Nyheder i familieret 2014

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. SKM

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2011-2014

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010

Nyheder i familieret 2009

Nyheder i familieret 2008


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1574 af 27.12.2014 om adoption - fra d. 01.01.2015

Lov nr. 1525 af 27.12.2014 om ændring af adoptionsloven, forældreansvarsloven og lov om dansk indfødsret (Adgang for samlevende til at adoptere sammen m.v.)

Vejledning nr. 10371 af 27.12.2014 om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning nr. 10370 af 27.12.2014 om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning nr. 10369 af 27.12.2014 om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold (Helbredsvejledningen)

Vejledning nr. 10368 af 27.12.2014 om adoption

Cirkulæreskrivelse nr. 10323 af 15.12.2014 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2015.

Bekg. nr. 1270 af 02.12.2014 om fri proces

Vejledning nr. 9945 af 24.11.2014 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014.

Vejledning nr. 9923 af 13.11.2014 om adoption

Vejledning nr. 9922 af 13,11,2014 om separation og skilsmisse

Vejledning nr. 9921 af 13.11.2014 om børne- og ægtefællebidrag

Vejledning nr. 9920 af 13.11.2014
om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab - fra d. 01.12.2014

Vejledning nr. 9919 af 13.11.2014 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og statsforvaltningen) - fra d. 01.12.2014

Vejledning nr. 9918 af 13.11.2014 om samvær - fra d. 01.12.2014

Vejledning nr. 9917 af 13.11.2014 om forældremyndighed og barnets bopæl - fra d. 01.12.2014

Bekg. nr. 1207 af 13.11.2014 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (fra 01.12.2014)

Bekg. nr. 1206 af 13.11.2014 om statsforvaltningernes behandling af sager om faderskab og medmoderskab - fra d. 01.12.2014

Bekg. nr. 1205 af 13.11.2014 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel. (fra d. 01.12.2014)

Bekg. nr. 1204 af 13.11.2014 om adoption (fra d. 01.12.2014)

Retsvirkningsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1135 af 20.10.2014

Vejledning nr. 9781 af 20.10.2014 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Lov om børns forsørgelse er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1100 af 07.10.2014

Navneloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1098 af 07.10.2014

Lov om opkrævning af underholdsbidrag er bekendtgjort ved lovbekg, nr. 1086 af 07.10.2014

Forældreansvarsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1085 af 07.10.2014

Børneloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1097 af 07.10.2014

Adoptionsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr.1084 af 07.10.2014

Ægteskabsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1096 af 07.10.2014

Børnetilskudsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1095 af 07.10.2014

Cirkulæreskrivelse nr. 9724 af 29.09.2014 om gebyr for ansøgning om navneændring 2015 (510 kr.)

Cirkulæreskrivelse nr. 9444 af 27.06.2014 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag fra 1. juli 2014

Bekg. nr. 790 af 25.06.2014 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (I kraft d. 01.07.2014)

Vejledning nr. 9415 af 12.06.2014 om børne- og ægtefællebidrag (I kraft d. 01.07.2014)

Bekg. nr. 626 af 12.06.2014 om børne- og ægtefællebidrag. I kraft d. 01.07.2014

Lov nr. 575 af 10.06.2014 om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet). I kraft d. 01.07.2014. Se oversigt over ændringerne

Vejledning nr. 9398 af 04.06.2014 om separation og skilsmisse. I kraft d. 01.07.2014

Vejledning nr. 9397 af 04.06.2014 om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab. I kraft d. 01.07.2014

Vejledning nr. 9399 af 04.06.2014 om behandling af ægteskabssager. I kraft d. 01.07.2014

Bekg. nr. 585 af 03.06.2014 om indgåelse af ægteskab. I kraft d. 01.07.2014.

Lov nr. 552 af 02.06.2014 om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.). I kraft d. 01.12.2014

Lov nr. 485 af 21.05.2014 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.) I kraft d. 01.07.2014

Lov nr. 484 af 21.05.2014 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Udvidelse af den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige vielseskompetence). I kraft d. 01.07.2014.

Lov nr. 483 af 21/05/2014 om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab til børn født uden for ægteskab før ikrafttræden af lov for Grønland om børns retsstilling m.v.) I kraft d. 01.06.2014

Bekg. nr. 189 af 24.02.2014 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (I kraft d. 01.03.2014)

Børneloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 18 af 10.01.2014


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. SKM


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen

UfR 2014.256 ØLK (TFA 2014.87/2 ØLK): M pålagt at betale sagsomkostninger i ægteskabssag.

M og H blev separeret på vilkår, at ingen af parterne skulle betale bidrag til den anden part. Da H et år efter ønskede skilsmisse, modsatte M sig dette og nedlagde for Retten i Glostrup påstand om frifindelse, subsidiært at H pålagdes bidragspligt overfor ham. H havde et retskrav på skilsmisse, jf. ÆL § 31, og der var ikke grundlag for at ændre vilkåret om bidragspligt efter ÆL § 53, stk. 1. ØL pålagde M at betale sagsomkostninger til H med 8.375 kr., jf. RPL § 312, stk. 6.

c. SKM

SKM2014.48 LSR: M og H var blevet skilt d. 27.07.2010. M og H ejede et hus i lige sameje. Da de ikke kunne sælge huset, blev det udlejet. M betalte alle ydelser på de fælles lån i 2010 og 2011. M kunne kun få 50% af rentefradragene, da det ikke var dokumenteret, at M og H havde indgået en aftale om at forskyde hæftelsen mellem sig, eller at M's regreskrav mod H var uerholdeligt.


Nye litteraturhenvisninger

Louise Faber i UfR 2014 B.429-434: Legalt lejerskifte ved tilsidesættelse af ægtefællers urimelige lejemålsaftale?

Louise Faber i JUR 2014.155-163: Tilsidesættelse af ægtefællers urimelige aftaler om lejemålet ved separation og skilsmisse

Bente Koudal Sørensen har i TFA 2014.339-340 anmeldt Svend Danielsen og Lennart Lynge Andersen: Fra forsørgelse til omstilling. Underholdsbidrag til ægtefælle, 1. udg., april 2014, 390 sider, DJØF.

Mads Pedersen i JUR 2014.127-136: Stemmeret og værgemål: Hvorfor folketingsvalgloven kan (og bør) laves om uden en grundlovsændring

Alexandra Castenschiold Paaske og Anja Cordes i ADV nr. 8/2014 p. 40-41: Lovvalg i ægteskabssager. Ægteskaber over grænser

Caroline Adolphsen i UfR 2014 B. 377-383: Retlige spørgsmål knyttet til enighedskravet i forældreansvarslovens § 3

John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer og Tone Sverdrup: Nordisk samboerrett, 1. udg., aug. 2014, Gyldendal, Norge

Stine Krone Christensen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 2. udg., juli 2014, 707 sider, Karnov Group.

Hanne Søndergaard Jensen: To hjem én familie, 1. udg., 2013, 177 sider, FADLs Forlag. Anmeldt af Marie Hviid Pedersen i TFA 2014.176.

Irene Nørgaard har i UfR 2014 B. 248-249 anmeldt Gitte Meldgaard Abrahamsen: Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse, 1. udg., april 2014, 392 sider, DJØF.

Morten Nornild og Bjarne Erbo Grønfeldt i JUR 2014.73-81: Personnavnesager mellem Grønland og Danmark. Interprovinsiel navneret.

Louise Faber i TFA 2014.102-110: Ægtefællens ret til lejemålet ved separation

Annette Kronborg i Rettens magt - Magtens ret. Festskrift til Henning Koch, DJØF, 2014 p. 205-217: Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - et perspektiv på lovgivningsstilen.

Svend Danielsen og Lennart Lynge Andersen: Fra forsørgelse til omstilling. Underholdsbidrag til ægtefælle, 1. udg., april 2014, 390 sider, DJØF.

Gitte Meldgaard Abrahamsen: Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse, 1. udg., april 2014, 392 sider, DJØF.

Sabrina Dam i RETTID 2014 afhandling nr. 1: Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed.

Ingrid Lund Andersen har i UfR 2014 B.16 anmeldt Julie Skat Rørdam: Ægtefælleskifteloven med kommentarer, 1. udg., juni 2013, 263 sider, Karnov Group

Bodil og Tommy V. Christiansen i TFA 2014.7-11: Konvertering af løbende ægtefællebidrag til engangsbeløb.

Nell Rasmussen og Jane Røhl: Børn i familie- og socialretten, 2. udg., jan. 2014, 206 sider, DJØF

Advokat Jørgen U. Grønborg