Nyheder i familieret 2006

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2006

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder i familieret 2007

Nyheder i familieret 2005

Nyheder i familieret 2004

Nyheder i familieret 2003

Nyheder i familieret 2002

Nyheder i familieret 2001

Nyheder i familieret 2000


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Vejledning nr. 11164 af 21.12.2006 om vielse nr. 2: Dokumentation for at en part er ugift, herunder anerkendelse af udenlandske skilsmisser

Vejledning nr. 11161 af 21.12.2006 om vielse nr. 4: Dispensation fra kravet om lovligt ophold ved indgåelse af ægteskab i Danmark

Vejledning nr. 10109 af 22.12.2006 til statsforvaltningerne om adoption

Familiestyrelsens vejledning nr. 10108 af 21.12.2006 om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag

Familiestyrelsens vejledning nr. 10106 af 21.12.2006 om vielse nr. 1: Ægteskabsbetingelserne

Familiestyrelsens vejledning nr. 10105 af 21.12.2006 om vielse nr. 3: Aldersdispensation

Familiestyrelsens vejledning nr. 10103 af 21.12.2006 om behandling af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag (International og stedlig kompetence, begyndelsestidspunkter, ændringstidspunkter og behandling af klager)

Familiestyrelsens vejledning nr. 10102 af 20.12.2006 om statsforvaltningens mødevirksomhed i samværssager og praksis for fastsættelse af samvær

Familiestyrelsens cirkulæreskrivelse nr. 11126 af 21.12.2006 om indgåelse af ægteskab - nye opgaver til kommunerne.

Familiestyrelsens vejledning nr. 10094 af 15.12.2006 for 2007 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag.

Familiestyrelsens vejledning nr. 10093 af 15.12.2006 om vejledende retningslinier i 2007 for fastsættelse af børnebidrag og ægtefællebidrag.

Normalbidraget med tillæg af

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn

5 børn

25%

50%

ca. 360.000 kr.

ca. 395.000 kr.

ca. 440.000 kr.

ca. 500.000 kr.

ca. 575.000 kr.

100%

ca. 395.000 kr.

ca. 440.000 kr.

ca. 500.000 kr.

ca. 575.000 kr.

ca. 680.000 kr.

200%

ca. 6-700.000 kr.

ca. 7-800.000 kr.

ca. 8-900.000 kr.

*

*

300%

ca. 1,0-1,2 mill. kr.

ca. 1,2-1,4 mill. kr.

ca. 1,4-1,6 mill. kr.

*

*

* Der er ikke fastsat vejledende retningslinier i disse situationer.

Bidragsloftet er i 2007 forhøjet til 230.000-270.000 kr. i årlig bruttoindkomst. Mindstegrænsen for fastsættelse af ægtefællebidrag er forhøjet til 18.500 kr. om måneden. Bidraget bør fastsættes således, at bruttoindtægten med fradrag for udgifter over for børn og ægtefællebidrag ikke bringes ned under ca. kr. 18.500.

I 2007 udgør normalbidragets grundbeløb kr. 942 og tillæg 121 kr. pr. måned. Normalbidrag ved fødsel udgør 631 kr. og normalbidrag to måneder før og en måned efter fødslen på 1.101 kr..

Cirkulære af 29.11.2006 fra Ministeriets for Familie- og forbrugeranliggender om satser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 2007

Cirkulæreskrivelse nr. 10089 af 14.12.2006 om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse - overgangsregler

Vejledning nr. 10088 af 14.12.2006 om behandlingen af pensionsrettigheder ved dødsfald, separation og skilsmisse (Lov nr. 483 og 484 af 7. juni 2006)

Vejledning nr. 10074 af 06/12/2006 om statsforvaltningens behandling af sager om separation og skilsmisse

Bekg. nr. 1366 af 12.12.2006 om adoption. (I kraft d. 01.01.2007)

Bekg. nr. 1302 af 11.12.2006: om behandlingen af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag (Bidragsbekendtgørelsen). (I kraft d. 01.01.2007)

Bekg. nr. 1286 af 08.12.2006 om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag i Danmark (Bidragsinddrivelsesbekendtgørelsen) (I kraft d. 01.01.2007)

Bekg. nr. 1285 af 08.12.2006 om ægteskabs indgåelse. (I kraft d. 01.01.2007)

Vejledning nr. 10073 af 06.12.2006 om statsforvaltningens behandling af sager om forældremyndighed

Cirkulære nr. 110 af 14.12.2006 om ægteskabs indgåelse (I kraft d. 01.01.2007)

Orientering fra Familiestyrelsen af 08.12.2006 om fri proces ansøgninger i familieretlige sager

Bekg. nr. 1259 af 07.12.2006 om forældremyndighed og samvær mv. I kraft d. 01.01.2007.

Bekg. nr. 1258 af 07.12.2006 om opløsning af ægteskab. I kraft d. 01.01.2007

Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret har i skrivelse af 21.11.2006 meddelt følgende vejledende salærtakster pr. 01.01.2007 for ægteskabssager:

1. Sager vedrørende forældremyndighed 9.000 kr.
2. Sager vedrørende ægtefællebidrag eller lejlighed 6.000 kr.
3. I andre ægteskabssager fastsættes salæret efter et konkret skøn.

Disse salærer tilkendes både sagsøgers/ appellantens og sagsøgtes/ indstævntes advokat. Salæret dækker foruden et retsmøde af almindelig varighed den tid, der i almindelighed må anses for nødvendig til forberedelse af sagen. Salæret kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering forhøjes eller nedsættes.

De nye takster gælder kun for sager, der indbringes for domstolene af statsforvaltningerne.

Skrivelse nr. 9817 af 09.10.2006 fra videns- og kompetencecentret i Skat om pensionsrettigheders deling fra den 1. januar 2007 ægtepagter

Børnefamilieydelsesloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 972 af 22.09.2006

Vejledning nr. 9646 af 15.08.2006 om behandling af adoptionssager i statsamterne

Vejledning nr. 9431 af 10.07.2006 for 2006 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag

Vejledning nr. 62 af 01.07.2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til personregisterførerne i de Sønderjyske kommuner)

Vejledning nr. 61 af 01.07.2006 om at sende attestation til vielsesmyndigheden (Til ministerialbogsførerne i folkekirken)

Vejledning nr. 60 af 01.07.2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til ministerialbogsførerne i folkekirken)

Vejledning nr. 59 af 01.07.2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til ministerialbogsførerne i de anerkendte trossamfund)

Vejledning nr. 9416 af 27.06.2006 til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen

Vejledning nr. 42 af 06.06.2006 om styrkelse af forældreansvaret (Styrkelse af forældreansvaret)

Enkepensionsloven afløses fra d. 01.01.2007 af lov nr. 484 af 07.06.2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse.

Ægteskabsloven er ændret ved § 13 i lov nr. 484 af 07.06.2006 (Ægtefællepensionsloven) fra d. 01.01.2007.

Retsvirkningsloven er blevet ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 07.06.2006 (Pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse). Reglerne finder anvendelse på separationer, skilsmisser, bosondring og dødsfald, der meddeles eller indtræder efter d. 01.01.2007. Dette gælder dog ikke ved separation og skilsmisse, hvis sagen er anlagt ved retten eller ansøgning er indgivet til statsamtet inden d. 01.01.2007. Ægtepagter efter § 16 h, stk. 2, kan tinglyses fra og med den 1. juli 2006.

Fællesboskiftelovens § 65, stk. 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 483 af 07.06.2006 fra d. 01.01.2007

De nye regler om behandling af sager om ægteskab og forældremyndighed indført ved lov nr. 525 af 24.06.2005 træder i kraft d. 01.01.2007. De nye regler finder anvendelse på ansøgning om forældremyndighed, samvær, separation og skilsmisse, der er indgivet til statsamtet, men ikke færdigbehandlet den 1. januar 2007, jfr. § 3.2 i lov nr. 483 af 07.06.2006. Retssager, der er under behandling ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Bekg. nr. 336 af 19.04.2006 om ændring af bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab

Lov nr. 434 af 08.05.2006 om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Træder i kraft d. 01.07.2007 og d. 01.01.2007 samt efter nærmere bestemmelse fra ministeren for forbruger- og familieanliggender.

Ægteskabslovens § 11 b er ændret ved § 2 i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006.

Lov om en børnefamilieydelse er ændret fra d. 01.07.2006 ved § 2 i lov nr. 289 af 07.04.2006 (Styrkelse af forældreansvaret). Børnefamilieydelsen kan mistes ved manglende efterlvelse af et forældrepålæg efter lov om social service § 41 a, stk. 6.

Vejledning nr. 9129 af 21.03.2006 om international adoption

Vejledning nr. 9128 af 21.03.2006 om behandling af adoptionssager i statsamterne

Cirkulære om ægteskabs indgåelse er ændret ved cirk. nr. 13 af 15.02.2006 fra d. 01.03.2006 og 01.04.2006.

Bekendtgørelse om ægteskabs indgåelse er ændret fra d. 01.03.2006 og 01.04.2006 ved bekg. nr. 92 af 15.02.2006.

LSF nr. 148 af 26.01.2006 til lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

LSF nr. 147 af 26.01.2006 til lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

LSF nr. 146 af 26.01.2006 til lov om ændring af lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om skifte af fællesbo m.v. (Pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse)


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


Dom afsagt af Skifteretten i København d. 15.03.2006: Andelslejlighed skulle udlægges til værdien pr. opgørelsesdagen.

M og H blev separeret ved bevilling af 26.11.2004 bl. a. på vilkår, at H fortsatte lejemålet vedrørende andelslejlighed i Valby og overtog den dertil knyttede andelsret. Parterne ejede andelen i lige sameje. De havde ikke inden eller i forbindelse med separationsbevillingen drøftet de økonomiske vilkår for H's overtagelse af andelen. Det fandtes ikke godtgjort, at parterne havde aftalt, at andelen var udlagt til H pr. d. 26.11.2004 til 372.808 kr. M fik medhold i, at H skulle udtage andelslejligheden til værdien pr. dommens dato, dvs. pr. d. 15.03.2006.

Dom afsagt 14.02.2006 af Retten i Århus (BS 13-2268/2005): Overførsler fra M til H var ikke gaver, men § 2-ydelser.

EBH Finansservice A/S, der havde fået tiltransporteret et tilgodehavende mod M, påstod H dømt til at betale 300.000 kr., der vedrørte løbende pengeoverførsler fra M til H gennem en årrække. M's gæld hidrørte fra investering i skibsanparter og M var erklæret insolvent. Både M og H havde fast arbejde, men det var alene H, der ejede familiens bolig og andel af sommerhus. Parterne havde hver deres lønkonto og overførte hver måned 9-12.000 til den fælles budgetkonto, hvorfra udgifterne til leveomkostninger og terminsudgifter til den af H ejede faste ejendom blev betalt. Retten i Århus frifandt H. Det kunne lægges til grund, at begge ægtefæller bidrog til familiens underhold, og at H udover sin lønindtægt havde tilført den fælles økonomi midler fra arv og løbende belåning af friværdien. Det fandtes ikke godtgjort, at udgiften til hendes faste ejendom ikke havde svaret til hendes indtægt. Retten fandt det efter en samlet vurdering af ægtefællernes indtægter og familiens størrelse ikke godtgjort, at M havde bidraget til familiens forsørgelse ud over, hvad der efter parternes livsvilkår kunne anses for passende, jf. RVL § 2. Der var derfor ikke grundlag for at antage, at M havde givet gaver til H, til hvis gyldighed der kræves ægtepagt, jf. RVL § 30.

Kendelse afsagt af Skifteretten i Kolding d. 10.01.2006 i SKS 6-204/2005: Bodelingsaftale kunne indeholde aftale om særskilt afgørelse om vederlagskrav.

M og H indgik i juli 2005 en bodelingsoverenskomst, hvorved der blev taget stilling til værdiansættelse af udtagelse af alle andre fællesboaktiver og passiver end de i § 9 opregnede, og hvoraf fremgik, at fællesboet - bortset fra spørgsmålet i § 9 - var endeligt delt. I § 9 havde parterne aftalt, at skifteretten i Kolding skulle træffe særskilt afgørelse om, hvorvidt H havde et vederlagskrav mod M i medfør af RVL § 23, stk. 2 i anledning af, at M fra 1998 til 2003 havde indbetalt over 600.0000 kr. på livrenteordninger hos Codan og Nordea Liv og Pension. M påstod sagen afvist. Skifteretten fandt, at aftalen ikke var i modstrid med RVL § 24, idet spørgsmålet om vederlagskrav netop blev løst i forbindelse med skiftet. M's afvisningspåstand toges derfor ikke til følge.

b. Ugeskrift for Retsvæsen


UfR 2006.3191 ØLK: Frivillig auktion over landbrugsejendom blev afvist, da der forelå et bo.

M og K havde siden 1991 ejet en landbrugsejendom i lige sameje. M begærede frivillig auktion over ejendommen ved fogedretten i Frederikssund. Ejendommen var i 2006 vurderet til ca. 7,5 mio. kr. ved salg i fri handel. På ejendommen fandtes et hestestutteri, en kvægbesætning og ejendommens jorder blev bl.a. anvendt til græsning. Til brug for driften på ejendommen var der etableret en maskinpark og foderbeholdninger. Fogedretten fandt på denne baggrund, at genstanden for samejet måtte sidestilles med et bo, som retteligt burde behandles af skifteretten, jf. SKL § 82. Allerede af denne grund kunne sagen ikke fremmes ved fogedretten, og sagen blev derfor afvist. ØL stadfæstede.

UfR 2006.2830 ØLD: Efter moders skilsmisse fra stedfar blev dennes adoption af barnet ophævet, trods indsigelser fra den biologiske far.

I maj 1995 fik F og M et barn, B. I december 1998 flyttede parterne fra hinanden, og indtil slutningen af 1999 havde F samvær med B. I oktober 2000 blev M gift med A, der ved bevilling af februar 2001 adopterede B. M og A blev senere separeret i april 2002, og siden 01.09.2002 så eller hørte A intet til B. I december 2002 blev A og M skilt, og i maj 2003 anlagde M sag mod A med påstand om at adoptionen skulle ophæves, dog under forudsætning af at retsforholdet til den oprindeligt slægt på F's side genopstod. F var i 2002 igen begyndt at have kontakt med B, men ønskede ikke at retsforholdet til B blev genetableret. Svendborg Byret tog M's påstand til følge. F, der ikke havde været part i sagen, ankede dommen med påstand om, at A's adoption af B ikke skulle ophæves, subsidiært ophævelse af den af byretten afsagte dom. Både M og A påstod anken afvist, subsidiært stadfæstelse. Påstanden om afvisning blev udskilt til særskilt prøvelse, der med parternes indforståelse blev behandlet skriftligt, jf. RPL § 387. ØL, der havde bestemt, at F's anke skulle fremmes i realiteten, lagde efter de afgivne forklaringer til grund, at den nu 11-årige B siden sin fødsel havde haft kontakt med sin biologiske far, F, bortset fra en periode på henved to år fra omkring slutningen af 1999 til engang i 2002. Hun havde således boet sammen med omtalte far, indtil hun var ca. 3½ år gammel, havde derefter med den nævnte undtagelse opretholdt en løbende kontakt til ham og dele af hans familie og havde det seneste år set ham en gang månedligt. Det blev endvidere lagt til grund, at både B og F havde medvirket til og dermed vist interesse for opretholdelsen af den indbyrdes kontakt. Det blev endeligt lagt til grund, at B efter at have boet i forholdsvis kort tid sammen med sin adoptivfader, A, i efteråret 2002 afbrød forbindelsen til ham og hans familie, og at forbindelsen ikke herefter på nogen måde var genoptaget. Under disse omstændigheder skønnedes ophævelse af adoptivforholdet mellem B og A at være af væsentlig betydning for B, jf. adoptionslovens § 19, stk. 1, hvorfor byrettens ophævelse af adoptivforholdet blev tiltrådt. Under hensyn til anledningen til ophævelsen, B's alder og sagens øvrige omstændigheder blev byrettens afgørelse om, at retsforholdet mellem barnet og dets oprindelige slægt genopstod, endvidere tiltrådt.

UfR 2006.2816 ØLK: Ny påstand om forældremyndighed tilladt under anke, selvom der i 1. instans var enighed herom.

Det blev i medfør af RPL § 383, stk. 2, tilladt en part i en sag vedrørende separation og om tilkendelse af forældremyndighed under anken inden ankefristens udløb at nedlægge påstand om at få tillagt forældremyndigheden over parternes fællesbørn, uagtet at parterne i 1. instans var enige om, at modparten skulle have forældremyndigheden, og uagtet at der i ankestævningen ikke var nedlagt påstand herom.

UfR 2006.2808 ØLK: Moder havde ikke aktuel retlig interesse i kæremål.

Ægtefællerne M og H var bosat i Sverige. De havde sammen børnene B1, født i år 2000, og B2, født i år 2003. M og H havde ifølge svensk ret fælles forældremyndighed over børnene. I februar 2006 rejste H med børnene til Danmark, men undlod, som ellers aftalt med M, at vende tilbage til Sverige med børnene. M begærede under påberåbelse af § 10, stk. 1, i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. børnene begæret tilbagegivet til sig, hvilket Københavns Fogedret imødekom. H kærede denne afgørelse, men bragte 7 dage efter fogedrettens afgørelse børnene tilbage til Sverige, hvor hun også selv tog ophold. ØL fandt, at da H således havde efterlevet den påkærede kendelse om tilbagegivelse af børnene i Sverige, fandtes hun ikke at have den fornødne aktuelle retlige interesse i at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for en tilbagegivelse af børnene efter lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. havde været opfyldt, hvorfor kæremålet blev afvist.

UfR 2006.2792 ØLD: M tildelt 200.000 kr. i vederlagskrav efter RVL § 23, stk. 1.

M og H blev separeret d. 20.12.1999, og i 2000 blev fællesboet taget under offentlig skiftebehandling. M fremsatte i forbindelse hermed et vederlagskrav på 416.672 kr. i medfør af RVL § 23, stk. 1. En foreløbig opgørelse af fællesboet viste en nettobeholdning på knap 1,6 mio. kr. H's privatforbrug for 1998 og 1999 blev opgjort til 986.419 kr. Ifølge H var 407.000 kr. overført til M, hvilket M bestred. H kunne dog ikke bevise rigtigheden heraf. Skifteretten i Frederikssund og ØL tilkendte derfor M 200.000 kr. i vederlagskrav, som skulle forrentes med procesrente fra separationsdatoen.

UfR 2006.2731 VLD: Far, der fortsat havde unddraget mor forældremyndigheden over fællesbarn, idømt fængsel i 2 år.

T, født i 1955, var i januar 2002 blevet straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder, idet T havde unddraget B's mor, M, forældremyndigheden over deres da 7-årige barn, B. T undlod fortsat at udlevere B til M eller at medvirke til udlevering. I april 2006 fik M, med bistand fra myndighederne i Marokko, udleveret den nu 10-årige B. B blev idømt fængsel i 2 år for at have overtrådt STRFL § 215, stk. 1, jf. STRFL § 261, stk. 2.

UfR 2006.2528/1 ØLK: Weekendsamvær ikke bortfaldet ved moderens ekstraordinære ferie.

F havde ifølge en samværsresolution ret til weekendsamvær med B i lige uger fra fredag kl. 16 til søndag kl. 17. Endvidere var der bestemmelse om feriesamvær herunder, at weekend- og hverdagssamværet bortfaldt, hvis det faldt helt eller delvist i perioden 23. december til 2. januar, skærtorsdag til 2. påskedag eller i M's eller F' sommerferie. D. 19.03.2006 meddelte M, at hun holdt ferie med B torsdag d. 20.04.2006 og fredag d. 21.04.2006, hvorfor B ikke kunne komme på ordinært weekendsamvær d. 21.04.2006 - 23.04.2006. F anmodede herefter fogedretten om at bistå med at gennemføre det ordinære samvær. Fogedretten afviste begæringen, da ferie var en lovlig hindring til ikke at gennemføre samvær. øL udtalte, at der ikke i resolutionen var truffet afgørelse om bortfald af F's ordinære samvær, når M holdt anden ferie med B. Som resolutionen var udformet skulle F's begæring om udlevering af B til weekendsamvær derfor have været taget til følge, hvorfor F's begæring om udlevering af B til samvær skulle have været fremmet.

UfR 2006.2208 ØLK: M indsat i besiddelsen af sine aftalekalendere.

Den fraskilte M, der var terapeut, begærede sig indsat i kopier af sine aftalekalendere, som var i hans tidligere hustru, H's, besiddelse. H modsatte sig dette, idet hun bl.a. henviste til, at kalenderne indeholdte oplysninger om hele familiens gøremål, hvorfor de ikke kunne betragtes som A's personlige ejendele. Københavns fogedret bestemte, at M blev indsat i og H udsat af besiddelsen af de anførte kalendere. ØL fandt, at det var ubestridt, at aftalekalenderne primært blev ført af M i forbindelse med hans virksomhed som terapeut, og at aftalekalenderne således indeholdte oplysninger af fortrolig karakter. Efter en samlet vurdering tiltrådte ØL, at de omhandlede aftalekalendere tilhørte M. Under disse omstændigheder, og da det af H i øvrigt anførte ikke kunne føre til andet resultat, blev fogedrettens kendelse stadfæstet.

UfR 2006.2186 ØLK: H's ret til skifte ikke bortfaldet ved passivitet i 7 år.

M og H havde ophævet samlivet i 1993 og blev skilt i 1996. H's advokat rettede i 2003 henvendelse til M om bodelingen. M gjorde gældende, at kravet om bodeling var bortfaldet på grund af passivitet. Skifteretten i Gentofte gav M medhold. ØL fandt, at H ikke havde udvist en sådan passivitet, at hun var afskåret fra at begære offentligt skifte af fællesboet, jf. SKL § 64.

UfR 2006.1959 ØLD: Forældremyndighed over 3 børn ikke overført til moderen.

FM til 3 børn på 15, 11 og 5 år ikke overført til moderen, jf. FML § 13. Moder og fader havde i forbindelse med deres forestående skilsmisse underskrevet en blanket, hvorefter de havde aftalt, at faderen fremover alene skulle have forældremyndigheden over deres 3 fællesbørn. Blanketten blev herefter indleveret til statsamtet. Moderen gjorde gældende, at aftalen var ugyldig som følge af de omstændigheder, hvorunder hun havde tiltrådt den. Retten i Roskilde fandt ikke, at parternes aftale om at tillægge faderen forældremyndigheden over fællesbørnene kunne tilsidesættes som ugyldig. ØL stadfæstede, idet aftaleretlige principper ikke kunne føre til, at parternes aftale om forældremyndighed blev tilsidesat.

UfR 2006.1623 ØLD: 8/6 samværsordning var ikke ulovlig.

Familiestyrelsen havde bestemt, at faderen til et 4-årigt barn skulle have samvær i 6 dage ud af en periode på 14 dage, og at der ikke skulle ske bortfald af almindeligt samvær i forbindelse med feriesamvær. Moderen anlagde sag mod Familiestyrelsen med påstand om, at afgørelsen skulle ophæves som ulovlig. ØL fandt ikke, at ordlyden af FML § 16 udelukkede fastsættelse af en 8/6-ordning, og fandt det ikke godtgjort, at den af Familiestyrelsen trufne afgørelse om løbende samvær, herunder i forbindelse med feriesamvær, på anden måde var i strid med loven eller truffet under tilsidesættelse af fundamentale forvaltningsretlige principper.

UfR 2006.1350 ØLK: Datter skulle ikke udleveres til fader i Australien, da hun havde erhvervet bopæl i Danmark.

Moder (M) havde i februar 2004 taget 4-årig datter D med hjem til Danmark fra Australien. Forinden havde parterne i Family Court of Australia, Sidney, indgået en aftale "Terms of Settlement", hvorefter M skulle bo i Danmark med D og senest d. 01.05.2005 bringe D tilbage til Australien. Efter at M ved ØLD havde fået tillagt FM over D alene, anmodede faderen fogedretten om udlevering af D i medfør af BBL § 10, idet tilbageholdelsen af D i Danmark, efter udløbet af parternes aftale om D's ophold i Danmark til d. 01.05.2005, måtte anses for ulovlig efter Haagerkonventionen af 1980 om civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser. ØL fandt, at D som følge af opholdet i Danmark havde erhvervet bopæl her i landet d. 01.05.2005. M's tilbageholdelse af D kunne herefter ikke anses for ulovlig, og F's anmodning om tilbagegivelse af D toges ikke til følge.

UfR 2006.920 ØLK: Fogedrettens tilkendegivelse var en afgørelse, der kunne kæres.

Fogedretten i Hørsholm tilkendegav, at henset til F's opførsel fandtes fuldbyrdelse af samværsresolutionen ikke for tiden at kunne ske af hensyn til børnenes sjælelige sundhed, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. F havde under retsmødet været højtråbende og truende. F væltede herefter fogedens skrivebord, kastede en pedalspand direkte mod moderens advokat og forlod herefter fogedretten, der herefter blev hævet. Fogedrettens tilkendegivelse fandtes, når hensås til det under retsmødet passerede, at indeholde en afgørelse over for F, der kunne kæres. ØL stadfæstede fogedrettens afgørelse.

UfR 2006.743 ØLD: Forsørgertabserstatning til samlever, som over for det offentlige udgav sig som enlig moder.

M døde i juli 2002 efter en færdselsulykke. K påstod TRYG, som var ansvarsforsikrer for modpartens køretøj, tilpligtet at betale 928.415 kr. i forsørgertabserstatning og overgangsbeløb, jf. EAL § 13 og § 14 a. M og K havde i december 2000 indledt et samlivsforhold, og K ventede barn, da M døde. Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om fælles bolig, fælles husholdning, økonomi og K's graviditet, lagde ØL til grund, at der på skadestidspunktet i juli 2002 bestod et samlivsforhold, der gjorde det rimeligt at sidestille K med ægtefælle. Det kunne ikke føre til andet resultat, at K over for det offentlige fremstod som og modtog offentlige ydelser som enlig. K's påstand blev herefter taget til følge.

UfR 2006.739 ØLK: Anke af forældremyndighedsdom afvist som for sent iværksat.

Ved dom af 09.09.2005 fik K tillagt forældremyndigheden over 2 børn. M meddelte d. 02.11.2005 ved telefax byretten, at han ønskede at anke dommen. ØL modtog d. 08.11.2005 M's telefax og sagen fra byretten. Anke skulle være iværksat senest d. 04.11.2005, på hvilket tidspunkt ankestævning skulle have været Østre Landsret i hænde. Da anke ikke var sket rettidigt, afvises anken, jf. RPL § 454, stk. 1, 1. pkt., jf. § 372, stk. 2, 3. pkt. M blev samtidig vejledt om muligheden for at søge om tilladelse til anke uanset fristoverskridelsen, og hvorledes dette skulle ske.

UfR 2006.648 VLK: Alternativ aftale i ægtepagt om sumsæreje kunne lyses.

Personbogen havde afvist at lyse § 5 i ægtepagt, hvorefter en ejendom skulle være skilsmissesæreje for M, hvis bestemmelsen i ægtepagtens § 1 om sumsæreje ved endelig dom måtte blive erklæret ugyldig. Det kunne lægges til grund, at der foreligger en fast praksis, som tillader tinglysning af aftaler om sumsæreje, hvorimod den materielle retlige rækkevidde af sådanne aftaler ikke med sikkerhed ligger fast. Bestemmelserne i ægtepagtens § 5 fastslog en bestemt retsstilling under visse nærmere forudsætninger, og disse forudsætninger var af en retlig karakter, som ikke var undergivet parternes egen bestemmelse, jf. herved TL § 10, stk. 1, og stk. 3. Efter det anførte fandt VL ikke, at parterne burde afskæres fra at aftale og få tinglyst, hvad der skal være gældende, hvis den aftalte ordning med sumsæreje måtte vise sig ikke at kunne opretholdes, og bestemmelsen i ægtepagtens § 5 burde derfor tinglyses.

UfR 2006.544 HD: M fik medhold i krav om tilbagebetaling af lån til samlever.

M, der tidligere havde samlevet i over 12 år med K, anlagde i 1996 sag mod K med påstand om betaling af bl.a. et beløb på ca. 716.000 kr. under henvisning til, at M havde ydet K et lån svarende til dette beløb. Efter K's død indtrådte boet i sagen. Parterne havde haft hver deres erhvervsvirksomhed, K drev en tøjforretning, og gældsposterne fremgik af begge parters årsregnskaber, også for året efter samlivsophævelsen. ØL tog M's påstand til følge, da det efter bevisførelsen var godtgjort, at M havde ydet afdøde K et lån for et beløb på ca. 716.000 kr. HR stadfæstede.

UfR 2006.397 ØLD: Moder tilkendt forældremyndigheden til 12-årig datter.

Moder tilkendt forældremyndighed til 12-årig pige, som under hele sin opvækst havde været anbragt uden for hjemmet. ØL tiltrådte, at der ved afgørelsen af forældremyndighedsspørgsmålet måtte lægges afgørende vægt på, hvem af forældrene der måtte skønnes i stand til bedst at varetage det fornødne samarbejde med kommunen.

UfR 2006.86 ØLK: M og H havde bopæl i Højby i Nykøbing Sjælland retskreds. H flyttede på krisecenter i Roskilde. M anlagde sag om skilsmisse ved retten i Nykøbing Sjælland, men H påstod sagen henvist til retten i Roskilde. ØL fandt, at H forsat havde hjemting ved retten i Nykøbing Sjælland, jf. RPL § 235, stk. 3, da H's ophold på krisecenteret måtte anses for at være af midlertidig karakter.

UfR 2006.46 ØLD: 2½-årig pige skulle udleveres til moder i England.

Dansk fader var i sommeren 2005 flyttet fra England til Danmark med datteren A født i 2002. M havde indgået ægteskab med H, der var statsborger i Sierra Leone. De havde sammen med fællesbarnet A, født i december 2002, bopæl i England. I sommeren 2005 tog M A med på ferie i Danmark, hvor han besluttede sig for at blive sammen med A, uden at H var indforstået hermed. H, der var statsborger i Sierra Leone, begærede A tilbagegivet til England. Fogedretten i Rønne fandt det ikke godtgjort, at den hos A konstaterede blodmangel var et resultat af fejlernæring. Retten fandt endvidere ikke, at det forhold, at rekvirenten, efter det af rekvisitus oplyste, ikke længere havde gyldig opholdstilladelse i Storbritannien, i sig selv medførte, at det måtte antages at være forbundet med alvorlig fare for A's sjælelige eller legemlige sundhed, såfremt hun udleveres til rekvirenten. ØL stadfæstede med bemærkning, at risikoen for kvindelig omskæring ikke kunne føre til et andet resultat.

UfR 2006.12 VLK: Ægtefælleskifte afskåret på grund af passivitet.

M og H blev separeret d. 25.9.1989. H, der var fra Iran, rettede i efteråret 2003 henvendelse til statsamtet med henblik på at få iværksat et ægtefælleskifte. M og H havde i 1991 fået en datter sammen. Skifteretten i Sæby lagde til grund, at der var en del kontakt mellem partnerne i nogle år efter separationen, og at H i den forbindelse havde bedt M om penge. Det var modstridende forklaringer om, hvorvidt M havde betalt noget til H, men selv efter M's forklaring var der ikke tale om beløb, der størrelsesmæssigt modsvarede et boslodskrav. H havde imidlertid på trods af M's afvisning af at betale et større beløb til hende i mere end 14 år ikke fremsat en anmodning til statsamtet eller skifteretten om iværksættelse af skifte, uanset at hun i hele denne periode uafbrudt havde boet i Danmark og derfor har haft mulighed herfor. Navnlig efter den meget betydelige længde af denne periode fandt skifteretten, at M på grund af H's passivitet havde været berettiget til at indrette sig efter, at hun ikke ville fastholde sit krav om betaling af boslod. Som følge heraf finder retten, at H på nuværende tidspunkt var afskåret fra at begære ægtefælleskifte iværksat på grundlag af separationen i 1989. VL stadfæstede.

c. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Svend Danielsen i TFA 2006.445-446: Domme fra Menneskerettighedsdomstolen

Svend Danielsen i TFA 2006.439-443: Pensionsprocessen

Pjece fra Familiestyrelsen: Når vi skal skilles, December 2006, 12 sider

Pjece fra Forsikringsoplysningen: Hvad sker der med pensionen, dec. 2006, 24 sider

Svend Danielsen i TFA 2006.363-364: Domme fra Menneskerettighedsdomstolen

Vibeke Larsen og Karl-Frederik Bitsch i ADV nr. 10/2006 p. 50-51: Fra statsamter til statsforvaltninger.

Rasmus Møller Madsen i ADV nr. 10/2006 p. 16-17. Nye vejledende takster i familieretlige sager.

Bet. nr. 1481/2006: Reform af den civile retspleje V - Retsmægling

Sys Rovsing og Grethe Opstrup i 12 perspektiver på pension, 2006 p. 127-139: Deling af pensionsordninger ved ægtefælleskifte.

Dorrit Sylvest Nielsen og Malene Vestergaard i 12 perspektiver på pension, 2006 p. 160-179: Ægtefællers pensionsrettigheder.

Lennart Lynge Andersen: 12 perspektiver på pension, 1. udg., okt. 2006, 227 sider, Forlaget Thomson

Annette Kronborg i ADV nr. 7/2006 p. 40-42: Den aftalte familie.

Jørgen U. Grønborg: Familieretssynopsis, 44. udg., 28.08.2006, 322 sider, Themis

Linda Nielsen: Familieretten, 4. udg., 2006, 309 sider, Gjellerup

Henrik Estrup og Nikolaj Aarø-Hansen: Navneloven, 1. udg. aug. 2006, 400 sider, DJØF. Anmeldt af Michael Lerche Nielsen i TFA 2006.444-445 og af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.214-215.

Pia Møller i ADV nr. 5/2006 p. 30-31: Konflikter om samvær løses bedre med advokat. (Om projekt støttet af Egmontfonden om advokatbistand i højkonfliktfyldte samværssager: "Når gode råd er dyre")

Peter Arnt Nielsen i ADV nr. 5/2006 p. 10: Reform af den internationale ægteskabsformueret. (Advokatrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der vil udarbejde betænkning i 2007)

Svend Danielsen i TFA 2006.178-179: Domme fra Menneskerettighedsdomstolen

Trine Hede og Dorrit Sylvest Nielsen har i TFA 2006.176-177 har anmeldt Lis Frost: Fremmedadoption - Retshistorisk belyst, 1. udg. juli 2005, 376 sider, DJØF.

Lone Birgitte Christensen og Jonna Waage: Børneloven med kommentarer, 1. udg., juni 2006, 424 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Estrup i TFA 2006.360-363.

Bet. nr. 1475/2006: Barnets perspektiv. Forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, tvangsfuldbyrdelse

Familiestyrelsen: Rapport om udlændinges indgåelse af ægteskab i Danmark, maj 2006

Ulla Lomholdt Istrup i Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2006 p. 1-54: Ægtefællebidrag - En komparativ gennemgang af udvalgte regler om ægtefællebidrag samt en analyse af eventuelle behov for reformer på området

TFA 2006.10-11: Kommissorium for Familie- og Arbejdslivskommissionen

Svend Danielsen i TFA 2006.1-9: Andelsboliger og familieretten. Samme artikel: TBB 2006.173-181: Familieretlige aspekter ved boligfællesskaber.

Sys Rovsing i ADV nr. 2/2006 p. 5: Din eller min pension?

Familieretlig strukturreform II - En forenklet skilsmisseproces og konfliktløsning i statsforvaltningerne. Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, nov. 2005.

Jørgen U. Grønborg: Familieretssynopsis, 43. udg., 30.01.2006, 312 sider, Themis

Advokat Jørgen U. Grønborg