Bekendtgørelse om forældremyndighed og samvær

Ophævet fra d. 01.11.2002, jfr. Bekg. nr. 874 af 24.10.2002

Bekg. nr. 994 af 14.12.1995 som ændret ved 
bekg. nr. 535 af 19.06.1996,  
bekg. nr. 1128 af 13.12.1996,
bekg. nr. 1052 af 14.12.2001
,
bekg. nr. 452 af 13.06.2002

Kapitel 1: Anmeldelse til statsamtet af aftaler om fælles forældremyndighed
Kapitel 2: Børnesagkyndig rådgivning
Kapitel 3: Overvåget samvær
Kapitel 4: Kompetenceregler vedrørende forældremyndighed
Kapitel 5: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.


I medfør af § 17, stk. 4, og § 31 i lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær, som ændret senest ved lov nr. 461 af 7. juni 2001, fastsættes:

Kapitel 1: Anmeldelse til statsamtet af aftaler om fælles forældremyndighed

§ 1. Anmeldelse til statsamtet af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6, skal ske skriftligt på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.
Stk. 2. Anmeldelse skal ske senest 2 måneder dage efter, at den første af forældrene har underskrevet blanketten og skal være vedlagt dokumentation for faderskabet samt eventuel tidligere aftale eller afgørelse vedrørende forældremyndighed. Anmeldelse er sket, når statsamtet har modtaget blanketten i underskrevet og dateret stand.
Stk. 3. Statsamtet påtegner blanketten om modtagelsen af anmeldelsen, og en kopi med statsamtets påtegning sendes til forældrene.
Stk. 4. Anmeldelse af en tidsbegrænset eller i øvrigt betinget aftale om fælles forældremyndighed kan ikke ske.

§ 2. Bor moderen sammen med den mand, som hun har opgivet som fader til barnet, udleveres en blanket til anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed samtidig med blanket til anerkendelse af faderskab.
Stk. 2. I andre tilfælde udleveres blanket til anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed først, når faderskabet er anerkendt eller fastslået, og statsamtet har modtaget meddelelse om faderskabet fra retten. Blanketten udsendes til faderen, og moderen underrettes herom.
Stk. 3. Ved anerkendelse af faderskabet i statsamtet inden barnets fødsel gælder stk. 1 og 2 tilsvarende.

§ 2 er ophævet fra d. 01.07.2002, jfr. bekg. nr. 452 af 13.06.2002

§ 2, stk. 4 er ophævet fra d. 01.01.2002, jfr. bekg. nr. 1052 af 14.12.2001: Stk. 4. Anmeldelse af fælles forældremyndighed ved separation og skilsmisse, jf. lovens § 7, stk. 2, kan ske til protokollen over vilkårsforhandlingen.

Statsamtets godkendelse af aftaler om forældremyndighed

§ 3. Anmoder forældrene statsamtet om ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, og fremgår det, at forældrene er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden alene, indkaldes forældrene til et møde i statsamtet. Statsamtet vejleder forældrene om aftalens retsvirkninger.
Stk. 2. Aftalen godkendes, medmindre den strider mod, hvad der er bedst for barnet.
Stk. 3. Anmodningen indgives til statsamtet, jf. § 21, sammen med:
1) dåbs- eller navneattest for barnet eller fødselsattest, hvis barnet er unavngivet, for børn navngivet til personregistret i de sønderjyske landsdele fødsels- og navneattest udsendt af personregisterføreren, og 
2) eventuel omsorgs- og ansvarserklæring eller tidligere aftale eller afgørelse vedrørende forældremyndighed.«
Stk. 4. Er forældrene uenige om forældremyndigheden, henvises de til at søge spørgsmålet afgjort af retten.

§ 3, stk. 3, 2) er ændret fra d. 01.07.2002,  jfr. bekg. nr. 452 af 13.06.2002

§ 4. Anmoder en af forældrene om godkendelse af en aftale om overførsel af forældremyndighed til den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, eller til andre, jf. lovens § 11, indkalder statsamtet parterne til møde og vejleder dem om aftalens retsvirkninger. Statsamtet godkender aftalen, medmindre den strider mod, hvad der er bedst for barnet.
Stk. 2. Anmodningen indgives til statsamtet, jf. § 22, sammen med de attester for barnet og forældrene, der er nævnt i § 3, stk. 3. Skal forældremyndigheden tillægges et ægtepar i forening, vedlægges også vielsesattest. Det skal i anmodningen oplyses, om der skal ydes vederlag ved overførsel af forældremyndigheden.
Stk. 3. Det møde, som er nævnt i stk. 1, kan ikke afholdes før 3 måneder efter barnets fødsel.
Stk. 4. Statsamtet kan anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse vedrørende parterne og barnet.

§ 5. Yder barnets forældre vederlag i forbindelse med overførsel af forældremyndigheden, afgør statsamtet, om vederlaget skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling som tilhørende barnet, jf. dog værgemålslovens § 35 og værgemålsbekendtgørelsens § 34 og § 35, og underretter i så fald forvaltningsafdelingen herom.
Stk. 2. Ydes der i forbindelse med overførslen af forældremyndigheden vederlag eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til indehaveren af forældremyndigheden, kan aftalen ikke godkendes.

§ 6. Skal der før afgørelse efter lovens § 11 indhentes erklæring fra den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, vejleder statsamtet den pågældende om muligheden for overførsel af forældremyndigheden efter lovens §§ 12 og 13.
Stk. 2. Statsamtets afgørelse vedrørende indsigelse fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, mod overførsel af forældremyndighed efter lovens § 11 kan påklages til Civilretsdirektoratet. Agter statsamtet trods indsigelsen at godkende aftalen, og påklages statsamtets afgørelse til Civilretsdirektoratet, kan aftalen ikke godkendes, før direktoratet har truffet afgørelse.

§ 7. Parterne indkaldes til at møde samtidigt til det møde, der er omtalt i §§ 3 og 4. Parterne kan dog indkaldes særskilt, hvis særlige omstændigheder, herunder navnlig afstanden mellem parternes bopæle eller opholdssteder taler for det. I så fald holdes mødet i statsamtet på det sted, hvor den pågældende bor eller opholder sig. Opholder en af parterne sig i udlandet, kan møde ske for den danske repræsentation på det sted, hvor den pågældende opholder sig eller kan give møde.

§ 8. Udebliver begge parter fra det møde, der er nævnt i § 4, anses anmodningen for bortfaldet. Ved udeblivelse i øvrigt indkaldes parterne på ny, medmindre det konstateres, at anmodningen er bortfaldet. Udebliver parterne eller en af disse efter den anden indkaldelse, anses anmodningen for bortfaldet. Er der ansøgt om fri proces til en sag om ophør af fælles forældremyndighed, fortsættes behandlingen af denne ansøgning.

§ 9. Under behandlingen af en sag om forældremyndighed efter dødsfald, jf. lovens § 14, skal statsamtet spørge skifteretten, om afdøde efter lovens § 15 har tilkendegivet, hvem der bør have tillagt forældremyndigheden.
Stk. 2. Statsamtet kan anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse vedrørende ansøgere og vedrørende barnet.
Stk. 3. Skal statsamtet indhente erklæring fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, vejleder statsamtet den pågældende om muligheden for at få tillagt forældremyndigheden efter lovens § 13, stk. 3 og § 14.

Anmeldelse til retten af aftaler om fælles forældremyndighed

§ 10. Sker anmeldelse af en aftale om fælles forældremyndighed til retten, jf. lovens § 6, 3. pkt., udarbejder retten en udskrift om anmeldelsen. Anmeldelse skal ske senest 14 dage efter aftalens indgåelse. § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2: Børnesagkyndig rådgivning

§ 11. Reglerne i dette kapitel anvendes på rådgivning om forældremyndighed og samvær, der ydes af statsamtets sagsbehandlere og andre, med hvem statsamtet har indgået aftale om, at de yder rådgivning for statsamtet efter lovens § 28.

§ 12. Statsamtet skal under behandlingen af en sag, hvori der er uenighed om forældremyndighed eller samvær, tilbyde forældre og børn en børnesagkyndig rådgivning. Dette gælder tilsvarende ved statsamtets behandling af en ansøgning om fri proces i en sag, hvori der er uenighed om forældremyndighed, jf. retsplejelovens § 448, nr. 1-5.
Stk. 2. Skal der efter lovens § 29 finde en samtale sted med barnet, skal barnet tilbydes rådgivning under statsamtets samtale med barnet.
Stk. 3. Skønner statsamtet, at der er særligt behov herfor, kan der tilbydes børnesagkyndig rådgivning, selvom der ikke er uenighed om forældremyndighed og samvær.
Stk. 4. Selvom statsamtet ikke behandler en sag, der er omfattet af § 12, stk. 1, kan forældre eller barnet ved uenighed om forældremyndighed og samvær anmode statsamtet om en børnesagkyndig rådgivning.

§ 13. Rådgivning er ikke betinget af, at begge forældre deltager, og indkaldelse skal ske, blot en af forældrene eller barnet vil deltage, jf. dog § 14, stk. 1 og 2.

§ 14. Statsamtet kan undlade at tilbyde rådgivning efter § 12, stk. 1, eller at foretage rådgivning efter § 12, stk. 4, hvis rådgivning i det enkelte tilfælde findes unødvendigt eller uhensigtsmæssigt.
Stk. 2. Statsamtet kan afslå rådgivning med den, der udebliver fra et møde om rådgivning.
Stk. 3. Rådgivning skal ikke tilbydes i sager om midlertidig afgørelse af forældremyndighed og samvær efter lovens §§ 23, 24 og 26.

§ 15. Statsamtet kan fastsætte en frist, inden hvilken forældrene eller barnet skal meddele, om de ønsker at modtage tilbud om rådgivning efter § 12, stk. 1-3. Hvis fristen overskrides, kan rådgivning afslås.

§ 16. Statsamtet tilrettelægger rådgivningen og bestemmer rådgivningens omfang.

§ 17. Statsamtets behandling af en sag, der er omfattet af § 12, stk. 1, sættes i bero, indtil rådgivningen er afsluttet. Statsamtet kan dog træffe midlertidig afgørelse om samvær efter lovens § 26, hvis dette findes hensigtsmæssigt.

§ 18. Ønsker flere personer rådgivning, indkaldes de til møde samtidigt. Særskilt rådgivning kan dog gives af statsamtet, hvis særlige omstændigheder taler for det.

§ 19. Der må ikke til brug for statsamtets afgørelse af en sag om samvær, forældremyndighed eller fri proces indhentes oplysninger, som forældrene eller barnet har givet under rådgivningen. Sådanne oplysninger må heller ikke af rådgiveren videregives til brug for afgørelsen. Internt arbejdsmateriale vedrørende sådanne oplysninger må heller ikke udleveres til forældrene eller barnet. 1.- 3. pkt. gælder dog ikke, hvis forældrene eller barnet har givet samtykke til, at oplysningerne indhentes eller videregives.
Stk. 2. Statsamtets sagsbehandler kan anmodes om at deltage i rådgivningen. Såfremt sagsbehandleren deltager, og der mundtligt under denne del af rådgivningen meddeles oplysninger vedrørende faktiske omstændigheder, der er af betydning for statsamtets afgørelse om samvær, forældremyndighed eller fri proces, skal der gøres notat herom på en sådan måde, at oplysningerne kan anvendes til brug ved sagens afgørelse og meddeles parterne i overensstemmelse med den forvaltningsretlige lovgivning.
Stk. 3. Statsamtets sagsbehandler kan vejlede parterne om muligheden for at aftale, at der på baggrund af rådgivningen udarbejdes en sagkyndig vurdering eller erklæring til brug for sagens videre behandling.
Stk. 4. Pligten til at gøre notat efter stk. 2 gælder tilsvarende for rådgiveren, hvis forældrene eller barnet efter stk. 1, 4. pkt., har givet samtykke til, at oplysningerne indhentes eller videregives.
Stk. 5. Forældrene og barnet skal samtidig med fremsættelse af tilbud om rådgivning orienteres om stk. 1-4.

Kapitel 3: Overvåget samvær

§ 19 a. Statsamtet skal sikre, at der er mulighed for overvåget samvær, når det i det enkelte tilfælde skønnes nødvendigt.
Stk. 2. Forældrene skal ikke betale for overvågningen.

Kapitel 4: Kompetenceregler vedrørende forældremyndighed

§ 20. Anmeldelse af en aftale om fælles forældremyndighed efter lovens § 6 indgives til statsamtet på det sted, hvor indehaveren af forældremyndigheden bor eller opholder sig. Er barnet endnu ikke født, anmeldes aftalen til statsamtet på det sted, hvor moderen bor eller opholder sig.
Stk. 2. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, indgives anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed til den ret, der behandler sagen.

§ 20, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2002, jfr. bekg. nr. 1052 af 14.12.2001

§ 21. Godkendelse af en aftale om ophør af fælles forældremyndighed i forbindelse med en ansøgning om bevilling til separation eller skilsmisse meddeles af det statsamt, der udfærdiger bevilling til separation eller skilsmisse. Ellers meddeles godkendelse efter lovens § 9 af statsamtet på det sted, hvor den, som søges frataget forældremyndigheden, bor eller opholder sig. Er to statsamter kompetente efter 2. pkt., meddeles godkendelse af statsamtet på det sted, hvor moderen bor eller opholder sig, medmindre det af anmodningen fremgår, at forældrene er enige om, at godkendelse meddeles af statsamtet på det sted, hvor faderen bor eller opholder sig.
Stk. 2. Er en sag om forældremyndighed, separation eller skilsmisse indbragt for retten, kan aftalen godkendes af den ret, der behandler sagen.

§ 22. Godkendelse af en aftale om overførsel af forældremyndighed efter lovens § 11 meddeles af statsamtet på det sted, hvor indehaveren af forældremyndigheden bor eller opholder sig.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 21, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 23. Har forældrene fælles forældremyndighed, og dør den ene, træffer statsamtet på det sted, hvor den efterlevende af forældrene bor eller opholder sig, afgørelse om forældremyndigheden, hvis en anden end den efterlevende af forældrene anmoder om at få tillagt forældremyndigheden, jf. lovens § 14, stk. 1, 2. og 4. pkt.
Stk. 2. Har forældrene fælles forældremyndighed, og dør begge forældre, træffer statsamtet på det sted, hvor de afdøde boede, afgørelse om forældremyndigheden.
Stk. 3. Har en af forældrene forældremyndigheden alene, og dør denne, træffer statsamtet på det sted, hvor afdøde boede, afgørelse om forældremyndigheden.
Stk. 4. Har en af forældrene forældremyndigheden alene, og har denne forvoldt den anden af forældrenes død, træffer statsamtet på det sted, hvor indehaveren af forældremyndigheden bor eller opholder sig, afgørelse om forældremyndigheden, hvis en anden anmoder om at få tillagt forældremyndigheden, jf. lovens § 14, stk. 3.
Stk. 5. Stk. 1-4 gælder tilsvarende for afgørelse om ændring af en midlertidig afgørelse om forældremyndighed efter lovens § 24.

§ 24. Midlertidig afgørelse om forældremyndighed efter lovens § 25 træffes af statsamtet på det sted, hvor den, der midlertidigt er forhindret i at udøve forældremyndigheden, bor eller opholder sig.

Kompetenceregler vedrørende samvær m.v.

§ 25. Har den ene af forældrene forældremyndigheden alene, og anmodes der om fastsættelse af omfanget og udøvelsen af samvær, jf. lovens § 17, træffes afgørelse af statsamtet på det sted, hvor indehaveren af forældremyndigheden bor eller opholder sig. Har forældrene fælles forældremyndighed, og anmodes der om fastsættelse af samvær, træffes afgørelse af statsamtet på det sted, hvor den af forældrene, der har barnet boende, bor eller opholder sig. Fremsættes der under sagen anmodning om fastsættelse af omfanget og udøvelsen af samvær med yderligere et barn, behandles denne sag, uanset hvem der har forældremyndigheden over dette barn, i forbindelse med den oprindelige anmodning.
Stk. 2. Er fælles forældremyndighed ophørt ved godkendt aftale efter lovens § 9, eller er forældremyndigheden overført ved godkendt aftale efter lovens § 11, behandles en anmodning om fastsættelse af omfanget og udøvelsen af samvær dog af det statsamt, der har godkendt aftalen, hvis anmodningen er fremsat under det møde, der er nævnt i §§ 3 og 4. Det samme gælder, hvis anmodningen er fremsat inden 3 måneder efter aftalens godkendelse, og en af forældrene fortsat bor i statsamtets område.

§ 25, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2002, jfr. bekg. nr. 1052 af 14.12.2001

§ 26. Anmodning om fastsættelse af anden kontakt med barnet end samvær, jf. lovens § 18, fremsættes over for det statsamt, som er kompetent efter § 25.
Stk. 2. Er der tidligere truffet afgørelse om samvær, behandles en anmodning om fastsættelse af anden kontakt med barnet end samvær dog af det statsamt, der har truffet afgørelse om samværet, hvis anmodningen fremsættes inden 3 måneder efter samværssagens afslutning, og en af forældrene fortsat bor i statsamtets område.

§ 27. Anmodning om fastsættelse af omfanget og udøvelsen af samvær eller af anden kontakt end samvær, som fremsættes i forbindelse med en dansk afgørelse om separation eller skilsmisse af statsborgere i de nordiske lande, kan behandles af det statsamt, der har meddelt bevilling til separation eller skilsmisse, eller af statsamtet på det sted, hvor dom til separation eller skilsmisse er afsagt.
Stk. 2. Rejses der senere spørgsmål om omfanget og udøvelsen af samvær eller om anden kontakt end samvær i tilfælde, hvor ægtefællerne er statsborgere i de nordiske lande, og den ægtefælle, mod hvem kravet rejses, er bosat i Danmark, sendes ansøgning til statsamtet på det sted, hvor den pågældende bor.

§ 28. Behandles en sag om forældremyndighed ved retten, træffes afgørelse om midlertidigt samvær, jf. lovens § 26, af statsamtet på det sted, hvor retssagen behandles, eller i tilfælde af appel, på det sted, hvor byretssagen blev behandlet.
Stk. 2. Fremsættes anmodning om midlertidigt samvær under en sag om forældremyndighed efter lovens § 14, træffes afgørelsen af det statsamt, der behandler forældremyndighedssagen.
Stk. 3. Afgørelse om midlertidigt samvær under en sag om samvær, jf. lovens § 26, træffes af det statsamt, som behandler samværssagen.

§ 29. Fastsætter statsamtet samvær for en person, der har del i en fælles forældremyndighed, jf. lovens §§ 16 og 26, skal det fremgå af afgørelsen, at barnet kan kræves tilbage ved fogedrettens bistand efter udøvelsen af samværet.

§ 30. Afgørelse om at fratage den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering efter lovens § 19, stk. 1, træffes af statsamtet på det sted, hvor den, som har forældremyndigheden over barnet, bor eller opholder sig.

Kompetenceregler vedrørende rådgivning

§ 31. Tilbud om rådgivning afgives og afgørelse om rådgivning efter § 12, stk. 1-3, træffes af det statsamt, der skal træffe afgørelse i sagen. Afholdelse af rådgivning med en af forældrene eller barnet alene kan dog ske i det statsamt, hvor den pågældende bor eller opholder sig, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Afholdelse af særskilt rådgivning, jf. § 18, med forældrene eller barnet kan ligeledes ske i det statsamt, hvor den pågældende bor eller opholder sig, hvis særlige omstændigheder, herunder navnlig afstanden mellem forældrenes bopæle eller opholdssteder, taler for det.
Stk. 2. Anmoder begge forældre eller begge forældre og barnet om rådgivning efter § 12, stk. 4, foretages denne af statsamtet på det sted, hvor den, der har barnet boende, bor eller opholder sig, medmindre det af anmodningen fremgår, at forældrene er enige om, at rådgivning foretages af statsamtet på det sted, hvor den anden af forældrene bor eller opholder sig. Anmoder den ene af forældrene og barnet om rådgivning, foretages denne af statsamtet på det sted, hvor barnet bor eller opholder sig. Anmoder kun den ene af forældrene eller barnet alene om rådgivning, foretages denne af statsamtet på det sted, hvor den pågældende bor eller opholder sig.
Stk. 3. Rådgivning efter § 12, stk. 4, under en retssag, hvor der er uenighed om forældremyndighed, foretages dog af statsamtet på det sted, hvor retssagen behandles, eller i tilfælde af appel, på det sted, hvor byretssagen blev behandlet.

Fælles bestemmelser

§ 32. Er intet statsamt kompetent efter §§ 20-31, kan Civilretsdirektoratet bemyndige et statsamt til at træffe afgørelse. Det samme gælder i tilfælde, hvor flere statsamter er kompetente, og forældrene er uenige om, hvilket statsamt, der skal træffe afgørelse.

Kapitel 5: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 649 af 18. september 1990 om forældremyndighed og samværsret.

§ 34. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 14. december 1995

Bjørn Westh

/ Jesper Vorstrup Rasmussen

Advokat Jørgen U. Grønborg