, stk. 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 64, stk. 2, 1. pkt., ændres »en skolelæge« til: »den kommunale sundhedstjeneste«.

§ 65. Beskæftigelsesministeren kan nedsætte et repræsentativt sammensat, sagkyndigt nævn til at træffe afgørelser efter de regler, der udstedes i medfør af loven i spørgsmål om, hvorvidt en ung under 18 år må udføre et arbejde under hensyn til pågældendes helbredstilstand.

Stk. 2. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om nævnets sammensætning, virksomhed samt om finansiering af nævnets virksomhed.

Kapitel 11 a: Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Kapitel 11 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 01.11.2013.

§ 65 a. En virksomhed med ansatte kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. § 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat skal vedrøre enten den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder eller en eller flere produktionsenheder.

Stk. 2. Ved en virksomhed, for hvilken der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås en juridisk enhed i form af:

1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver.

2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

3) En statslig administrativ enhed.

4) En region.

5) En kommune.

6) Et kommunalt fællesskab.

Stk. 3. Ved en produktionsenhed, for hvilken der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås:

1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse.

2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse.

3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser.

Stk. 4. Der kan ikke udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat for en byggeplads.

§ 65 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 01.11.2013.

§ 65 b. For at en virksomhed kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, herunder for en tilhørende produktionsenhed, skal virksomheden opfylde følgende krav:

1) Virksomhedens eller produktionsenhedens materielle arbejdsmiljø skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav, for så vidt angår væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en række områder. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til denne lov.

2) Virksomheden eller produktionsenheden skal have opfyldt kravene til dens egenindsats i forbindelse med arbejdsmiljøet.

3) Der skal foreligge dokumentation for dels virksomhedens eller produktionsenhedens indsats for at opfylde kravene i nr. 1 og 2, dels resultaterne af denne indsats. Det skal i denne forbindelse dokumenteres, at medarbejderne eller deres repræsentanter har været inddraget i arbejdet med at opfylde kravene i nr. 1 og 2.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 anførte krav kan der stilles krav om, at virksomheden under medvirken af medarbejdere eller deres repræsentanter skal have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for en rummelig arbejdsplads og et rummeligt arbejdsmarked og for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Virksomheden skal i givet fald dokumentere, at den lever op til kravet.

Stk. 3. Ud over de krav, der er anført i stk. 1 og 2, kan der stilles krav om, at virksomheden i anonymiseret form skal oplyse certificeringsorganet om arbejdsulykker, som virksomheden har pligt til at anmelde, og om anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til, og om forebyggelse heraf.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om kravene efter stk. 1-3.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at virksomhedernes dokumentation efter stk. 1-4 skal være offentligt tilgængelig.

§ 65 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 01.11.2013.
§ 65 b, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 65 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »dokumentere et godt arbejdsmiljø« til: »opfylde følgende krav:«.
§ 65 b, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. § 65 b, stk. 1, 2. pkt., ophæves. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Følgende krav skal være opfyldt:
§ 65 b, stk. 3 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 65 b, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 65 b, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.
§ 65 b, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 65 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.
§ 65 b, stk. 3 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 65 b, stk. 3, udgår »inspektions- eller«.

§ 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan opnås gennem akkrediteret certificering. Akkrediteret certificering foretages af et certificeringsorgan. De pågældende organer skal være akkrediteret hertil af DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

Stk. 2. Certificeringsorganer betaler for at blive akkrediteret efter regler fastsat af akkrediteringsorganet. Virksomhederne betaler for certificering, herunder udstedelse af certifikat.

Stk. 3. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er gyldigt 3 år fra udstedelse.

§ 65 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 01.11.2013.
§ 65 c, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 65 c, stk. 1, 1. pkt., udgår »enten akkrediteret inspektion eller«, og i 2. pkt. udgår »inspektion foretages af et inspektionsorgan, mens akkrediteret«.
§ 65 c, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 65 c, stk. 2, 1. pkt., ændres »Inspektions- og certificeringsorganer« til: »Certificeringsorganer«, og i 2. pkt. udgår »inspektion og«.

§ 65 d. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte nærmere regler om certificering i forbindelse med udstedelse af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om krav til akkrediterings- og certificeringsorganerne, herunder supplerende krav til certificeringsorganernes audit og kompetencer, og regler om udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, herunder om offentliggørelse af virksomheder med certifikat.

§ 65 d er indsat ved § 1.2 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 01.11.2013.
§ 65 d er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 65 d. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren fastsætte nærmere regler om inspektion og certificering, herunder supplerende krav til akkrediterings-, certificerings- og inspektionsorganerne, og om udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, herunder regler om offentliggørelse af virksomheder med certifikat.
§ 65 d er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 65 d, 1. pkt., udgår »inspektion og«, og i 2. pkt. udgår », inspektions-«, »inspektions- og« og »inspektion,«.

Kapitel 12: Arbejdsmiljørådet

§ 66. Arbejdsmiljørådet deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren om

1) overordnede mål for og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,

2) fordeling af midler efter § 68 a, stk. 1, og

3) opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.

Stk. 2. Arbejdsmiljørådet giver i forbindelse med indstillingerne efter stk. 1 en status til beskæftigelsesministeren for opfølgning på de konkrete måltal på brancheniveau, som Arbejdsmiljørådet har opstillet i dialog med branchefællesskaberne for arbejdsmiljø.

Stk. 3. Arbejdsmiljørådet drøfter på eget initiativ spørgsmål, som det finder af betydning for arbejdsmiljøet og arbejdsskadeområdet, og udtaler sig herom til beskæftigelsesministeren. Rådet kan til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i rådet iværksætte udviklings- og analyseaktiviteter, som kan have tværgående karakter. Rådet udtaler sig, inden beskæftigelsesministeren godkender branchefællesskaber for arbejdsmiljø efter § 14, stk. 1.

Stk. 4. Arbejdsmiljørådet udtaler sig om og giver forslag til lovændringer og nye regler. Ved udarbejdelse af regler i henhold til bemyndigelse i denne lov skal Arbejdsmiljørådet medvirke gennem repræsentanter udpeget af rådet inden for eller uden for dettes medlemskreds. Endvidere skal rådets udtalelse indhentes, forinden reglerne fastsættes.

Stk. 5. Arbejdsmiljørådet afgiver hvert år en redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet og om de forbedringer, som rådet finder ønskelige.

Stk. 6. Arbejdsmiljørådet iværksætter tværgående aktiviteter for de midler, der afsættes hertil i medfør af § 68 a, stk. 1.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de tværgående aktiviteter efter stk. 6.«

§ 66, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 66. Arbejdsmiljørådet deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren om
1) overordnede mål for og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,
2) fordeling af midler, der er tilvejebragt efter § 68, mellem branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådet,
3) opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.

§ 66, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 66, stk. 2, 3. pkt., der bliver stk. 3, 3. pkt., ændres »branchearbejdsmiljøråd« til: »branchefællesskaber for arbejdsmiljø«.
§ 66, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: 2) fordeling af midler, der er tilvejebragt efter § 68, mellem Arbejdsmiljørådet, branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø og
§ 66, stk. 2 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
§ 66, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 66, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »betydning for arbejdsmiljøet«: »og arbejdsskadeområdet«.
§ 66, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 66, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »arbejdsmiljøområdet« til: »arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet«.
§ 66, stk. 6 og 7 er indsat ved § 1.19 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 2. Arbejdsmiljørådet giver i forbindelse med indstillingerne efter stk. 1 anbefalinger til beskæftigelsesministeren om, hvilke indsatser Videncenter for Arbejdsmiljø skal igangsætte for de midler, som Videncenter for Arbejdsmiljø har fået tildelt efter § 68 a, stk. 1.

§ 66 a. (Ophævet).

§ 67. Arbejdsmiljørådet består af en formand og følgende andre medlemmer:

1) Otte medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

2) To medlemmer indstillet af Akademikerne.

3) Fire medlemmer indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

4) Et medlem indstillet af Ledernes Hovedorganisation.

5) Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab.

6) Et medlem indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

7) To medlemmer indstillet af regionerne i forening og KL i fællesskab.

8) Et medlem indstillet af Skatteministeriet.

Stk. 2. Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse udpeges af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

Stk. 3. Afgørelser i Arbejdsmiljørådet træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Følgende deltager med hver 1 repræsentant uden stemmeret i rådet:

1) Beskæftigelsesministeriet.

2) Arbejdstilsynet.

3) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

4) Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Stk. 5. Rådet kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege medlemmer til disse, også uden for rådets medlemskreds.

Stk. 6. Rådet kan indhente erklæringer fra sagkyndige og iværksætte undersøgelser til brug for sit arbejde.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren godkender rådets forretningsorden.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren etablerer et sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

§ 67, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: 8) To medlemmer indstillet af Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab.
§ 67, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. I § 67, stk. 4, nr. 3, ændres »Arbejdsmiljøinstituttet« til: »Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø«.
§ 67, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 15.04.2013. I § 67, stk. 1, nr. 6, ændres »Landbrugsraadet« til: »Landbrug & Fødevarer«.
§ 67, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1869 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Et medlem indstillet af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landbrug & Fødevarer i fællesskab.
§ 67, stk. 4, nr. 4 er ophævet ved § 7.1 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: 4) Arbejdsskadestyrelsen.
§ 67, stk. 1, nr. 1 og 2 er ophævet, og nyt nr. 1 er indsat, ved § 1.1 i lov nr. 549 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019. Nr. 3-9 bliver herefter nr. 2-8. Hidtidig formulering af nr. 1 og 2: 1) Seks medlemmer indstillet af Landsorganisationen i Danmark.
2) To medlemmer indstillet af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

§ 67, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 67, stk. 1, nr. 2, ændres »Akademikernes Centralorganisation« til: »Akademikerne«.
§ 67, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 67, stk. 1, nr. 7, ændres »Kommunernes Landsforening« til: »KL«.
§ 67, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 67, stk. 1, nr. 8, ændres »Finansministeriet« til: »Skatteministeriet«.
§ 67, stk. 9 er ophævet ved § 1.22 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 9. Beskæftigelsesministeren etablerer et videncenter for arbejdsmiljø og kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 12 a: Finansieringen af parternes arbejdsmiljøindsats m.v.

Overskriften til kapitel 12 a er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011. Hidtidig formulering: Kapitel 12 a: Finansieringen m.v. af parternes arbejdsmiljøindsats

§ 68. Midler til staten, jf. stk. 7, og til gennemførelse af Arbejdsmiljørådets aktiviteter og indsatsen fra branchefællesskaberne for arbejdsmiljø til forbedring af arbejdsmiljøet tilvejebringes ved bidrag, jf. stk. 2 og 3, fra

1) staten,

2) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, for så vidt angår opgavevaretagelsen vedrørende finansiering af erhvervssygdomsområdet, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,2)

3) forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring,

4) kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke har tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 1-5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring, og

5) Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i de situationer, hvor Garantifonden har overtaget administrationen af en bestand af arbejdsulykkesforsikringer i et forsikringsselskab, jf. lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

Stk. 2. Bidraget efter stk. 1 skal fremgå af den årlige finanslov og består af et beløb på 45 mio. kr., der reguleres af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet. Beløbet fordeles forholdsmæssigt på de bidragspligtige, jf. stk. 1, ud fra deres andele af de samlede godtgørelser for varigt men og erstatninger for erhvervsevnetab, som er tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring i året før det år, hvor bidraget opkræves.

Stk. 3. Bidraget efter stk. 1 består endvidere af et beløb, som fastsættes som gennemsnittet af 2 pct. af de årlige godtgørelser for varigt men og erstatninger for erhvervsevnetab, som er tilkendt i arbejdsulykkesager efter lov om arbejdsskadesikring i en 10-årig periode. Perioden på 10 år regnes fra og med det kalenderår, som ligger 2 år før bidragsåret og 10 år bagud. Beløbet opkræves hos de bidragspligtige, jf. stk. 1, bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. stk. 1, nr. 2, ud fra deres andel af de samlede godtgørelser for varigt men og erstatninger for erhvervsevnetab, som er tilkendt i arbejdsulykkesager efter lov om arbejdsskadesikring i året før det år, hvor bidraget opkræves.

Stk. 4. Til dækning af bidrag efter stk. 2 og 3 kan forsikringsselskaberne forhøje præmierne for lovpligtig arbejdsskadeforsikring forholdsmæssigt uanset de trufne forsikringsaftaler.

Stk. 5. Til dækning af bidraget efter stk. 2 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, for så vidt angår opgavevaretagelsen vedrørende finansiering af erhvervssygdomsområdet, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,3) forhøje bidraget for lovpligtig sikring mod følger af pludselige løfteskader og erhvervssygdomme.

Stk. 6. Ud over statens andel af de i stk. 2 og 3 nævnte bidrag yder staten et årligt bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren.

Stk. 7. Af bidragene efter stk. 2 og 3 tilfalder 50,4 mio. kr. årligt staten.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for beregning, opkrævningsperiode og indbetaling af bidrag efter stk. 2 og 3.

§ 68, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 01.01.2007. I § 68, stk. 1, ændres »amtskommuner« til: »regioner«, og »§ 5, stk. 1-5, og § 74 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade« ændres til: »§ 48, stk. 1-5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring«.
§ 68, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 68. Midler til gennemførelse af Arbejdsmiljørådets aktiviteter og branchearbejdsmiljørådenes indsats til forbedring af arbejdsmiljøet tilvejebringes ved bidrag, jf. stk. 2, 3 og 6, fra staten, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring, samt kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke har tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 1-5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring.
§ 68, stk. 7 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011.
§ 68, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 68, stk. 1, nr. 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, for så vidt angår opgavevaretagelsen vedrørende finansiering af erhvervssygdomsområdet, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 68, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 7.3 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 68, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som led i opgavevaretagelsen i medfør af § 2, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 68, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 7.4 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 68, stk. 3, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. stk. 1, nr. 2«.
§ 68, stk. 5 er ændret ved § 7.5 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 68, stk. 5, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, for så vidt angår opgavevaretagelsen vedrørende finansiering af erhvervssygdomsområdet, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,«.
§ 68, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 68, stk. 1, ændres »og branchearbejdsmiljørådenes« til: », indsatsen fra branchefællesskaberne for arbejdsmiljø«.
§ 68, stk. 2, 2. pkt er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Beløbet fordeles forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter stk. 1 ud fra deres andele af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som led i opgavevaretagelsen i medfør af § 2, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade i det år, hvor bidraget opkræves.
§ 68, stk. 3 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Bidraget efter stk. 1 består endvidere af et beløb, som udgør to procent af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som led i opgavevaretagelsen i medfør af § 2, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i arbejdsulykkesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade i det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. Beløbet opkræves hos de bidragspligtige efter stk. 1, bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. stk. 1, nr. 2, ud fra deres andele af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som led i opgavevaretagelsen i medfør af § 2, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i arbejdsulykkesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade i det år, hvor bidraget opkræves.
§ 68, stk. 1 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 68, stk. 1, ændres »aktiviteter,« til: »aktiviteter og«, og »og Videncenter for Arbejdsmiljøs indsats« udgår.
§ 68, stk. 1, nr. 3 og 4 er ændret ved §§ 3.1 og 3.2 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 68, stk. 1, nr. 3, udgår »og«, og i stk. 1, nr. 4, ændres »arbejdsskadesikring.« til »arbejdsskadesikring, og«.
§ 68, stk. 1, nr. 5 er indsat ved § 3.3 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 68 a. Beskæftigelsesministeren fordeler efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet de tilvejebragte midler efter § 68 til gennemførelse af arbejdsmiljøindsatsen og melder tilskudsrammer ud til Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder til tværgående aktiviteter, jf. § 66, stk. 6, og til de enkelte branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastlægger nærmere vilkår for midlernes anvendelse.

Stk. 3. Arbejdsmiljørådet og de enkelte branchefællesskaber for arbejdsmiljø træffer inden for den udmeldte tilskudsramme og de fastlagte vilkår bestemmelse om, hvilke aktiviteter der skal gennemføres.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud tilbageholdes, bortfalder eller kræves tilbagebetalt, såfremt vilkår for midlernes anvendelse ikke overholdes.

Stk. 5. Uforbrugte midler, herunder bortfaldne eller tilbagebetalte tilskud efter stk. 4, indgår i Arbejdsmiljørådets midler til tværgående aktiviteter. Beskæftigelsesministeren kan dog efter høring af Arbejdsmiljørådet træffe anden beslutning om midlernes anvendelse.

Stk. 6. Arbejdsmiljørådet fordeler midler til tværgående aktiviteter efter stk. 1 og 5 mellem branchefællesskaberne for arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud, udarbejdelse af årsplaner, som branchefællesskaberne for arbejdsmiljø skal udarbejde, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v. for branchefællesskaberne for arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud kan udbetales a conto. Revisionen af regnskaberne varetages af rigsrevisor efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 68 a er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 68 a. Beskæftigelsesministeren fordeler efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet de tilvejebragte midler efter § 68 og melder tilskudsrammer ud til Arbejdsmiljørådets aktiviteter og til de enkelte branchearbejdsmiljøråd samt fastlægger nærmere vilkår for midlernes anvendelse.
Stk. 2. Arbejdsmiljørådet og de enkelte branchearbejdsmiljøråd træffer inden for de udmeldte tilskudsrammer og de fastlagte vilkår bestemmelse om, hvilke aktiviteter der skal gennemføres.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud tilbageholdes, bortfalder eller kræves tilbagebetalt, såfremt vilkår for midlernes anvendelse ikke overholdes.
Stk. 4. Uforbrugte midler, herunder bortfaldne eller tilbagebetalte tilskud efter stk. 3, indgår i en fornyet fordeling efter reglerne i stk. 1.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud kan udbetales a conto. Revisionen af regnskaberne varetages af rigsrevisor efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 68 a, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 68 a, stk. 1 og 3, ændres »branchearbejdsmiljøråd« til: »branchefællesskaber for arbejdsmiljø«.
§ 68 a, stk. 1 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 68 a, stk. 1, indsættes efter »Arbejdsmiljørådets aktiviteter,«: »herunder til tværgående aktiviteter, jf. § 66, stk. 6,«.
§ 68 a, stk. 5 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Uforbrugte midler, herunder bortfaldne eller tilbagebetalte tilskud efter stk. 4, indgår i en fornyet fordeling efter reglerne i stk. 1.
§ 68 a, stk. 6 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 68 a, stk. 6, 1. pkt., ændres »planer for branchearbejdsmiljørådenes virksomhed, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v.« til: »årsplaner, som branchefællesskaberne for arbejdsmiljø skal udarbejde, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v. for branchefællesskaberne for arbejdsmiljø«.
§ 68 a, stk. 6 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 700 af 08.06.2018 fra d. 10.06.2018. Stk. 6 bliver herefter stk. 7.
§ 68 a, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 68 a, stk. 1, indsættes efter »§ 66, stk. 6,«: »og til«, og »og Videncenter for Arbejdsmiljø« udgår.

§ 68 b. (Ophævet).

Kapitel 13: Arbejdstilsynet

§ 69. Beskæftigelsesministeren er øverste administrative myndighed vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål.

§ 70. Arbejdstilsynet er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet og består af en central afdeling samt et antal lokale afdelinger. Direktøren for Arbejdstilsynet fastlægger opgavernes fordeling mellem afdelingerne.

§ 70 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. I § 70 ændres »et direktorat« til: »en styrelse«.

§ 71. Arbejdstilsynet ledes af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 72. Arbejdstilsynet har til opgave at

1) vejlede virksomheder, branchefællesskaber for arbejdsmiljø, arbejdsmarkedets organisationer og offentligheden om arbejdsmiljømæssige spørgsmål,

2) yde virksomheder med 1-4 ansatte yderligere vejledning end den, der er nævnt i nr. 1,

3) bistå Beskæftigelsesministeriet med forberedelse af regler i henhold til loven,

4) udstede forskrifter i henhold til bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren,

5) holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet,

6) behandle planer for arbejdsprocesser, arbejdssteder, tekniske hjælpemidler m.v. samt stoffer og materialer og meddele tilladelser i henhold til loven eller administrative regler,

7) påse, at loven og de forskrifter, der gives med hjemmel i loven, overholdes, bortset fra §§ 17 a-c.

Stk. 2. Arbejdstilsynet har terminaladgang til nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og i told- og skatteforvaltningens registreringssystem for virksomheder med henblik på identifikation af virksomheder på baggrund af anmeldte erhvervssygdomme, jf. § 75, og til analyse- og statistiske formål på arbejdsmiljøområdet.

Stk. 3. Arbejdstilsynet har terminaladgang til oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets fælles system til anmeldelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, jf. § 34 a, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, herunder til indsamling og samkøring i kontroløjemed samt til analyse, forebyggelse og statistik.

Stk. 4. Arbejdstilsynet kan, i det omfang det er nødvendigt til identifikation af virksomheder til brug for målretning af Arbejdstilsynets kontrol og tilsyn, indsamle og samkøre oplysninger i kontroløjemed

1) fra indkomstregisteret om ansattes ansættelsessted, ansættelsesperiode, herunder start- og slutdato, og timeantal,

2) fra det fælles it-baserede datagrundlag til brug for administrationen af arbejdsmarkedslovgivningen, jf. § 47 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., om sygedagpengelængden, fraværsårsagen, ydelsen, sagsarten og ansættelsesstedet samt sygedagpengenes forløb og ophør for modtagere af sygedagpenge og

3) fra CPR-registeret om statsborgerskab og indrejsedato.

Stk. 5. Arbejdstilsynet kan, i det omfang det er nødvendigt i kontroløjemed og til analyse- og forebyggelsesformål samt statistiske formål, indsamle og samkøre oplysninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings øvrige datagrundlag ud over det i stk. 3 nævnte om arbejdsulykker og erhvervssygdomme, jf. § 34 a, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Arbejdstilsynet kan indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af, oplysninger fra andre myndigheder, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af tilsynets opgaver, herunder til identifikation af virksomheder til brug for målretning af Arbejdstilsynets kontrol og tilsyn og til analyse, forebyggelse og statistik.

Stk. 7. Arbejdstilsynet kan videregive egne oplysninger og oplysninger, som er omfattet af stk. 1-6, til andre myndigheder, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af disse myndigheders opgaver, herunder kontrol- og tilsynsopgaver.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for Arbejdstilsynets indsamling, behandling og videregivelse af oplysninger efter stk. 6 og 7, herunder hvornår og til hvilke formål og opgaver oplysninger kan indsamles og behandles, hvornår sletning af oplysninger skal finde sted, og om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal iagttages ved behandlingen.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomheders brug af hjælpeværktøjer og andre løsninger, som Arbejdstilsynet stiller til rådighed for virksomhederne, herunder om ansvar og opgaver.

§ 72, stk. 2 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 21.05.2010.
§ 72, stk. 1, nr. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 597 af 14.06.2011 fra d 01.01.2012.
§ 72, stk. 3 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 54 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015.
§ 72, stk. 3 er indsat ved § 7.6 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 72, stk. 5 er indsat ved § 7.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 72, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 72, stk. 1, nr. 1, ændres »branchearbejdsmiljøråd« til: »branchefællesskaber for arbejdsmiljø«.
§ 72, stk. 6-8 er indsat ved § 1.25 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 72, stk. 9 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 2588 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.
§ 72, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 72, stk. 2, ændres »kan få« til: »har«, og efter »jf. § 75« indsættes: », og til analyse- og statistiske formål på arbejdsmiljøområdet«.

§ 72 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, kun bliver underlagt tilsyn, når der er særlig anledning til det.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet som led i tilsynsopgaven gennemfører undersøgelsesbesøg på virksomheder, der har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. stk. 1. I forbindelse hermed kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvilke virksomheder der skal have undersøgelsesbesøg, hvornår undersøgelsesbesøg skal gennemføres, varigheden af den periode, hvor Arbejdstilsynet gennemfører undersøgelsesbesøg, indholdet af undersøgelsesbesøget m.v.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet som led i undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. stk. 1, alene træffer afgørelser om forhold, der straks skal imødegås for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, jf. § 77, stk. 2, eller forhold, der skal bringes i orden straks på grund af en betydelig fare, jf. § 77, stk. 1.

§ 72 a er ændret ved § 1.7 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. Hidtidig formulering: § 72 a. Arbejdstilsynet gennemfører screeningsbesøg med henblik på at afklare, hvilke virksomheder, der har behov for tilsyn.
§ 72 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 597 af 14.06.2011 fra d 01.01.2012. Hidtidig formulering: § 72 a. Arbejdstilsynet gennemfører screening af arbejdsmiljøet i virksomheder med ansatte for at afklare, hvilke virksomheder der har behov for tilsyn. Samtidig danner screeningen udgangspunkt for dette tilsyn.
§ 72 a, stk. 2 er ændret ved§ 1.3 i lov nr. 597 af 14.06.2011 fra d 01.01.2012. I § 72 a, stk. 2, ændres »screening« til: »tilsyn efter stk. 1«.
§ 72 a, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1869 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Som led i tilsynsopgaven efter § 72, stk. 1, nr. 7, gennemfører Arbejdstilsynet risikobaserede tilsyn på virksomheder med ansatte.
§ 72 a, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 72 a, stk. 2, ændres »der kan dokumentere et godt arbejdsmiljø« til: »der har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat«.
§ 72 a, stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018.
§ 72 a, stk. 5 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 549 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019.
§ 72 a, stk. 1 er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3. Hidtidig formulering: § 72 a. Arbejdstilsynet gennemfører som led i tilsynsopgaven efter § 72, stk. 1, nr. 7, risikobaserede tilsyn på virksomheder med ansatte udvalgt på baggrund af en indeksmodel og stikprøver.
§ 72 a, stk. 2, der bliver stk. 1, er ændret ved § 1.27 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 72 a, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »fritages for tilsyn efter stk. 1« til: »kun bliver underlagt tilsyn, når der er særlig anledning til det«.
§ 72 a, stk. 3 og 4, der bliver stk. 2 og 3, er ændret ved § 1.28 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 72 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., og i stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »jf. stk. 2« til: »jf. stk. 1«.
§ 72 a, stk. 5 er ophævet ved § 1.29 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet inden for bestemte virksomheds- eller branchegrupper gennemfører andre målrettede indsatser end tilsyn efter stk. 1.

§ 72 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet ikke har til opgave at påse overholdelsen af regler, der udstedes i medfør af denne lov, når en tilsvarende forpligtelse er dækket af en kollektiv overenskomst, hvor aftaleparterne er landsdækkende myndigheder eller organisationer på den ene side og en landsdækkende lønmodtagerorganisation på den anden side.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal dokumentere, at en tilsvarende forpligtelse er dækket af en kollektiv overenskomst, jf. stk. 1.

Stk. 3. Uanset stk. 1 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af reglerne, hvis den faglige aftalepart ikke agter at iværksætte fagretlig behandling for overtrædelse af forpligtelser, som er dækket af en kollektiv overenskomst, jf. stk. 1.

Stk. 4. Uanset stk. 1 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af reglerne i forhold til ansatte, som ikke er dækket af en kollektiv overenskomst.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for aftaler indgået i henhold til § 7, stk. 1, § 7 a, stk. 2, § 17 c og § 55.

§ 72 b, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 01.01.2007. I § 72 b, stk. 1, indsættes efter »landsdækkende«: »myndigheder eller«, og »eller Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune eller Hovedstadens Sygehusfællesskab« udgår.
§ 72 b, stk. 5 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 01.10.2010. I § 72 b, stk. 5, ændres »§ 8, stk. 4,« til: »§ 7, stk. 1, § 7 a, stk. 2,«.

§ 73. Beskæftigelsesministeren kan bemyndige direktøren for Arbejdstilsynet til at udøve beføjelser, der ved loven er tillagt beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesministeren kan i forbindelse hermed efter forhandling med Arbejdsmiljørådet bestemme, at § 66, stk. 3, 3. pkt., og § 66, stk. 4, kan fraviges.

§ 73, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1869 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 73, 2. pkt., ændres »§ 66, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 66, stk. 2, 3. pkt.«
§ 73, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 73, 2. pkt., ændres »§ 66, stk. 2, 3. pkt.« til: »§ 66, stk. 3, 3. pkt.«
§ 73, 2. pkt. er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 73, 2. pkt., ændres »§ 66, stk. 3« til: »§ 66, stk. 4«.

§ 74. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at Arbejdstilsynets opgaver i nærmere angivet omfang henlægges til anden offentlig myndighed eller privat institution, samt i hvilket omfang Arbejdstilsynet skal føre kontrol med sådant tilsyn.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anerkendelse af prøvninger og anden dokumentation for, at forskrifter om sikkerhed og sundhed er fulgt.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betaling, eventuelt i form af takstmæssigt fastsatte afgifter for undersøgelser m.v. foretaget eller iværksat af Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan bemyndige private virksomheder til at autorisere arbejdsmiljørådgivere.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om gebyrer, herunder om opkrævning og indbetaling, til dækning af Arbejdstilsynets omkostninger ved:

1) Godkendelse og kvalitetssikring samt uddannelse af udbydere af arbejdsmiljøuddannelse og uddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, jf. § 9, stk. 2.

2) Behandling af ansøgninger om bemyndigelse til autorisation af arbejdsmiljørådgivere, til godkendelses- og kontrolopgaver samt om ændringer deraf, jf. stk. 4.

3) Behandling af ansøgninger om autorisation samt ændringer og kontrol deraf, jf. § 13 c.

Stk. 6. Gebyrer til Arbejdstilsynet efter stk. 5, der ikke betales rettidigt, forrentes med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betaling til den, som Arbejdstilsynet har uddelegeret eller henlagt opgaver til, jf. § 9, stk. 2, og stk. 4.

§ 74, stk. 7, nr. 1 og stk. 10 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 01.10.2010. I § 74, stk. 7, nr. 1, og § 74, stk. 10, ændres: »§ 8, stk. 2« til: »§ 9, stk. 2«.
§ 74, stk. 6 er ophævet ved § 30.5 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. Stk. 7-10 bliver herefter stk. 6-9. Hidtidig formulering: Beskæftigelsesministeren kan udpege private virksomheder og offentlige myndigheder til at gennemføre godkendelses- og kontrolopgaver i henhold til Den Europæiske Unions retsforskrifter. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for udpegning samt for tilsyn og kontrol med udpegede virksomheder og myndigheder.
§ 74, stk. 7, nr. 3 er ændret ved § 30.6 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. I § 74, stk. 7, nr. 3, som bliver stk. 6, nr. 3, udgår »og 6«.
§ 74, stk. 8 og 9 er ændret ved § 30.7 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. I § 74, stk. 8 og 9, der bliver stk. 7 og 8, ændres »efter stk. 7« til: »efter stk. 6«.
§ 74, stk. 10 er ændret ved § 30.8 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. I § 74, stk. 10, som bliver stk. 9, udgår »og 6«.
§ 74, stk. 7, nr. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 15.04.2013. I § 74, stk. 7, nr. 1, indsættes efter »Godkendelse og kvalitetssikring«: »samt uddannelse«.
§ 74, stk. 7, 2. pkt. er ophævet ved § 5.1 i lov nr. 285 af 29.03.2017 fra d. 01.04.2017. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Gebyrerne tillægges udpantningsret.
§ 74, stk. 4 er ophævet ved § 1.17 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6. Hidtidig formulering: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet efter anmodning kan meddele bindende forhåndsbesked til arbejdsgivere samt projekterende og rådgivere vedrørende udførelsen af et planlagt, konkret arbejde, inden dette påbegyndes.
§ 74, stk. 6, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, er ophævet ved § 1.18 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3. Hidtidig formulering: 2) Behandling af anmodninger om bindende forhåndsbesked, jf. § 74, stk. 4.
§ 74, stk. 6, nr. 3, der bliver stk. 5, nr. 2, er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 74, stk. 6, nr. 3, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »§ 74, stk. 5« til: »stk. 4«.
§ 74, stk. 7, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 74, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.
§ 74, stk. 8 er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. Stk. 9 bliver herefter stk. 7. Hidtidig formulering: Stk. 8. Gebyrer til Arbejdstilsynet efter stk. 6 reguleres automatisk med det generelle pris- og lønindeks.
§ 74, stk. 9, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 74, stk. 9, der bliver stk. 7, ændres »§ 74, stk. 5« til: »stk. 4«.

§ 74 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, skal ansøge om at få sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, inden arbejdet påbegyndes inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, skal ansøge om at få sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, inden arbejdet påbegyndes inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, skal indgive skriftlig anmeldelse til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Dette gælder dog kun, når der er tale om arbejde, der har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvis formålet med kontrollen er at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ansøgning og anmeldelse, herunder om fremsendelse af bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om aflæggelse af egnethedsprøve eller gennemførelse af prøvetid for personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et tredjeland eller i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af krav om uddannelse eller aflagt prøve i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.

§ 74 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 559 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.

§ 74 b. (Ophævet).

§ 74 b er indsat ved § 1.30 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.09.2020.
§ 74 b er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. Hidtidig formulering: § 74 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet som led i tilsynsopgaven efter § 72, stk. 1, nr. 7, skal gennemføre skærpet tilsyn, når Arbejdstilsynet over for samme virksomhed forinden har truffet afgørelse om forhold, der skal imødegås straks for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, jf. § 77, stk. 2.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om opkrævning og betaling af et gebyr fra virksomhederne til dækning af Arbejdstilsynets omkostninger ved det skærpede tilsyn, jf. stk. 1. Gebyr, der ikke betales rettidigt, forrentes med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

§ 75. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om pligt til anmeldelse af arbejdsulykker, forgiftningstilfælde, erhvervssygdomme og andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning.

Stk. 2. Den, som under udøvelse af offentlig tjeneste eller hverv får kendskab til forhold, der strider mod denne lov eller regler udstedt i henhold til loven, skal underrette Arbejdstilsynet herom.

Stk. 3. Inspektionsorganer, der er akkrediteret til kontrol, periodiske undersøgelser, prøvninger el.lign., skal underrette Arbejdstilsynet, hvis de vurderer, at et teknisk hjælpemiddel eller dele af et teknisk hjælpemiddel er til fare, hvis der ikke gribes ind. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. En læge, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal underrette Arbejdstilsynet. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 75, stk. 3 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007.
§ 75, stk. 5-7 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1272 af 16.12.2009 fra d 01.01.2010.
§ 75, stk. 5-7 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 238 af 18.03.2014 fra d. 01.04.2014. Hidtidig formulering: Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelse efter stk. 1 og underretning efter stk. 4 skal ske digitalt, og at kommunikation mellem Arbejdstilsynet og arbejdsgiveren, lægen eller tandlægen i forbindelse hermed skal foregå digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om digital anmeldelse og underretning og om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen under ganske særlige omstændigheder kan undtage arbejdsgiveren, lægen eller tandlægen fra digital anmeldelse og digital kommunikation. Arbejdstilsynet træffer afgørelse om at undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse af og digital kommunikation om arbejdsulykke, når anmeldelse alene er sendt til Arbejdstilsynet. Hvis anmeldelse af arbejdsulykke både er sendt til Arbejdsskadestyrelsen og til Arbejdstilsynet, træffes afgørelse af Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen træffer endvidere afgørelse om at undtage lægen eller tandlægen fra digital anmeldelse af og digital kommunikation om erhvervssygdom, uanset om anmeldelse er sendt til Arbejdsskadestyrelsen eller til Arbejdstilsynet.
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet kan udstede visse typer af dokumenter i forbindelse med den pågældende anmeldelse, jf. stk. 5 og 6, uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. I de regler, der udstedes efter 1. pkt., kan det også fastsættes, at afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Arbejdstilsynet som afsender.

§ 76. Enhver, der er pålagt pligter efter loven, skal efter anmodning give Arbejdstilsynet alle oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynets virksomhed.

Stk. 2. Hvis der er konkret mistanke om, at en juridisk person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder pligten for fysiske personer med tilknytning til den juridiske person til at meddele oplysninger efter stk. 1, i det omfang oplysningerne søges tilvejebragt til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf, jf. § 10, stk. 2, i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

Stk. 3. Arbejdstilsynets medarbejdere har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til offentlige og private arbejdssteder, jf. dog stk. 4, i det omfang, det er påkrævet, for at de kan varetage deres hverv. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse ved Arbejdstilsynets kontrol med arbejde af ikke-erhvervsmæssig karakter, der udføres af en person på eller i dennes private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende husstanden. Beskæftigelsesministeren kan dog fastsætte, at Arbejdstilsynet fortsat kan føre kontrol og tilsyn med elevatorer og andet løfteudstyr samt trykbærende udstyr uden retskendelse.

Stk. 5. Arbejdstilsynets medarbejdere kan som led i tilsynets udøvelse uden retskendelse kræve tilgængelig dokumentation udleveret, herunder foretage fotografiske optagelser og lignende, og medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, jf. § 23 og § 24, skal underrettes herom.

Stk. 6. Arbejdstilsynets medarbejdere kan som led i tilsynets udøvelse tale med ansatte, uden at andre er til stede.

Stk. 7. Arbejdstilsynets medarbejdere kan som led i tilsynets udøvelse gennemføre gruppesamtaler med ansatte, når det er arbejdsmiljøfagligt begrundet. Under gruppesamtaler med ansatte har arbejdsgiveren, dennes repræsentant, jf. §§ 23 og 24, eller en person, som arbejdsgiveren har udpeget hertil, ret til at være til stede, medmindre Arbejdstilsynets medarbejdere vurderer, at der er risiko for, at formålet med gruppesamtalen derved forspildes.

§ 76, stk. 6 og 7 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 700 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks, f.eks. ved standsning af arbejde, eller inden en frist.

Stk. 2. Skønner Arbejdstilsynet det i øvrigt nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, kan Arbejdstilsynet påbyde, at faren straks imødegås ved effektive foranstaltninger, f.eks. ved standsning af arbejde.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdstilsynet kan påbyde, at den, der har leveret eller markedsført et teknisk hjælpemiddel, et personligt værnemiddel eller et stof eller materiale, som anvendt i overensstemmelse med dets bestemmelse alligevel viser sig at frembyde fare for sikkerhed eller sundhed, træffer de nødvendige foranstaltninger til afværgelse heraf. Det kan herunder påbydes,

1) at levering eller markedsføring standses,

2) at de pågældende tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler eller stoffer eller materialer tilbagekaldes fra markedet.

Stk. 4. Arbejdstilsynet kan påbyde den, der har leveret eller markedsført et teknisk hjælpemiddel, et personligt værnemiddel eller et stof eller materiale, at destruere dette på en forsvarlig måde, når det pågældende tekniske hjælpemiddel, personlige værnemiddel eller stof eller materiale udgør en alvorlig risiko for sikkerhed og sundhed.

§ 77, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 77. Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en frist.
§ 77, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 29.12.2009.
§ 77, stk. 5, nr. 2 og 3 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 29.12.2009. I § 77, stk. 5, nr. 2 og 3, ændres »påbydes« til: »påbyde«.
§ 77, stk. 6 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 21.05.2010.
§ 77, stk. 4 og 5 er ophævet ved § 30.9 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. Stk. 6 bliver herefter stk. 4.
§ 77, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 77, stk. 1, indsættes efter »straks«: », f.eks. ved standsning af arbejde,«.
§ 77, stk. 2 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. Hidtidig formulering: Stk. 2. Skønner Arbejdstilsynet det nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, kan det påbyde, at faren straks imødegås, herunder
1) at de tilstedeværende øjeblikkeligt fjerner sig fra farezonen,
2) at brugen af en maskine, en maskindel, en beholder, en præfabrikeret konstruktion, et apparat, et redskab, et andet teknisk hjælpemiddel eller et stof eller et materiale standses, eller
3) at arbejde i øvrigt standses.

§ 77 a. (Ophævet).

§ 77 a er ændret ved § 1.9 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. Hidtidig formulering: § 77 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at Arbejdstilsynet kan påbyde arbejdsgiveren at indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, herunder i en nærmere bestemt periode, samt om rådgivningspåbuddets indhold, omfang og varighed og de nærmere vilkår herfor, herunder om arbejdsgivers pligter.
§ 77 a, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 77 a, stk. 1, indsættes efter »modtageren af påbud«: »eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen«.
§ 77 a, stk. 1 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.04.2021. I § 77 a. stk. 1, indsættes efter »skal«: »anvende den nødvendige sagkundskab ved enten at opbygge og anvende egne kompetencer eller ved at«.
§ 77 a, stk. 2 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.04.2021. I § 77 a, stk. 2, ændres »rådgivningspåbuddets« til: »påbuddets«, og efter »herfor« indsættes: », herunder eventuelle frister for opbygning og anvendelse af egne kompetencer«.
§ 77 a er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. Hidtidig formulering: § 77 a. Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal anvende den nødvendige sagkundskab ved enten at opbygge og anvende egne kompetencer eller ved at indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om påbuddets indhold, omfang og varighed og de nærmere vilkår herfor, herunder eventuelle frister for opbygning og anvendelse af egne kompetencer.

§ 77 b. Arbejdstilsynet kan indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist.

Stk. 2. En aftale kan indgås, når

1) Arbejdstilsynet har konstateret forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og som skal bringes i orden inden for en frist, og arbejdsgiveren ønsker at løse det pågældende arbejdsmiljøproblem flere steder på virksomheden eller

2) Arbejdstilsynet har mistanke om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og arbejdsgiveren ønsker at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, der er mistanke om.

Stk. 3. Når der indgås en aftale efter stk. 1 og 2, skal arbejdsmiljøorganisationen eller i virksomheder uden pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation de ansatte orienteres om, at der er indgået en aftale, og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte skal inddrages i arbejdet med løsningen af arbejdsmiljøproblemet.

Stk. 4. En aftale vil blive fulgt op af et tilsyn for at kontrollere forholdene, og om aftalen er opfyldt.

Stk. 5. En aftale kan opsiges af arbejdsgiveren eller af Arbejdstilsynet, hvis de forhold, der lå til grund for aftalen, ændrer sig væsentligt.

§ 77 b er indsat ved § 1.33 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.09.2020.
§ 77 b, stk. 4 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 77 b, stk. 4, indsættes efter »forholdene«: », og om aftalen er opfyldt«.

§ 78. (Ophævet).

§ 78 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 78 indsættes efter »tilsynets inspektioner,«: »afgørelser,«.
§ 78 er ophævet ved § 1.34 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: § 78. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der på arbejdssteder skal findes en tilsynsbog eller anden tilsvarende dokumentation for tilsynets inspektioner, afgørelser, påbud og andre meddelelser om arbejdsmiljømæssige forhold og om anvendelse og opbevaring af tilsynsbogen eller dokumentationen.

§ 78 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om den enkelte virksomheds arbejdsmiljø på baggrund af Arbejdstilsynets tilsyn og resultaterne heraf, herunder oplysninger om den enkelte virksomhed og om Arbejdstilsynets tilsyn og afgørelser efter § 77, stk. 1 og 2, og de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der skal ske offentliggørelse af oplysninger om, hvorvidt den enkelte virksomhed har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, på hvilken måde og i hvilken form oplysningerne efter stk. 1 og 2 skal offentliggøres, og om varigheden af offentliggørelsen.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse, herunder digitalt, af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, hvor der er risiko for større uheld med farlige stoffer, herunder oplysninger, der indgår i sikkerhedsdokumentationen for sådanne virksomheder.

§ 78 a er ændret ved § 1.10 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. Hidtidig formulering: § 78 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om offentliggørelse og derved synliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø på grundlag af afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet i forbindelse med tilsynsbesøg på virksomheden.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form den enkelte virksomheds arbejdsmiljø ved navns nævnelse skal gøres tilgængeligt for offentligheden, herunder at offentliggørelsen skal ske i elektronisk form.

§ 78 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø ved navns nævnelse på grundlag af resultatet af tilsynet, herunder om offentliggørelse af de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser.
§ 78 a, stk. 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 54 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015.
§ 78 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1869 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 78 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »og om offentliggørelse af de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser.« til: »om offentliggørelse af de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser, og om, hvorvidt virksomheden er under skærpet tilsyn.«
§ 78 a, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018.
§ 78 a, stk. 1 og 2 er ophævet, og nyt stk. 1-3 er indsat, ved § 1.1 i lov nr. 566 af 10.05.2022 fra d. 01.07.2022. Stk. 3 bliver herefter stk. 4. Regler udstedt i medfør af § 78 a, stk. 1 og 2, jf. lovbekg. nr. 2062 af 16.11.2021, finder anvendelse indtil d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: § 78 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø ved navns nævnelse på grundlag af resultatet af tilsynet, herunder påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, om offentliggørelse af de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser, og om, hvorvidt virksomheden er under skærpet tilsyn. I forbindelse hermed kan beskæftigelsesministeren beslutte at indføre en ordning med offentliggørelse af arbejdsmiljøet i virksomheder, hvor Arbejdstilsynet ikke har konstateret overtrædelser.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, på hvilken måde, i hvilken form og med hvilken varighed virksomhedens arbejdsmiljø skal gøres tilgængeligt for offentligheden. I forbindelse hermed kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at offentliggørelse af arbejdsmiljøet i virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan ophøre helt eller i en nærmere angiven periode.

§ 78 a, stk. 1 er ændret, og § 78 a, stk. 1, nr. 1 og 2 er ophævet, ved § 1.28 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 78 a, stk. 1, indsættes efter »herunder«: »oplysninger om den enkelte virksomhed og om Arbejdstilsynets tilsyn og afgørelser efter § 77, stk. 1 og 2, og de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser.«, og nr. 1 og 2 ophæves. Hidtidig formulering af nr. 1 og 2: 1) oplysninger om den enkelte virksomhed og om Arbejdstilsynets tilsyn, afgørelser efter § 77, stk. 1 og 2, og § 77 a og de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser, og
2) oplysninger om, hvorvidt den enkelte virksomhed er under skærpet tilsyn efter § 74 b.

§ 78 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der gennemføres forsøgsaktiviteter og udviklingsaktiviteter, der fraviger bestemmelserne i §§ 77-78 a. Dette gælder dog ikke, når der træffes afgørelse om forhold, som skal bringes i orden straks på grund af en betydelig fare, jf. § 77, stk. 1, eller som skal imødegås straks, jf. § 77, stk. 2.

§ 78 b er indsat ved § 1.35 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 78 c. Arbejdsgiveren skal give skriftlig tilbagemelding på Arbejdstilsynets afgørelser, når Arbejdstilsynet anmoder om det.

Stk. 2. Ved tilbagemelding på afgørelser skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, inden tilbagemeldingsfristens udløb er blevet gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen. Arbejdsgiveren skal afgive erklæring herom.

§ 78 c er indsat ved § 1.35 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 79. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter §§ 13 c-14 a og Kapitel 11, 12 og 13-14, samt enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er underkastet reglerne om tavshedspligt efter straffelovens §§ 152-152 e. Straffelovens § 152 f finder ligeledes anvendelse.

Stk. 2. Arbejdstilsynet må ikke over for arbejdsgiveren eller andre oplyse, at Arbejdstilsynet har modtaget en klage.

§ 79, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 79. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter §§ 13-14 a (§§ 14 og 14 a) og kap. 11, 12, 13-14, samt enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er underkastet tavshedspligt efter straffelovens § 152 og § 152 b, stk. 1.
§ 79, stk. 2 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 21.05.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. En medarbejder ved Arbejdstilsynet må ikke over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant oplyse, at et tilsynsbesøg foretages som følge af en klage.

§ 79 a. Arbejdstilsynet fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v. Arbejdstilsynet kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v., bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2. § 76 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet.

Stk. 4. Klage over afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter stk. 1, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. § 81, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 79 a er indsat ved § 29.1 i lov nr. 512 af 06.06.2007 fra d. 16.08.2007.
§ 79 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 37.1 i lov nr. 426 af 18.05.2016 fra d. 19.05.2016. I § 79 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »lovgivningen om røgfri miljøer.« til: »lovgivningen om røgfri miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v.«
§ 79 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 37.2 i lov nr. 426 af 18.05.2016 fra d. 19.05.2016. I § 79 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »lovgivningen om røgfri miljøer« til: »lovgivningen om røgfri miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v.«

§ 80. Efter forhandling med pågældende minister fastsætter beskæftigelsesministeren regler om Arbejdstilsynets samarbejde med andre offentlige myndigheder.

Kapitel 13 a: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Overskriften til Kapitel 13 a er ændret ved § 1.11 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. Hidtidig formulering: Arbejdsmiljøinstituttet.

§ 80 a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er et forskningscenter under Beskæftigelsesministeriet.

§ 80 a er ændret ved § 1.12 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. Hidtidig formulering: § 80 a. Arbejdsmiljøinstituttet er en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

§ 80 b. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har terminaladgang til nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, til analyse- og statistiske formål på arbejdsmiljøområdet.

§ 80 b er indsat ved § 1.29 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024.

Kapitel 14: Klageadgang

§ 81. Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov, jf. dog stk. 6, eller i henhold til en EU-forordning vedrørende forhold omfattet af denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Klagen sendes til Arbejdstilsynet. Hvis Arbejdstilsynet fastholder afgørelsen, videresendes klagen til behandling i Arbejdsmiljøklagenævnet.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet bestemmer andet. Klager over afgørelser om forhold efter § 77, stk. 1, som skal bringes i orden straks, samt afgørelser efter § 77, stk. 2 og 3, har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan Arbejdsmiljøklagenævnet behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen ikke er fremkommet rettidigt.

Stk. 5. Afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Klage over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til regler udstedt i medfør af § 14 a, stk. 2, § 68, stk. 8, og § 68 a, stk. 7, kan indbringes for beskæftigelsesministeren inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 7. Arbejdstilsynets offentliggørelse af virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. § 78 a, stk. 2, og Arbejdstilsynets beslutning om advisering af certificeringsorganet efter regler udstedt i medfør af § 72 a, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 81, stk. 1 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 21.05.2010. I § 81, stk. 1, indsættes efter »i henhold til«: »en EU-forordning eller i henhold til«.
§ 81, stk. 6 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1538 af 21.12.2010 fra d 01.01.2011. I § 81, stk. 6, ændres »§ 68, stk. 7, og § 68 a, stk. 5,« til: »§ 14 a, stk. 2, § 68, stk. 8, og § 68 a, stk. 6,«.
§ 81, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 15.04.2013. Hidtidig formulering: Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til en EU-forordning eller i henhold til denne lov, jf. dog stk. 6, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.
§ 81, stk. 7 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018.
§ 81, stk. 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 700 af 08.06.2018 fra d. 10.06.2018. I § 81, stk. 6, ændres »§ 68 a, stk. 6« til: »§ 68 a, stk. 7«.
§ 81, stk. 7 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 81, stk. 7, ændres »i medfør af § 72 a, stk. 4« til: »i medfør af § 72 a, stk. 3«.

§ 81 a. Arbejdsmiljøklagenævnet består af en formand og af følgende beskikkede medlemmer:

1) Fire medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

2) Et medlem indstillet af Akademikerne.

3) Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

4) Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab.

5) Et medlem indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

6) Et medlem indstillet af KL, regionerne i forening samt Skatteministeriet i fællesskab.

7) Et medlem indstillet af Ledernes Hovedorganisation.

8) Et medlem med særlig teknisk sagkundskab indstillet af Danmarks Tekniske Universitet.

9) Et medlem med særlig arbejdsmedicinsk sagkundskab indstillet af Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Stk. 2. Formanden skal være ansat i Ankestyrelsen og have bestået juridisk kandidateksamen.

Stk. 3. De beskikkede medlemmer samt stedfortrædere for disse udpeges af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

Stk. 4. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser træffes af formanden og de i stk. 1, nr. 1-7, beskikkede medlemmer af nævnet eller deres stedfortrædere, jf. dog stk. 5. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. De enkelte beskikkede medlemmer kan anmode om, at sagkyndige med særlig viden deltager uden stemmeret i et møde i forbindelse med behandlingen af en sag.

Stk. 5. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser i henhold til regler udstedt i medfør af § 9, stk. 2, vedrørende godkendelse af udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen og udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet træffes af formanden.

Stk. 6. Formanden træffer afgørelse, hvor der er klaget over Arbejdstilsynets afgørelser om aktindsigt i sager, hvor Arbejdstilsynet har truffet afgørelse efter arbejdsmiljøloven.

Stk. 7. Formanden kan træffe afgørelse på nævnets vegne i følgende sager:

1) Klager som alene vedrører fristen for efterkommelse af påbud efter § 77, stk. 1.

2) Afgørelser i henhold til § 81, stk. 3, 1. pkt., om fratagelse af en klages opsættende virkning.

3) Afgørelser i henhold til § 81, stk. 4, om behandling af en for sent indgivet klage.

Stk. 8. Formanden kan efter en skriftlig høring af nævnets beskikkede medlemmer træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, hvor der er en fast praksis, eller som i øvrigt ikke giver anledning til tvivl.

Stk. 9. Medlemmerne af nævnet skal orienteres om alle klagesager, der forelægges nævnet til afgørelse, og kan anmode om, at en sag behandles af hele klagenævnet.

Stk. 10. Arbejdsmiljøklagenævnet afgiver hvert år en beretning om sin virksomhed til Arbejdsmiljørådet og beskæftigelsesministeren.

Stk. 11. Sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmiljøklagenævnet varetages af Ankestyrelsen.

Stk. 12. Arbejdsmiljøklagenævnets forretningsorden fastsættes af beskæftigelsesministeren.

§ 81 a, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 01.01.2007. I § 81 a, stk. 1, nr. 7, ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark,« til: »regionerne i forening«, og »Københavns og Frederiksberg Kommuner« udgår.
§ 81 a, stk. 6 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009.
§ 81 a, stk. 2 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Formanden og dennes stedfortræder ansættes af socialministeren efter indstilling fra beskæftigelsesministeren. Begge skal ved ansættelsen have bestået juridisk, statsvidenskabelig, økonomisk eller anden dermed ligestillet eksamen.
§ 81 a, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5-8 er ændret ved § 7.3 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 81 a, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 6, 7 og 8, udgår »eller dennes stedfortræder«.
§ 81 a, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 7.4 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 81 a, stk. 4, 3. pkt., udgår »eller dennes stedfortræders«.
§ 81 a, stk. 11 er ændret ved § 7.5 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 81 a, stk. 11, ændres »Den Sociale Ankestyrelse« til: »Ankestyrelsen«.
§ 81 a, stk. 5 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 01.10.2010. I § 81 a, stk. 5, ændres: »§ 8, stk. 2« til: »§ 9, stk. 2«.
§ 81 a, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 15.04.2013. I 81 a, stk. 1, nr. 5, ændres »Landbrugsraadet« til: »Landbrug & Fødevarer«.
§ 81 a, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1869 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: 5) Et medlem indstillet af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landbrug og Fødevarer i fællesskab.
§ 81 a, stk. 1, nr. 9 er ophævet ved § 1.27 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Nr. 10 og 11 bliver herefter nr. 9 og 10. Hidtidig formulering: 9) Et medlem med særlig juridisk sagkundskab indstillet af Justitsministeriet.
§ 81 a, stk. 2 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Stk. 2. Formanden skal være ansat i Ankestyrelsen og opfylde uddannelseskravet i § 51, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
§ 81 a, stk. 1, nr. 1 og 2 er ophævet, og nyt nr. 1 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 549 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019. Nr. 3-10 bliver herefter nr. 2-9. Hidtidig formulering af nr. 1 og 2: 1) Tre medlemmer indstillet af Landsorganisationen i Danmark.
2) Et medlem indstillet af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

§ 81 a, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 549 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019. I § 81 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1-8« til: »stk. 1, nr. 1-7«.
§ 81 a, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 81 a, stk. 1, nr. 2, ændres »Akademikernes Centralorganisation« til: »Akademikerne«.
§ 81 a, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 81 a, stk. 1, nr. 6, ændres »Kommunernes Landsforening« til: »KL«.
§ 81 a, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 81 a, stk. 1, nr. 6, ændres »Finansministeriet« til: »Skatteministeriet«.
§ 81 a, stk. 4 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 81 a, stk. 4, 4. pkt., ændres »møde med en eller flere bisiddere uden stemmeret« til: »anmode om, at sagkyndige med særlig viden deltager uden stemmeret i et møde i forbindelse med behandlingen af en sag«.

§ 81 b. Klage over en afgørelse truffet af en privat virksomhed bemyndiget i medfør af § 74, stk. 4, kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 81 b, stk. 2 er ophævet ved § 30.10 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Klage over en afgørelse truffet af en privat virksomhed eller en offentlig myndighed udpeget i medfør af § 74, stk. 6, kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.
§ 81 b er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 81 b ændres »§ 74, stk. 5« til: »§ 74, stk. 4«.

Kapitel 14 a: Obligatorisk digital kommunikation

Kapitel 14 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 238 af 18.03.2014 fra d. 01.04.2014.

§ 81 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Arbejdstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov, skal foregå digitalt. Efter forhandling med den pågældende minister kan tilsvarende regler fastsættes for andre offentlige myndigheder, som har opgaver efter denne lov.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 81 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 238 af 18.03.2014 fra d. 01.04.2014.

Kapitel 15: Straf

§ 82. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år den, som

1) overtræder § 15, § 15 a, § 16, § 17, stk. 1 og 2, § 18, § 19, § 20, stk. 1, § 20 a, stk. 1, § 21, stk. 1, § 23, §§ 25-34, § 37, stk. 1 og 6, § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, § 63, stk. 5, § 75, stk. 4, § 76, stk. 1, eller de af Det Europæiske Fællesskabs forordninger vedrørende forhold omfattet af denne lov,

2) lader arbejde udføre i strid med kapitel 9 og 10, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med kapitel 9,

3) ikke efterkommer påbud efter § 77, eller

4) undlader at meddele oplysninger efter § 22, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, når overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge.

Stk. 3. Ved straffens udmåling efter stk. 1, nr. 1, skal det, i det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, betragtes som en skærpende omstændighed, at ansatte forsætligt eller groft uagtsomt overtræder lovgivningens krav om

1) anvendelse af personlige værnemidler,

2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,

3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,

4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller

5) certifikater til kran og gaffeltruck.

Stk. 4. Uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde skal det ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 betragtes som en skærpende omstændighed,

1) at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, uden at forholdet er omfattet af stk. 2,

2) at der tidligere er afgivet påbud efter § 77, stk. 1 eller 2, eller truffet andre afgørelser af Arbejdstilsynet om overtrædelse af loven om samme eller tilsvarende forhold,

3) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller

4) at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 5. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed,

1) at der for unge under 18 år er sket en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge, jf. stk. 2,

2) at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 4, nr. 1,

3) at der for flere personer er sket skade på liv eller helbred eller opstået fare herfor, eller

4) at den pågældende fysiske eller juridiske person inden for 4 år tidligere er straffet en eller flere gange for grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Stk. 6. Ved arbejdsgiverens overtrædelse af § 15, § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, kapitel 9 eller kapitel 10 skal der ved straffens udmåling, jf. stk. 1, 2, 4 og 5, lægges vægt på virksomhedens størrelse. Tilsvarende gælder ved arbejdsgiverens manglende efterkommelse af påbud efter § 77, der omhandler disse bestemmelser.

Stk. 7. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 8. Straffelovens § 23 om medvirken finder anvendelse på det i stk. 1 og 2 omhandlede strafansvar.

Stk. 9. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år ved overtrædelse af §§ 30-34 samt regler udstedt i henhold til § 35.

§ 82, stk. 3 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 28.04.2006 og finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006.
§ 82, stk. 4, tidligere stk. 3, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 28.04.2006 og finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006. I § 82, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 skal det« til: »Uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde skal det ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2«.
§ 82, stk. 5, tidligere stk. 4, er ændret ved § 1.7 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 28.04.2006 og finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006. I § 82, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »jf. stk. 3, nr. 1« til: »jf. stk. 4, nr. 1«.
§ 82, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. I § 82, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 21« til: »§ 21, stk. 1«, og »§ 75, stk. 3« ændres til: »§ 75, stk. 4«.
§ 82, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 175 af 27.02.2007 fra d. 01.04.2007. I § 82, stk. 1, nr. 3, ændres »77 a« til: »77 a, stk. 1«.
§ 82, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 82, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 20, stk. 1,«: »§ 20 a, stk. 1,«.
§ 82, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 82, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 37, stk. 1 og 4« til: »§ 37, stk. 1 og 6«.
§ 82, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 82, stk. 1, nr. 1, udgår efter »§ 75, stk. 4,«: »eller«.
§ 82, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 82, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 76, stk. 1,«: »eller de af Det Europæiske Fællesskabs forordninger vedrørende forhold omfattet af denne lov,«.
§ 82, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
§ 82, stk. 4 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1395 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 4. Uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde skal det ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 betragtes som en skærpende omstændighed,
1) at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,
2) at der tidligere er afgivet påbud efter § 77, stk. 1 eller 2, for det samme eller tilsvarende forhold, eller
3) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 82, stk. 4 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 597 af 14.06.2011 fra d 01.01.2012.
§ 82, stk. 6 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 356 af 09.04.2013 fra d. 15.04.2013. Hidtidig formulering: Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 4, nr. 1.
§ 82, stk. 4-6 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1869 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Stk. 4. Ved arbejdsgiverens overtrædelse af § 15, § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, kapitel 9 eller kapitel 10 skal der ved straffens udmåling, jf. stk. 1 eller stk. 2, jf. stk. 1, lægges vægt på virksomhedens størrelse. Tilsvarende gælder ved arbejdsgiverens manglende efterkommelse af påbud efter § 77 eller § 77 a, stk. 1, der omhandler disse bestemmelser.
Stk. 5. Uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde skal det ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 betragtes som en skærpende omstændighed,
1) at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, uden at forholdet er omfattet af stk. 2,
2) at der tidligere er afgivet påbud efter § 77, stk. 1 eller 2, eller truffet andre afgørelser af Arbejdstilsynet om overtrædelse af loven om samme eller tilsvarende forhold,
3) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller
4) at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
Stk. 6. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge, jf. stk. 2, eller er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 5, nr. 1.

§ 82, stk. 1 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.09.2021. I § 82, stk. 1, ændres »der« til: »som«.
§ 82, stk. 2 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 82, stk. 2, ændres »hvis« til: »når«.
§ 82, stk. 5, nr. 4 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 82, stk. 5, nr. 4, indsættes efter »tidligere er straffet«: »en eller flere gange«.
§ 82, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 82, stk. 1, nr. 3, udgår », § 77 a, stk. 1«.
§ 82, stk. 6 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 82, stk. 6, 2. pkt., udgår »eller § 77 a, stk. 1«.

§ 82 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet i nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljøregler, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, i et bødeforelæg kan tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Vedtagne bøder tillægges udpantningsret.

§ 83. For overtrædelse af § 15, § 15 a, § 16, § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, § 82, stk. 1, nr. 2 og 3, kan der pålægges arbejdsgiveren bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 2. Ved bødens udmåling finder § 82, stk. 2 og 4-6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. I det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, kan arbejdsgiveren ikke pålægges bødeansvar, hvis ansatte overtræder lovgivningens krav om

1) anvendelse af personlige værnemidler,

2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,

3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,

4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller

5) certifikater til kran og gaffeltruck.

§ 83, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 28.04.2006 og finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006. I § 83, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »uagtsom«: », jf. dog stk. 3«.
§ 83, stk. 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 28.04.2006 og finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006. I § 83, stk. 2, ændres »§ 82, stk. 3 og 4« til: »§ 82, stk. 4 og 5«.
§ 83, stk. 3 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 28.04.2006 og finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006.
§ 83, stk. 2 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 508 af 19.05.2010 fra d 21.05.2010. I § 83, stk. 2, indsættes efter »Ved bødens udmåling finder § 82, stk.«: »2,«.
§ 83, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 597 af 14.06.2011 fra d 01.01.2012. I § 83, stk. 2, ændres »§ 82, stk. 2, 4 og 5« til: »§ 82, stk. 2 og 4-6«.
§ 83, stk. 1 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.09.2021. I § 83, stk. 1, 1. pkt., ændres »en arbejdsgiver« til: »arbejdsgiveren«.

§ 84. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel i indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne og påbud eller forbud i henhold til forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at en arbejdsgiver, der overtræder bestemmelser, påbud eller forbud som anført, kan pålægges bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 84 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1543 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 84, 2. pkt., ændres »ham« til: »arbejdsgiveren«.

§ 85. Bødeansvar efter § 83 og § 84, 2. pkt., kan ikke pålægges virksomhedsledere m.fl., jf. § 23.

§ 86. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. § 83, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 86, 2. pkt. er indsat ved § 1.11 i lov nr. 300 af 19.04.2006 fra d. 28.04.2006 og finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006.

§ 87. Når unge under 18 år beskæftiges i strid med bestemmelserne i denne lov eller de i henhold til loven fastsatte forskrifter, kan forældre-myndighedens indehavere straffes med bøde, såfremt arbejdet er foregået med deres viden.

§ 87 a. (Ophævet).

Kapitel 16: Ikrafttræden m.v.

§ 88. Loven træder i kraft den 1. juli 1977. § 13 træder i kraft den 1. maj 1978.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 89. Lovene nr. 226, 227 og 228 af 11. juni 1954 om henholdsvis almindelig arbejderbeskyttelse, arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed og arbejderbeskyttelse inden for landbrug, skovbrug og gartneri ophæves.

Stk. 2. For så vidt angår forhold, hvorom der efter loven skal eller kan fastsættes nærmere regler administrativt, kan beskæftigelsesministeren bestemme, at reglerne herom i de i stk. 1 nævnte love forbliver i kraft indtil de afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. Det samme gælder regler, der er fastsat med hjemmel i de nævnte love samt regler, der er holdt i kraft ved § 76 i lov om almindelig arbejderbeskyttelse.

Stk. 3. Overtrædelse af de bestemmelser, der forbliver i kraft efter stk. 2, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år. §§ 83 og 85-87 finder tilsvarende anvendelse.

§ 90. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Beskæftigelsesministeriet, den 16. november 2021

Mattias Tesfaye

/ Sine Frederiksen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, EF-Tidende 1992, nr. L 245, side 6, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, visse bestemmelser i Rådets direktiv 94/33/EØF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF-Tidende 1994, nr. L 216, side 12, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1, bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EF-Tidende 2003, nr. L 299, side 9, og bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/104/EF af 16. september 2009 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2009, nr. L 260, side 5.

Fodnote 1 til lovens overskrift er ændret ved § 30.1 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. I fodnoten til lovens titel ændres »EF-Tidende 2003, L 299, s. 9,« til: »EU-Tidende 2003, L 299, s. 9, samt«.
Fodnote 1 til lovens overskrift er ændret ved § 30.2 i lov nr. 155 af 20.02.2013 fra d. 01.07.2013. I fodnoten til lovens titel udgår », samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv nr. 95/16/EF (omarbejdning), EU-Tidende 2006, L 157, s. 24«.
Fodnote 1 til lovens overskrift er ændret ved § 1.1 i lov nr. 54 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015. Hidtidig formulering: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, L 183, s. 1, Rådets direktiv nr. 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, EF-Tidende 1992, L 245, s. 6, visse bestemmelser i Rådets direktiv nr. 94/33/EØF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF-Tidende 1994, L 216, s. 12, bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 03/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EU-Tidende 2003, L 299, s. 9, samt bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, L 255, s. 22.

2) Lovens titel blev ændret ved lov nr. 394 af 02/05/2016, som trådte i kraft den 1. juli 2016. Lovens rette titel er lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

3) Lovens titel blev ændret ved lov nr. 394 af 02/05/2016, som trådte i kraft den 1. juli 2016. Lovens rette titel er lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Advokat Jørgen U. Grønborg