Lov om en børne- og ungeydelse

Lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Børnefamilieydelsesloven

Lovændringer
Kapitel 1: Børne- og ungeydelsen §§ 1-1 a
Kapitel 2: Betingelser for retten til børne- og ungeydelsen §§ 2-3
Kapitel 3: Udbetalingsregler §§ 4-4 e
Kapitel 4: Administration §§ 5-8 b
Kapitel 5: Andre bestemmelser §§ 9-15


Lovændringer

Lovbekg. nr. 846 af 04.09.2000, som ændret ved

§ 8 i lov nr. 1029 af 22.11.2000 (I § 8, stk. 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.) fra d. 01.07.2001.
§ 1 i lov nr. 1162 af 19.12.2003 (Regulering efter forbrugerprisindeks) fra d. 01.01.2004.
§ 2 i lov nr. 1166 af 19.12.2003 (Ændring af hjemstedsbestemmelsen til en opholdsbestemmelse) fra d. 01.01.2004.
§ 11 i lov nr. 428 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) Fra d. 01.11.2005.
§ 50 i lov nr. 431 af 06.06.2005 (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler). Fra d. 01.11.2005.
§ 1 i lov nr. 1406 af 21.12.2005 (Ændret periodisering af børnefamilieydelsen for 18-årige) fra d. 01.01.2006.
§ 2 i lov nr. 289 af 07.04.2006 (Styrkelse af forældreansvaret) fra d. 01.07.2006.
§ 4 i lov nr. 515 af 07.06.2006 (Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen) fra d. 01.01.2007.

Nu lovbekg. nr. 972 af 22.09.2006, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 318 af 30.04.2008 (Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år) fra d. 01.07.2008
§ 102 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 2 i lov nr. 1411 af 27.12.2008 (Ændrede betingelser om børns ophold her i landet m.v.) fra d. 01.01.2009.
§ 2 i lov nr. 537 af 26.05.2010 (Udvidet adgang for registrerede partnere til adoption og overførsel af forældremyndighed m.v.) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 624 af 11.06.2010 (Ungeydelse for 15-17-årige, mulighed for at standse ungeydelsen, m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 3 i lov nr. 725 af 25.06.2010 (Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen) fra d. 26.06.2010.
§§ 1 og 4 i lov nr. 1609 af 22.12.2010 (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse) fra d. 01.01.2011.
§ 3 i lov nr. 252 af 30.03.2011 (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige) fra d. 31.03.2011.
§ 2 i lov nr. 275 af 05.04.2011 (Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v.) fra d. 01.01.2012.

Nu lovbekg. nr. 339 af 15.04.2011

Nu lovbekg. nr. 964 af 19.09.2011, som ændret ved

§ 7 i lov nr. 1382 af 28.12.2011 (Ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen) fra d. 01.01.2012.
§ 9 i lov nr. 326 af 11.04.2012 (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) fra d. 01.10.2012.
§ 2 i lov nr. 920 af 18.09.2012 (Aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.) fra d. 01.01.2014.
§ 2 i lov nr. 1398 af 23.12.2012 (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud) fra d. 01.01.2013.
§ 2 i lov nr. 999 af 30.08.2015 (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.) fra d. 01.09.2015.
§ 2 i lov nr. 298 af 22.03.2016 (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.) fra d. 01.04.2016.

Nu lovbekg. nr. 609 af 03.06.2016, som ændret ved

§ 14.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) fra d. 10.06.2017.
§ 2 i lov nr. 1402 af 05.12.2017 (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 2 i lov nr. 1529 af 18.12.2018 (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder) fra d. 01.07.2019.
§ 4 i lov nr. 278 af 26.03.2019 (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af undervisningsministeren.
§ 1 i lov nr. 1944 af 15.12.2020 (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) fra d. 01.01.2022.

Nu lovbekg. nr. 724 af 25.05.2022, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1389 af 05.10.2022 (Nedsættelse af den almindelige elafgift i første halvår 2023, forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023, fremrykning af forhøjelse af aldersopsparingens lave loft, udvidelse af perioden for aldersopsparingens høje loft og indførelse af skattepligt på udbytter til udenlandske stater og deres institutioner) fra d. 01.01.2023.
§ 44 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 6 i lov nr. 174 af 27.02.2024 (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgsportfolio) fra d. 01.08.2024.
§ 4 i lov nr. 482 af 22.05.2024 (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat) fra d. 01.06.2024 med virkning fra indkomståret 2026.
§ 4 i lov nr. 632 af 11.06.2024 (Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser) fra d. 01.07.2024 med virkning for børne- og ungeydelse, der ydes fra og med kalenderåret 2024.
§ 8 i lov nr. 665 af 11.06.2024 (Gennemførelse af dele af bandepakke IV) fra d. 01.07.2024.


Kapitel 1: Børne- og ungeydelsen

Overskriften til kapitel 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Børnefamilieydelsen

§ 1. For børn under 15 år udbetales en skattefri børneydelse. Børneydelsen udgør 16.992 kr. årligt (2011-niveau) for børn indtil det fyldte 3. år, 13.452 kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 3. år og indtil det fyldte 7. år og 10.584 kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 15. år.

Stk. 2. For børn mellem 15 og 17 år udbetales en skattefri ungeydelse. Ungeydelsen udgør 10.584 kr. årligt (2011-niveau).

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beløb reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Ved reguleringen for kalenderåret 2012 nedsættes den beregnede ændringsprocent efter 3. pkt. med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent efter 3. pkt. med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012. I 2023 forhøjes de i stk. 1 og 2 nævnte beløb derudover samlet med 660 kr.

§ 1 er ændret ved lov nr. 1162 af 19.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 1, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 318 af 30.04.2008 (Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år) fra d. 01.07.2008. § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »13.204 kr.« til: »15.072 kr.«
§ 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. For kalenderåret 2011 udgør ungeydelsen efter § 1, stk. 2, 894 kr. om måneden. Hidtidig formulering: § 1. For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. I 2004 udgør børnefamilieydelsen 15.072 kr. årligt for børn indtil det fyldte 3. år, 11.932 kr. årligt for børn fra og med det fyldte 3. år og indtil det fyldte 7. år og 9.388 kr. årligt for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte beløb reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2002. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket børnefamilieydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2002. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med fire. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2005.

§ 1 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 725 af 25.06.2010 fra d. 26.06.2010. Hidtidig formulering: § 1. For børn under 15 år udbetales der en skattefri børneydelse. Børneydelsen udgør 17.212 kr. årligt (2011-niveau) for børn indtil det fyldte 3. år, 13.628 kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 3. år og til det fyldte 7. år og 10.720 kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 7. år og til det fyldte 15. år.
Stk. 2. For børn mellem 15 og 17 år udbetales der en skattefri ungeydelse. Ungeydelsen udgør 10.720 kr. årligt (2011-niveau).
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beløb reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.

§ 1, stk. 3-6 er ophævet ved § 7.1 i lov nr. 1382 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 3. Den samlede udbetaling pr. ydelsesmodtager, jf. § 4, kan højst udgøre 35.000 kr. (2011-niveau) årligt, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4. Overstiger den samlede børne- og ungeydelse efter stk. 1 og 2 beløbsgrænsen i stk. 3, udbetales der i 2011 tillige et beløb svarende til to tredjedele og i 2012 et beløb svarende til en tredjedel af forskellen mellem den samlede børne- og ungeydelse og beløbsgrænsen i stk. 3.
Stk. 5. Uanset begrænsningen af den samlede ydelse efter stk. 3 og 4 udgør udbetalingen pr. ydelsesmodtager i 2011-2019 mindst et beløb svarende til den samlede ydelse efter stk. 1 og 2 med procenttillæg efter 2. pkt. fratrukket beløbet efter 3. pkt. Procenttillægget udgør 1,3 pct. i 2011, 3,3 pct. i 2012 og 5,3 pct. i 2013 til og med 2019. Beløbet, der fratrækkes efter 1. pkt., udgør 12.000 kr. i 2011-2013, 15.000 kr. i 2014, 18.000 kr. i 2015, 21.000 kr. i 2016, 24.000 kr. i 2017, 27.000 kr. i 2018 og 30.000 kr. i 2019.
Stk. 6. Såfremt betingelsen i § 2, nr. 5 og 6, ikke er opfyldt, skal beløbet, som barnet ville have modtaget, indgå ved opgørelsen af, om den samlede børne- og ungeydelse overstiger beløbsgrænsen efter stk. 3, jf. dog stk. 4 og 5. Ved en eventuel beskæring af den samlede børne- og ungeydelse reduceres ydelsen efter aldersrækkefølge med det yngste barn først. Først for børn, som opfylder betingelserne, og derefter for børn, som ikke opfylder betingelserne.

§ 1, stk. 3 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 1382 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 1, stk. 7, der bliver stk. 3, ændres »De i stk. 1-3 nævnte beløb« til: »De i stk. 1 og 2 nævnte beløb«.
§ 1, stk. 3, 9. pkt. er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1389 af 05.10.2022 fra d. 01.01.2023.

§ 1 a. Den samlede børne- og ungeydelse, jf. § 1, som en person modtager i et kalenderår, nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af et indtægtsgrundlag, der svarer til grundlaget for mellemskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 3, i det omfang grundlaget for mellemskat hos modtageren af ydelsen i det pågældende indkomstår overstiger et bundfradrag på 700.000 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 4. For personer med forskudt indkomstår anvendes indkomsten i det indkomstår, som svarer til kalenderåret.

Stk. 2. For personer, der kun har været skattepligtige en del af året, jf. kildeskattelovens § 1, anvendes grundlaget for mellemskat efter omregning i henhold til reglerne i personskattelovens § 14 ved beregningen af nedsættelse efter stk. 1.

Stk. 3. Bundfradraget i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 4. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 fradrages et beløb svarende til størrelsen på ydelsesmodtagerens samlede indbetalinger til aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 A som opgjort efter stk. 5. Beløbet omregnes til et bruttobeløb ved at dividere med 0,6.

Stk. 5. Beløbet efter stk. 4, 1. pkt., kan ikke overstige det grundbeløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, gælder for ydelsesmodtageren.

§ 1 a er indsat ved § 2.1 i lovbekg. nr. 920 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012 og har virkning fra og med den 01.01.2014.
§ 1 a, stk. 2 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 1944 af 15.12.2020 fra d. 01.01.2022. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3. Hidtidig formulering: Stk. 2. For ægtefæller, der har været gift og samlevende i hele indkomståret, nedsættes den samlede børne- og ungeydelse, jf. § 1, som ægtefællerne tilsammen modtager i et kalenderår, med et beløb svarende til 2 pct. af summen af den del af grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 3, hos hver af ægtefællerne, der i det pågældende indkomstår overstiger bundfradraget i stk. 1. Personskattelovens § 7, stk. 5-7, finder tilsvarende anvendelse ved beregningen af nedsættelsen. For personer med forskudt indkomstår anvendes indkomsten i det indkomstår, som svarer til kalenderåret.
§ 1 a, stk. 3, der bliver stk. 2, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1944 af 15.12.2020 fra d. 01.01.2022. I § 1 a, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.
§ 1 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 482 af 22.05.2024 fra d. 01.06.2024 med virkning fra indkomståret 2026. To steder i § 1 a, stk. 1, 1. pkt., og i stk. 2 ændres »topskat« til: »mellemskat«.
§ 1 a, stk. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 632 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning for børne- og ungeydelse, der ydes fra og med kalenderåret 2024. I § 1 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »svarende til 2 pct. af«: »et indtægtsgrundlag, der svarer til«, og efter »et bundfradrag på 700.000 kr. (2010-niveau)« indsættes: », jf. dog stk. 4«.
§ 1 a, stk. 4 og 5 er indsat ved § 4.2 i lov nr. 632 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning for børne- og ungeydelse, der ydes fra og med kalenderåret 2024.

Kapitel 2: Betingelser for retten til børne- og ungeydelsen

Overskriften til kapitel 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Betingelser for retten til børnefamilieydelsen

§ 2. Retten til børne- og ungeydelsen er betinget af,

1) at den person, der har forældremyndigheden over barnet eller har taget barnet i pleje med henblik på adoption, er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1,

2) at barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. dog stk. 3,

3) at barnet ikke har indgået ægteskab,

4) at barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter barnets lov, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter barnets lov eller i øvrigt forsørges af offentlige midler,

5) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at en afgørelse om manglende efterlevelse af et forældrepålæg, jf. § 38, stk. 7, i barnets lov, skal have den virkning, at børne- og ungeydelsen ikke skal udbetales,

6) at kommunalbestyrelsen ikke for den pågældende måned har givet meddelelse til Udbetaling Danmark om, at en afgørelse om manglende efterlevelse af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige, jf. § 2 a, stk. 3, i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, skal have den virkning, at ungeydelsen skal standses,

7) at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 6 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører,

8) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter dagtilbudslovens § 12, stk. 2, om standsning af børneydelsen,

9) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter dagtilbudslovens § 44 e, stk. 2, om standsning af børneydelsen, og

10) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter § 155 c i lov om social service om standsning af børne- og ungeydelsen.

Stk. 2. Er betingelsen i stk. 1, nr. 7, ikke opfyldt, udbetales følgende forholdsmæssige andel af ydelsen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt:

1) Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 8,3 pct. af ydelsen.

2) Efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 16,7 pct. af ydelsen.

3) Efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen.

4) Efter 24 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 33,3 pct. af ydelsen.

5) Efter 30 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 41,7 pct. af ydelsen.

6) Efter 36 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 50,0 pct. af ydelsen.

7) Efter 42 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 58,3 pct. af ydelsen.

8) Efter 48 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 66,7 pct. af ydelsen.

9) Efter 54 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 75,0 pct. af ydelsen.

10) Efter 60 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 83,3 pct. af ydelsen.

11) Efter 66 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 91,7 pct. af ydelsen.

Stk. 3. Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, kan der uanset stk. 1, nr. 2, udbetales børne- eller ungeydelse. Hvis et barn er undervisningspligtigt efter folkeskoleloven, finder 1. pkt. ikke anvendelse, hvis der er tale om ulovligt skolefravær.

§ 2, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 2 i lov nr. 1166 af 19.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 2, stk. 2 er indsat ved § 2 i lov nr. 1166 af 19.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 2, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 2 i lov nr. 289 af 07.04.2006. Hidtidig formulering: Retten til børnefamilieydelsen er betinget af,
1) at den person, der har forældremyndigheden over barnet eller har taget barnet i pleje med henblik på adoption, er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1,
2) at barnet opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2,
3) at barnet ikke har indgået ægteskab, og
4) at barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler.

§ 2, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 318 af 30.04.2008 fra d. 01.07.2008: I § 2, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 41 a, stk. 6« til: »§ 57 a, stk. 6«
§ 2, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1411 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: 2) at barnet opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2,
§ 2, stk. 2 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 1411 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, ikke til hinder for, at der kan udbetales børnefamilieydelse
§ 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 2 ændres »børnefamilieydelsen« til: »børne- og ungeydelsen«.
§ 2, nr. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 2, nr. 4, ændres »midler, og« til: »midler,«.
§ 2, nr. 5 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 2, nr. 5, ændres »§ 57 a, stk. 6.« til: »§ 57 a, stk. 6, og«.
§ 2, nr. 6 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 2, nr. 6 og 7 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1609 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. Det i § 1, nr. 1, indsatte § 2, nr. 7, i lov om en børnefamilieydelse, § 1, nr. 4, og § 2, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. januar 2012. Det i § 1, nr. 1, indsatte § 2, nr. 7, i lov om en børnefamilieydelse og § 2, nr. 2 og 3, finder dog ikke anvendelse på en allerede erhvervet ret til henholdsvis børne- og ungeydelse og børnetilskud, der eksisterer den 1. januar 2012, så længe retten bevares uden afbrydelse. Skatteministeren kan i samråd med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler for dokumentation af bopæl og beskæftigelse vedrørende udbetalinger af børne- og ungeydelse samt børnetilskud, som udbetales den 1. januar 2012 eller senere.
Ændringen til § 2, nr. 5 i § 1.7 i lov nr. 624 af 11.06.2010 er ophævet ved § 2.1 i lov nr. 1609 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Indsættelsen af § 2, nr. 6 i § 1.8 i lov nr. 624 af 11.06.2010 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 1609 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: 6) at kommunalbestyrelsen ikke for den pågældende måned har givet meddelelse til told- og skatteforvaltningen om, at en afgørelse om manglende efterlevelse af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige, jf. § 2 a, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., skal have den virkning, at ungeydelsen skal standses.
§ 2, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 275 af 05.04.2011 fra d. 01.01.2012. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »standses, og« til: »standses,«.
§ 2, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 275 af 05.04.2011 fra d. 01.01.2012. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »ydelsen.« til: »ydelsen, og«.
§ 2, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 275 af 05.04.2011 fra d. 01.01.2012.
§ 2, nr. 5 er ændret ved § 7.3 i lov nr. 1382 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 2, nr. 5, ændres »§ 57 a, stk. 6 og« til: »§ 57 a, stk. 6,«.
§ 2, nr. 2 er ændret ved § 9.1 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 2, nr. 2, ændres »jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog lovens § 5, stk. 3« til: »jf. dog stk. 2«.
§ 2, nr. 5 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: 5) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har truffet afgørelse om manglende efterlevelse af et forældrepålæg efter lov om social service § 57 a, stk. 6,
§ 2, nr. 6 er ændret ved § 9.3 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 2, nr. 6, ændres »told- og skatteforvaltningen« til: »Udbetaling Danmark«.
§ 2, nr. 8 er ændret ved § 9.4 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 2, nr. 8, indsættes efter »har«: »meddelt Udbetaling Danmark, at kommunalbestyrelsen har«.
§ 2, stk. 2 er indsat ved § 9.5 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012.
§ 2, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1398 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres fire steder »i Danmark« til: »her i riget«.
§ 2, stk. 3 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 1398 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013.
§ 2, stk. 3 er ophævet ved § 2.1 i lov nr. 999 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering: Stk. 3. Stk. 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter §§ 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven.
§ 2, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1402 af 05.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«. Ændringen finder ikke anvendelse på en allerede erhvervet ret til børne- og ungeydelse eller ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, der eksisterer inden den 1. januar 2018, så længe retten bevares uden afbrydelse.
§ 2 stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1402 af 05.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: 7) at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Hvis kravet i 1. pkt. ikke er opfyldt, udbetales en forholdsmæssig andel af ydelsen efter 3. pkt., hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen, efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 50 pct. af ydelsen, og efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 75 pct. af ydelsen1), og. Ændringen finder ikke anvendelse på en allerede erhvervet ret til børne- og ungeydelse eller ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, der eksisterer inden den 1. januar 2018, så længe retten bevares uden afbrydelse.
§ 2, stk. 2 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1402 af 05.12.2017 fra d. 01.01.2018. Stk. 2 bliver herefter stk. 3. Ændringen finder ikke anvendelse på en allerede erhvervet ret til børne- og ungeydelse eller ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, der eksisterer inden den 1. januar 2018, så længe retten bevares uden afbrydelse.
§ 2, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1529 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »udbetalingen vedrører, og« til: »udbetalingen vedrører,«.
§ 2, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1529 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 2, stk. 1, nr. 8, ændres »standsning af børneydelsen.« til: »standsning af børneydelsen, og«.
§ 2, stk. 1, nr. 9 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1529 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019.
§ 2, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 278 af 26.03.2019 fra et tidspunkt, der fastsættes af undervisningsministeren. I § 2, stk. 1, nr. 8, ændres »standsning af børneydelsen, og« til: »standsning af børneydelsen,«.
§ 2, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 278 af 26.03.2019 fra et tidspunkt, der fastsættes af undervisningsministeren. I § 2, stk. 1, nr. 9, ændres »standsning af børneydelsen.« til: »standsning af børneydelsen, og«.
§ 2, stk. 1, nr. 10 er indsat ved § 4.3 i lov nr. 278 af 26.03.2019 fra et tidspunkt, der fastsættes af undervisningsministeren.
§ 2, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 44.1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. To steder i § 2, stk. 1, nr. 4, ændres »lov om social service« til: »barnets lov«.
§ 2, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 44.2 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 2, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 57 a, stk. 7, i lov om social service« til: »§ 38, stk. 7, i barnets lov«.
§ 2, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 174 af 27.02.2024 fra d. 01.08.2024. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år«.

§ 3. Betingelserne i §§ 1 og 2 skal være opfyldt den første dag i den periode, som den enkelte udbetaling vedrører, jf. § 5, stk. 3 og 4.

§ 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 3 ændres »§ 6, stk. 2.« til: »§ 6, stk. 2 og 3.«
§ 3 er ændret ved § 9.6 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 3 ændres »§ 6, stk. 2 og 3« til: »§ 5, stk. 3 og 4«.

Kapitel 3: Udbetalingsregler

§ 4. For forældremyndighedsindehavere med fælles forældremyndighed over barnet udbetales børne- og ungeydelsen med halvdelen til hver af forældremyndighedsindehaverne, jf. dog stk. 10. Den halve ydelse rundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Er kun den ene forældremyndighedsindehaver fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, udbetales hele ydelsen til denne.

Stk. 2. Er forældremyndighedsindehaverne ikke bopælsregistreret i CPR på samme bopælsadresse, udbetales hele ydelsen til den ene forældremyndighedsindehaver, hvis

1) begge forældremyndighedsindehavere erklærer, at de er enige heri, hvilket ikke efterfølgende ensidigt kan trækkes tilbage af den ene forældremyndighedsindehaver, eller

2) den ene forældremyndighedsindehaver dokumenterer, at det ved en samværsafgørelse eller et forlig er bestemt, at barnet skal være mindst 9 ud af 14 dage hos denne, og barnet ikke efterfølgende er bopælsregistreret i CPR hos den anden forældremyndighedsindehaver.

Stk. 3. Ydelse, der udbetales efter stk. 2, skal ligedeles efter stk. 1, 1. pkt., hvis den anden forældremyndighedsindehaver dokumenterer, at det ved en samværsafgørelse eller et forlig er bestemt, at barnet ikke længere skal være mindst 9 ud af 14 dage hos modtageren af ydelsen, eller hvis barnet bliver bopælsregistreret i CPR hos den anden forældremyndighedsindehaver.

Stk. 4. Når en forælder, der har forældremyndighed over barnet og har ret til at få udbetalt børne- og ungeydelse, jf. stk. 1-3, 5 og 10, er indsat i en institution under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder, kan den ydelse, som den indsatte har ret til at få udbetalt, efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos den indsattes ægtefælle.

Stk. 5. Har en forældremyndighedsindehaver forældremyndigheden alene over barnet, udbetales hele børne- og ungeydelsen til denne.

Stk. 6. Børne- og ungeydelsen udbetales til barnet eller den unge selv, hvis Udbetaling Danmark skønner det bedst for barnet eller den unge.

Stk. 7. Er barnet i privat familiepleje, jf. § 42 i barnets lov, udbetales børne- og ungeydelsen til den eller de personer, der har taget barnet i pleje, med henholdsvis fuld ydelse eller halv ydelse til hver.

Stk. 8. For personer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, hvor betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3-8, er opfyldt, udbetales børne- og ungeydelsen til den forælder, der opnår ret til børne- og ungeydelsen i henhold til forordningens regler ved beskæftigelse eller bopæl i Danmark eller modtagelse af pension fra Danmark, medmindre forordningens artikel 68a finder anvendelse, i hvilke tilfælde der udbetales til den, der er berettiget efter artikel 68a.

Stk. 9. Udbetaling af børneydelse efter stk. 1-7 skal ske med virkning fra næstkommende kvartal, og udbetaling af ungeydelse efter stk. 1-7 skal ske med virkning fra næstkommende måned, efter Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om udbetaling.

Stk. 10. For forældremyndighedsindehavere, som ikke var bopælsregistreret på samme bopælsadresse i CPR i hele perioden fra og med den 19. oktober 2021 til og med den 21. november 2021, udbetales hele børne- og ungeydelsen til den forældremyndighedsindehaver, der, for så vidt angår børneydelse, den seneste hverdag forud for den 21. oktober 2021 fik udbetalt ydelsen, og, for så vidt angår ungeydelse, den seneste hverdag forud for den 21. december 2021 fik udbetalt ydelsen, jf. dog 2.-5. pkt. og stk. 4 og 6-8. Ydelsen skal uanset 1. pkt. udbetales efter stk. 1, hvis den forældremyndighedsindehaver, der efter 1. pkt. har ret til at få udbetalt børne- og ungeydelse, anmoder Udbetaling Danmark herom. Hvis det barn, der udbetales ydelse for, er bopælsregistreret hos den forældremyndighedsindehaver, der som følge af 1. pkt. ikke har ret til at få udbetalt børne- og ungeydelse, udbetales ydelsen efter stk. 3. Stk. 2, nr. 2, finder anvendelse uanset 1. pkt., hvis den forældremyndighedsindehaver, der som følge af 1. pkt. ikke har ret til at få udbetalt børne- og ungeydelse, dokumenterer, at det ved en samværsafgørelse eller et forlig er bestemt, at barnet skal være mindst 9 ud af 14 dage hos den pågældende forældremyndighedsindehaver. Hvis udbetaling efter 1. pkt. er ophørt, kan der ikke efterfølgende ske udbetaling på baggrund af 1. pkt.

§ 4, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 515 af 07.06. 2006 fra d. 01.01.2007. I § 4, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 64« til: »§ 78«.
§ 4, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 2.1 i lov nr. 537 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 4, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 537 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 4, stk. 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 537 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 4, stk. 3, ændres »ham eller hende« til: »den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden«.
§ 4, stk. 4, 2. pkt. og stk. 6 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 4, stk. 4, 2. pkt., og § 4, stk. 6, ændres »børnefamilieydelsen« til: »børne- og ungeydelsen«.
§ 4, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 4, stk. 1, ændres »Børnefamilieydelsen« til: »Børne- og ungeydelsen«.
§ 4, stk. 2, 1 pkt. er ændret ved § 3.2 i lov nr. 725 af 25.06.2010 fra d. 26.06.2010. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »ham« til: »ham, forudsat han ikke er samlevende med barnets moder«.
§ 4, stk. 1 er ændret ved § 9.7 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 4, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen, jf. § 5, stk. 1,« til: »Udbetaling Danmark«.
§ 4, stk. 2 er ændret ved § 9.8 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 4, stk. 2, ændres »børnefamilieydelsen« til: »børne- og ungeydelsen«.
§ 4, stk. 3, 5 og 7 er ændret ved § 9.9 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 4, stk. 3, 5 og 7, ændres »kommunalbestyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.
§ 4, stk. 6 er ændret ved § 9.10 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: Stk. 6. Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at børne- og ungeydelsen skal udbetales til barnet selv.
§ 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1944 af 15.12.2020 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 4. Børne- og ungeydelsen udbetales til barnets moder. Er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales ydelsen til den af de registrerede partnere, der efter parrets oplysning herom til Udbetaling Danmark skal modtage ydelsen.
Stk. 2. Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales ydelsen til ham, forudsat han ikke er samlevende med barnets moder. Er barnet adopteret af et registreret par i forening, og får den ene af de registrerede partnere herefter forældremyndigheden over barnet alene, udbetales børne- og ungeydelsen til denne.
Stk. 3. Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, kan ydelsen efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos.
Stk. 4. Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børne- og ungeydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.
Stk. 5. Er barnet i privat familiepleje, jf. § 78 i lov om social service, kan ydelsen efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales ydelsen i givet fald til plejemoderen.
Stk. 6. Udbetaling Danmark kan bestemme, at børne- eller ungeydelsen skal udbetales til barnet eller den unge selv, hvis det skønnes bedst for barnet.
Stk. 7. Når den, der har forældremyndigheden over barnet, er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder, kan ydelsen efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos denne.

§ 4, stk. 7 er ændret ved § 44.3 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 4, stk. 7, ændres »§ 78 i lov om social service« til: »§ 42 i barnets lov«.

§ 4 a. Udbetaling af børne- og ungeydelse til ydelsesmodtageren ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af ydelsesmodtagerens pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at ydelsesmodtageren i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Udbetaling af børneydelse ophører fra det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor ydelsesmodtageren har fået inddraget sit pas. Udbetaling af ungeydelse ophører fra den måned, der følger efter måneden, hvor ydelsesmodtageren har fået inddraget sit pas.

Stk. 2. Er udbetalingen ophørt efter stk. 1, udbetales børne- og ungeydelsen til den person, som barnet bor hos. Udbetaling Danmark kan bestemme, at børne- og ungeydelsen skal udbetales til barnet selv, hvis det skønnes bedst for barnet.

Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af ydelsesmodtagerens pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales børne- og ungeydelsen, der ikke er udbetalt til ydelsesmodtageren under ophøret, jf. stk. 1, ikke.

Stk. 4. Er udbetalingen ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for fornyet udbetaling af børne- og ungeydelse til ydelsesmodtageren, som der er truffet afgørelse om pasinddragelse mod som nævnt i stk. 1, at denne har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet. Udbetaling efter stk. 2 ophører, når ydelsesmodtageren, som der er truffet afgørelse om pasinddragelse mod som nævnt i stk. 1, opnår fornyet udbetaling efter 1. pkt.

§ 4 a er indsat ved § 14.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 4 b. Udbetaling af børne- og ungeydelse ophører, hvis politiet træffer afgørelse om pasinddragelse mod barnet, som børne- og ungeydelsen udbetales for, i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at barnet i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Udbetaling af børneydelse ophører fra det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor barnet har fået inddraget sit pas. Udbetaling af ungeydelse ophører fra den måned, der følger efter måneden, hvor den unge har fået inddraget sit pas.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af barnets pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales børne- og ungeydelsen, der ikke er udbetalt til barnet under ophøret, jf. stk. 1, såfremt betingelserne for udbetaling af børne- og ungeydelse i øvrigt var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er udbetalingen ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for fornyet udbetaling af børne- og ungeydelse, at barnet, som der er truffet afgørelse om pasinddragelse mod som nævnt i stk. 1, har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

§ 4 b er indsat ved § 14.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 4 c. Der skal ske tilbagebetaling af børne- og ungeydelse udbetalt for en periode, hvor ydelsesmodtageren ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis barnet, som børne- og ungeydelsen udbetales for, dømmes efter de nævnte bestemmelser.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af børne- og ungeydelse udbetalt til personen for den periode, hvor personen er dømt for overtrædelse af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Er der sket tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt., udbetales børne- og ungeydelsen for perioden til den person, som barnet bor hos. Udbetaling Danmark kan bestemme, at børne- og ungeydelsen skal udbetales til barnet selv, hvis det skønnes bedst for barnet.

§ 4 c er indsat ved § 14.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 4 d. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en ydelsesmodtager, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om modtager eller har modtaget børne- og ungeydelse. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis afgørelsen om pasinddragelse træffes mod barnet, som børne- og ungeydelsen udbetales for.

Stk. 2. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. mod barnet, som børne- og ungeydelsen udbetales for, senere omgøres eller ophæves.

Stk. 3. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en ydelsesmodtager, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget børne- og ungeydelse. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis barnet, som børne- og ungeydelsen udbetales for, dømmes efter de nævnte bestemmelser.

§ 4 d er indsat ved § 14.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 4 e. Udbetaling af børne- og ungeydelse til ydelsesmodtageren ophører i en periode på 3 år, hvis denne ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a. Perioden i 1. pkt. regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter. Udbetaling af børneydelsen ophører fra det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor den dømte har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter. Udbetaling af ungeydelsen ophører fra den måned, der følger efter den måned, hvor den dømte har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter.

Stk. 2. Er udbetalingen af børne- og ungeydelsen til den dømte ophørt efter stk. 1, udbetales børne- og ungeydelsen til den anden forældremyndighedsindehaver, jf. § 4, stk. 1, eller til den eller de personer, der har taget barnet i pleje, jf. § 4, stk. 7. Udbetaling Danmark kan bestemme, at den dømtes del af børne- og ungeydelsen skal udbetales til barnet eller den unge selv, hvis det skønnes bedst for barnet eller den unge.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af børne- og ungeydelse udbetalt til den dømte i den periode, hvor udbetalingen skal ophøre efter stk. 1. Det er ikke et krav i forbindelse med afgørelsen om tilbagebetaling, at den dømte skal have modtaget den for meget udbetalte børne- og ungeydelse mod bedre vidende.

Stk. 4. Er udbetalingen af børne- og ungeydelsen ophørt efter stk. 1, udbetales den dømtes del af børne- og ungeydelsen automatisk til den dømte på ny efter § 4, stk. 1, medmindre § 4, stk. 5 eller 7, finder anvendelse. Udbetaling efter 1. pkt. kan ske efter en periode på 3 år regnet fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter.

§ 4 e er indsat ved § 8.1 i lov nr. 665 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Kapitel 4: Administration

§ 5. Udbetaling Danmark træffer afgørelser og udbetaler ydelser efter denne lov, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

Stk. 3. Børneydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Forhøjelsen, jf. § 1, stk. 3, 9. pkt., udbetales i forbindelse med udbetalingen i 1. kvartal 2023. Børneydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet. For det kvartal, hvor barnet fylder 15 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af måneder fra kvartalets begyndelse til og med den måned, hvor barnet fylder 15 år. Beløbet afrundes til hele kroner.

Stk. 4. Ungeydelsen udbetales månedsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i måneden. Forhøjelsen, jf. § 1, stk. 3, 9. pkt., udbetales i forbindelse med udbetalingen i 1. kvartal 2023. Ungeydelsen udbetales første gang for den måned, der følger efter den måned, hvor barnet fylder 15 år, og sidste gang for den måned, i hvilket retten til ydelsen ophører. For den måned, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af en måneds ydelse, der svarer til antallet af dage fra månedens begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele måneden. Beløbet afrundes til hele kroner.

Stk. 5. Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børne- og ungeydelsen, skal beløbet tilbagebetales.

§ 5, stk. 4 er ændret ved § 11.1 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005. I § 5, stk. 4, ændres »altid af told- og skatteregionen på det sted, hvor personen bor« til: »af told- og skatteforvaltningen«.
§ 5, stk. 5-7 er ophævet ved § 11.2 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: Hidtidig formulering: Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan påklages til Told- og Skattestyrelsen. Klagen indgives til kommunalbestyrelsen, der videresender klagen til told- og skatteregionen. Told- og skatteregionen videresender klagen til Told- og Skattestyrelsen forsynet med en udtalelse om klagen. Klagen skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at der er givet vedkommende meddelelse om afgørelsen. Told- og Skattestyrelsen kan se bort fra overskridelsen af klagefristen, når der er særlig grund hertil.
Stk. 6. Afgørelser efter stk. 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 7. For Københavns og Frederiksberg kommuner udfører endvidere skattedirektoratet de opgaver, som told- og skatteregionen har efter loven.

§ 5, stk. 1 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 537 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 1, sker uden ansøgning. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 2, 3 og 4, når udbetaling skal ske til faderen, samt efter § 4, stk. 5 og 6, sker efter ansøgning til kommunalbestyrelsen, hvor ansøgeren bor.
§ 5, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 5, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4, stk. 2-6« til: »§ 4, stk. 2-7«.
§ 5, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.12 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 5 er ændret ved § 9.11 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: § 5. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 1, 1. pkt., sker uden ansøgning. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 1, 2. pkt., og § 4, stk. 2-7, sker efter ansøgning til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren bor. Kommunalbestyrelsen kan dog uden ansøgning bestemme, at udbetaling af ungeydelsen skal ske til barnet selv efter § 4, stk. 6.
Stk. 2. Afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan, bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk. 4, påklages efter reglerne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og de regler, der fastsættes om klager efter den nævnte lov.
Stk. 3. Spørgsmål om senere ændring af en afgørelse efter § 4, behandles efter ansøgning af kommunalbestyrelsen, hvor modtageren af ydelsen bor.
Stk. 4. Om en person opfylder betingelsen i § 2, nr. 1, afgøres altid af told- og skatteforvaltningen.

§ 5, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 1389 af 05.10.2022 fra d. 01.01.2023. 2.-4. pkt. bliver herefter 3.-5. pkt.
§ 5, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1389 af 05.10.2022 fra d. 01.01.2023. 2.-4. pkt. bliver herefter 3.-5. pkt.

§ 6. Udbetaling Danmarks afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 6, stk. 1 er ændret ved § 11.3 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005. I § 6, stk. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 6, stk. 3 er indsat ved § 2 i lov nr. 1166 af 19.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 6, stk. 2, 3. pkt. er indsat fra d. 01.01.2006 ved § 1.1 i lov nr. 1406 af 21.12.2005
§ 6, stk. 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1411 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 3. For at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt et barn kan anses for at have ophold her i landet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, kan kommunalbestyrelsen benytte oplysninger, der er modtaget efter de regler, der er fastsat i medfør af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
§ 6, stk. 2 er ophævet og stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Ydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet, og sidste gang for det kvartal, i hvilket retten til ydelsen ophører. I de tilfælde, hvor ydelsen bliver udbetalt efter § 4, stk. 2-6, bestemmes det i afgørelsen, for hvilket kvartal ydelsen første gang skal udbetales til ansøgeren. For det kvartal, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af dage fra kvartalets begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele kvartalet. Beløbet afrundes til hele kroner.
§ 6 er ændret ved § 9.11 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: § 6. Udbetaling af ydelserne foretages af told- og skatteforvaltningen. Foreligger der tvivl om, hvorvidt betingelser er opfyldt, afgøres spørgsmålet af kommunalbestyrelsen, hvor modtageren af ydelsen bor, jf. dog § 5, stk. 4.
Stk. 2. Børneydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Børneydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet. For det kvartal, hvor barnet fylder 15 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af måneder fra kvartalets begyndelse til og med den måned, hvor barnet fylder 15 år. Beløbet afrundes til hele kroner. I de tilfælde, hvor ydelsen bliver udbetalt efter § 4, stk. 2-7, bestemmes det i afgørelsen, for hvilket kvartal ydelsen første gang skal udbetales.
Stk. 3. Ungeydelsen udbetales månedsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i måneden. Ungeydelsen udbetales første gang for den måned, der følger efter den måned, hvor barnet fylder 15 år, og sidste gang for den måned, i hvilket retten til ydelsen ophører. For den måned, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af en måneds ydelse, der svarer til antallet af dage fra månedens begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele måneden. Beløbet afrundes til hele kroner. I de tilfælde, hvor ydelsen bliver udbetalt efter § 4, stk. 2-7, bestemmes det i afgørelsen, for hvilken måned ydelsen første gang skal udbetales.
Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens afgørelse af, om betingelsen om barnets ophold her i landet er opfyldt, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, kan kommunalbestyrelsen benytte oplysninger, der er modtaget efter regler fastsat i medfør af § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. § 24 b, stk. 1, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og regler fastsat i medfør af lovens § 24 b, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 6 a. (Ophævet).

§ 6 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1609 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011 og har virkning fra den 1. januar 2011.
§ 6 a er ophævet ved § 9.11 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: § 6 a. Kommunerne kan indhente nødvendige indkomstoplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, til brug for administration af børne- og ungeydelsen.

§ 7. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov eller
2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse.

§ 7, stk. 2 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 50.1 i lov nr. 431 af 06.06.2005. I § 7, stk. 2, indsættes efter »stk. 1«: », og kravet kan tillige inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.
§ 7, stk. 3 er indsat fra d. 01.11.2005 ved § 50.2 i lov nr. 431 af 06.06.2005.
§ 7, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 102.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Der er udpantningsret for tilbagebetalingskrav efter stk. 1, og kravet kan tillige inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tilbagebetalingskrav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 7 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 624 af 11.06.2010. I § 7 ændres »børnefamilieydelsen« til: »børne- og ungeydelsen«.
§ 7 er ændret ved § 9.11 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børne- og ungeydelsen, skal beløbet tilbagebetales.

§ 8. Skatteministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om, at institutioner, der har løbende kontakt med børn under 18 år, skal give meddelelse til Udbetaling Danmark, hvis et barn udebliver i en periode og udeblivelsen kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal anmode barnets forældre om en erklæring om, hvor barnet opholder sig, og om årsagen til et eventuelt udlandsophold, hvis Udbetaling Danmark modtager meddelelse efter regler fastsat i medfør af stk. 1 eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, vil være opfyldt ved begyndelsen af det følgende kvartal, jf. § 3. Modtages erklæringen ikke inden for 14 dage efter Udbetaling Danmarks anmodning herom, træffes afgørelse om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag.

§ 8, stk. 2 er ændret ved § 8 i § 8 i lov nr. 1029 af 22.11.2000 fra d. 01.07.2001. I § 8, stk. 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.
§ 8 er ændret ved § 9.11 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: § 8. Offentlige myndigheder skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for en sags afgørelse.
Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der,
1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov eller
2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse.

§ 8 a. Ved hvert kvartals eller måneds udbetaling af henholdsvis børneydelsen og ungeydelsen, jf. § 1, lægges udelukkende oplysningerne om modtagerens indkomst i den seneste leverede eller indhentede, jf. § 12, forskudsopgørelse fra told- og skatteforvaltningen for det pågældende indkomstår til grund ved beregning af, om der skal ske en foreløbig nedsættelse af børne- og ungeydelsen, jf. § 1 a. Den endelige nedsættelse efter § 1 a fastsættes udelukkende på baggrund af årsopgørelsen for det pågældende indkomstår. En eventuel regulering af den tidligere udbetalte børne- og ungeydelse sker så vidt muligt ved modregning i eller tillæg til de følgende udbetalinger af børne- og ungeydelse. Såfremt der opstår et krav om tilbagebetaling som følge af reguleringen i henhold til årsopgørelsen og hele eller dele af kravet ikke kan modregnes i efterfølgende udbetalinger af børne- og ungeydelse, skal tilbagebetalingskravet opkræves af Udbetaling Danmark. Sker der efterfølgende ændringer i årsopgørelsen, skal der foretages en regulering af årets udbetalte børne- og ungeydelse i forhold hertil.

Stk. 2. Nedsættelse og regulering af børneydelsen og ungeydelsen, jf. stk. 1, kan ske uden partshøring af modtageren af ydelsen.

§ 8 a er indsat ved § 2.2 i lovbekg. nr. 920 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012 og har virkning fra og med den 01.01.2014.
§ 8 a, 1. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 298 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. I § 8 a, 1. pkt., indsættes efter »lægges«: »udelukkende«, og efter »seneste« indsættes: »leverede eller indhentede, jf. § 12,«.
§ 8 a, 2. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 298 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. I § 8 a, 2. pkt., indsættes efter »fastsættes«: »udelukkende«.
§ 8 a, stk. 2 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 298 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016.
§ 8 a, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1944 af 15.12.2020 fra d. 01.01.2022. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »og en eventuel ægtefælles«.

§ 8 b. For børn og unge, der er født fra og med den 1. juli 2004, lægges udelukkende oplysninger om forældremyndighed i CPR til grund ved fastlæggelse af udbetalingen af børne- og ungeydelsen efter § 4. Dette gælder dog ikke, såfremt barnet eller den unge ikke er registreret med personnummer i CPR.

Stk. 2. For børn og unge født før den 1. juli 2004 lægges de oplysninger til grund, som Udbetaling Danmark har registreret om forældremyndigheden.

§ 8 b er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1944 af 15.12.2020 fra d. 01.01.2022.

Kapitel 5: Andre bestemmelser

§ 9. Udgifterne til børne- og ungeydelsen afholdes af statskassen.

§ 9 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 9 ændres »børnefamilieydelsen« til: »børne- og ungeydelsen«.

§ 10. Børne- og ungeydelsen indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller efter lovgivningen om uddannelsesstøtte.

§ 10 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 10 ændres »Børnefamilieydelsen« til: »Børne- og ungeydelsen«.

§ 11. Krav på børne- og ungeydelsen kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.

Stk. 2. I hele den ydelse, som den enkelte er berettiget til at få udbetalt, jf. § 4, kan modregnes den enkelte berettigedes restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud efter dagtilbudsloven og de tidligere gældende §§ 29 og 35 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, og skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen. Ydelsen kan i øvrigt ikke anvendes til modregning af eventuelle offentlige krav, bortset fra eventuel skyldig børne- og ungeydelse efter denne lov.

§ 11, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 4.2 i lov nr. 515 af 07.06.2006 fra d. 01.01.2007: I § 11, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 15 og 22« til: »§§ 29 og 35«.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 102.2 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 11, stk. 2, indsættes efter »service«: »og dagtilbudsloven«.
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 11, stk. 1, ændres »børnefamilieydelsen« til: »børne- og ungeydelsen«.
§ 11, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1609 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011 og har virkning fra den 1. januar 2011. I § 11, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »offentlige krav«: », bortset fra eventuel skyldig børne- og ungeydelse, jf. § 7«.
§ 11, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 3.1 i lov nr. 252 af 30.03.2011 fra d. 31.03.2011. Hidtidig formulering: I op til halvdelen af ydelsen kan modregnes eventuelle restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud, jf. §§ 29 og 35 i lov om social service og dagtilbudsloven, samt skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 9.12 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 11, stk. 2, ændres »kan modregnes eventuelle« til: »kan Udbetaling Danmark efter anmodning herom fra bopælskommunen fradrage for«.
§ 11, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 9.13 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lovbekg. nr. 920 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012 og har virkning fra og med den 01.10.2012. I § 11, stk. 2, ændres », jf. § 7« til: »efter denne lov«.
§ 11, stk. 2, 1. og 2. pkt. er ophævet, og nyt 1. pkt. er indsat, ved § 1.6 i lov nr. 1944 af 15.12.2020 fra d. 01.01.2022. 3. pkt. bliver herefter 2. pkt. Hidtidig formulering af 1. og 2. pkt.: I hele ydelsen kan Udbetaling Danmark efter anmodning herom fra bopælskommunen fradrage for restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud efter dagtilbudsloven og de tidligere §§ 29 og 35 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, samt skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen. Kommunen kan vælge, at fradrag for restancer, der er nævnt i 1. pkt., skal ske via restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

§ 12. Nærmere regler om administrationen af denne lov, herunder den nærmere administration af og systemmæssige tilrettelæggelse af nedsættelsen af børne- og ungeydelsen, jf. § 1 a og § 8 a, fastsættes af skatteministeren.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning efter denne lov.

§ 12 er ændret ved § 2.4 i lovbekg. nr. 920 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012 og har virkning fra og med den 01.01.2014. I § 12 indsættes efter »lov«: », herunder den nærmere administration af og systemmæssige tilrettelæggelse af nedsættelsen af børne- og ungeydelsen, jf. § 1 a og § 8 a,«.
§ 12, stk. 2 er indsat ved § 2.5 i lovbekg. nr. 920 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012 og har virkning fra og med den 01.01.2014.

§ 13. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorved der gøres undtagelse fra reglerne i denne lov i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af internationale forpligtelser.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for udbetaling samt dokumentation og beregning af perioden med bopæl og beskæftigelse her i riget i henhold til § 2, stk. 1, nr. 7.

§ 13, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 1609 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011 og har virkning fra den 01.01.2012. Skatteministeren kan i samråd med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler for dokumentation af bopæl og beskæftigelse vedrørende udbetalinger af børne- og ungeydelse samt børnetilskud, som udbetales den 1. januar 2012 eller senere.
§ 13, stk. 2 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1398 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 13, stk. 2, ændres »bopæl og beskæftigelse i Danmark i henhold til § 2, nr. 7.« til: »bopæl og beskæftigelse her i riget i henhold til § 2, stk. 1, nr. 7.

§ 14. Loven har virkning fra den 1. juli 1987.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 25. maj 2022

P.M.V.

Jens Brøchner

/ Rikke Kure Wendel

Officielle noter

Advokat Jørgen U. Grønborg