Nyheder i Familieret 2006

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2006

TFA 2007

TFA 2005

TFA 2004

TFA 2003

TFA 2002

TFA 2001

TFA 2000

TFA 1999

TFA 1998


TFA 2006.516 ØLD: Andelslejlighed tilkendt M.

5 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M havde et særbarn på 16 år, og parterne havde datteren D på 5½ år. Parterne havde overtaget andelslejlighed efter M's fars død, og de stod begge på andelsbeviset. Byretten i København tilkendte H forældremyndigheden til D, og som følge heraf fik H også tilkendt retten til andelslejligheden. ØL stadfæstede forældremyndighedsafgørelsen. ØL udtalte, at D ikke ikke gik i skole i det lokalområde, hvor andelslejligheden var beliggende. Da begge parter havde et mindreårigt barn boende hos sig, og da parterne i sin tid overtog andelslejligheden efter M's far, fandt landsretten, at retten til andelslejligheden burde tillægges M.

TFA 2006.509 VLD: Kvinde tilkendt kompensation på 100.000 kr efter 17 års samliv.

M og K havde levet sammen i 17 år. I 1989 fik de datteren D og derudover boede M's to særbørn hos dem under en del af samlivet. K havde i en årrække haft højere indtægt end M og havde bidraget i ikke helt uvæsentligt omfang til den fælles husførelse, herunder til dækning af D's særlige behov. K havde haft deltidsarbejde som bogholder, herunder for M, der drev virksomhed med salg af investeringsejendomme. Begge var ved samlivets start uden formue, og K var ved samlivsophør fortsat uden formue, medens M, trods usikkerhed om opgørelsen, havde en formue på over 4,5 mio. kr. M's formue var væsentligst resultat af M's egen indsats, men K havde i et vist omfang medvirket til at opbygge og fastholde hans formue ved bistand i såvel virksomheden som privat. Retten i Aalborg tilkendte H et kompensationsbeløb på 150.000 kr. VL nedsatte dette til 100.000 kr.

TFA 2006.506 VLK: Børnesagkyndig erklæring ikke tilsidesat.

Under en sag om sag om forældremyndigheden vedrørende to børn fremsatte M begæring om tilsidesættelse af den børnesagkyndige erklæring og udarbejdelse af en ny. Retten i Herning fandt ikke, at en udtalelse om tjenester for dommeren medførte inhabilitet. Erklæringen kunne ikke i øvrigt i sin helhed anses for at lide af sådanne mangler, at den burde tilsidesættes. VL stadfæstede.

TFA 2006.506 VLK: Speciallægeerklæring ikke påkrævet.

Under en sag om sag om forældremyndigheden vedrørende to børn fremsatte M begæring om udarbejdelse af en speciallægeerklæring om F's rygradsgigt. Retten i Herning og VL fandt ikke dette påkrævet og henviste til en almindelig lægeerklæring og til F's forklaring bl.a. om, at han var aktiv fodboldspiller, havde tunge løft i sit arbejde uden at det medførte sygemelding på grund af ryggen, og at han i det seneste år kun havde haft én sygedag.

TFA 2006.504 VLD: M frifundet for hustrubidrag.

8 års ægteskab. M var 62-årig kommunal chef med en årsindkomst på ca. 500.000 kr. H var 56 år og arbejdsløs lærer. Hun skulle i jobtræning som kontorassistent med en årsløn på 173.420 kr. H havde som særeje et hus og et sommerhus. Retten i Esbjerg tilkendte H bidrag i 2 år. VL fandt, at H efter det oplyste om hendes indtægts- og formueforhold, navnlig hendes ejendomsbesiddelse, ville være i stand til at skaffe sig et efter sine livsvilkår tilstrækkeligt underhold. Forskellen mellem parternes indtægter kunne ikke føre til andet resultat, og der var heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte en kortere bidragspligt. M blev derfor frifundet for bidragspligt.

TFA 2006.501 VLK: Moder pålagt tvangsbøder, hvis datter ikke blev udleveret til samvær.

Fogedretten i Århus pålagde moder at udlevere 2-årige D til sommerferiesamvær. Da moderen under mødet i fogedretten oplyste, at hun ikke ville udlevere D, blev der fastsat en bøde på 800 kr. for hver dag, D ikke blev udleveret. VL stadfæstede.

TFA 2006.501 ØLD: Lejlighed tilkendt kvinden, jf. LL § 77 a.

Retten i Frederikssund tilkendte moderen forældremyndigheden over to børn på 4 og 1 år. Retten til lejligheden tillagt moderen, jf. LL § 77 a. ØL stadfæstede. (Både byret og landsret tog stilling til lejligheden uden bemærkninger).

TFA 2006.496 ØLD: H tilkendt en § 56-godtgørelse på 400.000 kr.

14 års ægteskab. M var 59 år og havde en særformue på ca. 12 mio. kr, heraf rate- og kapitalpensioner på 5 mio. kr. H var 53 år og havde en særformue på 800.000 kr., heraf 600.000 kr. i kapital-og ratepensioner. M's formue var i al væsentlighed erhvervet under ægteskabet. Byretten tilkendte H en § 56-godtgørelse på 250.000 kr. ØL forhøjede godtgørelsen til 400.000 kr. med procesrenter fra byrettens dom. Da ankesagen alene vedrørte et formueretligt krav, fandtes der at foreligge sådanne særlige grunde, at M skulle betale 25.000 kr. i sagsomkostninger, jf. RPL § 312, stk. 6, 2. pkt.

TFA 2006.495 VLK: Fogedsag om weekendsamvær ikke fremmet.

Fogedretten i Randers nægtede at fremme sag om udlevering af 2 børn til weekendsamvær, da dette ifølge resolutionen bortfaldt under moderens ferier. VL stadfæstede.

TFA 2006.492 VLD: Anke af forældremyndighedssag behandlet skriftligt.

FM til 13-årig dreng blev i byretten i Viborg tilkendt faderen. Under anken tog faderen bekræftende til genmæle. Parterne var enige om at begære sagen behandlet på skriftligt grundlag, og VL tog i medfør af RPL § 387, nr. 1, begæringen til følge. Da faderen havde taget bekræftende til genmæle, tillagde VL moderen FM og henviste til princippet i FML § 9, stk. 1, sidste punktum, om anmeldelse af en aftale om forældremyndighed over for retten.

TFA 2006.490 ØLD: H frifundet for krav om mandsbidrag.

11 års ægteskab. M var 38 år og gik på 3. semester af en 2-årig efteruddannelse som elinstallatør. H var 39 årig akademiker med en månedsløn på 40.000 kr. Byretten frifandt H for M's krav om bidrag i 3 år. ØL stadfæstede.

TFA 2006.489 VLK: Fogedsag om udlevering af 12-årig dreng ikke fremmet.

Fogedretten i Skjern afviste i medfør af RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. og RPL § 502, stk. 1, nr. 2 at fremme sag om udlevering af 12-årig dreng til moderen, som havde forældremyndigheden. Drengen var blevet hos faderen efter sommerferiesamvær og havde udtrykt alvorlig uvilje mod at skulle tilbage til sin moder. Faderen havde anlagt sag om overførsel af FM. VL stadfæstede.

TFA 2006.487 ØLD: H ikke tilkendt bidrag, andelslejlighed eller § 56-godtgørelse efter 2 års ægteskab.

2 års ægteskab. M var 38-årig bygningskonstruktør med en årsindkomst i 2004 på 182.000 kr. H var 29 år og fra Thailand. Hun modtog kontanthjælp. M havde som særeje en andelslejlighed med en værdi på 150.000-250.000 kr., og en kontant opsparing på ca. 500.000 kr. Københavns Byret tilkendte M FM til dreng på 15 måneder. Under henvisning til M's indtægtsforhold samt ægteskabets varighed fandtes der ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt. Da M havde fået tillagt FM over S, samt under henvisning til at lejligheden tilhørte M som særeje, blev H's påstand om at få tilkendt lejligheden ikke taget til følge. Henset til M's formueforhold samt ægteskabets varighed, fandtes ikke grundlag for at tilkende H krav i henhold til ÆL 56. ØL stadfæstede.

TFA 2006.483 ØLD: Fristen for sagsanlæg i RVL § 18, stk. 2 var sprunget.

M havde ved betinget skøde underskrevet af begge parter d. 14.03.2005 solgt ejerlejlighed til K for 1,1 mio. kr. H skrev under til vitterlighed for M. H anlagde d. 07.11.2005 sag mod K med påstand om omstødelse af handlen i medfør af RVL § 18. ØL fandt, at 3-måneders fristen i RVL § 18, stk. 2, måtte regnes fra d. 14.03.2005, hvor H fik kendskab om handelen, da hun skrev under som vitterlighedsvidne. Det forhold, at hun undlod straks at sætte sig ind i de nærmere vilkår for handlen, kunne ikke føre til, at fristen skulle regnes fra et senere tidspunkt. Da fristen var overskredet, blev K frifundet.

TFA 2006.480 VLD: H tilkendt bidrag i 3 år efter 22 års samliv/ægteskab.

10 års ægteskab og 12 års forudgående samliv. M var 45 år og havde en årsindtægt på ca. 500.000 kr. H var 43 år, havde arbejde på deltid som ufaglært pædagogmedhjælper i en børnehave og en indtægt på 13.200 kr. om måneden. H fik forældremyndigheden over to børn på 12 og 9 år.

TFA 2006.478/2 ØLK: Ikke regres for omkostninger i ægteskabssag, hvor H havde fri proces.

Under en ægteskabssag, hvor H havde H fri proces, blev der efter omfattende forhandlinger indgået et retsforlig, hvorefter M til H betalte 1.175.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af H's boslodskrav og krav på § 56-godtgørelse. Retten i Svendborg tilkendte parternes beskikkede advokater et salær på 90.000 kr. plus moms til hver og 42.556 kr. i godtgørelse til H's advokat for afholdte udlæg (vurderingsudgifter). Retten bestemte, at H selv skulle afholde halvdelen af advokathonoraret og hele hendes halvdel af vurderingsomkostningerne, henset til boets størrelse, og da der under ægteskabssagen var foretaget en egentlig bodeling. ØL fandt, at hele advokatsalæret til H's advokat og H's halvdel af vurderingsomkostningerne skulle betales af statskassen.

TFA 2006.478 ØLK: Moder ikke pålagt tvangsmøde.

Fogedretten i Køge pålagde ikke moderen tvangsbøder for ikke at have udleveret børn til weekendsamvær. Moderen havde begyndt ferie med børnene. Det var ikke før ferien under trussel om tvangsbøde bestemt, at moderen skulle udlevere børnene til samværet. Uanset om moderen uretmæssigt havde undladt at udlevere børnene til samværet, fandt fogedretten ikke, at der var hjemmel til efterfølgende at pålægge moderen tvangsbøde i den foreliggende situation. ØL stadfæstede.

TFA 2006.476 VLK: Samværsresolution skulle tvangsfuldbyrdes.

Fogedretten i Skjern havde nægtet at fremme sag om faders samvær med knap 4-årig datter, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. VL fandt det ikke godtgjort, at pigens sjælelige eller legemlige sundhed blev udsat for alvorlig fare ved gennemtvingelse af samvær. Fogedretten skulle derfor medvirke til, at samværet blev tvangsfuldbyrdet ved pålæggelse af tvangsbøder eller ved umiddelbar magtanvendelse.

TFA 2006.471 VLK: Faders samvær med 2-årig datter skulle tvangsfuldbyrdes.

Fogedretten i Silkeborg havde nægtet at fremme sag om faders samvær med 2-årig datter. VL fandt, at tvangsfuldbyrdelse var påkrævet og hjemviste sagen til fornyet behandling i fogedretten.

TFA 2006.468 VLK: Fællesboet ikke anset for delt.

M og H blev skilt d. 12.10.2001. M's advokat meddelte i brev af 25.02.2002, at M ikke ville forlige sagen, før der forelå en egentlig opgørelse over boet, herunder en vurdering af den faste ejendom. Ejendommen var ejet af H og belånt med et pantebrev, som begge hæftede for. H's advokat skrev d. 28.05.2002 til H's advokat, at boet »som bekendt« var negativt, og foreslog, at hver part beholdt, hvad de havde i deres besiddelse. Han ville anse boet for endeligt delt, hvis han ikke fik svar inden 14 dage. M reagerede først i 2005. Skifteretten i Horsens udtalte, at da H's ejendom og bil ikke var blevet vurderet i 2002, og da M havde afvist at forlige sagen, før der forelå en egentlig opgørelse af boet, var det uanset brevet af 28.05.2002 hverken godtgjort, at der var indgået en klar og endelig aftale om bodeling, eller at boet var negativt. H var af sin advokat gjort opmærksom på, at hun ikke kunne nå længere uden sagsanlæg. Hun havde derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse boet for delt. Det var på den baggrund ikke udtryk for passivitet, at M efter længere tids sygdom først i 2005 rettede henvendelse om deling af fællesboet, og boet blev ikke anset for delt. VL stadfæstede.

TFA 2006.467 VLK: Salær til beskikket advokat forhøjet til 10.000 kr. plus moms.

Retten i Esbjerg havde i en forældremyndighedssag tilkendt den beskikkede advokat et honorar på 7.000 kr. plus moms. Der var først afholdt et retsmøde af 1 times varighed og derefter endnu et retsmøde efter gennemførelse af en børnesagkyndig undersøgelse. VL forhøjede salæret til 10.000 kr. plus moms.

TFA 2006.464 ØLD: M frifundet for H's krav om § 56-godtgørelse.

5 års ægteskab. H fik FM over en 4-årig dreng. M var 37 år og ansat på kontor. Han havde et særeje i form af et hus med en friværdi på op til 300.000 kr. og en bil til 70.000 kr. H var 33 år og kom fra Thailand. Hun arbejdede på fuld tid på kontor. Hun mente, at M's særeje var på 1 mio. kr., og oplyste, at hendes gæld var større end hendes værdier i Thailand. Retten i Roskilde frifandt M for H's påstand om en § 56-godtgørelse på 100.000 kr. henset til ægteskabets varighed samt parternes økonomiske forhold under ægteskabet og efter separationen. ØL stadfæstede.

TFA 2006.461 ØLD: Moder i Irland tilkendt forældremyndighed til 5-årig datter.

Byretten i København tilkendte i juni 2005 faderen FM til 5-årig pige. To dage inden domsafsigelsen havde moderen fremsat anmodning om tilbagegivelse af pigen til Irland efter BBL, uden at byretten var bekendt hermed ved domsafsigelsen. Anmodningen blev imødekommet af fogedretten, hvilket ØL stadfæstede i oktober 2005. Pigen var nu bosat i Irland. ØL fastslog, at sagen kunne anlægges her i landet, jf. RPL § 448 c, stk. 1, nr. 2. Det fandtes efter de foreliggende oplysninger om faderens retsstilling rettest at pådømme sagen efter FML § 9, stk. 2, i stedet for efter § 13, stk. 2, jf. stk. 1, eller § 12, stk. 2. ØL tillagde moderen FM.

TFA 2006.460 ØLD: Moder tilkendt forældremyndighed til 6-årig datter.

Retten i Slagelse tilkendte faderen forældremyndigheden til 6-årig pige, da moderen ville flytte til Hornbæk, mens faderen blev boende i Slagelse. ØL fandt ikke grundlag for at antage, at moderens flytning med datteren til Hornbæk ville være skadelig, oh moderen fik tilkendt forældremyndigheden.

TFA 2006.457 VLD: Intet hustrubidrag efter 11 års ægteskab/samliv.

6 års ægteskab og 5 års forudgående samliv. M ejede flere dagligvarebutikker. H var 45-årig sygeplejerske med 28 timer ugentligt og en årsindtægt på 286.000 kr. De havde et fællesbarn på 6 år. Retten i Vejle frifandt M for bidragspligt. VL stadfæstede.

TFA 2006.449 ØLD: 6 års hustrubidrag efter 22 års ægteskab.

22 års ægteskab. M var 48-årig vicevært med en årsindkomst på 270.000 kr. H var 59-årig førtidspensionist med en indkomst på ca. 153.000 kr. Begge parters bodele var negative, og de havde fælles gæld på ca 100.000 kr. Retten i Holbæk tilkendte H bidrag i 6 år. ØL stadfæstede.

TFA 2006.436 ØLD: Ingen af parterne fik ret til at udtage sommerhus i lige sameje.

M og H havde pr. 11.06.2000 købt et sommerhus i Hornbæk i lige sameje for 1.160.000 kr. De blev gift d. 22.07.2000 og fik formuefællesskab, og de anvendte sommerhuset i fællesskab til samlivsophævelsen i maj 2001. Herefter havde kun H adgang til huset, men det var ikke oplyst, i hvilken udstrækning hun havde benyttet det. Under fællesboskiftet ønskede de begge at udtage sommerhuset pr. 01.04.2005 for vurderingsprisen på 1.895.000 kr. Skifteretten i København tilkendte H ret til at udtage huset. ØL fandt det ikke godtgjort, at sommerhuset var af den væsentligste betydning for nogen af parterne, jf. FSKL § 70 a, stk. 2, nr. 2. I mangel af enighed om en anden løsning måtte skiftet gennemføres ved salg af sommerhuset i fri handel, jf. SKL § 27.

TFA 2006.433 ØLD: Forældremyndighed ikke overført til fader.

FM til 6-årige pige ikke overført til faderen, uanset at moderen, som var rejst til udlandet, gennem flere år uden rimelig grund havde forhindret faderens samvær. (2-1)

TFA 2006.432 ØLK: M tilkendt 10.000 kr. i sagsomkostninger i hævet sag om gyldighed af ægtepagt.

H havde hævet en sag om tilsidesættelse af ægtepagt i medfør af AFTL § 31, jf. § 36, efter at M havde indgivet svarskrift. Byretten bestemte, at der ikke skulle betales sagsomkostninger. ØL henviste til, at sagen ikke var en ægteskabssag, jf. RPL § 448, nr. 6. Da sagen måtte anses hævet, fordi H havde opgivet kravet, skulle hun betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til M, jf. princippet i RPL § 312.

TFA 2006.429 ØLK: Vurdering af ejendom i sag om § 56-godtgørelse anset for ufornøden.

Ifølge ægtepagt oprettet forud for ægteskabets indgåelse i 1987 var en fast ejendom H's særeje, medens der i øvrigt var formuefællesskab. M rejste under separationssag krav mod H om en § 56-godtgørelse. M begærede H's ejendom vurderet. Retten i Kalundborg tog begæringen til følge. ØL lagde vægt på, at M ikke havde deltaget økonomisk ved købet eller senere. Ejendomsvurderingen var 890.000 kr. H havde i begyndelsen af 2004 optaget et realkreditlån på 625.000 kr. På denne baggrund skønnede ØL, at en vurdering af ejendommen ikke var af betydning for bedømmelsen af M's krav efter ÆL § 56. Bevisførelsen fandtes derfor ufornøden, jf. RPL § 341.

TFA 2006.423 VLD: H tilkendt § 56-godtgørelse på 200.000 kr.

12 års ægteskab. M var pensioneret lærer og H havde under ægteskabet været på overgangsydelse og var nu på efterløn. De havde rent skilsmissesæreje. M havde en formue på ca. 900.000 kr. og H en formue på ca 100.000 kr. H havde i forbindelse med samlivsophævelsen ladet M blive eneejer af en andelslejlighed med en værdi på ca. 300.000 kr. og en campingvogn med en værdi på ca. 70.000 kr. Retten i Århus tilkendte H en § 56-godtgørelse på 50.000 kr. VL forhøjede godtgørelsen til 200.000 kr. og lagde vægt på, at der ved samlivsophævelsen blev overført væsentlige aktiver, som parterne ejede i fællesskab, til M alene, og at der herved skete en betydelig forskydning af parternes formueforhold.

TFA 2006.414 VLD: 5 års hustrubidrag efter 18 års ægteskab og 6 års forudgående samliv.

18 års ægteskab og 6 års forudgående samliv. M var 53-årig og ansat i politiet med årsindtægt på 360.000 kr. H var 53 år, tidligere køkkenassistent og på mellemste førtidspension. H havde et skånejob og en samlet årsindkomst på 206.000 kr. Retten i Gråsten tilkendte H bidrag i 10 år. VL nedsatte bidragsperioden til 5 år.

TFA 2006.411 ØLD: 5 års hustrubidrag efter 13 års ægteskab.

13 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var læge med en årsindkomst på 1 mio. kr. H var social- og sundhedsassistent, og var efter en fejloperation på sygedagpenge og skulle derefter revalideres og gennemgå 4-årig uddannelse som lægesekretær. Byretten tilkendt H bidrag i 3 år. ØL forlængede bidragsperioden til 5 år.

TFA 2006.408 VLD: 6 års hustrubidrag efter 32 års ægteskab.

32 års ægteskab. M var 55-årig selvstændig med årsindkomst på 1 mio. kr. H var 54-årig ledende lægesekretær med årsindtægt på 340.000 kr. Hun havde nu leddegigt. H havde i mange år arbejdet i M's virksomhed. Fællesformuen var på godt 13,6 mio. kr., og H havde et særeje på ca 1 mio. kr. Retten i Silkeborg tilkendte H bidrag i 10 år. VL nedsatte bidragsperioden til 6 år.

TFA 2006.408 ØLK: 12-årig dreng ikke udleveret til moder.

Fogedretten i Køge nægtede at fremme udlevering af 12-årig dreng til moderen. Han havde 7 uger tidligere taget ophold hos faderen, og han havde utvetydigt udtalt, at han ikke ville bo hos sin mor og i givet fald ville stikke af. ØL stadfæstede.

TFA 2006.405 VLK: Kendelse om midlertidig forældremyndighed ophævet.

Retten i Mariager havde tilkendt faderen den midlertidige forældremyndighed til 6 måneder gammel søn. Under anken var parterne flyttet sammen igen, og de nedlagde samstemmende påstande om ophævelse af byrettens kendelse, hvilket landsretten gjorde.

TFA 2006.403 ØLD: 5 års hustrubidrag efter 25 års ægteskab.

25 års ægteskab. M var 51-årig direktør med årsindtægt på 1,5 mio. kr. og et særeje på ca 26-27 mio. kr. H var 49 år som tidligere havde arbejdet på fabrik og i 8 år som vikar i børnehave. Hun havde siden 1999 været hjemmearbejdende. H's boslod udgjorde ca 2,5 mio. kr. Retten i Randers tilkendte H en § 56-godtgørelse på 1,6 mio. kr. og hustrubidrag i 5 år. VL stadfæstede vilkåret om bidrag.

TFA 2006.400 VLD: Intet hustrubidrag efter 11 års ægteskab og 10 års forudgående samliv.

11 års ægteskab og 10 års forudgående samliv. M var 60 årig pensionist med årsindkomst på 345.000 kr. H var 46 år og arbejde som ufaglært inden for sundhedssektoren. Hun havde haft en årsindkomst på ca. 300.000 kr., men denne var nu faldet til 180.000 kr., da hun skulle skrive speciale i cand.merc. studie. Byretten i Vejle og VL frifandt M for bidragspligt.

TFA 2006.396 ØLD: H tilkendt § 56-godtgørelse på 100.000 kr.

Knap 5 års ægteskab. M var 43 årig selvstændig og havde en særejeformue på 6-10 mio. kr. H var 38 år og havde efter fælles aftale gået hjemme og passet parternes to børn. Hun var nu deltidsansat kontorassistent. Hun ejede kun en pensionsordning på ca. 250.000 kr. Retten i Køge tilkendte H 200.000 kr. Efter en samlet vurdering, herunder særligt af ægteskabets varighed indtil separationen og H's alder, nedsatte ØL godtgørelsen til 100.000 kr.

TFA 2006.395 ØLK: Ikke grundlag for midlertidig forældremyndighedsafgørelse.

Retten i Helsingør fandt ikke grundlag for at træffe midlertidig forældremyndighedsafgørelse uden at høre parternes forklaring. Retten havde tilbudt domsforhandling 3 dage inden for de nærmeste 14 dage, men advokaterne kunne ikke disse dage. ØL stadfæstede under hensyn til at domsforhandlingen nu var forestående.

TFA 2006.393 ØLK: 6-årig pige ikke udleveret til samvær med fader.

Fogedretten i Køge nægtede at udlevere 6-årig pige til samvær med faderen i påsken, da faderen ønskede en skriftlig anvisning fra lægen om penicillinbehandlingen af D under samværet. ØL stadfæstede.

TFA 2006.391 ØLD: Lejlighed tilkendt hustruen.

18 års ægteskab. Begge stod som lejere af 5 værelses-lejlighed på 200 kvm til 6.000 kr. om måneden incl. vand og varme. Retten på Frederiksberg tilkendt H lejligheden, da M havde den højeste indtægt og kunne forventes lettest at kunne skaffe sig en anden bolig. ØL stadfæstede under henvisning til parternes økonomi og 18-årig søns ønske om at opretholde fælles bolig med moderen.

TFA 2006.391 ØLK: Begæring om midlertidig forældremyndighed afvist.

Københavns Byret afviste moders begæring om midlertidig forældremyndighedsafgørelse. Begæringen var begrundet i, at børnene skulle med moderen på en ferierejse, hvilket faderen nægtede at give samtykke til. ØL tiltrådte, at der ikke var anledning til at træffe bestemmelse om forældremyndigheden under sagens behandling.

TFA 2006.390 ØLK: Salær til beskikket advokat i forældremyndighedssag forhøjet til 16.000 kr.

Retten i Næstved tilkendt sagsøgtes beskikkede advokat i en forældremyndighedssag et salær på 11.000 kr. plus moms under henvisning til sagens kompleksitet, herunder at det drejede sig om et mindre barn med psykiske vanskeligheder, hvilket havde medført et mere omfattende rapportmateriale end sædvanligt, ligesom der var udarbejdet en børnesagkyndig undersøgelse. ØL forhøjede salæret til 16.000 kr. under henvisning til, at der havde været et retsmøde, to telefonmøder og en børnesagkyndig undersøgelse, hvorefter faderen tog bekræftende til genmæle. Advokaten havde haft transporttid fra København til Næstved.

TFA 2006.378 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 19 års ægteskab.

19 års ægteskab. M var 58-årig tjenestemand med årsindkomst på 470.000 kr., og H var 53-årig tidligere kommunal sagsbehandler, som nu var på sygedagpenge. Retten i Store Heddinge frifandt M for bidragspligt, da H under hele samlivet havde haft fuldtidsarbejde. ØL tilkendte H bidrag i 3 år.

TFA 2006.375 VLK: Fader fik ikke tilladelse til genoptagelse af 41 år gammel faderskabssag.

Ægtemand var under en faderskabssag blevet anset som far til hustruens søn, S, som var født i 1965. Faderen begærede nu sagen genoptaget. S protesterede. Den omstændighed, at en DNA-test med 99,99% sikkerhed konkluderede, at en bestemt anden person end F var biologisk fader til S, kunne ikke i sig selv føre til genoptagelse af faderskabssagen. Da det oplyste heller ikke i øvrigt gav grundlag for at anse betingelserne i RPL tidligere § 456 r, stk. 4, for genoptagelse for at være opfyldt, afslog landsretten anmodningen.

TFA 2006.374 ØLK: M skulle refundere statskassen udgifterne til beskikket advokat nr. 2.

M havde fri proces til offentligt skifte. M udtog på skiftet en fast ejendom til en værdi på mellem 312.500 kr og 397.500 kr. samt 82.940 kr kontant. M havde gæld på ca. 41.350 kr. M's første advokat fik tilkendt et salær på 11.200 kr plus moms og M's anden advokat fik tilkendt 12.150 kr. plus moms. Frederikssund Skifteret fandt, at M skulle refundere statskassen 12.150 kr. plus moms, jf. RPL § 335, henset til størrelsen af de aktiver M ejede efter skiftet og til det forhold, at han under skiftet valgte at skifte advokat. ØL stadfæstede.

TFA 2006.373 ØLK: Moderen skulle ikke refundere statskassen en del af omkostningerne til beskikket advokat.

Fogedretten i Kalundborg pålagde moderen at betale 10.000 kr. inkl. moms til statskassen på grund af de omkostninger, der var påført denne på grund af moderens uretmæssige vægring ved at udlevere datteren til samvær, herunder udeblivelse fra retsmøder. ØL fandt, at der ikke forelå sådanne forhold hos moderen, eller omstændigheder i øvrigt, der kunne begrunde, at hun undtagelsesvist skulle pålægges at erstatte statskassens udgifter til sagen.

TFA 2006.371 ØLD: 10 års hustrubidrag efter 30 års ægteskab.

30 års ægteskab. M var 52-årig selvstændig med overskud på 568.000 kr. H var 53-årig førtidspensionist. Retten i Svendborg tilkendte H bidrag i 10 år. ØL stadfæstede.

TFA 2006.369 ØLK: Salær til beskikket advokat i forældremyndighedssag forhøjet til 10.000 kr.

Sagsøgtes beskikkede advokat i en forældremyndighedssag fik tilkendt 10.000 kr. plus moms. Det takstmæssige salær var forhøjet med 3.000 kr. plus moms, da der var udfærdiget børnesagkyndig erklæring, som skulle gennemgås med klienten, og da der derefter havde været afholdt et ekstra retsmøde til afslutning af sagen. ØL stadfæstede.

TFA 2006.368 VLK: Samværsfogedsag udsat på afventning af statsamtets afgørelse.

Fogedretten i Esbjerg udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om udlevering af 13-årig pige til samvær med faderen på afventning af statsamtets behandling af moderens anmodning om ændring af samværet. ØL stadfæstede.

TFA 2006.354 VLK: Kendelse om omvurdering ophævet, da ej offentligt skifte.

M og H havde i forbindelse med deling af fællesbo ladet ejendom vurdere. Skifteretten i Ribe gav H medhold i, at der skulle foretage en ny vurdering af en ejendom, da den første vurderingsmand måtte antages at være inhabil. VL lagde til grund, at boet ikke var taget under offentlig skiftebehandling. Skifteretten kunne derfor ikke mod en af parternes protest træffe afgørelse om omvurdering. Skifterettens kendelse blev derfor ophævet.

TFA 2006.346 ØLK: 3-årig pige ikke tilbagegivet til Spanien.

Dansk moder var i juli 2004 uden faderens tilladelse rejst fra Spanien til Danmark med datter D født i 2003. Fogedretten i Roskilde fandt, at D burde udleveres til faderen i Spanien. ØL lagde til grund, at D ikke har haft kontakt med sin far siden juli 2004, at moderen, uagtet indledningen af udleveringssagen i oktober 2004, først i begyndelsen af januar 2006 blev gjort bekendt med faderens ønske om D's udlevering til Spanien, og at moderen flere gange i 2. halvår af 2004 søgte at etablere kontakt mellem D og faderen, der afslog dette. Herefter og henset til, at D, der er 3 år, nu i næsten 2 år havde boet i Danmark, hvor hun havde gået i børnehave og alene talte dansk, fandtes det godtgjort, at der var en alvorlig risiko for, at tilbagegivelsen ville være til skade for D's sjælelige sundhed eller på anden måde sætte hende i en situation, som hun ikke burde tåle. Som følge heraf nægtedes tilbagegivelsen af D, jf. BBL § 11, nr. 2.

TFA 2006.345 ØLK: Kendelse om midlertidig forældremyndighed var fortsat gældende.

Retten i Gentofte tilkendte moderen den midlertidige forældremyndighed til to børn på 15 og 10 år. ØL konstaterede, at moderen allerede i februar 2005 havde fået tilkendt den midlertidige forældremyndighed i en sag, der ikke var hævet. Da denne kendelse fortsat var gældende, jf. FML § 22, blev den nye kendelse ophævet.

TFA 2006.343 ØLD: M tilkendt retten til lejlighed.

4 års ægteskab. M havde i mange år været skrevet op i en boligforening, og de havde nu fået en 4 værelses-lejlighed. Begge havde underskrevet lejekontrakten, og H havde taget lån til depositum. Begge boede fortsat i lejligheden. Retten i Brøndbyerne tilkendte M retten til lejligheden. ØL stadfæstede.

TFA 2006.340 ØLD: Forældremyndighed tillagt advokat og ikke morfar.

Moder havde i et børnetestamente fra december 2000 bestemt, at hendes far A, som var født i 1953, skulle tillægges forældremyndigheden til datter født i august 1999. Moderen døde i 2003, og barnet blev anbragt hos en plejefamilie. Københavns Overpræsidium tillagde efter en forældrekompetenceundersøgelse forældremyndigheden til advokat, hvilket blev tiltrådt af Københavns Byret og ØL.

TFA 2006.339 ØLK: Fogedretten havde med rette undladt at fastsætte tvangsbøder.

Fogedretten i Roskilde afsagde kendelse om, at samværsresolution skulle fuldbyrdes. Da moderen herefter tilkendegav, at hun ville udlevere barnet til samvær, fandt fogedretten ikke grundlag for at fastsætte tvangsbøder. ØL stadfæstede.

TFA 2006.329 VLD: 8 års hustrubidrag efter 9 år ægteskab og 10 års forudgående samliv.

9 års ægteskab og 12 års forudgående samliv. M var 40-årig tjenestemandsansat buschauffør. H var 39 år, hun havde en begrænset erhvervsevne og kunne ikke klare fysisk arbejde. Hun var berettiget til førtidspension. H fik FM til to fællesbørn på 11 og 15 år. Retten i Århus tilkendte H bidrag i 10 år. VL nedsatte bidragsperioden til 8 år.

TFA 2006.324 ØLD: Forældremyndighed til 9-årig pige ført tilbage til moderen.

FM til 9-årig pige, som siden 2000 havde været overført til mormoderen og morfaderen, blev tilbageført til moderen, jf. FML § 13, stk. 3.

TFA 2006.323 ØLK: Begæring om børnesagkyndig undersøgelse imødekommet.

Retten i Køge imødekom begæring om børnesagkyndig undersøgelse i en sag vedrørende to børn. Parternes beskrivelse af deres indbyrdes forhold og af forholdene i øvrigt var meget modstridende, og parterne havde været meget dårlige til at håndtere den aktuelle konflikt i forhold til børnene. Der var fremsat alvorlige beskyldninger mod den anden part, især af moderen. Således som sagen forelå oplyst for retten, var der imidlertid intet, der med sikkerhed pegede på, at den ene af parterne var bedre end den anden til at varetage børnenes tarv. Retten fandt det derfor væsentligt med en børnesagkyndig undersøgelse. Det tilføjedes, at retten ikke vurderede, at en samtale med børnene alene vil være tilstrækkelig til at belyse forældrenes evner og muligheder for at tage sig af børnene, ligesom det i denne sag ville kunne være en stor belastning for børnene, at sagen blev afgjort på det foreliggende grundlag og en samtale med dem. ØL stadfæstede.

TFA 2006.322 VLK: M fik ikke tilladelse til at anke bodelingsdom efter ankefristens udløb.

Skifteretten i Skjern berigtigede d. 25.11.2005 efter M's anmodning dom om bodeling af 21.10.2005. M anmodede d. 05.03.2006 VL om tilladelse til at anke den berigtigede dom. VL bemærkede, at det i bodelingssager mellem tidligere ægtefæller måtte tillægges betydelig vægt, at parterne efter ankefristens udløb kan indrette sig på, at dommen står ved magt. Da dommen var blevet berigtiget, efter at skifteretten havde oplyst M om, at berigtigelse alene kunne gennemføres med H's samtykke, og at M i modsat fald måtte anke dommen, forelå der herefter ikke sådanne særlige omstændigheder, at betingelserne for tilladelse til anke efter fristens udløb, var opfyldt.

TFA 2006.317 ØLD: Forældremyndighed til 6-årig dreng tilkendt faderen.

Retten i Ballerup tilkendte moderen FM til 6-årig dreng i overensstemmelse med en børnesagkyndigs anbefaling. ØL fandt, at drengen var meget afhængig af støtten fra nærmiljøet og af de kendte, overskuelige og stabile rammer i den by og det hus, hvor han hidtil var vokset op, hvor faderen fortsat boede, og hvor han havde sine bedsteforældre i nærheden. Selv om moderen måtte have større indsigt og indføling i drengens problemer, fik faderen herefter FM.

TFA 2006.314 VLD: Forældremyndighed til 15-årig dreng tilkendt faderen.

Fader tilkendt FM til 15½-årig søn, S. Faderen var i 2001 rejst fra Rusland til Danmark med sønnen uden at orientere moderen herom. Ved vurderingen af, hvad der må anses for bedst for S, måtte der imidlertid lægges afgørende vægt på parternes forhold på nuværende tidspunkt. S havde også for VL klart givet udtryk for, at han fortsat ønskede at have ophold hos faderen og ikke ønskede at have nogen kontakt til moderen.

TFA 2006.312 VLK: Indsigelse mod stadfæstet boopgørelse skulle være gjort gældende ved anke.

I en boopgørelse, som var stadfæstet af skifteretten i Holsted, var det bestemt, at H's boslodskrav skulle forrentes med 5% over diskontoen fra d. 01.07.2002. Under kæremål afviste VL at tage stilling til indsigelse mod bestemmelsen af forrentning, da dette var et spørgsmål om forandring af den stadfæstede boopgørelse. Indsigelsen skulle være gjort gældende ved anke, jf. FSKL § 50, stk. 2.

TFA 2006.312 VLK: M skulle refundere statskassen halvdelen af udgifterne til beskikket advokat.

M havde fri proces til offentligt skifte. M gik ud af skiftet med en boslod på 481.847 kr. Skifteretten i Holsted havde pålagt M at refundere statskassen det fulde honorar til M's beskikkede advokat på 129.185 kr., idet M ikke havde fået medhold i den af ham nedlagte påstand, og idet sagens langvarige forløb for en stor dels vedkommende måtte tilskrives M. VL fandt efter en samlet vurdering, herunder størrelsen af M's boslod, at M burde erstatte statskassen halvdelen af udgifterne til den beskikkede advokat, jf. RPL § 335.

TFA 2006.312 VLK: M, der havde fri proces, skulle refundere statskassen vurderingsomkostninger og advokathonorar.

M havde fri proces til offentligt skifte. M havde en nettobodel på 2.050.716 kr., og M modtog et boslodskrav på 390.683 kr. kontant. Skifteretten i Hjørring og VL bestemte, at M skulle refundere statskassen udgifterne til vurdering på 24.750 kr., da udgifterne kunne dækkes af boets midler, jf. RPL § 332, stk. 1, nr. 5, og udgifterne til den beskikkede advokat på 55.000 kr. plus moms, jf. RPL § 335.

TFA 2006.310 VLD: Aftale mellem samlevende om fordeling af udgifter bortfaldet ved samlivsophævelse.

M og K havde i 2002 købt en ejendom i lige sameje. De havde mundtligt aftalt, at M skulle betale alle udgifter til ejendommen, så længe H var under uddannelse, og at H skulle betale alle udgifter til mad og skulle stå for rengøringen. Parterne ophævede samlivet i sommeren 2003 og ejendommen blev solgt pr. d. 01.09.2004. M havde betalt alle udgifterne fra samlivsophævelsen og frem til salget. M fik medhold i, at K skulle refundere ham 50% af disse udgifter eller 42.869 kr. Aftalerne hvilede på den for begge parter kendelige forudsætning, at samlivet bestod, og aftalerne måtte anses for bortfaldet ved samlivsophøret.

TFA 2006.308 VLD: 10 års hustrubidrag efter 38 års ægteskab.

38 års ægteskab. M var 62-årig folkeskolelærer. H var 61 år og kontoruddannet. Hun havde været hjemmegående i de første ca. 20 år og arbejdede nu ca. 30 timer om ugen i en fast stilling på et bibliotek og havde en indkomst på ca 15.000 kr. om måneden. M ville få tjenestemandspension med ca. 211.000 kr årligt. H ville få en årlig pension på ca. 32.000 kr. årligt. Retten i Aabenraa tilkendte H tidsubegrænset bidrag. VL nedsatte bidragsperioden til 10 år.

TFA 2006.302 VLD: Bodelingsoverenskomst fortolket således, at M's rentepension ikke skulle deles.

M og H havde i bodelingsoverenskomst aftalt, at H skulle indsættes som uigenkaldeligt begunstiget til en livsforsikring Y, som var anført med et forkert policenummer. Den pågældende forsikring var en rentepension med løbende ydelser. M's advokat havde ved fremsendelse af bodelingsoverenskomsten til H's advokat i januar 1994 tilkendegivet, at M's underskrift var afgivet ud fra en forudsætning om, at forsikringerne skulle fordeles som angivet i et vedlagt brev af september 1993 fra forsikringsselskabet. Brevet var også tidligere sendt til H's advokat, og ifølge brevet var forsikring Y en personlig rettighed for M, der ikke skulle indgå i bodelingen, jf. RVL § 15, stk. 2. Det havde således været en forudsætning for M's underskrift, at forsikring Y ikke skulle indgå i bodelingen, og M blev derfor frifundet for H's krav om ligedeling af denne forsikring.

TFA 2006.299 VLK: Samvær skulle fuldbyrdes med optrapning over en periode.

Statsamtet havde i december 2005 truffet afgørelse om faders samvær med to børn, der skulle optrappes i løbet af december 2005 og januar 2006. Afgørelsen blev påklaget til Familiestyrelsen. Fogedretten imødekom F's begæring om fuldbyrdelse af samvær og bemærkede bl.a., at statsamtets afgørelse var truffet efter en børnesagkyndig undersøgelse og med kendskab til M's indsigelser. Tiltale mod F for seksuel krænkelse af B var opgivet og kunne ikke begrunde nægtelse af samvær. Voldsforholdet kunne heller ikke føre til, at samvær nu var til skade for A og B. Der var ikke sandsynliggjort en risiko for, at F ville bortføre A og B til udlandet, og M's forklaring om, at børnene var bange for at være alene med F, kunne ikke føre til at undlade gennemførelse af samvær. Derimod skulle samværet, der havde været suspenderet længe, fuldbyrdes ved optrapning som forudsat ved statsamtets afgørelse. Fogedretten fastsatte herefter, hvorledes optrapningen skulle ske. VL tiltrådte, at fuldbyrdelse af samvær ikke kunne antages at udsætte A's og B's sjælelige eller legemlige sundhed for fare, og fandt ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens bestemmelse om samværets gennemførelse. Det bemærkedes, at bestemmelsen ikke indebar en udvidelse af samværet fastsat ved statsamtets afgørelse.

TFA 2006.294 VLD: H fik medhold i skilsmisse efter to års samlivsophævelse.

M og H var blevet gift i Iran i 1995. H fik medhold i påstand om skilsmisse i medfør af ÆL § 32, idet det blev anset for godtgjort, at parternes samliv havde været ophævet siden maj 2003. H's forklaring herom blev støttet af det forhold, at M af kommunen var registreret som udrejst af Danmark i maj 2003 og ikke havde haft adresse i Danmark siden udrejsen.

TFA 2006.292 ØLK: Samvær ikke gennemtvunget, da kommune havde anmeldt fader for seksuelle overgreb.

Fogedretten i Hvidovre bestemte, at moderen skulle udlevere en pige til samvær med faderen, da der ikke i sagen var dokumentation for, at D's sjælelige og legemlige sundhed vil udsættes for alvorlig fare. For ØL oplystes, at kommunen kort efter havde anmeldt faderen for seksuelle overgreb mod pigen og en halvstorebror. ØL fandt det som følge heraf rettest, at fogedrettens kendelse blev ophævet, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved fogedretten.

TFA 2006.289/2 ØLK: Beskikket advokat i forældremyndighedssag tilkendt 5.000 kr. plus moms for 7 timers arbejde.

Faderens beskikkede advokat i en sag om overførsel af forældremyndighed havde anvendt 7 timer på sagen, som inden domsforhandlingen blev forligt ved at moderen gik med til at anmelde aftale om overførsel af forældremyndigheden til faderen. Retten i Frederikssund tilkendte faderen 5.000 kr. plus moms, da der ikke var anvendt tid på domsforhandlingen. ØL stadfæstede.

TFA 2006.288 ØLK: Fogedsag om udlevering af 14-årig dreng udsat på overførselssag.

Fogedretten i Kalundborg havde afvist at udlevere 14-årig S til moderen, som havde forældremyndigheden. ØL stadfæstede i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2, idet faderen havde udtaget stævning mod moderen med påstand om, at forældremyndigheden over S overføres til ham, og at forældremyndigheden indtil da midlertidigt tillægges ham.

TFA 2006.284 ØLD: M og H frifundet for gensidige påstande om vederlagskrav.

M og H blev separeret d. 12.09.2002. Under skiftet nedlagde begge parter påstand om vederlagskrav, da 100.000 kr. var blevet hævet kontant fra H's konto i juli 2002 og derefter forsvundet. M påstod desuden H dømt til at anerkende, at hun efter skæringsdagen havde modtaget tilbagebetaling på to lån à 10.000 kr., og at hun havde modtaget i alt 38.000 kr. i a conto-betalinger. Skifteretten i Hørsholm frifandt H og tilkendte hende et vederlagskrav på 50.000 kr. ØL stadfæstede frifindelsen, idet der var opstået en sådan usikkerhed omkring de transaktioner, som parterne have haft diametralt modstridende forklaringer om, uden at de havde sikret sig nogen form for dokumentation. ØL frifandt M for vederlagskravet, henset til H's forklaring om at have fået overdraget en lejlighed i Tyrkiet i 2002 og til de udokumenterede oplysninger om faste ejendomme i Tyrkiet.

TFA 2006.265 ØLD: M fik ikke medhold i, at ægteskab i Kenya ikke var gyldigt indgået.

Under anke af separationsdom, hvor moderen fik forældremyndigheden til 8-årig datter, påstod M sagen hjemvist, idet ægteskabet ikke var gyldigt indgået. ØL henviste til, at parterne i 2000 havde underskrevet en Affidavit of Marriage, hvorefter de var gift i Kenya i 1996, og i et spørgeskema til brug ved M's ansøgning om familiesammenføring havde han oplyst, at han var blevet gift i 1996. Herefter, efter H's forklaring om en bryllupsceremoni, og da indsigelsen om ægteskabets ugyldighed først var fremkommet under sagsforberedelsen under ankesagen, fandt ØL ikke grundlag for at tage indsigelsen om ægteskabets ugyldighed til følge. Dommen stadfæstedes.

TFA 2006.262 ØLK: Fader tilkendt midlertidig forældremyndighed til 10-årig dreng.

Retten i Nykøbing F. frifandt moderen for påstand om, at faderen skulle have den midlertidige forældremyndighed til 10-årig dreng med ADHD, som havde behov for specialskolegang, og som derfor fra juni 2005 til 23.12.2005 havde boet hos faderen. ØL lagde til grund, at drengen havde profiteret af skolegangen, og fandt det bedst, at faderen fik forældremyndigheden midlertidigt.

TFA 2006.260 ØLD: H tilkendt § 56-godtgørelse på 50.000 kr.

10 års ægteskab. M var efterlønsmodtager og havde en særejeformue på mindst 1,5 mio. kr. H havde en formue i Thailand på ca. 100.000 kr. Retten i Nykøbing F. tilkendte H en § 56-godtgørelse på 80.000 kr., henset til indtægtsforholdene, den store forskel i formuerne, samt at hustruen havde forældremyndigheden over det 7-årige fællesbarn og i forbindelse med samlivsophævelsen havde måttet stifte gæld for 45.000 kr. til etablering af nyt hjem. ØL fandt, at beløbet passende kunne fastsættes til 50.000 kr.

TFA 2006.253 VLD: 2 års hustrubidrag efter 9 års ægteskab og 3 års forudgående samliv.

9 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 50-årig tandlæge med årsindkomst på 650.000 kr. H var 42 år og læste til pædagog. M fik tilkendt forældremyndigheden til 6-årig datter. Byretten frifandt M for bidragspligt. VL tilkendte H bidrag i 2 år.

TFA 2006.260 ØLD: Forældremyndighed til 2-årig pige overført til moderen.

FM til 2-årig pige overført til moderen, som havde været den primære omsorgsperson, jf. FML § 13.

TFA 2006.249 VLK: Under forældremyndighedssag skulle retten indhente akterne i moderens sag om førtidspension.

Til brug for afgørelsen af forældremyndighedssag vedrørende 1-årigt barn fandt VL det påkrævet, at der blev indhentet oplysninger om moderens sygdom, der havde haft betydning for afgørelsen om førtidspension. Retten i Sønderborg skulle derfor indhente de relevante akter, herunder udtalelser fra læger, speciallæger, indlæggelsesepikriser samt journalark fra Egvad Kommune, som var grundlag for moderens tilkendelse af førtidspension.

TFA 2006.247 VLD: 8 års hustrubidrag efter 28 års ægteskab.

28 års ægteskab. M var 49-årig fabrikant af møbelkomponenter. H var 48-årig omsorgshjælper, der i en årrække havde arbejdet i M's virksomhed, hvilket havde begrænset hendes erhvervsmuligheder. De ville efter bodelingen have ca. 2 mio. kr hver. Retten i Kolding tilkendte H bidrag i 8 år. VL stadfæstede.

TFA 2006.243 VLD: Intet hustrubidrag efter 18 års ægteskab.

18 års ægteskab. M var 47 år og selvstændig med en årsindtægt på 300.000 kr. H var 45 år og fritstillet akademiker med årsindtægt på 400.000 kr. M fik tilkendt forældremyndigheden over to sønner på 16 og 5 år. Retten i Vejle frifandt M for bidragspligt. VL stadfæstede.

TFA 2006.239 VLD: Forældremyndighed til 4-årig dreng ikke overført til faderen.

FM til 5-årig pige ikke overført til faderen, jf. FML § 13, uanset moderen uden rimelig grund havde hindret gennemførelse af det fastsatte samvær.

TFA 2006.238 ØLD: Forældremyndighed til 4-årig dreng ikke overført til faderen.

FM til 4-årig dreng ikke overført til faderen, jf. FML § 13. Moderen var rejst hjem til Japan med drengen.

TFA 2006.230 ØLD: Overdragelse af hus anset for ugyldig gave til H.

M og H indgik ægteskab i 1994. Samme år solgte M, som var i økonomiske vanskeligheder, sit hus til en kreditor og ven for 3,0 mio. kr. M lejede huset for 26.000 kr. om måneden i 5 år. I 2000 købte H huset, der var vurderet til 4,7 mio. kr., for 3,2 mio. kr. H var uden formue og uden indtægter. M blev erklæret konkurs i 2004. Konkursboet anlagde sag mod H med påstand om, at huset tilhørte boet. ØL fandt, at der ikke havde været anden begrundelse for at lade H erhverve huset, end at man derved undgik, at den blev inddraget under M's formuesfære med risiko for kreditorforfølgning. Under disse omstændigheder fandtes ægteparrets beslutning om at erhverve huset, så den tilhørte H, at være en ugyldig gavedisposition til fordel for hende, jf. RVL § 30. H tilpligtedes at anerkende, at huset tilhørte konkursboet.

TFA 2006.227 ØLD: Moder tilkendt forældremyndighed til 3-årig dreng.

Moder fik tilkendt FM til 3-årig dreng, idet det derved bedst sikredes, at drengen fik samvær med den, der ikke fik forældremyndigheden. Moderen var flyttet hjem til Bulgarien, hvor faderen opholdt sig ca 5 dage om måneden.

TFA 2006.225 ØLD: Dansk skilsmissedom ophævet, da der forinden sagsanlægget i Danmark var anlagt identisk sag i Tyskland.

M og H var ved dom afsagt af Københavns Byret blevet skilt på vilkår, at ingen af parterne svarer bidrag til den andens underhold. ØL fandt, at den mellem parterne ved en tysk byret verserende sag om skilsmisse var anlagt forud for den ved Københavns Byret anlagte sag om skilsmisse. I hvert fald under de oplyste omstændigheder, hvor parterne også under den i Tyskland anlagte sag var enige om skilsmisse, fandt ØL, at der bestod en sådan identitet mellem sagerne, at den ved Københavns Byret anlagte sag bude afvente udfaldet af den i Tyskland anlagte sag. Skilsmissedommen blev derfor ophævet.

TFA 2006.224 ØLK: 4-årig dreng skulle tilbagegives til faderen i Canada.

Moder havde i april 2005 taget 4-årig dreng med hjem fra Canada til Danmark med faderens skriftlige tilladelse, som var betinget af, at drengen kom tilbage til Canada d. 01.08.2005. The Supreme Court of British Columbia bestemte d. 19.08.2005, at faderen havde midlertidig forældremyndighed, og at drengen straks skulle bringes tilbage til Canada. Fogedretten i Roskilde fandt, at tilbageholdelsen i Danmark var ulovlig efter canadisk ret, jf. BBL § 10, stk. 2, og at det ikke var godtgjort, at der i faderens hjem eller pasning af S var forhold, som gjorde, at en tilbagegivelse til faderen ville være til skade for S's sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde vil sætte ham i en situation, som han ikke burde tåle, jf. BBL § 11, nr. 2. Da S var 4 år gammel, fandt fogedretten ikke anledning til at have en samtale med ham, jf. BBL § 16. ØL stadfæstede.

TFA 2006.223 ØLD: 5 års hustrubidrag efter 23 års ægteskab.

23 års ægteskab. M var 47-årig finanskonsulent med en årsindtægt på 390.000 kr. H var nyuddannet pædagog, havde rygskade, og arbejdede på deltid i en børnehave med en løn på 11.100 kr. om måneden. Parternes 3 fællesbørn boede hos H. H's behov for bidrag havde sammenhæng med den måde, som parterne indrettede sig på under ægteskabet. Retten i Næstved tilkendte H bidrag i 5 år. ØL stadfæstede.

TFA 2006.221 ØLD: Forældremyndighed til 4-årig dreng ikke overført til faderen.

FM til 4-årig dreng ikke overført til faderen, jf. FML § 13.

TFA 2006.219 VLD: Intet hustrubidrag efter 5 års ægteskab.

5 års ægteskab og 1½ års forudgående samliv. M var 39-årig indehaver af VVS-firma og H var 34 år og under voksenuddannelse som kontorassistent. Fællesbarn på 1 år boede hos H. Retten i Terndrup fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt. VL stadfæstede.

TFA 2006.218 ØLK: Moder fik udleveret ting tilhørende børnene og ting, der var erhvervet til børnenes brug.

H fik ved fogedretten i Rødovre medhold i, at M skulle udlevere sølvsparebøsser, som børnene havde fået i dåbsgave og derfor tilhøre dem, til hende som indehaver af forældremyndigheden og dermed som værge, jf. VML § 24, jf. § 2, stk. 1. Ting erhvervet til børnenes brug skulle udtages forlods af forældremyndighedsindehaveren, jf. FSKL § 68 a, stk. 2., Bestemmelsen var ikke indskrænket til personlige ting, men omfattede også Disneyfigurer, børnevæglamper, sandkasse med legetøj, og tvillingebarnevogn. Spørgsmål om et køleskab, en tørretumbler og en bil hørte reelt under en bodeling, hvorfor fogedretten fandt det betænkeligt at fremme forretningen vedrørende disse effekter, jf. RPL § 597, stk. 3, 2. led. ØL stadfæstede.

TFA 2006.215 ØLD: 1 års hustrubidrag efter 2½ års ægteskab.

2½ års ægteskab. M var 52-årig arbejdsløs radiomekaniker og H var 42-årig russisk økonom med ringe jobmuligheder i Danmark. Retten i Korsør tilkendte H bidrag i 1 år. ØL stadfæstede.

TFA 2006.203 VLD: Byretsdom til skilsmisse på grund af utroskab ændret til separation.

M og H var i byretten i Aalborg blevet skilt på grund af H's utroskab. M var ikke mødt, men havde nedlagt påstanden i et brev, som H fremlagde. M ankede dommen med påstand om ophævelse, da brevet ifølge ham var falsk, og subsidiært om frifindelse for skilsmisse. VL anså det efter H's forklaring for bevist, at M personligt havde afleveret brevet om skilsmisse til H, og at der ikke var ændret i brevet. Der var ikke grundlag for ophævelse af dommen. M's påstand om frifindelse for skilsmisse måtte anses som et afkald på kravet om skilsmisse efter ÆL § 33, og der blev herefter afsagt dom om separation efter ÆL § 29.

TFA 2006.200/1 ØLK: Samværsfogedsag udsat på statsamtets behandling af ophævelsessag.

Fogedretten i Roskilde udsatte i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2 sag om udlevering af 9-årig pige til samvær med faderen på afventning af statsamtets behandling af moderens anmodning om ophævelse af samværet. ØL stadfæstede.

TFA 2006.190 ØLK: Rejseforbehold i advokatbeskikkelse i forældremyndighedssag blev ophævet.

Retten i Odense havde beskikket advokat B fra Grindsted som advokat for moderen med rejseforbehold. Advokaten havde tidligere i adskillige tilfælde repræsenteret moderen under en tvangsfjernelsessag ved børn- og ungeudvalget, i ankestyrelsen og i landsretten. Herefter, og da sagen angik separation og forældremyndigheden, fandt ØL, at beskikkelsen ikke burde betinges af, at advokaten i medfør af RPL § 336 c, stk. 3, frafaldt krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter.

TFA 2006.189 ØLK: Ikke advokatbeskikkelse under fogedsamværssag.

Fogedretten i Helsingør havde under samværssag mod moderen nægtet at beskikke advokat for moderen, idet sagen ikke afveg væsentligt fra andre sager om samvær, og idet det fulgte af praksis, at der ikke beskikkes advokater i sædvanlige sager om samvær. Efter det oplyste finder ØL ikke, at moderen havde behov for advokatbistand for fogedretten under sagen om gennemførelse af samvær, jf. RPL § 500, stk. 2.

TFA 2006.183 ØLK: Samvær skulle fuldbyrdes med umiddelbar magtanvendelse.

Fogedretten i Helsingør besluttede, at faders samvær med 6-årig datter skulle gennemføres ved umiddelbar magtanvendelse, da tvangsbøder efter sagsforløbet havde vist sig resultatløse. ØL tiltrådte, at fuldbyrdelsen skulle ske ved umiddelbar magtanvendelse.

TFA 2006.181 VLD: Intet hustrubidrag efter 19 års ægteskab.

19 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 67-årig pensionist, der netop havde solgt sin vognmandsvirksomhed for 30 mio. kr. Der var formuefællesskab i ægteskabet. H var 44-årig nyuddannet social- og sundhedsassistent med 27 timer ugentligt og en månedsløn på 12.000 kr. Retten i Randers tilkendte H bidrag i 8 år. VL fandt ikke grundlag for at pålægge M at betale bidrag til H.

TFA 2006.170 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 5 års ægteskab og 17 års forudgående samliv.

5 års ægteskab og 17 års forudgående samliv. M var 47-årig tandlæge med en årsindtægt på 1,1 mio. kr. H var 46-årig klinikassistent med en indtægt på 18.000 kr. om måneden. Retten i Roskilde tilkendte H bidrag i 3 år, idet hun havde behov for bidrag for en kortere periode, hvis hun skulle øge sin indtjening ved eventuelt at tage en uddannelse. ØL stadfæstede.

TFA 2006.167 VLD: FM til 6-årig dreng ikke overført til faderen.

FM til 6-årig dreng ikke overført til faderen, jf. FML § 13, uanset at moderen havde sendt drengen til Kina, hvor han skulle bo hos bedsteforældrene og gå i skole i nogle år.

TFA 2006.164 ØLD: FM til 2 drenge på 13 og 9 år tilkendt faderen.

Fader tilkendt FM til drenge på 13 og 9 år, jf. FML § 9, idet han bedst kunne sikre en samværsordning, så børnene opretholdt lige stor kontakt til begge forældre.

TFA 2006.161 VLD: 5 års hustrubidrag efter 37 års ægteskab.

37 års ægteskab. M var 57-årig kedelsmed med en månedlig indtægt på ca. 34.500 kr. H var 54 år og havde efter flere blodpropper et flexjob med 15 timer om ugen med en løn på 17.000 kr. om måneden. Retten i Aalborg tilkendte H bidrag i 3 år. VL forlængede bidragsperioden til 5 år.

TFA 2006.159 ØLD: Begæring om offentligt skifte afvist, da ikke godtgjort at M's bodel var positiv.

Skifteretten i København afviste H's begæring som offentligt skifte, da det ikke fandtes godtgjort, at M's bodel var positiv. H's bodel var negativ. Det kunne ikke fastslås, at han i Pakistan ejede fast ejendom af en sådan værdi, at den ville kunne have betydning i forbindelse med en skiftebehandling her i landet. Oplysninger om en mulig arv gav ikke grundlag for at antage, at der til fællesboet skulle henregnes midler herfra. ØL stadfæstede.

TFA 2006.156 VLD: H's afkald på hustrubidrag ikke tilsidesat efter ÆL § 58.

M og H var blevet separeret i juni 2003 på vilkår, at M svarede bidrag til H indtil videre, idet H dog ikke ønskede bidrag fastsat for tiden. Vilkåret skulle tages op igen ved skilsmisse. M og H havde været gift i 18 år og havde levet sammen i 4 år forud. Under skilsmissesagen påstod H sig tilkendt bidrag i 10 år. M var marketingschef og ved at starte en ny virksomhed. H var 42 år, uden uddannelse, havde psykiske problemer og usikker arbejdsmarkedstilknytning. Byretten i Herning frifandt M under henvisning til, at parterne i september 2003 havde indgået en bodelingsaftale, hvoraf det klart fremgik, at M ikke skulle betale hustrubidrag. H havde ved indgåelse af aftalen fået bistand fra sin bror, der var indehaver af et supermarked, og dennes revisor. Ifølge aftalen skulle M betale fuldt børnebidrag til alle parrets tre børn, selv om de da boede på skift hos parterne, og H skulle have udbetalt sin boslod på ca. 3 mio. kr. kontant. Uanset ægteskabets varighed og parternes økonomiske forhold kunne aftalen herefter ikke anses for urimelig ved indgåelsen, og den kunne derfor ikke tilsidesættes i medfør af ÆL § 58. VL stadfæstede.

TFA 2006.153 ØLK: Fader ikke tilkendt sagsomkostninger i forældremyndighedssag.

Fader fik ved byretten i Helsingør overført FM over en søn på 15 år til sig, men ikke til en datter på 13 år. Han fik ikke tillagt sagsomkostninger. ØL fandt ikke særlige grunde til at pålægge moderen, dvs. statskassen, at betale sagsomkostninger, jf. RPL § 312, stk. 6.

TFA 2006.150 ØLD: 8 års hustrubidrag efter 21 års ægteskab.

21 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 50-årig funktionær med en årsindkomst på ca. 589.000 kr. H var 51-årig deltidsbeskæftiget zoneterapeut med en årsindkomst på ca. 140.000 kr. Retten i Nykøbing Falster tilkendte H bidrag i 8 år. ØL stadfæstede.

TFA 2006.145 ØLD: H tilkendt 1 års hustrubidrag og 40.000 kr. i § 56-godtgørelse efter 2 års ægteskab.

2 års ægteskab. M var 41 år og medejer af tre virksomheder. Hans særejeformue udgjorde ca. 500.000 kr. H var 28 år og uden arbejde. De havde to fællesbørn. Begge var fra Tanzania. H havde ikke nævneværdige aktiver i Tanzania. H tilkendt hustrubidrag i 1 år og en § 56-godtgørelse på 40.000 kr.

TFA 2006.139 ØLD: H dømt til at refundere M 50% af fælles lån og fælles ejendomsskatter.

M og H blev separeret i 1998 blev skilt efter 32 års ægteskab. De havde i ægteskabet særeje om alt. De ejede et sommerhus i lige sameje. De havde begge i 1991 underskrevet et gældsbrev til et investeringsfirma på 382.000 kr. ØL fandt, at parterne i det indbyrdes forhold hæftede lige, selv om gælden hidrørte fra M's spekulationsforretninger. H dømt til at refundere M halvdelen af det fælles lån eller 135.000 kr. H havde ikke været afskåret fra at benytte sommerhusets på en sådan måde, at hun var fritaget for betaling af ejendomsskatter, og hun dømtes til at refundere M halvdelen af ejendomsskatterne på sommerhuset fra separationen og frem til samejets opløsning ved frivillig auktion 4,5 år senere eller 90.261 kr.

TFA 2006.137 ØLD: Retten til værdifuld andelslejlighed tilkendt H.

M og H stod begge på andelsbeviset. Lejligheden skønnedes at have en værdi på 1,2-1,4 mio. kr. Byretten i København fandt ikke, at den muligt betydelige værdi skulle føre til, at spørgsmålet ikke toges under påkendelse. H fandtes efter sine indkomstforhold at være i stand til at betale udgifterne. H tilkendt forældremyndigheden til to børn på 6 og 3 år og retten til andelslejligheden. I ØL påstod M lejlighedspåstanden afvist, idet skifteretten burde opgøre værdien. ØL fandt ikke, at det af M anførte kunne føre til, at spørgsmålet ikke påkendtes, og stadfæstede byrettens dom.

TFA 2006.135 ØLD: Utroskab ikke bevist.

M påstod principalt skilsmisse efter ÆL § 33. Byretten i København fandt det ikke ved partsforklaringerne godtgjort, at H havde deltaget i seksuelt forhold, og tog ikke skilsmissepåstanden til følge. Der meddeltes separation i overensstemmelse med M's subsidiære påstand, som H havde taget til genmæle overfor. ØL stadfæstede.

TFA 2006.131 VLD: 16-årig fader kunne underskrive erklæring om fælles forældremyndighed.

Fader, der var 19 år, tilkendt FM til knap 3-årig søn. Faderen, der var 16 år ved barnets fødsel, havde gyldigt på egen hånd kunnet underskrive erklæring om fælles forældremyndighed.

TFA 2006.119 ØLD: M fik ikke medhold i misbrugskrav.

M og H blev separeret d. 29.08.2000. M nedlagde under skiftet påstand om et vederlagskrav på 210.000 kr. efter RVL § 23, stk. 1 som følge af, at H havde medvirket til, at andelsboligforening med 4 medlemmer, herunder M og H, i juni 2000 - efter at M var blevet ekskluderet - havde solgt overetagen af foreningens to-familiehus til H for 1.200.000 kr. Lejlighedens handelsværdi var ifølge syn og skøn 1.650.000 kr. Skifteretten i København og ØL fandt ikke, at H havde foretaget sådanne økonomiske dispositioner i forbindelse med salget af lejligheden, at det berettigede M til vederlagskrav. H tilkendt 50.000 kr. i sagsomkostninger for begge instanser.

TFA 2006.117 ØLD: 5 års hustrubidrag efter 17 års ægteskab.

17 års ægteskab og 10 års forudgående samliv. M var 49-årig taxavognmand med en årsindtægt på ca. 400.000 kr. H var 45-årig sygehjælper, som var 50% invalid. Hun havde et flexjob med en månedlig indtægt på 17.000 kr. Retten i Roskilde tilkendte H bidrag i 8 år. ØL tilkendte H bidrag i 5 år fra landsrettens dom.

TFA 2006.116 VLK: M ikke indsat i besiddelsen af møbler ved umiddelbar fogedforretning.

M begærede sig ved fogedretten i Fredericia indsat i besiddelsen af møbler m.v., som ubestridt var erhvervet af ham for egne midler. Ved samlivsophævelse i efteråret 2004 udtalte han, at han ikke ville have noget med sig, og at møblerne var købt til huset. Det kunne ikke antages at have stået K klart, at forudsætningen herfor var, at parterne senere ville finde sammen igen på ny. Herefter og efter den tid, der var gået inden fogedbegæringens indgivelse, var det ikke godtgjort, at M havde et sådant krav på udlevering, at det kunne gennemtvinges ved en umiddelbar fogedforretning.

TFA 2006.116 VLK: Salær til advokat, selv om fri proces først meddelt efter domsafsigelsen.

Retten i Kolding anførte ved afsigelsen af skilsmissedom d. 11.08.2005 i retsbogen, at det var uafklaret, om H havde fri proces, og at der i givet fald ville blive fastsat salær til advokat m.v. Statsamtet Vejle meddelte d. 12.10.2005 H fri proces under ægteskabssagen. I hvert fald under disse omstændigheder havde den mødende advokat krav på, at der efter efter RPL § 336 c, stk. 1, tillagdes hende et passende salær og godtgørelse for udlæg. Sagens hjemvist til fortsat behandling ved byretten.

TFA 2006.115 VLD: FM til 10-årig dreng ikke overført til faderen.

FM til 10-årig dreng ikke overført til faderen, uanset at moderen var rejst til udlandet med drengen, og uanset om moderen modarbejdede faderens samværsret.

TFA 2006.111 ØLD: FM til 16-årig dreng ikke overført til moderen.

FM til 16-årig dreng ikke overført til moderen. Drengen ønskede ikke at bo hos nogen af forældrene men hos sin storebror. Drengen havde efter det oplyste problemer og behov for støtte, og der var blevet udarbejdet en handleplan af kommunen, som faderen fortsat ønskede at samarbejde med.

TFA 2006.107 ØLK: Fogedsag om samvær afvist, da tvangsfuldbyrdelsesklausul i samværsaftalen var uklar.

Fogedretten i Odense fandt, at der var tvivl om, hvorvidt tvangsfuldbyrdelsesklausul i samværsaftale også gjaldt den mundtlige aftale om hverdagssamvær. Det fandtes betænkeligt at imødekomme faderens anmodning om bistand til hverdagssamvær og udsatte sagen på statsamtets afgørelse. ØL fandt ikke, at klausulen havde en sådan klarhed, at den kunne finde anvendelse på den mundtlige aftale om hverdagssamvær. Sagen afvistes fra fogedretten, da tvangsfuldbyrdelse efter RPL § 478 stk. 1, nr. 3, ikke kunne ske.

TFA 2006.106/2 ØLK: Fader ikke tilkendt midlertidig forældremyndighed.

Retten i Hillerød afviste faderens begæring om at få tilkendt den midlertidige forældremyndighed til to børn på 6 og 2 år, idet det fandtes bedst stemmende med børnenes tarv, at forholdene omkring dem under sagen forblev uforandret, og at dette bedst blev tilgodeset ved ikke at ophæve den fælles forældremyndighed under sagen. ØL stadfæstede.

TFA 2006.100 ØLD: M fik ikke medhold i skævdeling af provenu ved salg af ejendommen i lige sameje.

M og K havde fra 1986-1998 levet sammen i ejendom, som M havde købt i 1985. Ejendommen blev solgt, da de i 1998 i lige sameje købte en anden ejendom, som de satte i stand. Parterne ophævede samlivet i 2003 og solgte ejendommen i 2004 med et nettoprovenu på ca 409.000 kr. M påstod skævdeling, så godt 405.000 kr. skulle tilfalde ham. Byretten i Nykøbing Sjælland henviste bl.a. til, at provenuet ved salget af M's ejendom, der var indgået i handlen i 1998, var opstået under samlivet, at parternes lønindtægter stort set havde været lige store, og at ejendommen var gennemgribende istandsat ved M's, venners og families hjælp. Der fandtes ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om ligedeling. ØL stadfæstede med bemærkning, at ejendommen blev købt efter 12 års samliv uden at der blev indgået aftale om et andet samejeforhold end lige sameje.

TFA 2006.99 ØLD: Nettoværdien af kapitalpensioner skulle indgå i bodelene på samme måde som andre aktiver.

H's nettobodel var negativ, selv om hendes kapitalpension på netto 113.000 kr. blev medregnet. M havde positiv nettobodel, når hans kapitalpension på netto 149.000 kr. blev medregnet. M gjorde gældende, at der skulle foregå to delinger, dels en sædvanlig, dels en særskilt deling af pensionerne. Skifteretten i Kalundborg fandt, at nettoværdien af begges kapitalpensioner skulle indgå i hver ægtefælles bodel på samme måde som alle andre aktiver. ØL stadfæstede med bemærkning, at reglerne om formuefællesskab ifølge RVL § 15, stk. 2 kun skal vige i den udstrækning, de er uforenelige med de for de pågældende rettigheder særlig gældende regler.

TFA 2006.94 ØLK: Fogedsag om samvær ikke fremmet.

Fogedretten i Odense nægtede at fremme sag om faders weekendsamvær med dreng, da faderen afsonede en fængselsstraf, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. ØL stadfæstede.

TFA 2006.92/2 VLK: Fællesbo var ikke endeligt delt.

M og H havde på et møde i skifteretten d. 01.07.2004 underskrevet et notat, hvorefter M ved salg af ejendom skulle betale halvdelen af salgsprovenuet til H, og indboet skulle deles efter nærmere aftale. M havde også en budgetkonto, en boligkredit og en negativ saldo på lønkontoen og M begærede offentligt skifte. Skifteretten i Fredericia tog begæringen til følge, da de pågældende aktiver og passiver hverken var omtalt på mødet eller i det underskrevne notat, og da aftalen ikke tog højde for betalingen af driftsudgifterne vedrørende ejendommen, indtil salget kunne finde sted. VL stadfæstede, da der var en sådan usikkerhed om indholdet af parternes aftale, og om, hvilke aktiver og passiver den omfattede, at aftalen ikke kunne anses for en endelig deling af parternes fællesbo.

TFA 2006.90 VLK: M fik ikke medhold i omvurdering af fast ejendom.

M og H var under et indledende møde i skifteretten i Silkeborg, før boet blev taget under offentligt skifte, blevet enige om at lade ejendom vurdere ved ejendomsmægler E, og de aftalte, at vurderingen skulle anses som en vurdering efter SKL § 48. M begærede omvurdering, efter at boet var taget under offentligt skifte. Skifteretten i Silkeborg fandt, at vurderingen skulle lægges til grund under det offentlige skifte, da der ikke var påvist forhold, der skabte tvivl om dens rigtighed. VL stadfæstede.

TFA 2006.86 ØLD: Hustru havde ikke krav mod manden efter salg af ejendom, der tilhørte parterne i ulige samejeandele, der var særeje.

M og H havde pr. d. 01.05.1999 købt en ejendom for 3,5 mio. i ulige sameje, idet H ejede en andel på 83,5% og M en andel på 16,5%. De oprettede d. 11.06.1999 en ægtepagt, hvorefter 83,5% af den til enhver tid værende værdi af ejendommen skulle være H's fuldstændige særeje, og 16,5% af ejendommens til enhver tid værende værdi skulle være M's skilsmissesæreje. Parterne blev separeret d. 09.04.2003 og ejendommen blev solgt for 5,8 mio. kr. med et nettoprovenu på 1.404.784 kr., som blev fordelt efter anparternes størrelse. H påstod M dømt til at betale 1.268.507 kr., idet hun gjorde gældende, at pantegælden på ca. 4,2 mio. kr. skulle deles med 50% til hver. ØL frifandt M, idet ordlyden af ægtepagten måtte forstås således, at der henvistes til ejendommens friværdi. I overensstemmelse hermed skulle parterne i det indbyrdes forhold hæfte i samme brøkdelsbestemte forhold med hensyn til den ejendommen vedrørende gæld.

TFA 2006.82 ØLD: Ikke mandsbidrag efter 27 års ægteskab.

27 års ægteskab. M var 66-årig tidligere revisor, som nu skulle på folkepension. H var 49-årig deltidsbeskæftiget social- og sundhedshjælper. Retten i Odense tilkendte M bidrag i 10 år. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge H at betale bidrag til M.

TFA 2006.80 ØLK: Ikke midlertidig forældremyndighed til fader.

Københavns Byret fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for midlertidigt at overføre forældremyndigheden over 8-årig pige til faderen. Pigen var blevet anbragt uden for hjemmet. ØL stadfæstede.

TFA 2006.78 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 9 års ægteskab.

9 års ægteskab og 2 års forudgående samliv. M var overlæge med årsindkomst på ca. 540.000 kr. H var tysk statsborger og uddannet grafisk designer. Hun havde siden 1997 efter parternes aftale holdt orlov, bortset fra nogle freelance job. Hun arbejdede nu i Tyskland som selvstændig med en indkomst på ca. 400 EUR om måneden. Københavns Byret tilkendte H bidrag i 3 år. ØL stadfæstede.

TFA 2006.76 VLK: Kære af afslag på genoptagelse af faderskabssag blev afvist, da kærefristen ikke var overholdt.

F anerkendte i november 2002 faderskabet til S, der var født i juli 2002. Retten i Randers traf ved kendelse af 03.06.2005 afgørelse om ikke at imødekomme F's anmodning om genoptagelse af faderskabssagen i medfør af BL § 24. Ved skrivelse af 22.06.2005 til byretten meddelte F's advokat, at han i medfør af RPL § 456 o, ønskede at påanke afgørelsen. Brevet blev videresendt til landsretten. Byrettens afgørelse var truffet ved kendelse og skulle derfor have været indbragt for landsretten ved kære. Da anken var iværksat efter kærefristens udløb, afviste landsretten sagen.

TFA 2006.66 ØLK: 5-årig pige skulle udleveres til moder i Irland.

Fader var i juli 2004 flyttet fra Irland til Danmark med pige født i juli 2000. Faderen var tillagt parental responsability over barnet, som skulle bo hos moderen, som havde fået residence order. Fogedretten i København fandt, at der forelå en ulovlig tilbageholdelse, jf. BBL § 10, stk. 1, og at ingen af de i BBL § 11 nævnte grunde kunne føre til, at tilbagegivelse blev nægtet. ØL stadfæstede.

TFA 2006.65 VLK: Fogedsag om samvær var ikke praktisk uigennemførlig.

Fogedretten i Skjern havde udsat sag om udlevering af 3-årig pige til samvær med faderen med et fastsat afleveringssted i Holbæk, indtil der forelå en statsamtsafgørelse om afleveringssted i Skjern retskreds. VL fandt ikke at det forhold, at pigen ifølge afgørelsen om samvær skulle hentes og afleveres i Holbæk i sig selv kunne bevirke, at sagen af den grund var praktisk uigennemførlig. Betingelsen i RPL § 502, stk. 1, nr. 3 for at udsætte sagen var derfor ikke opfyldt, og fogedrettens kendelse blev ophævet.

TFA 2006.60 ØLD: Afdødes samlever dømt til at rømme afdødes kolonihavehus på grund, hvor hun var medlejer.

M havde i 1988 lejet en lod i en haveforening og opført et kolonihavehus på grunden. Hans samleverske K flyttede ind i 1997 og kom med på lejekontrakten i 2000. M døde i 2004. Retten i Tåstrup dømte K til at anerkende, at huset tilhørte boet efter M, at K skulle fraflytte huset og opsige lejeretten til grunden i forbindelse med boets salg af kolonihavehuset. ØL fandt det ikke godtgjort, at M helt eller delvist havde overdraget ejendomsretten til huset til K, eller at hun var blevet tillagt en livsvarig beboelsesret. Boet kunne ikke pålægge K at opgive lejeretten eller at medvirke til salget. Boet havde derimod ret til at fjerne huset i det omfang, der kunne ske, uden at havelodden led skade, og i den forbindelse pålægge K at rømme huset inden en passende frist.

TFA 2006.58 VLD: Ikke hustrubidrag efter 18 års ægteskab.

18 års ægteskab. M var 51 år og havde sammen med H drevet privat familiepleje. M drev desuden et bookingbureau, der gav et overskud på ca. 250.000 kr. H var 47 år og var kommet alvorligt til skade ved tsunamikatastrofen d. 25.12.2004. Retten i Silkeborg fandt ikke grundlag for at grundlag for at tilkende H bidrag. VL stadfæstede og bemærkede, at som retspraksis havde udviklet sig, kunne der ikke tages hensyn til skader, der var sket efter samlivsophævelsen. VL fandt ikke grundlag for at pålægge H at betale sagsomkostninger til M.

TFA 2006.56 VLK: M indsat i besiddelse af Toyota, der tilhørte hans bodel.

H havde ved samlivsophævelsen medtaget en Toyota. Fogedretten i Grenaa afviste at indsætte M i besiddelsen, da M's besiddelseskrav ikke kunne konstateres med sikkerhed. VL fastslog, at bilen ubestridt tilhørte M's bodel. Den omstændighed, at H anvendte bilen for at kunne komme på arbejde og bringe børnene i institution, bevirkede ikke, at en udlevering af bilen ville udgøre en tilsidesættelse af underholdspligten. Der var helle ikke grundlag for at antage, at H ville kunne udtage bilen efter en af bestemmelserne i SKL § 70 a, stk. 2. M's begæring om indsættelse i bilen blev derfor taget til følge.

TFA 2006.55 ØLK: Fogedretten ville tage samtale med 7-årig inden udlevering til moderen.

Fogedretten i Glostrup besluttede, at en 7-årig pige skulle udleveres til moderen, som havde eneforældremyndigheden, og at udleveringen skulle ske ved umiddelbar magtanvendelse. Under den udkørende fogedforretning besluttede fogeden, at der var behov for en samtale med pigen under deltagelse af en børnesagkyndig, efter at pigen havde modsat sig udlevering og var fremkommet med forskellige oplysninger. ØL stadfæstede fogedrettens afgørelser.

TFA 2006.54 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 14 års ægteskab og 4 års forudgående samliv.

14 års ægteskab og 4 års forudgående samliv. M var 70-årig pensionist med en månedlig nettoindtægt på ca. 12.000 kr. H var 46 år og fra Indonesien. Hun havde ikke haft arbejde, efter at parret i 1998 flyttede til Danmark. Hun var nu i aktivering på et plejehjem. Retten i Nyborg tilkendt H bidrag i 10 år. ØL nedsatte bidragsperioden til 3 år.

TFA 2006.53 ØLK: Beskikket advokat fik ikke salær ud over det takstmæssige.

Københavns Byret tilkendte moderens beskikkede advokat i en forældremyndighedssag et salær på 6.500 kr. plus moms. Advokaten havde brugt 10½ time, idet hun havde forsøgt en konfliktmægling med manden. ØL fandt ikke, at der forelå sådanne særlige forhold, at der var grundlag for at forhøje det tilkendte salær.

TFA 2006.49 VLK: Fader fik ikke tilladelse til genoptagelse af faderskabssag.

F anerkendte i juli 2001 indenretligt faderskabet til D, født i februar 2001. F anmodede i december 2004 statsamtet om genoptagelse efter den gældende børnelov, men fik afslag, da M ikke ville give samtykke. F anmodede i juni 2005 VL om genoptagelsestilladelse efter den tidligere gældende RPL § 454 r, stk. 4, og han henviste til, at M i konfliktsituationer havde sagt, at han ikke var far. M bestred dette. F kunne ikke nævne nogen anden mulig far. Han angav at være meget knyttet til såvel D som en dreng født af M i 2002, som begge betragtede ham som far. VL fandt herefter ikke, at betingelserne for genoptagelse var opfyldt.

TFA 2006.45 ØLD: Moder tilkendt forældremyndighed til 6-årig dreng.

Moder tilkendt FM over 6-årig dreng - uanset hendes flytning fra Nordsjælland til Fyn.

TFA 2006.39 VLD: Intet hustrubidrag efter 11 års ægteskab, da H ej samlivsskadet.

11 års ægteskab. M var 51 år og tjente 355.000 kr. i 2004. H var 51 år og havde 25 timers rengøringsarbejde om ugen til en årsindtægt på 126.000 kr. Hun led af knogleskørhed. Retten i Ringkøbing tilkendte H bidrag i 5 år. VL fandt at der ikke var grundlag for at fastslå, at H's uddannelsesmæssige baggrund og mulighed for at forsørge sig selv var blevet forringet som følge af ægteskabet., og der var ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt.

TFA 2006.38 VLD: 3 års hustrubidrag efter 25 års ægteskab.

25 års ægteskab. M var 50-årig chauffør med en årsindkomst på 480.000 kr. H var 49 år og havde de sidste 8 år arbejdet som dyrlægesekretær 2o timer ugentligt. Retten i Nibe tilkendte H bidrag i 3 år. VL stadfæstede.

TFA 2006.36 ØLD: 2 års hustrubidrag efter 3 års ægteskab og 10 års forudgående samliv.

3 års ægteskab og 10 års forudgående samliv. M var 34-årig kaptajn i forsvaret, der tjente 350.000 kr. årligt. H var 35-årig arbejdsløs tjener med 3 ugers arbejde i de sidste 6 år. Retten i Nykøbing Sjælland frifandt M for bidragspligt. ØL pålagde M bidragspligt i 2 år.

TFA 2006.34 ØLD: FM over 10-årig pige overført til faderen. Moderen var flyttet til Finland med pigen.

TFA 2006.33 ØLK: Udlevering af 13-årig dreng til forældremyndighedsindehaveren ikke gennemført.

Fogedretten i Odense nægtede at fremme sag om udlevering af næsten 14-årig dreng til moderen, som havde eneforældremyndigheden, idet drengen utvetydigt havde givet udtryk for, at han ville bo hos faderen og ville forsøge at flygte dertil. Det ville være nødvendigt at anvende fysisk magt for at få ham tilbage til moderen, og dette ville udsætte barnets sundhed for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. ØL stadfæstede.

TFA 2006.29 VLD: 3 års hustrubidrag efter 9 års ægteskab.

9 års ægteskab. M var 55-årig slagteriarbejder med en årsindtægt på ca 360.000 kr. H var 31 år uden uddannelse og arbejde, der nu skulle påbegynde en pædagoguddannelse. Begge var fra Marokko. Retten i Tønder tilkendte H forældremyndigheden over datter på 7 år og bidrag i 3 år. VL stadfæstede.

TFA 2006.26 VLD: H fik medhold i skilsmisse på grund af grovere vold.

H fik i landsretten medhold i skilsmisse efter ÆL § 34, idet M var blevet idømt 80 dages fængsel for vold af grovere karakter mod H.

TFA 2006.25 ØLK: Retten kunne tage en samtale med to børn på knapt 12 og 10 år.

Byretten i Hillerød bestemte under en forældremyndighedssag, at retten sammen med en børnesagkyndig ville tage en samtale med børnene på knapt 12 og 10 år. Efter sagens omstændigheder, hvor børnenes ønsker var tillagt særlig vægt under samværssagen ved statsamtet, tiltrådte ØL, at der i medfør af FML § 29, stk. 2 gennemførtes en samtale med børnene.

Advokat Jørgen U. Grønborg