Nyheder i familieret 2011

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. SKM

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2011-2014

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2010

Nyheder i familieret 2009

Nyheder i familieret 2008

Nyheder i familieret 2007

Nyheder i familieret 2006

Nyheder i familieret 2005


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Lov om en børne- og ungeydelse er ændret ved § 7 i lov nr. 1382 af 28.12.2011 (Ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen) fra d. 01.01.2012.

Cirkulæreskrivelse nr. 112 af 21.12.2011 om det familieretlige område. Familiestyrelsen med tilhørende sagsområder er overført fra Justitsministeriet til Social- og Integrationsministeriet og indfusioneret fra d. 01.01.2012 som en afdeling i Ankestyrelsen, der kaldes »Familieretsafdelingen«. Telefonnumre og adresser, herunder hjemmesideadresser, er indtil videre uændrede.

Skrivelse nr. 9632 af 21.12.2011 med orientering om optjening af ret til børne- og ungeydelsen og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2012, jf. cirkulæreskrivelse nr. 106 af 21.12.2011

Vejledning nr. 104 af 19.12.2011 om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

Bekg. nr. 1307 af 15.12.2011 om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Bekg. nr. 1305 af 15.12.2011 om dokumentation, beregning, udbetaling og revision af børne- og ungeydelsen. (I kraft d. 01.01.2012)

Cirkulæreskrivelse nr. 96 af 30.11.2011 om vejledende indtægtsgrænser til brug for afgørelser om transport

Bekg. nr. 1160 af 09.12.2011 om offentlig retshjælp ved advokater

Cirkulæreskrivelse nr. 99 af 05.12.2011 om gebyr for ansøgning om navneændring 2012 (480 kr.)

Bekg. nr. 1153 af 05.12.2011 om fri proces

Vejledning nr. 91 af 17.11.2011 om inddrivelse af udenlandske bidragskrav i Danmark efter underholdspligtforordningen

Vejledning nr. 9470 af 06.10.2011 om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven

Bekg. nr. 970 af 29.09.2011 om ikrafttræden af dele af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen (lovens §§ 1-8, 10 og 11 i kraft d. 01.10.2011)

Forældremyndighedsbekendtgørelsen er ændret ved bekg. nr. 976 af 29.09.2011 fra d. 01.10.2011

Lov om en børne- og ungeydelse er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 964 af 19.09.2011

Vejledning nr. 9273 af 07.07.2011 om statsforvaltningernes behandling af faderskabssager.

Bidragsbekendtgørelsen er ændret ved § 1 i bekg. nr. 653 af 15.06.2011 (Fra d. 18.06.2011)

Bekg. nr. 649 af 15.06.2011 om anvendelse af underholdspligtforordningen (Fra d. 18.06.2011)

Ægteskabslovens §§ 11 a og 11 b er ændret fra d. 01.07.2011 ved lov nr. 601 af 14.06.2011 om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)

Danske Advokater og Danske Familieadvokater har i brev af 19.01.2011 anmodet Justitsministeriet om at udarbejde et tillægskommissorium til retsvirkningslovudvalget med henblik på, at udvalget nærmere kan vurdere, om der skal indføres adgang til, at ægtefæller ved ægtepagt kan aftale, at privattegnede livrenter skal indgå i bodelingen ved separation eller skilsmisse. Advokatsamfundet har i brev af 28.02.2011 tilsluttet sig forslaget. Justitsministeriet har i brev af 10.06.2011 meddelt, at det på nuværende tidspunkt hverken er hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at man genåbner overvejelserne vedrørende retsvirkningslovens regler om deling af pensioner.

Justitsministeren har fremsat lovforslag nr. L 193 af 15.04.2011 om ægtefælleskifte m.v., som skal træde i kraft d. 01.03.2012. Lovforslaget er vedtaget af Folketinget d. 01.06.2011 og stadfæstet d. 14.06.2011 som lov nr. 594 af 14.06.2011. Se Oversigt over nogle af de nye regler i den nye ægtefælleskiftelov

Lov om en børne - og ungeydelse er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 339 af 15.04.2011

Europa-Kommissionens forslag 2011/0059 af 16.3.2011 til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller.

Europa-Kommissionens forslag 2011/0060 af 16.3.2011 til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber.

Bekg. nr. 240 af 16.03.2011 om statsforvaltningernes behandling af faderskabssager. (I kraft d. 01.04.2011)

Bekg. nr. 239 af 16.03.2011 om retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager. (I kraft d. 01.04.2011)

Bekg. nr. 238 af 16.03.2011 om registrering af faderskabet i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel. ( I kraft d. 01.04.2011)

Bekendtgørelse nr. 213 af 15.03.2011 om tinglysning i personbogen (trådt i kraft d. 21.03.2011)

Cirkulæreskrivelse nr. 9049 af 08.03.2011 om afskaffelse af løbende anmodninger om opkrævning af børne- og ægtefællebidrag.

Vejledning nr. 9004 af 12.01.2011 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2011

Vejledning nr. 9003 af 11.01.2011 om børne- og ægtefællebidrag

Vejledning nr. 9012 af 04.01.2011 om inddrivelse af danske bidragskrav i udlandet


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. SKM


a. Utrykte afgørelser


VLK af 31.08.2011 (B-1905-11): Bestemmelse i ægtepagt om, at H's fremtidige erhvervelser i form af lønindtægter og andet arbejdsvederlag skulle tilhøre hende som skilsmissesæreje, kunne tinglyses.

Ægtepagt indeholdt bestemmelse om, at H's fremtidige erhvervelser i form af lønindtægter og andet arbejdsvederlag skulle tilhøre hende som skilsmissesæreje. Tinglysningsretten afviste lysning af hele ægtepagten, idet det ikke måtte overlades den ene ægtefælle en mulighed for vilkårlig forøgelse af særejet. VL fandt, at bestemmelsen i det hele opfyldte det krav om specifikation, som kan udledes af forarbejderne til retsvirkningslovens regler om ægtepagter, hvorfor Tinglysningsrettens afgørelse ophævedes, og sagens hjemvistes til ny behandling ved Tinglysningsretten.

b. Ugeskrift for Retsvæsen


UfR 2011.2162 VLK: H skulle stille sikkerhed for den fulde retsafgift ved et offentligt skifte, selv om hun kun hæftede for en del af retsafgiften.

H anmodede om offentligt skifte. Skifteretten i Århus krævede, at H stillede sikkerhed for betaling af hele retsafgiften. VL fandt, at der i RAL § 62, stk.2, 2. pkt. er hjemmel til - i overensstemmelse med fast praksis ved skifteretterne - at kræve sikkerhedsstillelse for hele retsafgiften og ikke kun for den del, som H hæfter for i medfør af RAL § 36, stk. 2, 1. pkt. VL stadfæstede derfor kendelsen.

UfR 2011.1112 HKK (TFA 2011.245/1 HKK): Bestemmelse om, at pantegæld i særejeejendom skulle være særeje, kunne ikke tinglyses!

Ægtepagt indeholdt i § 1.1 en bestemmelse om, at M's ejendom i Frederiksværk med den på ejendommen tinglyste pantegæld, skulle tilhøre M som fuldstændigt særeje. Tinglysningsretten afviste lysningen af ordene "med den på ejendommen tinglyste pantegæld", da det ikke er muligt at træffe isolerede særejebestemmelser om gæld. Kærende gjorde gældende, at ordene om gælden alene var medtaget af pædagogiske grunde, idet pantegælden ville blive særeje, selv om dette ikke var nævnt i ægtepagten. VL tiltrådte, at der ikke i RVL § 28 er hjemmel til ved ægtepagt at træffe bestemmelse om særeje vedrørende gæld. Højesteret stadfæstede.

UfR 2011.749 ØLK (TFA2011.187/1 ØLK): M kunne ansøge om separation i Danmark, da han havde bopæl i Danmark.

M, der indtil 1970 havde boet i Danmark, havde d. 21.08.2009 meddelt ændring af folkeregisteradresse fra Frankrig til en lejlighed i København, som han få dage senere overtog som enelejer. Han ansøgte Statsforvaltningen Hovedstaden om separation d. 26.08.2009. Efter M's forklaring måtte det lægges til grund, at han på dette tidspunkt ikke havde bopæl andre steder end i lejligheden i København, ligesom han havde forklaret, at han reelt rejste tilbage til Danmark i august 2009. Københavns Byret og ØL antog, at M på tidspunktet for anmodningen om separation havde varigt ophold i Danmark af en sådan karakter, at bopælskravet i RPL § 448 c, stk. 1, nr. 2, måtte anses for opfyldt.

c. SKM


Nye litteraturhenvisninger

Inge Langhave Jeppesen i Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011, 1. udg., dec. 2011, 278 sider, DJØF p. 95-108: Skatteretlige overraskelser - for ugifte samlevende

Hans Viggo Godsk Pedersen i Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011, 1. udg., dec. 2011, 278 sider, DJØF p. 223-238: Nye regler om ægtefælleskifte

Pia Deleuran: Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3, 1. udg., dec. 2011, 208 sider, DJØF

Marianne Holdgaard, Line Bune Juhl og Hanne Marie Motzfeldt i TFA 2011.408-414: Fælles forældremyndighed og skolevalg - når folkeskolelovens regler tager over.

Justitsministeriets forskningskontor: Ægteskab, skilsmisse og formuedeling, aug. 2011

Familiestyrelsen: Evaluering af forældreansvarsloven, nov. 2011, 163 sider, og bilag til evaluering af forældreansvarsloven, 401 sider

Linda Nielsen har i TFA 2011.309-314 anmeldt Ingrid Lund-Andersen: Familieøkonomien samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik, disputats, marts 2011, 644 sider, DJØF.

Tone Sverdrup i TFA 2011.293-302: Indirekte bidrag, berikelse og livsfellesskapets logikk. En norsk kommentar til Ingrid Lund-Andersens bok "Familieøkonomien"

Annette Kronborg, Lisa Holmfjord, Ida Koch og Nell Rasmussen: Forældreansvarsloven - når der er vold i familien, 1. udg., okt. 2011, 154 sider, DJØF.

Mai Heide Ottosen, Sofie Stage og Hanne Søndergaard Jensen: Børn i deleordninger. En kvalitativ undersøgelse, okt. 2011, 207 sider, SFI

Ingrid Lund Andersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Family Law In Denmark, 1. udg., aug. 2011, 190 sider, DJØF

Nell Rasmussen: Lærebog i familieret, 1. udg., aug. 2011, 264 sider, DJØF

Maja Holmlund har i TFA 2011.222 anmeldt Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr (Islamic dower) in the European Legal System, 1. udg. feb. 2011, 300 sider, DJØF.

Lucy Smith i TFA 2011.213-221: Fra FNs komité for barns rettigheter (FN's børnekonvention trådte i kraft i 1989. Den overvåges af FN´s komité for børns rettigheder, som gennemgår de 5-årige landerapporter. Artiklen sætter komiteen og dens arbejde i perspektiv. Forfatteren var medlem af komiteen i årene 2003-09)

Jens Heinrich, Sniff Andersen Nexø og Linda Nielsen: Historisk udredning om retsstilling for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 - afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011

Mai Heide Ottesen og Sofie Stage: Dom til fælles forældremyndighed - en evaluering af forældreansvarsloven, juni 2011, 257 sider, SFI. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2011.315.

Forældreansvarsloven - Belysning af barnets perspektiv, rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, juni 2011

Pia Deleuran (red.): Conflict Management in the Familiy Field and Other Close Relationships. Mediation as a way forward, 1. udg., 2011, 181 sider, DJØF.

Ditlev Tamm har i UfR 2011 B.194 anmeldt Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr (Islamic dower) in the European Legal System, 1. udg. feb. 2011, 300 sider, DJØF.

Marianne Holdgaard i TFA 2011.117-126: Retlige konsekvenser af nye familieformuer - i familieformue- og arveretten

Ingrid Lund-Andersen: Familieøkonomien - samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik, disputats, marts 2011, 644 sider, DJØF. Anmeldt af Tone Sverdrup i TFA 2011.293-302: Indirekte bidrag, berikelse og livsfellesskapets logikk, og af Linda Nielsen i TFA 2011.309-314 og i UfR 2012 B. 268-270.

Marianne Lund Larsen og Maryla Rytter Wróblewski i TFA 2011.3-13: Status efter 20 år med Haagerkonventionen om internationale børnebortførelser

Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr (Islamic dower) in the European Legal System, 1. udg. feb. 2011, 300 sider, DJØF.

Marie-Louise M. Jensen i RETTID 2011 afhandling nr. 1: Pensionsrettigheders behandling i forbindelse med separation og skilsmisse.

Advokat Jørgen U. Grønborg