Værgemålsbekendtgørelsen 1996

Ophævet fra d. 01.10.2006. Se nu værgemålsbekendtgørelsen 2013

Bekg. nr. 1177 af 13.12.1996, som ændret ved bekg. nr. 1147 af 13.12.2002

Kapitel 1: Almindelige bestemmelser
Kapitel 2: Værgens pligter
Kapitel 3: Anbringelse
Kapitel 4: Forvaltning
Kapitel 5: Tilsyn med forvaltningsafdelingerne
Kapitel 6: Ikrafttræden m.v.

I medfør af §§ 28-30 og § 40 i værgemålsloven, jf. lov nr. 388 af 14. juni 1995, og i medfør af § 2, stk. 1, i lov om borteblevne, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 1. september 1986, som ændret ved § 15 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, fastsættes:

Kapitel 1: Almindelige bestemmelser

§ 1. Tilsynet med værgen føres af det statsamt, hvor den, der er under værgemål, har bopæl. Har denne ingen bopæl her i landet, føres tilsynet der, hvor vedkommende har ophold. Er intet statsamt kompetent, føres tilsynet af Københavns Overpræsidium.
Stk. 2. Værgen skal på begæring give de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet, og skal efterkomme pålæg fra statsamtet, forvaltningsafdelingen og Civilretsdirektoratet.
Stk. 3. Bliver statsamtet gennem en henvendelse eller på anden måde opmærksom på forhold, som må antages at stride mod interesserne for den, der er under værgemål, skal statsamtet iværksætte en undersøgelse af forholdene.

§ 2. Reglerne i kapitel 2-6 gælder for værgemål for umyndige og for økonomiske forhold omfattet af andre værgemål for voksne efter værgemålslovens kapitel 1 og 2.
Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 og 6 gælder tillige for særlige værgemål efter lovens §§ 47-49 i det omfang, det er foreneligt med værgemålets midlertidige karakter.
Stk. 3. Reglerne i kapitel 2-6 gælder tillige for båndlagte midler, der er omfattet af et værgemål.
Stk. 4. Reglerne i kapitel 3-6 gælder tillige for borteblevnes formue.

Kapitel 2: Værgens pligter

Registrering, notering og tinglysning

§ 3. Ved værgemålets begyndelse skal værgen udarbejde en fortegnelse over samtlige aktiver og passiver, der er omfattet af værgemålet. Det samme gælder, hvis der senere i medfør af værgemålslovens § 9 træffes beslutning om at udvide værgemålet til at omfatte yderligere aktiver og passiver.
Stk. 2. Løsøre skal dog kun medtages, hvis det er særlig værdifuldt.
Stk. 3. Fortegnelsen skal indsendes til statsamtet eller forvaltningsafdelingen sammen med det første regnskab.
Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke, hvis forældre er værger for deres mindreårige hjemmeboende børn.

§ 4. Forvalter værgen et kontant beløb, der ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal beløbet indsættes på en konto i et pengeinstitut oprettet i navnet på den, der er under værgemål. Værgen skal lade kontoen påtegne om, at den er
inddraget under værgens forvaltning.
Stk. 2. Forvalter værgen fondsaktiver, der ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, og er de registrerede i en værdipapircentral, skal værgen lade registrere, at aktiverne er inddraget under værgens forvaltning. Fondsaktiver, bortset fra obligationer, skal tillige så vidt muligt noteres på navn med oplysning om, at aktiverne forvaltes af værgen.
Stk. 3. Forvalter værgen værdipapirer, der foreligger i fysisk form, og som ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal værgen lade papirerne påtegne om, at de er inddraget under værgens forvaltning, og skal så vidt muligt lade dem notere på navn.
Stk. 4. Forvalter værgen pantebreve i fast ejendom, skal værgen, ud over den påtegning, der er nævnt i stk. 3, lade pantebrevene påtegne om, at meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der ifølge loven skal tilgå pantekreditor, fremtidig skal sendes til værgen. Påtegningen skal tinglyses.

§ 5. Værgen skal lade en dom efter værgemålslovens § 6 om fratagelse af den retlige handleevne tinglyse i personbogen.
Stk. 2. Hvis den umyndige ejer eller erhverver fast ejendom, skal værgen lade umyndigheden tinglyse på ejendommen i den retskreds, hvor denne er beliggende.
Stk. 3. Anmeldelsen til tinglysning skal ske straks efter dommen eller erhvervelsen af ejendommen.

Godkendelse af særlige dispositioner

§ 6. Værgen skal have statsamtets godkendelse til at

1) erhverve eller afhænde fast ejendom,
2) behæfte den faste ejendom med pant eller usædvanlig servitut eller
3) bortforpagte eller udleje den faste ejendom på usædvanlige vilkår, herunder i usædvanlig lang tid.

§ 7. Værgen skal have statsamtets godkendelse til at stifte gæld udover, hvad der sædvanlig kræves til fyldestgørelse af fornødenhederne for den, der er under værgemål.

§ 8. Værgen skal have statsamtets godkendelse til at yde gaver af indtægten. Godkendelse kræves dog ikke, hvis gaven har en ubetydelig værdi. Er den, der er under værgemål, over 15 år, kan gaven kun gives med den pågældendes samtykke, medmindre denne ikke forstår sagens betydning.

§ 9. Værgen skal have statsamtets godkendelse til at afslå en gave eller give afkald på arv eller legat. Godkendelse kræves dog ikke, hvis gaven, arven eller legatet har en ubetydelig værdi.

§ 10. Værgen skal i øvrigt have statsamtets godkendelse til enhver usædvanlig disposition.
Stk. 2. Værgen kan dog indgå forlig uden statsamtets godkendelse, hvis

1) forliget er indgået under en retssag, og
2) det af retsbogen fremgår, at forliget svarer til rettens forslag, eller at retten i øvrigt anser forliget for at være i den pågældendes interesse.

Stk. 3. Har en mindreårig 2 værger skal begge tiltræde forliget.
Stk. 4. Reglerne i stk. 2 og 3 gælder også for forlig, der indgås for Tvistighedsnævnet, jf. lov om erhvervsuddannelser.

§ 11. Reglerne i §§ 6-10 finder også anvendelse under skiftebehandling af dødsboer, hvor en person under værgemål er arving eller legatar.

Værgens regnskabsaflæggelse

§ 12. Modtager værgen indtægter for den, der er under værgemål, skal værgen føre regnskab over sin administration af disse indtægter (indtægtsregnskab). Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Indtægtsregnskabet skal indeholde oplysninger om indtægter og udgifter, oplysning om indestående på den konto, der er nævnt i § 37, stk. 1, samt oplysning om et eventuelt overskud, som er overført eller skal overføres til formuen.

§ 13. Forvalter værgen midler, der ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal værgen føre et regnskab over denne del af formuen (formueregnskab). Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Formueregnskabet skal indeholde en opgørelse af de forvaltede midler med angivelse af årets tilgang og afgang.

§ 14. Indtægtsregnskabet, jf. § 12, og et eventuelt formueregnskab, jf. § 13, skal indsendes til den forvaltningsafdeling, der bestyrer midlerne.
Stk. 2. Bestyres der ikke midler i en godkendt forvaltningsafdeling, skal indtægtsregnskabet og et eventuelt formueregnskab indsendes til statsamtet.
Stk. 3. Regnskabet skal indsendes inden 1. juni det følgende år.

§ 15. Formueregnskabet skal kun indsendes, såfremt midlerne, som værgen forvalter, er på 60.000 kr. eller derover.
Stk. 2. Indtægtsregnskabet for mindreårige skal kun indsendes i kalenderår, hvor den indtægt, som værgen har modtaget, overstiger 48.000 kr. Det er dog en betingelse,

1) at den mindreåriges fader eller moder eller begge i forening er værge, og
2) at den mindreårige har boet hos en eller begge værger i 9 måneder af året.

Stk. 3. Reglen i stk. 2 gælder også for værgemål for voksne hjemmeboende børn.
Stk. 4. Statsamtet kan tillade, at reglen i stk. 2 anvendes, selvom værgen ikke er en af den mindreåriges forældre.

§ 16. Faste og andre professionelle værger skal med hensyn til regnskaber og bogføring iagttage god regnskabs- og bogføringsskik.
Stk. 2. Advokater, der virker som faste eller andre professionelle værger, er i deres behandling af midler underlagt bogføringsloven og Advokatrådets vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler, som godkendt af Justitsministeriet i medfør af retsplejelovens § 127, med de tilføjelser, der følger af denne bekendtgørelse.

§ 17. Statsamtet kan, uanset reglerne i § 15, til enhver tid pålægge en værge at indsende regnskab, hvis der skønnes at være særlig grund dertil.

§ 18. Ved værgemålets ophør skal værgen aflægge regnskab over for den, der var under værgemål, eller den pågældendes dødsbo. Overgår værgemålet til en ny værge, aflægges regnskab over for denne.

§ 19. Forvaltningsafdelingen eller statsamtet skal revidere de regnskaber, som værgen indsender i medfør af reglerne i § 14. Gennemgangen og den fornødne bilagsmæssige kontrol afpasses efter beløbenes størrelse og omstændighederne i øvrigt.

Begrænsning af udbetaling af indtægter

§ 20. Statsamtet kan helt eller delvist standse udbetalingen af indtægter til værgen, såfremt værgen ikke indsender regnskab, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder.

Kapitel 3: Anbringelse

Almindelige bestemmelser

§ 21. Reglerne i dette kapitel gælder for

1) midler, der skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 1, og
2) midler, der forvaltes af værgen, jf. lovens § 35, stk. 2, nr. 2.

Anbringelse i aktiver, der giver betryggende sikkerhed

§ 22. Midler, der ikke er anbragt som kontant indskud, skal anbringes i aktiver efter nedenstående regler.
Stk. 2. Højst halvdelen af midlerne, jf. dog § 25, stk. 2, § 27, stk. 2, og § 29, kan anbringes i

1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer,
2) udbyttegivende investeringsforeninger eller afdelinger af sådanne,
3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og
4) aktier.

§ 23. Anbringelse kan ske i obligationer, hvis disse er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land.
Stk. 2. Anbringelse kan ikke ske i præmieobligationer.
Stk. 3. Reglerne i § 28, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse ved anbringelse i erhvervsobligationer og konvertible obligationer.

§ 24. Obligationer må ikke erhverves til en pris, der overstiger deres pålydende. Obligationer, der udtrækkes med tillæg af en vis procent af deres pålydende, kan dog erhverves til en pris, der ikke overstiger udtrækningsbeløbet.

§ 25. Midlerne kan anbringes i andele i udbyttegivende investeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger eller tilsvarende EU/EØS-lovgivning.
Stk. 2. Alle midlerne kan, uanset reglen i § 22, stk. 2, anbringes i investeringsforeningsandele, hvis investeringsforeningen efter sin vedtægt alene kan investere i obligationer, der opfylder betingelserne i § 23, stk. 1, hvis der efter vedtægten højst kan investeres 50 pct. i erhvervsobligationer, og hvis der ikke kan investeres i præmieobligationer og konvertible obligationer.

§ 26. Midlerne kan anbringes i sparekassers beviser for garantikapital eller andelskassers beviser for andelskapital, hvis beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige.
Stk. 2. Reglerne i § 28, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 27. Midlerne kan anbringes i aktier, hvis disse er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land.
Stk. 2. Ved aktieudvidelse kan den tegningsret, der er knyttet til aktierne, benyttes, selvom den grænse, der er fastsat i § 22, stk. 2, overskrides, og selvom aktierne ikke er børsnoterede. Det samme gælder ved modtagelse af fondsaktier.

§ 28. Der må i et selskab højst erhverves aktier svarende til 15 pct. af selskabets aktiekapital. Endvidere må der kun erhverves aktier, der i hvert af de sidste 3 regnskabsår før erhvervelsen har givet udbytte på mindst 5 pct., jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Højst 15 pct. af midlerne kan anbringes i aktier i et selskab.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på fondsaktier eller aktier, der ved aktieudvidelsen erhverves ved benyttelse af den tegningsret, der er knyttet til aktierne.
Stk. 4. Ved sparekassers eller andelskassers omdannelse til aktieselskab efter kapitel 12 b og 12 c i lov om banker og sparekasser m.v. kan sparekassens beviser for garantikapital eller andelskassens andelsbeviser, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier efter § 52 d, stk. 2, og § 52 l, stk. 2, i den nævnte lov. Oprettes der ved omdannelsen et holdingselskab, der skal videreføre sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, kan beviserne, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier i holdingselskabet. I de første 3 år efter omdannelsen kan midlerne, uanset stk. 1, 2. pkt., endvidere anbringes i de nævnte aktier. Finder anbringelsen sted, efter at der er afsluttet et eller flere regnskabsår, er det dog en betingelse, at aktierne i hvert af de afsluttede regnskabsår har givet et udbytte på mindst 5 pct.

§ 29. Beløb, der fremkommer ved afhændelse af erhvervsobligationer, konvertible obligationer, andele i investeringsforeninger, sparekassers eller andelskassers beviser for garanti- eller andelskapital samt aktier, kan genanbringes i tilsvarende aktiver, som de hidtil har været anbragt i, uanset om grænsen i § 22, stk. 2, overholdes.

§ 30. Ved erhvervelse af aktiver sker beregningen af grænserne i § 22, stk. 2, og § 28, stk. 2, på grundlag af kursværdien af de midler, der bestyres i en forvaltningsafdeling på det tidspunkt, hvor de yderligere aktiver erhverves. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges den seneste kurs til grund, som skattevæsenet har godkendt.
Stk. 2. Forvalter værgen midler efter værgemålslovens § 35, stk. 2, nr. 2, lægges værdien af disse midler på det tidspunkt, hvor de yderligere aktiver erhverves, til grund ved beregningen efter stk. 1.

§ 31. Anbringelse kan ske mod tinglyst pant i fast ejendom, hvis pantebrevet sammenlagt med foranstående prioriteter omregnet til kontantværdi har sikkerhed inden for 70 pct. af den seneste offentlige kontantvurdering, og hvis bygningerne er behørigt brandforsikret.
Stk. 2. Pantebreve må ikke erhverves til en pris, der overstiger restgælden.

§ 32. Anbringelse mod pant i fast ejendom, der tilhører værgen, kræver statsamtets godkendelse.
Stk. 2. Anbringelse mod pant i fast ejendom, der varigt er indrettet med særlig erhvervsvirksomhed for øje, kræver statsamtets godkendelse. Det samme gælder anbringelse mod pant i bygninger, der tilhører en anden end grundens ejer.

§ 33. Civilretsdirektoratet kan tillade, at midler anbringes på anden måde end bestemt i dette kapitel, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Kapitel 4: Forvaltning

Almindelige bestemmelser

§ 34. Midler på 60.000 kr. eller derover skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 1.
Stk. 2. Midler under 60.000 kr. skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, hvis der i forvejen bestyres midler der, eller midlerne må antages senere at blive bragt op på 60.000 kr. eller derover.
Stk. 3. Hvis midlerne senere bringes under 60.000 kr. og ikke kan antages igen at blive bragt op på 60.000 kr. eller derover, udleverer forvaltningsafdelingen på begæring midlerne til værgen.
Stk. 4. Består midlerne helt eller delvis i en fordring mod værgen, skal midlerne altid bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.

§ 35. Værgen forvalter midler, der ikke efter § 34, stk. 1, skal bestyres i en forvaltningsafdeling. Statsamtet kan dog, hvis særlige omstændigheder taler herfor, bestemme, at sådanne midler, der forvaltes af værgen, skal bestyres i en forvaltningsafdeling.

§ 36. Midler, der skal bestyres i en forvaltningsafdeling, kan ikke bestyres i flere forvaltningsafdelinger.
Stk. 2. Værgen bestemmer, i hvilken forvaltningsafdeling midlerne skal bestyres. Dette gælder dog ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling. Har en arvelader eller en gavegiver truffet sådan bestemmelse, kan værgen kun kræve midlerne overført til en anden forvaltningsafdeling, hvis Civilretsdirektoratet samtykker.
Stk. 3. Forvaltningsafdelingen skal med 3 måneders varsel overføre midlerne til bestyrelse i en anden forvaltningsafdeling.
Stk. 4. En forvaltningsafdeling, der har modtaget midler til bestyrelse, kan kun med Civilretsdirektoratets samtykke opsige bestyrelsesforholdet.

§ 37. Værgen kan af indtægterne, uanset om en eventuel formue forvaltes af værgen eller bestyres i en forvaltningsafdeling, lade et beløb på op til 15.000 kr., eller hvad der derudover må anses for nødvendigt til løbende udgifter, stå på en særskilt konto i et pengeinstitut tilhørende den, der er under værgemål. Værgen skal lade kontoen påtegne om, at den er inddraget under værgens forvaltning.
Stk. 2. Værgen kan endvidere, uanset reglerne i kapitel 3, hos sig have en kontantbeholdning på op til 1.000 kr., hvis dette må anses for nødvendigt.

Midlernes indlevering til en forvaltningsafdeling

§ 38. Offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter, der udbetaler løbende ydelser til værgen, skal give meddelelse herom. Meddelelsen skal gives til forvaltningsafdelingen, såfremt der bestyres midler for den, der er under værgemål, der. Såfremt dette ikke er tilfældet, gives meddelelsen til det statsamt, hvor den, der er under værgemål, har bopæl. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om værgens navn og adresse, navn, adresse og personnummer på den, der er under værgemål, samt størrelsen af den månedlige bruttoydelse på det tidspunkt, hvor meddelelsen gives.
Stk. 2. Der skal ikke gives meddelelse om pensionsydelser, der udbetales i henhold til lov om social pension.«

§ 39. Forinden eller samtidig med, at midlerne indleveres til bestyrelse i en godkendt forvaltningsafdeling, skal den, der indbetaler midlerne, indlevere en forvaltningsmeddelelse til forvaltningsafdelingen. Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges. Endvidere vedlægges dåbs- eller fødselsattest og dokumentation for personnummer for den, der er under værgemål. Er værgen beskikket, vedlægges værgebeskikkelsen.

§ 40. Forvaltningsmeddelelsen skal indeholde oplysning om

1) navn, adresse og personnummer på den, der er under værgemål,
2) værgens eller værgernes navn(e), personnummer/numre og adresse(r),
3) hvorfra midlerne stammer,
4) eventuelle særlige bestemmelser i bestyrelsesgrundlaget om udbetaling af rente og udbytte og om udbetaling af midlerne m.v., 
5) midlernes størrelse og sammensætning, og
6) om kontohaver modtager pension.

Stk. 2. Hvis midler, der er omfattet af værgemålet, er båndlagt, skal forvaltningsmeddelelsen indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, og oplysning om

1) arveladers navn og adresse ved dødsfaldet samt dødsdatoen,
2) boets behandlingsmåde,
3) båndlæggelsens varighed, og
4) i hvilket omfang kapitalen er tvangsarv, dog kun hvis de almindelige regler om bestyrelse af båndlagt arv er fraveget ved testamente.

§ 41. Forvaltningsafdelingen skal stille datamateriale vedrørende de konti, der er oprettet, til rådighed for Civilretsdirektoratet på forlangende. Materialet skal for hver enkelt konto indeholde oplysninger om
1) personnummer for den, der er under værgemål,
2) kontonummer i forvaltningsafdelingen,
3) tidspunkt for kontoens oprettelse,
4) midlernes størrelse og sammensætning opgjort på obligationer, aktier, kontantbeløb og andet,
5) om midlerne er båndlagte, for rentenydelseskapitaler tillige oplysning om, hvorvidt den, der er under værgemål, er kapitalejer eller rentenyder, og
6) om værgen er regnskabspligtig.

Stk. 2. Datamaterialet skal afleveres i en flad fil og sendes til Civilretsdirektoratet på diskette eller cd-rom

§ 42. Forvaltningsafdelingen skal påse, at de midler, der ifølge forvaltningsmeddelelsen skal indleveres til forvaltningsafdelingen, bliver indleveret.
Stk. 2. Tvangsinddrivelse af midler kan normalt kun ske med værgens samtykke. Meddeler værgen ikke samtykke, og finder forvaltningsafdelingen, at dette må anses for stridende mod interesserne for den, der er under værgemål, forelægges spørgsmålet for Civilretsdirektoratet. Det samme gælder, hvis forvaltningsafdelingen i øvrigt anser værgens dispositioner for stridende mod interesserne for den, der er under værgemål.

§ 43. Bestyrer forvaltningsafdelingen midler, skal den foretage den registrering, notering og tinglysning, der er nævnt i § 4, for midler, der bestyres i forvaltningsafdelingen med angivelse af, at midlerne er inddraget under forvaltningsafdelingens bestyrelse m.v.

Forvaltningsafdelingens administration

§ 44. Forvaltningsafdelingen skal indsætte kontante midler på opsigelse til højeste almindelige indlånsrente eller på værgens begæring på anfordring. Når der fremkommer beløb ved udtrækning, indfrielse eller på anden måde, skal forvaltningsafdelingen underrette værgen herom med anmodning om at oplyse, hvorledes genanbringelsen skal ske, medmindre der er truffet særlig aftale herom.
Stk. 2. Overstiger det beløb, der står på anfordring 60.000 kr., skal forvaltningsafdelingen skriftlig orientere værgen herom og opfordre værgen til at træffe beslutning om beløbets anbringelse. Værgen skal samtidig underrettes om, at hvis forvaltningsafdelingen ikke inden 2 måneder har modtaget en begæring om en bestemt anbringelse, anbringes det kontante
indestående til opsigelse på højeste almindelige indlånsrente.
Stk. 3. Reglerne i stk. 2 finder dog ikke anvendelse, såfremt forvaltningsafdelingen er bekendt med, at beløbet vil blive bragt ned på eller under 60.000 kr. i løbet af kort tid.

§ 45. Forvaltningsafdelingen skal påse, at genanbringelse sker i overensstemmelse med værgemålslovens § 36 og denne bekendtgørelses kapitel 3.

§ 46. Forvaltningsafdelingen kan normalt kun med værgens samtykke sælge aktiver, opsige pantebreve og gældsbreve, udnytte eller bortsælge tegningsrettigheder eller aktieretter og anbringe kontante midler. Dispositionen kan foretages uden værgens samtykke, hvis værgens erklæring ikke kan indhentes, eller dispositionen er nødvendig for at bevare kapitalen.
Stk. 2. Begæring om retslige skridt på grundlag af bestyrede værdipapirer kan normalt kun indgives med værgens samtykke. Er værgen debitor ifølge værdipapiret, kan en sådan begæring kun indgives med statsamtets godkendelse.
Stk. 3. Reglerne i § 42, stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse på de dispositioner m.v., der er nævnt i stk. 1 og 2.

§ 47. Forvaltningsafdelingen skal godkende forandring af sikkerheden for eller forpligtelsen ifølge værdipapirer, herunder gældsovertagelse. Afgørelsen kræver normalt værgens samtykke. Reglerne i § 42, stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Er værgen debitor i følge værdipapiret, kræver forandringer efter stk. 1 statsamtets godkendelse.
Stk. 3. Forvaltningsafdelingens underskrift træder i stedet for værgens ved bestyrede midler.

§ 48. Forvaltningsafdelingen skal ved bestyrelse af pantebreve og andre værdipapirer, der er udstedt i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse om ydelse af henstand med ubetaling af umyndige livsarvingers arv påse, at værdipapirets vilkår om betaling af rente og andre særlige vilkår opfyldes.

§ 49. Stemmeretten i henhold til bestyrede midler tilkommer værgen, medmindre andet er bestemt. Forvaltningsafdelingen skal tiltage sig stemmeretten, hvis forvaltningsafdelingen bliver opmærksom på, at det må anses for nødvendigt af hensyn til formuens bevarelse eller sikring af dens fremtidige afkast.
Stk. 2. Tilkommer udbyttet en anden end kapitalejeren tilkommer stemmeretten altid forvaltningsafdelingen, medmindre andet er bestemt.

§ 50. Forvaltningsafdelingen skal i øvrigt påse, at midlerne bestyres betryggende, herunder at værdipapirer ikke forældes.

§ 51. Forvaltningsafdelingen skal påse, at udbetaling af formuen eller dele deraf kun sker efter godkendelse fra statsamtet, jf. værgemålslovens § 39.
Stk. 2. Indgiver værgen ansøgning om frigivelse af formue til forvaltningsafdelingen, videresender forvaltningsafdelingen ansøgningen til statsamtet med oplysning om formuens størrelse og sammensætning og eventuelle supplerende oplysninger.

§ 52. Forfaldne renter udbetales til værgen på begæring indtil 12 måneder efter forfaldstid, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Forvaltningsafdelingen kan bestemme, at renter kun delvis kan udbetales, hvis den samlede indtægt må antages åbenbart at overstige, hvad der er nødvendigt til dækning af behovene hos den, der er under værgemål. Forvaltningsafdelingen kan bestemme, at værgen skal aflægge et budget over forbrug af indtægter.

§ 53. Såfremt forvaltningsafdelingen udleverer midler til værgen i medfør af § 34, stk. 3, skal den underrette statsamtet herom.

§ 54. Ved værgemålets ophør skal midlerne uden opsigelse stilles til rådighed for den, der var under værgemål, eller den pågældendes dødsbo. Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.

Kapitel 5: Tilsyn med forvaltningsafdelingerne

§ 55. Civilretsdirektoratet fører tilsyn med forvaltningsafdelingerne. Direktoratet kan afkræve forvaltningsafdelingerne enhver oplysning, der har betydning for tilsynet.

§ 56. Forvaltningsafdelingernes afgørelser kan indbringes for Civilretsdirektoratet.

§ 57. Ansatte i forvaltningsafdelingerne har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer vedrørende bestyrelse af midler.

Kapitel 6: Ikrafttræden m.v.

§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 869 af 17. december 1991 om anbringelse af umyndiges midler og båndlagt arv,
2) bekendtgørelse nr. 870 af 17. december 1991 om bestyrelse af umyndiges midler m.v. i godkendte
forvaltningsafdelinger, og
3) bekendtgørelse nr. 871 af 17. december 1991 om værgens beføjelser og pligter.

§ 59. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på regnskaber for 1996 og senere.
Stk. 2. Sager, som inden den 1. januar 1997 er under behandling i det statsamt, hvor værgen bor, færdigbehandles der efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog værgemålslovens § 54, stk. 2.
Stk. 3. Er en person under værgemål arving i et dødsbo, hvor dødsfaldet har fundet sted inden den 1. januar 1997, anvendes de hidtil gældende regler for værgens optræden på skifte. Reglerne i denne bekendtgørelse finder dog anvendelse på skifte af uskiftet bo, når den længstlevende ægtefælle dør efter den 1. januar 1997, eller der anmodes om skifte i den længstlevendes live efter dette tidspunkt.
Stk. 4. Anbringelse kan fortsat ske i værdipapirer, der er omfattet af den tidligere ophævede bekendtgørelse nr. 475 af 17. september 1981 om anbringelse af umyndiges midler.

Justitsministeriet, den 13. december 1996

Bjørn Westh

/ Ole Græsbøll Olesen

Advokat Jørgen U. Grønborg