Nyheder i Familieret 2000

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2000

TFA 1999

TFA 1998


TFA 2000.482 CD: Byretten havde bestemt, at M skulle svare bidrag i 3 år fra dommens dato d. 25.03.1998. ØL bestemte, at M skulle svare bidrag i 8 år fra dommens dato d. 02.12.1998. Civilretsdirektoratet bestemte, at der først skulle fastsættes bidrag fra d. 02.12.1998.

TFA 2000.480 CD: Samværsresolution, hvor fader fik samvær, blev ophævet, da faderen ikke havde begæret samvær fastsat, og da der var uenighed om, hos hvem barnet boede under ankesag om ophævelse af fælles forældremyndighed.

TFA 2000.479 CD: Faders samvær med 4-årigt barn ophævet indtil videre på grund af overtrædelse af vilkår om antabusbehandling.

TFA 2000.476 ØLK: Ikke fogedbistand til gennemførelse af fremtidigt samvær.

Fogedretten i Fåborg fandt, at der ikke var grundlag for at imødekomme en anmodning om fogedbistand til fremtidigt samvær. Faderen blev som rekvirent pålagt at betale 2.500 kr i sagsomkostninger til statskassen. ØL stadfæstede, men ophævede bestemmelsen om sagsomkostninger.

TFA 2000.472 ØLD: Supplerende engangssum fra kollektiv pensionsordning kunne udtages forlods, jf. RVL § 15, stk. 2.

H havde en kollektiv pensionsordning i PKA via Pensionskassen for Ergo og Fysioterapeuter, og M havde en kapitalpension i Danica på ca. 400.000 kr. M blev under henvisning til UfR 1998.719 HD dømt at at anerkende, at kapitalpensionen skulle inddrages i ægtefælleskiftet. M fik ikke medhold i, at engangssum på netto ca. 93.000 kr, som H havde fået udbetalt i 1999 fra PKA skulle indgå i skiftet. Engangssummens udbetaling var afhængig af, at den pensionsberettigede levede på udbetalingstidspunktet, som tidligst var den pensionsberettigedes fyldte 60. år. H kunne således tidligst få et engangsbeløb udbetalt ved alderspensionering knapt 3 år efter formuefællesskabets ophør ved separationen den 22.05.1996. Herefter, og da engangssummen måtte anses for mindre betydende i forhold til de løbende livsbetingede ydelser, tiltrådtes det, at H kunne udtage sin pensionsordning i dens helhed forlods, jf. RVL § 15, stk. 2.

TFA 2000.467 ØLD: M fik ikke medhold i krydsende udtagelsesret.

M fik ikke medhold i påstand om krydsende udtagelsesret til hus i Farum, som tilhørte H's bodel, og til tilstødende grund, som tilhørte M og H i lige sameje, og som anvendtes til fårehold. Fåreholdet var af et så beskedent omfang, at betingelser i SKL § 70 a, stk. 2, 2. pkt. nr. 3 om erhvervsvirksomhed ikke var opfyldt. Da begge begærede grunden udlagt, måtte den afhændes på den i SKL § 27 angivne måde, jf. SKL § 70 a, stk. 3. (2-1)

TFA 2000.467 ØLK: Deldom med udskydelse af påstand om § 56-godtgørelse.

H fik ved Nakskov Ret medhold i begæring om deldom til skilsmisse på vilkår, at der ikke skulle svares bidrag, idet spørgsmålet om § 56-godtgørelse blev udskudt, indtil sag om gyldigheden af ægtepagt var afgjort. ØL stadfæstede.

TFA 2000.462 VLD: H tilkendt tidsubegrænset bidrag efter 33 års ægteskab.

33 års ægteskab. M var 54-årig tjenestemand med bruttoindtægt på godt 323.000 kr. H var 54 år, bankuddannet og de sidste 5 år på overgangsydelse på 114.000 kr. Retten i Esbjerg tilkendte bidrag i 10 år. VL ændrede til tidsubegrænset bidrag.

TFA 2000.461 ØLK: Fader tilkendt midlertidig forældremyndighed.

Fader tilkendt midlertidig FM til 11-årig dreng, som under moderens varetægtsfængsling i Østrig i hotelbedragerisag var anbragt på et børnehjem i Østrig. Moderen havde gennem flere år hindret gennemførelse af samvær, og sønnen havde ikke gået i skole det sidste år.

TFA 2000.460 ØLK: Ikke sagsomkostninger i sag om overførsel af forældremyndighed.

Moder havde ved aftale godkendt d. 30.09.1998 overført FM til datter født i 1994 til datterens farmor og dennes ægtefælle. Moderen fik ikke medhold i sag om tilbageførelse af forældremyndigheden, jf. FML § 13, stk. 1, og hun dømtes til at betale 12.500 kr i sagsomkostninger. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge moderen at betale sagsomkostninger, jf. RPL § 451, stk. 3.

TFA 2000.459 ØLK: Salær til beskikket advokat fastsat til 35.000 kr.

Advokat, der havde været beskikket for H under en sag om tilsidesættelse af H's afkald på hustrubidrag, havde opgjort sit tidsforbrug til mere end 50 timer. Retten i Assens tilkendte advokaten 24.000 kr. plus moms. Henset til sagens karakter og omfang samt til oplysningerne om det anvendte tidsforbrug, forhøjede ØL salæret til 35.000 kr. plus moms.

TFA 2000.458 ØLD: H tilkendt hustrubidrag i 5 år efter 15 års ægteskab.

15 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 42-årig malermester. H var 40 år og kontoruddannet. Hun havde i 9 år været medhjælpende hustru og var nu fritstillet.

TFA 2000.457 VLK: Fogedretten kunne ikke fastsætte erstatningssamvær.

Fogedretten i Gråsten havde ikke kunnet beslutte, at fader skulle have erstatningssamvær 3 uger senere. Tvangsbøde burde ikke være fastsat til mere end 1.000 kr., og bestemmelsen herom blev ophævet, da statsamtet nu havde truffet bestemmelse om, at samværet skulle være overvåget.

TFA 2000.456 VLD: Anke afvist, da appellanten udeblev ved domsforhandlingen.

Faders anke af dom om om forældremyndighed blev afvist, da appellanten, der var selvmøder, udeblev fra domsforhandlingen, jf. RPL § 386, stk. 1.

TFA 2000.456 ØLK: Advokatpålæg for sagsøgte kunne ikke påkæres.

Københavns Byret havde beskikket advokat for M, der var sagsøgt i en ægteskabssag, idet sagen blandt andet vedrørte forældremyndigheden til 2 børn og eventuel tilsidesættelse af bestemmelse om, at fællesboet var delt. Da beskikkelsen var sket mod M's protest, blev det lagt til grund, at retten havde fundet at betingelser i RPL § 449, stk. 2 var opfyldt. Kæren afvistes, da sådanne afgørelser ikke kan påkæres, jf. RPL § 259, stk. 2.

TFA 2000.451 ØLK: Skilsmissesag kunne anlægges i Danmark på basis af italiensk separationsdom.

M, der var polsk koncertmester, kunne anlægge skilsmissesag ved Københavns Byret, da han havde haft bopæl her i mere end to år, jf. RPL § 448 c, stk. 1, nr. 2. Parterne var blevet separeret ved dom afsagt af retten i Rom i december 1999. Der var ikke noget til hinder for, at denne dom kunne danne baggrund for en skilsmissesag i Danmark, når der ikke forinden var anlagt en tilsvarende sag i Italien.

TFA 2000.450 ØLK: Domsforhandling ikke udsat på grund af advokats ferie.

Moder begærede sig tilkendt midlertidig forældremyndighed til knap 1-årig datter. Fader gav møde ved advokat d. 12.07.2000 og begærede domsforhandlingen udsat, da hans advokat Elisa Boelskifte var på ferie. Retten i Roskilde fandt ikke tilstrækkelig anledning til at imødekomme begæringen om udsættelse. ØL stadfæstede.

TFA 2000.447 VLD: Ægtemand kunne anfægte faderskab til 1½-årig søn.

H fik d. 19.11.1998 sønnen S. Det lagdes til grund, at H havde haft samleje med R i avlingstiden. Ægtemanden M boede i 8 måneder sammen med H og S frem til sommeren 1999 og anlagde faderskabssag i marts 2000 - mindre end 1,5 år efter S's fødsel. Under disse omstændigheder fandtes M - uanset om han fra S's fødsel måtte have været klar over, at han ikke var far til S - ikke at være afskåret fra at anfægte faderskabet, og sagen hjemvistes til retten i Terndrup til fortsat behandling.

TFA 2000.447 ØLK: Der var ikke grundlag for afgørelse om midlertidig forældremyndighed.

Moder havde ved dom afsagt af retten i Fåborg d. 04.07.2000 fået tilkendt FM til datter født i 1996. Faderen ankede dommen og anmodede om at få tilkendt den midlertidige FM. Datteren havde siden april 2000 boet hos moderen. ØL fandt ikke grundlag for at træffe afgørelse om midlertidig forældremyndighed.

TFA 2000.445 ØLK: Fogedsag om tvangsbøder ikke genoptaget.

Fader var i november 1997 blevet pålagt at bringe to fællesbørn i Libanon til Danmark inden d. 01.02.1998. Han skyldte nu 340.000 kr. i tvangsbøder, som blev afviklet med 200 kr. om måneden. Københavns Politi havde rejst sag om fastsættelse af en forvandlingsstraf på 60 dages hæfte. Faderen begærede nu fogedsagen genoptaget. Fogedretten fandt, at grundlaget for fortløbende daglige tvangsbøder fortsat var til stede, og at der ikke var grundlag for genoptagelse. ØL stadfæstede.

TFA 2000.442 VLD: Mand fik ikke tilkendt bidrag efter 29 års ægteskab.

29 års ægteskab. M var 53-årig tidligere undervisningsassistent, der nu var arbejdsløs. H var 52-årig salgskonsulent i et Edb-firma med en månedsløn på 27.000 kr. Det lagdes til grund, at M's tilknytning til arbejdsmarkedet nu definitivt var ophørt. M havde gode pensionsmæssige forhold. M fik ikke tilkendt bidrag.

TFA 2000.441 VLK (FM 2000.101 VLK): Ægtepagt var tilstrækkeligt specificeret.

Ifølge ægtepagt skulle følgende kunstneriske frembringelser m.v. udført af H tilhøre H som fuldstændigt særeje: Igangværende kunstværkarbejder af enhver art, materialer til igangværende og kommende arbejder, færdige skulpturer, færdige skitser, tegninger og malerier, samt i øvrigt enhver frembringelse, som havde med H's arbejde som billedkunstner at gøre. Bil- og Personbogen afviste lysning. Da der i ægtepagten var sket en individualisering af de effekter, der skulle være særeje, og da der ikke efter ægtepagten var mulighed for vilkårligt at forøge særejet på bekostning af fællesejet, skulle ægtepagten lyses i sin helhed. Komm. i FM 2000.101 af Henning Bromann, som ville finde det rimeligt, at der i ægtepagten sker en opremsning i hvert tilfælde af de genstande, der eksisterer ved særejets etablering.

TFA 2000.436 ØLD: M fik medhold i § 32-skilsmisse.

M fik medhold i skilsmisse efter ÆL § 32, idet det fandtes godtgjort, at samlivet havde været ophævet siden 1996 på grund af uoverensstemmelser og ikke senere havde været genoptaget.

TFA 2000.428 ØLD: Værdipapirbeholdning, men ikke ejendom, anset som surrogat for særeje.

H havde i 1960 arvet 314.128 kr som særeje ifølge faders testamente. H indgik ægteskab med M i 1992. M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo. M døde d. 21.09.1995. Antaget, at H's værdipapirbeholdning på 2,7 mio. kr. og en konto i Den Danske Bank var H's særeje. H havde i 1963 erhvervet halvpart af ejendom for særejemidler. H havde efterfølgende betalt afdrag, forrentning og drift af ejendommen med fællesejemidler, og der var således sket en sådan sammenblanding, at hendes andel helt eller delvis ikke kunne anses som særeje, ligesom en eventuel særejeandel ikke var påviselig.

TFA 2000.424 VLK: 13-årig datter ikke udleveret mod sin vilje til moder i England.

Moder, der havde eneforældremyndigheden til datteren D født i maj 1987, var i januar 1999 flyttet til England med D. D ville efter besøg hos faderen i foråret 2000 ikke tilbage til England. VL tiltrådte, at der måtte lægges betydelig vægt på D's egen holdning. Under hensyn til D's alder og modenhed tiltrådtes det, at fogedretten i Tønder havde nægtet at fremme udleveringssagen, jf. BBL § 11, nr. 3.

TFA 2000.422 VLD: FM til 11-årig datter tillagt afdød moders søster og dennes ægtefælle.

Moderen til datter D, født i september 1989, var død i oktober 1999. Vejle Statsamt tillagde FM til moderens søster A og dennes ægtefælle B. Faderen fik ved retten i Thisted tillagt FM allerede som følge af fortrinsstillingen i FML § 14, stk. 2, 2. pkt. Landsrettens dommeren havde en samtale med D. VL fandt, at hensynet til, hvad der var bedst for D, talte imod, at FM tillagdes faderen, og Vejle Statsamts afgørelse blev opretholdt.

TFA 2000.421 ØLK: Godtgjort, at fællesboet ikke var delt.

Det var i skilsmissebevilling fra 1996 anført, at der ikke var afgivet enslydende erklæringer vedrørende fællesboets deling. H begærede i foråret 2000 boet skiftet. Det fandtes godtgjort, at der var grundlag for gennem et formaliseret skiftet at få bodelingen endeligt afklaret, og sagen blev hjemvist til skifteretten i Slagelse.

TFA 2000.420 VLK (FM 2000.98 VLK): Salær til beskikkede advokater fastsat til 25.000 kr, uanset højt tidsforbrug.

Under et ægtefælleskifte, hvor begge parter havde fri proces, havde de beskikkede advokater brugt henholdsvis 46 timer og 36 timer på sagen. Advokaten, der havde brugt 46 timer, krævede et honorar på 76.525 kr. inkl. sekretærtimer. Boet var af begrænset størrelse, der var ingen større juridiske problemer, og boopgørelsen var udarbejdet af en medhjælper. Skifteretten i Silkeborg fandt, at advokaterne havde pligt til at vurdere, om sagens omkostninger stod i rimeligt forhold til sagens karakter, genstand og problemstillinger, og skifteretten fandt ikke, at dette var tilfældet. Salæret til begge advokater fastsattes til 25.000 kr. VL stadfæstede.

TFA 2000.420 VLK: Fader fik tilladelse til genoptagelse af faderskabssag.

F anerkendte d. 19.04.1994 over for Sønderjyllands Statsamt faderskabet til en søn. F blev i oktober 1998 klar over, at han muligvis ikke var barnets far. VL tillod, at faderskabssagen blev genoptaget, jf. RPL § 456 r, stk. 4.

TFA 2000.417 ØLK: Begæring om blodtypebestemmelse i faderskabssag ikke taget til følge.

Moder fik ved skilsmisse i 2000 tilkendt forældremyndigheden til datter født i 1996. Ægtemanden anlagde faderskabssag med påstand om, at han ikke var fader til datteren. Påstanden fandtes ikke væsentligt bestyrket, idet det ikke var sandsynliggjort, at H i avlingsperioden havde haft samleje med andre end ægtemanden, jf. RPL § 456 a, stk. 2, 2. pkt. Mandens begæring om foretagelse af blodtypebestemmelse efter RPL § 456 k blev derfor ikke taget til følge.

TFA 2000.415 ØLD: M kunne forlodsudtage livrenter, og H ikke tilkendt vederlagskrav.

M, der var praktiserende læge født i 1918, havde fra 1974 til 1993 indbetalt i alt 230.000 kr. på livrenter i Codan og Bikuben med overlevelsesrente til H. Værdien udgjorde nu ca. 560.000 kr. H's formue efter bodelingen udgjorde ca. 2,2 mio. kr. Frederiksberg Skifteret fandt, at livrenterne ikke kunne holdes uden for fællesboskiftet. ØL lagde til grund, at livrenterne var livsbetingede, og at der ikke var ret til tilbagekøb. Livrenterne fandtes at være rettigheder af personlig karakter, som ikke skulle inddrages under bodelingen, jf. RVL § 15, stk. 2. Efter det oplyste om størrelsen af indbetalingerne på livrenterne, der fandtes at være rimelige i forhold til parternes daværende økonomiske forhold, samt parternes indtægts- og formueforhold ved separationen, var der ikke grundlag for at tillægge H vederlagskrav, jf. RVL § 23, stk. 2.

TFA 2000.414 HKK: Kæremål til højesteret afvist.

Højesteret afviste kæremål vedrørende landsrettens salærfastsættelse i en ankesag om forældremyndighed, da Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå.

TFA 2000.406 CD: Erstatningssamvær.

Faders erstatningssamvær måtte ikke gribe ind i børnenes første skoledag efter sommerferien, og blev derfor afkortet.

TFA 2000.405 CD: Hverdagssamvær er nu som udgangspunkt med overnatning.

Civilretsdirektoratet udtalte, at der nu som udgangspunkt bør fastsættes hverdagssamvær med overnatning, medmindre der konkret er omstændigheder, der taler imod dette. Faderen fik herefter hverdagssamvær med 3½-årig datter hveranden onsdag fra kl. 14.00 til torsdag morgen.

TFA 2000.404 CD: Oversigt over lande, der har tiltrådt Haagerkonventionen af 1980 om internationale børnebortførelser og Europarådskonventionen af 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser.

TFA 2000.402 CD: Sommerferiesamvær forkortet efter 8-årigs eget ønske.

Civilretsdirektoratet forkortede faderens sommerferiesamvær fra 16 dage til 9 dage, således at 8-årig dreng kunne fejre sin 9-års fødselsdag hos moderen. Drengen havde klart givet udtryk for dette ønske, og han var klar over, at det medførte, at han ikke kunne komme med sin far til Mallorca.

TFA 2000.401 CD: Statsamtet skulle indhente yderligere oplysninger om den bidragspligtiges erhvervsvirksomhed.

Civilretsdirektoratet anmodede statsamt om på ny at behandle sag om nedsættelse af børnebidrag fra en virksomhedsejer, idet statsamtet ikke forinden afgørelsen havde inddraget virksomhedens komplette regnskaber, ejerens årsopgørelser og ejerens eventuelle personlige regnskaber for de seneste 3 år.

TFA 2000.400 CD: Statsamt havde været berettiget til hos kommunen at indhente oplysninger om tvangsanbragte børn.

Civilretsdirektoratet fandt ikke grundlag for at kritisere, at statsamt til brug for behandling af sag om udvidelse af samvær mod moderens protest med hjemmel i FVL § 28, stk. 2, nr. 3 havde indhentet oplysninger om børnenes personlige forhold fra kommunen, der havde tvangsanbragt dem uden for hjemmet.

TFA 2000.395 VLK: Moder tilkendt den midlertidige forældremyndighed til to børn.

Moder fik den midlertidige forældremyndighed til to børn, da hun for tiden syntes at være den af forældrene, der havde det største personlige overskud til at tage sig af børnene.

TFA 2000.391 VLD: H tilkendt tidsubegrænset bidrag og 500.000 kr. i § 56-godtgørelse.

29 års ægteskab. M var direktør med en årsindkomst i 1999 på 638.000 kr. fra egne selskaber og en særejeformue på ca. 15 mio. kr. H havde arbejdet i M's vognmandsvirksomhed og var nu på sygedagpenge. Hendes syn på begge øjne var nedsat til 16%. H havde i 1998 ved ægtepagt fået en gave på 500.000 kr. fra M som led i en forligsmæssig bilæggelse af påbegyndt ægteskabssag. H's formue udgjorde nu 500.000 kr. M gjorde gældende, at gaven var a conto § 56-godtgørelse. Der kunne ikke tillægges betalingen af de 500.000 kr. anden betydning, end at H's økonomiske forhold var blevet forbedret med gaven på 500.000 kr. Landsretten tiltrådte, at H - også uanset at hun var tilkendt tidsubegrænset bidrag - var tilkendt 500.000 kr. i § 56-godtgørelse.

TFA 2000.390 ØLK: Anke af udeblivelsesdom til separation blev afvist.

M havde anket udeblivelsesdom afsagt af retten i Nakskov, hvorved parterne blev separeret. Anken blev afvist, da M ikke havde gjort gældende, at der var begået fejl under sagsbehandlingen, jf. RPL § 369, stk. 4.

TFA 2000.384 VLD: Overdragelse af ejendom fra M til H var ugyldig, da der ikke var oprettet gaveægtepagt.

M, der havde 400 misligholdte anparter á 1.000 kr. i Sanexco Invest IV, havde pr. 01.01.1994 overdraget landbrugsejendom i Varde til H for 908.737 kr., som berigtigedes ved overtagelse af den eksisterende pantegæld, betaling af en udbetaling på 100.000 kr. kontant og ved udstedelse af gældsbrev på 99.982,04 kr. H havde i 1995 frasolgt 13 tdl. for 198.500 kr, i 1997 frasolgt 8,6 ha for 139.000 kr., og i 1997 solgt restejendommen for 1.095.000 kr. Der var under sagen enighed om, at overdragelsessummen svarede til markedsprisen. Der fandtes ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at overdragelsen var sket pro forma. Det fandtes ikke godtgjort, at H af egne midler havde betalt den kontante udbetaling eller ydelserne på gældsbrevet, ligesom det var udokumenteret, hvad sådanne beløb måtte være anvendt til af M. M og H havde under hensyn til formålet med overdragelsen anledning til at sikre sig bevis for de nævnte forhold. Det lagdes herefter til grund, at der ved overdragelsen for en væsentlig del af det overdragne ydedes en gave, og overdragelsen var derfor ugyldig, jf. RVL § 30, jf. § 32. Da H havde videresolgt ejendommen, blev hun dømt til at betale Finansieringsselskabet af 26.10.1992 A/S et beløb svarende til fortjenesten ved salget, som blev fastsat til 320.000 kr.

TFA 2000.383 ØLK: Fader tilkendt den midlertidige forældremyndighed til 3 børn.

Fader fik den midlertidige forældremyndighed til 3 børn på 8, 7 og 5 år, da dette var en forudsætning for fortsættelse af den hidtidige 10-4 ordning, hvor børnene boede mest hos faderen.

TFA 2000.380 ØLD: Forældremyndigheden til 4 børn tillagt deres morbroder, efter at faderen havde dræbt moderen.

Fader, der var palæstinensisk asylansøger, havde i oktober 1997 dræbt sin fraseparerede hustru, som havde forældremyndigheden til parternes 4 fællesbørn. Faderen var idømt 12 års fængsel og udvist for bestandig. Københavns Overpræsidium tillagde forældremyndigheden til børnenes morbroder. Faderen fik ikke medhold i, at han skulle tillægges forældremyndigheden. Han fik heller ikke medhold i, at forældremyndigheden skulle tillægges et ægtepar, da dette ikke var muligt, idet ægteparret ikke var part i sagen.

TFA 2000.378 ØLK: Udleveringssag afvist, da der ikke forelå ulovlig børnebortførelse.

Moder havde ifølge afgørelse fra The Principal Registry, Family Division, London, ret til at flytte til Danmark med to børn, som forældrene havde fælles forældremyndighed til. Faderen begærede nu børnene udleveret ved fogedretten i Roskilde. Fogedretten nægtede at fremme sagen, da den omstændighed, at moderen havde anmodet statsamtet om ændringer i den engelske samværsafgørelse, og at hun havde anlagt sag om tilkendelse af forældremyndigheden alene, ikke kunne sidestilles med en børnebortførelse. Landsretten stadfæstede, da børnene efter det oplyste ikke ulovligt var ført her til landet eller tilbageholdtes ulovligt her.

TFA 2000.375 ØLD: Lige sameje om fast ejendom kunne ikke opløses ved frivillig auktion, da H's bodel muligvis var solvent, og skifteretten derfor var kompetent.

M og H var blevet separeret d. 24.06.1999. M indbragte bodelingen for skifteretten, som tilkendegav, da der under hensyn til, at begge parters bodele efter det oplyste var negative, ikke forelå et fællesbo, som skifteretten kunne tage under offentligt skifte. Parterne ejede i lige samejet et hus under opførelse. Grunden var købt for 854.000 kr., og parterne havde en byggekredit i Jyske Bank på 3.300.000 kr. M begærede nu frivillig auktion over ejendommen. Fogedretten i Hillerød nægtede at fremme auktionen, da det ikke kunne afvises, at H's gæld i det indbyrdes forhold skulle nedskrives, og der derfor bestod en ikke uvæsentlig usikkerhed om, hvorvidt H's bodel var negativ. ØL tiltrådte, at fogedretten kun kunne opløse samejet ved en frivillig auktion, hvis skifteretten ikke var kompetent. Hvis den faste ejendom repræsenterede et aktiv, der kunne fordeles ved en frivillig auktion, måtte det således antages, at H's bodel var positiv. Fogedrettens afgørelse blev stadfæstet.

TFA 2000.373 ØLD: Udlejningsejendom med to beboelseslejligheder og 1 erhvervslejlighed var ikke omfattet af SKL § 70 a, stk. 2.

Under fællesboskifte ved skifteretten i Helsingør ønskede begge ægtefæller at udtage ejendom, som tilhøre dem i lige sameje, og hvorfra hustruen drev sin praksis. Da ejendommen var en udlejningsejendom med to beboelseslejligheder og et erhvervslejemål, fandt skifteretten, at ingen af parterne i medfør af SKL § 70 a, stk. 2 kunne udtage ejendommen. Landsretten stadfæstede med bemærkning, at skifterettens afgørelse burde være truffet ved dom, jf. RPL § 660, stk. 1.

TFA 2000.370 ØLK: Anmodning om afhøring af mormor som vidne og samtale med barn ikke imødekommet.

Under en sag om opløsning af fælles forældremyndighed til 11-årig pige ønskede faderen, at pigens mormor, som pigen boede hos i ca. 50% af tiden, blev afhørt som vidne, og at dommeren havde en samtale med pigen. Retten i Nakskov fandt den begærede bevisførelse unødvendig, jf. RPL § 341. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte byretsdommerens skøn.

TFA 2000.361 VLD (FM 2000.99 VLD): Aktier tilhørte M som særeje i henhold til ægtepagt.

M og H havde i ægtepagt af 28.09.1986 aftalt, at de aktier, som M ejede ved ægteskabets indgåelse d. 25.10.1986 i G A/S, ligesom de aktier, som M under ægteskabet erhvervede i G A/S, stedse skulle være M's særeje. I øvrigt skulle der være formuefællesskab i ægteskabet. M købte i dec. 1989 af sine forældre nom. kr. 550.000 aktier i G A/S til kurs 65 (skattekursen) eller for en købesum på i alt 357.500 kr., som blev berigtiget ved, at M optog et banklån. Kursen udgjorde på basis af selskabets indre værdi 384,45. Antaget af Retten i Silkeborg, at der i så overdragende grad var tale om en gave, at aktierne i henhold til ægtepagten måtte anses for lovligt vedtaget særeje. VL stadfæstede.

TFA 2000.360 ØLK: Beskikket advokat i ægteskabssag fik tilkendt 6.000 kr. plus moms for et tidsforbrug på 14 ½ time.

Advokat, der havde været beskikket for H under en ægteskabssag, havde opgjort sit tidsforbrug til 14 ½ time, heraf godt 3 ¼ time til domsforhandlingen. Retten i Roskilde tilkendte advokaten 6.000 kr. plus moms, idet sagen efter retten skøn ikke havde været specielt omfattende eller vanskelig. Landsretten stadfæstede, idet der ikke forelå sådanne særlige forhold, at det var fornødent at forhøje salæret., som var fastsat i overensstemmelse med de vejledende takster.

TFA 2000.357 VLD: Afkald på hustrubidrag efter 30 års ægteskab ikke tilsidesat.

H havde ved separation i 1998 efter næsten 30 års ægteskab givet afkald på hustrubidrag. H påstod ved skilsmissen sig tilkendt 10 års bidrag. M var 53-årig snedkersvend med en årsindkomst på 220.000 kr. H var 55-årig kontorassistent på overgangsydelse med en årsindkomst på ca. 118.000 kr. H havde ved bodelingen fået ca. 510.000 kr. som boslod. Vilkårsforhandlingen forud for separationen var blevet udsat, for at H kunne overveje, om hun ville kræve hustrubidrag, og H havde herefter konsulteret en advokat, der havde sagt, at det var op til H selv, om hun ville have bidrag. Retten i Vejle fandt ikke grundlag for i medfør af ÆL § 58 at tilsidesætte den indgående aftale. VL stadfæstede.

TFA 2000.357 VLK: Begæring om omberammelse af domsforhandling ikke imødekommet.

Manden var ved forkyndelse d. 24.05.2000 indkaldt til domsforhandling ved retten i Horsens d. 08.06.2000 i en sag om overførsel af forældremyndigheden til to børn. Retten modtog d. 07.06.2000 skrivelse fra advokat A, København, som anmodede om omberammelse, da han var forhindret i at møde. Retten nægtede at omberamme sagen, da manden havde kendt domsforhandlingstidspunktet i ca 14 dage og kunne have antaget en advokat, der kunne møde. Landsretten stadfæstede dagen efter.

TFA 2000.356 ØLK: Beskikket advokat under fællesbodeling tilkendt 30.000 kr. i salær.

H's beskikkede advokat under bodeling havde anvendt 41 ½ time. Advokaten fik af skifteretten i Kalundborg tilkendt et honorar på 20.000 kr. plus moms. Landsretten forhøjede salæret til 30.000 kr. plus moms efter det oplyste om sagsgenstandens værdi og sagens beskaffenhed samt om arbejdets omfang omfattende også tiden forud for beskikkelsen.

TFA 2000.354 VLD: Moder fik forældremyndighed til 7-årig datter.

Moder fik forældremyndighed til 7-årig datter, som siden maj 1997 havde boet en uge ad gangen hos hver af forældrene. Moderen fandtes i højere grad end faderen at være opmærksom på pigens særlige behov.

TFA 2000.354 ØLK: Fader fik midlertidig forældremyndighed til 11-årig datter.

Fader fik den midlertidige forældremyndighed til 11-årig datter, som moderen uden aftale havde afhentet hos plejeforældre. Moderen ville ikke oplyse om barnets opholdssted.

TFA 2000.353 ØLK: Barn afhentet ved udkørende fogedforretning uden varsel.

Fogedretten i Odense havde begæring af moderen foretaget udkørende fogedforretning uden forudgående varsel, jf. RPL § 493, stk. 2, til afhentning af datter, som havde været på samvær i påsken hos faderen og ikke var kommet tilbage. Datteren var alene hjemme og fulgte med uden problemer. Landsretten fandt ikke grundlag for at ændre fogedrettens afgørelse.

TFA 2000.350 VLD: H tilkendt bidrag i 7 år efter 15 års ægteskab.

15 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 40-årig elektriker, som netop var blevet afskediget. H var 38-årig deltidsansat rengøringsassistent. H fik forældremyndigheden til 11-årig søn, som var handicappet. H var gået på deltid for at kunne passe sønnen. H tilkendt bidrag i 7 år og dermed til sønnen blev myndig. M's arbejdsløshed måtte antages at være midlertidig og kunne derfor ikke tillægges betydning.

TFA 2000.345 VLK: Moder fik den midlertidige forældremyndighed til 2-årig dreng.

Moder fik den midlertidige forældremyndighed til 2-årig dreng. Landsretten imødekom ikke faderens begæring om, at der indhentedes lægejournaler om moderen, da disse ikke kunne antages at være af betydning for afgørelsen af spørgsmålet om, hvem den midlertidige forældremyndighed skulle tilkomme.

TFA 2000.342 VLK: Tvangsfuldbyrdelse af overvåget samvær nægtet fremme.

Fogedretten i Århus havde med rette nægtet at fremme sag om tvangsmæssig gennemførelse af overvåget samvær med 6-årig dreng, som ikke ønskede at se sin fader.

TFA 2000.335 ØLD: Sag om opløsning af fælles forældremyndighed afvist, da moderen havde eneforældremyndigheden.

Fader anlagde sag om opløsning af fælles forældremyndighed til 3 børn på 6, 5 og 3 år. Der var ved separationen i december 1998 aftalt fælles forældremyndighed. Der var d. 30.03.1999 med dommerens godkendelse indgået aftale om, at moderen skulle have eneforældremyndigheden. Parterne var i nov. 1999 blevet skilt ved bevilling på separationsvilkårene. Da der ikke ved skilsmissen var indgået en aftale efter FML § 6 om fælles forældremyndighed, tiltrådte landsretten, at sagen var blevet afvist, idet faderen trods den givne anledning ikke havde nedlagt anden påstand for byretten.

TFA 2000.335 VLK: Moder tilkendt den midlertidige forældremyndighed til 3 børn.

Moder, der efter en voldsepisode var flyttet hjem til sine forældre med 3 børn på 9 år, 4 år og 9 måneder, fik den midlertidige forældremyndighed, da der på grund af faderens holdning til samværsspørgsmålet ville være større risiko for episoder, hvis han fik forældremyndigheden.

TFA 2000.333 VLD: Fader tilkendt forældremyndighed til ½-årig dreng.

Fader tilkendt FM til dreng på ½ år. Moderen, der havde været indlagt på psykiatrisk hospital, fandtes uegnet til at udøve forældremyndigheden alene. Faderen var indstillet på, at drengen skulle i familiepleje.

TFA 2000.332 VLD: H tilkendt hustrubidrag i 2 år.

2 års ægteskab og 7 års forudgående samliv. M var Edb-konsulent med en årsindkomst på 410.000 kr. H var arbejdsløs informationsassistent, som fik FM over 5-årig datter. H påregnede at afslutte overbygningsuddannelse til mikroinstruktør i oktober 2000.

TFA 2000.330 ØLD: H tilkendt lejligheden.

H, der var 57-årig førtidspensionist, og som led af paranoia, fik tilkendt lejlighed i Hillerød under henvisning til H's helbredsmæssige situation, oplysningerne om sygdommens udvikling og risiko for yderligere forværring i forbindelse med flytning. M var 63-årig pensioneret tjenestemand, der nu boede hos sin moder.

TFA 2000.330 ØLD: Anke afvist, da appellanten udeblev fra domsforhandlingen.

M's anke af sag om forældremyndighed og mandsbidrag blev afvist, da appellanten, der var selvmøder, udeblev fra domsforhandlingen, jf. RPL § 452, stk. 2.

TFA 2000.328 VLD: H tilkendt tidsubegrænset bidrag efter 26 års ægteskab.

26 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 49-årig smed med en årsindkomst på 280.000-300.000 kr. H var 49-årig førtidspensionist, som under størstedelen af ægteskabet havde gået hjemme på grund af børnepasning og sygdom. Det kunne ikke lægges til grund, at H allerede før vielsen havde mistet sin erhvervsevne i et sådant omfang, at dette kunne tillægges væsentlig betydning.

TFA 2000.327 VLK: Moder tilkendt midlertidig forældremyndighed til 3 børn.

Moder fik den midlertidige forældremyndighed til 3 børn, da faderen havde vist en eklatant mangel på forståelse for fælles forældremyndighed.

TFA 2000.326 ØLK: H kunne overtage hus, før skiftet var afsluttet.

Ved dom af 28.01.1999 havde skifteretten i Nykøbing Falster bestemt, at H skulle overtage ejendom. Skifteretten bestemte d. 14.03.2000, at H skulle udtage ejendommen pr. d. 14.04.2000, og at M skulle fraflytte senest denne dato, forudsat at H senest d. 17.03.2000 deponerede 50.000 kr. i skifteretten. ØL stadfæstede henset til det af parterne indgåede indenretlige forlig om, at H kunne overtage ejendommen, når vilkårene var afgjort, og medhjælpers udkast til boopgørelse samt til, at H fra og med september 1999 havde betalt ejendommens terminer.

TFA 2000.323 ØLK: Moder fik ikke medhold i begæring om midlertidig forældremyndighed.

H fik ikke medhold i begæring om, at hun fik den midlertidige FM til 5 børn. M var ikke underrettet om begæringen, og der var ikke beskikket advokat for M. Efter det oplyste, herunder at M ikke havde haft lejlighed til at udtale sig, stadfæstedes afgørelsen.

TFA 2000.319 ØLK: M frataget rådigheden under skiftet over en række aktiver.

Under høringsmødet og det første møde i skifteretten i Nakskov viste M udtalt uvilje med at oplyse sine aktiver, og han fremkom med udtalelser om muligheden for at anbringe penge i udenlandske banker og muligheden for at gøre sig insolvent under skiftet. M havde renteindtægter på ca. 81.000 kr., men vidste ikke, hvor de kom fra. Skifteretten fratog M rådigheden over to værdipapirdepoter, en fast ejendom og en byggegrund. ØL stadfæstede.

TFA 2000.318 VLK (FM 2000.89 VLK): Begge parter under ægtefælleskifte skulle refundere statskassen udgifterne til de beskikkede advokater, jf. RPL § 335.

Begge parter havde fri proces. M's nettobodel var negativ. H's nettobodel var på 714.381,10 kr, og M's boslodskrav på 357.190,55 kr, hvoraf M fik udbetalt godt 195.000 kr. kontant. H havde bl. a. udtaget 426.634 kr. kontant, der hidrørte fra nettoprovenuet fra salg af to ejendomme. Skifteretten i Nibe pålagde begge parter at refundere statskassen udgiften til advokatsalær med henholdsvis 40.000 kr. og 45.000 kr. VL stadfæstede.

TFA 2000.318 ØLK: Fogedsag om udlevering af 12½-årig dreng ikke fremmet.

F og M havde fælles FM til 12½-årig søn, som boede hos faderen. Faderen begærede ved fogedretten i Brøndbyerne sønnen udleveret efter midlertidigt samvær hos moderen. Da M havde anlagt sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed, og da der i denne sag var anmodet om, at retten traf afgørelse om midlertidig forældremyndighed, kunne afgørelsen om midlertidigt samvær ikke for øjeblikket begrunde, at S skulle udleveres til F.

TFA 2000.316 VLD: FM til 10-årig pige tilkendt moderen.

Moder fik tilkendt FM over 10-årig datter, idet hun havde bedre forståelse for pigens behov og problemer end faderen. Pigen havde overvejende boet hos faderen. Ingen af parterne kunne varetage opdragelsen uden hjælpeforanstaltninger.

TFA 2000.315 VLK (FM 2000.90 VLK): H fik ikke medhold i omvurdering af goodwill.

Skifteretten i Kolding havde efter parternes ønske udmeldt revisor til at vurdere goodwill af en restauration, der tilhøre M. Revisor ansatte værdien til kr. 0. H begærede omvurdering under henvisning til, at en anden revisor ansatte goodwill til 523.800 kr. beregnet efter Ligningsrådets regler. Skifteretten nægtede omvurdering, da der ikke var påvist fejl og mangler ved vurderingen, og da en skattemæssig vurdering var af teknisk karakter og ikke behøvede at være udtryk for en reel handelsværdi. VL stadfæstede.

TFA 2000.311 CD: Samværsfader fik aktindsigt.

Fader fik aktindsigt i materiale vedrørende datters psykiske forhold.

TFA 2000.310 CD: Fader skulle have handicapbil udleveret i forbindelse med samvær.

Civilretsdirektoratet bestemte, at fader skulle have barnets handicapbil udleveret i forbindelse med samværet. Bilen tilhørte barnet og skulle dække hans samlede kørselsbehov.

TFA 2000.308 CD: Samtale med barn på 10½ år forinden afgørelse om julesamvær.

Statsamt havde afslået faders ansøgning om samvær juleaften hver andet år. CD bad amtet genoptage sagen med henblik på at vurdere, om der skulle afholdes en samtale med sønnen på 10½ år og datteren på 7 år.

TFA 2000.305 ØLD: Fader tilkendt FM til to drenge på 9 og 5 år.

Fader fik tilkendt FM til to drenge på 9 og 5 år, som i 9 måneder hovedsageligt havde boet hos ham. Der kunne kun tillægges den for byretten foretagne begrænsede børnesagkyndige undersøgelse underordnet betydning.

TFA 2000.303 ØLD: Afkald på hustrubidrag tilsidesat - bodelingsaftale ikke tilsidesat.

M var ved separationsdom i 1995 efter 15 års ægteskab pålagt hustrubidragspligt i 8 år. H havde ved nye separationer i 1997 og 1999 giver afkald på bidrag. M var bygningsmaler og H var kontanthjælpsmodtager. Aftalen fandtes urimelig, jf. ÆL § 58, og H tilkendt bidrag i 4 år fra landsrettens dom. H havde ved separationen i 1997 med advokatbistand modtaget 50.000 kr. Ved ny separation i 1999 fik H yderligere 15.000 kr. Der fandtes ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse bodelingen for urimelig.

TFA 2000.301 VLD: Fader fik forældremyndighed til 14 måneder gammel datter.

Fader fik tilkendt FM til 14 måneder gammel datter. Ingen af forældrene var i stand til at sikre datteren en tryg opvækst. Faderen tog konsekvensen heraf og var indstillet på, at datteren skulle anbringes i familiepleje.

TFA 2000.301 VLK: Moder fik ikke tilladelse til anlæggelse af faderskabssag vedrørende 4-årig datter.

Moder fik ikke tilladelse til at anlægge faderskabssag vedrørende datter født i februar 1995. Ved fødslen havde moderen anmeldt ægtemanden som fader, og han fik i april 1999 fik tilkendt forældremyndigheden. Der var ikke anført ganske særlige grunde for, at der ikke tidligere var anlagt faderskabssag, jf. BL § 5, stk. 3.

TFA 2000.299 VLD: 3 års hustrubidrag efter 24 års ægteskab.

24 års ægteskab. M var 54-årig sælger med en årsindkomst på godt 240.000 kr. H var 45 år og havde under hele ægteskabet været tøjekspeditrice på deltid med en årsindtægt på godt 134.000 kr. i 1998. Retten i Tønder fandt, at H alene havde behov for bidrag i en overgangsperiode på 3 år. VL stadfæstede.

TFA 2000.295 VLD: Forældremyndighed til 6-årig datter ikke overført til faderen.

FM over datter, som siden 1996 havde boet hos moderen, blev ikke overført til faderen.

TFA 2000.293 ØLD: Latente skatter passiveret med 40%. Driftsherreløn ikke indregnet.

M, der var 61-årig fritidslandmand, påstod de latente skatter på 121.500 kr. på landbrugsejendom på 14,1 ha passiveret med 80%. Skifteretten i Nakskov fastsatte passiveringsprocenten til 40%. ØL stadfæstede. M påstod driftsherreløn på i alt 239.328 kr. for drift i 3 år indregnet i boopgørelsen. Ejendommens driftsudgifter og driftsindtægter i boperioden var ikke indregnet i boopgørelsen. Skifteretten i Nakskov fandt ikke grundlag for at lade en beregnet driftsherreløn indgå i boopgørelsen. ØL stadfæstede.

TFA 2000.291 VLD: Fader fik forældremyndighed til 4-årig datter.

Fader fik FM til 4-årig datter, da han i højere grad end moderen var opmærksom på betydningen af et rummeligt og fleksibelt samvær.

TFA 2000.290 VLK: Overdragelse af ejendom fra M til H var ikke en gave eller proforma.

M havde i 1993 uden ægtepagt overdraget ejendom i Herning til H for 500.000 kr. Ejendomsværdien var 410.000 kr. og handelsværdien blev under sagen ansat til 510.000 kr. M's kreditor fik ikke medhold i, at der kunne gøres udlæg i ejendommen, idet der ikke forelå en gave, og idet handelen ikke kunne betegnes som en proformahandel. Overdragelsen var sket på et tidspunkt, hvor det ikke var opstået gæld til K/S Bøg Invest 6, og H havde betalt udbetalingen på i alt 95.000 kr. M's fortsatte hæftelse på kreditforeningslån skyldtes realkreditinstituttets udlånspolitik, og parterne havde ikke tilstræbt, at der ved overdragelsen skulle ydes H en gave. H's indkomst gav mulighed for at betale udgifterne ved ejendommen, og det var da af mindre betydning, at udgifterne til ejendommen fortsat var betalt af M, mens H havde betalt udgifterne til mad, tøj m.v.

TFA 2000.289 ØLD: H tilkendt bidrag i 5 år efter 17 års samliv.

7 års ægteskab og 10 års forudgående samliv. M var 35-årig fotohandlerekspedient med årsindkomst på 228.000 kr. H var 36-årig sygeplejerske, som havde vanskeligt ved at få arbejde, idet pasningen af 6-årig datter ikke kunne kombineres med nattevagter. Uanset at hendes barselsvikariat var forlænget i 1 år, tiltrådte ØL, at M ved retten i Køge var pålagt bidragspligt i 5 år.

TFA 2000.287 VLK: M indsat i besiddelsen af en række effekter efter samlivsophævelse.

M blev ved fogedretten i Nibe indsat i besiddelsen af en række løsøreeffekter, som tilhørte ham ved samlivsforholdets etablering 4 år tidligere. Det fandtes ikke godtgjort, at effekterne var overdraget til K, og ej heller godtgjort, at K havde et krav mod M, som kunne danne grundlag for tilbageholdsret. VL stadfæstede.

TFA 2000.284 VLD: K frifundet for kompensationskrav fra M.

Samliv i 8 år. Hus, som K havde købt, var under samlivet steget med ca. 400.000 kr. K anlagde sag mod M om betaling af lån 78.460 kr. samt skyldige beløb vedrørende betaling for kost og logi, 32.500 kr. M anerkendte gælden, men påstod sig frifundet under henvisning til, at han havde et kompensationskrav. Retten i Aalborg tilkendte M 50.960 kr. VL lagde til grund, at ejendommen ikke var købt med det formål at tjene til fælles bolig, og at parterne ikke havde haft fælles økonomi. Efter en samlet vurdering af det arbejde, parterne havde udført for hinanden, fandtes der ikke grundlag for et kompensationskrav eller et krav på andet grundlag.

TFA 2000.283 VLD: Skilsmisse efter ÆL § 31, da parterne samstemmende erklærede, at samlivet ikke havde været genoptaget.

M og H var blevet separeret ved bevilling d. 01.07.1993. Retten i Århus fandt, at separationen var bortfaldet på grund af genoptagelse af samlivet, og meddelte separation. I landsretten erklærede parterne samstemmende, at de var enige om at søge skilsmisse, og at samlivet ikke havde været genoptaget. VL afsagde herefter dom til skilsmisse i medfør af ÆL § 31.

TFA 2000.258 VLD (FM 2000.59 VLD): Latente skatter på landbrugsejendom passiveret med 60%.

M påstod de latente skatter på landbrugsejendom på 202 ha med værdi på ca.10 mio. kr. passiveret med 90%. Skifteretten i Randers fastsatte passiveringsprocenten til 50%. VL lagde til grund, at M, der var 58 år, kun ville besidde ejendommen i en kortere årrække, og at et salg mest sandsynligt ville ske til parternes søn på vilkår som sædvanligt for familiemedlemmer. Der måtte dog ved sagens afgørelse tillige tages hensyn til, at antagelserne om det fremtidige begivenhedsforløb var forbundet med betydelig usikkerhed. Efter en samlet vurdering forhøjedes passiveringsprocenten til 60%. Der fandtes ikke grundlag for at foretage nogen passivering af salgsomkostninger.

TFA 2000.256 VLD: Forældremyndighed til to drenge overført til moderen, jf. FML § 13.

FM til to drenge overført til moderen, bl.a. på grund af problemer med at få etableret en regelmæssig samværsordning.

TFA 2000.252 VLD: Afgørelse om overvåget samvær ikke ugyldig.

Civilretsdirektoratet havde givet fader ret til overvåget samvær med 4-årig søn. Moderen fik ikke medhold i, at afgørelsen var i strid med FML, eller at der var begået sagsbehandlingsfejl.

TFA 2000.250 ØLD: H's afkald på bidrag ikke tilsidesat.

H, der var rengøringsassistent med en årsindkomst på 190.000 kr., havde ved separation i 1997 efter 24 års ægteskab givet afkald på hustrubidrag fra M, der var elektriker med en årsindkomst på ca. 210.000 kr. H fik ikke medhold i påstand om bidrag i 5 år, da betingelserne i ÆL § 52 eller § 58 eller AFTL § 36 for at ændre aftalen ikke fandtes opfyldt.

TFA 2000.246 ØLK: Fader tilkendt midlertidig forældremyndighed over 1-årig datter.

Fader fik den midlertidige forældremyndighed til datter på 16 måneder under sag om opløsning af fælles forældremyndighed. Moderen var flyttet med barnet til et krisecenter, og barnet var blevet tvangsanbragt i familiepleje.

TFA 2000.244 VLD: Bodelingsaftale behæftet med fejl blev ændret.

Parterne havde uden advokatbistand udarbejdet en boopgørelse, hvor en andelslejlighed, som hustruen udtog, ved en fejl blev ansat til 165.000 kr., uanset af værdien var 289.000 kr. Parternes mening var, at der skulle ske ligedeling. M fik medhold i krav om betaling af 50% af differencen eller 62.000 kr.

TFA 2000.243 VLK (FM 2000.58 VLK): H, der havde fri proces, skulle betale sin halvdel af medhjælpersalær og vurderingshonorar samt skifteafgift.

Under et ægtefælleskifte, hvor begge parter havde fri proces, bestemte skifteretten i Grenå, at parterne hver skulle betale 50% af udgifterne til skifteafgift, vurderingshonorar og salær til skifterettens medhjælper, i alt knapt 23.000 kr til hver. H kærede, da hun fandt afgørelsen urimelig. VL stadfæstede afgørelsen, da udgifterne til medhjælper og vurderingshonorar kunne dækkes af boets midler, jf. RPL § 332, stk. 1, nr. 5, og da der ikke var hjemmel til at fritage H for betaling af sin andel af skifteafgiften.

TFA 2000.231 CD: M fik samtykke til pantsætning af ejendom under ægtefælleskiftet.

Statsamtet havde i medfør af RVL § 20 meddelt samtykke til, at M under et ægtefælleskifte forhøjede ejerpantebrev fra 600.000 kr. til 1.200.000 kr. til sikkerhed for kassekredit. Forhøjelsen var nødvendig for den fortsatte drift af landbrug, og der var en friværdi i ejendommen på mellem 2 mio. kr og 3,6 mio. kr., således at der ville være sikkerhed for en ikke ubetydelig del af hustruens boslodskrav, selv om kassekreditten blev forhøjet. Civilretsdirektoratet stadfæstede afgørelsen.

TFA 2000.230 CD: Børnebidrag blev nedsat.

Fader fik børnebidrag til to børn nedsat til normalbidraget, idet driftsoverskud og avance fra kro, som var solgt i december 1998, ikke skulle medregnes. Da statsamtets afgørelse var truffet på et åbenbart urigtigt grundlag, fik nedsættelsen virkning fra d. 01.01.2000, der var den første forfaldsdag efter statsamtet afgørelse.

TFA 2000.229 CD: Fader frataget retten til orientering om sine tre børn.

Efter anmodning fra moderen blev faderen frataget retten til orientering om sine tre børn, jf. FML § 19, stk. 2. Faderen var idømt fængselsstraf for alvorlige seksuelle overgreb mod to af børnene, og han havde fået afslag på samvær.

TFA 2000.229 CD: Afslag på at undtage virksomhedsregnskaber fra aktindsigt.

M fik ikke medhold i anmodning om, at hans virksomhedsregnskaber blev unddraget aktindsigt fra H, idet hendes interesse ikke fandtes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. forvaltningslovens § 15.

TFA 2000.228 CD: Ikke hjemmel til tilbagebetaling af skilsmissegebyr.

Gebyret på 500 kr. skulle ikke tilbagebetales, fordi det efterfølgende viste sig, at H ikke ville medvirke til skilsmisse ved bevilling.

TFA 2000.227 CD: Vielse med H, der havde skiftet køn fra mand til kvinde, anset for gyldig.

Ægteskab indgået i Danmark mellem en tysk mand og en thailandsk H var gyldigt efter dansk ret. H havde gennemgået kønsskifteoperation fra mand til kvinde og havde opgivet falsk navn. Ægteskabet var gyldigt, uanset om M evt. ikke var bekendt med kønsskiftet inden vielsen, og uanset at kønsskiftet ikke anerkendes efter thailandsk ret.

TFA 2000.226 CD: Ikke behov for at udpege midlertidig forældremyndighedsindehaver.

Statsamt fik afslag på bemyndigelse til at udpege en midlertidig forældremyndighedsindehaver i medfør af FML § 25 til et 1-årigt barn, hvis mor, der var psykisk syg, opholdt sig på et ukendt sted i udlandet. Der forelå ikke er konkret behov for en midlertidig forældremyndighedsindehaver. Hvis barnet skulle bortadopteres, skulle der beskikkes en særlig værge for barnet, jf. adoptionslovens § 7, stk. 3.

TFA 2000.226 CD: Aftale, om at der ikke skulle betales konfirmationsbidrag, tilsidesat.

Fader pålagt at betale konfirmationsbidrag på 3 gange det månedlige normalbidrag. Aftale mellem forældrene om, at faderen ikke skulle betale bidrag til barn nr. 1's konfirmation mod i stedet at afholde alle udgifterne til barn nr. 2's konfirmation blev tilsidesat efter BL § 17.

TFA 2000.225 CD: Svensk børnebidragsaftale ændret i Danmark.

Svensk aftale om betaling af børnebidrag på 303 svenske kr om måneden blev i medfør af BL § 17 ændret, således at faderen nu skulle betale dansk normalbidrag. Moder og barn boede i Sverige, mens faderen boede i Danmark.

TFA 2000.220 ØLD: Bodelingsaftale ikke tilsidesat.

M og H var blevet separeret i maj 1996, de genoptog samlivet i januar 1997 og blev separeret på ny d. 29.10.1997. Parterne havde begge gange delt fællesboet uden advokatbistand. Der fandtes ikke grundlag for tilsidesætte bodelingsaftalen i medfør af ÆL § 58 eller AFTL § 36.

TFA 2000.218 ØLK: Moderens pålagt progressivt stigende tvangsbøder i sag om gennemtvingelse af samvær.

Fogedretten i Frederikssund pålagde moderen tvangsbøde på 2.000 kr., hvis søn ikke blev udleveret til samvær næste gang, medmindre hun forinden til fogedretten og faderen havde fremsendt individuelt affattet lægeerklæring med udførlig angivelse af sygdommens art og forventede varighed. Ved næste misligholdelse ville tvangsbøden stige til 3.000 kr, og næste gang til 4.000 kr. ØL stadfæstede.

TFA 2000.217 VLD: Moder tilkendt forældremyndigheden til næsten 10-årig datter, som ønskede at bo hos faderen.

Moder tilkendt FM til næsten 10-årig pige. På baggrund af hendes alder og under hensyn til oplysningerne i den børnesagkyndige undersøgelse kunne der ikke lægges afgørende vægt på pigens egne ønsker.

TFA 2000.216 ØLK: Tvangsbøde til moderen ophævet.

Fogedretten i Gentofte havde pålagt moderen en tvangsbøde på 500 kr., såfremt børnene ikke blev udleveret til faderen til hverdagssamvær. ØL fandt, at der var en sådan usikkerhed med hensyn til, om hverdagssamværet fortsat bestod, at tvangsbøde ikke for tiden burde anvendes.

TFA 2000.213 VLD: Faderen tilkendt forældremyndigheden til næsten 10-årig dreng.

Fader tilkendt FM til en næsten 10-årig dreng, som gennem længere tid havde boet hos ham, og som havde et massivt ønske om at bo hos faderen.

TFA 2000.211 ØLK: Moder kunne ikke til brug for samværssag få udskrift af straffedom mod faderen.

Moder anmodede om udskrift af straffedom mod faderen til brug for en samværssag. Anmodningen blev afslået. Der var ikke derved taget stilling til, om Statsamtet ville kunne få en udskrift af retsbog og dom til brug for sagsbehandlingen vedrørende samværsret.

TFA 2000.205 ØLK (FM 2000.44 ØLK): H frataget rådigheden over hendes andel af provenuet ved salg af fast ejendom.

Hus tilhørende parterne i lige sameje var solgt. H's bodel var negativ. H erkendte at skylde M 153.000 kr., idet M havde betalt hele udbetalingen. Parterne var enige om, at boet skulle skævdeles. Skifteretten i Store Heddinge fandt, at H havde givet anledning til at befrygte fare for misbrug af provenuet, at rådigheden over dette burde fratages hende. ØL stadfæstede.

TFA 2000.204 ØLK: Klage over bidragsafgørelse havde ikke opsættende virkning.

Odense Kommune havde efter begæring fra H foretaget udlæg for skyldige hustrubidrag på 33.000 kr. M havde påklaget bidragsafgørelsen til Civilretsdirektoratet. Fogedretten i Odense bestemte, at de udlagte beløb skulle deponeres i fogedretten, indtil Civilretsdirektoratets afgørelse forelå. ØL fandt, at klagen til Civilretsdirektoratet ikke kunne tillægges opsættende virkning, ej heller i form af deponering af det udlagte beløb. Hustruen fandtes at være kæreberettiget.

TFA 2000.202 VLK: Afdødes samlever fik rimelig fraflytningsfrist.

M var død d. 10.12.1999. K var flyttet ind hos M i februar 1999. Boet blev udleveret til privat skifte til M's datter, som begærede K udsat af dødsboets ejendom i Tjæreborg ved en umiddelbar fogedforretning. Fogedretten i Esbjerg bestemte, at K skulle udsættes d. 03.02.2000. Da K i forbindelse med samlivets etablering havde opgivet sin egen bopæl, og da hun havde erklæret ikke at ville lægge hindringer i vejen for et salg, skulle der gives K en rimelig frist til fraflytning, der passende kunne fastsættes til d. 01.04.2000.

TFA 2000.194 ØLD: Moder fik ikke medhold i, at Civilretsdirektoratets samværsresolution var ugyldig.

Civilretsdirektoratet havde i maj 1998 givet fader ret til samvær med søn født i april 1992. Faderen havde aldrig boet sammen med barnet, som han kun havde set een gang 14 dage efter fødselen. Moderen havde i 1995 etableret nyt samlivsforhold med Æ, som hun var blevet gift med i 1997. Faderen havde 6 gange tidligere forgæves søgt om samvær. Moderen fik ikke medhold i, at Civilretsdirektoratets afgørelse var ugyldig, idet der ikke var grundlag for at tilsætte direktoratets skøn som værende i strid med loven eller hensynene bag loven. Det kunne ikke anses som en sagsbehandlingsfejl, at der ikke var indhentet en børnesagkyndig undersøgelse, og der var ikke sket fejl ved partshøringen af moderen.

TFA 2000.193 VLD: Ugift fader tilkendt forældremyndigheden over 3-årig dreng.

FM over 3-årig dreng tillagt faderen, jf. FML § 12, stk. 2. Der havde gennem længere tid været alvorlige problemer med drengens udvikling og trivsel, og moderen havde ikke været i stand til at løse disse problemer. Parterne havde underskrevet aftale om fælles forældremyndighed, men aftalen var ikke gyldig, da den ikke var anmeldt til statsamtet, jf. FML § 6.

TFA 2000.192 ØLK: Ikke grundlag for tvangsbøder eller erstatningssamvær.

Fogedretten i Roskilde fandt ikke grund til at pålægge moderen tvangsbøder, idet det var ubestridt, at samværet med undtagelse af de to seneste weekender havde fungeret, og idet moderen i retten havde tilkendegivet, at hun for fremtiden ville overholde samværsafgørelsen. Der fandtes ej heller grundlag for at fastsætte erstatningssamvær, idet dette kun skete, når der forelå særlige omstændigheder, herunder massiv misligholdelse af samværsafgørelsen. ØL stadfæstede.

TFA 2000.190 ØLD: M fik ikke medhold i, at han ikke var identisk med H's ægtefælle.

M, der var fra Somalia, påstod under skilsmissesag, at han ikke var identisk med H's ægtemand, og han ikke var fader til barn født i 1993. Ægteskabet var indgået i 1992. Det fandtes ikke bevist, at M ikke var identisk med H's ægtemand. Da fristen efter BL § 5, stk. 2 var udløbet, fik faderen ikke medhold.

TFA 2000.188 VLK: Moders nye ægtefælle pålagt at oplyse, hvor moder og barn befandt sig.

Fogedretten i Fjerritslev pålagde under en sag om samvær moderens nye ægtefælle under vidnepligt at forklare, hvor moderen og barnet opholdt sig, jf. RPL § 171, stk. 3. Moderen var gået under jorden. VL stadfæstede.

TFA 2000.187 ØLK: H skulle refundere statskassen udgifterne til hendes beskikkede advokater.

H havde på skiftet modtaget 1.012.903 kr. kontant. Skifteretten i Glostrup pålagde H at refundere statskassen udgifternes til hendes beskikkede advokater på i alt 60.000 kr. plus moms. ØL stadfæstede.

TFA 2000.186 ØLK: Skilsmissesag kunne anlægges i Danmark.

M og H var blevet separeret ved bevilling i Danmark i 1997. H anmodede d. 06.02.1999 om skilsmisse ved retten i Geneve, hvor hun boede. M anlagde d. 16.02.1999 sag ved Københavns Byret med påstand om skilsmisse. Antaget, at betingelserne i RPL § 448 c, stk. 1, nr. 5 for anlæggelse af sagen i Danmark var opfyldt. Da det ikke var godtgjort, at sagernes faktiske og retlige grundlag var identiske, var der ikke grundlag for at give den schweiziske sag forrang, og sagen kunne fremmes i Danmark.

TFA 2000.184 VLK: Midlertidig forældremyndighedsafgørelse afsagt samtidigt med dom.

Retten i Randers afsagde samtidigt med skilsmissedom, hvor faderen fik tilkendt forældremyndigheden over to børn, kendelse om, at faderen midlertidigt skulle have forældremyndigheden over børnene, indtil der forelå en dom, der kunne fuldbyrdes. VL stadfæstede.

TFA 2000.182 ØLD: Forældremyndigheden over 9-årig pige ikke overført til faderen.

FM over 9-årig pige, som siden 1997 havde boet hos moderen, blev ikke overført til faderen.

TFA 2000.179 ØLD: Fader fik tilkendt forældremyndighed over 4-årig pige.

Fader fik tilkendt FM over 4-årig pige, som de sidste måneder havde boet hos ham under stabile og velfungerende forhold. Der bestod en risiko for, at moderen ville flytte med pigen til udlandet.

TFA 2000.178 ØLK: Samvær skulle gennemføres på Overpræsidiets betingelser.

Fogedretten havde pålagt moder tvangsbøder på 2.000 kr., hvis barn ikke blev udleveret til samvær med faderen på bestemte tidspunkter. ØL fandt, at fogedretten burde fastsætte betingelser for gennemførelsen af samværet i overensstemmelse med Overpræsidiets retningslinier og intentioner, hvorefter samværet de to første gange blev af kortere varighed, og moderen eller en anden person, som barnet kendte og var tryg ved, fik ret til at være til stede under samværet. Fogedrettens kendelse blev derfor ophævet, og sagen hjemvist til fornyet behandling.

TFA 2000.175 VLK: Ægtefællehandel skulle respekteres af M's kreditor.

M havde i 1996 uden ægtepagt overdraget ejendom i Sæby til H mod, at hun overtog restgælden på de pantesikrede lån på i alt 514.826 kr. Kontantværdien var på handelstidspunktet 492.000 kr. M's kreditor fik ikke medhold i, at der kunne gøres udlæg i ejendommen, idet der ikke forelå en gave, og idet handelen ikke kunne betegnes som en proformahandel.

TFA 2000.173 ØLK (FM 2000.19 ØLK): Ikke basis for rådighedsfratagelse efter SKL § 66, 2. pkt.

H fik ikke medhold i, at M skulle fratages rådigheden over provenu på ca. 825.000 kr. ved salg af M's ejendom, som var boets væsentligste aktiv. Uanset at H havde forbeholdt sig at gøre et vederlagskrav gældende for M's privatforbrug inden separationen og således kunne have grund til at befrygte, at han ville forrykke boets stilling, fandtes det ikke godtgjort, at der forelå særlige grunde til at befrygte, at M ville forrykke sin bodels stilling.

TFA 2000.171 ØLD: Ikke grundlag for ændring af aftale om hustrubidragets størrelse.

M var ved separationsdom af 06.02.1996 blevet pålagt tidsubegrænset bidragspligt. M havde ved aftale af 17.02.1998 forpligtet sig til at betale et hustrubidrag på 9.000 kr om måneden. M, der var flyttet til Thailand, havde da en månedlig indtægt på 48.000 kr., som var skattefri. M blev afskediget og stod uden indtægt fra d. 01.05.1999. Ændringerne i M's indtægtsforhold fandtes ikke på nuværende tidspunkt at være længerevarende, således at der allerede nu var grundlag for at ændre aftalen efter ÆL § 52 eller AFTL § 36.

TFA 2000.169 VLD: Gave fra M til H på 85.000 kr. krævede ikke ægtepagt.

M havde tre måneder efter vielsen i 1994 overført 85.000 kr. til H som gave. M påstod nu beløbet tilbagebetalt, da der ikke var oprettet gaveægtepagt. H måtte formode, at M var velhavende, idet M ejede aktiver i udlandet, herunder bankindestående i Luxembourg, og et større grundareal i Aalborg. Under disse omstændigheder havde gaven ikke stået i misforhold til M's kår, og den krævede derfor ikke ægtepagt.

TFA 2000.150 CD: Faderen fik afslag på at få tillagt midlertidig forældremyndighed.

Moderen var blevet ramt af to hjerneblødninger. Faderen fik afslag på ansøgning om i medfør af FML § 25 at få tillagt forældremyndigheden midlertidigt over 11-årig datter.

TFA 2000.150 CD: Samvær med barn i Belgien kunne ikke behandles i Danmark.

Civilretsdirektoratet afslog i medfør af FMBEKG § 32 at bemyndige statsamt til at behandle sag om samvær, idet moderen og barnet havde boet i Belgien siden 1994.

TFA 2000.149 CD: Faderen frataget retten til orientering fra skolen.

Efter anmodning fra moderen og fra skoleinspektøren blev faderens ret til orientering om 13-årig datter fra skolen ophævet, jf. FML § 19, stk. 2. Faderens ret til samvær var blevet ophævet.

TFA 2000.149 CD: Børnebidrag nedsat til 50% af normalbidraget, da barnet boede i Rusland.

Børnebidrag nedsat til 50% af normalbidraget i den periode, hvor moderen og barnet havde opholdt sig i Rusland, hvor leveomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark. Den gennemsnitlige månedsløn i Rusland udgør ca. 840-1.120 kr.

TFA 2000.148 CD: Faderen pålagt at betale børnebidrag til delebarn.

Moderen havde forældremyndigheden over B, der opholdt sig lige meget hos begge forældre. Moderen afholdt udgifter til daginstitution med 1.365 kr. om måneden og transport hertil med 150 kr. om måneden. Faderen pålagt at betale børnebidrag. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for kritik.

TFA 2000.145 ØLK: Fogedsag om tilbagegivelse af 2 drenge efter midlertidigt samvær nægtet fremme.

Moder begærede 2 drenge på 15 og 9 år udleveret efter midlertidigt samvær hos faderen på Bornholm. Moderen havde fået tilkendt forældremyndigheden ved dom afsagt af retten i Taastrup, som var anket inden fuldbyrdelsesfristens udløb. Fogedretten fandt, at en udlevering på nuværende tidspunkt ville bringe børnenes sjælelige sundhed i fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt., og sagen blev nægtet fremme. ØL stadfæstede.

TFA 2000.142 VLK: Samværsresolution var ikke misligholdt.

Faders samvær var ikke blevet gennemført d. 27.11.1999 på grund af datterens sygdom. Det fremgik ikke tilstrækkeligt klart, at moderen d. 28.11.1999 nægtede at udlevere datteren til samvær. Manglende samvær disse dage gav derfor ikke grundlag for at træffe bestemmelse om gennemtvingelse af samvær.

TFA 2000.142 ØLK: Svensk samværsafgørelse ej fuldbyrdet.

Faderen begærede fuldbyrdelse af samværsret i henhold til dom fra Hovrätten i Västre Sverige. Da statsamtet havde bestemt, at fastsættelse af samvær skulle afvente resultatet af en børnesagkyndig undersøgelse, kunne den svenske dom ikke fuldbyrdes, jf. § 5, stk. 2 i bekg. nr. 635 af 15.09.1986 om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav.

TFA 2000.138 ØLD: Forældremyndigheden til 4-årig dreng ikke overført til faderen.

FM over 4-årig dreng ikke overført til faderen, jf. FML § 12, stk. 2. Moderen havde i et vist omfang hindret faderen i samvær, idet hun frygtede, at faderen ville bortføre barnet til Iran.

TFA 2000.135 VLD: A anset som fader til barn født uden for ægteskab.

Moderen havde i avlingsperioden haft samleje med A og muligvis med B. Resultatet af en retsgenetisk undersøgelse talte mod B's faderskab med en vægt på 99,99% mod 0,01%, og B blev herefter frifundet. En retsgenetisk undersøgelse talte for A's faderskab med en vægt på 99,92% mod 0,08%, og A blev anset som far til barnet, jf. BL § 6, stk. 1.

TFA 2000.134 VLK: Beskikket advokat tilkendt honorar på 2.500 kr plus moms.

Advokat, der var beskikket for den sagsøgende H, fik tilkendt 2.500 kr. plus moms. Advokaten havde ansøgt om fri proces, udfærdiget stævning og deltaget i domsforhandling, der varede 10 minutter.

TFA 2000.131 ØLD: Ikke grundlag for ændring af vilkår om, at der ikke skulle svares hustrubidrag.

M og H var i 1997 blevet separeret ved dom på vilkår, at ingen parterne skulle svare bidrag. Parterne havde været gift i 15 år. M var drivhusmontør og tjente ca. 225.000 kr årligt. H var 55-årig inspektør i et rengøringsfirma og tjente i 1996 ca. 225.000 kr. Hun var nu blevet afskediget og var på sygedagpenge. Retten i Odense havde tilkendt H bidrag i 5 år. ØL fandt ikke grundlag for at ændre separationsvilkåret, jf. ÆL § 53, stk. 1. Begge parter havde haft erhvervsmæssigt arbejde under ægteskabet og stod fortsat til rådighed for arbejdsmarkedet. De beskæftigelsesmæssige problemer havde ikke sammenhæng med ægteskabet.

TFA 2000.129 ØLK: Moderen tillagt midlertidig forældremyndighed over to børn, som faderen havde sendt til Libanon.

Moder fik den midlertidige forældremyndighed over 2 børn under sag om opløsning af fælles forældremyndighed. Faderen havde uden moderens samtykke sendt børnene til Libanon.

TFA 2000.128 ØLK (FM 2000.7 ØLK): H fik ikke medhold i begæring om genoptagelse af skifte.

Parterne havde i skifteretten i Frederikssund d. 08.02.1999 indgået bodelingsoverenskomst. H begærede nu offentligt skifte. Der var ikke tale om inddragelse af et nyt aktiv under skiftet. Sagen blev afvist, da indsigelser mod en endelig bodelingsaftale og dens forståelse henhørte under de almindelige domstoles behandling. H skulle betale 1.200 kr. i kæremålsomkostninger til M.

TFA 2000.125 ØLD: Forældremyndigheden til to piger overført til faderen.

FM til piger på 15 og 11 år overført til faderen, hos hvem de havde taget bopæl.

TFA 2000.124 ØLD: K tilkendt lejligheden ved samlivsophævelse.

Moder fik tilkendt FM til parternes 3 børn på 5, 3 og 1 år. Moderen tilkendt lejligheden efter LL § 77 a. Parterne var enige om, at lejligheden skulle tilfalde den af parterne, der fik tillagt forældremyndigheden over det ældste barn. Sagen blev behandlet i forlængelse af sagen om forældremyndigheden.

TFA 2000.123 VLK: Rejseforbehold for beskikket advokat ophævet.

Retten i Brønderslev havde i en ægteskabssag beskikket advokat fra Aalborg på betingelse af, at hun frafaldt krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter. Advokaten havde allerede i marts 1999 rådgivet H om retsvirkningerne af separation og skilsmisse. Efter sagens karakter fandt landsretten ikke, at der burde være taget rejseforbehold i henhold til RPL § 336 c, stk. 3. Merudgifterne kunne ikke antages at stå i misforhold til sagen.

TFA 2000.120 VLD: H tilkendt bidrag i 3 år efter 10 års ægteskab.

10 års ægteskab og 6 års forudgående samliv. M var 37-årig ejer af transportselskab med en årsindtægt på 400.000-500.000 kr. H var 35-årig kontorfunktionær, som siden 1993 havde arbejdet på deltid efter fælles overenskomst med en indtægt på ca. 15.000 brutto pr. måned. H tilkendt bidrag i 3 år.

TFA 2000.115 ØLD: Boslodskrav skulle forrentes fra den dag, boet blev taget under offentligt skifte.

Fællesboet blev skiftet ved et offentligt skifte i skifteretten i Gentofte. Skæringsdagen var d. 31.03.1995 og M blev ved dom af 27.03.1998 pålagt at betale 341.363 kr. i boslodskrav til H. Under hensyn til den tid, der var gået med skiftet, hvilket overvejende kunne tilskrives M's forhold, samt under hensyn til kapitalpensionens værdistigning fra skæringsdagen, fandtes boslodskravet at burde forrentes med procesrente fra d. 18.12.1995, hvor boet blev taget under offentligt skifte.

TFA 2000.115 ØLD: Gæld til forældre ikke anset tilstrækkeligt dokumenteret.

M påstod under skiftet medtaget gæld på 104.000 kr. til hans moder, 25.300 kr. til hans fader og 15.300 kr. til hans bekendte. M fremlagde erklæringer om gælden udstedt 19 måneder efter skæringsdagen. Antaget, at gælden ikke kunne passiveres, idet dokumentationen ikke var fyldestgørende.

TFA 2000.115 ØLD: M pålagt at betale 69% af bobehandlingsomkostningerne.

Bobehandlingsudgifterne ved et offentligt skifte ved skifteretten i Gentofte udgjorde i alt 85.865 kr. M blev pålagt at skulle betale 59.181 kr. (69%) og H 26.684 kr. (31%). Henset til boets formuemasse, sagens forløb og resultat stadfæstede ØL skifterettens afgørelse.

TFA 2000.115 ØLD: Advokatudgifter i ægteskabssag, der vedrørte perioden før skæringsdagen, kunne ikke passiveres.

M krævede på ægtefælleskiftet medtaget en passivpost på 8.020 kr, som udgjorde skyldigt advokathonorar for ægteskabssagen. Udgifterne burde efter deres karakter holdes uden for skiftet, selv om udgifterne vedrørte advokatarbejde udført før skæringsdagen.

TFA 2000.115 ØLD: Der skulle ikke ske pensionssammenligning. Skattepassivering på 50% af indestående på ratepensioner og 35% af indeståendet på kapitalpensioner.

M's kapital- og ratepensioner på i alt ca. 1.357.000 kr. skulle indgå i fællesboskiftet, medens hustruen kunne forlods udtage sin kollektive pensionsordning i Danica i form af løbende livsbetingede ydelser. Uanset at retspraksis i den konkrete situation kunne forekomme mindre rimelig, fandtes en eventuel ændring af hidtidig praksis at skulle afvente resultatet af ægtefællespensionsudvalgets arbejde. M var 48-årig purser, som havde mulighed for at gå på pension som 55-årig. Den latente skat på ratepensionerne blev medtaget som 50% af indeståendet. Den latente skat på kapitalpensionerne blev medtaget med 35% af indeståendet. ØL fandt ikke grundlag for at tilsidesætte den af skifteretten i Gentofte fastsatte passivering.

TFA 2000.114 ØLK: Bidragsspørgsmål ikke afvist, da der var værneting i Danmark.

M og H kom til Danmark i 1996. De var blevet separeret ved deldom afsagt d. 19.04.1999 af Retten i Svendborg. H begærede nu sagen om bidrag afvist og henvist til behandling ved californisk ret. Da der ved sagens anlæg var værneting for ægteskabssagen i Danmark efter RPL § 448 c, stk. 1, nr. 1 og 2, blev begæringen ikke taget til følge.

TFA 2000.110 VLD: Forældremyndigheden over 4-årig pige overført til faderen.

FM over 4-årig datter overført til faderen, jf. FML § 12, stk. 2. Moderen havde i en længere periode, også under ankesagen, uden rimelig grund hindret faderen i at få samvær i det omfang, der var fastsat af statsamtet. (2-1)

TFA 2000.107 VLK: Ikke grundlag for genoptagelse af fogedsag om udlevering af børn.

Under et møde i fogedretten i Esbjerg d. 07.09.1999, hvor H var bistået af advokat, blev der indgået forlig mellem parterne, hvorefter M fik børnene udleveret og tog dem med til USA, hvor de fortsat befandt sig. Der var ikke grundlag for at statuere, at der var begået fejl af fogedretten under sagens behandling, og H's begæring om genoptagelse blev ikke imødekommet.

TFA 2000.107 VLK: Fader ikke pålagt sagsomkostninger i tabt sag om overførelse af forældremyndighed.

Moder var i byretten i Århus blevet frifundet for faderens påstand om overførsel af forældremyndigheden til 14-årig datter. Moderen fik ikke tilkendt sagsomkostninger i medfør af RPL § 451, stk. 3. VL stadfæstede.

TFA 2000.105 ØLK: Ikke grundlag for udsættelse af fuldbyrdelsen af samværsresolution.

Fogedsag om udlevering af dreng til samvær med faderen blev af fogedretten i København udsat på indhentelse af børnesagkyndig erklæring, jf. RPL § 536, stk. 1, 4. pkt. ØL fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at udsætte fuldbyrdelsen af samværsretten, og sagen blev hjemvist til fortsat behandling ved fogedretten.

TFA 2000.105 VLK (FM 2000.9 VLK): Skifteretten i Silkeborg fundet stedligt kompetent til at behandle ægtefælleskiftet.

M og H havde haft bopæl i Norge. H flyttede i foråret 1997 til Silkeborg med parrets 3 børn, og det var meningen, at M skulle flytte med, når han fandt arbejde i Danmark. Han blev imidlertid boende i Norge, og kom indtil sommeren 1998 på besøg i hver weekend og derefter hver anden weekend. M havde aldrig været tilmeldt folkeregistret i Silkeborg. Skifteretten lagde til grund, at huset i Silkeborg havde været parternes fælles hjem i en periode, og da hustruen stadig boede der, var skifteretten i Silkeborg værneting for ægtefælleskiftet, jf. SKL § 64 a. VL stadfæstede.

TFA 2000.104 ØLK: Beskikket advokat i forældremyndighedssag tilkendt honorar på 6.000 kr.

Beskikket advokat i forældremyndighedssag, hvor domsforhandlingen havde varet 2 timer, fik i Roskilde Ret tilkendt et honorar på 6.000 kr. plus moms. Der var heri indregnet 800 kr. til medgået tid til transport på 1,2 timer. Advokatens tidsforbrug udgjorde 8,5 timer. ØL stadfæstede salærfastsættelsen, idet der ikke var oplyst omstændigheder, som kunne begrunde, at sagens forberedelse og behandling havde været forbundet med et arbejde ud over, hvad der svarede til det tilkendte salær.

TFA 2000.100 VLD: H tilkendt bidrag i 3 år og 100.000 kr i § 56-godtgørelse efter 9 års ægteskab.

9 års ægteskab. M var 38 år og drev selvstændig vognmands- og mekanikervirksomhed. H var 37-årig lagerarbejder, som fik forældremyndigheden til 3 børn på 13, 11 og 8 år. H havde efter parternes fælles ønske under det meste af ægteskabet været ude af arbejdsmarkedet, og hendes edb-uddannelse måtte som følge heraf anses for forældet. H tilkendt bidrag i 3 år. M's særeje var på ca. 3,7 mio kr., hvoraf 1,6 mio. kr. hidrørte fra gave i form af anparter i faderens selskab. H var uden formue. H tilkendt 100.000 kr. som § 56-godtgørelse til etablering. H fik ikke medhold i, at ejendom til 1,5 mio. kr. var fælleseje, idet det fandtes godtgjort, at ejendommen i alt fald overvejende var erhvervet for midler af M's særeje. M tillagt 20.000 kr i sagsomkostninger i byretten, hvor statskassen skulle betale, og yderligere 20.000 kr i landsretten.

TFA 2000.100 VLD: Parterne burde have haft lejlighed til at udtale sig om materiale indhentet af retten.

Dommer i Aalborg havde efter partsforklaringerne tilkendegivet, at hun ville indhente yderligere oplysninger fra socialforvaltningen, skole og børnehave, forinden hun tog stilling til anmodning om børnesagkyndig undersøgelse. Der var herefter afsagt dom i sagen. VL fandt, at parterne burde have haft lejlighed til at udtale sig om det indhentede skriftlige materiale, forinden sagen blev optaget til dom. VL stadfæstede, at moderen fik tilkendt forældremyndigheden.

TFA 2000.96 VLD: H tilkendt bidrag i 2 år efter 2½ års ægteskab og 15 års forudgående samliv.

2½ års ægteskab og 15 års forudgående samliv. M var 37-årig fabriksarbejder med årsindkomst på 240.000 kr. H var 33-årig kontorvikar, som fik forældremyndigheden til dreng på 5 år, og som efter parternes fælles ønske havde været mindre på arbejdsmarkedet end M.

TFA 2000.96 ØLK: Ikke behov for børnesagkyndig undersøgelse.

Under en sag om forældremyndigheden til en 14-årig dreng og 13-årig pige blev faderens begæring om en børnesagkyndig undersøgelse ikke taget til følge, idet byretten efter partsforklaringerne sammenholdt med børnenes klart udtrykte holdninger under samtalerne med dem ikke fandt behov for en børnesagkyndig undersøgelse. ØL stadfæstede.

TFA 2000.90 VLD: K skulle ikke forrente gæld til samlever trods aftale herom.

M og K havde levet sammen siden 1979. M havde i 1988 overdraget halvdelen af landbrugsejendom til K, som i 1992 havde underskrevet låneaftale, hvorefter hun skyldte M 217.786 kr., som skulle forrentes med 16% p.a. Antaget, at det med lånedokumentet, der oprettedes med henblik på at tilfredsstille M's bank og på at få udnyttet det rentefradrag, som M ikke selv havde tilstrækkelig indkomst til at udnytte, ikke havde været parternes mening at stifte en reel forrentningspligt for K, der efter parternes indkomstforhold var deres fælles husstands hovedforsørger. K dømt til at betale M 92.049 kr., som var restgælden reduceret med tilskrevne renter samt 50% af udgifter til fyringsolie, som var betalt af K. Der var ikke grundlag for at antage, at K havde et kompensationskrav mod M.

TFA 2000.89 VLK: Honorar til beskikket advokat i forældremyndighedssag fastsat til 9.000 kr. plus moms - uanset tidsforbruget.

Beskikket advokat i forældremyndighedssag, hvor der var afholdt 2 retsmøder på i alt 2 3/4 timer og indhentet børnesagkyndig undersøgelse, havde haft et tidsforbrug på næsten 16 timer. Retten i Viborg fandt, at dette lå langt udover, hvad der med rimelighed skulle honoreres for i en sag af denne karakter og omfang, og fastsatte honoraret til 9.000 kr. plus moms. VL stadfæstede.

TFA 2000.88 ØLD: 2 års bidrag til mand efter 17 års ægteskab.

17 års ægteskab. M var 45-årig tidligere servicetekniker, der havde dårlig ryg og nu var på kontanthjælp. H var pakkeriassistent med en bruttoindtægt på 220-230.000 kr. M tilkendt bidrag i 2 år.

TFA 2000.86 VLD: 8 års hustrubidrag efter 15 års ægteskab.

15 års ægteskab. M var 38-årig chauffør, som for tiden var arbejdsløs. H var 38-årig bistandsmodtager med 4 børn på 4-15 år.

TFA 2000.85 ØLD: H tilkendt tidsubegrænset hustrubidrag efter 28 års ægteskab.

28 års ægteskab. M var 55-årig læge med årsindkomst på knap 700.000 kr. H var 53 år og havde under ægteskabet alene arbejdet i M's lægepraksis som tillært lægesekretær. H var nu på dagpenge.

TFA 2000.75 CD: M fik medhold i aftrapning af tidsubegrænset bidrag efter betaling i 11 år.

Parterne havde ved skilsmisse i 1988 efter næsten 20 års ægteskab aftalt, at M skulle betale tidsubegrænset hustrubidrag. H havde ikke haft arbejde under ægteskabet, og hun oppebar bistandshjælp på skilsmissetidspunktet. CD bestemte, at bidraget, som hidtil havde udgjort 2.2000 kr om måneden, fra d. 05.01.2000 skulle nedsættes til 1.500 kr., fra d. 05.07.2000 nedsættes til 1.000 kr., og fra d. 05.01.2001 nedsættes til kr. 0.

TFA 2000.75 CD: Fader kunne fortsætte med at betale børnebidragene månedsvis.

Statsamt havde efter moderens begæring bestemt, at faderen skulle betale børnebidragene halvårsvis forud. CD bestemte, at faderen fortsat skulle betale månedsvis forud, idet det ikke beroede på faderens, men kommunens forhold, at udbetalingen af bidragene blev forsinket 2-3 uger. Moderen havde afvist at modtage direkte betaling fra faderen, men havde ønsket betaling via kommunen.

TFA 2000.74 CD: Statsamt havde opfyldt sin vejledningspligt.

Moder, der havde forældremyndigheden over datter, var død, og statsamtet havde et ægtepar forældremyndigheden. Faderen havde under sagens behandling gennem socialforvaltningen meddelt statsamtet, at han ikke havde bemærkninger hertil. Antaget, at statsamtet havde opfyldt sin vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7 over for faderen.

TFA 2000.73 CD: Separation ikke bortfaldet trods fælles adresse i 8 måneder.

Parterne var blevet separeret i januar 1998, og M fraflyttede først huset i september 1998, da han ikke havde mulighed for at flytte, før huset var solgt. Antaget, at separationen ikke var bortfaldet, idet M alene havde boet i fyrrummet og et skur/udhus.

TFA 2000.72 CD: Fratrædelsesgodtgørelse ikke anset som bruttoindkomst ved fastsættelsen af hustrubidrag.

Fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn til rutebilchauffør hos DSB i forbindelse med overgang til ansættelse hos Combus A/S skulle ikke medregnes som bruttoindkomst, da godtgørelsen skulle kompensere for bortfald af tjenestemandsrettigheder.

TFA 2000.71 CD: Børnebidrag forhøjet med tilbagevirkende kraft.

Statsamt havde d. 02.03.1999 afslået at forhøje faderens bidrag til 1 barn, da det på baggrund af tre 14-dages lønsedler lagdes til grund, at faderens indtægt var på ca. 232.000 kr. CD forhøjede d. 04.11.1999 bidraget til normalbidrag plus 100%, idet det lagdes til grund, at faderens indtægt var på over 330.000 kr årligt. Forhøjelsen fik tilbagevirkende kraft fra d. 01.01.1999.

TFA 2000.70 CD: Faders samværsansøgning ikke behandlet, da barnet boede i England og ikke måtte forlade retskredsen.

Ikke grundlag for at bemyndige statsamt til at behandle faders ansøgning om samvær, idet moderen og barnet boede i England, og en engelsk domstol havde bestemt, at barnet ikke måtte forlade retskredsen uden rettens tilladelse.

TFA 2000.70 CD: Fader fik samvær med 9-årig datter, selv om der ikke havde været kontakt i 5½ år.

TFA 2000.66 ØLD: FM til 8-årig dreng overført til moderen.

FM til 8-årig dreng overført til moderen, idet udviklingen efter separationen for 3 år siden havde vist, at der var et voksende behov for drengen for at have sin opvækst med sine to søskende, en storesøster på 10 år og en lillebror på 5 år.

TFA 2000.65 ØLD: Intet hustrubidrag efter 42 års ægteskab.

42 års ægteskab. M var 84-årig pensioneret overpostmester, som fik udbetalt 10.400 kr. netto pr. måned. H var 72-årig folkepensionist, som fik udbetalt ca. 7.000 netto pr. måned. H fik i byretten tilkendt tidsubegrænset bidrag. ØL henviste til, at begge havde haft arbejde under ægteskabet og fandt, at der ikke var en sådan forskel mellem deres indtægter, at der var grundlag for at pålægge M bidragspligt.

TFA 2000.64 ØLK: Begæring om børnesagkyndig undersøgelse ikke imødekommet.

Under forældremyndighedssag fandtes begge forældre egnede til at påtage sig forældremyndigheden. Datterens reaktioner på flytning var naturlige og forventelige. Miljøskifte fra Aalborg til København kunne ikke alene begrunde, at der foretoges en børnesagkyndig undersøgelse.

TFA 2000.63 VLD: Moder tilkendt forældremyndigheden til 2 fællesbørn og som følge heraf lejligheden.

Moder fik tilkendt FM til drenge på 7 og 10 år. Moderen tilkendt lejligheden efter LL § 77 a. Parterne var enige om, at spørgsmålet om lejligheden kunne afgøres uden sagkyndige boligretsdommere og i forbindelse med forældremyndighedssagen.

TFA 2000.61 VLD: H tilkendt tidsubegrænset bidrag efter 30 års ægteskab.

30 års ægteskab. M var 54-årig pensioneret kontorchef i en bank med en bruttoindtægt på ca. 325.000 kr. H var en 52 år og havde efter fælles aftale varetaget pasning af hjem og barn. Hun havde haft forskellige småjobs og havde nu en årlig indkomst på 54.000 kr. Byretten havde tilkendt bidrag i 10 år.

TFA 2000.60 VLD: H's afkald på hustrubidrag ændret til bidrag i 3 år.

H havde efter 17 års ægteskab under mødet på statsamtet givet afkald på bidrag, idet manden protesterede. Hun var arbejdsløs montrice på dagpenge, og M var fragtbilchauffør med en årsindtægt på ca. 320.000 kr. Aftalen fandtes urimelig, jf. ÆL § 58, og dermed uforbindende for H, som tilkendtes bidrag i 3 år fra separationen.

TFA 2000.59 VLD: H tilkendt 5 års bidrag efter 30 års ægteskab.

30 års ægteskab. M var 55-årig mekaniker med årsindkomst på 230.000 kr. H var 56 år og arbejdede i en bogbindervirksomhed, hvor hun tjente ca. 200.000 kr. Hun var opereret for en skade i hænderne. Parterne havde ved separationen i 1997 aftalt 5 års bidragspligt med forbehold om ny behandling ved skilsmisse.

TFA 2000.56 ØLD: H tilkendt tidsubegrænset bidrag efter 29 års ægteskab.

29 års ægteskab. M var 51-årig præst med en årsindtægt på ca. 400.000 kr. H var 50 år og havde i en længere periode været hjemmegående husmor. Hun var nu zoneterapeut og kirkesanger med en årsindtægt på ca. 50.000 kr.

TFA 2000.54 VLD: FM til 3-årig dreng overført til faderen.

FM til 3-årig dreng overført til faderen. Moderen, som var konverteret til islam, planlagde flytning til London.

TFA 2000.51 ØLD: Ikke godtgjort, at det skulle være aftalt, at gaveægtepagt ikke skulle tinglyses.

M og H havde ophævet samlivet i 1992. De oprettede d. 22.04.1993 en gaveægtepagt, hvor M fra sin bodel overførte statsobligationer for 711.000 kr. til H's særeje. Ægtepagten blev lyst d. 18.05.1993 og parterne blev separeret i jan. 1994. H var ikke blevet noteret som ejer af obligationerne, som M senere solgte. Det fandtes ikke godtgjort af M, at det var aftalt, at ægtepagten ikke skulle tinglyses. Da det var parternes hensigt, at de overførte midler skulle komme begge parter til gode, og da H's påstand om betaling af 355.500 kr. var i overensstemmelse hermed, var der ikke grundlag for at anses ægtepagten for bortfaldet på grund af bristende forudsætninger.

TFA 2000.47 VLD: Fader tilkendt forældremyndigheden til 6-årig datter.

Fader fik FM til 6-årig datter, for at hun kunne blive i det område, hun var mest knyttet til, selv om hun derved blev adskilt fra sin lillebror på 3 år. (2-1)

TFA 2000.46 VLK: Moder tilkendt midlertidig forældremyndighed uden partsforklaringer.

Byretten i Herning havde efter faderens begæring omberammet domsforhandlingen og samtidigt tilkendt moderen den midlertidige forældremyndighed til 5-årig dreng. VL bemærkede, at det måtte bero på et konkret skøn, om den midlertidige afgørelse skulle træffes på grundlag af en afhøring af parterne eller på det foreliggende skriftlige grundlag. VL stadfæstede afgørelsen.

TFA 2000.41 ØLD: Fortolkning af bidrags- og bodelingsaftale.

M og H var i 1991 blevet skilt efter 25 års ægteskab. M, der var pilot, skulle betale tidsubegrænset bidrag, men bidraget blev efter aftale fastsat til 0 kr., og M udstedte et gældsbrev til H på SFR 319.000, som skulle afvikles med en månedlig ydelse på 4.300 SFR, og som skulle bortfalde ved M's pensionering. M fratrådte sin stilling d. 30.09.1996, men blev d. 11.04.1997 ansat i et andet flyselskab på en 3-årig kontrakt. Antaget, at M havde forpligtet sig til at betale ydelserne på gældsbrevet indtil d. 31.05.2001, uanset om han måtte fratræde sin stilling forinden, og M dømtes til at betale H SFR 191.874. M blev frifundet for H's krav om betaling af mere end de aftalte 500.000 SFR af en udbetalt konverteret pension i Schweiz på 1.420.000 SFR.

TFA 2000.37 VLK: Moder tilkendt den midlertidige forældremyndighed til 6-årig søn.

Moder, der ville rejse til Brasilien i 6 måneder, fik tilkendt den midlertidige forældremyndighed til 6-årig søn, som havde boet hos hende siden d. 01.01.1998. Rejsen syntes veltilrettelagt og gennemtænkt også med hensyn til den fortsatte kontakt med sønnens børnehaveklasse i Danmark.

TFA 2000.31 VLD: H tilkendt tidsubegrænset bidrag efter 25 års ægteskab.

25 års ægteskab. M var 48-årig fabriksarbejder med bruttoindtægt på 21.000 kr om måneden. H var 50-årig kontanthjælpsmodtager, der - efter parternes fælles ønske - ikke havde haft arbejde under ægteskabet.

TFA 2000.30 VLD: Moder tilkendt forældremyndigheden til 5-årig pige.

Begge forældre var fra Bosnien. Moder fik tilkendt FM til 5-årig pige, da dette fandtes bedst for pigens udvikling og integration i det danske samfund.

TFA 2000.29 VLD: H tilkendt bidrag i 10 år efter 20 års ægteskab.

20 års ægteskab. M var 51-årig læge med en årsindtægt på 1 mio. kr. H var 60-årig deltidsansat lægesekretær med en årsindtægt på ca. 111.000 kr. H havde fået afslag på en fuldtidsstilling. H havde ved bodelingen fået 1,4 mio. kr. kontant og 1,1 mio. kr. som en pensionsordning.

TFA 2000.25 ØLD: FM over 2-årig pige overført til fader.

Parterne havde endeligt ophævet samlivet i oktober-november 1998, og faderen havde d. 15.12.1998 anmodet statsamtet om overførsel af FM til en pige født i januar 1997. Det tiltrådte, at sagen skulle afgøres efter FML § 12, stk. 1. Faderen, der siden sommeren 1998 havde boet alene med barnet og et plejebarn på Grønland, fik overført forældremyndigheden.

TFA 2000.18 ØLD: Ægteskabssag afvist, da sagsøgeren ikke var identisk med sagsøgtes ægtefælle.

H havde ved Retten i Odense anlagt skilsmissesag mod M. Begge var flygtninge fra Somalia, og en retsgenetisk undersøgelse viste, at sandsynligheden for, at parterne var søskende, var 10.000 til 1. Sagen var med rette blevet afvist, da der ikke var grundlag for at antage, at sagsøgeren var identisk med H.

TFA 2000.17 ØLK: Fogedsag om udlevering af 14-årig udsat.

Fader, som siden 1993 havde haft eneforældremyndigheden over 14-årig søn, begærede sønnen, der modsatte sig udleveringen, udleveret fra moderen. ØL fandt det rettest, at sagen blev udsat på udfaldet af den verserende sag om overførsel af forældremyndigheden, jf. RPL § 502, stk. 1, nr. 2.

TFA 2000.8 VLD: Overdragelse af ejendom fra M til H ugyldig, da der ikke var oprettet gaveægtepagt.

M, der havde 3 Sanexco-anparter, havde i september 1993 solgt parcelhuset til H for 600.000 kr., hvoraf 192.000 kr. skulle berigtiges ved mellemregning mellem parterne. Ejendomsværdien var 650.000 kr., og handelsværdien på overdragelsestidspunktet var ved syn- og skøn ansat til 650.000 kr. Det fandtes ikke godtgjort, at H efterfølgende havde overført penge til M til udligning af mellemregningskontoen. Antaget, at der var et så væsentligt element af gave i overdragelsen, at denne var ugyldig, jf. RVL § 30.

TFA 2000.7 VLD: M fik ikke tilkendt bidrag efter 28 års ægteskab.

28 års ægteskab. M havde været selvstændig frisør, men havde fået en hjerneskade efter kyssesyge og fik nu mellemste førtidspension på 9.917 kr. brutto om måneden. H var tjenestemandsansat dementkonsulent og tjente 21.500 kr om måneden. Der fandtes ikke grundlag for at pålægge H bidragspligt.

TFA 2000.4 ØLD: Fortolkning af forlig i skifteretten.

M og H var blevet separeret d. 23.06.199, og M var pålagt at svare bidrag til de to børn med normalbidrag plus 150%. I 1996 blev der indgået forlig om fællesboets deling, hvorefter H skulle refundere M 5.000 kr for de af M afholdte udgifter efter skæringsdagen. H fik herefter gennem kommunen inddrevet børnebidragene for 23.061993-23.09.1993 med i alt 11.761 kr., som M nu søgte tilbagebetalt, idet han gjorde gældende, at bidragene var betalt gennem den fælles økonomi i de første 3 måneder efter separationen. H blev frifundet, idet det ikke fandtes godtgjort, at forliget i skifteretten ikke omfattede M's samtlige udlæg for H og børnene.

Advokat Jørgen U. Grønborg