Nyheder i familieret 2015

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010

Nyheder i familieret 2009


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Vejledning nr. 11367 af 30.12.2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

Vejledning nr. 11366 af 30.12.2015 om adoption (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11365 af 30.12.2015 om frigivelse af børn til national adoption (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11364 af 30.12.2015 om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11363 af 30.12.2015 om Statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11362 af 30.12.2015 om samvær (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11361 af 30.12.2015 om behandling af ægteskabssager (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11360 af 30.12.2015 om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl og vejledning om samvær) (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11359 af 30.12.2015 om navne (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11352 af 30.12.2015 om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11351 af 30.12.2015 om separation og skilsmisse (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11350 af 30.12.2015 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11349 af 30.12.2015 om international kompetence i sager om separation og skilsmisse (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11348 af 30.12.2015 om børnesagkyndige undersøgelser (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11346 af 30.12.2015 om børne- og ægtefællebidrag (Fra d. 01.01.2016)

Vejledning nr. 11344 af 30.12.2015 om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1865 af 23.12.2015 om forretningsordenen for et adoptionssamråd (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1864 af 23.12.2015 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1863 af 23.12.2015 om adoption (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1862 af 23.12.2015 om navne (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1861 af 23.12.2015 om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekg. nr. 1860 af 23.12.2015 om separation og skilsmisse (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1859 af 23.12.2015 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1858 af 23.12.2015 om opkrævning af underholdsbidrag (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1857 af 23.12.2015 om indgåelse af ægteskab (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1855 af 23.12.2015 om børne- og ægtefællebidrag (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1839 af 22.12.2015 om forretningsorden for Ankestyrelsen (Fra d. 01.01.2016)

Bekg. nr. 1838 af 22.12.2015 om anvendelse af underholdspligtforordningen (Fra d. 01.01.2016)

Lovbekg. nr. 1821 af 23.12.2015 af adoptionsloven

Lovbekg. nr. 1820 af 23.12.2015 af forældreansvarsloven

Lovbekg. nr. 1819 af 23.12.2015 af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Lovbekg. nr. 1818 af 23.12.2015 af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lovbekg. nr. 1817 af 23.12.2015 af børneloven

Lovbekg. nr. 1816 af 23.12.2015 af navneloven

Lovbekg. nr. 1815 af 23.12.2015 af lov om børns forsørgelse

Lovbekg. nr. 1814 af 23.12.2015 af lov om ægteskabets retsvirkninger

Lov nr. 1741 af 22.12.2015 om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.) (fra d. 01.01.2016)

Lov nr. 1740 af 17.12.2015 om ændring af adoptionsloven (Et nyt adoptionssystem m.v.) (fra d. 01.01.2016)

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2016, jf. cirkulæreskrivelse nr. 11286 af 16.12.2015

Bekg. nr. 1303 af 19.11.2015 om kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse (fra d. 01.12.2015)

Cirkulæreskrivelse nr. 10604 af 23.09.2015 om gebyr for ansøgning om navneændring 2016 (510 kr.)

Bekg. nr. 1125 af 24.09.2015 om adoption (fra d. 01.10.2015)

Vejledning nr. 10575 af 17.09.2015 om adoption (fra d. 01.10.2015)

Vejledning nr. 10574 af 17.09.2015 om frigivelse af børn til national adoption (Fra d. 01.10.2015)

Bekg. nr. 1023 af 28.08.2015 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (fra d. 01.10.2015)

Vejledning nr. 10397 af 28.08.2015 om samvær (fra d. 01.10.2015)

Vejledning nr. 10396 af 28.08.2015 om forældremyndighed og samvær (fra d. 01.10.2015)

Lovbekg. nr. 1055 af 08.09.2015 af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen.

Vejledning nr. 9715 af 01.07.2015 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015.

Cirkulæreskrivelse nr. 9298 af 05.05.2015 om fremsendelse af prøvelsesattest med digital post i Danmark, Færøerne og Grønland

Bekg. nr. 560 af 29.04.2015 om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. - fra d. 01.05.2015.

Adoptionsloven er ændret ved lov nr. 530 af 29.04.2015 (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.) - fra d. 01.10.2015

Bekg. nr. 482 af 20.04.2015 om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesforordning om erstatning af bilag I-VII til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt - fra d. 22.04.2015

Lov nr. 270 af 25.03.2015 om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) - fra d. 01.10.2015

Skrivelse nr. 9142 af 02.03.2015 om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse med behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i overgangsåret 2015


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser

VLD af 03.07.2015 (B-2065 og 2066-14): H skulle betale fiktiv husleje på 4.777.859 kr.

M og H var blevet skilt d. 03.06.1992. H var blevet boende i huset i Bruxelles indtil d. 29.05.2015, hvor huset blev solgt for ca 18 mio. kr. Skifteretten i Hjørring fandt, at H skulle betale husleje til fællesboet med en leje fastsat af en belgisk vurderingsmand på mellem 2.100 € og 3.250 € om måneden. VL gav M medhold i, at H skulle anerkende, at lejen skulle opgøres til i alt 4.777.859 kr. Det kunne ikke tillægges betydning, om det efter belgisk ret under hensyn til ejendommens fysiske tilstand ville være lovligt at udleje ejendommen til tredjemand.

b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Elisabeth Aarup i Nyt fra Ankestyrelsen 3/2016: Nye regler skal dæmme op for samarbejdschikane (Den såkaldte chikanepakke trådte i kraft i oktober 2015, og nu har Ankestyrelsen afgjort de første klagesager. I denne artikel gennemgås de fire nye lovændringer, som har størst betydning for forældre, der er gået fra hinanden)

Lone Hansen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015, DJØF, p. 45-58: Om samboende - gifte eller ugifte - pars fælles hæftelse

Hans Engberg i FM 2015.224: Nye regler om samvær og fuldbyrdelse ved magt

Irene Nørgaard i TFA 2015.496-500: En perspektiverende kommentar i anledning af en vigtig højesteretsdom (UfR 2015.3857 HD)

Caroline Adolphsen i UfR 2015 B. 450-460: Tvangsadoption af anbragte børn

Daniela Elkan og Rass Holdgaard i ADV nr. 7/2015 p. 32-35: Homoseksuelles ret til ægteskab: US Supreme Court har givet Europa baghjul (Den amerikanske højesteret afsagde d. 26.06.20125 en historisk dom i sagen Obergefelle v. Hodges om retten til ægteskab for to personer af samme køn.)

Anne Louise Bormann i TFA 2015.387-391: Den legale formueordning - findes der en bedre løsning end den, vi har?

Svend Danielsen og Lennart Lynge Andersen i TFA 2015.301-309: Materielle bidragsregler - retspolitiske overvejelser (I artiklen skitseres nogle forslag til fremtidens regler om ægtefællebidrag til afløsning af reglerne i ÆL §§ 50, 52 og 53 samt i RVL § 6. Samtidig drøfter forfatterne nogle kompetenceændringer fra Statsforvaltningen til domstolene.)

Louise Bøtcher Bomholtz har i TFA 2015.121-123 anmeldt Stine Krone Christensen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 2. udg., juli 2014, 707 sider, Karnov Group.

Jonna Waage: Børneloven med kommentarer, 2. udg., sept. 2015, 432 sider, DJØF. Anmeldt af Caroline Adolphsen i TFA 2016.3-7. 1. udg., 2006, er anmeldt af Henrik Estrup i TFA 2006.360-363.

Anne Kirstine Søndergaard Thyrrestrup i RETTID 2015 Afhandling nr. 14: Adoption uden samtykke

Marianne Holdgaard i TFA 2015.213-218: Indblik, overblik og perspektiv på lovudkast om ægtefællers økonomiske forhold - modernisering eller komplicering?

Anne Broksø og Lone Brandenborg i TFA 2015.219-221: Advokaterne: Brug for en ny retsvirkningslov?

Ulrik Grønborg og Kristian Ravn Petersen i TFA 2015.222-228: Hvilken formueordning ønsker danskerne? - En gennemgang af statistik og undersøgelser.

Sys Rovsing og Johan Hartmann Stæger og Maryla Rytter Wroblewski i TFA 2015.229-233: Europæisk familieret og forslagene til legal formueordning i Betænkning nr. 1552

Marianne Holdgaard i TFA 2015.234-249: Hvilken legal formueordning skal vi have nu?

Gitte Meldgaard Abrahamsen i TFA 2015.250-257: Lovudkastets betydning for pensionsreglernes fortolkning i fremtiden

Rasmus Kristian Feldthusen og Anne Kjærhus Mortensen i TFA 2015.258-273: Analyse og kritik af Retsvirkningslovsudvalgets forslag til nye regler om særeje og tilhørende emner.

Lone Hansen og Hans Viggo Godsk Pedersen i TFA 2015.274-278: Aftalefrihed for ægtefæller samt gaver mellem ægtefæller

Peter Arnt Nielsen i TFA 2015.279-285: International privatret og formueforholdet mellem ægtefæller

Ingrid Lund-Andersen i TFA 2015.286-290: Retsvirkningslovsudvalgets forslag til regler med fokus på beskyttelse og rimelighed

Linda Nielsen i TFA 2015.291-299: Værdier i Familieretten - samt forsøg på et forslag, der samler trådene

Louise Bøtcher Bomholtz har i TFA 2015.121-123 anmeldt Stine Krone Christensen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 2. udg., juli 2014, 707 sider, Karnov Group.

Marianne Holst Andersen i RETTID 2015 afhandling nr. 10: Mandens ret til at frasige sig sine juridiske forpligtelser over for et uønsket barn

Anita Plesner Björk: Når forældre går fra hinanden - En håndbog i forældreansvar, 1. udg., maj 2015, 316 sider, DJØF

Nell Rasmussen: Lærebog i familieret, 3. udg., marts 2015, 282 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2012 B.26

Kirsten Weiss i ADV nr. 2/2015 p. 8-19: Børn i retssystemet

Caroline Adolphsen og Nicolaj Sivan Holst i UfR 2015 B. 125-134: Forældres magtanvendelse over for børn (Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt FAL § 2, stk. 1 giver adgang til at anvende magt over for barnet med det formål at varetage omsorgen for barnet i bred forstand.)

Bet. nr. 1552/2015 om ægtefælles økonomiske forhold

Advokat Jørgen U. Grønborg